Page 1


2

រសេមលេខម

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


3

រសេមលេខម

សុខ ចន់ផល

រសេមលេខម

២០១២

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


4

រសេមលេខម

េបះពុមពផសយេដយ សមគមេសរ ីភព ផទះេលខ ៥៣ CE0 ផលូវ ២៤២

សងកត់ចតុមុខ ខណឌដូនេពញ រកុងភនំេពញ របេទសកមពុជ

Liberty Association #53 CE0, St 242 Chaktomuk, Daun Penh, Phnom Penh Cambodia

Blog : khmerphnompenh.wordpress.com Public relation : Davith Bolin cambocanada@gmail.com និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


5

រសេមលេខម

របធនសមគម ៖ អនករសី ែក ផលល

ែផនកេបះពុមផ ព សយ ៖ អនករសី លឹម សនតិភព ែផនកនិពនធ ៖ អនកនង សិរ ី វឌឍន េលក សុខ ចន់ផល កញញ េណង កននិដឋ កញញ អុឹម រចន េលក ម៉ ច័នទបញញ កញញ េម៉ង សិរ ីរចន ែផនកអកខរវ ិរុទធ ៖ េលក េហង ឧតតម ែផនកេវបសយ ៖ េលក ទឹម េបឿន ែផនកទំនក់ទំនងសធរណៈ ៖ េលក បូលីន ដវ ីដ

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


6

រសេមលេខម

រគប់មតិកៃនេរឿងេនះជកមមសិទិប ធ ញញ របស់ សុខ ចន់ផល។

េនះគឺជេសៀវេភេរឿងរបេលមេលកែបបៃចនរបឌិត។ េឈមះតួអងគ ទីកែនលង និង េហតុ ករណ៍តួអងគេនកនុងេសៀវេភេនះ សុទធែតជកររសេមរសៃម។ រល់រពឹតិតករណ៍ ែដលរសេដៀង ឬដូចគនេទនឹងភពជក់ែសតង បុគគល េនរស់ ឬសលប់ និងទីកែនលង ឬសថប័ន គឺជករៃចដនយែតប៉ុេណណះ។

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


7

រសេមលេខម

េភលងេគមេនតមផលូវភលឺចិញ ច ច

ប៉ុែនតវេនែតជយប់ដ៏

ែសនងងឹត។ មនុសសមនមត់ឡូឡរគប់ទីកែនលង ប៉ុែនតខំុេញ នែត

ឯេក។ ម៉ូតូឡនេបកេសទរែតបុកខញំុ ប៉ុែនតខំុហ ញ ក់កំពុងេដរេល

ផលូវមួយែតមនក់ឯង។ ែភនកខញំុមិនែមនខវក់េទ។ រតេចៀកខញំុក៏មិន ែមនថលង់ែដរ។ ប៉ុែនតអរមមណ៍ខញំុេទ ែដលកំពុងែតខវក់និងថលង់។ េតេពលេនះខញំុកំពុងេធវអី.វ ..? កំពុងេដរេទណ? ខញំុកំពុងេដរ េទផទះេដក េរពះវយប់េទេហយ។ ខញំុនឹងេដកេនេពលភព ែផនដីងងឹត េហយខញំុនឹងេរកកវ ិញេនេពលរពះអទិតយរះ។

ខញំុសមលឹងេមលមនុសសេនជុំវ ិញខលួន ែដលកំពុងអងគុយ កំពុងឈរ កំពុងេដរ កំពុងេសច កំពុងេរកៀមរកំ... ខលួនរបណ

ខញំុ ដួងចិតខ ត ំុហ ញ ក់រលយេមលមិនេឃញ រួចរសត់តមខយល់ េហះេទេលអកស។ របែហលខលួនរបណខញំុរលយសូនយ េហយ េទបខញំុេចះសមលឹងជីវ ិតេដយដួងចិតត សមលឹងេមលអនក

ដៃទេដយអរមមណ៍សេងវគ។ ខញំុមនអរមមណ៍ថគមនមនុសស ណមនក់េមលរូបខញំុេឃញេទ េហយេទះខញំុចង់សួរេគថ េត

ពួកេគកំពុងេធវអី? វ ក៏គមនអនកណអចេឆលយនឹងសំណួរខញំុបន ែដរ។

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


8

រសេមលេខម

ខញំុេដរមួយជំហនមតងៗរតឡប់េទផទះ ផទុយពីរពឹកមិញ ែដលខញំុេដរមួយជំហនមតងៗ េចញពីផទះមករកករងរេធវ។

េពញមួយៃថងេនះខញំុហូបែតនំបុ័ងមួយ

និងផឹកែតទឹកម៉ សុីន

ប៉ុនមនកអឹកប៉ុេណណះ។

ខញំុដឹងថវមិនលអសរមប់សុខភពេទ ប៉ុែនតខំុគ ញ ម នផលូវេរជសេរ ស។ ខញំុដឹងថបនជគមនអនកណរពម ទទួលខញំុេធវករ េរពះរូបរងខញំុមិនសអត សេមលៀកបំពក់ខំុម ញ ិន សមរមយ។ ប៉ុែនតេតឱយខញំុេធវយ៉ងេម៉ច? ខញំុែលងេចះេធវអីេវ ហយ! ខញំុែលងេចះសូមបីែតរស់...! េតជីវ ិតខញំុេកតមកសរមប់ែតទទួលកមមែមនេទ?

ខញំុរក េបមនគឺមនែតមតយមនក់

ណស់!

ខញំុគមនអវីទំងអស់... ែដលគត់មិនរតឹមែតរកដូចខញំុេទ ែថមទំងកំពុងែតឈឺេទៀត! សូមបីែតករងរែដលកំពុងែតេធវក៏េថែករត់េចល

អត់េបក

របក់ែខឱយខញំុែដរ។ ជីវ ិតេពរេពញេដយបបរបស់ខំុញ េធវឱយខញំុ

មិនហ៊នរសៃមកលយខលួនជមហេសដឋីេទ

ទិញបយ

ឱយែតមនរបក់

និងទិញថនំពនយរជីវ ិតមតយក៏រគប់រគន់េហយ។

ខញំុមិនែដលរបថនជីវ ិតសបបយ រ ីករយេទ។ ខញំុរបថនសុំែតមនជីវ ិតរស់េនបនតេទៀតប៉ុេណណះ តំងពីៃថងែដលឪពុកខញំុសលប់

ប៉ុែនតរគន់ែតបំណងដ៏កំសកមួយេនះ ក៏ខំុម ញ ិនអចសេរមចវ បនផង។

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


9

រសេមលេខម

េទះបីខំុម ញ ិនចង់េដរេលឿន

មិនចង់របញប់េទដល់ផទះ

មិនចង់ឱយេពលេវលេដរេទមុខ ប៉ុែនតរគប់យ៉ងសុទែធ តខញំុគមន អំណចេធវបន។

េនសល់របែហលជបីគីឡូែម៉រតេទៀតេទ

េពលេវលរបកដជអូសជំហនដ៏េលវយរបស់ខំុេញ ទដល់ខទម

មួយេហយ។

ខញំុហក់ដូចជកំពុងេដរតមផលូវេទសថននរក។ ខញំុគមនអរមមណ៍ខលចសថននរកេទ េរពះេទះជេនសថនណ ក៏ជីវ ិតខញំុឯេកដូចគន។ េពលខញំុសមលឹងមតយខញំុ ែដលកំពុងែត ឈឺរង់ចៃំ ថងសលប់... េពលខញំុសមលឹងេមលខលួនឯង ែដលជរូប

េពលខញ េពលខញំសមល សេនជុ េនជុំវ ិញ ុសមលឹងេមលមនុសសេន ែដលសុ សុទែតជ ែធ តជមនុសសេម ខ ត ំបន ញ ន ែដល ែត សេមលងយមនុ ងយមនុសស... ស... ចិតខញ ុប

កយដ៏ែសនអម៉ ស់...

ខលួន សលប់បត់ បត់េទេហ េទេហយ...! ដេងហមខញំុែដលកំពុងែតដកេនះ មិនដឹង េទ ដកដល់េពលណេទ! មិនដឹងដកេដមបីអីេវ ទ!

ឱ! មនុសសទំងឡយែដលេនជុំវ ិញខលួនខញំុ គមនមនក់ណ

ជមិតខ ត ំុេញ សះ។ ខញំុបនេដរចូលេទរកុមហ៊ុនដ៏ធំមួយ រួចសួរ េទសនតិសុខមនក់ ែរកងមនករងរអវីសមនឹងខញំុេធវ ែតរតូវ សនតិសុខេនះេបះសមតីេដញខញំុ «ែអហងមនសមតថភពអី មក េធវករេនរកុមហ៊ុនធំអុីចឹង?

ឆប់េចញេទ

កុំឱយខូច

េសភ័ណភពរកុមហ៊ុនេគ!» មនុសសេនកនងេលកេនះ មិនថែតអន ែតអនកមនេទ មនេទែដល េទែដលមក់ ែដលមក់ ុ ងយអន ងយអនករក អនករកដូ រកដូចគនក៏មក់ មក់ងយអន ងយអនកណរកជង ណរកជងខល ងយ រកជងខលនមួ ួនមួយ និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


10

រសេមលេខម

ជន់េទៀតែដរ។ េទៀតែដរ។ ខញំុេដរមកដល់មុខេភជនីយដឋនមួយ។ ឡន េទៀត របស់អនកមនកំពុងេបកេចញពីកែនលងចត រសប់ែតអនកយម ែដលកំពុងែតឱយសញញេទឡនេនះ ទះខនងខញំុមួយទំហឹងៃដ រួចសតីឱយខញំុទំងខឹងសមប «អឡប់េរគឿងេនះ! េដរគមនរគប់ ែភនកេមលឡនេទេអហះ?»

មនុសសែដលអណិតរសលញ់គន េសតឯអនកែដលេនសល់េនះ

េនសល់តិចណស់ ក៏រសលញ់អណិតែត

អនកណែដលេគមននិសស័យជមួយេទៀត។ ទល់ែតខញំុកលយ

ជមនុសសមនក់ែដលេគមិនចូលចិតត

េទបខញំុដឹងថ

មនុសសជសងគមែបងែចកឋនៈដ៏គួរឱយេខពម។ ទំនិញមួយែដលមនបិទអកសរថ

សងគម

ហងលក់

“េរជសេរ សបុគគលិក”

ែត

េពលខញំុចូលេទសួរេគ... ខញំុសួរពីរដងេទបេគងកមកេឆលយនឹង ខញំុទំងធុញរទន់ «េរ សបនេហយ!» មនុសស“ៃថលថូនរ”ទំងឡយ

មិនចង់និយយសតីជមួយខញំុ

េទ។ េគេមលមកខញំុេរបៀបដូចជសតវរយ ុ មួយកបល។ ខញំុចប់ េផតមសអប់សងគមមនុសសខលំងេឡង។ មនុសសណែដលសអប់

េខពមខញំុ ខញំុក៏សប អ ់េខពមពួកេគវ ិញដូចគន េហយខញំុសប អ ់េខពមពួកេគ រហូតមិនចង់រស់េនកនុងសថនេនះជមួយពួកេគេទៀត។ ខញំុគិត

ថ េបគមនមតយខញំុ កនុងេលកេនះខញំុមិនដឹងថនឹងមនអនកណ េផសងរប់អនខញំុេទ។ ប៉ុែនតមតយខញំុរបកដជឃលតពីខំុក ញ ុងេពល ន និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


11

រសេមលេខម

ឆប់ៗេនះេហយ។ េម៉ច?

េតខំុរញ តូវរស់េនមនក់ឯងបនតេទៀតយ៉ ង

េនសល់របែហលមួយរយែម៉រតេទៀតប៉ុេណណះ ខញំុនឹងេដរ ដល់ផទះកមសត់របស់ខំុ។ ញ េពលេឃញខញំុេទដល់ មតយខញំុរបកដ ជសួរថ

«េហតុអីយ វ ប់េនះយូរេម៉លះ?»

ខញំុនឹងកុហកគត់ដូច កលពីមសិលមិញេទៀតថ «ករងររវល់េពក... សុំែម៉កុំបរមភ

អី!»

សកមមភពរគប់យ៉ងែដលខញំុកំពុងេធវ

ឱ!

សុទែធ តជ

សកមមភពចំអកឱយជីវ ិតេថកទបរបស់ខួលនែតប៉ុេណណះ។ េពលឈរេនខងមុខផទះ ខញំុខំសរមួលទឹកមុខអស់សងឃឹម ឱយេទជទឹកមុខមនសងឃឹម។ ខញំុឈនេជងេដរយឺតៗចូល

េទកនុងផទះែដលងងឹតឈឹង។ ខញំុនឹកថ មតយខញំុរបកដជកំពុង សំងំសរមនតេហយ។ ខញំុដុតចេងកៀងបំភឺផ ល ទះ។ ពនលឺពណ៌រកហម តូចែដលខញំុបនបេងកត បននំែកវែភនកទំងគូរបស់ខំុេញ ទេមល ទីដំេណករបស់មតយខញំុ។ រពលឹងវ ិញញណ។ របស់ខំុេញ ទ

ខញំុទន់អស់ខួនរបណ ល សលុតអស់ មតយខញំុគត់មិនបនសរមនតដូចករគិត

ែតគត់កំពុងែតេហះផុតេជងពីដី...

េហះេទ

សថនសួគ៌េចលរូបខញំុជេរៀងរហូត...

ភនំេពញ សីហ ២០០៧ និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


12

រសេមលេខម

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


13

រសេមលេខម

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


14

រសេមលេខម

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល

រឿង ស្រមោលខ្មៅ (ដោយ សុខ ចាន់ផល)  

By Chanphal Sok

រឿង ស្រមោលខ្មៅ (ដោយ សុខ ចាន់ផល)  

By Chanphal Sok

Advertisement