Page 1

Sheet1

vÀgÀUÀw

¸ÀP Áðj ¥Ëæq sÀ± Á¯É PÀÄ AzÀ® UÀÄ Qð, ²qÀèW Àl Ö vÁ aPÀ̧ ¼Áî¥ ÀÄ gÀ f¯Éè. 2011-12 £Éà ¸Á°£À ªÀÄ PÀ̼ À zÁR¯Áw ºÁUÀÆ ºÁdgÁw «ªÀg À ¥À.eÁw ¥À.ªÀUÀð C®à ¸ÀASÁåvÀgÀÄ EvÀgÉ MlÄÖ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ

8 £ÉÃ

10

10

20

7

12

19

6

3

9

1

2

3

24

27

51

9 £ÉÃ

9

7

16

11

11

22

16

8

24 5

4

9

41

30

71

10 £ÉÃ

16

8

24

10

10

20

21

11

32 5

1

6

52

30

82

MlÄÖ

35

25

60

28

41

61

43

22

65 11

7

18

117

87

204

Page 1

Student Details  
Student Details  

student detaills

Advertisement