Page 1


2

ឋនសួគ៌េលកិ យ

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


3

ឋនសួគ៌េលកិ យ

សុខ ចន់ផល

ឋនសួគ៌េលកិយ

២០១២

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


4

ឋនសួគ៌េលកិ យ

េបះពុមពផសយេដយ សមគមេសរ ីភព ផទះេលខ ៥៣ CE0 ផលូវ ២៤២

សងកត់ចតុមុខ ខណឌដូនេពញ រកុងភនំេពញ របេទសកមពុជ

Liberty Association #53 CE0, St 242 Chaktomuk, Daun Penh, Phnom Penh Cambodia

Blog : khmerphnompenh.wordpress.com Public relation : Davith Bolin cambocanada@gmail.com និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


5

ឋនសួគ៌េលកិ យ

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


6

ឋនសួគ៌េលកិ យ

របធនសមគម ៖ អនករសី ែក ផលល

ែផនកេបះពុ ព សយ ៖ អនករសី លឹម សនតិភព េបះពុមផ ែផនកនិពនធ ៖ អនកនង សិរ ី វឌឍន េលក សុខ ចន់ផល កញញ េណង កននិដឋ កញញ អុឹម រចន េលក ម៉ ច័នទបញញ កញញ េម៉ង សិរ ីរចន ែផនកអកខរវ ិរុទធ ៖ េលក េហង ឧតតម ែផនកេវបសយ ៖ េលក ទឹម េបឿន ែផនកទំនក់ទំនងសធរណៈ ៖ េលក បូលីន ដវ ីដ និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


7

ឋនសួគ៌េលកិ យ

រគប់មតិកៃនេរឿងេនះជកមមសិទិប ធ ញញ របស់ សុខ ចន់ផល។

េនះគឺជេសៀវេភេរឿងរបេលមេលកែបបៃចនរបឌិត។ េឈមះតួអងគ ទីកែនលង និង េហតុ ករណ៍តួអងគេនកនុងេសៀវេភេនះ សុទធែតជកររសេមរសៃម។ រល់រពឹតិតករណ៍ ែដលរសេដៀង ឬដូចគនេទនឹងភពជក់ែសតង បុគគល (េនរស់ រ ឺសលប់) និងទីកែនលង រ ឺសថប័ន គឺ ជករៃចដនយែតប៉ុ េណណះ។

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


8

ឋនសួគ៌េលកិ យ

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


9

ឋនសួគ៌េលកិ យ

េនកនុងសុបិនដ៏ែវងឆងយ... ខញំុកំពុងសថិតកនុងវ ិករដឋនមួយ ែដលមនទិដឋភពងងឹតដូចយប់ ែតមនមនុសសយ៉ ងេរចន កំពុងរបយុទគ ធ ន។

អនកចំបំងទំងេនះមនទឹកមុខេខមៗ

រគប់ែភនកធំរកេឡត

េមលចំគួរឱយខលច។

ពួកេគេរបអវុធ

រគប់របេភទ មនដវ កំបិតធំតូច ឬក៏កំេភលង េដញសមលប់ គនយ៉ ងៃរពៃផស។ ខញំុេឃញសកសពជេរចន េដកសលប់គរគន េលដី េដយឈមេរសចេពញខលួន។ រងកយឥតវ ិញញណ ទំងេនះ

រតូវមនុសសែដលកំពុងរបយុទគ ធ ន

រត់ជន់ពីេល

េដយគមននឹករសេណះ។ ទិដឋភពដ៏សហវេនះេធវឱយខញំុងងឹតមុខឈឹង។

ពួកេគ

េចះែតរបយុទគ ធ ន មិនរពមឈប់ ហក់ដូចជចង់របកួត េដមបី រកមនុសសមនក់ ែដលខលំងជងេគបំផុតអុីចឹង។ មនុសសសលប់ កន់ែតេរចនេទៗ េធវឱយរចមុះខញំុធុំែតកលិនឈម។ េពលេនះ

ខញំុមនរពះពុទរធ ប ូ មួយអងគេនជប់នឹងៃដ។ ខញំុេមលេឃញ រពះពុទរធ ប ូ រសក់ទឹករពះេនរតគមនឈប់ រហូតដល់េជកេពញ បតៃដទំងពីររបស់ខំុញ។ េដញកប់សមលប់គន

មនុសសកំណចទំងេនះេចះែត សំេដមកកន់ខំុញ

រហូតបនេឃញ

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


10

ឋនសួគ៌េលកិ យ

រពះពុទរធ ប ូ េនកនុងៃដខញំុ។

ពួកេគសមលឹងមកពុទប ធ បដិមេដយ

រកែសែភនកេលភៈ រួចក៏រត់មករកខញំុរពមគន។ ខណៈេនះ េទប

ខញំុអចកត់យល់បន ពីមូលេហតុែដលពួកេគកំពុងសមលប់ គន។ តមពិតមនុសសទំងអស់េនះ ចង់បនរទពយសមបតតិពីៃដ របស់ខំុញ េពលគឺរពះពុទរធ ប ូ េធវពីមសសុទធ។

ខញំុគិតែតពីរត់... រត់ទំងគមនដឹងេគលេដ។ ពួកេគេចះ ែតរត់តមខញំុេកៀកបេងកយ ែតមិនដឹងេហតុអីវ េទបពួកេគេធវអីខំុញ

មិនបនេសះ។ េទះជយ៉ ងណ ខញំុភ័យេសទរែតបត់រពលឹង ពីកុងខល ន ួនេទេហយ។ ខញំុបនតរត់កុងពិ ន ភពងងឹត រហូតមកដល់

មត់សមុរទមួយ ែដលមនជេរមែសនេរជ េមលេទេរសៀវ ឆអឹង។

គមនផលូវរត់េទមុខេទៀត

របឈមនឹងពួកេគ

ខញំុក៏ឈប់ េហយែបរខលួន ទំងេបះដូងេលតេសទរេចញពីរទូង។

មនុសសទំងេនះក៏ែរសកសំឡុត

ឱយរបគល់រពះពុទរធ ប ូ មស

េទពួកេគ។

េពលេនះខញំុគិតកនុងចិតថ ត េបេទះជរពម របគល់រពះពុទរធ ប ូ មសឱយ ក៏ពួកេគសមលប់ខំុែញ ដរ។ គិតេហយ ខញំុក៏េលតចូលេទកនុងទឹកសមុរទដ៏េរជេនះ។

េពលខលួនខញំុធលក់ចូលេទកនុងសមុរទ ខញំុេនែតដឹងសមរតី ដែដល។ រ ំេពចេនះេភលៀងរសប់ែតធលក់មកេរសចរសពពី េលកបលរបស់ខំុញ ែដលទឹកេភលៀងេនះគឺជទឹកដ៏កក់េកត ជួយ ឱយខញំុបត់រងកនុងទឹកសមុរទដ៏ែសនរតជក់។

មិនែតប៉ុេណណះ

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


11

ឋនសួគ៌េលកិ យ

ខញំុមនអរមមណ៍ថខលួនឯងមនកមលំងចែមលក។ ខញំុបនែហល កនុងទឹកសមុរទយ៉ ងយូរ េហយក៏រសប់ែតភញក់ខួនថ ល ខញំុបត់ ពុទប ធ បដិមពីៃដេទេហយ។ ងកេទេរកយ រហូត។

ខញំុភ័យខលំងណស់ ប៉ុែនតេពល ក៏េឃញបដិមរពះពុទក ធ ំពុងអែណតតតមខញំុ

ខញំុក៏ែលងភ័យ េហយែហលេទចប់រសវរពះពុទធ អងគ។ កលែដលខញំុបនប៉ះរពះកយរពះពុទរធ ប ូ ភលម រសប់ែត មនផកឈូកដ៏ធំមួយ ទឹកសមុរទ។

ផុសេចញមកជួយរទខញំុេឡងផុតពីកុង ន

ខញំុរ ំេភបចិតណ ត ស់ ជប់រទូងរបស់ខំុញ។

េហយឱបរពះពុទប ធ បដិម

ផកឈូកដ៏ធំេនះេចះែតរសត់នំរប ូ ខញំុ រហូតេទដល់មត់

េឆនរមួយ។

ចែមលកណស់!

ទីេនះមនពនលឺរពះអទិតយរះ

ចិែញចងចិញ ច ច ខុសរសឡះពីទីឃតកមមអមបញ់មិញ។ ខញំុចុះ ពីេលផកឈូក េដរេទេលេឆនរ ឯផកឈូកេនះក៏រលយបត់ កនុងសមុរទវ ិញ។ ខញំុដកដេងហមរសូបយកខយល់ដ៏បរ ិសុទេធ ល បរមសថន រួចេដរេចញពីេឆនរសមុរទេនះ េហយបនរបទះ នឹងទីរកុងដ៏រសស់របណីតមួយ។ “ទីរកុងអវីសអតេម៉លះ! េតេនះជទីរកុងសួនឧទយនឬ?” ទីរកុងមួយេនះតូចរចឡឹង

លមអេដយផទះថមរគប់ពណ៌

សថិតេនជិតៗគន។

ផលូវថនល់រេលងរសិល អមេដយសួន ឧទយនដ៏រសស់បំរពង មនរុកខខពស់ទបរបកបេដយែផលផក និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


12

ឋនសួគ៌េលកិ យ

េពញទំងេដម។ េរកពីេនះ ខញំុេឃញមនសតវបកសបកសីជ េរចន ខលះេហរខលះេដរ ហក់មិនបរមភខលចមនុសសប៉ងចប់េធវ បបេឡយ។ កំពុងែតសលុងអរមមណ៍នឹងទិដឋភព

ែដលមិនែដលជួប

របទះេនះ រសប់ ែតមនេកមងរបុសមនក់ ជមួយសតវសរ ិក ទំពីេលសមផង បនេដរមករកខញំុេដយរសដី «សួសីប ដ ងរបុស!

េតចង់ញ ំ មួយបង។» ុ ែំ ផលេឈ េទ? ខញំុេទេបះមកអងគុយញ ុ ជ

ឮសំនួនេនះ ខញំុភញក់េផអលណស់។ េយងមិនែដលសគល់ គនផង េហតុអីក វ ៏កុមរេនះចិតល ត ន អ ឹងខញំុេម៉លះ? «អូហ៍! សួសីប ត ូនតូ អ ច! េតេយងអចេបះែផលេឈ ទំងេនះ

មកញ ំ ន ែមនេទ?» ុ ប «បទ!» េឆលយែតប៉ុេណណះ

េកមងរបុសេនះក៏េដរេទេបះែផលេឈ

ទបៗ េសមនឹងកមពស់របស់េគ រ ីឯសតវសរ ិកក៏េហរេទេល េដមខពស់ ពំែផលេឈ បនមួយចេងកម រួចេទបនំគនរតឡប់មក កន់ខំុវញ ិញ។ «បងរបុសអេញជញពិសជមួយគន!»

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


13

ឋនសួគ៌េលកិ យ

ខញំុបកែផលេឈ េនះទទួលទនេដយឃលនខលំង។ “ែផអម ឆងញ់េម៉លះ! េតែផលេឈ អីេវ ទ?” ខញំុទទួលទនមួយែផលេហយមួយ ែផលេទៀត

ែលងនឹកខមសេកមង

េហយេឆលៀតសួរេគថ

«បអូនេដរេលងែតមនក់ឯងេទឬ?» «បទ! គឺជមួយសរ ិករបស់ខំុញ។» «េឃញេហយេម៉ចចំបច់សួរ?» សរ ិកនិយយ។ ខញំុេមលេទសរ ិកេនះទំងហួសចិតត េរពះមិនបនដឹង ថវេចះនិយយ។ «ចុះេតបូនមិ អ នខលចេទឬអី?» ខញំុសួរេគេទៀត។ េកមងរបុសេនះក៏េមលមុខខញំុ េធវហក់ដូចជឆងល់ េហយ

េគសួររតឡប់មកខញំុវ ិញ «េតខលចអី?»

«គឺខលចមនមនុសសខូចចប់េធវបបណ៎ ! មិនែដលរបប់េទេអហះ?» «េទ!

ពួកគត់មិនែដលរបប់ខំុផ ញ ង។

ទីកែនលងេនះគមនមនុសសខូចេទ។

េតម៉ក់ប៉បអូន

ប៉ុែនតខំុដ ញ ឹងថ

េតកែនលងរបស់បងមន

មនុសសខូចែមនេទ?»

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


14

ឋនសួគ៌េលកិ យ

កុមរេនះឆលតណស់។ េគអចដឹងថ ខញំុមកពីកែនលង េផសង េហយេមលេទកែនលងរបស់េគ របែហលជគមនមនុសស អរកក់ ដូចពកយេគនិយយេហយ។ «ពិតែមនេហយ!

កែនលងែដលបងរស់េនមនមនុសស

ខូចៗេរចនណស់។

េគចប់េកមងតូចៗដូចបអូនអុីចឹងេធវបប

េទៀតផង។»

«គួរឱយខលចណស់!» េកមងរបុសេនះលន់មត់

ដូចមិនធលប់បនដឹងេរឿងអវី

េឡយ។ ខញំុក៏ឈប់និយយពីេរឿងេនះ េហយបែងវរមកសួរពី ឪពុកមតយរបស់េគមតង «ចុះេតេពលេនះ ម៉ ក់ប៉បអូនេន

ឯណ?»

«ពួកគត់េទវតតតំងពីរពឹក េរពះៃថងេនះគឺជៃថងសីល។» «េតវតតេនះេនឯណ? ឆងយេទ?» «មិនឆងយេទ!

េដរែតបនតិចដល់េហយ។

បងចង់េទ

ែមនេទ? ចំខំុជ ញ ូនេទ។» េពលរួច េកមងរបុសក៏របមូលសំបកៃផលេឈ យកេទដក់ កនុងធុងសំរមេនែកបរេនះ ទល់ែតសអត។ ខញំុតមេមលេគ និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


15

ឋនសួគ៌េលកិ យ

លយេដយចិតស ត រេសរជប់។

កុមរេនះពិតជគួរឱយ

រសលញ់ណស់ េហយមនចិតល ត ែអ ថមេទៀត។ ខញំុេដរតមេគកត់កុងទី ន រកុង េហយរបទះែតេកមងៗ ប៉ុេណណះ អត់េឃញមនមនុសសេពញវ ័យមនក់េសះ។ «េតមនុសសធំសុទធែតេទវតតទំងអស់ែមនេទ?» ខញំុសួរេគ។ «បទ! េកមងៗខលះក៏េទវតតែដរ។ ប៉ុែនតេកមងៗែដលេនទីេនះ េរពះចំទទួលមនុសសែបលកៗ ែដលមននិសស័យមកដល់។» “ពិតជភ័ពវនិសស័យរបស់ខំុញែមន

ែដលបនមកដល់បរម

ឋនេនះ!” ខញំុគិតកនុងចិតត។

តមផលូវេទកន់វតតេនះ មនរសះទឹកថលឆវង់ មនេដម ឈូកផករកហមសរសស់បំរពង េហយែថមទំងេឃញរតី ែហលេលងេពញរសះេនះេទៀតផង។ មិតតេកមងរបស់ខំុប ញ នចងអុលរបប់ខំុញ

រពះវ ិហររបស់វតតេនះពីចមងយ

ឱយេឃញដំបូល ែដលរបតិដេឋ ឡងេន

កណ ត លចុងរពឹកស។ េនកនុងៃរពរពឹកសេនះែដរ េពលបន ចូលេទដល់ក៏េឃញថ ជទីជរមកដ៏រតជក់រតជំរបស់សតវ ៃរពរគប់របេភទ។ កូនកតន់គួរឱយរសលញ់មួយបនេដរតមពី េរកយពួកេយង។ ខញំុសទបអែងអលកបលវថនមៗ។ កុមរមិតត និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


16

ឋនសួគ៌េលកិ យ

ថមីបនរបប់ខំុថ ញ

របស់វវ ិញេទ

កុំឱយេលងជមួយវេទៀត

ឱយវេទរកេម

ខលចវវេងវងេម។

កំពុងែតេដរេទវតតេទេហយ

ខញំុេសទរែតេភលចថខលួនឯង េរពះកនុងចិតច ត ង់ែតរបែឡង

េលង ជមួយកូនសតវតូចៗទំងឡយ។ ខណៈេនះ ខញំុកន់ ែតដឹងចបស់ថ មិនរតឹមែតបកសបកសីេទ ែដលមិនខលច មនុសស សូមបីែតមចឆ ឬក៏សតវចតុបបទេផសងៗ ក៏សុទែធ តជ

មិតរត បស់មនុសសែដរ។ ខញំុនឹកែតកនុងចិតថ ត មនុសសេនទីរកុង េនះ របែហលជគមនអនកណបរ ិេភគសច់សតវេឡយ ែតខញំុ

មិនហ៊នសួរកុមរេទៀតេទ េរពះខលចេគភញក់េផអល។

េរកយមក ពួកេយងក៏បនេទដល់ទីអរមមួយដ៏ធំលឹង វ េលវយ។ កលេនះគឺរសបេពលែដលបរ ិស័ទទំងអស់ កំពុង ចុះពីសលឆន់ដ៏ែសនធំ លមមអចផទុកបនបរ ិស័ទទំងអស់

កនុងរកុងមួយេនះ។ បរ ិស័ទទំងឡយពក់អវពណ៌សកបុស ដូចពពក និងមនទឹកមុខញញឹមញែញម លុះេដយសីលធម៌ ខពង់ខពស់។ សវមីភរ ិយេកមងចស់េដរបេណត រគនរតសង ហក់ គមនទុករខ ពួយេរឿងអវី។ ពួកេគនិយយទន់ភលន់ដក់គន សំគល់ ថពួកេគរបែហលមិនធលប់មនេរឿង អវីេឡយ។

េឈលះរបែកករកំរកូស

េរកពីេនះ បរ ិស័ទែដលសថិតកនុងវ ័យកេមលះរកមុំ

េដរជុំៗគនកំែបលងេសចេខញៀវខញរ

និងមនយុវជនខលះកំពុងេដរ

ជួយរគហ៍តយយជរ េដយកយវ ិករឱនលំេទន។

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


17

ឋនសួគ៌េលកិ យ

មិតក ត ុមរក៏បននំខំុេញ ទកន់កុដិមួយ

ែដលមនឪពុក

មតយរបស់េគេនទីេនះ។

ខញំុជរមបសួរចស់ទុំទំងពីរនក់ េហយពួកគត់បនគំនប់តបមកខញំុវ ិញ របកបេដយ

អធយរស័យៃថលថូរគួ ន រឱយសញប់ែសញង។ បនតេទេទៀត ខញំុក៏ចូលេទ ថវយបងគំរពះសងឃមួយអងគ មនរពះជនមដំណលគននឹងខញំុ

ែដលរតូវជបងរបុសរបស់មិតេត កមងរបស់ខំុញ។ កនុងកលៈេទសៈ េនះ ខញំុរ ំេភបេពក រកនឹកអវីនឹងបងគំសួរេលកក៏គមន។ ប៉ុែនត រពះសងឃកនុងរពះជនមេកមងេនះ មុន។

ក៏មនសងឃដីកមកកន់ខំុញ

«បងរបុសរបែហលជកំពុងនឹកមនទិល

ពីបុរ ីេនះជ

របកដ។ មនុសសែដលរស់េនកនុងបុរ ីេនះ សុទែធ តជរពះពុទធ

សសនិក។ ពួកេគរកសនិចស ច ីល តមឱវទរបស់រពះពុទប ធ រម រគូគមនេលអៀង។ ពួកេគមិនេចះរកចំេណញ េគងរបវ ័ញជគន ឬក៏ មនចិតេត លភលន់េឡយ េហយែតងែតែចករ ំែលកអវីៗឱយគន េទវ ិញេទមក ែដលទេងវេនះគឺជរបៃពណីមួយ នំឱយរគប់គន រសលញ់សមគគីភព។ េពលេធវករអវីក៏េដយ របជររសត ទំងអស់ែតងេទចូលរួមជួយគនជដរប។ មនុសសឧសសហ៍ពយយម របេភទ

របកបរបរកសិកមមដំដំណំរគប់

រ ីឯជីវភពរបស់ពួកេគ

សបបយ គមនទុកក ខ ងវល់។»

ពួកេគសុទែធ តជ

ក៏សគល់ែតភពសមបូរ

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


18

ឋនសួគ៌េលកិ យ

សតប់ដល់រតឹមេនះ ខញំុក៏ទូលសួររពះសងឃអងគេនះថ «ទី សថនេនះខុសឆងយពីទីសថនកំេណតរបស់ខំុក ញ ូរណ។ េតរពះ

គុណមចស់អចរបប់ខំុញកូរណបនេទ? េតអនកណជអនកដឹក

នំបុរ ីេនះ?»

រពះសងឃេកមងេពញេដយបញញ

បនមនសងឃដីកទន់

រតជក់តបមកចមងល់របស់ខំុវញ ិញ «េនកនុងនគរេនះ របែហល ជគមនអនកដឹកនំដូចជរបេទសរបស់បងរបុសេទ។ ប៉ុែនតនគរ េនះរបកដជមនអនកដឹកនំជក់ណស់។

អនកដឹកនំរបស់

េយងជបុគគលមួយរូប ែដលមនុសសទំងអស់ទទួលសគល់ថ េលកគឺជសពវញូញជន។ េលកសថិតេនែតកនុងចិតគ ត ំនិតរបស់ េយងប៉ុេណណះ ែតរទឹសីទ ត ូនមនេរបៀនរបេដដ៏េរចនេលសលប់ របស់េលក

រតូវបនអនកនគរេនះទទួលយកេធវជចបប់រស់

េន។ ពួកេគបនរបរពឹតត ត មឱវទរបស់េលក េដមបីដឹកនំ ខលួនឯង រគួសរ និងសងគមជតិ។ អតមបនរបប់បងរបុសរួច េហយ ថរបជររសតទំងអស់េនកនុងបុរ ីេនះ សុទែធ តជ រពះពុទស ធ សនិកជន។ េតបងអចដឹងបនឬេន ថអនកណ គឺជអនកដឹកនំទីសថនេនះេនះ? រពះសងឃបញចប់ឃលសំនួរេនះ េដយសមលឹងមកចំរពះពុទធ បបដិម ែដលខញំុកន់ជប់េនៃដ។ ខញំុក៏ទូលតបេទេលក «ខញំុ កូរណបនសគល់េហយ ក៏ប៉ុែនតសូមរពះអងគេមតតរបប់ខំុញ និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


19

ឋនសួគ៌េលកិ យ

កូរណផង ថេតរពះពុទស ធ សនអចដឹកនំសងគមជតិបន េដយរេបៀបណ?» «រពះពុទធមនរពះបនទូលថ៖ “េទះបីលទធិណក៏េដយ េប

ដឹកនំេទរកតណ ហ មិនដឹកនំេទរកសនតិភព េបដឹកនំេទ រកករេឆមងៃឆម មិនដឹកនំេទរកភពរបស េបដឹកនំេទរក ករពរងីកកររបថន មិនដឹកនំេទរកករសេនតស េបដឹកនំ េទរកករេឃរេឃ មិនដឹកនំេទរកគំនិតសងប់ លទធិេនះមិន ែមនជលទធិរតឹមរតូវេទ មិនែមនជវ ិន័យេទ មិនែមនជករ េរបៀនរបេដេទ”។ េតេនកនុងរបេទសរបស់បងមនរបជជន

ប៉ុនមននក់េហយ ែដលបនយល់ពីអតថន័យៃនរទឹសីរត ពះពុទ? ធ

របេទសជតិមួយរ ីកចេរមន គឺអរស័យេលធនធនមនុសស។ រពះពុទស ធ សនបនបេរងៀនមនុសស ឱយមនចំេណះដឹងេរជ រជះ សីលធម៌ខពង់ខស ព ់ សគល់ខុសសគល់រតូវ រសលញ់អនក ដៃទ របថនរស់េនកនុងសនតិភព។ របេទសមួយែដលមនែត អនកេចះដឹង

នឹងកលយេទជរបេទសរ ីកចេរមនជរបកដ។

េឆលយរតឹមប៉ុេណណ ះ េតបងេនមនពិភល់អីេវ ទៀតឬេទ?» បនសតប់សងឃដីកររបស់រពះសងឃអងគេនះរួច របស់ខំុក ញ ល យេទជរតជក់េរសង េហយយល់ថពិភពេលកេនះ

ចិតត

បត់អស់មនទិលេសហមង ពិតជគួរឱយចង់រស់េនខលំង

ណស់។ និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


20

ឋនសួគ៌េលកិ យ

ខញំុក៏បនទូលពិតេលកពីអរមមណ៍ ែដលខលួនកំពុងែតគិត ថ «បរមសថនែបបេនះេហយគឺជកែនលង ែដលឋិតកនុងកតី

រសៃមរបស់ខំុញកូរណ។ ដូចេនះសូមរពះអងគេមតតអនុញញតឱយ

រូបខញំុកូរណ

ផង។»

អចរួមរស់ជរបជររសតេនកនុងទីសថនេនះ

ប៉ុែនតសំណូមពររបស់ខំុេញ នះ

រតូវបនរពះសងឃេនះ

របែកកថ «ពុំរបៃពេទបងរបុស! អតមមិនអនុញញតេទ! បង បនរបប់ថ ទីសថនកំេណតរបស់បង ខុសគនឆងយពីទីសថន អតមេនះ។ បងេឃញទីសថនេនះលអ បងរបថនមករស់េនទី េនះ េដយគមននឹកនដល់បងបអូនសច់ញតិរបស់បង គឺពិត ជមិនគបបីេសះ។ េទ

េតបងអចរស់េនសងប់សុខមនក់ឯងបន

េបដឹងថពួកេគកំពុងែតេវទនេនះ?

រពះពុទស ធ ុខចិតត

លះបង់អីរវ គប់យ៉ង េដមបីផលរបេយជន៍មនុសសជតិ។ ចុះ បង? បងក៏មនភរកិចក ច សងរបេយជន៍ចំេពះជតិមតុភូមិ របស់បងែដរ។» «ែតខញំុកូរណអចនឹងសលប់ សមលប់។»

េរពះែតមនុសសេឃរេឃ

«មិនអីេទ! បងមិនសលប់ទំងខលួនេកមងែបបេនះេទ េរពះ

បងេនសល់កិចចករសំខន់ែដលរតូវេធវេរចនេទៀត។ បងរតូវ ែរបចិតឃ ត តករែដលតមសមលប់បង

ឱយពួកេគរពមទមលក់ និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


21

ឋនសួគ៌េលកិ យ

អវុធចុះ។

សូមបងពនយល់ពួកេគឱយដឹងថ

េតអីគ វ ឺជ

សុភមងគលពិតរបកដែដលមនុសសរបថនចង់បន?» ភលមេនះខញំុហក់ភញក់រឭក

យល់ពីកតពវកិចដ ច ៏សំខន់

របស់ខួន។ ល ខញំុមិនកំសកខលចសលប់ដូចមុនេទៀតេទ។ ខញំុនឹង តស៊ូេដមបីេឃញរបេទសជតិរបស់ខំុញ បនសគល់ែតសនតិភព និងវឌឍនភព។

គិតេឃញសពវរគប់េហយ

ខញំុក៏រកបថវយបងគំល រពះសងឃ ជរមបលមនុសសចំណស់ទំងពីរនក់ រតឡប់េទ របេទសកំេណតរបស់ខំុវញ ិញ

េដយមនកុមរជកលយណ

មិតប ត នជូនដំេណរ។ មួយប៉របិចែភនកេសះ ពួកេយងក៏េទ ដល់មត់សមុរទ។

ខញំុមិនេភលចកន់រពះពុទប ធ បដិមេទ។ ខញំុ សមលឹងេររ រកផកឈូកែដលបនជូនដំេណរខញំុមកដល់ទីសថន

េនះ រួចក៏េឃញផកឈូកេនះផុសេចញពីកុងទឹ ន កដូចបំណង

ែមន។ ខញំុបនងកេមលទីរកុងេនះជចុងេរកយ រពមទំង េពលពកយលមិតក ត ុមរ និងសរ ិកផង។ ខញំុបនេឡង

អងគុយេលផកឈូក... រួចក៏ភញក់ពីសុបិនរតឹមេនះ៕

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


22

ឋនសួគ៌េលកិ យ

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


23

ឋនសួគ៌េលកិ យ

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល


24

ឋនសួគ៌េលកិ យ

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល

រឿង ឋានសួគ៌លោកិយ (ដោយ សុខ ចាន់ផល)  

By Chanphal Sok

រឿង ឋានសួគ៌លោកិយ (ដោយ សុខ ចាន់ផល)  

By Chanphal Sok

Advertisement