Page 1


2

េនេរកយសនមញញឹម

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


3

េនេរកយសនមញញឹម

េម៉ង សិរ ីរចន

េនេរកយសនមញញឹម

២០១២

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


4

េនេរកយសនមញញឹម

និពនធេដយ ៖ កញញ េម៉ង សិរ ីរចន រចនរកបេសៀវេភេដយ ៖ េលក ទឹម េបឿន រូបភពេលរកបេសៀវេភ ៖ កញញ េម៉ង សិរ ីរតន

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


5

េនេរកយសនមញញឹម

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


6

េនេរកយសនមញញឹម

របធនសមគម ៖ អនករសី ែក ផលល ែផនកេបះពុមផ ព សយ ៖ អនករសី លឹម សនតិភព ែផនកនិពនធ ៖ អនកនង សិរ ី វឌឍន េលក សុខ ចន់ផល កញញ េណង កននិដឋ កញញ អុឹម រចន េលក ម៉ ច័នទបញញ កញញ េម៉ង សិរ ីរចន េលក ទី ហសនិត កញញ សុិន ធរ ី េលក េទព សុវ ិចិរត កញញ លឹម ផន់ណ ែផនកអកខរវ ិរុទធ ៖ េលក េហង ឧតតម ែផនករចន និងេវបសយ ៖ េលក ទឹម េបឿន ែផនកទំនក់ទំនងសធរណៈ ៖ េលក បូលីន ដវ ីដ

Blog : khmerphnompenh.wordpress.com

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


7

េនេរកយសនមញញឹម

រគប់មតិកៃនេរឿងេនះជកមមសិទិប ធ ញញ របស់ េម៉ង សិរ ីរចន

េនះគឺជេរឿងរបេលមេលកែបបៃចនរបឌិ ត។ េឈមះតួអងគ កលអកស និង េហតុ ករណ៍តួអងគេនកនុងេសៀវេភេនះ សុទធែតជកររសេមរសៃម។ រល់រពឹតិតករណ៍ ែដលរសេដៀង ឬដូចគនេទនឹងភពជក់ែសតង បុគគលេនរស់ ឬសលប់ និងទី កែនលង ឬសថប័ ន គឺ ជករៃចដនយែតប៉ុ េណណះ។

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


8

េនេរកយសនមញញឹម

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


9

េនេរកយសនមញញឹម

អនកណក៏េគដឹងែដរែមនេទថ មនុសសរសីសអតដូចជ ខញំុ រតូវមិតតរបុសែភនកសអុយមនក់េនះ េបះបង់េចល? អូយ ខមសេគអីយ៉ងេនះខញំុ!!! >.< ដល់េម៉ ងេទេរៀនេហយ

េធវយ៉ងេម៉ចេទេបែភនក

ែដលធលប់ែតមនមនតេសនហ៍ទំងគូរបស់ខំុញ

េហមប៉ុនរគប់ខុរន

េទេហយ? មិនគួរណមកយំ នំឱយបត់បង់សរមស់ដ៏រសស់ សអត េរពះែតសងសរចិតតមិនេសមះេសះ... ទីបំផុតវ ីធីសរសតដ៏លអ

គឺតុបែតងមុខយ៉ ងសអតឱយ

សមេទនឹងែវ ៉នតដងពណ៌ផកឈូក

ែដលបងរសីទិញឱយ។

រសីសអតដូចខញំុកុងឈុ ន តនិសសិត ចងបូរសក់ ែវ ៉នត កបូប និងែសបកេជងប៉ ត់ត សុទធែតពណ៌ផកឈូកដ៏គួរឱយរសលញ់ ែបបេនះ

មិនដឹងជេធវឱយរបុសៗប៉ុនមននក់ឈលក់វេងវងេទ...

ែតថេទណ េបះដូងដ៏តូចេនះ េនែតខូចចិតតេរពះមិតតរបុស មហយ៉ ប់េនះដែដល! T_T

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


10

េនេរកយសនមញញឹម

កុំគិតអី!

បេណ ត យតមហនឹងេទ

អនកណឱយខញំុជ

មនុសស េសមះនឹងេសនហេធវអី!!! េបគមនេគជមនុសសកបត់េមល៉ះ ខញំុឯណបននមជនរ ីេសមះេសនហ៍េទ... ^_^ សកលវ ិទយល័យនីតិសរសត និងវ ិទយសរសតេសដឋកិចច េអយ មិនដឹងថអនក មនរគូពូែកៗឲយមកបេរងៀនរសីសអត ដូចខញំុឬអត់េទេនៀក!!!

របស់ខំុញ

ឱ!

ជំនញេសដឋកិចជ ច ទីរសលញ់

មិនដឹងថឯងពិបកប៉ុណណេទ។

រសប់ផង...

ខញំុមិនពូែកគណិត េបពូែកដូចបងរសីមិនដឹងជលអយ៉ងណេទ!

ឆងល់ែដរ េម៉ចក៏ម៉ក់លំេអៀងេមលះ? បេងកតខញំុមកេហយ ែបរជ មិនដក់ខួរកបលែផនកគណិតវ ិទយឱយខញំុែបបហនឹង?

គិតេឡង

កលណ តូចចិតតកលហនឹងខញំុ !!! >.<

បរមភ! បរមភ! បរមភ! បរមភេទៀតេហយខញំុ! េដរបេណត រ

បរមភបេណត រ... ខលចថខលួនឯងេទដល់សល គមនអរមមណ៍

េរៀន… ខលចថចិតតនឹកេគេរចនរជុលេពក… ខលចថ.... ហអ៎! មិនដឹងជខលចអីេទៀតេទខញំុ!!! េរពះេទះបីជយ៉ ងណ ក៏ខំុញ មកដល់មុខថនក់េរៀនេទេហយ។ ខញំុេដរយឺតៗកនុងលកខណៈជ សុភពនរ ី

ែដលមិនសូវជសបបយចិតត

ចូលេទកនុងថនក់

េរៀនៃថងដំបូង។ ខញំុអងគុយេនែកបរមត់បងអួចមនក់ឯង េហយក៏ រង់ចំរហូតដល់េលករគូវបបធម៌ទូេទអេញជញមកដល់។ ខញំុ និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


11

េនេរកយសនមញញឹម

េមលេទេលករគូ ែដលមនទឹកមុខកំែបលងៗ។ េនះេបឱយគត់ េដរតួកុនរបែហលជេគេសចរគប់គនេហយេមលេទ...

េអ៎!

គិតដល់ណេហយខញំុ តិចបបេទ!!! េលករគូេទបែតចប់េផតមែណនំខួលន

រសប់ែតទវរ

បនទប់រេបកេឡង។ អូ៎ហូ!!! ជមនុសស ឬេទវបុរតេទហនឹង? េហតុអីក៏សងហអីក៏សងហខលំងេមល៉ះ? ដូចតួកុនកូេរ ៉ផងហន៎! ^_^ -

េនះខញំុមនមិតតរម ួ ថនក់មុខ

តុខំុេញ នទំេនរ!

សំេឡងអនកណក៏មិនដឹង និយយេចញមក អត់េចះ ខមសេគ! ហអ៎! គឺខំុ!ញ !! #_# ខមសេគណស់។ ែតក៏ជលទធផល ែដលេធវឱយេគេដរ សំេដមករកតុរបស់ខំុញ

េហយេធវឱយេបះដូងេនះ

េលតដុក

ដក់ៗ រកនិយយអីមិនេចញ។ េគដក់កតបរបស់េគចូល កនុងថតតុ េហយដកេសៀវេភដ៏រសស់សអតរបស់េគ មនរូប ខលឃមំុ និងប៊ិកពណ៌ៃផទេមឃដ៏គួរឱយរសលញ់េចញមក េហយ និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


12

េនេរកយសនមញញឹម

ចប់េផតមអងគុយសតប់រគូេធវមិនដឹង ដូចជគមនខញំុកុងែភន ន ករបស់ េគេសះ។ ែតេណហ យចុះ េធវេម៉ចេគជរបុសសអត ចឹងេហយ!! ដល់េម៉ ងេចញពីេរៀនេហយ

រកពះក៏ចប់ទររក

អហរ

ខញំុពិតឃលនខលំងណស់ ែតក៏សមមុខេហយែដល ែបបេនះ។ អនកណឱយេធវខួនជមនុ ល សសខូចចិតម ត ិនរពមញ ុ ំ

បយញ ំ ឹកេធវអី។ សំេឡងទូរសពទខំុក ញ ៏េរទិ៍េឡង។ បងរសី ុ ទ

របស់ខំុទ ញ ូរសពទមកេធវអីេទៀតេហយេនៀក? សំេឡងទូរសពទដច់េទវ ិញ របស់ខំុេញ ហ

េទបងកេទរកគត់។

ែតខញំុឮសំេឡងបងរសី សនមញញឹមដែដលៗ

របស់បងរសីខំុប ញ នបញ់េឆពះមករកខញំុជថមី ក៏ដឹងថគត់ែតង

ែតែបបេនះ មិនបេណ ត យឱយខញំុដច់េពះសលប់េនះេទ។

េនកនុងហងបយតូចលមម ខញំុញ ំ ហរេថកៗ ែដល ុ អ រសជតិឆងញ់គួរសម។ របែហលជេដយសរែតខញំុឃលនខលំង

េហយ េទបញ ំ ហរែបបេនះចូល។ េនតមផលូវ បងរសី ុ អ ែដលធលប់ែតរសលញ់ខំុខ ញ ល ំង របប់ខំុព ញ ីនិយមន័យេសនហ។ - េនេលេលកេនះអត់មនអវីែដលជអមតៈេទណ

នថ! មនពកយថ«ទទួល» ក៏មនពកយថ«បត់បង់» និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


13

េនេរកយសនមញញឹម

ដូចគនែដរ.... េហយករខូចចិតន ត ឹងេកតេឡងជធមមត ែតអវីែដលគួរេធវ គឺរតូវរ ឹងមំ េហយេធវខួនឱយរ ល ីកចេរមន ជងមុន... េធវឱយមនុសសរបុសមនក់េនះ ដឹងថេពល េបះបង់េយងេចលេហយ

គឺនឹងសតយេរកយមួយ

ជីវ ិត! សតប់បងណ! េសនហជរបស់ឯង មិនែមនជីវ ិត ឯងទំងមូលជរបស់េសនហេនះេទ! សតប់ពកយបងរសីរច ួ

មុខខញំុដូចរតូវេគយកទឹកផកមលិះ

ែដលមនកលិនរកអូបរបេហរ លងជរមះទឹកលូ ែដលរបឡក់

មុខខញំុអុីចឹង! េនះេបគត់បូរករងរជទី ត របឹកសេសនហរបែហល ជលអេហយ!

សតប់តមបងរសីវ ិញ

លអជងេរបេពលេវល

ខូចចិតតឥតរបេយជន៍ ^_^ កនុងផទះតូចលមម ែដលបងនីត និងខញំុ រស់េនែតពីរនក់ បងបអូន អស់រយៈេពលពីរឆនំេហយេនះ ខញំុអងគុយសមលឹងេមល

េទផកយតូចៗ

តមបងអួចបនទប់ បេណ ត យអរមមណ៍ឱយនឹក េឃញដល់អតីតសងសរ មិនដឹងថេពលេនះេគកំពុងេធវអី? វ

មិនដឹងថ េគមននឹកខញំុដូចខញំុកំពុងនឹកេគឬអត់… -

នថ អងគុយេធវអីហឹង ន េម៉ចមិនចូលេគងេទយប់

េហយណ!

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


14

េនេរកយសនមញញឹម

សំេឡងបងរសីបនលឺេឡង េរកយខនងរបស់ខំុ។ ញ -

ច៎ ! ចូលេគងេហយ!

ខញំុតបទំងមិនសូវយកចិតតទុកដក់។ គត់ក៏រតឡប់ េទបនទប់គត់វ ិញ។ េទះបីបងរសី េពលខលះកច េពលខលះ សលូត ែតតំងពីខំុអ ញ យុ១៦ឆនំ រហូតដល់េពលេនះ រគប់អយុ ជពលរដឋេហយ (១៨ឆនំ) គត់េនែតរបឹងែរបងេមលែថខញំុ

យ៉ ងលអ។ មិនដឹងប៉ ម៉ ក់ទុកមសរបក់ឱយខញំុប៉ុនមនេទ េទប

េយងមនលុយចយរប់ឆនំ េទះបីជពួកេលកបនលចក

េលកេទពីរឆនំេទេហយ។ គិតៗេទជីវ ិតខញំុ ដូចជបត់បង់

រហូត មិនេចះេពញេលញេសះេហយ បត់បង់ប៉ម៉ ក់ រតូវ សងសរទត់េចល មិនដូចបងរសី យ៉ ងេហចណស់ េន មនមិតរត បុសដ៏ែសនសងហ

េហយចិតល ត អ

តមយកចិតតទុក

ដក់រហូត។ រពឹកេឡង ខញំុភញក់ និងញ ំ ហរេពលរពឹកែដលបង ុ អ រសីេធវទុកឱយ េហយេដរេទសលេដយខលួនឯង េរពះផទះខញំុ និងសលេនជិតគន។ ខញំុមកដល់ថនក់េរៀនដ៏ែសនធុញរទន់ ខញំុមិនចូលចិតតេរៀន មិនចូលចិតតសតប់រគូមុខយ៉ ប់ៗ និងេរបែត ពកយអួតអងមកបេរងៀនែបបេនះេសះ។

គិតេទេម៉ ង

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


15

េនេរកយសនមញញឹម

េសដឋកិចប ច ូរេទជេម៉ ត ងអួតបទពិេសធ

ដំេណរកមសនតេរក

របេទសអីេទវ ិញេទ យ៉ ប់ែមនរគូសម័យឥលូវ។ េពលេវលេចះែតកនលង

េរឿងចស់ដូចជរលយបត់

េទ រល់េពលែដលរពះអទិតយលិចមតងបនតិចៗ។ ខញំុេរៀនបន ជិតមួយឆមសេទេហយ។ គិតេទកនុងអំឡុងេពលេនះ ខញំុ ចប់េផតមេធវេរឿង ែដលខញំុចូលចិតតបនេរចនណស់ របេសរ ជងចំណយេពលេដរេលងជមួយនឹងសងសរ ដូចកលពី មុន។

េពលទំេនរពីេម៉ ងេរៀន

ខញំុែតងេទបណណគរអន េសៀវេភ មនេពលខលះ ខញំុទិញេសៀវេភរបេលមេលកេទ េមលេនផទះ។ ែតថេរៀនេសដឋកិចចយូរេហយ ខួរកបលខញំុចប់ េផតមដុះេកសិកឆលតៗខលះែដរ... គឺរប់េម៉ ង

េពលខញំុេទបណណគរមតងៗ ខញំុលួចអនេរឿងេគចប់មួយេរឿង េទបទិញ

េសៀវេភមួយកបលមកទុកេមលេពលយប់! ឆលតែមនខញំុ!

«េសនហសុភពបុរស 1 »!!! េរឿងសអីេគេទ? អនេហយ រពឺខួនណស់ ល េលកេអយ... ែតថេទអនយូរៗ ដូចជជក់

ចិតខ ត ល ំងណស់ខំុ។ ញ សអប់អនកនិពនធដល់េហយ សរេសរេរឿង

មិនសរេសរឱយចប់េទ េនតភគអុីចឹង? មិនដឹងេគអនទះសេទ

1

េសនហសុ ភពបុ រស និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល, ២០០៩ និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


16

េនេរកយសនមញញឹម

ឬយ៉ ងេម៉ចេនៀក! យ៉ ប់ែមន! េឈមះសុទធែត សុខ ចន់ផល មិនដឹងមុខមត់យ៉ងេម៉ចេទ ទញចិតខ ត ំុ ម ញ ឹង ល ៗ។

បនជសរេសរេរឿងអីក៏ទក់

េបជរបុសសអតវ ិញេនះ

រសួលតម

រសលញ់ េដមបីបនេមលេរឿងមិនអស់លុយផង! ឆលតេទៀត េហយខញំុ :D សថិតិវ ិទយ! េសៀវេភសអីមិនដឹង ធលក់មកចំេពះមុខខញំុ?

សងស័យបុគគលិកេនបណណគរហនឹងអត់េចះេរៀបចំេទ

េមល

េទ! បនជេសៀវេភសថិតិ មករជុះេនកែនលងដក់េសៀវេភ របេលមេលកអុីចឹង។ -

ែសអករបលងសថិតិ មិនែមនេសនហសុភពបុរសេទ!

គឹមឡុង

សិសសពូែកដ៏សងហ

និយយមកកន់ខំុ។ ញ េបកុំែតេគរបប់ខំុញ

និងជមិតតរម ួ តុរបស់ខំុញ

របែហលជេភលចេហយ...

ែតមិន

ែមនកំហុសខញំុេទ ជកំហុសរបស់អនកនិពនធេរឿងេសនហសុភព

បុរសហនឹង េរពះេបគត់មិនសរេសរ ខញំុក៏មិនអនទល់ែតេភលច េរៀនេភលចសូរតអុីចឹងែដរ!

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


17

េនេរកយសនមញញឹម

-

ដឹងេហយ!

ខញំុកន់េសៀវេភេមលបនតិចេទបតប ខមសេគតិចៗ។

មនអរមមណ៍ថ

-

ដឹងេហយ។ េចះេហយឬេន?

-

ែរកងដឹងេហយថ មិនេចះ េនសួរេទៀត >.<

-

េបអុីចឹងតមមក េទេធវលំហត់!

-

ែតខញំុឃលនេហយ របធនថនក់!

អូេភលចរបប់េទ គឹមឡុង ជរបធនថនក់ ែដលចូល

ចិតជ ត ួយយកអសសិសសខជិលដូចខញំុេនះណស់។ -

េបឃលនណស់ ហនឹងេទ?

-

េម៉ចមិនញ ុ េំ រឿងរបេលមេលក

េបញ ំ នញ ុ ប ុ េំ ហយ! េបអុីចឹងខំេរៀនេទ

របយ័តនេរៀនធលក់

េទះមន

របស់ញ ំ ៏ញ ុ ក ុ ែំ លងចូលែដរ! របធនថនក់េនែតចិតតលអ

នំខំុញមកញ ុ េំ ភលមន់បំពង

ធំៗេនឡក់គីបឺហ័រគ និងកូកកូឡដ៏មនរសជតិ។ ែតេនែត និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


18

េនេរកយសនមញញឹម

ដែដល េគចប់េផតមេបកេសៀវេភ និងេមេរៀនចែមលកៗជមួយ នឹងរូបមនតសីេអ គខលះេទ មកេរៀបរប់មិនេចះហត់។ ពនយល់មួយ លងច ខញំុេនែតមិនសូវយល់ចបស់ ែតក៏លជ អ ងមិនយល់េសះ ែដរ។ ទល់ែតែបបហនឹង េទបដឹងពីអតថរបេយជន៍ៃនករេមល េមេរៀន ^_^ -

យ៉ ងេម៉ចេហយ?

គឹមឡុងសួរមកខញំុ។ -

យល់ខលះៗ...

-

ៃថងេរកយរបឹងបនតិចេទ!

-

មិនែមនមិនរបឹងេទ!

ែតេភលចយកភពឆលតៃវមក

េរពះរបញ៉ ប់េពក! ខញំុនិយយឌឺេគលង ទំងែដលករពិត ចង់អរគុណេគ ខលំងណស់! របលងរួចកលពីមសិល

ៃថងេនះខញំុសុំរបក់បងរសីេទ

ផសរ ទិញសេមលៀកបំពក់ និងរបស់របរខលះ ទុកេទេសៀមរប ៃថងែសអកជមួយនឹងមិតតរម ួ រកុមករងររសវរជវ ែដលេលក និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


19

េនេរកយសនមញញឹម

រគូវបបធម៌ទូេទដក់ឱយេធវ។ ទិញៗ ឱយែតបនេដរផសរ លុយ មនប៉ុនមនអស់ប៉ុណឹ ណ ងេហយខញំុ! >.< មកដល់ផទះយឺតបនតិច

មិនដឹងរតូវមត់ឬអត់េទេនៀក!

ខញំុេបកទវរផទះចូលមកខងកនុង េនមិនទន់េឃញបងរសីមក េនេឡយ។ ខញំុមិនសូវពូែកេធវមូហប ជំនញរបកដ គឺេចះរតឹម

ែតដំបយ។ អុីចឹងមិនបច់ញ ំ ជ អ ង នំែតពិបកលងចន ុ ល

ផង េហយខតបែនលនិងសច់ េរពះថេធវេទ ក៏ញ ំ ិនឆងញ់ ុ ម ដែដលហនឹង។

េម៉ ង១១យប់ ខញំុភញក់ពីេគងមតងេទេហយ បងរសីេន មិនទន់មកផទះេទៀត ទូរសពទេទក៏មិនចូល។ េតគត់េទណ អុីេចះហន៎? បនតិចមកខញំុឮសំេឡងដូចជមនអនកណចក់េស

ផទះ។ ខញំុរត់េទេមល េទបដឹងថជបងរសី ែដលមនទំងមិតត របុស សុភពបុរសដ៏ែសនសងហរបស់គត់ជូនមក។ ខញំុសមលឹង េមលេទបងរសី ែដលេមលេទហក់អស់កមលំង េដរចូលមក

កនុងផទះជមួយនឹងបង វណណ យ៉ ងសមគនរតសង។ ពួកគត់ រសលញ់គនតំងពីមុនេពល ែដលប៉ ម៉ ក់ែចកឋន ែតេនែត មិនទន់េរៀបករេទៀត។

បងវណណដូចជរសលញ់បងរសី

ដល់េហយ ែតបងនីតែបរជមិនសូវយកចិតតទុកដក់នឹងគត់ វ ិញេសះ។ បងនីតេដរចូលបនទប់។ ឯបងវណណអងគុយេនេល និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


20

េនេរកយសនមញញឹម

សឡុង ញញឹមយ៉ ងរួសរយ េហយនិយយយ៉ ងពីេរះមក ខញំុ។ -

េនមិនទន់េគងេទ នថ?

-

េទបែតភញក់ហឹង ន បង! និយយអុីចឹង ពួកបងេទប ែតមកពីណ?

-

អូ េនកែនលងករងររវល់បនតិចណអូន ពួកបងរតូវ ចុះេទេខតតបនទន់េទបែតរតឡប់មកដល់វ ិញ!

-

ពិតឬអត់បង?

ខញំុនិយយែបបចប់កំហុស។ -

ចឹងឱយបងនំបងរសីអូនឯងេទណ

េកមងកបល

ខូច?

គត់។

បងវណណយកៃដេខកកបលខញំុ

េពលខញំុេធវចរ ិតឌឺដក់

- និយយគនដល់ណេហយ?

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


21

េនេរកយសនមញញឹម

បងរសីេដរមកហុចកែនសងឱយបងវណណ

េហយអងគុយ

ែកបរខញំុ។ -

ដល់ែតផទះេយងហនឹងណបង ឱយេទដល់ណេកត!

ខញំុតបគត់ែបបកំែបលងៗ ។ -

បង! េទងូតទឹកបនតិចសិនណ!

បងវណណនិយយ េហយបងនីត ងក់កបលទន់ភន ល ់ គួរ ឱយរសលញ់តបវ ិញ។ កន់ែតេធវឱយខញំុរចែណនពួកគត់េរចន

េឡងៗ។

យប់េនះបងរសី

មកេគងជមួយខញំុ

េរពះបងវណណ

េគងេនបនទប់របស់គត់។ បងរសីដូចជេលយ វ ណស់ គត់ ដក់ខួនេល ល ពូកភលម ក៏េគងលក់ភលមែដរ ទុកឱយខញំុេនែតមនក់

ឯង។ គត់រសវឱបខញំុជប់កុងៃដ ន េរបៀបដូចជខលចខញំុរត់បត់

េទណចឹង។ សងស័យរសៃមថ ខញំុហឹង ន ជបងវណណេទ។ ខញំុ សមលឹងេមលេទបងរសី េហយឆងល់ថ េហតុអីគ វ ត់មិនរពម េរៀបករជមួយនឹងមិតតរបុសលអ ែដលែតងែតសុំគត់េរៀបករ ជេរឿយៗែបបេនះ? ពិតជពិបកយល់ណស់... និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


22

េនេរកយសនមញញឹម

េនកនុងផទះបយ ខញំុអងគុយញ ំ ហរ ែដលបងវណណ ុ អ េរកកេធវទុកឱយតំងពីរពឹក។ បងរសី និងអនគតបងៃថល េចញពីផទះេទេធវករ តំងពីខំុញមិនទន់ភញក់ពីេគង។ ឯខញំុកំពុង រង់ចម ំ ិតម ត កទទួល េទចំណតរថយនតរកុង េដមបីេទេខតត េសៀមរប។ មិតតរម ួ រកុម ែដលមនគនទំងអស់៥នក់រម ួ ទំងខញំុផង

អងគុយកនុងរថយនត ែដលមិនសូវមនបរ ិយកសលអេសះ។ សំេឡងជែជកគនឡូឡេពញឡន ដូចជេនផសរេដមគ េពលទបភលឺែដរ រទហឹងអឺងកង េធវឱយខញំុចប់េផតមពុលឡន។ មកដល់សន គ ់ រថយនតរកុងឈប់សរមក។ គឹមឡុង មិតតរម ួ

ថនក់កំពូលសងហ បនយកែតៃបតងរសជតិរកូចឆមរមកហុច

ឱយខញំុ េហយេទអងគុយេកអីបនទប់។ ចិតល ត អ ែតដូចជេឆមងៃឆម បនតិច កន់ែតេធវឱយេទវបុរតរបស់ខំុញគួរឱយរសលញ់េហយ។ ខនញ់ណស់េនៀក!!!

មកដល់េខតតេសៀមរប

ខញំុនិងមិតតរម ួ រកុមសនក់េនផទះ សំណក់េនែកបរផសរចស់។ មួយសបតហ៍ ែដលរតូវរសវ រជវពីចមលក់របសទ របែហលជអចេធវឱយខញំុេរៀននិងសគល់ អវីថីេម រចនេហយេមលេទ។

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


23

េនេរកយសនមញញឹម

ខញំុរតូវេដរថតចមលក់ដ៏គួរឱយសញប់ែសញង ជុំវ ិញរបសទ េនតមែថវនន និងជពិេសសេនតមទវរ។ ទរមំែតថត រូបអស់ ខញំុចំណយេពលជិតកនលះៃថង។ បនទប់ពីថតរូបេហយ ខញំុអងគុយេនគូទឹករង់ចអ ំ នករគប់គនរតឡប់មកវ ិញ។ -

េតះេទញ ំ ឹកដូងជមួយគន! ុ ទ

សំេឡងអនកណក៏មិនដឹង និយយពីេរកយខនង េធវឱយ ខញំុងកេទរក។ េគេនះគឺ គឹមឡុង មិតតរម ួ ថនក់កំពូលសងហ របស់ខំុ។ ញ េនះខញំុយល់សបតិេទដឹង? មិនចំបច់ទទួលចេមលយពី

បបូរមត់ដ៏រសស់សអតរបស់ខំុញ

េគអូសៃដរបស់ខំុញឱយេដរតម

េគេទកែនលងលក់របស់ញ ុ ំ េធវដូចជសងសរអុីចឹង។ បនទប់ពីញ ុ េំ ហយ

េគនំខំុេញ ទេរ សមួកសរមប់ពក់

េរ សកែនសងបង់ក េដយមិនសួរខញំុអីមួយម៉ ត់។ - ពក់អុីចឹងេហយកុំឱយេខម។

គឹមឡុងនិយយែបបមិនយកចិតទ ត ុកដក់។ -

ចិតតលេអ មល៉ះ? និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


24

េនេរកយសនមញញឹម

ខញំុសួរេទេគតិច។ -

កុំេរឿងេរចនេពក ឱយពក់ក៏ពក់េទ!

-

េហយឡុងចង់នំខំុេញ ទណ? អត់ចំពួកេគេទ ហអី?

-

ខញំុរបប់ពួកេគរួចេហយ ថេយងពីរនក់េទមុន!

ឡុងេហរុម៉ ឺ កកង់បីមួយ េហយេយងជិះជុំវ ិញអងគរ មិន ដឹងេទណេទៀតេទ េរពះេនះក៏លងចេហយ។ េយងញ ុ ំ

អហរឆងញ់ៗេនហងតូចមួយែកបរផសរចស់

េហយក៏េទ

ផទះសំណក់វ ិញ។

ខញំុងូតទឹករួច មនេគេគះទវរបនទប់។ របែហលជមិតរត ម ួ រកុមរបស់ខំុញមកវ ិញេហយេមលេទ។ ខញំុ េបកទវរេឡង េឃញឡុងឈរយ៉ ងសងហជថមី។ េគពក់អវ

ពណ៌ៃផទេមឃរសល ជមួយេខពណ៌សយ៉ ងសម និយយ មកខញំុយ៉ងពីេរះ ៖ -

រួចេហយឬេន នថ?

-

រួចេហយ! ខញំុេឆលយទំងភំងៗ។

-

េបអុីចឹងក៏េចញមក! និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


25

េនេរកយសនមញញឹម

-

េចញេទណ?

ខញំុសួរទំងឆងល់។ -

េបចង់ដឹង បិទទវរ េហយក៏តមមក!

េគនិយយេហយេដរេទមុនខញំុ។ េនតមដងវ ិថីដ៏រតជក់ េភញៀវេទសចរទំងែខមរ ទំង បរេទសជេរចន

កំពុងេដរឆលងកត់េដយទឹកមុខដ៏រ ីករយ។

ខញំុកន់ែតសបបយចិតន ត ឹងចរ ិតចែមលកៗ របស់មនុសសដ៏គួរឱយ រសលញ់មនក់ ែដលមិនដឹងថេគចង់េធវអីវ រ ឹតែតមិនដឹងថ េគកំពុងគិតអវីដូចគន។ ខញំុដឹងរតឹមែតមយ៉ ងេពលេនជិតេគ ខញំុ មនអរមមណ៍ថកក់េកតណស់។ មិនដឹងថមកពីអរមមណ៍ ឯករប់ែខ ែដលរតូវករមនុសសមនក់កំដរ ឬមកពីេបះដូងចប់ េផតមរសលញ់េគែមនេនះេទ

ដូចជ

រចបូករចបល់ដល់

េហយ។ ផូស! អូយយ៉ូយ!!! ខញំុេដរេទបុកេគទំងមិនដឹងខលួន... និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


26

េនេរកយសនមញញឹម

-

េហយ អរមមណ៍េហះេទដល់ណេហយ បនជ ភំងៗចឹង?

េគសួរខញំុ។ -

មនេទណ...

ខញំុេឆលយតិចៗ កនុងនមជមនុសសមនកំហុស។ -

យកចិតទ ត ុកដក់បនតិចេទ!

េគសតីឱយខញំុេទៀតេហយ >.< គឹមឡុង កលយជមនុសសកចតំងពីេពលណហន៎? ខញំុ េដរយឺតៗពីេរកយរហូតដល់ផសរររតី។ អអ៎! អីវ៉ន់េរចន ណស់ ឈប់

គួរឱយចង់ទិញពិតែមន។

ខញំុទិញេនះទិញេនះមិន េហយក៏នំគនេទម៉ សសេជងេដយរតីយ៉ងសបបយ

ចិត។ ត បីៃថងេលឿនណស់ ករងររកុម ឯកសរ និងរូបថត ែដលរតូវករ ក៏រកបនរគប់រគន់លម ម បនពិនុទេពញពីរគូ។ ៃថង និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


27

េនេរកយសនមញញឹម

េនះ មិតរត ម ួ រកុម និងខញំុ នំគនេទេលងភូមិវបបធម៌មតង។ កមមវ ិធី

សបបយៗេចះែតបនតេទមិនអស់មិនេហយ រហូតេពលខលះ ខញំុ ហត់នឹងរត់ដេណត មកែនលងេគអងគុយេទៀតផង។ កមមវ ិធីចុង

េរកយេគ សែមតងេរឿងទុំទវ។ គួរឱយរចែណនទវ ែដលមន មនុសសរសលញ់រគប់ទិសទី។ ែតដូចជអណិតនងែដរ មិន សមណលងង់ េទសមលប់ខួលនតមទុំេសះ សលប់េទេហយ

សតយសរមស់ សតយជីវ ិតណស់! នយទុំហឹង ន ក៏អុីចឹងែដរ! រជសរមនេហយ េម៉ចមិនយកេចញមក? កន់ែតគួរឱយខឹង មុឺនងួនហនឹងេទេទៀត មនរបក់ មនអំណច ែតខវះគំនិត។ សងស័យេកតមកអត់យកខួរកបលមកេទេមលេទ ឬក៏សម័យ េនះ ខវះមនុសសរសីេពកឬយ៉ ងេម៉ច បនចង់េរៀបករជមួយ នឹងរបពនធេគ!!! េហុយ!!! >.< -

រគន់ែតេរឿងេទ! េចះទប់អរមមណ៍ខលះេទបនេទ?

ឡុង េខកកបលខញំុបេណត រនិយយបេណត រ។ េនះខញំុ យ៉ ប់ ដល់ថនក់ទប់អរមមណ៍ែលងជប់េហយេទេត!!! ពិតជ យ៉ ប់ែមន... ែតថេទ េគេធវអីវក៏េដយ ក៏គួរឱយរសលញ់ទំង អស់ហឹង ន ។ កមមវ ិធីចប់េហយ មិនដឹងបត់បីនក់េនះ េទណ េទ

ែតក៏មិនអីែដរ

មនេពលេនជមួយនឹងរបុសសអតឱយ

េរចនបនតិចក៏លែអ ដរ... ហស ហ.. និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


28

េនេរកយសនមញញឹម

េមលមិនេឃញអីេសះេហយ!!!

ជប់

ខញំុកន់ៃដ គឹមឡុង េរពះមិនដឹងថពួកេខមចពួករពយ េនកនុងលអងកមម

ផលសអីេគហនឹង េចញមកេពលណេទ...

អអ៎!!!! េខមចមកពីណក៏មិនដឹងែដរ ដូចជប៉ះេជងខញំុ

េហយ... មិនដឹងជវេចះឈឺឬអត់េទ េរពះមិញេនះ ដូចជ ធក់ចំកបលវមួយេជង!!!

ែតចែមលកណស់ែដរ

េខមចេន

េសៀមរប េចះែរសកអូយ រសេដៀងមនុសសែដរ! សងឃឹមថ ែសបកេជងប៉ តរបស់ខំុញ មិនេធវឱយពួកវរបួសេទចុះ េរពះ មិនចង់មនសរតូវជមួយេខមចេទ... :/ េចញពីលអងវ ិញេហយ

ែតដូចជយ៉ ប់អរមមណ៍

ណស់!!! អណិតេខមចេខលចចិតេត ហយខញំុ!!! -

ញ ំ ីសិនេទ? ុ អ

ឡុងសួរខញំុ។ -

OK ច៎ !

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


29

េនេរកយសនមញញឹម

សមនែតនំមកញ ំ ីឆងញ់ៗ ុ អ

ែបរជនំមកញ ំ ីឆុង ុ ម

េទវ ិញ!!! ញ ួ រកុមទំងបីមកបបួល ុ េំ ហយភលម កំពូលមិតតរម េទេលងកលឹប

ែតខញំុមិនចង់េទ េរពះដូចជមិនសបបយអី រតង់ណេទេនអកលឹបអីេគហនឹង។ ឡុងកំដរខញំុេទផសរររតីមតង េទៀត េរពះខញំុចង់េទទិញរបស់ខលះេផញបងរសីផង។ មុនេនះ

គិតែតពីទិញរបស់ខួនឯង ល េភលចបងរសីសមលញ់បណូត លចិតតែត

មួយឱយឈឹងេទណ។ តំងពីប៉ម៉ ក់សលប់េទ បងរសី េដរតួ ជប៉ ផងម៉ ក់ផង។ ជប៉

េនេពលណ ែដលគត់មិនសតី

រតឹមែតញញឹមដូចជយល់ចិតតខំុក ញ ុងេពល ន គត់សតប់ខំុន ញ ិយយ។

ជម៉ ក់

ែដលខញំុរតូវករឱយ គឺគត់ផល ត ់ដំបូនមនលអៗ

សរមប់ឱយខញំុេដរេទមុខ េដយហមមិនឱយបកេរកយ េមល េរឿងអរកក់ៗ ែដលេកតមនចំេពះខញំុ។ របសិនគមន បងរសី មនក់េនះ េតជីវ ិតខញំុនឹងេទជយ៉ ងណេទ?

េម៉ ងជិត១១ ខញំុទិញរបស់រច ួ រល់េហយ េដររតឡប់ មកវ ិញ េមឃក៏េភលៀងទំងមិនបនសូមករអនុញញតពីខំុ។ ញ េនតមផលូវសងត់គួរសម... េមលេទដូចជគមនកែនលង ឱយេយងរជកេភលៀងេសះេហយ េទបខញំុនិងឡុងេដរបនតទំង េភលៀងរតឡប់េទផទះសំណក់។ េនតមផលូវ មនអរមមណ៍ថ មនអវីពយយមបំងេភលៀងឱយខញំុ េហយេនះគឺអវេសតងៗ ែដល និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


30

េនេរកយសនមញញឹម

ឡុងពក់មុនេនះពីេលអវវលេកលៀកពណ៌េខមរបស់េគ។ រួច េគេដះអវ ដក់េលកបលខញំុតំងពីេពលណ? េគមនក់េនះ ពូែកេធវខួនជមិ ល នដឹងខលួនដល់េហយ។ េមលេគចុះ េដរេទមុខ េធវមិនដឹង

មិនរពមេមលមុខដ៏រកហមេអៀនរបស់ខំុញេសះ។

ឡុង េគមិនរតឹមជរបុសសអតេទ េនជសុភពបុរស ចរ ិតលអ ែថមេទៀត ពិតជគួរឱយរសលញ់ែមន។ ^_^ សំេឡងសុីេផលឡនអនកណក៏មិនដឹង សំេឡង

កំពុងបនលឺ

េនពីេរកយពួកេយងេពលែដលេមឃកំពុងេភលៀង

យ៉ ងខលំងែបបេនះ។ រថយនតទំេនបមួយេរគឿង ឈប់េនែកបរ េយង

េហយក៏មនមនុសសមនក់េបកឆ័រតចុះពីេលរថយនត

សំេដមករកខញំុ។ - េម៉ ះ េឡងឡនេទ! ទទឹកែបបហនឹង របយ័តនឈណ ឺ ! - សិល! ខញំុឈរភលឹក េពលេឃញអតីតមិតតរបុស ែដលសុំខំុែញ បក គនកលពីកនលះឆនំមុនេនះ មកឈរេននឹងមុខ េហយអូស ៃដខញំុឱយចូលកនុងរថយនត ទំងែដលខញំុមិនទន់រពម។ ខញំុេភលច មនុសសមនក់ ែដលេដរតមពីេរកយ េហយរពមចូលកនុងឡន េដយគមនេហតុផល។ ខញំុសមលឹងមុខរបស់សងសរដំបូង ែដល និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


31

េនេរកយសនមញញឹម

ធលប់េបះបង់ខំុេញ ចល ខញំុក៏នឹកេឃញរល់េពលែដលេទញ ំ ី ុ អ ជមួយនឹងេគកលពីមុនរល់េលក ែដលេគែតងរបប់ថ មនរបក់រតឹមែតមួយមុឺនេរៀល... ខញំុនឹកេឃញលុយ ១០០០០ េរៀលេនះ េសទរល់ៃថងរបស់េគ។ ខញំុនឹកេឃញេពលេវលដ៏ មនតៃមល ែដលេគែតងរបប់ថរវល់េរៀន ទំងែដលេគេទសុី ផឹកជមួយមិតភ ត កតិរបស់េគ...

ខញំុរ ឹតែតមិនេភលចពកយែបកគន និងអរមមណ៍ឈឺចប់ ែដលេគធលប់ផតល់ឱយ... េហតុអីខំុរញ តូវេឡងជិះរថយនតរបស់េគ? -

ឈប់ឡនភលម សិល!!!

-

ហអក!!!

ខញំុសូមឱយេគឈប់ឡន។ -

ខញំុរតូវករចុះេនទីេនះ! ែតេភលៀងខលំងណស់។

-

ឈប់ភលមេទ!

េគក៏ឈប់ឡនតមសំេឡងែរសកបញ ជ របស់ខំុ។ ញ

ខញំុ ចុះពីរថយនតរបស់មនុសសចិតតេខមេនះយ៉ ងរហ័ស។ កុំមកេធវ និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


32

េនេរកយសនមញញឹម

ជចិតល ត អ អ ីេពលេនះ។ ខញំុគមនចិតតអណិតេទៀតេទ។ ខញំុរត់ចុះ រតឡប់េទេរកយវ ិញ រកមនុសសមនក់ ែដលែថរកសខញំុេដយ

ទឹកចិតត េទះបីជេគមិនទន់របប់ខំុថ ញ រសលញ់ខំុញ ែតខញំុ រសលញ់េគេទេហយ! ខញំុសមលឹងេមលេទ គឹមឡុងេដរយឺតៗេនេរកមេភលៀង ែដលមិនរពមបនថយកមលំង។ ខញំុរត់េទឈរេនពីមុខរបស់េគ។ -

រសលញ់ខំុប ញ នេទ?

ខញំុចប់េផតមនិយយបេណត រយំបេណត រ េទកន់មនុសស ែដលេនពីមុខខញំុ េហយក៏មិនចបស់ថ េគគិតយ៉ ងណ។ អវី ែដលខញំុដឹង គឺខំុប ញ នរសលញ់េគ រសលញ់មនុសស ែដលនំ ខញំុឱយខំេរៀន ជំរញ ុ ខញំុឱយរសលញ់ករសិកស និងពយយម បនទប់ពីខំុធ ញ ល ប់េធវជនិសសិត ថនក់េរៀន។ -

ែដលមនចរ ិតយ៉ ប់ៗេនកនុង

ខញំុរសលញ់នថរសប់េទេហយ!

េគនិយយបេណត រអែងអលកបលខញំុថម ន ៗបេណត រ។ េន

េរកមទឹកេភលៀង ែដលអចេធវឱយមនុសសរងរញ័រញក់ រហូត និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


33

េនេរកយសនមញញឹម

អចឈឺ ខញំុែបរជមនអរមមណ៍ ដូចជេនេរកមកំេដៃនរពះ អទិតយេនមត់សមុរទ ែដលផតល់នូវអរមមណ៍រ ីករយចែមលក េនេពលែដលខញំុនិងេគេដរកន់ៃដគនកត់េភលៀងរតឡប់េទផទះ សំណក់។ េយងែបកគនេទបនទប់េរៀងខលួន ែតខញំុែបរជេគង មិនលក់េពញមួយយប់ េសនហ

អរមមណ៍េកតេឡងដូចមិនធលប់មន

ទំងែដលខញំុធលប់មនរួចមតងេទេហយ...

គិតេទ

េសនហ េទះមនេលកទីប៉ុនមន ក៏េនែតផតល់នូវអរមមណ៍កក់ េកតឱយេយងែដរហន៎! រកុងភនំេពញ ហក់ែរបរបួល េពលែដលខញំុរតឡប់មកពី េសៀមរបវ ិញ។ េនសលេរៀនរបស់ខំុញ ដូចជសថិតេនកនុង រដូវផករ ីកមិនេចះេរយ

ែដលរកអូបេដយកលិនផកសរ ិកែកវ

មិនេចះរសយ មនដំបូលៃនចំេណះដឹង ែដលខញំុកំពុងខិតខំ កន់ែតខលំងេឡង េដមបីអនគតរបស់ខួលន និងមនុសសជទី

រសលញ់។ េយងអនេសៀវេភ េធវលំហត់ និងេរៀនរពមគន រល់ៃថងេដយមិនធុញរទន់។ អវីែដលផលស់បូរចែមល ត ក េហយេធវឱយខញំុមិនសបបយចិតត

េនះ គឺបងរសី ែដលែតងយកចិតតទុកដក់នឹងខញំុ ែបរជែលង

ខវល់ពីខំុ។ ញ បងរសីែដលែតងេធវអហរឱយខញំុញ ុ ំ ែតងនំខំុេញ ទ ទិញអីវ៉ន់ ែតងតរមូវចិតតខំុរញ គប់េពលេនះ ែបរជផលស់បូរត និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


34

េនេរកយសនមញញឹម

េដយគមនមូលេហតុ។ របក់ែដលគត់ឱយខញំុតិចជងមុន មិន

ឱយខញំុទិញទំនិញេផតសផតស សូមបីែតសេមលៀកបំពក់ និងេរគឿង ែតងខលួន។

របែហលខឹងខញំុមនេសនហ? ែតគត់ក៏មនេសនហែដរ

េតេហតុអីចំបច់េធវែបបហនឹងដក់ខំុញ? េរកពីេរៀន ខញំុចប់េផតម ចំណយេពលេទេធវករបែនថម េដមបីយករបក់ េរពះមិនចង់ យកលុយរបស់មនុសសអត់ចិតតដូចគត់ មកចយេទៀត។ រយៈេពលពីរឆនំ

ែដលខញំុមនេសនហដ៏រ ីករយ ែត ទំនក់ទំនងរវងបងរសីនិងខញំុដូចជមិនសូវលអ េរបៀបបនេគ ដំៃសពអត់េរសចទឹកចឹងែដរ។

ពីរឆនំេហយ

ខញំុេចះរករបក់ េដយខលួនឯង េដយេធវជរគូបេរងៀនអង់េគលសេរកេម៉ ង និង េធវជអនកគិតលុយេនកនុងបណណគរមួយកែនលងេនេពលៃថង។

ខញំុចប់អរមមណ៍ថ បងរសីមិនសូវមកផទះវ ិញ េហយែតងចុះ េទតមេខតតជញឹកញយ។ េធវករងរមិនែមនរសួលេទ។ ខញំុ ខុសេទ ែដលខឹងនឹង បងរសី េពលែដលគត់មិនឱយរបក់ខំុញ យកេទទិញរបស់ ែដលខញំុចង់បន? គត់េធវករេនកនុងរកុម ហ៊ុនឯកជនមួយេពលៃថង េហយេពលយប់គត់ជអនករគប់ រគងេភជនីយដឋនេទៀត... របែហលជហត់ណស់េហយ!

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


35

េនេរកយសនមញញឹម

បងនីត ចប់េផតមសនិទស ធ ន លនឹងខញំុវ ិញ េនេពលែដល

ខញំុអចរករបក់េដយខលួនឯង។ របែហលជគត់មិនចង់ឱយខញំុ យករបក់គត់េហយ េទបកលពីមុនេធវខួនឃ ល ល តឆងយពីខំុ។ ញ ែតក៏មិនអីេរពះយ៉ ងេហចណស់ គត់ចំណយេលខំុញេរចន មកេហយ។

ៃថងេនះជៃថងកំេណតរបស់ខំុញ។

បងរសីនឹងរតលប់មក

ផទះវ ិញែដរ។ ខញំុគួរណស់េធវមូបឱយគត់ ហ ញ ំ តង េដមបីសែមតងពី ុ ម ទឹកចិតជ ត បអូនរសីល។ អ ប៉ុនមនឆនំមកេនះ េដយសរែតបងរសី

មិនសូវេធវមូបឱយខញ ហ ំុ ញ ុ េំ ទៀត

ឆងញ់ដូចជមហូបេនហង កលពីមុនៗេរចនែដរ។

ខញំុក៏េរៀនេចះេធវមូបខល ហ ះ មិនជ ក៏រសជតិរគន់េបជងសនៃដខញំុ

អហរជេរចនេរៀបចំេនេលតុសរមប់មនុសស៤នក់ ៃថងេនះខញំុនឹងែណនំ ឡុង ឱយបងរសីសគល់។ ឡុងមកដល់ផទះ ជមួយនឹងែផលធុេរនដ៏គួរឱយចង់ទទួលទន។ បងរសីមកផទះ យឺតេទៀតេហយ

ែតទីបំផុត

េយងក៏ញ ំ ហរជុំគនយ៉ ង ុ អ

រ ីករយ។ បងនីត ហុចបញជីអីមិនដឹងមួយសំណុំមកឱយខញំុ។ -

េនះជអំេណយៃថងកំេណតរបស់ឯង!

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


36

េនេរកយសនមញញឹម

-

អីេគហនឹងបង?

អំេណយៃថងកំេណតអីសុទែធ ត

រកដសហនឹង !!! -

បញជី និងឯកសររបស់បណណគរថមី!

-

បណណគរថមី?

-

បងេបកឱយឯង... ែរកងរសលញ់ និងចង់បនយូរ េហយែមនេទ?

បងរសី និយយទំងសនមញញឹមកក់េកតជថមី។ -

ែតអស់លុយេរចនណស់បង!

-

បងេធវសរមប់ឯង!

បងរសីនិយយបេណត រយកៃដអែងអលកបលខញំុបេណត រ

េធវឱយទឹកែភនកខញំុហូរមកេដយមិនដឹងខលួន!

េនះខញំុយល់រចឡំ នឹងបងរសីែមនេទ? គត់មិនឱយខញំុចយវយេផតសផតសេរពះ ែតសនសំរបក់សេរមចកតីរសៃមរបស់ខំុញែមនេទ???... ខញំុសុះេទ ទ ឱបបងរសី ចង់របប់គត់ថអរគុណ ែតខញំុនិយយមិនេចញ។

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


37

េនេរកយសនមញញឹម

-

ឈប់យំេទេកមងលងង់! យំដូចកូនេកមងអុីចឹង។ េនះ ធំេហយណ៎ !

យកចិតតទុកដក់េមលហងឱយលអ

េទ! បងដឹងថឯងនឹងរគប់រគងហងបនលអ! បងនីតញញឹមទំងរលីងរេលងទឹកែភនក

េហយ

និយយមកកន់ខំុ។ ញ -

ខញំុនឹងរបប់េថែកេរឿងសុំឈប់!

ខញំុនិយយទំងអណឺត តអណដកដូចេកមងយំសុំបយញ ំ ុ ។ -

មិនបច់េទ! បងរបប់គត់រច ួ េហយ!

មិតតរបុស ែដលពូែកយល់ចិតតរបស់ខំុញ និយយេចញ

មកកន់ខំុ។ ញ -

េម៉ចក៏...???

-

គឺបងទូរសពទរបប់ ឡុង េទ!

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


38

េនេរកយសនមញញឹម

ខញំុឆងល់ េហយក៏សួរមិនទន់ចប់ឃលផង បងរសីក៏ និយយកត់។ កន់ែតមិនយល់េហយ ែតេភលចសួរ។ ពួកគត់ សគល់គន តំងពីេពលណេនៀក??? >.< បណណគរចប់េផតមេបកលក់ ទិញេរចនគួរសម

េហយមនេភញៀវចូល

ជពិេសសវតថុអនុសសវរ ីយ៍។

បងរសី

បេរងៀនខញំុឱយេចះរគប់រគងហងបនយ៉ ងលអ កនុងរយៈេពលដ៏ ខលី េធវឱយខញំុមនអរមមណ៍ថ ខលួនឯងែលងេនជេកមងកលពី មសិលៃមង៉េទៀតេហយ។

េសនហរបស់ខំុជ ញ កមលំងចិតតជំរញ ុ ឱយជីវ ិតខញំុរស់េដយ

រ ីករយជមួយនឹងកតីរសៃម។ បងរសីជមនុសស ែដលេនែកបរ ខញំុជងេគ។ រគប់គនផតល់សនមញញឹម រ ីករយឱយជីវ ិតែតមួយរបស់ខំុញ...

និងសុភមងគលដ៏

....................................

ពីរឆនំបនទប់ពីបណណគរបងនីត ដំេណរករយ៉ ងរលូន ខញំុបនេធវឱយហងរ ីកចេរមន និងពរងីកសខចំនួន៣ េន ភនំេពញរួចេនះ ខញំុនិងមិតតរបុសជទីរសលញ់ ក៏សេរមចចិតត េរៀបករ។

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


39

េនេរកយសនមញញឹម

សំេឡងេភលងកររទហឹងេពញរតេចៀកទំងគូ

របប់

អស់ ញតិមិតថ ត េសនហរបស់ខំុប ញ នរតូវទទួលសគល់ទំងផលូវ ចបប់ ទំងរបៃពណី... បយខុនចងៃដ ទឹកែភនករបស់ខំុរញ សក់

ចុះមកមតងមួយដំណក់ៗ... សុភមងគលរបស់ខំុេញ កតេចញមកពី

មនុសសជទីរសលញ់កុងជី ន វ ិត ែដលរសលញ់ និងយកចិតត ទុកដក់នឹងខញំុបំផុត។ សំេឡងេភលង ែដលនឹងផតល់សិទិយ ធ ៉ង

េពញេលញដល់មិតរត បុសរបស់ខំុញ ឱយេមលែថខញំុ កនុងនមជ សវមី េធវឱយខញំុនឹកេឃញដល់អតីតកល ែដលបនកនលងេទ រប់ឆនំ។

ទឹកែភនកេចះែតហូរ

មនុសសែដលរសលញ់ខំុញខលំង

បំផុតបនទប់ពីប៉និងម៉ ក់ែបរជមិនបនេនេមលៃថង ទទួលបនសុភមងគលេពញេលញកនុងជីវ ិត។ ែដលបងរសីបត់បង់ជីវ ិតេនចំេពះមុខខញំុ

ែដលខញំុ ៃថងចុងេរកយ

េនែតរកសសនម

ញញឹមសរមប់ខំុញ។ ខញំុធលប់ឆល ង ់ថ េហតុអីបងរសីែលងខវល់ ពីខំុញ ែលងយកចិតតទុកដក់ ែលងរសលញ់ខំុញ រហូតបេណ ត យ

ចិតឱ ត យតូចចិតត េហយែថមទំងខឹងនឹងគត់... ខញំុធលប់ឆល ង ់ថ េហតុអីបងរសីមិនេរៀបករ... េហតុអីបងរសីមិនេធវតមបណ ត ំ ប៉ ម៉ ក់ ឱយេមលែថខញំុរហូតដល់េពលចុងេរកយ?

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


40

េនេរកយសនមញញឹម

ករពិតបងរសីេធវអស់ពីចិតត រគប់នទីរគប់ដេងហម

រសលញ់ខំុញអស់ពីេពះ

ែដលគត់មន...

េរកយេពលបណណគរសេមពធ

កលពីពីរឆនំមុន

និងដំេណរករ

មិនយូរ

ប៉ុនមន ជំងឺបងរសីេរ េឡង។ េពលែដលប៉ ម៉ ក់ខំុញ និងបងនីត

ជួបេរគះថនក់ចរចរណ៍េលកេនះ ខញំុបនបត់បង់ប៉ម៉ ក់ ជ ទីរសលញ់ េហយបងនីតទទួលដឹងថគត់មនមហរ ីក េហយេដយសររបួសេដយេរគះថនក់ចរចរណ៍ ពិបកនឹងពយបលបន។

េទបជំងឺ

មនេពលខលះគត់េទសំងំ

ពយបលជំងឺ េហយកុហកខញំុថ េទចុះករងរតមេខតត។ បង រសីែលងខវល់ពីខំុញ េរពះែតចង់ឱយខញំុកលយជមនុសសរ ឹងមំមនក់

េចះរគប់រគងជីវ ិតេដយខលួនឯង។ េពលែដលគត់ដឹងថ ខញំុ មនសងសរថមី គត់ែតងតមដន និងចង់ដឹងពីចរ ិតរបស់បង ឡុង េហយបនរបប់រគប់យ៉ងេទគត់។ បណណគរ ែដលខញំុ េធវករពីមុនជរបស់មិតភ ត កតិគត់ េហយគត់ែតងពឹងេគឱយ ជួយបងហត់បេរងៀនករងរដល់ខំុញ... -

បងរសលញ់ឯង នថ... សតប់បង! ឯងរតូវេធវជ មនុសសរសីែដលរ ឹងបុឹងមនក់។

េទះបីមនេរឿងអវី

េកតេឡងក៏េដយ រតូវេចះេងបឈរេដយខលួនឯង!

េទះបងមិនអចរស់េនេលេលកេនះជមួយឯង ែតឯងរតូវសនយថ

នឹងេរបដេងហមរស់េនឱយលអ និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


41

េនេរកយសនមញញឹម

េដមបីខួនឯង... ល េបឯងរសលញ់បង រតូវេធវខួនជ ល បងរសី េហយអវីែដលបងចង់េធវជងេគ គឺេមលែថ ឯង

េមលសុភមងគល

ែដលឯងទទួលបន...

ឮេទ?... សំេឡងបងរសីរបប់ខំុទ ញ ំងខសវៗ

មុនេពលគត់ផុត

ដេងហម េនែតជនិយមន័យៃនទំនក់ទំនងបងបអូន ែដលគមន អនកណមកជំនួសកែនលងគត់បន។

ខញំុធលប់គិតថខលួនឯងជមនុសសឆលត ទំងែដលខញំុទទួល សនមញញឹមែដលបងរសី បងវណណ និងបងឡុង ផតល់ឱយ

េដយមិនដឹងថ ពួកេគលះបង់ប៉ុណណសរមប់ខំុ.ញ ..

កនុងនមជបអូនរសីមនក់ ែបរជមិនេសមបងវណណ ែដល សុខចិតេត នកំដរបងរសីដល់ដេងហមចុងេរកយ... េសនហរបស់ ពួកគត់ ពិតជគួរឱយសញប់ែសញងបំផុត រហូតខញំុេសទរមិនេជឿថ មនបុរសលអដូចបងវណណេនេលេលក!

េភលងចងៃដរបគំរណំត េបះដូងឱយខញំុនឹកដល់េរឿងរ៉ វកនលង

បនបញចប់េទ មនុសសជទីរសលញ់ និងេមលែថខញំុ ជំនួស

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


42

េនេរកយសនមញញឹម

បងរសី យកៃដជូតទឹកែភនកឱយខញំុយ៉ងកក់េកត។ បងវណណ កនុង នមជចស់ទុំរបស់ខំុញ និយយេដយរលីងេលងទឹកែភនក។ -

េកមងលងង់!

សបបយចិតតេទ!

េរពះបងរសីឯង

កំពុងែតរ ីករយនឹងសុភមងគលរបស់ពួកឯង! បងវណណយកកងៃដដ៏សអតេពរជដ៏សអតមួយ មកពក់ ឱយខញំុរច ួ និយយបនត។ -

រកសវឱយលអណ! កងៃដេនះ នីតេធវទុកឱយឯងៃថង េរៀបករ េហយជំនួសឱយនីត បងនឹងជបងរបុស របស់ឯងរហូតេទណ បអូនរសីសមលញ់!

ទឹកែភនកៃនកតីនឹករលឹក និងសុភមងគល ហូរមករពមគន ពីែកវែភនកទំងគូររបស់ខំុ.ញ .. េរកពីប៉និងម៉ ក់ មនុសសែដល

សំខន់ជងេគ

គឺបងរសីជទីេគរពរសលញ់របស់ខំុញ

េន

មន បងវណណ និងមនុសសែដលកំពុងរសលញ់ និងសម័រគចិតត េមលែថខញំុមួយជីវ ិត... ខញំុចង់អរគុណពួកគត់ ែដលែតងែតផតល់ឱយខញំុនូវសនម ញញឹមជនិចច ទំងែដលពួកគត់េលបថមេលបរកួស លក់ និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


43

េនេរកយសនមញញឹម

បំងករឈឺចប់ពីខំុរ ញ ប់ឆនំ... សគល់គន

ករពិតបងឡុង

និងបងរសី

ចប់តំងពីេពលបងរសីដឹងពីទំនក់ទំនងខញំុដំបូង

េមល៉ះ! គត់បេណ ត យឱយខញំុេធវករ េរៀនជមួយនឹងមនុសសែដល អចទុកចិតប ត ន ែតមិនែដលេបះបង់ខំុេញ ចល ដូចខញំុគិតេនះ

េឡយ។

េនពីេរកយសនមញញឹមៃនជីវ ិត

េវលខងមុខរបស់ខំុញ

សរមប់េពល

គឺខំុគ ញ ម នៃថងនឹងអចេភលចករចងចំពី

ភពកក់េកត ែដលបងរសីកមសត់របស់ខំុញបនផតល់ឱយេឡយ។

ខញំុចង់អរគុណពិភពេលក ែដលផតល់បងរសីដ៏លម អ ន ក់ ចូលមកកនុងជីវ ិតខញំុ! អរគុណ ែដលផតល់ឱយខញំុនូវសុភមងគលនិង

កតីរសលញ់ពិតរបកដពីអនករគប់គន... កែនលងមួយែដលខញំុមិនអចជួប

មិនថគត់ឃលតេទ

ែតបងនីតេនែតគិតដល់ខំុញ

រគប់េពល មិនថជមុខរបរ មិនថជអំេណយៃនសុភមងគល

ដ៏ពិតរបកដ... ខញំុចង់របប់អនករគប់គនថ ខញំុក៏រសលញ់បង រសីែដរ... េហយខញំុចង់របប់បងនីតថ បអូនរសី របស់បងគត់ គឺជនរ ីែដលមនសុភមងគល និងមនកតីសុខបំផុត េនេល េលកេនះ!!! របំឆនំកនលងផុតេទ ខញំុនិងបងឡុង មនកូនរសីមួយ របុសមួយ។ ៃថងេនះ គឺជៃថង សេមពធអងគករ កុមរកំរពមន េឈមះថ «បងរសី» ែដលបងឡុង និងខញំុយល់រពមគនបេងកត និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


44

េនេរកយសនមញញឹម

េដមបីរ ំឮកដល់វ ិញញណកខនធ និងកតីរសលញ់គមនរពំែដនរបស់ បងរសីចំេពះរូបខញំុ។ ខញំុេបកកបូបយករូបថតបងរសី ែដល បងរសីនិងខញំុថតរួមគន េហយនិយយខសឹបៗ េដយសមលឹងេទ េលេមឃ។ -

បងរសី! េនពីេរកយសនមញញឹម ែដលបងផតល់ ឱយខញំុេនះ គឺជកមលង ំ មហិម សរមប់ជួយេលក ទឹកចិតតរបស់ខំុញ ឱយេដរេទមុខជនិចច។ បងរសីជទី រសលញ់! បអូនរសីមនក់េនះ សនយថ បអូននឹងេរប ជីវ ិតឱយមនន័យបំផុត។ អរគុណបង ចំេពះរគប់

យ៉ ង ែដលបងបនផតល់មកឱយបអូន។ កតីរសលញ់

កតីអណិតសេនតសេមតត បអូននឹងចងចំទុក កនុង េបះដូង។ បអូននឹងបនតភរកិចច កនុងនមជេទពអបសរ ៃនកតីរសលញ់របស់បង េទេលអនកដៃទេទៀត។

ខញំុធលប់រស់ជេកមងកំរពជមួយនឹងបងរសី ខញំុរបកដជ អចយល់ចិតតេកមងកំរពដូចគន។ ប៉ុែនត ខញំុសំណងជងអនក េផសងេទៀត

រតង់ខំុញមនបងរសីដ៏លអ

និងលះបង់រគប់យ៉ង

េដមបីបេរងៀនខញំុឱយកលយជមនុសសឯករជយបន។

េឃញ

េកមងកំរពេផសងេទៀត

ខញំុក៏ចង់ មនសំណងមនបងរសីលអ

ដូចជខញំុែដរ។ ែតៃថងេនះ គឺខំុញផទល់នឹងកលយខលួនេទជ បងរសី និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


45

េនេរកយសនមញញឹម

របស់ពួកេគ។ ខញំុនឹងេមលបីបច់រកសពួកេគ បញូជ នពួកេគេទ សលេរៀន មនចំេណះដឹងខពង់ខពស់ កលយជមនុសសលអ សរមប់សងគម។ ខញំុនឹងផតល់កីរត សលញ់ដល់ពួកេគ ដូចែដល បងរសីខំុប ញ នេធវចំេពះខញំុចឹងែដរ។ អរគុណ បងរសី ចំេពះកតី

រសលញ់គមនរពំែដនរបស់បង គឺជអនុសសវរ ីយ៍ ែដលមិន អចកត់ៃថលបន េនេលេលកេនះ។

របសិនេបអនកទំងអស់គន មនបងរសី សូមកុំខឹងនឹង គត់ េពលគត់សីថ ត គឺគត់រគន់ែតចង់ឱយេយងលអ កលយជ មនុសសមនរបជញ

រស់កុនងសុភមងគល

េទៃថងេរកយ

ប៉ុេណណះ។ សូមផតល់កីរត សលញ់ចំេពះគត់វ ិញ។ កុំឱយសតយ េរកយដូចជខញំុ

ែដលមិនបនេធវអីេវ រចនសរមប់គត់េសះ

េពលែដលគត់រស់េន។ ែតេពល ែដលគត់បត់េទ េទះជ ខញំុចង់សតយេរកយ ក៏ហួសេពលែដរ។ អវីែដលអចេធវបនគឺ រតឹមែតករនឹករលឹកែដលមិនអចេរៀបរប់ឲយដឹងបន។ បងឡុង កន់ៃដខញំុជប់ េហយខញំុក៏េផតកខលួនចូលកនុង រងវង់ៃដរបស់គត់។ ពួកេយងសមលឹងេមលេទផលកសញញ មណឌលកុមរកំរព។ -

បងរសី! ខញំុរសលញ់បង។ និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


46

េនេរកយសនមញញឹម

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


47

េនេរកយសនមញញឹម

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន


48

េនេរកយសនមញញឹម

និពនធេដយ េម៉ង សិរ ីរចន

រឿង នៅក្រោយស្នាមញញឹម  
រឿង នៅក្រោយស្នាមញញឹម  

By Serey Rachana Meng

Advertisement