Page 1

J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÁë ¥sÀ°vÁA±À «ªÀgÀ 2008-09 ¸Á°£À°è ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀªÀgÀ «ªÀgÀ :

J¸ï. ¹ J¸ï.n EvÀgÉ MlÄÖ

¥ÀjÃPÉë §gÉzª À ÀgÄÀ UÀAqÀ ºÉtÄÚ MlÄÖ Ä 16 17 33

¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥Á¸ÁzÀªÀgÄÀ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ 3

11

14

UÀAqÀÄ

ºÉtÄÚ

MlÄÖ

UÀAqÀÄ

ºÉtÄÚ

MlÄÖ

11 01 04 16

11 02 04 17

22 03 08 33

01 0 02 03

07 01 03 11

08 01 05 14

04

UÀAqÀÄ 01

ºÉtÄÚ 03

EvÀgÉ 04

03

01

02

03

07

01

06

07

14

03

¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉðAiÀÄ°è¥Á¸ÁzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉðAiÀÄ°è¥Á¸ÁzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ vÀÈwÃAiÀÄ zÀeÉðAiÀÄ°è¥Á¸ÁzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ MlÄÖ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ¥ÀjÃPÉAë iÀÄ «µÀAiÀĪÁgÀÄ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ PÀ£ÀßqÀ 16 17 EAVèõï 16 17 »A¢ 16 17 UÀtÂvÀ 16 17 «eÁÕ£À 16 17 ¸ÀªiÀ Ád 16 17

MlÄÖ 33 33 33 33 33 33

11 14 ¥Á¸ÁzÀªgÀ ÄÀ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ 13 15 28 08 06 14 12 10 22 05 09 14 12 13 25 09 12 21

±ÉÃ. ±ÉÃ% 85% 42% 66% 42% 75% 63%


2009-10 ¸Á°£À°è ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀªÀgÀ «ªÀgÀ : ¥ÀjÃPÉë §gÉzª À ÀgÄÀ UÀAqÀ ºÉtÄÚ MlÄÖ Ä 20

05

¥ÀjPÉAë iÀÄ°è ¥Á¸Àzª À gÀ ÄÀ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ

25

±ÉÃæ tªÁgÀÄ ¥Àæxª À ÄÀ zÀeÉðAiÀÄ°è¥Á¸ÁzÀ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉðAiÀÄ°è¥Á¸ÁzÀ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ vÀÈwÃAiÀÄ zÀeÉðAiÀÄ°è¥Á¸ÁzÀ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ MlÄÖ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ¥ÀjÃPÉAë iÀÄ «µÀAiÀĪÁgÀÄ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ PÀ£ÀßqÀ 20 05 EAVèõï 20 05 »A¢ 20 05 UÀtÂvÀ 20 05 «eÁÕ£À 20 05 ¸ÀªiÀ Ád 20 05

14

03

17

02

UÀAqÀÄ 02

ºÉtÄÚ 0

MlÄÖ 02

03

02

01

03

12

10

02

12

17

14

MlÄÖ 25 25 25 25 25 25

03 17 ¥Á¸ÁzÀªgÀ ÄÀ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ 20 05 25 14 03 17 18 04 22 14 03 17 20 05 25 16 03 19

±ÉÃ. ±ÉÃ% 100% 68% 88% 68% 100% 76%


2010-11 ¸Á°£À°è ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀªÀgÀ «ªÀgÀ : ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀªÀgÀÄ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ 20 13 33

¥ÀjPÉëAiÀÄ°è ¥Á¸ÀzÀªÀgÀÄ ±ÉÃ. ¥sÀ°vÁA±À UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ 90.90% 19 11 30

±ÉæÃtªÁgÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉðAiÀÄ°è¥Á¸ÁzÀ«zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉðAiÀÄ°è¥Á¸ÁzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ vÀÈwÃAiÀÄ zÀeÉðAiÀÄ°è¥Á¸ÁzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ MlÄÖ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ «µÀAiÀĪÁgÀÄ

13

UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ 09 04 13

11

06

05

11

06

04

02

06

30

19

11

30 ¥Á¸ÁzÀªÀ ±ÉÃ.

gÀÄ PÀ£ÀßqÀ EAVèÃµï »A¢ UÀtÂvÀ «eÁÕ£À ¸ÀªiÀ Ád

UÀAqÀ Ä 20 20 20 20 20 20

ºÉtÄÚ MlÄÖ

UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ

13 13 13 13 13 13

20 19 20 20 20 19

33 33 33 33 33 33

13 11 13 12 13 12

33 30 33 32 33 31

100% 90.90% 100% 96.96% 100% 93.93%


2011-12 ¸Á°£À°è ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀªÀgÀ «ªÀgÀ : ¥ÀjÃPÉë §gÉzª À ÀgÄÀ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ 12 13 25

¥ÀjPÉëAiÀÄ°è ¥Á¸Àzª À ÀgÄÀ ±ÉÃ. ¥s° À vÁA±À UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ 92% 11 12 23

±ÉæÃtªÁgÀÄ ¥Àx æ ª À ÄÀ zÀeÉðAiÀÄ°è¥Á¸ÁzÀ«zÁåyðUÀ¼ÄÀ ¢éwÃAiÀÄ zÀeðÉ AiÀÄ°è¥Á¸ÁzÀ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ vÀÈwÃAiÀÄ zÀeðÉ AiÀÄ°è¥Á¸ÁzÀ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ MlÄÖ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ «µÀAiÀĪÁgÀÄ

12

UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ 04 08 12

05

02

03

05

06

05

01

06

23

11

12

23 ¥Á¸ÁzÀªÀ ±ÉÃ.

gÀÄ PÀ£ßÀ qÀ EAVèÃµï »A¢ UÀtÂvÀ «eÁÕ£À ¸ÀªiÀ Ád

UÀAqÀ Ä 12 12 12 12 12 12

ºÉtÄÚ MlÄÖ

UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MlÄÖ

13 13 13 13 13 13

12 11 12 12 12 12

25 25 25 25 25 25

12 13 12 13 12 13

24 24 24 25 24 25

96% 96% 96% 100% 96% 100%

sslc muthur  

infra muthurureport