Page 1

Parròquia de Sant Esteve

Vila-seca Número 19 Juliol - Setembre 2016

R O B E R T, U N S E M I N A R I S TA E N T R E N O S A LT R E S Sóc en Robert OTABA. Vaig néixer a Kinshasa, en República Democràtica del Congo, el dia 25 de setembre 1988 d’una família profundament cristiana. Som cinc només nois de què sóc jo el segon de l’equip. Els meus pares viuen al Congo i estan responsables d`una comunitat cristiana de família al nivell nacional. És al si d’aquesta família que vaig sentir aquest desig de ser prevere missioner. Quan era petit servia la santa missa com a escolà a la meva parròquia i la proximitat amb els mossens em va ajudar. Sobretot el meu rector que recitava al final de cada missa les pregàries per les vocacions sacerdotals. Això va ser el fet potser banal però em va cridar molt l’atenció de demanar Déu que ens doni sempre els sacerdots perquè serveixi jo sempre a la missa. D`aquesta pregària crec em va venir la idea de ser sacerdot sense massa saber. Deia que volia ser sacerdot missioner car la meva entrada al seminari menor del meu país, vaig llegir molt lectures dels primers missioners que venien de països llunyans per a anunciar la Bona Nova amb un coratge increïble i un amor de Jesucrist i de les ànimes. Això em va donar desig de fer les missions per batejar i anunciar Jesucrist com a sacerdot missioner. Després del seminari menor vaig entrar a un institut religiós i missioner dels Sagrats Cors i vaig ser religiós durant 7 anys. Al final d’aquesta experiència religiosa vaig sentir un desig de discernir la meva vocació com sacerdot diocesà i missioner. No vaig titubejar quan el Senyor arquebisbe de Tarragona em va acollir per a fer aquest discerniment vocacional. I puc dir que sóc content i confiant en Déu com deia la petita Teresa de Lisieux: “fa temps que no em pertanyo, m’he lliurat totalment a Jesús; ell és, doncs, lliure de fer de mi el que li plagui.” Per fi, la meva arribada a Vila-seca és un goig primerament per a conèixer més la vida pastoral i cristiana del nostre església de Tarragona. Trobo una comunitat animada i esperançada en el camí de la recerca de la Persona de Jesús. Tot i que no hi ha joves a l`església com per tot arreu però amb l’esperança que la Misericòrdia mai ens cansa d’actuar.

N.B. Trobareu en el text algunes petites incorreccions lingüístiques. Hem volgut respectar totalment l’expressió d’en Robert, considerant que té molt de mèrit el domini de la llengua catalana que ha assolit amb tot just dotze mesos d’estada entre nosaltres.


EL PILÓ - Número 19

Juliol - Setembre 2016

N O QUA LSEVOL TREBA LL , SIN Ó UN TREBALL DECEN T Amb motiu de la Jornada Mundial pel Treball Decent, les organitzacions i persones sotasignades, volem manifestar el nostre compromís perquè tothom pugui aconseguir un treball decent en condicions de llibertat, equitat, seguretat i dignitat humana. Això ho fem en comunió amb la iniciativa Iglesia por el trabajo decente, amb l’Organització Internacional del Treball (OIT), amb la Confederació Sindical Internacional (CSI) i amb altres organitzacions socials. A tot el món, l’atur, la subocupació, i el treball precari tenen un gran impacte negatiu en la vida de milions de treballadores i treballadors i les seves famílies, agreujant la pobresa i l’exclusió social. A casa nostra, la realitat laboral ens situa en un atur crònic de gairebé un 20%, amb un impacte especial en els joves (35% d’atur) i en els majors de 45 anys (30% d’atur). Aquesta situació fa que moltes persones visquin una gran precarietat, provocant un creixement de les desigualtats que amenaça la cohesió social. En aquest context, és necessari reiterar que el treball és un dret fonamental de tota persona, vinculat a la dignitat humana. El treball no és només una font d’ingressos, sinó que és un bé per a la persona. Considerem una exigència ètica irrenunciable el respecte dels drets dels treballadors, que es fonamenten en la naturalesa de la persona humana i en la seva dignitat transcendent: remuneració justa, descans, seguretat i salut, integritat moral, adequada protecció social per a la vellesa, la malaltia, l’accident i l’atur, reunió, associació, vaga i negociació col·lectiva. Recentment, el Papa Francesc ens ho ha recordat: “El treball hauria de ser l’àmbit d’aquest múltiple desenvolupament personal, en què es posen en joc moltes dimensions de la vida: la creativitat, la projecció de futur, el

desenvolupament de capacitats, l’exercici de valors, la comunicació amb els altres, una actitud d’adoració. Per això, en l’actual realitat social mundial, més enllà dels interessos limitats de les empreses i d’una qüestionable racionalitat econòmica, és necessari mantenir sempre com a objectiu prioritari, l’accés al treball per tothom i en unes condicions que dignifiquin a la persona” (Carta Encícilica Laudato si’, núm.127). És per tot això que reivindiquem: – Una societat que tingui com a objectiu prioritari un treball decent per a tothom, que faciliti l’autonomia i la disponibilitat de recursos suficients per la materialització dels projectes de vida individual i familiar.

– Una valoració de l’ocupació tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu, perquè ambdues perspectives són igualment importants per poder garantir el benestar i el desenvolupament de les persones. – Una recuperació econòmica acompanyada per la creació d’ocupació suficient que redueixi la taxa d’atur de forma ràpida i sostinguda fins a nivells anteriors als dels inicis de la crisi i, fins i tot, inferiors. – Una millora de la protecció social que faci disminuir el nombre de persones sense cap mena de cobertura, sobretot d’aquelles que han perdut l’ocupació i els costa reincorporar-se al mercat de treball, evitant que formin part d’una pobresa i exclusió social que es presenten com a estructurals.

I, per això, demanem als poders públics i als agents socials que treballin en favor de: 1. Incentivar les inversions en economia productiva i gravar les inversions financeres especulatives per poder potenciar l’activitat generadora d’ocupació de


EL PILÓ - Número 19

qualitat. És necessari implementar una política industrial adequada, donar un major suport a la diversitat productiva, a la creativitat empresarial, a la petita i mitjana empresa i als autònoms i afavorir l’accés al crèdit, com també donar el suport necessari a l’agricultura i a la ramaderia diversificades i sostenibles, i a la preservació del medi rural. 2. Promoure i donar major suport a les iniciatives d’economia social, solidària i cooperativa que siguin generadores d’ocupació de qualitat i que afavoreixin la inserció social i laboral de col·lectius amb més dificultats d’accés al mercat laboral, especialment aquells que compten amb un baix nivell formatiu. 3. Estudiar i impulsar polítiques que generin la creació de llocs de treball de qualitat en serveis d’interès públic o social, especialment en àmbits com la cura de les persones. 4. Portar a terme polítiques actives i personalitzades d’ocupació que augmentin les competències de les treballadores i treballadors amb una millor capacitació professional. Aquestes polítiques han de tenir programes ben orientats i eficaços, incloure una rigorosa avaluació i tenir una dotació econòmica. 5. Desenvolupar un sistema de protecció social ben dissenyat amb l’objectiu d’incentivar al mateix temps la recerca de treball i la reducció de la pobresa i les desigualtats socials. 6. Avançar cap a l’establiment de mecanismes que assegurin una renda mínima garantida per a tots els ciutadans, així com garantir, com a mínim, un sou de 1.000€ per a tots els treballadors i treballadores del nostre país. 7. Obrir un debat social i polític en profunditat sobre les possibilitats d’un repartiment més just del

Juliol - Setembre 2016

treball productiu disponible a la nostra societat, a partir de l’estudi seriós de propostes com la reducció de la jornada laboral i de les hores extres o l’avançament de la jubilació. 8. Potenciar el diàleg social i la negociació col·lectiva com a instruments essencials per a la cohesió social, que inclogui els treballadors, els empresaris i les administracions. 9. Impulsar polítiques de cooperació amb els països en vies de desenvolupament que afavoreixin la creació i el manteniment de llocs de treball dignes i la lluita contra l’explotació laboral com a factors claus de desenvolupament. Això inclou promoure un consum públic i privat més responsable, que no afavoreixi condicions laborals inadequades en els països en desenvolupament.

En aquest sentit, destaquem la necessitat d’un compromís social i polític per part de la ciutadania com a via per la millora en les condicions de vida de les persones. Amb el compromís conjunt de moviments i agrupacions socials, plataformes ciutadanes, organitzacions sindicals i gremials, partits i agrupacions polítiques, el ventall d’actuacions possibles i d’incidència política i social és molt ampli. Fem una crida, doncs, a la conscienciació ciutadana i política de la greu situació que es viu en el món laboral del nostre país i d’arreu del món. Per això reclamem: “No qualsevol treball, sinó un treball decent”. *** * Justícia i Pau, Càritas Barcelona, Cristianisme i Justícia, Mans Unides, Delgació Dicesana de Pastoral Social, SEDASE-FTE, Delegació Pastoral Obrera, ACO, GOAC, MIJAC, JOC, Religioses i religiosos en barris obrers i populars, Col·lectiu de Capellans Obrers

PRIMERES COMUNIONS


EL PILÓ - Número 19

Juliol - Setembre 2016

BAPTISMES

DEFUNCIONS

2 juliol:

John Fernández Sánchez Yago Morillo Serres Derek Reyes Ximénez

10 juliol:

Marta Clavé Guapacha Carla Fibla Martí Pablo Nieto Martínez Yadira Carmona Uceda

24 juliol:

Lucía Alba Guillén

30 juliol:

Ian Lorenzo Álvarez

14 agost:

Ashley Sánchez García

27 agost:

Alan Parra González

3 setembre:

Sara Ferré Valverde Emma Ferré Valverde Josep Ferré Valverde

4 setembre:

Luca Gómez Delsaut Eric Blanco López

18 setembre: Iker Galiano Carrillo Martí Segura Graset 25 setembre: Katheryn Tudó Kushnareva Leyre Tabares Cárdaba Ivet Codina Blázquez Lucas Guzmán Obis A l’església de l’Esperit Sant

28 agost:

Anna Lapeña Ferré Bruno Lapeña Ferré

4 setembre:

Paula Bustamante Tronina

PRIMERES COMUNIONS 2 juliol:

Marina Gallego Portero Sandra García Bailén Meritxell Gasol Aranda Ainhoa Martínez Gómez Pau Martínez Vicién Marcos Daniel Miras Monte Pablo Périz Hurtado

17 juliol:

Kevin Marín Prieto

4 setembre:

Victoria Toro Miquel Aroa López Brell

Visiteu-nos a :

http://sesteve.vila-seca.arqtgn.cat i segueix-nos al facebook

Eloísa Espinosa Martín, el 2 de juliol als 83 anys José Antonio Jornet Raduà, el 9 de juliol als 70 anys Rosalía Medina Giraldes, el 9 de juliol als 86 anys Maria Martí Anguiano, el 10 de juliol als 93 anys Oliva Esquivel Domínguez, el 12 de juliol als 77 anys Montserrat Torrell Granell, el 14 de juliol als 93 anys Ramon Núñez Sánchez, el 21 de juliol als 96 anys María Catalina Gil Parra, el 27 de juliol als 91 anys Amable Álvarez Rabanal, el 27 de juliol als 81 anys Teresa Montfort Vizcarro, el 3 d’agost als 92 anys Purificación Aguilar Soria, el 8 d’agost als 83 anys Sebastián Gallego Martínez, el 10 d’agost als 87 anys José María Sánchez Sánchez, el 12 d’agost als 49 anys José López Manzaneda, el 15 d’agost als 70 anys Magdalena Díaz Manzano, el 16 d’agost als 89 anys Joan Baptista Mariné Plana, el 16 d’agost als 84 anys Ramon Farriol Clavé, el 19 d’agost als 92 anys Alonso Linares González, el 25 d’agost als 63 anys Gaspar Guri Llagostera, l’1 de setembre als 90 anys Antonio Pons Yuste, el 2 de setembre als 49 anys Claudia Guardiola Vallbona, el 4 de setembre als 91 anys José María Adell Ballvé, el 12 de setembre als 84 anys Pedro Granell Farled, el 13 de setembre als 57 anys Josep Vallvè Monné, el 16 de setembre als 67 anys Agustina Fallas Fernández, el 20 de setembre als 92 anys Andrés Corpas Prado, el 22 de setembre als 77 anys Alfonso López Sánchez, el 23 de setembre als 80 anys

A l’església de l’Esperit Sant Luis Jordana Bertran, el 16 de setembre als 92 anys Antonio Gómez Caro, el 29 de setembre als 82 anys

MATRIMONIS Manel Oriol Vargas Bayod i Verónica Casal Próspero, el 9 de juliol Joan Voltas Roigé i Magdalena Martínez Ruiz, el 15 de juliol Aitor Mallén Bonet i Iris Llobet Moratal, el 23 de juliol Joan Roigé Riera i Elena Lozano Brackelmanns, el 27 d’agost Alejandro López Cobler i Miriam Navarro Soto, el 3 de setembre Neculai Godeanu i Raquel Colás Moreno, el 10 de setembre

FULL INFORMATIU EL PILÓ Parròquia de Sant Esteve de Vila-seca Plaça de l’Església 17 - 43480 Vila-seca Tel. 977 390 368

Profile for Parròquia de Sant Esteve de Vila-seca

El pìlo 19  

El pìlo 19  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded