Page 1

J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÁë ¥s° À vÁA±À «µÀAiÀiÁªÁgÀÄ ¥s° À vÁA±À:

¸Á®Ä: 2008-09

MlÄÖ ¥sÀ°vÁA±À: «ªÀgÀ ¥ÀjÃPÉU ë É PÀÄ°vÀªÀgÄÀ GwÛÃtðgÁzÀªgÀ ÄÀ ±ÉÃPÀqÀ ¥sÀ°vÁA±À

MlÄÖ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ

J¸ï.¹ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ

J¸ï.n UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ

39 27

22 15

61 42

09 06

04 02

13 08

06 02

06 05

12 07

69%

68%

69%

67%

50%

61%

33%

83%

58%

«µÀAiÀiÁªÁgÀÄ ¥s° À vÁA±À: «ªÀgÀ ¥ÀjÃPÉë vÉUz É ÄÀ PÉÆAqÀªÀgÄÀ GwÛÃtðgÁzÀªgÀ ÄÀ ±ÉÃPÀqÀ ¥sÀ°vÁA±À ¸ÀgÁ¸Àj CAPÀ

¥Àx æ ÀªÄÀ ¨sÁµÉ

¢éÃwAiÀÄ ¨sÁµÉ

vÀÈwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ

UÀtÂvÀ

«eÁÕ£À

¸ÀªiÀ Ád «eÁÕ£À

61

61

61

61

61

61

55 90% 65

48 78% 41

45 73% 40

52 85% 55

53 86% 48

54 88% 51

2009-10 £Éà ¸Á°£À J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÁë ¥s° À vÁA±À MlÄÖ ¥sÀ°vÁA±À: «ªÀgÀ ¥ÀjÃPÉU ë É PÀÄ°vÀªÀgÄÀ GwÛÃtðgÁzÀªgÀ ÄÀ ±ÉÃPÀqÀ ¥sÀ°vÁA±À

MlÄÖ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ

J¸ï.¹ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ

J¸ï.n UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ

37 34

29 20

66 54

09 08

13 07

22 15

12 12

08 07

20 19

92%

69%

82%

88%

54%

68%

100%

87%

95%


«µÀAiÀiÁªÁgÀÄ ¥s° À vÁA±À: «ªÀgÀ

¥Àx æ ÀªÄÀ ¨sÁµÉ

¢éÃwAiÀÄ ¨sÁµÉ

vÀÈwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ

UÀtÂvÀ

«eÁÕ£À

¸ÀªiÀ Ád «eÁÕ£À

¥ÀjÃPÉë vÉUz É ÄÀ PÉÆAqÀªÀgÄÀ GwÛÃtðgÁzÀªgÀ ÄÀ ±ÉÃPÀqÀ ¥sÀ°vÁA±À ¸ÀgÁ¸Àj CAPÀ

66

66

66

66

66

66

62 90% 66

58 87% 42

59 89% 41

59 89% 54

57 86% 48

59 89% 49

2010-11 £Éà ¸Á°£À J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÁë ¥s° À vÁA±À MlÄÖ ¥sÀ°vÁA±À: «ªÀgÀ ¥ÀjÃPÉU ë É PÀÄ°vÀªÀgÄÀ GwÛÃtðgÁzÀªgÀ ÄÀ ±ÉÃPÀqÀ ¥sÀ°vÁA±À

MlÄÖ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ

36 34

39 37

J¸ï.¹ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ

75 71

12 12

04 04

94.44 94.87 94.66 100% 100%

J¸ï.n UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ

16 16

11 09

11 11

22 20

100%

81

100%

90.9

«µÀAiÀiÁªÁgÀÄ ¥s° À vÁA±À: «ªÀgÀ ¥ÀjÃPÉë vÉUz É ÄÀ PÉÆAqÀªÀgÄÀ GwÛÃtðgÁzÀªgÀ ÄÀ ±ÉÃPÀqÀ ¥sÀ°vÁA±À ¸ÀgÁ¸Àj CAPÀ

¥Àx æ ÀªÄÀ ¨sÁµÉ 75 72 96% 70.42

¢éÃwAiÀÄ ¨sÁµÉ 75 72 96% 42.52

vÀÈwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ 75 74 98.67 42.89

UÀtÂvÀ

«eÁÕ£À

75 71 94.67 59.21

75 71 94367 43.92

¸ÀªiÀ Ád «eÁÕ£À 75 73 97% 50.54


2011-12 £Éà ¸Á°£À J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÁë ¥s° À vÁA±À MlÄÖ ¥sÀ°vÁA±À: «ªÀgÀ ¥ÀjÃPÉU ë É PÀÄ°vÀªgÀ ÄÀ GwÛÃtðgÁzÀªÀgÄÀ ±ÉÃPÀqÀ ¥sÀ°vÁA±À

MlÄÖ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ 52 30 43 28 83 97

MlÄÖ 82 71 87

UÀAqÀÄ 10 09 90

J¸ï.¹ ºÉtÄÚ MlÄÖ 10 20 09 18 90 90

UÀAqÀÄ 20 16 80

J¸ï.n ºÉtÄÚ MlÄÖ 09 29 08 24 88 82

«µÀAiÀiÁªÁgÀÄ ¥s° À vÁA±À: «ªÀgÀ ¥ÀjÃPÉë vÉUz É ÄÀ PÉÆAqÀªgÀ ÄÀ GwÛÃtðgÁzÀªÀgÄÀ ±ÉÃPÀqÀ ¥sÀ°vÁA±À ¸ÀgÁ¸Àj CAPÀ

¥Àx æ ª À ÄÀ ¨sÁµÉ 82 74 90% 66

¢éÃwAiÀÄ ¨sÁµÉ 82 73 89% 36

vÀÈwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ 82 78 95% 40

UÀtÂvÀ

«eÁÕ£À

82 78 95% 58

82 74 90% 40

¸ÀªiÀ Ád «eÁÕ£À 82 80 98% 58

SSLCKUNDALA  

sslckundala