Page 34

34

មនុសសពិ េសស

-

េហយេគនិយមយកែបបណជងេគ?

-

អត់េចះសមលឹងេមលេទេហអះ?

េគនិយមអព័ទធេធវជ

កងៃដជងេគ។ ែបបគត់ចង់និយយថ

«ខវក់ែភនកេទេហអះ?

េទប

េមលមិនដឹងថមួយណ េពញនិយមជងេគេនះ?» េរចន ជងេមលេទ ចិេញចម។

េបេមលេទតមទឹកមុខគត់។

អនកលក់េនះ

ជីវ ័នត

អីក៏មត់អរកក់េម៉លះ។

គត់វ ័យខទង់សមសិបេលសេទេហយ

រជួញ

េមលេទ

របែហលជគត់មិន

ចូលចិតព ត ិធីជប់េលៀងេនះេទេមលេទ

កនុងចិតរត បែហលជ បន់េអយែតវចប់ឆប់ៗផង េទបគត់និយយសតីកំបុតកំបុយ ែបបេនះដក់េភញៀវ។ -

េធវដេងកៀបេកៀបសក់ចុះអុីចឹង! ជីវ ័នត តបយ៉ ងខជីខជបំផុត។ អនកលក់ក៏តំងកត់ទងផក

េចញ

ស៊កដេងកៀបេខមបងកប់

រួចេហយេទបយកែខសបូពណ៌

សមកចងព័ទធេចញជកបច់យ៉ងរសស់សអត។

ពិតជចំ

ជំនញគត់ែមន រតឹមែតមួយប៉របិចែភនកេសះ ក៏េលចេចញ ជដេងកៀបផកដ៏រសស់សអតមួយភលម។

េរៀបចំរច ួ រល់េហយ

េទបគត់ហុចេអយេទ ជីវ ័នត។ សិរ ី វឌឍន

រឿង មនុស្សពិសេស  

By Vathana Serei

រឿង មនុស្សពិសេស  

By Vathana Serei

Advertisement