Page 1

HEP EN K MYA KURUMSAL TASARIM UYGULAMALARI VE MARKA K ML KILAVUZU


MARKA

KURUMSAL Hakk m zda Hep en Kimya 1982 y l nda kurulmu tur. Üretim alan nda; nikel bile ikleri, çinko tozlar , elektrolit y nlar için oksitler, yeniden eritilmi çinko gibi yüz binlerce ton metal ve kimyasal ürünler bulunmaktad r. Günümüzde çinko, çinko ürünleri, çinko anot parçalar , galvaniz için çinko ala mlar ve her tür zamak ürününün en büyük ve lider üreticisi konumundad r. Üretim kapasitesi y lda 35.000 tonun üzerinde olup bu üretimler Bilecik Organize Sanayi Bölgesi ndeki fabrikas nda üretilmekte ve Gebze Dilovas Organize Sanayi Bölgesi ndeki 40.000 metre kare aç k hava ve 10.000 metre kare kapal alan olmak üzere kurulmu tesislerde depolanmaktad r. Neden Hep en? Çünkü: Geli mi teknik donan m ve ekipmana sahip dünya standartlar nda modern bir laboratuara sahiptir. Bu sayede üretim periyodunun her a amas n geli mi spektrometrelerle ölçümlendirerek en do ru sonuçlar elde eder. Temin edilen tüm hammaddeler s k kontrollerden geçirilir. Gerekli tüm analizler yap l r ve mükemmel son ürünlerin elde edilmesi sa lan r. Mü teri memnuniyeti Hep en Kimya n n birinci önceli indedir, bu nedenle ara t rma ve geli tirme faaliyetlerine maksimum önem verir. Mü terilerinin farkl gereksinimlerine göre özel spektli malzemelerin üretimini yapabilir. Ürün teslimatlar n n zaman nda yap lmas na dikkat eder. Üretimi yap lan tüm ürünlerde yeterli miktarda stok tutar. Mü terilerimize gereken tüm destek sa lanmaktad r. Çevreye kar sorumluluk bilinci çerçevesinde hareket edilmektedir.


MARKA

Bir kurumun, sirket içi ve irket d ndaki duru unun, davran lar n n nas l olmas gerekti ini yans tan Kurumsal Kimlik K lavuzu, görsel standartlar olu turmak ve uygulamas nda bir bütünlük sa lamak amac yla haz rlanm t r. Hep en Kimya için haz rlanan bu Kurumsal Kimlik K lavuzu'nda, Hep en Kimya markam z n logo kullan mlar n , görsel standartlar n , logonun yard mc ögelerini ve tüm iletisim faaliyetlerinde kullan lan materyallerin tek bir seslili e sahip olacak ekilde tasarlanmas n ve uygulanmas n sa layacak standartlar bulunmaktad r. Kurumsal bir stratejiyle kurumsall n olu turma ve sunma çabas içerisine girmi olan Hep en Kimya irketi, "marka fark ndal n olusturma ve sürdürme" felsefesinden hareketle kurumsal kimlik k lavuzunu olusturmu tur. Hep en Kimya markas , irketi ili kide bulundu u kurum, kurulu ve bireyler için haz rlanan bu k lavuz içerisinde görsel standartlar n nas l uygulanmas gerekti i ile ilgili kurallar bulunmaktad r. Fark ndal n ya ayan ve ya atan, marka yap land rmas n sa lam bir zemine oturtmu , tüketicisinin gözünde taklit edilemez, itibarl ve güvenilir bir marka olmay amaç edinmi olan Hep en Kimya ya ait olan kurumsal kimlik k lavuzu, tüm çözüm ortaklar m za bir rehber olaca inanc ile haz rlanm t r.


LOGO TYPE


LOGO TYPE VE VEKTÖREL ORANLARI


LOGO TYPE VE VEKTÖREL ORANLARI


KURUM K ML

RENKLER


LOGOTYPEIN KURUM K ML

RENKLER LE KULLANIM UYGULAMALARI


KURUMSAL TASARIM UYGULAMALARI YAZI KARAKTER


KARTV Z T


19,61 mm

Batuhan HEP EN

Merkez Of s | R ht m Cad. Derya No: 28 A Blok K:3 D:56 Kad köy / stanbul Tel : +90 (216) 348 99 21 Fax : +90 (216) 348 99 30

Merkez

www.hepsenkimya.com.tr batuhan@hepsenkimya.com.tr

24,41 mm

52,00 mm

12,59 mm

Genel Müdür

52,00 mm

KARTV Z T VEKTÖREL ORANLARI VE BASKI B LG LER

25,26 mm


ANTETL KA IT


ANTETL KA IT VEKTร–REL ORANLARI VE BASKI B LG LER

80,53 mm

148,50 mm

19,61 mm

105,06 mm

Merkez 8,27 mm

15,32 mm

Merkez Of s | R ht m Cad. Derya No: 28 A Blok K:3 D:56 Kad kรถy / stanbul Tel : +90 (216) 348 99 21 Fax : +90 (216) 348 99 30 www.hepsenk mya.com.tr


ANTETL ZARF


ANTETL ZARF VEKTร–REL ORANLARI VE BASKI B LG LER

82,23 mm

17,58 mm

164,57 mm

Merkez

10,54 mm

18,30 mm

Merkez Of s | R ht m Cad. Derya No: 28 A Blok K:3 D:56 Kad kรถy / stanbul Tel : +90 (216) 348 99 21 Fax : +90 (216) 348 99 30 www.hepsenk mya.com.tr


ANTETL TORBA


ANTETL TORBA VEKTÖREL ORANLARI VE BASKI B LG LER

13,69 mm

118,27 mm

22,85 mm

159,21 mm

74,75 mm


CEPL DOSYA


CEPL DOSYA VEKTÖREL ORANLARI VE BASKI B LG LER

19,43 mm

138,54 mm

95,94 mm 49,09 mm


CD COVER


CD COVER VEKTÖREL ORANLARI VE BASKI B LG LER


CD LABEL VEKTÖREL ORANLARI VE BASKI B LG LER

27,38 mm


RSAL YEL FATURA


RSAL YEL FATURA VEKTÖREL ORANLARI VE BASKI B LG LER

148,50 mm

15,89 mm

104,55 mm


TED YE MAKBUZU


TED YE MAKBUZU VEKTÖREL ORANLARI VE BASKI B LG LER

131,96 mm 25,24 mm

87,09 mm


TAHS LAT MAKBUZU


TAHS LAT MAKBUZU VEKTÖREL ORANLARI VE BASKI B LG LER


BA VURU FORMU


BA VURU FORMU VEKTÖREL ORANLARI VE BASKI B LG LER


PERSONEL YAKA KARTI


PERSONEL YAKA KARTI VEKTÖREL ORANLARI VE BASKI B LG LER


ET KET

Ürün adı / Product Name Batch/ lot no: Üretim tarihi / mfg date : miktar / quantity:

Ürün adı / Product Name Batch/ lot no: Üretim tarihi / mfg date : miktar / quantity:


Ye d i k u l e M a h a l l e G e n ç a ğ a S o k a k N o : 2 6 Fa t i h / İ s t a n b u l T el. 0 (212) 529 60 99 Gsm. 0 (507) 363 78 58 E m a i l

@

.

i n f o @ p l u s b i l . c o m

www.plusbil.com

plusbil

plusbilreklam

Hepşen marka  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you