Page 22

22

មនុសសពិ េសស

-

ចង់បនន័យថេម៉ចហនឹង លីនដ? ជីវ ័នត សួរទំងេងឿងឆងល់។

-

គឺចង់និយយថ

ជីវ ័នត

រូបរងមុខមត់របស់

រសេដៀងៗនឹងបងវុតថ និង បងឫទធិ ែដរ ប៉ុែនត ចំណូល ចិតត គឺខុសគនយ៉ ងឆងយ... េមលចុះនរ ីែដល ជីវ ័នត េពញចិតត គឺនរ ី ដូចជ េកសរ ី េទវ ិញេសះ។ លីនដ តបទំងសនមញញឹមពរពយជប់ថពល់។ -

លីនដ និង រសីណុច សគល់នងែដរេហអះ? ជីវ ័នត សែមតងករចប់អរមមណ៍េលពួកនងេលសពីមុន

បនតិច។ -

ថសគល់ក៏មិនរតូវ ថមិនសគល់ក៏មិនបន... គឺអុីេចះ ឯងេរៀនថនក់ជមួយគន... ប៉ុែនត មិនសូវបននិយយ គនផង... គឺនង..ហុឹម...មិននិយយលអជង! រសីណុច េឆលយតបទំង មិនអស់េសចកតី រួចនងនិង

លីនដ េធវមុខដូចជេទសទ័លដក់គន។ សិរ ី វឌឍន

រឿង មនុស្សពិសេស  
រឿង មនុស្សពិសេស  

By Vathana Serei

Advertisement