Page 1


2

កំណប់

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


3

កំណប់

សុខ ចន់ផល

េរឿង កំណប់

២០១២

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


4

កំណប់

េបះពុមពផសយេដយ សមគមេសរ ីភព ផទះេលខ ៥៣ CE0 ផលូវ ២៤២

សងកត់ចតុមុខ ខណឌដូនេពញ រកុងភនំេពញ របេទសកមពុជ Liberty Association #53 CE0, St 242 Chaktomuk, Daun Penh, Phnom Penh Cambodia បលុក : khmerphnompenh.wordpress.com ទំនក់ទំនង ៖ cambocanada@gmail.com

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


5

កំណប់

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


6

កំណប់

របធនសមគម ៖ អនករសី ែក ផលល ែផនកេបះពុមផ ព សយ ៖ អនករសី លឹម សនតិភព ែផនកនិពនធ ៖ អនកនង សិរ ី វឌឍន កញញ េណង កននិដឋ េលក សុខ ចន់ផល កញញ អុឹម រចន ែផនកអកខរវ ិរុទធ ៖ េលក េហង ឧតតម ែផនកេវបសយ ៖ េលក ទឹម េបឿន ែផនកទំនក់ទំនងសធរណៈ ៖ េលក បូលីន ដវ ីដ និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


7

កំណប់

រគប់មតិកៃនេរឿងេនះជកមមសិទិប ធ ញញ របស់ សុខ ចន់ផល។

េនះគឺជេសៀវេភេរឿងរបេលមេលកែបបៃចនរបឌិត។ េឈមះតួអងគ ទីកែនលង និង េហតុ ករណ៍តួអងគេនកនុងេសៀវេភេនះ សុទធែតជកររសេមរសៃម។ រល់រពឹតិតករណ៍ ែដលរសេដៀង ឬដូចគនេទនឹងភពជក់ែសតង បុគគល (េនរស់ រ ឺសលប់) និងទីកែនលង រ ឺសថប័ន គឺ ជករៃចដនយែតប៉ុ េណណះ។

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


8

កំណប់

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


9

កំណប់

េតេលកអនកេជឿសុបិនេទ? េទជីកកំណប់! សបតិេនះេទ

សុបិនេឃញេគរបប់ឱយ

វរបែហលមិនមនេទវតឯណមកពនយល់ ែតរបែហលជេខមចរពយបិសចអត់មនករ

ងរេធវ មកេលងេសចក៏មិនដឹង។ រពឹកេនះរពះសុរ ិយរះេសចេសញញដក់ខំុ។ ញ ខញំុយកេរឿង យល់សបតិពីយប់មិញមកគិត។ កំណប់មសមួយហិបកប់េន កនុងដំបូកេរកមេដមេតនតបីេដម។ ចបស់ដូចៃថង។ ថអរក៏មិនអរខលំង

ខញំុសគល់ទីកែនលងេនះ ថមិនចប់អរមមណ៍ក៏

កុហក។ ែមន! ខញំុគិតថមិនែដលេនេលេលកេនះ មនេរឿង េរពងសំណងរសួលៗអចេកតេលខួលនខញំុេទ។ រស់េនតំងពី

តូចដល់េពញកំេលះ

ខញំុជួបរបទះែតេរឿងស៊យេឡងធុញ រទន់េទេហយ។ េរឿងអីេដកសុខៗេគេហឱយេទយកកំណប់

េនះ?

េហយេបសិនជខញំុពិតជបនកំណប់មួយហិបែមន

មនុសសលងង់ដូចជខញំុក៏មិនដឹងយកេទេរបជរបេយជន៍អីែដរ យ៉ ងេរចនយកមកេដកសុី កលយខលួនជរជូកប៉ុេណណះ។

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


10

កំណប់

េទះយ៉ ងណ

ខញំុេនែតេដរេទទីកែនលងកនុងសុបិន េនះ។ េដរបេណត រ ខញំុឆងល់បេណត រ។ េដមេសមេនតមផលូវៃថង

េនះហក់រតូវសតវេគជន់េឡងេខទចខទី

ឯដីវ ិញហក់ដូចជ

រតូវទ័ពេសះេទបែតរត់កត់េហយថមីៗ។ េទ! មិនែមនទ័ពេសះ េទ!... េគក៏មិនែមនែដរ! ខញំុឈប់ង៉ក់ រួចឈរចំហមត់ធុង។ ល ឱ!

អនកភូមិទំងអស់កំពុងរបមូលផតំុគនកលយជសំបុក

ឃមំុ។ សំេឡងរេញ៉ចរញ៉ូចរបស់ហូងមនុ វ សសែដលខំរបេរជៀត គនេនមតំុគល់េតនត លន់រទហឹងអរកក់សតប់ជងសំេឡង

ចបចូលសំបុកឆងយណស់។

សមលឹងេមលពីកបលេខមដ៏

កុះករេនះរតង់េទេល គឺរតូវប៉ ច់ចំពីេរកមេដមេតនតបីេដម កនុងសុបិនខញំុ។ ងប់េហយ! មកមិនទន់េគេទខញំុ! ដំបូកេរកម េដមេតនតបីេដមេនះ របកដជមនកំណប់ែមនេហយ។ េត អនកណេទហន៎បនជមកពនយល់សបតិរបប់មនុសសមួយភូមិ យ៉ ងេនះ? -

េអុ! អអនកជីក! ជីកយូរេហយ េឃញកំណប់េន ហអ៎?

សំេឡងេនះបនលឺេចញពីមត់មនុសសែដលឈរេនខង េរក ចូលេទជីកកំណប់មិនដល់។ និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


11

កំណប់

«របូស!» កុំរចឡំ! មនុសសេទ។

មិនែមនែផលេតនតទុំរជុះធលក់រតូវកបលហវូង

គឺសំេឡងបុរសពីរនក់ដល់គនដួលរចងប់

រចងិល។ ឱ! ែផលេតនតេអយ ធលក់រតូវកបលអពីរនក់ហឹង ន ឱយ ែបកអំពិលអំែពកេទេមល៍! -

ែន៎!

ឈប់ៃវ ៉តប់គនេទអរ ំបល់យក៍!

ពួកែអហង

របយ័តក ន ប់គនងប់ ខនបនកំណប់។ ឮអ៊ំរសីមនក់ដស់េតឿន េទបអពីរនក់េនះឈប់ៃវ ៉គន រួចរតឡប់េទរចបូករចបល់នឹងេគឯងបនតេទៀត។ «ផំង!» កូនេកមងែរសកយំចច។ មនុសសរគប់គនងកេទេមល ទិសេដមួយ។ គឺនគរបលមនក់េធវឫកេសឿងសេមបមណស់ ៃដកន់កំេភលងបញ់េទឋនេលកឌំង រួចឱនមុខសនលឹមៗ វត់ រគប់ែភនកេវ ៉វេទរគប់ែភនករប់មិនអស់

េហយេបះដឹងសមតី

យ៉ ងេឈលយថ ៖ និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


12

កំណប់

-

ឆប់េចញពីដំបូកេនះឱយអស់ភលម!

-

ខយល់គរ!

សំេឡងអនកភូមិេផអលឆរេទេមលយយចស់មនក់ ែដលដួលសនលប់។ «ផំង!» សនូរកំេភលងលន់មតងេទៀត។ អនកភូមិេធវែភនកេឡមឡម ដក់គន។ អនគរបលេនះក៏ែរសកចំទល ៖ -

កុំរេញ៉ចរញ៉កេទៀត! នំគនយកយយខយល់គរេទ ផទះគត់េទ! មនុសសជិតងប់េហយ មិនរពមជួយ គនេទ!

េហយកូនេចអណែរសកយំឱយរទហឹង

ហនឹង ឆប់យកេទឱយេបឱយអីេទ! យី! េរជមេនះ េរជម!

កំណប់សីម អ កេនកណ ត លវលែរសហនឹង?

ឆប់េទផទះឱយអស់ភលម! -

មិនេភលេទេទ!

េម៉ចរបុងយកកំណប់ែតមនក់ឯង

េអហះ?

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


13

កំណប់

សំេឡងយុវជនកលហនមនក់។ «ផំង!» យុវជនកលហនេឡងសវយបបូរមត់។ នគរបលអង កំេភលង ែរសកឮឡូងៗេទៀត ៖ -

ែអហងអងអីថឱយអញ?

េនះជបញ ជ របស់េលក

េមឃុំ! ឥឡូវេយងរបប់ជចុងេរកយ របញប់េទ ផទះឱយអស់។ មនកំណប់ឬគមន ទុកឱយរកុមករងរ ឃុំសងកត់េគេធវករ។

វមិនែមនជេរឿងែដលអនក

ភូមិរគប់គន មកជីកដេណត មគនអុីចឹងេទ។ េបមន កំណប់ែមន

េលកេមឃុំរបកដជយកេទរយ

ករណ៍ដល់ថនក់េលបនត

េរពះវជរទពយសមបតតិ

ជតិ េហយក៏គង់ែតយកមកអភិវឌឍភូមិឃុំដែដល េទ។ អនកភូមិសងត់រជបែលងមត់ក ករងររបេទសជតិ

រួចេបកផលូវឱយរកុម

េដរចូលេទជីកដំបូកតមកបលចិត។ ត

េលកេមឃុំនិងរបពនធេធវមុខេឆលឆលដូចេមខលេឃលក។ ឯេមភូមិ វ ិញខំេដរេទញញឹមញែញមដក់ថនក់េល។ និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


14

កំណប់

-

កុំែតបនេលកេមឃុំមកេទ!

េបឱយអនកភូមិ

របេរជៀតគនគមនដឹងខយល់អុីចឹង

មិនដឹងថ

គិត

ែបងែចកកំណប់យ៉ងេម៉ចេកតេឡយ។ -

េអ! េបមនកំណប់ែមន ចំខំុែញ ចកឱយេលកឯង។ ប៉ុែនតេតពិតជមនកំណប់ែមនេអហះ?

-

បទ!

របកដណស់!

អនកភូមិទំងអស់សុទែធ ត

យល់សបតិេឃញដូចគន េហយខញំុ របពនធខំុញ កូនខញំុបី នក់េទៀតក៏សុទែធ តយល់សបតិេឃញេគរបប់ កំណប់េនះែដរ។ េបសិនជេលកេមឃុំរស់េនភូមិ េនះ

ក៏ចបស់ជបនយល់សបតិនឹងេគឯងែដរមិន

ខន។ ែតឆងល់ែដរ! េបរបប់កំណប់ េម៉ចចំបច់ របប់មនុសស មួយភូមិអុីចឹង? អូ! អនកភូមិទំងឡយមិនទន់នគ ំ ន េទផទះវ ិញេទ េន ែតឈរេររៗ

រកឡឹងអនកជីកកំណប់ហឹង ន ដែដល។

ពួកេគ

របែហលជគិតេរៀងៗខលួនថ

វគមនអណសមបូររគប់

ក៏បញ់អនកដៃទមុនខលួនែដរ។

ចំែណកខញំុឯេណះអស់ពីឈរ

កំេភលងបញ់សមលប់មនុសសរគប់គនេទ េមលេគភលឹកភលំងមួយសនទុះ

េហយេបទុកជបញ់

ក៏លម ម អស់ចិតេត ទផទះវ ិញែដរ

រសប់ែត ៖

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


15

កំណប់

-

េឃញហិបែដកមួយេហយ!

ឮសំេឡងេនះ េមឃុំក៏ែរសកបញ ជ យ៉ ងរ ំេភប ៖ -

ឆប់េលកមក៍! ទុកឱយអញេបកេដយផទល់ៃដ!

អនកភូមិរជួលេរជមរត់េទេមលេមឃុំេបកហឹប។ ខញំុគិត កំណប់សីក អ ៏កំណប់េទ! មនុសសេរចនយ៉ ងេនះវគមន

សល់ចំែណកខញំុេទ។

បនរបមណបីនទី...

ខញំុេដររតឡប់េទផទះវ ិញេធវមិនដឹង...

«រគំង!!!» មិនែមនសនូររគប់កំេភលងេទ!

របប់ ៖

-

ឱនរតេចៀកមកខញំុខសឹប

...គឺ...កំណប់...មីន!

(ភនំេពញ កកកដ ២០០៧)

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


16

កំណប់

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


17

កំណប់

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


18

កំណប់

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល

រឿង កំណប់  

By Chanphal Sok