Issuu on Google+


2

េនេរកយសនមញញឹម

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


3

េនេរកយសនមញញឹម

េម៉ង សិរ ីរចន

េនេរកយសនមញញឹម

២០១២

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


4

េនេរកយសនមញញឹម

និពនធេដយ ៖ កញញ េម៉ង សិរ ីរចន រចនរកបេសៀវេភេដយ ៖ េលក ទឹម េបឿន រូបភពេលរកបេសៀវេភ ៖ កញញ េម៉ង សិរ ីរតន

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


5

េនេរកយសនមញញឹម

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


6

េនេរកយសនមញញឹម

របធនសមគម ៖ អនករសី ែក ផលល ែផនកេបះពុមផ ព សយ ៖ អនករសី លឹម សនតិភព ែផនកនិពនធ ៖ អនកនង សិរ ី វឌឍន េលក សុខ ចន់ផល កញញ េណង កននិដឋ កញញ អុឹម រចន េលក ម៉ ច័នទបញញ កញញ េម៉ង សិរ ីរចន េលក ទី ហសនិត កញញ សុិន ធរ ី េលក េទព សុវ ិចិរត កញញ លឹម ផន់ណ ែផនកអកខរវ ិរុទធ ៖ េលក េហង ឧតតម ែផនករចន និងេវបសយ ៖ េលក ទឹម េបឿន ែផនកទំនក់ទំនងសធរណៈ ៖ េលក បូលីន ដវ ីដ

Blog : khmerphnompenh.wordpress.com

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


7

េនេរកយសនមញញឹម

រគប់មតិកៃនេរឿងេនះជកមមសិទិប ធ ញញ របស់ េម៉ង សិរ ីរចន

េនះគឺជេរឿងរបេលមេលកែបបៃចនរបឌិ ត។ េឈមះតួអងគ កលអកស និង េហតុ ករណ៍តួអងគេនកនុងេសៀវេភេនះ សុទធែតជកររសេមរសៃម។ រល់រពឹតិតករណ៍ ែដលរសេដៀង ឬដូចគនេទនឹងភពជក់ែសតង បុគគលេនរស់ ឬសលប់ និងទី កែនលង ឬសថប័ ន គឺ ជករៃចដនយែតប៉ុ េណណះ។

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


8

េនេរកយសនមញញឹម

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


9

េនេរកយសនមញញឹម

អនកណក៏េគដឹងែដរែមនេទថ មនុសសរសីសអតដូចជ ខញំុ រតូវមិតតរបុសែភនកសអុយមនក់េនះ េបះបង់េចល? អូយ ខមសេគអីយ៉ងេនះខញំុ!!! >.< ដល់េម៉ ងេទេរៀនេហយ

េធវយ៉ងេម៉ចេទេបែភនក

ែដលធលប់ែតមនមនតេសនហ៍ទំងគូរបស់ខំុញ

េហមប៉ុនរគប់ខុរន

េទេហយ? មិនគួរណមកយំ នំឱយបត់បង់សរមស់ដ៏រសស់ សអត េរពះែតសងសរចិតតមិនេសមះេសះ... ទីបំផុតវ ីធីសរសតដ៏លអ

គឺតុបែតងមុខយ៉ ងសអតឱយ

សមេទនឹងែវ ៉នតដងពណ៌ផកឈូក

ែដលបងរសីទិញឱយ។

រសីសអតដូចខញំុកុងឈុ ន តនិសសិត ចងបូរសក់ ែវ ៉នត កបូប និងែសបកេជងប៉ ត់ត សុទធែតពណ៌ផកឈូកដ៏គួរឱយរសលញ់ ែបបេនះ

មិនដឹងជេធវឱយរបុសៗប៉ុនមននក់ឈលក់វេងវងេទ...

ែតថេទណ េបះដូងដ៏តូចេនះ េនែតខូចចិតតេរពះមិតតរបុស មហយ៉ ប់េនះដែដល! T_T

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


10

េនេរកយសនមញញឹម

កុំគិតអី!

បេណ ត យតមហនឹងេទ

អនកណឱយខញំុជ

មនុសស េសមះនឹងេសនហេធវអី!!! េបគមនេគជមនុសសកបត់េមល៉ះ ខញំុឯណបននមជនរ ីេសមះេសនហ៍េទ... ^_^ សកលវ ិទយល័យនីតិសរសត និងវ ិទយសរសតេសដឋកិចច េអយ មិនដឹងថអនក មនរគូពូែកៗឲយមកបេរងៀនរសីសអត ដូចខញំុឬអត់េទេនៀក!!!

របស់ខំុញ

ឱ!

ជំនញេសដឋកិចជ ច ទីរសលញ់

មិនដឹងថឯងពិបកប៉ុណណេទ។

រសប់ផង...

ខញំុមិនពូែកគណិត េបពូែកដូចបងរសីមិនដឹងជលអយ៉ងណេទ!

ឆងល់ែដរ េម៉ចក៏ម៉ក់លំេអៀងេមលះ? បេងកតខញំុមកេហយ ែបរជ មិនដក់ខួរកបលែផនកគណិតវ ិទយឱយខញំុែបបហនឹង?

គិតេឡង

កលណ តូចចិតតកលហនឹងខញំុ !!! >.<

បរមភ! បរមភ! បរមភ! បរមភេទៀតេហយខញំុ! េដរបេណត រ

បរមភបេណត រ... ខលចថខលួនឯងេទដល់សល គមនអរមមណ៍

េរៀន… ខលចថចិតតនឹកេគេរចនរជុលេពក… ខលចថ.... ហអ៎! មិនដឹងជខលចអីេទៀតេទខញំុ!!! េរពះេទះបីជយ៉ ងណ ក៏ខំុញ មកដល់មុខថនក់េរៀនេទេហយ។ ខញំុេដរយឺតៗកនុងលកខណៈជ សុភពនរ ី

ែដលមិនសូវជសបបយចិតត

ចូលេទកនុងថនក់

េរៀនៃថងដំបូង។ ខញំុអងគុយេនែកបរមត់បងអួចមនក់ឯង េហយក៏ រង់ចំរហូតដល់េលករគូវបបធម៌ទូេទអេញជញមកដល់។ ខញំុ និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


11

េនេរកយសនមញញឹម

េមលេទេលករគូ ែដលមនទឹកមុខកំែបលងៗ។ េនះេបឱយគត់ េដរតួកុនរបែហលជេគេសចរគប់គនេហយេមលេទ...

េអ៎!

គិតដល់ណេហយខញំុ តិចបបេទ!!! េលករគូេទបែតចប់េផតមែណនំខួលន

រសប់ែតទវរ

បនទប់រេបកេឡង។ អូ៎ហូ!!! ជមនុសស ឬេទវបុរតេទហនឹង? េហតុអីក៏សងហអីក៏សងហខលំងេមល៉ះ? ដូចតួកុនកូេរ ៉ផងហន៎! ^_^ -

េនះខញំុមនមិតតរម ួ ថនក់មុខ

តុខំុេញ នទំេនរ!

សំេឡងអនកណក៏មិនដឹង និយយេចញមក អត់េចះ ខមសេគ! ហអ៎! គឺខំុ!ញ !! #_# ខមសេគណស់។ ែតក៏ជលទធផល ែដលេធវឱយេគេដរ សំេដមករកតុរបស់ខំុញ

េហយេធវឱយេបះដូងេនះ

េលតដុក

ដក់ៗ រកនិយយអីមិនេចញ។ េគដក់កតបរបស់េគចូល កនុងថតតុ េហយដកេសៀវេភដ៏រសស់សអតរបស់េគ មនរូប ខលឃមំុ និងប៊ិកពណ៌ៃផទេមឃដ៏គួរឱយរសលញ់េចញមក េហយ និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


12

េនេរកយសនមញញឹម

ចប់េផតមអងគុយសតប់រគូេធវមិនដឹង ដូចជគមនខញំុកុងែភន ន ករបស់ េគេសះ។ ែតេណហ យចុះ េធវេម៉ចេគជរបុសសអត ចឹងេហយ!! ដល់េម៉ ងេចញពីេរៀនេហយ

រកពះក៏ចប់ទររក

អហរ

ខញំុពិតឃលនខលំងណស់ ែតក៏សមមុខេហយែដល ែបបេនះ។ អនកណឱយេធវខួនជមនុ ល សសខូចចិតម ត ិនរពមញ ុ ំ

បយញ ំ ឹកេធវអី។ សំេឡងទូរសពទខំុក ញ ៏េរទិ៍េឡង។ បងរសី ុ ទ

របស់ខំុទ ញ ូរសពទមកេធវអីេទៀតេហយេនៀក? សំេឡងទូរសពទដច់េទវ ិញ របស់ខំុេញ ហ

េទបងកេទរកគត់។

ែតខញំុឮសំេឡងបងរសី សនមញញឹមដែដលៗ

របស់បងរសីខំុប ញ នបញ់េឆពះមករកខញំុជថមី ក៏ដឹងថគត់ែតង

ែតែបបេនះ មិនបេណ ត យឱយខញំុដច់េពះសលប់េនះេទ។

េនកនុងហងបយតូចលមម ខញំុញ ំ ហរេថកៗ ែដល ុ អ រសជតិឆងញ់គួរសម។ របែហលជេដយសរែតខញំុឃលនខលំង

េហយ េទបញ ំ ហរែបបេនះចូល។ េនតមផលូវ បងរសី ុ អ ែដលធលប់ែតរសលញ់ខំុខ ញ ល ំង របប់ខំុព ញ ីនិយមន័យេសនហ។ - េនេលេលកេនះអត់មនអវីែដលជអមតៈេទណ

នថ! មនពកយថ«ទទួល» ក៏មនពកយថ«បត់បង់» និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


13

េនេរកយសនមញញឹម

ដូចគនែដរ.... េហយករខូចចិតន ត ឹងេកតេឡងជធមមត ែតអវីែដលគួរេធវ គឺរតូវរ ឹងមំ េហយេធវខួនឱយរ ល ីកចេរមន ជងមុន... េធវឱយមនុសសរបុសមនក់េនះ ដឹងថេពល េបះបង់េយងេចលេហយ

គឺនឹងសតយេរកយមួយ

ជីវ ិត! សតប់បងណ! េសនហជរបស់ឯង មិនែមនជីវ ិត ឯងទំងមូលជរបស់េសនហេនះេទ! សតប់ពកយបងរសីរច ួ

មុខខញំុដូចរតូវេគយកទឹកផកមលិះ

ែដលមនកលិនរកអូបរបេហរ លងជរមះទឹកលូ ែដលរបឡក់

មុខខញំុអុីចឹង! េនះេបគត់បូរករងរជទី ត របឹកសេសនហរបែហល ជលអេហយ!

សតប់តមបងរសីវ ិញ

លអជងេរបេពលេវល

ខូចចិតតឥតរបេយជន៍ ^_^ កនុងផទះតូចលមម ែដលបងនីត និងខញំុ រស់េនែតពីរនក់ បងបអូន អស់រយៈេពលពីរឆនំេហយេនះ ខញំុអងគុយសមលឹងេមល

េទផកយតូចៗ

តមបងអួចបនទប់ បេណ ត យអរមមណ៍ឱយនឹក េឃញដល់អតីតសងសរ មិនដឹងថេពលេនះេគកំពុងេធវអី? វ

មិនដឹងថ េគមននឹកខញំុដូចខញំុកំពុងនឹកេគឬអត់… -

នថ អងគុយេធវអីហឹង ន េម៉ចមិនចូលេគងេទយប់

េហយណ!

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


14

េនេរកយសនមញញឹម

សំេឡងបងរសីបនលឺេឡង េរកយខនងរបស់ខំុ។ ញ -

ច៎ ! ចូលេគងេហយ!

ខញំុតបទំងមិនសូវយកចិតតទុកដក់។ គត់ក៏រតឡប់ េទបនទប់គត់វ ិញ។ េទះបីបងរសី េពលខលះកច េពលខលះ សលូត ែតតំងពីខំុអ ញ យុ១៦ឆនំ រហូតដល់េពលេនះ រគប់អយុ ជពលរដឋេហយ (១៨ឆនំ) គត់េនែតរបឹងែរបងេមលែថខញំុ

យ៉ ងលអ។ មិនដឹងប៉ ម៉ ក់ទុកមសរបក់ឱយខញំុប៉ុនមនេទ េទប

េយងមនលុយចយរប់ឆនំ េទះបីជពួកេលកបនលចក

េលកេទពីរឆនំេទេហយ។ គិតៗេទជីវ ិតខញំុ ដូចជបត់បង់

រហូត មិនេចះេពញេលញេសះេហយ បត់បង់ប៉ម៉ ក់ រតូវ សងសរទត់េចល មិនដូចបងរសី យ៉ ងេហចណស់ េន មនមិតរត បុសដ៏ែសនសងហ

េហយចិតល ត អ

តមយកចិតតទុក

ដក់រហូត។ រពឹកេឡង ខញំុភញក់ និងញ ំ ហរេពលរពឹកែដលបង ុ អ រសីេធវទុកឱយ េហយេដរេទសលេដយខលួនឯង េរពះផទះខញំុ និងសលេនជិតគន។ ខញំុមកដល់ថនក់េរៀនដ៏ែសនធុញរទន់ ខញំុមិនចូលចិតតេរៀន មិនចូលចិតតសតប់រគូមុខយ៉ ប់ៗ និងេរបែត ពកយអួតអងមកបេរងៀនែបបេនះេសះ។

គិតេទេម៉ ង

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


15

េនេរកយសនមញញឹម

េសដឋកិចប ច ូរេទជេម៉ ត ងអួតបទពិេសធ

ដំេណរកមសនតេរក

របេទសអីេទវ ិញេទ យ៉ ប់ែមនរគូសម័យឥលូវ។ េពលេវលេចះែតកនលង

េរឿងចស់ដូចជរលយបត់

េទ រល់េពលែដលរពះអទិតយលិចមតងបនតិចៗ។ ខញំុេរៀនបន ជិតមួយឆមសេទេហយ។ គិតេទកនុងអំឡុងេពលេនះ ខញំុ ចប់េផតមេធវេរឿង ែដលខញំុចូលចិតតបនេរចនណស់ របេសរ ជងចំណយេពលេដរេលងជមួយនឹងសងសរ ដូចកលពី មុន។

េពលទំេនរពីេម៉ ងេរៀន

ខញំុែតងេទបណណគរអន េសៀវេភ មនេពលខលះ ខញំុទិញេសៀវេភរបេលមេលកេទ េមលេនផទះ។ ែតថេរៀនេសដឋកិចចយូរេហយ ខួរកបលខញំុចប់ េផតមដុះេកសិកឆលតៗខលះែដរ... គឺរប់េម៉ ង

េពលខញំុេទបណណគរ���តងៗ ខញំុលួចអនេរឿងេគចប់មួយេរឿង េទបទិញ

េសៀវេភមួយកបលមកទុកេមលេពលយប់! ឆលតែមនខញំុ!

«េសនហសុភពបុរស 1 »!!! េរឿងសអីេគេទ? អនេហយ រពឺខួនណស់ ល េលកេអយ... ែតថេទអនយូរៗ ដូចជជក់

ចិតខ ត ល ំងណស់ខំុ។ ញ សអប់អនកនិពនធដល់េហយ សរេសរេរឿង

មិនសរេសរឱយចប់េទ េនតភគអុីចឹង? មិនដឹងេគអនទះសេទ

1

េសនហសុ ភពបុ រស និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល, ២០០៩ និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


16

េនេរកយសនមញញឹម

ឬយ៉ ងេម៉ចេនៀក! យ៉ ប់ែមន! េឈមះសុទធែត សុខ ចន់ផល មិនដឹងមុខមត់យ៉ងេម៉ចេទ ទញចិតខ ត ំុ ម ញ ឹង ល ៗ។

បនជសរេសរេរឿងអីក៏ទក់

េបជរបុសសអតវ ិញេនះ

រសួលតម

រសលញ់ េដមបីបនេមលេរឿងមិនអស់លុយផង! ឆលតេទៀត េហយខញំុ :D សថិតិវ ិទយ! េសៀវេភសអីមិនដឹង ធលក់មកចំេពះមុខខញំុ?

សងស័យបុគគលិកេនបណណគរហនឹងអត់េចះេរៀបចំេទ

េមល

េទ! បនជេសៀវេភសថិតិ មករជុះេនកែនលងដក់េសៀវេភ របេលមេលកអុីចឹង។ -

ែសអករបលងសថិតិ មិនែមនេសនហសុភពបុរសេទ!

គឹមឡុង

សិសសពូែកដ៏សងហ

និយយមកកន់ខំុ។ ញ េបកុំែតេគរបប់ខំុញ

និងជមិតតរម ួ តុរបស់ខំុញ

របែហលជេភលចេហយ...

ែតមិន

ែមនកំហុសខញំុេទ ជកំហុសរបស់អនកនិពនធេរឿងេសនហសុភព

បុរសហនឹង េរពះេបគត់មិនសរេសរ ខញំុក៏មិនអនទល់ែតេភលច េរៀនេភលចសូរតអុីចឹងែដរ!

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


17

េនេរកយសនមញញឹម

-

ដឹងេហយ!

ខញំុកន់េសៀវេភេមលបនតិចេទបតប ខមសេគតិចៗ។

មនអរមមណ៍ថ

-

ដឹងេហយ។ េចះេហយឬេន?

-

ែរកងដឹងេហយថ មិនេចះ េនសួរេទៀត >.<

-

េបអុីចឹងតមមក េទេធវលំហត់!

-

ែតខញំុឃលនេហយ របធនថនក់!

អូេភលចរបប់េទ គឹមឡុង ជរបធនថនក់ ែដលចូល

ចិតជ ត ួយយកអសសិសសខជិលដូចខញំុេនះណស់។ -

េបឃលនណស់ ហនឹងេទ?

-

េម៉ចមិនញ ុ េំ រឿងរបេលមេលក

េបញ ំ នញ ុ ប ុ េំ ហយ! េបអុីចឹងខំេរៀនេទ

របយ័តនេរៀនធលក់

េទះមន

របស់ញ ំ ៏ញ ុ ក ុ ែំ លងចូលែដរ! របធនថនក់េនែតចិតតលអ

នំខំុញមកញ ុ េំ ភលមន់បំពង

ធំៗេនឡក់គីបឺហ័រគ និងកូកកូឡដ៏មនរសជតិ។ ែតេនែត និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


18

េនេរកយសនមញញឹម

ដែដល េគចប់េផតមេបកេសៀវេភ និងេមេរៀនចែមលកៗជមួយ នឹងរូបមនតសីេអ គខលះេទ មកេរៀបរប់មិនេចះហត់។ ពនយល់មួយ លងច ខញំុេនែតមិនសូវយល់ចបស់ ែតក៏លជ អ ងមិនយល់េសះ ែដរ។ ទល់ែតែបបហនឹង េទបដឹងពីអតថរបេយជន៍ៃនករេមល េមេរៀន ^_^ -

យ៉ ងេម៉ចេហយ?

គឹមឡុងសួរមកខញំុ។ -

យល់ខលះៗ...

-

ៃថងេរកយរបឹងបនតិចេទ!

-

មិនែមនមិនរបឹងេទ!

ែតេភលចយកភពឆលតៃវមក

េរពះរបញ៉ ប់េពក! ខញំុនិយយឌឺេគលង ទំងែដលករពិត ចង់អរគុណេគ ខលំងណស់! របលងរួចកលពីមសិល

ៃថងេនះខញំុសុំរបក់បងរសីេទ

ផសរ ទិញសេមលៀកបំពក់ និងរបស់របរខលះ ទុកេទេសៀមរប ៃថងែសអកជមួយនឹងមិតតរម ួ រកុមករងររសវរជវ ែដលេលក និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


19

េនេរកយសនមញញឹម

រគូវបបធម៌ទូេទដក់ឱយេធវ។ ទិញៗ ឱយែតបនេដរផសរ លុយ មនប៉ុនមនអស់ប៉ុណឹ ណ ងេហយខញំុ! >.< មកដល់ផទះយឺតបនតិច

មិនដឹងរតូវមត់ឬអត់េទេនៀក!

ខញំុេបកទវរផទះចូលមកខងកនុង េនមិនទន់េឃញបងរសីមក េនេឡយ។ ខញំុមិនសូវពូែកេធវមូហប ជំនញរបកដ គឺេចះរតឹម

ែតដំបយ។ អុីចឹងមិនបច់ញ ំ ជ អ ង នំែតពិបកលងចន ុ ល

ផង េហយខតបែនលនិងសច់ េរពះថេធវេទ ក៏ញ ំ ិនឆងញ់ ុ ម ដែដលហនឹង។

េម៉ ង១១យប់ ខញំុភញក់ពីេគងមតងេទេហយ បងរសីេន មិនទន់មកផទះេទៀត ទូរសពទេទក៏មិនចូល។ េតគត់េទណ អុីេចះហន៎? បនតិចមកខញំុឮសំេឡងដូចជមនអនកណចក់េស

ផទះ។ ខញំុរត់េទេមល េទបដឹងថជបងរសី ែដលមនទំងមិតត របុស សុភពបុរសដ៏ែសនសងហរបស់គត់ជូនមក។ ខញំុសមលឹង េមលេទបងរសី ែដលេមលេទហក់អស់កមលំង េដរចូលមក

កនុងផទះជមួយនឹងបង វណណ យ៉ ងសមគនរតសង។ ពួកគត់ រសលញ់គនតំងពីមុនេពល ែដលប៉ ម៉ ក់ែចកឋន ែតេនែត មិនទន់េរៀបករេទៀត។

បងវណណដូចជរសលញ់បងរសី

ដល់េហយ ែតបងនីតែបរជមិនសូវយកចិតតទុកដក់នឹងគត់ វ ិញេសះ។ បងនីតេដរចូលបនទប់។ ឯបងវណណអងគុយេនេល និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


20

េនេរកយសនមញញឹម

សឡុង ញញឹមយ៉ ងរួសរយ េហយនិយយយ៉ ងពីេរះមក ខញំុ។ -

េនមិនទន់េគងេទ នថ?

-

េទបែតភញក់ហឹង ន បង! និយយអុីចឹង ពួកបងេទប ែតមកពីណ?

-

អូ េនកែនលងករងររវល់បនតិចណអូន ពួកបងរតូវ ចុះេទេខតតបនទន់េទបែតរតឡប់មកដល់វ ិញ!

-

ពិតឬអត់បង?

ខញំុនិយយែបបចប់កំហុស។ -

ចឹងឱយបងនំបងរសីអូនឯងេទណ

េកមងកបល

ខូច?

គត់។

បងវណណយកៃដេខកកបលខញំុ

េពលខញំុេធវចរ ិតឌឺដក់

- និយយគនដល់ណេហយ?

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


21

េនេរកយសនមញញឹម

បងរសីេដរមកហុចកែនសងឱយបងវណណ

េហយអងគុយ

ែកបរខញំុ។ -

ដល់ែតផទះេយងហនឹងណបង ឱយេទដល់ណេកត!

ខញំុតបគត់ែបបកំែបលងៗ ។ -

បង! េទងូតទឹកបនតិចសិនណ!

បងវណណនិយយ េហយបងនីត ងក់កបលទន់ភន ល ់ គួរ ឱយរសលញ់តបវ ិញ។ កន់ែតេធវឱយខញំុរចែណនពួកគត់េរចន

េឡងៗ។

យប់េនះបងរសី

មកេគងជមួយខញំុ

េរពះបងវណណ

េគងេនបនទប់របស់គត់។ បងរសីដូចជេលយ វ ណស់ គត់ ដក់ខួនេល ល ពូកភលម ក៏េគងលក់ភលមែដរ ទុកឱយខញំុេនែតមនក់

ឯង។ គត់រសវឱបខញំុជប់កុងៃដ ន េរបៀបដូចជខលចខញំុរត់បត់

េទណចឹង។ សងស័យរសៃមថ ខញំុហឹង ន ជបងវណណេទ។ ខញំុ សមលឹងេមលេទបងរសី េហយឆងល់ថ េហតុអីគ វ ត់មិនរពម េរៀបករជមួយនឹងមិតតរបុសលអ ែដលែតងែតសុំគត់េរៀបករ ជេរឿយៗែបបេនះ? ពិតជពិបកយល់ណស់... និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


22

េនេរកយសនមញញឹម

េនកនុងផទះបយ ខញំុអងគុយញ ំ ហរ ែដលបងវណណ ុ អ េរកកេធវទុកឱយតំងពីរពឹក។ បងរសី និងអនគតបងៃថល េចញពីផទះេទេធវករ តំងពីខំុញមិនទន់ភញក់ពីេគង។ ឯខញំុកំពុង រង់ចម ំ ិតម ត កទទួល េទចំណតរថយនតរកុង េដមបីេទេខតត េសៀមរប។ មិតតរម ួ រកុម ែដលមនគនទំងអស់៥នក់រម ួ ទំងខញំុផង

អងគុយកនុងរថយនត ែដលមិនសូវមនបរ ិយកសលអេសះ។ សំេឡងជែជកគនឡូឡេពញឡន ដូចជេនផសរេដមគ េពលទបភលឺែដរ រទហឹងអឺងកង េធវឱយខញំុចប់េផតមពុលឡន។ មកដល់សន គ ់ រថយនតរកុងឈប់សរមក។ គឹមឡុង មិតតរម ួ

ថនក់កំពូលសងហ បនយកែតៃបតងរសជតិរកូចឆមរមកហុច

ឱយខញំុ េហយេទអងគុយេកអីបនទប់។ ចិតល ត អ ែតដូចជេឆមងៃឆម បនតិច កន់ែតេធវឱយេទវបុរតរបស់ខំុញគួរឱយរសលញ់េហយ។ ខនញ់ណស់េនៀក!!!

មកដល់េខតតេសៀមរប

ខញំុនិងមិតតរម ួ រកុមសនក់េនផទះ សំណក់េនែកបរផសរចស់។ មួយសបតហ៍ ែដលរតូវរសវ រជវពីចមលក់របសទ របែហលជអចេធវឱយខញំុេរៀននិងសគល់ អវីថីេម រចនេហយេមលេទ។

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


23

េនេរកយសនមញញឹម

ខញំុរតូវេដរថតចមលក់ដ៏គួរឱយសញប់ែសញង ជុំវ ិញរបសទ េនតមែថវនន និងជពិេសសេនតមទវរ។ ទរមំែតថត រូបអស់ ខញំុចំណយេពលជិតកនលះៃថង។ បនទប់ពីថតរូបេហយ ខញំុអងគុយេនគូទឹករង់ចអ ំ នករគប់គនរតឡប់មកវ ិញ។ -

េតះេទញ ំ ឹកដូងជមួយគន! ុ ទ

សំេឡងអនកណក៏មិនដឹង និយយពីេរកយខនង េធវឱយ ខញំុងកេទរក។ េគេនះគឺ គឹមឡុង មិតតរម ួ ថនក់កំពូលសងហ របស់ខំុ។ ញ េនះខញំុយល់សបតិេទដឹង? មិនចំបច់ទទួលចេមលយពី

បបូរមត់ដ៏រសស់សអតរបស់ខំុញ

េគអូសៃដរបស់ខំុញឱយេដរតម

េគេទកែនលងលក់របស់ញ ុ ំ េធវដូចជសងសរអុីចឹង។ បនទប់ពីញ ុ េំ ហយ

េគនំខំុេញ ទេរ សមួកសរមប់ពក់

េរ សកែនសងបង់ក េដយមិនសួរខញំុអីមួយម៉ ត់។ - ពក់អុីចឹងេហយកុំឱយេខម។

គឹមឡុងនិយយែបបមិនយកចិតទ ត ុកដក់។ -

ចិតតលេអ មល៉ះ? និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


24

េនេរកយសនមញញឹម

ខញំុសួរេទេគតិច។ -

កុំេរឿងេរចនេពក ឱយពក់ក៏ពក់េទ!

-

េហយឡុងចង់នំខំុេញ ទណ? អត់ចំពួកេគេទ ហអី?

-

ខញំុរបប់ពួកេគរួចេហយ ថេយងពីរនក់េទមុន!

ឡុងេហរុម៉ ឺ កកង់បីមួយ េហយេយងជិះជុំវ ិញអងគរ មិន ដឹងេទណេទៀតេទ េរពះេនះក៏លងចេហយ។ េយងញ ុ ំ

អហរឆងញ់ៗេនហងតូចមួយែកបរផសរចស់

េហយក៏េទ

ផទះសំណក់វ ិញ។

ខញំុងូតទឹករួច មនេគេគះទវរបនទប់។ របែហលជមិតរត ម ួ រកុមរបស់ខំុញមកវ ិញេហយេមលេទ។ ខញំុ េបកទវរេឡង េឃញឡុងឈរយ៉ ងសងហជថមី។ េគពក់អវ

ពណ៌ៃផទេមឃរសល ជមួយេខពណ៌សយ៉ ងសម និយយ មកខញំុយ៉ងពីេរះ ៖ -

រួចេហយឬេន នថ?

-

រួចេហយ! ខញំុេឆលយទំងភំងៗ។

-

េបអុីចឹងក៏េចញមក! និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


25

េនេរកយសនមញញឹម

-

េចញេទណ?

ខញំុសួរទំងឆងល់។ -

េបចង់ដឹង បិទទវរ េហយក៏តមមក!

េគនិយយេហយេដរ���ទមុនខញំុ។ េនតមដងវ ិថីដ៏រតជក់ េភញៀវេទសចរទំងែខមរ ទំង បរេទសជេរចន

កំពុងេដរឆលងកត់េដយទឹកមុខដ៏រ ីករយ។

ខញំុកន់ែតសបបយចិតន ត ឹងចរ ិតចែមលកៗ របស់មនុសសដ៏គួរឱយ រសលញ់មនក់ ែដលមិនដឹងថេគចង់េធវអីវ រ ឹតែតមិនដឹងថ េគកំពុងគិតអវីដូចគន។ ខញំុដឹងរតឹមែតមយ៉ ងេពលេនជិតេគ ខញំុ មនអរមមណ៍ថកក់េកតណស់។ មិនដឹងថមកពីអរមមណ៍ ឯករប់ែខ ែដលរតូវករមនុសសមនក់កំដរ ឬមកពីេបះដូងចប់ េផតមរសលញ់េគែមនេនះេទ

ដូចជ

រចបូករចបល់ដល់

េហយ។ ផូស! អូយយ៉ូយ!!! ខញំុេដរេទបុកេគទំងមិនដឹងខលួន... និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


26

េនេរកយសនមញញឹម

-

េហយ អរមមណ៍េហះេទដល់ណេហយ បនជ ភំងៗចឹង?

េគសួរខញំុ។ -

មនេទណ...

ខញំុេឆលយតិចៗ កនុងនមជមនុសសមនកំហុស។ -

យកចិតទ ត ុកដក់បនតិចេទ!

េគសតីឱយខញំុេទៀតេហយ >.< គឹមឡុង កលយជមនុសសកចតំងពីេពលណហន៎? ខញំុ េដរយឺតៗពីេរកយរហូតដល់ផសរររតី។ អអ៎! អីវ៉ន់េរចន ណស់ ឈប់

គួរឱយចង់ទិញពិតែមន។

ខញំុទិញេនះទិញេនះមិន េហយក៏នំគនេទម៉ សសេជងេដយរតីយ៉ងសបបយ

ចិត។ ត បីៃថងេលឿនណស់ ករងររកុម ឯកសរ និងរូបថត ែដលរតូវករ ក៏រកបនរគប់រគន់លម ម បនពិនុទេពញពីរគូ។ ៃថង និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


27

េនេរកយសនមញញឹម

េនះ មិតរត ម ួ រកុម និងខញំុ នំគនេទេលងភូមិវបបធម៌មតង។ កមមវ ិធី

សបបយៗេចះែតបនតេទមិនអស់មិនេហយ រហូតេពលខលះ ខញំុ ហត់នឹងរត់ដេណត មកែនលងេគអងគុយេទៀតផង។ កមមវ ិធីចុង

េរកយេគ សែមតងេរឿងទុំទវ។ គួរឱយរចែណនទវ ែដលមន មនុសសរសលញ់រគប់ទិសទី។ ែតដូចជអណិតនងែដរ មិន សមណលងង់ េទសមលប់ខួលនតមទុំេសះ សលប់េទេហយ

សតយសរមស់ សតយជីវ ិតណស់! នយទុំហឹង ន ក៏អុីចឹងែដរ! រជសរមនេហយ េម៉ចមិនយកេចញមក? កន់ែតគួរឱយខឹង មុឺនងួនហនឹងេទេទៀត មនរបក់ មនអំណច ែតខវះគំនិត។ សងស័យេកតមកអត់យកខួរកបលមកេទេមលេទ ឬក៏សម័យ េនះ ខវះមនុសសរសីេពកឬយ៉ ងេម៉ច បនចង់េរៀបករជមួយ នឹងរបពនធេគ!!! េហុយ!!! >.< -

រគន់ែតេរឿងេទ! េចះទប់អរមមណ៍ខលះេទបនេទ?

ឡុង េខកកបលខញំុបេណត រនិយយបេណត រ។ េនះខញំុ យ៉ ប់ ដល់ថនក់ទប់អរមមណ៍ែលងជប់េហយេទេត!!! ពិតជ យ៉ ប់ែមន... ែតថេទ េគេធវអីវក៏េដយ ក៏គួរឱយរសលញ់ទំង អស់ហឹង ន ។ កមមវ ិធីចប់េហយ មិនដឹងបត់បីនក់េនះ េទណ េទ

ែតក៏មិនអីែដរ

មនេពលេនជមួយនឹងរបុសសអតឱយ

េរចនបនតិចក៏លែអ ដរ... ហស ហ.. និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


28

េនេរកយសនមញញឹម

េមលមិនេឃញអីេសះេហយ!!!

ជប់

ខញំុកន់ៃដ គឹមឡុង េរពះមិនដឹងថពួកេខមចពួករពយ េនកនុងលអងកមម

ផលសអីេគហនឹង េចញមកេពលណេទ...

អអ៎!!!! េខមចមកពីណក៏មិនដឹងែដរ ដូចជប៉ះេជងខញំុ

េហយ... មិនដឹងជវេចះឈឺឬអត់េទ េរពះមិញេនះ ដូចជ ធក់ចំកបលវមួយេជង!!!

ែតចែមលកណស់ែដរ

េខមចេន

េសៀមរប េចះែរសកអូយ រសេដៀងមនុសសែដរ! សងឃឹមថ ែសបកេជងប៉ តរបស់ខំុញ មិនេធវឱយពួកវរបួសេទចុះ េរពះ មិនចង់មនសរតូវជមួយេខមចេទ... :/ េចញពីលអងវ ិញេហយ

ែតដូចជយ៉ ប់អរមមណ៍

ណស់!!! អណិតេខមចេខលចចិតេត ហយខញំុ!!! -

ញ ំ ីសិនេទ? ុ អ

ឡុងសួរខញំុ។ -

OK ច៎ !

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


29

េនេរកយសនមញញឹម

សមនែតនំមកញ ំ ីឆងញ់ៗ ុ អ

ែបរជនំមកញ ំ ីឆុង ុ ម

េទវ ិញ!!! ញ ួ រកុមទំងបីមកបបួល ុ េំ ហយភលម កំពូលមិតតរម េទេលងកលឹប

ែតខញំុមិនចង់េទ េរពះដូចជមិនសបបយអី រតង់ណេទេនអកលឹបអីេគហនឹង។ ឡុងកំដរខញំុេទផសរររតីមតង េទៀត េរពះខញំុចង់េទទិញរបស់ខលះេផញបងរសីផង។ មុនេនះ

គិតែតពីទិញរបស់ខួនឯង ល េភលចបងរសីសមលញ់បណូត លចិតតែត

មួយឱយឈឹងេទណ។ តំងពីប៉ម៉ ក់សលប់េទ បងរសី េដរតួ ជប៉ ផងម៉ ក់ផង។ ជប៉

េនេពលណ ែដលគត់មិនសតី

រតឹមែតញញឹមដូចជយល់ចិតតខំុក ញ ុងេពល ន គត់សតប់ខំុន ញ ិយយ។

ជម៉ ក់

ែដលខញំុរតូវករឱយ គឺគត់ផល ត ់ដំបូនមនលអៗ

សរមប់ឱយខញំុេដរេទមុខ េដយហមមិនឱយបកេរកយ េមល េរឿងអរកក់ៗ ែដលេកតមនចំេពះខញំុ។ របសិនគមន បងរសី មនក់េនះ េតជីវ ិតខញំុនឹងេទជយ៉ ងណេទ?

េម៉ ងជិត១១ ខញំុទិញរបស់រច ួ រល់េហយ េដររតឡប់ មកវ ិញ េមឃក៏េភលៀងទំងមិនបនសូមករអនុញញតពីខំុ។ ញ េនតមផលូវសងត់គួរសម... េមលេទដូចជគមនកែនលង ឱយេយងរជកេភលៀងេសះេហយ េទបខញំុនិងឡុងេដរបនតទំង េភលៀងរតឡប់េទផទះសំណក់។ េនតមផលូវ មនអរមមណ៍ថ មនអវីពយយមបំងេភលៀងឱយខញំុ េហយេនះគឺអវេសតងៗ ែដល និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


30

េនេរកយសនមញញឹម

ឡុងពក់មុនេនះពីេលអវវលេកលៀកពណ៌េខមរបស់េគ។ រួច េគេដះអវ ដក់េលកបលខញំុតំងពីេពលណ? េគមនក់េនះ ពូែកេធវខួនជមិ ល នដឹងខលួនដល់េហយ។ េមលេគចុះ េដរេទមុខ េធវមិនដឹង

មិនរពមេមលមុខដ៏រកហមេអៀនរបស់ខំុញេសះ។

ឡុង េគមិនរតឹមជរបុសសអតេទ េនជសុភពបុរស ចរ ិតលអ ែថមេទៀត ពិតជគួរឱយរសលញ់ែមន។ ^_^ សំេឡងសុីេផលឡនអនកណក៏មិនដឹង សំេឡង

កំពុងបនលឺ

េនពីេរកយពួកេយងេពលែដលេមឃកំពុងេភលៀង

យ៉ ងខលំងែបបេនះ។ រថយនតទំេនបមួយេរគឿង ឈប់េនែកបរ េយង

េហយក៏មនមនុសសមនក់េបកឆ័រតចុះពីេលរថយនត

សំេដមករកខញំុ។ - េម៉ ះ េឡងឡនេទ! ទទឹកែបបហនឹង របយ័តនឈណ ឺ ! - សិល! ខញំុឈរភលឹក េពលេឃញអតីតមិតតរបុស ែដលសុំខំុែញ បក គនកលពីកនលះឆនំមុនេនះ មកឈរេននឹងមុខ េហយអូស ៃដខញំុឱយចូលកនុងរថយនត ទំងែដលខញំុមិនទន់រពម។ ខញំុេភលច មនុសសមនក់ ែដលេដរតមពីេរកយ េហយរពមចូលកនុងឡន េដយគមនេហតុផល។ ខញំុសមលឹងមុខរបស់សងសរដំបូង ែដល និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


31

េនេរកយសនមញញឹម

ធលប់េបះបង់ខំុេញ ចល ខញំុក៏នឹកេឃញរល់េពលែដលេទញ ំ ី ុ អ ជមួយនឹងេគកលពីមុនរល់េលក ែដលេគែតងរបប់ថ មនរបក់រតឹមែតមួយមុឺនេរៀល... ខញំុនឹកេឃញលុយ ១០០០០ េរៀលេនះ េសទរល់ៃថងរបស់េគ។ ខញំុនឹកេឃញេពលេវលដ៏ មនតៃមល ែដលេគែតងរបប់ថរវល់េរៀន ទំងែដលេគេទសុី ផឹកជមួយមិតភ ត កតិរបស់េគ...

ខញំុរ ឹតែតមិនេភលចពកយែបកគន និងអរមមណ៍ឈឺចប់ ែដលេគធលប់ផតល់ឱយ... េហតុអីខំុរញ តូវេឡងជិះរថយនតរបស់េគ? -

ឈប់ឡនភលម សិល!!!

-

ហអក!!!

ខញំុសូមឱយេគឈប់ឡន។ -

ខញំុរតូវករចុះេនទីេនះ! ែតេភលៀងខលំងណស់។

-

ឈប់ភលមេទ!

េគក៏ឈប់ឡនតមសំេឡងែរសកបញ ជ របស់ខំុ។ ញ

ខញំុ ចុះពីរថយនតរបស់មនុសសចិតតេខមេនះយ៉ ងរហ័ស។ កុំមកេធវ និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


32

េនេរកយសនមញញឹម

ជចិតល ត អ អ ីេពលេនះ។ ខញំុគមនចិតតអណិតេទៀតេទ។ ខញំុរត់ចុះ រតឡប់េទេរកយវ ិញ រកមនុសសមនក់ ែដលែថរកសខញំុេដយ

ទឹកចិតត េទះបីជេគមិនទន់របប់ខំុថ ញ រសលញ់ខំុញ ែតខញំុ រសលញ់េគេទេហយ! ខញំុសមលឹងេមលេទ គឹមឡុងេដរយឺតៗេនេរកមេភលៀង ែដលមិនរពមបនថយកមលំង។ ខញំុរត់េទឈរេនពីមុខរបស់េគ។ -

រសលញ់ខំុប ញ នេទ?

ខញំុចប់េផតមនិយយបេណត រយំបេណត រ េទកន់មនុសស ែដលេនពីមុខខញំុ េហយក៏មិនចបស់ថ េគគិតយ៉ ងណ។ អវី ែដលខញំុដឹង គឺខំុប ញ នរសលញ់េគ រសលញ់មនុសស ែដលនំ ខញំុឱយខំេរៀន ជំរញ ុ ខញំុឱយរសលញ់ករសិកស និងពយយម បនទប់ពីខំុធ ញ ល ប់េធវជនិសសិត ថនក់េរៀន។ -

ែដលមនចរ ិតយ៉ ប់ៗេនកនុង

ខញំុរសលញ់នថរសប់េទេហយ!

េគនិយយបេណត រអែងអលកបលខញំុថម ន ៗបេណត រ។ េន

េរកមទឹកេភលៀង ែដលអចេធវឱយមនុសសរងរញ័រញក់ រហូត និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


33

េនេរកយសនមញញឹម

អចឈឺ ខញំុែបរជមនអរមមណ៍ ដូចជេនេរកមកំេដៃនរពះ អទិតយេនមត់សមុរទ ែដលផតល់នូវអរមមណ៍រ ីករយចែមលក េនេពលែដលខញំុនិងេគេដរកន់ៃដគនកត់េភលៀងរតឡប់េទផទះ សំណក់។ េយងែបកគនេទបនទប់េរៀងខលួន ែតខញំុែបរជេគង មិនលក់េពញមួយយប់ េសនហ

អរមមណ៍េកតេឡងដូចមិនធលប់មន

ទំងែដលខញំុធលប់មនរួចមតងេទេហយ...

គិតេទ

េសនហ េទះមនេលកទីប៉ុនមន ក៏េនែតផតល់នូវអរមមណ៍កក់ េកតឱយេយងែដរហន៎! រកុងភនំេពញ ហក់ែរបរបួល េពលែដលខញំុរតឡប់មកពី េសៀមរបវ ិញ។ េនសលេរៀនរបស់ខំុញ ដូចជសថិតេនកនុង រដូវផករ ីកមិនេចះេរយ

ែដលរកអូបេដយកលិនផកសរ ិកែកវ

មិនេចះរសយ មនដំបូលៃនចំេណះដឹង ែដលខញំុកំពុងខិតខំ កន់ែតខលំងេឡង េដមបីអនគតរបស់ខួលន និងមនុសសជទី

រសលញ់។ េយងអនេសៀវេភ េធវលំហត់ និងេរៀនរពមគន រល់ៃថងេដយមិនធុញរទន់។ អវីែដលផលស់បូរចែមល ត ក េហយេធវឱយខញំុមិនសបបយចិតត

េនះ គឺបងរសី ែដលែតងយកចិតតទុកដក់នឹងខញំុ ���បរជែលង

ខវល់ពីខំុ។ ញ បងរសីែដលែតងេធវអហរឱយខញំុញ ុ ំ ែតងនំខំុេញ ទ ទិញអីវ៉ន់ ែតងតរមូវចិតតខំុរញ គប់េពលេនះ ែបរជផលស់បូរត និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


34

េនេរកយសនមញញឹម

េដយគមនមូលេហតុ។ របក់ែដលគត់ឱយខញំុតិចជងមុន មិន

ឱយខញំុទិញទំនិញេផតសផតស សូមបីែតសេមលៀកបំពក់ និងេរគឿង ែតងខលួន។

របែហលខឹងខញំុមនេសនហ? ែតគត់ក៏មនេសនហែដរ

េតេហតុអីចំបច់េធវែបបហនឹងដក់ខំុញ? េរកពីេរៀន ខញំុចប់េផតម ចំណយេពលេទេធវករបែនថម េដមបីយករបក់ េរពះមិនចង់ យកលុយរបស់មនុសសអត់ចិតតដូចគត់ មកចយេទៀត។ រយៈេពលពីរឆនំ

ែដលខញំុមនេសនហដ៏រ ីករយ ែត ទំនក់ទំនងរវងបងរសីនិងខញំុដូចជមិនសូវលអ េរបៀបបនេគ ដំៃសពអត់េរសចទឹកចឹងែដរ។

ពីរឆនំេហយ

ខញំុេចះរករបក់ េដយខលួនឯង េដយេធវជរគូបេរងៀនអង់េគលសេរកេម៉ ង និង េធវជអនកគិតលុយេនកនុងបណណគរមួយកែនលងេនេពលៃថង។

ខញំុចប់អរមមណ៍ថ បងរសីមិនសូវមកផទះវ ិញ េហយែតងចុះ េទតមេខតតជញឹកញយ។ េធវករងរមិនែមនរសួលេទ។ ខញំុ ខុសេទ ែដលខឹងនឹង បងរសី េពលែដលគត់មិនឱយរបក់ខំុញ យកេទទិញរបស់ ែដលខញំុចង់បន? គត់េធវករេនកនុងរកុម ហ៊ុនឯកជនមួយេពលៃថង េហយេពលយប់គត់ជអនករគប់ រគងេភជនីយដឋនេទៀត... របែហលជហត់ណស់េហយ!

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


35

េនេរកយសនមញញឹម

បងនីត ចប់េផតមសនិទស ធ ន លនឹងខញំុវ ិញ េនេពលែដល

ខញំុអចរករបក់េដយខលួនឯង។ របែហលជគត់មិនចង់ឱយខញំុ យករបក់គត់េហយ េទបកលពីមុនេធវខួនឃ ល ល តឆងយពីខំុ។ ញ ែតក៏មិនអីេរពះយ៉ ងេហចណស់ គត់ចំណយេលខំុញេរចន មកេហយ។

ៃថងេនះជៃថងកំេណតរបស់ខំុញ។

បងរសីនឹងរតលប់មក

ផទះវ ិញែដរ។ ខញំុគួរណស់េធវមូបឱយគត់ ហ ញ ំ តង េដមបីសែមតងពី ុ ម ទឹកចិតជ ត បអូនរសីល។ អ ប៉ុនមនឆនំមកេនះ េដយសរែតបងរសី

មិនសូវេធវមូបឱយខញ ហ ំុ ញ ុ េំ ទៀត

ឆងញ់ដូចជមហូបេនហង កលពីមុនៗេរចនែដរ។

ខញំុក៏េរៀនេចះេធវមូបខល ហ ះ មិនជ ក៏រសជតិរគន់េបជងសនៃដខញំុ

អហរជេរចនេរៀបចំេនេលតុសរមប់មនុសស៤នក់ ៃថងេនះខញំុនឹងែណនំ ឡុង ឱយបងរសីសគល់។ ឡុងមកដល់ផទះ ជមួយនឹងែផលធុេរនដ៏គួរឱយចង់ទទួលទន។ បងរសីមកផទះ យឺតេទៀតេហយ

ែតទីបំផុត

េយងក៏ញ ំ ហរជុំគនយ៉ ង ុ អ

រ ីករយ។ បងនីត ហុចបញជីអីមិនដឹងមួយសំណុំមកឱយខញំុ។ -

េនះជអំេណយៃថងកំេណតរបស់ឯង!

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


36

េនេរកយសនមញញឹម

-

អីេគហនឹងបង?

អំេណយៃថងកំេណតអីសុទែធ ត

រកដសហនឹង !!! -

បញជី និងឯកសររបស់បណណគរថមី!

-

បណណគរថមី?

-

បងេបកឱយឯង... ែរកងរសលញ់ និងចង់បនយូរ េហយែមនេទ?

បងរសី និយយទំងសនមញញឹមកក់េកតជថមី។ -

ែតអស់លុយេរចនណស់បង!

-

បងេធវសរមប់ឯង!

បងរសីនិយយបេណត រយកៃដអែងអលកបលខញំុបេណត រ

េធវឱយទឹកែភនកខញំុហូរមកេដយមិនដឹងខលួន!

េនះខញំុយល់រចឡំ នឹងបងរសីែមនេទ? គត់មិនឱយខញំុចយវយេផតសផតសេរពះ ែតសនសំរបក់សេរមចកតីរសៃមរបស់ខំុញែមនេទ???... ខញំុសុះេទ ទ ឱបបងរសី ចង់របប់គត់ថអរគុណ ែតខញំុនិយយមិនេចញ។

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


37

េនេរកយសនមញញឹម

-

ឈប់យំេទេកមងលងង់! យំដូចកូនេកមងអុីចឹង។ េនះ ធំេហយណ៎ !

យកចិតតទុកដក់េមលហងឱយលអ

េទ! បងដឹងថឯងនឹងរគប់រគងហងបនលអ! បងនីតញញឹមទំងរលីងរេលងទឹកែភនក

េហយ

និយយមកកន់ខំុ។ ញ -

ខញំុនឹងរបប់េថែកេរឿងសុំឈប់!

ខញំុនិយយទំងអណឺត តអណដកដូចេកមងយំសុំបយញ ំ ុ ។ -

មិនបច់េទ! បងរបប់គត់រច ួ េហយ!

មិតតរបុស ែដលពូែកយល់ចិតតរបស់ខំុញ និយយេចញ

មកកន់ខំុ។ ញ -

េម៉ចក៏...???

-

គឺបងទូរសពទរបប់ ឡុង េទ!

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


38

េនេរកយសនមញញឹម

ខញំុឆងល់ េហយក៏សួរមិនទន់ចប់ឃលផង បងរសីក៏ និយយកត់។ កន់ែតមិនយល់េហយ ែតេភលចសួរ។ ពួកគត់ សគល់គន តំងពីេពលណេនៀក??? >.< បណណគរចប់េផតមេបកលក់ ទិញេរចនគួរសម

េហយមនេភញៀវចូល

ជពិេសសវតថុអនុសសវរ ីយ៍។

បងរសី

បេរងៀនខញំុឱយេចះរគប់រគងហងបនយ៉ ងលអ កនុងរយៈេពលដ៏ ខលី េធវឱយខញំុមនអរមមណ៍ថ ខលួនឯងែលងេនជេកមងកលពី មសិលៃមង៉េទៀតេហយ។

េសនហរបស់ខំុជ ញ កមលំងចិតតជំរញ ុ ឱយជីវ ិតខញំុរស់េដយ

រ ីករយជមួយនឹងកតីរសៃម។ បងរសីជមនុសស ែដលេនែកបរ ខញំុជងេគ។ រគប់គនផតល់សនមញញឹម រ ីករយឱយជីវ ិតែតមួយរបស់ខំុញ...

និងសុភមងគលដ៏

....................................

ពីរឆនំបនទប់ពីបណណគរបងនីត ដំេណរករយ៉ ងរលូន ខញំុបនេធវឱយហងរ ីកចេរមន និងពរងីកសខចំនួន៣ េន ភនំេពញរួចេនះ ខញំុនិងមិតតរបុសជទីរសលញ់ ក៏សេរមចចិតត េរៀបករ។

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


39

េនេរកយសនមញញឹម

សំេឡងេភលងកររទហឹងេពញរតេចៀកទំងគូ

របប់

អស់ ញតិមិតថ ត េសនហរបស់ខំុប ញ នរតូវទទួលសគល់ទំងផលូវ ចបប់ ទំងរបៃពណី... បយខុនចងៃដ ទឹកែភនករបស់ខំុរញ សក់

ចុះមកមតងមួយដំណក់ៗ... សុភមងគលរបស់ខំុេញ កតេចញមកពី

មនុសសជទីរសលញ់កុងជី ន វ ិត ែដលរសលញ់ និងយកចិតត ទុកដក់នឹងខញំុបំផុត។ សំេឡងេភលង ែដលនឹងផតល់សិទិយ ធ ៉ង

េពញេលញដល់មិតរត បុសរបស់ខំុញ ឱយេមលែថខញំុ កនុងនមជ សវមី េធវឱយខញំុនឹកេឃញដល់អតីតកល ែដលបនកនលងេទ រប់ឆនំ។

ទឹកែភនកេចះែតហូរ

មនុសសែដលរសលញ់ខំុញខលំង

បំផុតបនទប់ពីប៉និងម៉ ក់ែបរជមិនបនេនេមលៃថង ទទួលបនសុភមងគលេពញេលញកនុងជីវ ិត។ ែដលបងរសីបត់បង់ជីវ ិតេនចំេពះមុខខញំុ

ែដលខញំុ ៃថងចុងេរកយ

េនែតរកសសនម

ញញឹមសរមប់ខំុញ។ ខញំុធលប់ឆល ង ់ថ េហតុអីបងរសីែលងខវល់ ពីខំុញ ែលងយកចិតតទុកដក់ ែលងរសលញ់ខំុញ រហូតបេណ ត យ

ចិតឱ ត យតូចចិតត េហយែថមទំងខឹងនឹងគត់... ខញំុធលប់ឆល ង ់ថ េហតុអីបងរសីមិនេរៀបករ... េហតុអីបងរសីមិនេធវតមបណ ត ំ ប៉ ម៉ ក់ ឱយេមលែថខញំុរហូតដល់េពលចុងេរកយ?

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


40

េនេរកយសនមញញឹម

ករពិតបងរសីេធវអស់ពីចិតត រគប់នទីរគប់ដេងហម

រសលញ់ខំុញអស់ពីេពះ

ែដលគត់មន...

េរកយេពលបណណគរសេមពធ

កលពីពីរឆនំមុន

និងដំេណរករ

មិនយូរ

ប៉ុនមន ជំងឺបងរសីេរ េឡង។ េពលែដលប៉ ម៉ ក់ខំុញ និងបងនីត

ជួបេរគះថនក់ចរចរណ៍េលកេនះ ខញំុបនបត់បង់ប៉ម៉ ក់ ជ ទីរសលញ់ េហយបងនីតទទួលដឹងថគត់មនមហរ ីក េហយេដយសររបួសេដយេរគះថនក់ចរចរណ៍ ពិបកនឹងពយបលបន។

េទបជំងឺ

មនេពលខលះគត់េទសំងំ

ពយបលជំងឺ េហយកុហកខញំុថ េទចុះករងរតមេខតត។ បង រសីែលងខវល់ពីខំុញ េរពះែតចង់ឱយខញំុកលយជមនុសសរ ឹងមំមនក់

េចះរគប់រគងជីវ ិតេដយខលួនឯង។ េពលែដលគត់ដឹងថ ខញំុ មនសងសរថមី គត់ែតងតមដន និងចង់ដឹងពីចរ ិតរបស់បង ឡុង េហយបនរបប់រគប់យ៉ងេទគត់។ បណណគរ ែដលខញំុ េធវករពីមុនជរបស់មិតភ ត កតិគត់ េហយគត់ែតងពឹងេគឱយ ជួយបងហត់បេរងៀនករងរដល់ខំុញ... -

បងរសលញ់ឯង នថ... សតប់បង! ឯងរតូវេធវជ មនុសសរសីែដលរ ឹងបុឹងមនក់។

េទះបីមនេរឿងអវី

េកតេឡងក៏េដយ រតូវេចះេងបឈរេដយខលួនឯង!

េទះបងមិនអចរស់េនេលេលកេនះជមួយឯង ែតឯងរតូវសនយថ

នឹងេរបដេងហមរស់េនឱយលអ និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


41

េនេរកយសនមញញឹម

េដមបីខួនឯង... ល េបឯងរសលញ់បង រតូវេធវខួនជ ល បងរសី េហយអវីែដលបងចង់េធវជងេគ គឺេមលែថ ឯង

េមលសុភមងគល

ែដលឯងទទួលបន...

ឮេទ?... សំេឡងបងរសីរបប់ខំុទ ញ ំងខសវៗ

មុនេពលគត់ផុត

ដេងហម េនែតជនិយមន័យៃនទំនក់ទំនងបងបអូន ែដលគមន អនកណមកជំនួសកែនលងគត់បន។

ខញំុធលប់គិតថខលួនឯងជមនុសសឆលត ទំងែដលខញំុទទួល សនមញញឹមែដលបងរសី បងវណណ និងបងឡុង ផតល់ឱយ

េដយមិនដឹងថ ពួកេគលះបង់ប៉ុណណសរមប់ខំុ.ញ ..

កនុងនមជបអូនរសីមនក់ ែបរជមិនេសមបងវណណ ែដល សុខចិតេត នកំដរបងរសីដល់ដេងហមចុងេរកយ... េសនហរបស់ ពួកគត់ ពិតជគួរឱយសញប់ែសញងបំផុត រហូតខញំុេសទរមិនេជឿថ មនបុរសលអដូចបងវណណេនេលេលក!

េភលងចងៃដរបគំរណំត េបះដូងឱយខញំុនឹកដល់េរឿងរ៉ វកនលង

បនបញចប់េទ មនុសសជទីរសលញ់ និងេមលែថខញំុ ជំនួស

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


42

េនេរកយសនមញញឹម

បងរសី យកៃដជូតទឹកែភនកឱយខញំុយ៉ងកក់េកត។ បងវណណ កនុង នមជចស់ទុំរបស់ខំុញ និយយេដយរលីងេលងទឹកែភនក។ -

េកមងលងង់!

សបបយចិតតេទ!

េរពះបងរសីឯង

កំពុងែតរ ីករយនឹងសុភមងគលរបស់ពួកឯង! បងវណណយកកងៃដដ៏សអតេពរជដ៏សអតមួយ មកពក់ ឱយខញំុរច ួ និយយបនត។ -

រកសវឱយលអណ! កងៃ���េនះ នីតេធវទុកឱយឯងៃថង េរៀបករ េហយជំនួសឱយនីត បងនឹងជបងរបុស របស់ឯងរហូតេទណ បអូនរសីសមលញ់!

ទឹកែភនកៃនកតីនឹករលឹក និងសុភមងគល ហូរមករពមគន ពីែកវែភនកទំងគូររបស់ខំុ.ញ .. េរកពីប៉និងម៉ ក់ មនុសសែដល

សំខន់ជងេគ

គឺបងរសីជទីេគរពរសលញ់របស់ខំុញ

េន

មន បងវណណ និងមនុសសែដលកំពុងរសលញ់ និងសម័រគចិតត េមលែថខញំុមួយជីវ ិត... ខញំុចង់អរគុណពួកគត់ ែដលែតងែតផតល់ឱយខញំុនូវសនម ញញឹមជនិចច ទំងែដលពួកគត់េលបថមេលបរកួស លក់ និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


43

េនេរកយសនមញញឹម

បំងករឈឺចប់ពីខំុរ ញ ប់ឆនំ... សគល់គន

ករពិតបងឡុង

និងបងរសី

ចប់តំងពីេពលបងរសីដឹងពីទំនក់ទំនងខញំុដំបូង

េមល៉ះ! គត់បេណ ត យឱយខញំុេធវករ េរៀនជមួយនឹងមនុសសែដល អចទុកចិតប ត ន ែតមិនែដលេបះបង់ខំុេញ ចល ដូចខញំុគិតេនះ

េឡយ។

េនពីេរកយសនមញញឹមៃនជីវ ិត

េវលខងមុខរបស់ខំុញ

សរមប់េពល

គឺខំុគ ញ ម នៃថងនឹងអចេភលចករចងចំពី

ភពកក់េកត ែដលបងរសីកមសត់របស់ខំុញបនផតល់ឱយេឡយ។

ខញំុចង់អរគុណពិភពេលក ែដលផតល់បងរសីដ៏លម អ ន ក់ ចូលមកកនុងជីវ ិតខញំុ! អរគុណ ែដលផតល់ឱយខញំុនូវសុភមងគលនិង

កតីរសលញ់ពិតរបកដពីអនករគប់គន... កែនលងមួយែដលខញំុមិនអចជួប

មិនថគត់ឃលតេទ

ែតបងនីតេនែតគិតដល់ខំុញ

រគប់េពល មិនថជមុខរបរ មិនថជអំេណយៃនសុភមងគល

ដ៏ពិតរបកដ... ខញំុចង់របប់អនករគប់គនថ ខញំុក៏រសលញ់បង រសីែដរ... េហយខញំុចង់របប់បងនីតថ បអូនរសី របស់បងគត់ គឺជនរ ីែដលមនសុភមងគល និងមនកតីសុខបំផុត េនេល េលកេនះ!!! របំឆនំកនលងផុតេទ ខញំុនិងបងឡុង មនកូនរសីមួយ របុសមួយ។ ៃថងេនះ គឺជៃថង សេមពធអងគករ កុមរកំរពមន េឈមះថ «បងរសី» ែដលបងឡុង និងខញំុយល់រពមគនបេងកត និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


44

េនេរកយសនមញញឹម

េដមបីរ ំឮកដល់វ ិញញណកខនធ និងកតីរសលញ់គមនរពំែដនរបស់ បងរសីចំេពះរូបខញំុ។ ខញំុេបកកបូបយករូបថតបងរសី ែដល បងរសីនិងខញំុថតរួមគន េហយនិយយខសឹបៗ េដយសមលឹងេទ េលេមឃ។ -

បងរសី! េនពីេរកយសនមញញឹម ែដលបងផតល់ ឱយខញំុេនះ គឺជកមលង ំ មហិម សរមប់ជួយេលក ទឹកចិតតរបស់ខំុញ ឱយេដរេទមុខជនិចច។ បងរសីជទី រសលញ់! បអូនរសីមនក់េនះ សនយថ បអូននឹងេរប ជីវ ិតឱយមនន័យបំផុត។ អរគុណបង ចំេពះរគប់

យ៉ ង ែដលបងបនផតល់មកឱយបអូន។ កតីរសលញ់

កតីអណិតសេនតសេមតត បអូននឹងចងចំទុក កនុង េបះដូង។ បអូននឹងបនតភរកិចច កនុងនមជេទពអបសរ ៃនកតីរសលញ់របស់បង េទេលអនកដៃទេទៀត។

ខញំុធលប់រស់ជេកមងកំរពជមួយនឹងបងរសី ខញំុរបកដជ អចយល់ចិតតេកមងកំរពដូចគន។ ប៉ុែនត ខញំុសំណងជងអនក េផសងេទៀត

រតង់ខំុញមនបងរសីដ៏លអ

និងលះបង់រគប់យ៉ង

េដមបីបេរងៀនខញំុឱយកលយជមនុសសឯករជយបន។

េឃញ

េកមងកំរពេផសងេទៀត

ខញំុក៏ចង់ មនសំណងមនបងរសីលអ

ដូចជខញំុែដរ។ ែតៃថងេនះ គឺខំុញផទល់នឹងកលយខលួនេទជ បងរសី និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


45

េនេរកយសនមញញឹម

របស់ពួកេគ។ ខញំុនឹងេមលបីបច់រកសពួកេគ បញូជ នពួកេគេទ សលេរៀន មនចំេណះដឹងខពង់ខពស់ កលយជមនុសសលអ សរមប់សងគម។ ខញំុនឹងផតល់កីរត សលញ់ដល់ពួកេគ ដូចែដល បងរសីខំុប ញ នេធវចំេពះខញំុចឹងែដរ។ អរគុណ បងរសី ចំេពះកតី

រសលញ់គមនរពំែដនរបស់បង គឺជអនុសសវរ ីយ៍ ែដលមិន អចកត់ៃថលបន េនេលេលកេនះ។

របសិនេបអនកទំងអស់គន មនបងរសី សូមកុំខឹងនឹង គត់ េពលគត់សីថ ត គឺគត់រគន់ែតចង់ឱយេយងលអ កលយជ មនុសសមនរបជញ

រស់កុនងសុភមងគល

េទៃថងេរកយ

ប៉ុេណណះ។ សូមផតល់កីរត សលញ់ចំេពះគត់វ ិញ។ កុំឱយសតយ េរកយដូចជខញំុ

ែដលមិនបនេធវអីេវ រចនសរមប់គត់េសះ

េពលែដលគត់រស់េន។ ែតេពល ែដលគត់បត់េទ េទះជ ខញំុចង់សតយេរកយ ក៏ហួសេពលែដរ។ អវីែដលអចេធវបនគឺ រតឹមែតករនឹករលឹកែដលមិនអចេរៀបរប់ឲយដឹងបន។ បងឡុង កន់ៃដខញំុជប់ េហយខញំុក៏េផតកខលួនចូលកនុង រងវង់ៃដរបស់គត់។ ពួកេយងសមលឹងេមលេទផលកសញញ មណឌលកុមរកំរព។ -

បងរសី! ខញំុរសលញ់បង។ និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


46

េនេរកយសនមញញឹម

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


47

េនេរកយសនមញញឹម

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


48

េនេរកយសនមញញឹម

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


រឿង នៅក្រោយស្នាមញញឹម