Page 1

SAC—FiC PROGRAMA de RESIDÈNCIES 2016

informació i consultes: www.santandreucontemporani.org www.fabraicoats.bcn.cat sac@santandreucontemporani.org Tlf: 93 311 99 53

SAC-FiC Programa de Residències és el programa de residències de Sant Andreu Contemporani i Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona, adreçat a artistes visuals, i de caràcter anual. En el marc d’aquest programa, s’obre una convocatòria per a seleccionar tres artistes que precisin d’un espai de treball per a desenvolupar un projecte artístic. Els artistes seleccionats podran gaudir d’un espai de treball en règim de lloguer econòmic durant els mesos de febrer a desembre de 2016, així com d’una borsa de producció de 1.200 €. També comptaran amb el suport i el seguiment de l’equip de treball de SAC, i rebran regularment, als seus espais de treball, la visita de comissaris, crítics i altres agents del sector de les arts visuals contemporànies. Els projectes produïts hauran de ser presentats dins la programació de Sant Andreu Contemporani 2016.

CONDICIONS

DOCUMENTACIÓ

1. Els tres tallers ocupen una zona diàfana situada a la segona planta de Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona i disposen de connexió Wi-Fi. Cada artista disposarà del seu propi mobiliari (taules de 3 x 2 m, cadires i guixeta amb clau) i accès a zona comuna de forma puntual. Els tallers no disposen d’accés directe a aigua corrent.

Les sol·licituds es cursaran a través de la la pàgina web: www.santandreucontemporani.org

2. Els espais estaran disponibles de febrer a desembre del 2016. L’horari d’accés als espais serà de 9 a 22 h de dilluns a divendres, i de 10 a 21 h els dissabtes (en aquest cas amb consulta prèvia i amb dependència de la disponibilitat de l’espai). 3. Els artistes seleccionats signaran un contracte de lloguer. El preu del lloguer de l’estudi serà de 82 € al mes. 4. Els artistes hauran de formar part del programa expositiu de Sant Andreu Contemporani. A aquesta fi els residents disposaran d’una borsa de producció de 1.200 € (subjectes a retenció vigent + impostos inclosos) per a desenvolupar el seu projecte. Els artistes han de preveure la possibilitat que, per qüestions administratives, la borsa de producció no es faci efectiva a l’inici del període de la seva residència sinó més tard. 5. Els artistes hauran de tenir disponibilitat per a atendre amb certa regularitat, als seus espais de treball, les visites de comissaris, crítics i altres agents del sector de les arts visuals contemporànies programades per l’equip del SAC, a raó d’una visita cada dos mesos aproximadament. 6. Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona no es fa responsable de possibles robatoris i danys a tercers com a consequència del desenvolupament del projecte.

Els artistes interessats hauran de cumplimentar el formulari que hi trobaran amb la informació següent: • Dades de contacte • Carta de motivació • Statement (text breu que descrigui el marc conceptual i els interessos de l’autor) • Descripció del projecte a desenvolupar durant la residència en format pdf • Breu informe sobre les necesitats d’ús de l’espai de treball i horari setmanal previst d’utilització del taller • Currículum o dossier artístic

SELECCIÓ Una comissió formada per Silvia Dauder (galerista), Alberto Peral (artista) i Marla Jacarilla (artista), s’encarregarà de seleccionar els artistes de SAC-FiC Programa de Residències. Així mateix formaran part de la comissió, amb veu i sense vot, un representant de Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona i els membres de Sant Andreu Contemporani.

TERMINIS El termini d’inscripció será del 23 de novembre de 2015 al 8 de gener de 2016 . El formulari de registre es tancarà a les 24 h del 8 de gener i no s’acceptaran sol·licituds més enllà d’aquest horari. En cas d’incidències amb el formulari de registre on-line caldrà fer arribar la documentació requerida per correu electrònic abans de les 24 h del 8 de gener de 2016. El llistat de seleccionats es farà públic el 20 de gener de 2016 a les pàgines web: santandreucontemporani.org i fabraicoats.bcn.cat/ La presentació de sol·licituds suposa l’acceptació d’aquestes bases. Els dossiers presentats formaran part del Fons de Dossiers de Sant Andreu Contemporani i estaran disponibles per consulta pública segons demanda.


SAC—FiC PROGRAMA de RESIDENCIAS 2016

información y consultas: www.santandreucontemporani.org www.fabraicoats.bcn.cat sac@santandreucontemporani.org Tlf: 93 311 99 53

SAC-FiC Programa de Residencias es el programa de residencias de Sant Andreu Contemporani y Fabra i Coats - Fàbrica de Creació de Barcelona, dirigido a artistas visuales, y de carácter anual. En el marco de este programa, se abre una convocatoria para seleccionar tres artistas que precisen de un espacio de trabajo para desarrollar un proyecto artístico. Los artistas seleccionados podrán disfrutar de un espacio de trabajo en régimen de alquiler económico durante los meses de febrero a diciembre de 2016, así como de una bolsa de producción de 1.200 €. También contarán con el apoyo y el seguimiento del equipo de trabajo de SAC, y recibirán regularmente, en sus espacios de trabajo, la visita de comisarios, críticos y otros agentes del sector de las artes visuales contemporáneas. Los proyectos producidos deberán ser presentados dentro de la programación de Sant Andreu Contemporani 2016

CONDICIONES

DOCUMENTACIÓN

1. Los tres talleres ocupan una zona diáfana situada en la segunda planta de Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona y disponen de conexión Wi-Fi. Cada artista dispondrá de su propio mobiliario (mesas de 3 x 2 m, sillas y taquilla con llave) y acceso a zona común de forma puntual. Los talleres no disponen de acceso directo a agua corriente.

Las solicitudes se cursarán a través de la página web: www.santandreucontemporani.org

2. Los espacios estarán disponibles de febrero a diciembre de 2016. El horario de acceso a los espacios será de 9 a 22 h de lunes a viernes y de 10 a 21 h los sábados (en este caso con consulta previa, y con dependencia de la disponibilidad del espacio). 3. Los artistas seleccionados firmarán un contrato de alquiler. El precio será de 82 € al mes. 4. Los artistas deberán formar parte del programa expositivo de Sant Andreu Contemporani. A este fin los residentes dispondrán de una bolsa de producción de 1.200 € (sujetos a retención vigente + impuestos incluidos) para desarrollar su proyecto. Los artistas deben prever la posibilidad de que, por cuestiones administrativas, la bolsa de producción no se haga efectiva al inicio del período de su residencia sino más tarde. 5. Los artistas deberán tener disponibilidad para atender con regularidad, en sus espacios de trabajo, las visitas de comisarios, críticos y otros agentes del sector de las artes visuales contemporáneas programadas por el equipo del SAC, a razón de una visita cada dos meses aproximadamente. 6. Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona no se hace responsable de posibles robos ni daños a terceros como consecuencia del desarrollo del proyecto.

Los artistas interesados deberán cumplimentar el formulario que encontrarán en la web con la siguiente información: • Datos de contacto • Carta de motivación • Statement (breve texto que describa el marco conceptual y los intereses del autor) • Descripción del proyecto a desarrollar durante la residencia • Breve informe sobre las necesidades de uso del espacio de trabajo y horario semanal previsto de utilización del taller • Currículum o dossier artístico

SELECCIÓN Una comisión formada por Silvia Dauder (galerista), Alberto Peral (artista) y Marla Jacarilla (artista) se encargará de seleccionar los artistas de SAC-FiC Programa de Residencias. Así mismo formarán parte de la comisión, con voz y sin voto, un representante de Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona y los miembros de Sant Andreu Contemporani.

PLAZOS El plazo de inscripción será del 23 de noviembre de 2015 al 8 de enero de 2016. El formulario de registro se cerrará a las 24 h del 8 de enero y no se aceptarán solicitudes más allá de este horario. En caso de incidencias con el formulario de registro on-line será necesario hacer llegar la documentación requerida por correo electrónico antes de las 24 h del 8 de enero de 2016. El listado de seleccionados se hará público el 20 de enero de 2016 en las páginas web: santandreucontemporani.org y fabraicoats.bcn.cat/ La presentación de solicitudes supone la aceptación de estas bases. Los dossieres presentados formarán parte del Fondo de Dossieres de Sant Andreu Contemporani y estarán disponibles para consulta pública

Profile for Sant Andreu Contemporani (SAC)

Bases Convocatòria SAC-FiC Programa de Residències 2016  

Bases per a la convocatòria de SAC-FiC Programa de Residències 2016 a Fabra i Coats - Fàbrica de Creació de Barcelona

Bases Convocatòria SAC-FiC Programa de Residències 2016  

Bases per a la convocatòria de SAC-FiC Programa de Residències 2016 a Fabra i Coats - Fàbrica de Creació de Barcelona

Advertisement