Page 1

ನ್ಯಾಷ ನಲ್ ಡಿ ಇ ಸಪ ಧೆರ -2012 ತ ಕಲ್ಪನೆಯನುನು (idea) ತೋೋರಿಸಿ ಮತ್ಯುತ ನಿಮ ನಿಮ ಮ ಅತ್ಯುಯಾತ್ಯಮ ಮ ಶಾಲೆಗಾಗಿ 30000 ರೋಗಳನುನು ಗೆಲ್ಲಿರಿ. ತ್ಯಲಾ ರೋ 20000 ಗಳ ಹನೆನುರಡು ರಾಜಯಾ ಮಟಟದ ಪರಶಸಿತ ಮತ್ಯುತ ಒಂದು 30000 ಸಾವಿರ ರೋಗಳ ಭವಯಾ ಪರಶಸಿತ (Grand prize) !! ತ . ನಿಮ ಸಣಣ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬೃಹತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ಯವ ಮ ಶಾಲೆಗಾಗಿ ನಿೋವೋನ್ದರು ಮಾಡಬೋಕೆಂದಿದದರ, ಇಗೆೋೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅವಕಾಶ !! ತ ಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಅದಕೆಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯನುನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ಯುತ ನಿಮ ಮ ಶಾಲೆಯ ಅತ್ಯುಯಾತ್ಯಮ ನಗದು ಗೆಲ್ುಲುವ ಹಾಗೋ ರಾಷಟರಮಟಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೆೋಳುಳುವ ಅವಕಾಶವನುನು ನಿಮ ಮ ದಾಗಿಸಿಕೆೋಳ್ಳು.!. ಈ ಸಪಧೆರಗೆ ಎಲಾ ಲು ಡಿ ಇ ಶಾಲೆಗಳ್ಗೋ ಮುಕ ತ ಪರವೋಶವಿದೆ . ಎಲಾ ಲು ಅಹರ ಯೋಜನೆಗಳನುನು ಜುಲೆೈ 2013 ಮತ್ಯುತ ಫೆಬರವರಿ 2014 ನಡುವ ಕಾಯರಗತ್ಯಗೆೋಳ್ಸುವುದು ಮತ್ಯುತ ಅದಕೆಕೆ ಧನಸಹಾಯವಿರುವುದು. ಸಪಧೆರಯ ಎಲಾ ಲು ಪರವೋಶಗಳನುನು ಸೋೋಮವಾರ 31 ಡಿಸಂಬರ್ 2012 ರ ಒಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತ್ಯಕಕೆದುದ . ಈ ಸಪಧೆರಯು ಅಮೋರಿಕನ್ ಇಂಡಿಯ ಫೌಂಡೆಶನ್ ನ ಆರ್ಥಿರಕ ನೆರವಿನಿಂದ ಆರ್ಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟದೆ.

ಮಾಗರಸೋಚಿಗಳು ತ . ಸಪಧೆರಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೋಲ್ಕ ನಿಣರಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ಯದೆ 

ತ . ಯೋಜನೆಯು ಶಾಲೆಯ ಮೌಲ್ಯಾವಧಿರಸುತ್ಯದೆ

ತ ಮತ್ಯುತ / ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯು ಸುಸಿತರವಾದುದು; ಯೋಜನೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ಯದೆ ತ . ಶಾಲೆಯ ಮೋಲೆ ಇದರ ಸುಧಿೋಘ ರ ಪರಿಣಾಮವಿರುತ್ಯದೆ

ಯೋಜನೆಯನುನು ವಿದಾಯಾಥಿರಗಳು ಆರ್ರಂಭಿಸುತ್ತರ ಮತ್ಯುತ ಇತ್ಯರ ವಿದಾಯಾಥಿರಗಳು, ಶಿಕಷಕರು ಮತ್ಯುತ ಆರ್ಡಳ್ತ್ಯಗಾರರನುನು ತೋಡಗಿಸಿಕೆೋಳುಳುತ್ತರ.

ತ .(ಹೆಚ್ಚುಚುವರಿ ಲಾಭ) ಯೋಜನೆಯು ಸಮುದಾಯವನುನು ತೋಡಗಿಸಿಕೆೋಳುಳುತ್ಯದೆ

ಆರ್ಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಲೆಯು ಯೋಜನೆಯ ವಿವರದ ಕುರಿತ್ಯು ಪರಸುತತಿಯೊಂದನುನು ತ್ಯಯಾರಿಸಬೋಕು ಮತ್ಯುತ ಅದನುನು ಕಾಯರರೋಪಕೆಕೆ ತ್ಯರುವುದು.(ಸಥಳವನುನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು)

ಯಶಸಿವಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಲ್ಹೆಗಳು ಯಾವುದೆೋ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳು ಎಂಂದಿಗೋ ಒಂದೆೋ ಆರ್ದರೋ ಮತ್ಯುತ ಪರತಿ ಯೋಜನೆಯು ತ್ಯನನುದೆೋ ಆರ್ದ ಅನನಯಾ ಸವಾಲ್ುಗಳನುನು ಹೆೋಂದಿದೆ,ಸಾಮನಯಾವಾಗಿ ಯಶಸಿವಿ ಯೋಜನೆಗಳು

ಆರ್ಂತ್ಯರಿಕ ಧೆಯಾೋಯಗಳ

ತ . ಇವುಗಳನುನು ಅಥರಮಾಡಿಕೆೋಂಡು, ಯೋಜನೆಯ ವಯಾವಸಾಥಪಕರು ಮತ್ಯುತ ಪಾಲ್ು ಹೆೋಂದಿರುತ್ಯದೆ ತ ಆರ್ದಯಾತಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತ್ಯಮ ತ್ಯಂಡದವರು ಉತ್ಯಮ ಮ ಯೋಜನೆಗಳತ್ಯ ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು. ಈ ಗುಣಗಳು ತ . ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ಯಶಸಿವಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿರುತ್ಯವ 

ಯೋಜನೆ ಶಾಲೆಯ ಗುರಿ ಹಾಗೋ ಉದ್ದೇಶಗಳ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ.


ಯೋಜನೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಂಬಲ್ವಿದೆ.

ಯೋಜನೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನ್ಯಕತ್ಯವಿವಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿ ಮತ್ಯುತ ಉದ್ದೇಶಗಳ್ಗೆ ಎಲಾ ಲು ಪರಮುಖ ಪಾಲ್ುದಾರರ ಅನುಮತಿಯಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಫಲಿತ್ಂಶದ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಾನ ದೃಷ್ಢಿಯನುನು ಎಲಾ ಲು ಪರಮುಖ ಪಾಲ್ುದಾರರು ಹಂಚಿಕೆೋಳುಳುವರು.

ಯೋಜನೆಯ ಫಲಿತ್ಂಶದ ನೆೈಜ ನಿರಿೋಕ್ಷೆಗಳನುನು ಎಲಾ ಲು ಪರಮುಖ ಪಾಲ್ುದಾರರು ಹಂಚಿಕೆೋಳುಳುವರು.

ತ . ಯೋಜನೆಯ ಫಲಿತ್ಂಶವು ಎಲಾ ಲು ಪರಮುಖ ಪಾಲ್ುದಾರರ ನಿರಿೋಕ್ಷೆ ಗಳನುನು ಈಡೆೋರಿಸುತ್ಯದೆ

ಯೋಜನೆಯ ಉದದಕೋಕೆ ಪಾಲ್ುದಾರರ ನಿರಿೋಕ್ಷೆಗಳ ನಿವರಹಣೆ ಮತ್ಯುತ ಮೌಲಾ ಯಾ ಂಕನ ತ . ಮಾಡಲಾಗುತ್ಯದೆ

ತ . ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಡಿಕೆ ಇರುತ್ಯದೆ

ಯೋಜನೆಯ ವಾಯಾಪ್ತ, ವಿಧಾನ ಮತ್ಯುತ ವಿತ್ಯರಣೆಗಳು ಸಪಷಟವಾಗಿ ವಾಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟದೆ ಮತ್ಯುತ ಯೋಜನ್ ಆರ್ವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಗೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.

ಪರತಿ ಹೋಡಿಕೆದಾರ ಮತ್ಯುತ ತ್ಯಂಡದ ಸದಸಯಾರು ತ್ಯಮ ಮ ಪಾತ್ಯರ (ಗಳು) ಮತ್ಯುತ ಜವಾಬ್ದರಿಗಳನುನು ಸಪಷಟವಾಗಿ ಸಂವಹಿಸುವುದು ಮತ್ಯುತ ಅಥರಮಾಡಿಕೆೋಳುಳುವುದು.

ನಿಖರ ಮತ್ಯುತ ಸಂಪೂರ್ಣರ ಕಾಯರಪರಯತ್ಯನು ಅಂದಾಜಿನ ಮೋಲೆ ಹೆಚಿಚುನ ಆರ್ದಯಾತಯನುನು ತ . ಇರಿಸಲಾಗುತ್ಯದೆ

ನೆೈಜ ವೋಳಾಪಟ್ಟಯನುನು ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ಯುತ ಅದನುನು ಒಪ್ಪಕೆೋಂಡಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ತ್ಯಂಡಕೆಕೆ ಪರಬಲ್ ಫಲಿತ್ಂಶ ಕೆೋಂದಿರತ್ಯ ಮತ್ಯುತ ಶಾಲಾ ಕೆೋಂದಿರತ್ಯ ದೃಷ್ಠಿಕೆೋೋನವಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಸಂಹವನಗಳು ಸಿಥರವಾದ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ಯುತ ಅಥರಮಾಡಿಕೆೋಳುಳುವುದರ ಮೋಲೆ ಕೆೋಂದಿರತ್ಯ.

ತ . ಯೋಜನೆಯ ಪರಗತಿಯನುನು ಪರಸುತತ್ಯ ಮೊದಲಿನಿಂದಲ್ೋ ನಿರಂತ್ಯರವಾಗಿ ಆರ್ಳೆಯಲಾಗುತ್ಯದೆ

ಯೋಜನೆಯ ಸಮಸಯಾಗಳು ಮತ್ಯುತ ತ್ಯದನಂತ್ಯರ ಕರೋಯಾಶಿೋಲ್ ವಸುತಗಳನುನು ಆರ್ಕರಮಣಶಿೋಲ್ವಾಗಿ ತ . ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ಯದೆ

ಸಹಯೋಗ ಮತ್ಯುತ ಸಾಂಘಿಕ ಕೆಲ್ಸದ ಬಲ್ವಾದ ಇಂದಿರಯ ಪರಜ್ಞೆಯಿದೆ.

ತ ುತ್ಯಲಿ ತ ನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನು ಸೋಕ ತ ವಾಯಾಪ್,ತ ಗುಣಮಟಟ, ವೋಳಾಪಟ್ಟ ಮತ್ಯುತ ವಚ್ಚಚುಗಳ ಸುತ್ಯಮ ತ . ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಹತಿತರದಿಂದ ನಿವರಹಿಸಲಾಗುತ್ಯದೆ

 

ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪನೋಮಲ್ಗಳು ಕೌಶಲ್ಯಾಪೂರ್ಣರವಾದುವು ಮತ್ಯುತ ಅಗತ್ಯಯಾವಿದ್ದಾಗ ಲ್ಭಯಾವಿದೆ. ತ ಮತ್ಯುತ ಪಾರಜೋಕಟ್ ನ ಯೋಜನೆಯ ತ್ಯಂಡವೂ ಸಕರೋಯವಾಗಿ ಅಪಾಯಗಳನುನು ಗುರುತಿಸುತ್ಯದೆ ತ . ಅನ್ವರಣ ತ್ಯಗಿಗೆಸಲ್ು ಶಮನಗೆೋಳ್ಸುವ ಕಾಯರತ್ಯಂತ್ಯರಗಳನುನು ನಿಧರರಿಸುತ್ಯದೆ

ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಈಡೆೋರಿಕೆಯನುನು ಖ್ತಿರಪಡಿಸಲ್ು , ಪಾರಜೋಕಟ್ ನ ತ್ಯಂಡವು ತ ಮತ್ಯುತ ಬರುವ ಅಡೆತ್ಯಡೆಗಳನುನು ಮೋರುತ್ಯದೆ ತ . ಮುಂಜಾಗರತಯಿಂದಿರುತ್ಯದೆ

DE contast  

DE COMPETATION