Page 1

¨sËwPÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ ±Á¯Á PÉÆoÀrUÀ¼ÀÄ vÀgÀUÀw PÉÆoÀrUÀ¼ÀÄ

±ËZÁ®AiÀÄ

¸ÀA¥ÀÄ

PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ


DlzÀ ªÉÄÊzÁ£À

PÀA¥ÀÆålgï ¯Áå¨ï


CqÀÄUÉ ªÀÄ£É

UÀæAxÁ®AiÀÄ


£ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è MlÄÖ 5 PÉÆoÀrUÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è 2 PÉÆoÀrUÀ¼À°è vÀgÀUÀw £ÀqɸÀÄvÀÛzÉÝêÉ.1 PÉÆoÀr PÀA¥ÀÆålgï PÉÆoÀr ,1 PÉÆoÀrAiÀÄ£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ PÉÆoÀrAiÀÄ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ.


infra mmhalli  

infra mmhalli

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you