Page 1

Resi dè cies Sant Andreu Contemporani


Sant Andreu Contemporani Programa de Residències 2014 Sant Andreu Contemporani i Fabra i Coats – Fàbrica De Creació SAC Programa de Residències és el programa de residències de Sant Andreu Contemporani i Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona, adreçat a artistes visuals, i de caràcter anual. En el marc d’aquest programa, s’obre una convocatòria per a seleccionar tres artistes que precisin d’un espai de treball per a desenvolupar un projecte artístic. Els artistes seleccionats podran gaudir d’un espai de treball en règim de lloguer econòmic durant els mesos de febrer a desembre de 2014, així com d’una borsa de producció de 1.200 €. També comptaran amb el suport i el seguiment de l’equip de treball de SAC, i rebran regularment, als seus espais de treball, la visita de comissaris, crítics i altres agents del sector de les arts visuals contemporànies. Els projectes produïts hauran de ser presentats dins la programació de Sant Andreu Contemporani 2014.

Terminis El termini d’inscripció serà del 20 de desembre al 10 de gener. El formulari de registre es tancarà a les 24 h del 10 de gener i no s’acceptaran sol·licituds més enllà d’aquest horari. En cas d’incidències amb el formulari de registre on-line caldrà fer arribar la documentació requerida per correu electrònic abans de les 24 h del 10 de gener de 2014. El llistat de seleccionats es farà públic a finals de gener de 2014 a les pàgines web: santandreucontemporani.org i fabraicoats.bcn.cat La presentació de sol·licituds suposa l'acceptació d'aquestes bases. Els dossiers presentats formaran part del Fons de Dossiers de Sant Andreu Contemporani i estaran disponibles per consulta pública.

Català

Documentació

Condicions 1 Els tres tallers ocupen una zona diàfana de 160 m² situada a la segona planta de la Fabra i Coats i disposen de connexió Wi-Fi. Cada artista disposarà del seu propi mobiliari (taules de 3 × 2 m, cadires i guixeta amb clau) i accés a zona comuna de forma puntual. 2 Els espais estaran disponibles de febrer a desembre del 2014. L'horari d'accés als espais serà de 9 a 22 h de dilluns a divendres i de 10 a 21 h els dissabtes, prèvia consulta i amb dependència de la disponibilitat de l’espai. 3 Els artistes seleccionats signaran un contracte de lloguer. El preu serà de 85 € al mes. 4 Els artistes hauran de formar part del programa expositiu de Sant Andreu Contemporani. A aquesta fi els residents disposaran d'una borsa de producció de 1.200 €. 5 Els artistes hauran de tenir disponibilitat per a atendre amb regularitat, als seus espais de treball, les visites de comissaris, crítics i altres agents del sector de les arts visuals contemporànies programades per l’equip del SAC (a raó d’una visita al mes aproximadament).

Els artistes interessats hauran de presentar un dossier que exposi la descripció del projecte per desenvolupar dins el programa expositiu de Sant Andreu Contemporani, una carta de motivacions i necessitats d'us de l'espai de treball, així com material gràfic d'obra recent acompanyat del currículum artístic. Les sol·licituds es faran a la pàgina web: santandreucontemporani.org Dades de contacte Nom, adreça, codi postal, telèfon i correu electrònic. DNI / NIE / Número passaport Statement Text breu que descrigui el marc conceptual i els interessos de l'autor (màxim 1500 caràcters) Carta de motivacions (màxim 4.000 caràcters) Resum projecte PDF del projecte a realitzar durant la residència amb síntesi conceptual, calendari i pressupost (màxim 3 MB) Dossier/CV PDF obra anterior i CV (màxim 3 MB)

Selecció

Més informació

Una comissió formada per Mónica Cabo i Jacobo Bugarín, Lluc Mayol i Silvia Muñoz d’Imbert, s'encarregarà de seleccionar els artistes de Sant Andreu Contemporani – Programa de Residències. Així mateix formaran part de la comissió, amb veu i sense vot, un representant de Fabra i Coats i un altre de Sant Andreu Contemporani.

santandreucontemporani.org bcn.cat/fabriquesdecreació/ ca/fabra.html Consultes sac@santandreucontemporani.org T 93 311 99 53


Sant Andreu Contemporani Programa de Residencias 2014 Sant Andreu Contemporani y Fabra i Coats – Fàbrica De Creació SAC Programa de Residencias es el programa de residencias de Sant Andreu Contemporani y Fabra i Coats – Fábrica de Creación de Barcelona, dirigido a artistas visuales, y de carácter anual. En el marco de este programa, se abre una convocatoria para seleccionar tres artistas que precisen de un espacio de trabajo para desarrollar un proyecto artístico. Los artistas seleccionados podrán disfrutar de un espacio de trabajo en régimen de alquiler económico durante los meses de febrero a diciembre de 2014, así como de una bolsa de producción de 1.200 €. También contarán con el apoyo y el seguimiento del equipo de trabajo de SAC, y recibirán regularmente, en sus espacios de trabajo, la visita de comisarios, críticos y otros agentes del sector de las artes visuales contemporáneas. Los proyectos producidos deberán ser presentados dentro de la programación de Sant Andreu Contemporani 2014.

Plazos El plazo de inscripción será del 20 de diciembre al 10 de enero. El formulario de registro se cerrará a las 24 h del 10 de enero y no se aceptarán solicitudes más allá de este horario. En caso de incidencias con el formulario de registro on-line será necesario hacer llegar la documentación requerida por correo electrónico antes de las 24 h del 10 de enero de 2014. El listado de seleccionados se hará público a finales de enero de 2014 en las páginas web: santandreucontemporani.org y fabraicoats.bcn.cat La presentación de solicitudes supone la aceptación de estas bases. Los dossieres presentados formarán parte del Fondo de Dossieres de Sant Andreu Contemporani y estarán disponibles para consulta pública.

Castellano

Documentación

Condiciones 1 Los tres talleres ocupan una zona diáfana de 160 m² situada en la segunda planta de la Fabra i Coats y disponen de conexión Wi-Fi. Cada artista dispondrá de su propio mobiliario (mesas de 3 × 2 m, sillas y taquilla con llave) y acceso a zona común de forma puntual. 2 Los espacios estarán disponibles de febrero a diciembre de 2014. El horario de acceso a los espacios será de 9 a 22 h de lunes a viernes y de 10 a 21 h los sábados, previa consulta y con dependencia de la disponibilidad del espacio. 3 Los artistas seleccionados firmarán un contrato de alquiler. El precio será de 85 € al mes. 4 Los artistas deberán formar parte del programa expositivo de Sant Andreu Contemporani. A este fin los residentes dispondrán de una bolsa de producción de 1.200 €. 5 Los artistas deberán tener disponibilidad para atender con regularidad, en sus espacios de trabajo, las visitas de comisarios, críticos y otros agentes del sector de las artes visuales contemporáneas programadas por el equipo del SAC (a razón de una visita al mes aproximadamente).

Los artistas interesados tendrán que presentar un dossier que exponga la descripción del proyecto a desarrollar dentro del programa expositivo de Sant Andreu Contemporani, una carta de motivaciones y necesidades del uso del espacio de trabajo, así como material gráfico de obra reciente acompañado del currículum artístico. Las solicitudes se harán en la página web: santandreucontemporani.org Datos de contacto Nombre, dirección, código postal, teléfono y correo electrónico. DNI / NIE / Número pasaporte Statement Texto breve que describa el marco conceptual y los intereses del autor (máximo 1500 caracteres) Carta de motivaciones (máximo 4.000 caracteres) Resumen proyecto PDF del proyecto a realizar durante la residencia con síntesis conceptual, calendario y presupuesto (máximo 3 MB) Dossier/CV PDF obra anterior y CV (máximo 3 MB)

Selección

Más información

Una comisión formada por Mónica Cabo y Jacobo Bugarín, Lluc Mayol y Silvia Muñoz d’Imbert se encargará de seleccionar los artistas de Sant Andreu Contemporani - Programa de Residencias. Así mismo formarán parte de la comisión, con voz y sin voto, un representante de Fabra i Coats y otro de Sant Andreu Contemporani.

santandreucontemporani.org bcn.cat/fabriquesdecreació/ ca/fabra.html Consultas sac@santandreucontemporani.org T 93 311 99 53

Profile for Sant Andreu Contemporani (SAC)

SAC Programa de Residències 2014  

Bases de SAC Programa de Residències 2014

SAC Programa de Residències 2014  

Bases de SAC Programa de Residències 2014

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded