Page 12

12

មនុសសពិ េសស

-

អុីចឹងថេម៉ចវ ិញបនរតូវ េបេរចនយ៉ ងេនះ?

-

មួយរកុម

មួយពួក…

ខវះអីពកយែខមរយកមកេហ។

េរៀននិយយេអយពីេរះបនតិចេមលឯង!

េទះបីជ

ឯងេនះ េមលេទសងហក៏ពិតែមន ែតេបសមតីរបស់ឯង គំេរះគំេរ យ

និយយេមលែតជះអចម៍ទំងកេនថរ

អុីចឹង រសីសអតសិចសុី ណេគនឹងរសលញ់េនះ? វុតថ េពលេឡងបនទប់ពីបេងហយ រសេបៀរអស់ពីែកវ។ -

សុំេទសៗបងៗ! ខញំុគមនបទពិេសធន៍េទបមិនដឹង។ េហយេម៉ច?

មួយណឯងចប់ចិតតជងេគ?

ចំទុក

េវ យ... គមនផកេនៃដគឺបនន័យថេនទំេនរ េហយ កុំេទប៉ះអនកមនមចស់េអយេសះរបយ័តនខមសេគ។ ឫទធិ របឹងពនយល់ ជីវ ័នត េអយយល់ពីរេបៀបរបបៃន ពិធីជប់េលៀងេនះ។ -

មួយេសលៀករប ូ ៉ ពណ៌សវយចស់េនះ ឯងថយ៉ ងេម៉ច ែដរ? េមលសច់ចុះេឡងសខចីែតមតងេហយេវ យ!

សិរ ី វឌឍន

រឿង មនុស្សពិសេស  

By Vathana Serei

រឿង មនុស្សពិសេស  

By Vathana Serei

Advertisement