Page 53

53

មនុសសពិ េសស

សំរប់េអយមនុសសទូេទសមលឹងេមល។ ខញំុមិនរបកន់ ជីវ ័នត េឡយ។ ចប់សមតីសួតៗ ង

េកសរ ី

ងកមកញញឹមដក់

ជីវ ័នត

តមចរ ិតធមមជតិរបស់នង។ ជីវ ័នត ភ័នតភំង េហយហួសចិតត សមនមិនដល់។

នរៈសមលឹងេមលនងេដយកតីអណិត

និង

យល់ចិតតជទីបំផុត។ តំងពីេកមងមក ជីវ ័នត ក៏មិនសូវខុសពី េកសរ ី

ប៉ុនមនែដរ។

អនកផទះរបស់េគចូលចិតតេហេគថ

«អខុសេគ» េហយមិនសូវមនមនុសសរប់រកប៉ុនមនេឡយ។ េនេពល ែដលេគឆលងចូលវ ័យ ១៦ ឆនំ ជីវ ័នត ក៏ផលស់បូរ… ត

េពលបនជួប េកសរ ី េធវេអយ ជីវ ័នត នឹកេឃញពីខួនឯង ល

កលពីមុនបនតិចែដរ។ -

េម៉ចក៏ េកសរ ី និយយដូេចនះេទវ ិញ?

-

ជីវ ័នត សមនថខញំុមិនដឹងឬថខញំុជមនុសសែបបណ េន កនុងែភនកអនកដៃទ? អរមមណ៍ពីពួកេគ

េឃញ របស់ពួកេគ។ -

ករសំខន់

េនះគឺខំុម ញ ិនចប់

េទបខញំុមិនខវល់ចំេពះករយល់

ខញំុគិតថ េកសរ ី មិនដូចខលឃមំុេផនដអីបនតិចផង!

សិរ ី វឌឍន

រឿង មនុស្សពិសេស  

By Vathana Serei

រឿង មនុស្សពិសេស  

By Vathana Serei

Advertisement