Page 62

62

មនុសសពិ េសស

-

នងមិននិយយថចំជួបគនេពលេរកយេឡយ នងទទួលយកេលខទូរសពទ។

ែត

របែហលជឯងេន

មនសងឃឹមខលះៗែដរ អជី... ហុឹម... ខញំុមិនែមនេទបែត រសលញ់នងកនុងយប់េនះេទ េកសរ ី ខញំុរសលញ់នង ជយូរមកេហយ េហយ...

ខញំុលួចេមលនង ជងមួយឆនំមក ែតខញំុេទបកលហន រគប់រគន់ហ៊នជួបមុខ

នងយប់េនះឯង

េហយេនះជ

េធវេអយខញំុនិយយពកយទំងេនះ។

េហតុផលែដល

េតេធវយ៉ងណ

េទេទបនងយល់ចិតខ ត ំុ? ញ េកតជមនុសស េម៉ចក៏សុរគ ម សមញេម៉លះហន៎!

នរៈនិយយមនក់ឯងង៉ូវៗកនុងឡន។ ចូលមកដល់កុង ន

ផទះ ជីវ ័នត ទមលក់ខួនេល ល សឡុង របេឡះេឡវអវេដះ ែខស រកវត់គប់េទមខងរួចេដកសតូកេលសឡុង។ ចង់េគង ក៏មិនលក់ កនុងចិតតនឹកេឃញែតមុខេសមែចសរបស់ េកសរ ី។ សអប់ក៏មិននិយយ រសលញ់ក៏មិនថ ែតរបប់ថ មិនខឹង

និងមិនរបកន់... នងេធវចិតតនឹងថកល់ដូចទឹកដូង កនុងែផល េពល រកឡុកក៏ផលស់បូរទី ត តំងតមេនះ ែតេពលឈប់រកឡុក ក៏

រតលប់េទរកធតុេដមវ ិញ។ របស់នងដែដល

នងេនែតជនងកនុងរូបភព គមននរណមនក់អចបងខំេអយនងផលស់

បតូរេឡយរបសិនេបនងមិនចង់បូតរេដយខលួនឯងេទ។ សិរ ី វឌឍន

រឿង មនុស្សពិសេស  

By Vathana Serei

រឿង មនុស្សពិសេស  

By Vathana Serei

Advertisement