Page 49

49

មនុសសពិ េសស

លមម។

អនកកំេលះេចញមកេបកទវរ

ជូនមណវ ីរបិមរបិយ

បនទប់មក នរៈបញ ជ រថយនតចកេចញេទ ទំងគមនេគលេដ ពិតរបកដ។ ជីវ ័នត មិនចង់សួរ េកសរ ី េតចង់រតលប់េទផទះ រ ឺអត់េនះេទ? េរពះេបសិនជនងេឆលយថចង់រតលប់េទវ ិញ ខលួនេគនឹងខកបំណងជមិនខន។ េគចង់ជែជកេលងជមួយ េកសរ ី ពីបីម៉ត់សិន មុននឹងរតូវជូននង រតលប់េទផទះវ ិញ។ -

ឃលនេទ េកសរ ី?

-

ហុឹម... តិចៗែដរ!

-

ខញំុក៏អុីចឹងែដរ! េទរកអីេកតៗញ ំ ិន ុ ស េទផទះវ ិញ េតបនេទ?

-

ចស... លអេទេត!

រួចចំរតលប់

ពួកេគញញឹមដក់គនយ៉ ងទន់ភន ល ់។ រពះចនទយប់េនះ ក៏រះរតចង់េនកណ ត លេមឃ រពះច័នទៃថងមួយេរច... អរធរត េទបរះ... ែតសរមស់ក៏មិនអន់ជងរពះចនទៃថងេពញបូរមីែដរ។ ផកយតូចៗចំងពនលឺេផលកៗពីចមងយ... េភលងររតីបំភឺរល កុង ក៏ភឺល េរពងរពតេពញដងផលូវដ៏អ៊ូអរ... តមធមមតេម៉ ងប៉ុណឹ ណង េហយ គួរែតសងត់ ែតក៏េរពះៃថងេនះជៃថងពិេសសមួយរបស់ យុវវ ័យេភលតេភលន ក៏ដូចជមនុសសចស់េរពលៗ េទបេនែត ែណនណន់តន់តប់ដូេចនះ។ សំរប់ ជីវ ័នត តំងពីដឹងកតីមក សិរ ី វឌឍន

រឿង មនុស្សពិសេស  

By Vathana Serei

រឿង មនុស្សពិសេស  

By Vathana Serei

Advertisement