Page 31

31

មនុសសពិ េសស

-

េមលេទពួកម៉ ក

បងថ

ដូចជមនទំនុកចិតតដល់

េហយហន៎! -

េហយ លីនដ ដឹងេទថមកពីេហតុអី?

-

េហតុអីេទបង?

-

េរពះ អជី េនះ ក៏មិនខុសពី េកសរ ី ប៉ុនមនែដរ... អូសវសឹងងប់ ទរមំែតវរពមមក ៃថងេនះ!

-

អូហ៎...ពិតជរកគនេឃញែមនហន៎! លីនដ និង វុតថ ក៏ចប់េផតមេសចឃឹកៗ យ៉ ងមន

េសចកតីសុខ។ បនទប់មកពួកេគដឹកៃដគនេឡងរំែកបរ ឫទធិ និង រសីណុច ែដលកំពុងែតរំេអបគនយ៉ ងសអិតដូចនំចៃខវ។ ជីវ ័នត

េដរេទកែនលងលក់ផកែដលេគបនេរៀបចំេឡង

សំរប់កមមវ ិធីេនះ។

របុសៗ

រតូវទិញផកមួយទងជូននរ ី

ែដលេគមនបំណងសុំេធវជគូកុងយប់ ន េនះ។ ែភនករបឹងសមលឹង រកេមលផកមួយទងេអយសមនឹង

េកសរ ី។

កូឡប?

អ័រគីេដ? វ ីយូែឡត? ែសបរ៉ ? ឈូករ ័តន? លីលី? នួនរសី? មលិះល? ចំប៉? ចំបុី? រ ំដួល? ចនធូ? ៃអរ ីស? អស់ស័រទ ? ដយសុី? រគីហសង់ែតម? ទូលីប? សគូរ៉? សមលឹងេមល មួយរតួស ជីវ ័នត នឹកែបលកកនុងចិតត េគមិនែដលនឹកដល់េសះថ េលេលកេនះ

មនផកេរចនសនធឹកសនធប់យ៉ងេនះ... សិរ ី វឌឍន

រឿង មនុស្សពិសេស  

By Vathana Serei

រឿង មនុស្សពិសេស  

By Vathana Serei

Advertisement