Page 1


Werrej

Kumitat EΩekuttiv 2010...................................................................................................Pa©na 3 Mitt sena g˙all-Imqabbin ... MuΩika, Kultura, Suççess – Messa©© tal-President tas-Soçjetà................................Pa©na 5 Is-sabi˙ tal-esperjenzi huwa li jg˙inuna nag˙Ωlu l-futur – L-awgurju tas-Sindku...........Pa©na 7 Festa Speçjali – Riflessjoni mill-Kappillan tal-Parroçça ................................................Pa©na 9 Grazzi mill-qalb lil dawk kollha li ja˙dmu b’risq is-Soçjetà tag˙na – Messa©© mis-Segretarju tas-Soçjetà.....................................................................Pa©na 11 Il-KaΩin u l-Festa jirrikjedu spejjeΩ kbar – Appell tal-Kaxxier.....................................Pa©na 13 1950 sena ta’ fidi f’Malta - 100 sena tas-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V – Messa©© mid-Direttur Spiritwali.........................................Pa©na 15 Il-qofol u l-milja ta’ kull festa – Messa©© mill-G˙aqda KaΩini tal-Banda....................Pa©na 17 Armar li jibqa’ jitgawda tul is-snin – Appell mill-G˙aqda tal-Armar...........................Pa©na 19 Sehem il-mara fi ˙dan is-Soçjetà – Messa©© mill-Ferg˙a tan-Nisa...............................Pa©na 23 Sena ˙idma bla waqfien ... L-estensjoni tal-KaΩin – Messa©© mid-Direttur tal-KaΩin...........................................................................Pa©na 25 Responsabbiltà biex inkomplu nkabbru l-Kultura MuΩikali – Messa©© mis-Surmast Direttur tal-Banda............................................................Pa©na 27 Is-Sena taç-Çentinarju....................................................................................................Pa©na 29 Bukkett ta’ Mitt Warda f’Ìie˙ Santa Marija – PoeΩija – F’g˙eluq il-100 sena mit-twaqqif tas-Soçjetà Santa Marija fl-Imqabba (1910-2010)..........................................................................................Pa©na 37 9 t’April 1942 ... Ìrajjiet l-Imqabba..............................................................................Pa©na 39 Çentinarju Tag˙na Lkoll – Kanzunetta ma˙ru©a mis-Soçjetà fl-okkaΩjoni tas-Sena taç-Çentinarju..............Pa©na 45 Trofew Chev. George Martin A. Mus. L.C.M.,O.S.T.J. – L-attivist tas-Sena 2009........................................................................................Pa©na 47 Programm Vokali u Strumentali nhar l-10 ta’ Awwissu...............................................Pa©na 49 Programm Festi Esterni f’©ie˙ Santa Marija 2010........................................................Pa©na 50 Funzjonijiet tal-Knisja...................................................................................................Pa©na 53 Il-Banda Re Ìor© V – Impenn fis-sena taç-Çentinarju..................................................Pa©na 55 Innu lil Santa Marija, Imtellg˙a s-Sema........................................................................Pa©na 59 Profili – Diretturi u Surmastrijiet...................................................................................Pa©na 61 Tifkiriet – ÌuΩepp Ûammit............................................................................................Pa©na 69 F’©ie˙ l-istorja................................................................................................................Pa©na 71 Inkomplu nibnu fuq is-Suççessi – Messa©© mis-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija......Pa©na 75 Bukkett b’Mitt Warda lil Santa Marija – PoeΩija..........................................................Pa©na 83 Çentinarju ta’ Suççessi G˙all-KaΩin Santa Marija – PoeΩija.........................................Pa©na 83 Tifkiriet..........................................................................................................................Pa©na 85 Il-Ma©©ur Anthony Aquilina, Is-Surmast tal-Marçi Maltin – PoeΩija - G˙eluq il-25 sena mill-mewt tal-Ma©©ur Anthony Aquilina (1985 – 2010).........................................................Pa©na 90 Statwa ©dida ta’ Santa Marija f’Misra˙ il-Missjoni Ω-Ûg˙ira........................................Pa©na 91 Tempora Muntantur.......................................................................................................Pa©na 93 Suççess kontinwu – Messa©© mill-G˙aqda tan-Nar Santa Marija.................................Pa©na 97 Programm tal-log˙ob tan-nar.......................................................................................Pa©na 101 Poster Uffiçjali Març tal-A˙˙ar Tridu..........................................................................Pa©na 103 Çelebrazzjonijiet denji ta’ Champions.........................................................................Pa©na 105 L-G˙aqda tan-Nar Santa Marija – Ritratti...................................................................Pa©na 106 Relazzjonijiet Internazzjonali......................................................................................Pa©na 109 Mitt Sena g˙all-Imqabbin ... MuΩika, Kultura, Suççess – Lenti fuq is-Soçjetà (1910-2010)......................................................................Pa©na 113 60 Sena ilu… Il-mixja lejn id-Domma tal-Assunzjoni ...............................................Pa©na 137 Le˙en il-Fratellanza.....................................................................................................Pa©na 139 Xhieda ta’ 300 sena devozzjoni lejn San Pawl fl-Imqabba..........................................Pa©na 141 Presidenti li mexxew is-Soçjetà...................................................................................Pa©na 147 50 Sena ilu… Il-Universal Joint..................................................................................Pa©na 163 Xbihat tal-Assunta fil-Knisja Arçipretali taΩ-Ûebbu© G˙awdex.................................Pa©na 165 Mqabba F.C Youth Nursery.........................................................................................Pa©na 167 Ir-Re Ìor© V tal-Ingilterra 100 sena minn mindu George Saxe-Coburg und Gotha in˙atar Re tal-Imperu Britanniku .........................................................................Pa©na 171 Il-Pustier ta’ Santa Marija – Le©©enda........................................................................Pa©na 178 B˙alma l-Madonna telg˙et is-Sema bir-ru˙ u l-©isem, hekk a˙na li nsalvaw, g˙ad immorru s-Sema bir-ru˙ u l-©isem...............................................................Pa©na 179 Innu lil Marija Assunta................................................................................................Pa©na 183 Minn fejn ser jg˙addi l-març?......................................................................................Pa©na 184 Rendikont Çelebrazzjonijiet fil-Knisja – Festa Santa Marija 2009.............................Pa©na 186 Il-Pjazza tal-Imqabba – Tidher l-Istatwa ta’ Santa Marija qabel ©iet im©arrfa fit-Tieni Gwerra Dinjija – Ritratt tal-img˙oddi.....................Pa©na 186

Artikolisti ABDILLA Antoine AGIUS Mro. David AGIUS FARRUGIA Pauline BIANCHI Chev. Carmel BRIFFA Carmel CAMILLERI Gilbert CAMILLERI Joseph CARUANA Rev. Dun Nazzaren CHETCUTI Joe ELLUL Carmel FARRUGIA Anthony FARRUGIA Antoine FARRUGIA Giovanni Battista FARRUGIA Rev. Fr. Jonathan FARRUGIA Joseph FARRUGIA Stefano FENECH Mario GALEA Emanuel GALEA Victor GAUCI Paul GHIGO Fran©iska SCIBERRAS Antoine ZAHRA Carmel ZAHRA Rev. Fr. Joseph O.P. ZAMMIT David Bord Editorjali BRIFFA Carmel ELLUL Carmel SCIBERRAS Antoine SPITERI Christopher Qari tal-Provi SCIBERRAS Elvin Riklami BRIFFA Carmel Ritratti tal-Faççata L-istatwa artistika u devota ta’ Santa Marija meqjuma ©ewwa l-Imqabba. Fl-isfond jidher il-KaΩin tas-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V u l-arma tas-Soçjetà li din is-sena qed tiççelebra g˙eluq l-ewwel çentinarju mit-twaqqif tag˙ha.

Il-kontenut f’din il-pubblikazzjoni mhux bilfors jirrifletti l-fehma tal-Bord Editorjali. L-Artikolisti kollha huma responsabbli g˙al kitbiethom. © Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V – Mqabba, Malta Est. 1910 L-ebda parti minn dan il-ktieb ma tista’ ti©i kkupjata ming˙ajr il-permess bil-miktub tal-Bord Editorjali.

Design, Prepress & Printing

Ûurrieq Road, Qrendi Tel: 21 680789, 21 649012 E-mail: bestprint@maltanet.net


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Kumitat EΩekuttiv 2010 Presidenti Onorarji Onor. Dr. Louis Galea B.A., LL.D., M.P., Sur Joseph Farrugia

President Carmel Zahra

Viçi-President Carlo Sciberras

Segretarju Carmel Ellul

Viçi-Segretarju Michael Ghigo

Kaxxier Carmel Briffa

Assistent Kaxxier/Delegat Banda Christopher Spiteri

Uffiçjali Relazzjonijiet Pubbliçi Antoine Farrugia, Mario Zammit

Delegat tan-Nar Michael Ghigo

Delegati g˙all-Armar Felix Galea, Patrick Ghigo

Direttur tal-KaΩin Anthony Farrugia Assistent Direttur tal-KaΩin/Delegat Attivitajiet Felix Galea Delegat tal-Plançier Benny Camilleri

Direttur Spiritwali Fr. Joseph Zahra 0.P.

RappreΩentanti fl-G˙aqda KaΩini tal-Baned Maltin Carmel Briffa, Carlo Sciberras

ReviΩuri Antoine Abdilla, FransVella

Konsulenti Legali Dr. Marse Ann Farrugia Dip. CAN.L.,LL.D., Dr. Mark Portelli B.A.,LL.D.

Surmast Direttur tal-Banda Mro. David Agius A.Mus. L.C.M., A.Mus. V.C.M.(Hons.), A.L.C.M. Kummissjoni g˙all-Banda Nicholas Baldacchino, Antoine Farrugia, Alfred Galea, Christopher Spiteri, Adrian Zahra

Kummissjoni Festi Çentinarji Antoine Abdilla, Antoine Farrugia, Antoine Sciberras, Carlo Sciberras, Dr. Charles Sciberras, Frans Vella, John Zammit, Mario Zammit

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

3


Qormi - Żabbar - Fgura - Buġibba - Iklin - Ħamrun - Swatar - Attard


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Il-messa©© tal-President tas-Soçjetà

Mitt sena g˙all-Imqabbin ... MuΩika, Kultura, Suççess Is-Sur Carmel Zahra Huwa ta’ unur g˙alija li qed Festival Internazzjonali tan-Nar ta’ Dan ix-xog˙ol kollu ma jsirx millinwassal dan il-messa©© tieg˙i b˙ala Malta li sar fil-Port il-Kbir fis-sena Kumitat biss, iΩda bil-koperazzjoni President ta’ din is-Soçjetà f’g˙eluq 2006 li segwa bis-suççess l-ie˙or tas-soçji u l-partitarji kollha. il-mitt sena mit-twaqqif tag˙ha. Tul dak tar-reb˙ tal-ewwel premju fil- G˙alhekk nixtieq nie˙u l-opportunità dawn il-mitt sena ma kienx kollox Kampjonat Mondjali tan-Nar Caput sabiex nirringrazzja lil kul˙add b’mod façli. Kien hemm Ωmien ta’ tlug˙ u Lucis 2007 li sar ©ewwa Ruma. Din speçjali l-ewwel nett lil missirijietna nΩul b˙al ma kul˙add jew kull familja is-sena wkoll iççelebrajna ir-reb˙ tal- li mexxew din is-Soçjetà b’g˙aqal jkollha fil-˙ajja tag˙ha. Però meta ewwel premju fir-IV Edizzjoni tal- u impenn kbir, lill-Eks Presidenti wie˙ed jiffaççja l-isfidi b’impenn Festival Nazzjonali tan-Nar tal-Art li mexxew din is-Soçjetà, lis-sotto veru jasal biex jimxi kontra l-kurrenti 2010 li sar fil-Furjana. kumitati kollha kif ukoll, lis-Surmast u hawn ikun sar is-suççess. Ta’ min jg˙id li s-suççessi ma u l-bandisti, lill-benefatturi kollha u Minn Ωmien g˙al Ωmien jsirux biss bil-kisba ta’ unuri minn lis-soçji kollha li Ωgur li ming˙ajr ill-antenati tag˙na dejjem ˙admu u Malta jew minn barra minn xtutna. kontribut tag˙hom ma konniex naslu a˙na komplejna warajhom, sabiex Jien in˙oss li s-Soçjetà g˙amlet fejn wasalna. g˙ollejna u kabbarna l-Festa tant suççess ukoll meta nxtrat il-propjetà Qabel nag˙alaq dan il-messa©© g˙aΩiΩa g˙alina l-Imqabbin u g˙all- li g˙andha b˙alma huma l-KaΩin, nixtieq nie˙u spunt mil-logo Maltin kollha, il-Festa ta’ Santa l-im˙aΩen u l-post tan-nar kif ukoll Çentinarju - Mitt sena g˙allMarija. Bil-kollaborazzjoni tas- dan l-a˙˙ar bit-tkabbir tal-istess Imqabbin ... MuΩika, Kultura, sotto kumitati, stajna niksbu suççessi KaΩin. Ta’ min ifakkar ukoll li dan Suççess. G˙alhekk nixtieq in˙e©©e© kbar kemm nazzjonali kif ukoll fuq l-a˙˙ar snin sar ˙afna xog˙ol ta’ b’mod speçjali liΩ-Ωg˙aΩag˙ sabiex baΩi internazzjonali b˙alma huma dekorazzjoni fis-sala prinçipali bil- jipprattikaw dak li hemm miktub l-Ìemella©© bejn iΩ-Ωew© baned, pittura tal-Kav. Pawlu Camilleri fuq il-logo biex ikollna s-suççess. dik tas-Soçjetà tag˙na l-Banda Re Cauchi u barra minn hekk ing˙atat Din is-sena b’mod speçjali nixtieq li Ìor© V u dik ta’ Santa Vittoria in spinta kbira lill-armar. niftakru fil-benefatturi li ˙allew din Matenano mill-provinçja ta’ id-dinja u li a˙na qed ingawdu Fermo fl-Italja, inkurunat bildak li ˙allewlna. kisba tal-unur Les Etoiles d’Or Nag˙laq bis-soltu appell du Jumelage – Stilel tad-Deheb tieg˙i biex kul˙add i©ib ru˙u g˙all-Ìemella©©i. Barra minn sewwa matul il-©ranet talhekk kellna suççessi f’pajjiΩna Festa. Nifir˙u ming˙ajr ma meta l-Banda Re Ìor© V nwe©©g˙u lil ˙add u nersqu lejn daqqet ©ewwa t-Teatru Manoel is-sagramenti u l-funzjonijiet kif ukoll internazzjonalment tal-knisja u hekk ikollna Festa meta l-Banda daqqet waqt sabi˙a u ta’ suççess kif tixtieq udjenza mal-Papa Benedittu Ommna Marija mtellg˙a XVI ©ewwa s-Sala Nervi fils-sema. Il-Festa t-tajba lillVatikan. Kellna wkoll isImqabbin kollha. Grazzi. Is-Sur Carmel Zahra, President tas-Soçjetà waqt Ωjara ta’ suççess meta l-Ghaqda tan-Nar korteΩija li delegazzjoni mis-Soçjetà g˙amlet lill-E.T. President ta’ Malta Dr. George Abela nhar it-12 ta’ Jannar, 2010. reb˙et l-ewwel premju fl-Ewwel

Is-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V tixtieq tifra˙ lis-

Sur Carmel Zahra, President tas-Soçjetà

fl-okkaΩjoni tal-g˙oxrin anniversarju b˙ala President tal-istess Soçjetà. Nawgurawlu aktar ˙idma b’risq is-Soçjetà tag˙na.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

5


For all your Electrical & Plumbing Needs Farell Ironmongery

Farell Farell Blue Grotto Avenue, Ûurrieq • Tel: 21647 960 Opening Hours: Monday to Friday from 7.30am to 7.00pm & Saturdays from 7.00am to 1.00pm

Farell Bathrooms, Blue Grotto Avenue, Zurrieq T: 2164 2396 F: 2168 9745 E: farell@onvol.net


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Messa©© mis-Sindku tar-Ra˙al

Is-sabi˙ tal-esperjenzi huwa li jg˙inuna nag˙Ωlu l-futur Is-Sur Emanuel Galea Il-˙ajja tag˙na hija mibnija fuq mhux ser ikunu dawn iç-çirkostanzi s’issa dejjem irnexxielna neg˙lbuhom ˙afna affarijiet li bosta minnhom ©odda li ser iΩΩommuna b˙ala Maltin u n˙arsu ’l quddiem. Kull tant veru, huma tajbin ˙afna u o˙rajn ftit inqas. milli nkomplu noffru Sjuf s˙a˙ ta’ trid tkun persistenti aktar min-normal Però kollha jibqg˙u esperjenzi li spettakli u kultura lil ˙afna Maltin biex twassal fejn tixtieq dak kollu li jg˙allmuna, anke l-içken ˙a©a. u G˙awdxin flimkien mal-mijiet jkun hemm ippreparat, iΩda dan kollu Qatt ma g˙andna n˙allu ta˙rabilna ta’ turisti li jΩuru pajjiΩna apposta. jkun fil-pakkett li tift˙u meta ti©i elett l-okkaΩjoni li b’dak li se˙˙ fil-passat L-importanti biex dan ise˙˙ però, mill-poplu. Nifhem ukoll, g˙ax ji©u tag˙na jew ta’ o˙rajn nitg˙allmu je˙tie© li toktor is-solidarjetà bejn mumenti li tkun ser iççedi, tant tibda minnha. dawk kollha involuti. Irrilevanti tara l-˙aΩin jew dak li ma tixtieqx Din is-sena ta˙bat il-mitt sena tas- x’festa jiççelebraw. Id-diskussjoni ©ej kontra biss u ta˙sbek ser tinfaqa’ Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© ma tridx tieqaf mal-ewwel diffikulta’ bil-piΩ tar-responsabbiltà li g˙andek. V. Mhux ser nid˙ol fl-istorja kollha anzi trid tippersisti dejjem aktar. Alla ˙ares ma jkunux hemm dawk ta’ iΩda ppermettuli nag˙mel aççenn G˙ar-ra©uni m’hemmx forza basta madwarek l-aktar g˙eΩieΩ u jid˙lu g˙aliha. Meta ©ie ppreΩentat il-logo jitwarrab l-element personali u jerfg˙ulek biçça fil-pront. xhur ilu, kont preΩenti u niftakar li jitkattar dak soçjali. Jiena nemmen li Biss g˙alkemm ng˙addi minnhom laqatni ˙afna. Tliet kelmiet dawk il-©ranet, f’˙in li ©abru l-istorja tas-Soçjetà minnhom in©ib quddiem fil-qosor u nimma©ina g˙ajnejja l-esperjenzi sbie˙ l-iskop li bih kienet speçjalment meta tg˙in twaqqfet. Ma nimma©inax jew ne˙˙ejt diffikulta’ lil li kien façli dejjem iΩ-Ωmien xi ˙add u dlonk ner©a’ li g˙addiet minnu. Min jaf niççar©ja. Nemmen li hekk kemm il-partitarji tul is-snin g˙andu jkun biex dawk kellhom jag˙tu l-massimu li huma b˙alna inkluΩ iltag˙hom biex dak li bdew kaΩini li ja˙dmu fil-qasam ta’ qabilhom ikomplu tal-volontarjat jibqg˙u jibnu fuqu u jippreparaw jirnexxu g˙al aktar u aktar pedamenti ©odda g˙allsnin. futur. Ma nimma©inax Filwaqt li nifra˙ lillanqas li naqsu Ω-Ωminijiet President u Kumitat Is-Sur Emanuel Galea, Sindku tal-Imqabba flimkien mal-President tas-Soçjetà, is-Sur Carmel Zahra u l-Kummissarju G˙oli tal-Ingilterra, jew esperjenzi diffiçli fuq Çentrali, Sezzjonijiet kollha Louise Stanton, josservaw il-wirja unika ‘La Samana Santa’ waqt is-Soçjetà iΩda kieku ma is-Sinjura fi ˙dan is-Soçjetà Santa il-‘Lejla ta’ Tifkira’ organizzata fl-Imqabba nhar il-Ìimg˙a 9 ta’ April 2010. g˙elbuhomx perswaΩ li Marija u Banda Re Ìor© V mhux qed ji©i ççelebrat il-mitt sena. dejjem teΩisti soluzzjoni u g˙alkemm g˙al dak kollu poΩittiv li sar matul Illum hemm sfidi ©odda li qed ji©u mumenti li fejn taqta’ jo˙ro© l-a˙˙ar mitt sena, f’isem il-Kunsill jersqu lejn is-Soçjetajiet u kaΩini tal- id-demm, l-esperjenza tg˙allem li li jiena mmexxi nawguralkom kull banda li jiççelebraw il-festi. Wie˙ed jinqata’ fejn jo˙ro© l-inqas. suççess f’dak kollu ppreparat. Tajjeb, jifhem li mhux façli taççetta millDiffikultajiet niltaqg˙u mag˙hom li flimkien nirringrazzjaw lil Omma ewwel realtajiet ©odda li min˙abba kuljum anke b˙ala Kunsill Lokali u tas-sema talli ΩΩomm idejha fuqna çirkustanzi ta’ Ωmienna je˙tie© li nser˙ilkom raskom li jkun hemm lkoll speçjalment fuq dawk kollha li nidrawhom u nirkbu fuqhom biex minnhom li jiddependi ˙afna b’˙afna sogru g˙alihom u sagrifiççju b’hekk nibdluhom f’opportunitajiet. x’niddeçiedu. Permezz tal-vot g˙al familthom ja˙dmu n-nar sabiex Mhux lok li min˙abba fihom tag˙kom a˙na d˙alna g˙al din ir- isebb˙u u janimaw aktar il-festi sbie˙ naqtg˙u qalbna b˙ala Maltin li responsabbiltà wkoll li taf tin˙ass tag˙na. f’demmna hemm mag˙©una l-˙e©©a meta tkun tqila. G˙all-grazzja t’Alla li niççelebraw fuq kollox. Ûgur li u tal-esperjenza li ksibna tul is-snin Email - noel.galea@global.net.mt

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

7


TAX-XIÓA RESTAURANT Blue Grotto, Wied iΩ-Ûurrieq

specialising in: FRESH FISH AND MEAT (A la Carte and Maltese Rabbit also available) AND MANY SPECIAL DISHES

For reservations phone 21680684 Opening Hours (from 1st June onwards) from 9.00am till 11.00pm


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Il-messa©© tal-Kappillan tal-parroçça

Festa speçjali

Dun Nazzaren Caruana Nifhem li l-Festa ta’ din is-sena tas-Soçjetà l-o˙ra. Deher ukoll Jispikka wkoll is-silenzju tag˙ha. g˙andha tkun wa˙da speçjali g˙as- meta f’Ottubru li g˙adda Ω-Ωew© Kienet tag˙Ωel il-kliem li kienet Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© soçjetajiet daqqew flimkien, bl- tg˙id..qatt ma twe©©a’ bi kliemha V u konsegwentement anke g˙ar- istendardi tat-tnejn flimkien, flimkien iΩda dejjem tinkora©©ixxi lil dak li Ra˙al tal-Imqabba. Dan min˙abba ma’ dak tal-Imqabba, f’okkaΩjoni jkun. Anke fin-niket tag˙ha qatt ma l-fatt li din is-Soçjetà qed tiççelebra organizzata mill-Kunsill Lokali. qatg˙et qalbha g˙aliex kienet taf li l-Ewwel Çentinarju tag˙ha. Illum qed nifhmu iΩjed li g˙alkemm Alla hu dejjem mag˙ha. Is-sigriet Mill-wirja li saret dan l-a˙˙ar ikun hemm opinjonijiet differenti ta’ ˙ajjitha kienet l-g˙aqda s˙i˙a fis-Sede tas-Soçjetà, fl-okkaΩjoni dan ma jfissirx li ma nistg˙ux nifir˙u li kellha m’Alla. U dan kien jidher taç-çentinarju, stajt nifhem ftit minn flimkien u nirrispettaw l-opinjoni ta’ fil-mumenti li kienet issib matul ilkemm Soçjetà tg˙addi minn affarijiet. xulxin. Fl-a˙˙ar mill-a˙˙ar dan huwa ©urnata biex ting˙aqad ma’ Alla waqt Kemm qtig˙ il-qalb, kemm diΩappunti wie˙ed mill-valuri fundamentali li it-talb tag˙ha. U g˙ax dejjem ˙abbet imma wkoll ˙afna sodisfazzjon lil Alla dejjem stmerret id-dnub, u suççessi. IΩda s-sigriet ta’ g˙aliex dan juri s-suppervja kollox hi l-g˙aqda ta’ bejnietna. tag˙na meta na˙sbu li we˙idna Fl-g˙aqda t-tbatija tinqasam nistg˙u nimxu ’l quddiem. Meta bin-nofs u l-fer˙ jirdoppja. nag˙mlu hekk dejjem niΩbaljaw Il-˙sieb meta twaqqfet din u darba jew o˙ra jiddispjaçina. is-Soçjetà kien li trawwem Mhux ta’ b’xejn li ambjent kulturali bejn ilmissirijietna g˙aΩlu lil Marija membri tag˙ha u anke fir-ra˙al b˙ala l-Patruna tal-parroçça tal-Imqabba, kif ukoll tkun ta’ tag˙na. Dan sabiex a˙na servizz g˙all-parroçça tag˙na nitg˙allmu mill-virtujiet sbie˙ speçjalment matul il-©ranet talli kienet t˙addan u nippruvaw Festa. Ta’ dan kollu jiena nie˙u a˙na wkoll nag˙mlu b˙alha. l-okkaΩjoni nirringrazzja lisJiena g˙alhekk minn Soçjetà tas-servizz li tat matul hawnhekk nixtieq lil kul˙add is-snin f’dan ir-rigward. il-Festa t-Tajba. Li jkunu ©ranet Li n˙arsu lejn il-passat mhux fejn tirrenja çerta armonija biΩΩejjed…tajjeb li nkunu ftit bejnietna. Ìranet li fihom saqajna fl-art u n˙arsu dejjem ’il nie˙du l-okkaΩjoni sabiex quddiem. Ng˙ixu maΩ-Ωminijiet nisimg˙u l-Kelma t’Alla matul tal-lum filwaqt li nirrispettaw il-Kwindiçina. U li nersqu g˙asil-valuri li t˙addan kull Soçjetà sagramenti tal-qrar u tat-tqarbin. serja. U l-valuri tag˙na huma Nirringrazzja lil dawk li qed Il-Kappillan Dun Nazzaren Caruana waqt il-ftu˙ tal-wirja ‘Lenti msejsa fuq dawk tal-Van©elu fuq is-Soçjetà (1910-2010)’ li ©iet imtellg˙a fis-swali tal-KaΩin ja˙dmu g˙as-suççess tal-festa kif wassalhomlna Kristu stess. ta’ din is-sena. Ringrazzjament bejn is-6 u l-20 ta’ Ìunju 2010. G˙alhekk nawgura lis-Soçjetà speçjali jmur g˙al tant nies li Santa Marija li tkompli timxi ’l l-Van©elu jwasslilna. b’mod volontarju jarmaw il-knisja quddiem billi twassal dawn il-valuri Ftit mumenti qabel Kristu miet g˙all-okkaΩjoni u jaraw li din tkun speçjalment dawk tal-g˙aqda u fuq is-salib xtaq li j˙allilna rigal mill- nadifa. Grazzi wkoll g˙al tant o˙rajn m˙abba lejn kul˙add. isba˙…lil Ommu (“Hawn hi ommok” li jarmaw it-toroq tag˙na u attivitajiet Nie˙u gost ng˙id li dan l-a˙˙ar Ìw. 19,27). Óallielna lil din il-mara o˙ra li jsiru fuq barra b˙alma huma qed naraw aktar maturità. Dan deher biex fiha naraw mudell çar ta’ kif l-baned u n-nar. çar fil-Quddiesa prinçipali taΩ-Ωew© g˙andna ng˙ixu. Tispikka l-˙lewwa J’Alla Marija Mtellg˙a s-Sema festi, meta kien hemm preΩenza li kellha speçjalment lejn dawk batuti. tkompli t˙arisna kif dejjem g˙amlet.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

9


L-istaff ta’ St. Paul’s Dental Clinic jixtieq jawgura l-festa t-tajba lill-Imqabbin kollha. Triq id-Dolmen, Óal Safi Tel: 27560272 Mob: 79092400


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Messa©© mis-Segretarju

Grazzi mill-qalb lil dawk kollha li ja˙dmu b’risq is-Soçjetà tag˙na Is-Sur Carmel Ellul G˙addiet sena o˙ra mill-a˙˙ar kemm ©ewwa s-sede tas-Soçjetà kif Fil-qasam bandistiku, is-Soçjetà messa©© tieg˙i fil-ktejjeb annwali tal- ukoll attivitajiet o˙ra sabiex ikomplu tag˙na kompliet ittella’ programmi ta’ festa. Din kienet sena ferm impenjattiva jin©abru fondi b’risq il-KaΩin. livell g˙oli u kompliet bit-ta˙ri© talfejn il-Kumitat kellu j˙abbat wiççu Ta’ sodisfazzjon kbir g˙al kul˙add alljievi. Ta’ min isemmi li g˙all-ewwel ma’ ˙afna problemi fir-rigward tal- din is-sena kien ir-reb˙ tal-Festival tan- darba fl-istorja tar-ra˙al tag˙na biskostruzzjoni tal-KaΩin. G˙all-grazzja Nar tal-Art ©ewwa l-Furjana, fejn is- sa˙˙a tal-Kunsill Lokali, iΩ-Ωew© baned t’Alla u ta’ Ommna Marija dan il- Soçjetà tag˙na permezz tal-G˙aqda tan- tal-Imqabba daqqew flimkien fl-attività pro©ett wasal fl-istadju finali tieg˙u Nar Santa Marija reb˙et tliet kategoriji mtellg˙a mill-istess Kunsill Lokali. biex fl-okkaΩjoni tal-g˙eluq tal-mitt biex spiççat ir-rebbie˙a assoluta ta’ din Dawn huma affarijiet li jag˙mlu unur sena Soçjetà nkunu tajna rigal sabi˙ ir-raba’ edizzjoni. B’hekk Ωidna unur liΩ-Ωew© soçjetajiet u lir-ra˙al tag˙na u xieraq lis-Soçjetà tag˙na. B’hekk, ie˙or fis-Soçjetà tag˙na flimkien ma’ u g˙andu jkun hemm iΩjed attivitajiet l-antenati li waqqfu s-Soçjetà tag˙na o˙rajn li rba˙na mal-medda taΩ-Ωmien. li fihom iΩ-Ωew© Soçjetajiet ikunu u dawk ta’ warajhom li komplew u Grazzi mill-qalb lil dawk kollha li flimkien biex inkabbru r-relazzjoni ta’ a˙na li qed immexxu llum, inkomplu ˙admu biex inkiseb dan l-unur. bejnietna. Nixtieq nirringrazzja lisnkabbru s-Soçjetà fiΩ-Ωmien li ©ej fejn Fejn jirrigwarda n-nar tal-ajru, Surmast, il-bandisti u l-Kummissjoni nispera li s-Soçjetà tibqa’ ssib nies komplejna npaxxu lill-Maltin u lill- Banda tax-xog˙ol tag˙hom kemm li jkomplu jindokraw u matul il-©ranet tal-Festa jkabbru l-kult Marjan fiskif ukoll matul is-sena Soçjetà u r-ra˙al tag˙na. kollha. Din is-sena ma nistax Ni©i biex nag˙laq ma nsemmix li fost is-soçi dawn il-kelmtejn billi u l-partitarji li ˙allewna nirringrazzja lil ekskellna Ωew© persuni li g˙al membri li kienu jiffurmaw snin twal taw il-˙in liberu parti mill-kumitati tag˙hom b’risq is-Soçjetà. preçedenti; lil ˙afna Hawn insemmi lil Joe benefatturi tal-g˙ajnuna Sciberras fil-qasam tanli taw fl-estensjoni talnar u lil Joseph Zammit KaΩin; lis-sotto kumitati fil-qasam tal-banda. Minn fi ˙dan is-Soçjetà tag˙na hawn insellmilhom u tax-xog˙ol imwettaq nag˙ti l-kondoljanzi lillminnhom matul is-sena; familji tag˙hom. lill-pulizija tax-xog˙ol Nista’ ng˙id li wara tag˙hom fi Ωmien il-Festa; Is-Sur Carmel Ellul, Segretarju tas-Soçjetà jidher jispjega lill-E.T. President ta’ l-festa li g˙addiet flimkien Malta Dr. George Abela, id-dettall tal-pittura ‘Il-Konvoj ta’ Santa Marija’ li tinsab lill-Kunsill Lokali; lismas-sotto kumitati tas- fis-sala ewlenija tal-KaΩin, waqt iΩ-Ωjara li l-President ta’ Malta g˙amel nhar l-24 soçi u partitarji li jie˙du ta’ Jannar 2010, fil-KaΩin. soçjetà u flimkien mal˙sieb jarmaw u jΩarmaw kummissjoni mwaqqfa apposta biex barranin bl-ispettakli li tellajna fil-Port l-armar tat-toroq fi Ωmien il-Festa; lilltie˙u ˙sieb iç-çelebrazzjonijiet tal- il-Kbir u ©ewwa n-Nadur G˙awdex. Kappillan u l-kleru kif ukoll lil dawk mitt sena mit-twaqqif tas-Soçjetà ma Ma’ dan kollu li semmejt, g˙all-Festa kollha li jg˙inu fil-Knisja matul ilwaqafniex mill-organizzazzjoni ta’ li ©ejja l-G˙aqda tan-Nar Santa Marija ©ranet tal-Festa. attivitajiet diversi. Minn hawn nixtieq ˙ejjiet programmi varji kemm f’dak li Grazzi lil kul˙add. nirringrazzja lill-kummissjoni tax- hu nar tal-ajru kif ukoll nar tal-art. Appell imur biex kul˙add jattendi xog˙ol kollu li g˙amlet ta’ kull xahar. Fil-qasam taΩ-Ûg˙aΩag˙ u f’dak g˙all-funzjonijiet tal-Knisja u biex Fost l-attivitajiet nixtieq insemmi tal-Armar, dawn komplew bil-˙idma waqt il-marçi n©ibu ru˙na sewwa l-attività tad-9 t’April, il-wirja fil-KaΩin tag˙hom biex fil-©ranet tal-festa biex inkomplu nag˙tu ©ie˙ lil Ommna dwar l-istorja tas-Soçjetà tul dawn il- r-ra˙al tag˙na jilbes il-libsa tal-festa Marija kif ukoll ng˙ollu isem is-Soçjetà mitt sena u attivitajiet varji o˙rajn. u Ω-Ωg˙aΩag˙ ikomplu jkabbru l-briju Santa Marija u Banda Re Ìor© V flIs-Sezzjoni Nisa kienet strumentali waqt il-marçi li s-Soçjetà tag˙na okkaΩjoni tal-mitt sena mit-twaqqif biex kwaΩi kull ©img˙a tellg˙et attività torganizza. tag˙ha. Viva Santa Marija.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

11


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Appell mill-Kaxxier

Il-KaΩin u l-Festa jirrikjedu ˙afna spejjeΩ Is-Sur Carmel Briffa Wara sena s˙i˙a ta’ ˙idma kontinwa, ix-xhur gerrbu u mag˙na re©a’ wasal ix-xahar t’Awwissu, ix-xahar li fih niççelebraw bl-aktar mod solenni l-Festa tal-Patruna tag˙na l-Imqabbin Santa Marija. Din is-sena l-Festa g˙andha sinifikat speçjali g˙aliex qeg˙din niççelebraw g˙eluq il-mitt sena tas-Soçjetà tag˙na, Soçjetà bi storja glorjuΩa u mog˙nija b’˙afna unuri. Matul din is-sena x-xog˙ol kien iffukat fuq l-estensjoni talKaΩin. Ix-xog˙ol mexa b’ritmu mg˙a©©el u nisperaw li sal-festa nkunu qrobna. Min qatt kien jobsor li f’g˙eluq il-mitt sena s-sede tasSoçjetà kienet ser tirdoppja u hawn minn qalbi nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li b’xi mod jew ie˙or taw l-g˙ajnuna tag˙hom. Din is-sena wkoll f’g˙eluq ilmitt sena l-G˙aqda tan-Nar talArt irnexxielhom i©ibu unur ie˙or lis-Soçjetà u ta’ dan ˙aqqhom kull tif˙ir. Kienet wirja kbira fuq il-

Fosos tal-Furjana li paxxiet liddilettanti ta’ Malta kollha. Dan l-unur Ωdied mat-tliet unuri l-o˙ra, dak permezz tal-Banda Les Etoiles d’Or du Jumelage, dak tal-G˙aqda tan-Nar Santa Marija fl-Ewwel Kampjonat tal-Log˙ob tan-Nar filFestival Internazzjonali ta’ Malta 2006 u dak tal-Kampjonat Dinji talLog˙ob tan-Nar bl-isem ta’ Caput Lucis fis-sena 2007 ©ewwa Ruma. Dawn l-unuri ma kienux ji©u li kieku ma kinetx il-˙idma fejjieda tas-sezzjonijiet kollha fi ˙dan isSoçjetà li ta’ kull sena jippreparaw g˙al kull attività li ssir. Is-Surmast flimkien malKummissjoni Banda u l-bandisti li jippreparaw g˙al diversi kunçerti ta’ matul is-sena speçjalment g˙allprogramm speçjali tal-10 t’Awwissu li ta’ kull sena jkun varjat. Il-Ferg˙a tan-Nisa li barra t-tindif tal-KaΩin u manutenzjoni fejn jid˙ol drapp, jie˙du ˙sieb jorganizzaw attivitajiet matul is-sena kollha sabiex jg˙inu

Is-Sur Carmel Briffa, Kaxxier tas-Soçjetà flimkien ma’ uffiçjali u membri tal-Kumitat EΩekuttiv waqt iΩ-Ωjara li l-E.T. President ta’ Malta Dr. George Abela g˙amel fil-KaΩin nhar l-24 ta’ Jannar 2010.

finanzjarjament lis-Soçjetà speçjalment g˙all-estensjoni talKaΩin. Is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ li huma impenjati s-sena kollha sabiex iΩommu l-kaΩin ˙aj bl-attivitajiet li jag˙mlu u sabiex ikabbru l-briju matul il-©ranet tal-festa. L-G˙aqda tan-Nar li g˙al dawn l-a˙˙ar snin offriet spettakli kbar u g˙al din issena tinsab lesta sabiex tippreΩenta dak l-ispettaklu uniku li d-dilettanti kollha ta’ Malta u G˙awdex ikunu qed jistennew. Óajr ukoll lis-soçi u l-partitarji li jie˙du ˙sieb l-armar ta’ barra u mhux inqas lill-benefatturi talg˙ajnuna u l-koperazjoni li dejjem sibna ming˙andhom matul issena. Tifhem g˙alhekk li kul˙add g˙andu jag˙ti s-se˙em tieg˙u kemm finanzjarjament kif ukoll manwalment fil-©ranet tal-festa. In˙e©©i©kom sabiex tkunu ©eneruΩi fl-g˙otjiet tag˙kom. B˙alissa kemm il-kazin kif ukoll il-festa jirrikjedu ˙afna spejjeΩ. G˙alhekk nappella sabiex dawk li g˙adhom ma tawx sehemhom jag˙mlu dan billi javviçinaw lil xi ˙add tal-Kumitat. Bis-sehem tag˙kom tkunu qed tag˙mlulna kura©© g˙all-©ejjieni. Nag˙laq dan l-appell tieg˙i billi nawgura festa mill-isba˙ lillImqabbin kollha u n˙e©©i©kom sabiex tie˙du sehem fil-funzjonijiet tal-knisja kif ukoll tattendu bi ˙©arkom g˙all-programm ta’ attivitajiet li ˙ejjejna. Nie˙du pjaçir flimkien ming˙ajr ma noffendu lil ˙add. J’Alla Santa Marija ΩΩommna mag˙qudin flimkien. Viva Santa Marija Patruna talImqabbin.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

13


SMART CARD ACCEPTED

For all your stationery needs, books, gifts, greeting cards, ‌.. Photocopying - Binding - Lamination - Book Covering

MATTIA PRETI SQUARE, ZURRIEQ Tel: 21649150/21647391 email: kristsouth@onvol.net


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Messa©© mid-Direttur Spiritwali

1950 sena ta’ fidi f’Malta - 100 sena tas-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V Patri Joseph Zahra O.P. Re©a’ wasal l-G˙id tal-Assunta, u “Jien irçevejt ming˙and il-Mulej it- g˙andna na˙dmu ˙afna g˙all-g˙aqda re©a’ mess lili wkoll sabiex nikteb il- tag˙lim li g˙addejt lilkom, ji©ifieri, li bejnietna.. Il-˙obΩ u l-kalçi (l-Inbid) messa©© tieg˙i f’dan il-ktieb tal-festa l-Mulej Ìesù, fil-lejl li fih kien ittradut, jsiru espressjoni tal-g˙aqda flimkien tag˙na. Festa li din is-sena hija mmarkata ˙a l-˙obΩ u wara li radd il-˙ajr qasmu ta’ dawk li jemmnu u jie˙du sehem b’Ωew© anniversarji importantissimi u qal: ‘Dan hu ©ismi li jing˙ata mill-Ewkaristija... g˙alhekk il-festi g˙alina. Festa li g˙aliha kien imiss lili g˙alikom; ag˙mlu dan b’tifkira tieg˙i.’ tag˙na niççelebrawhom dejjem biçwkoll biex nipprietka t-Tridu tal-Festa Hekk ukoll g˙amel bil-kalçi wara li çelebrazzjoni tal-Ewkaristija – ilTitulari tag˙na, il-Festa tal-Assunta. kiel u qal: ‘Dan il-kalçi hu l-patt il- Festi tag˙na jridu jkunu sinjal ta’ Nitlobkom titolbu g˙alija ˙alli jo˙ro© ©did b’demmi; ag˙mlu dan kull meta g˙aqda u mhux ta’ firda. G˙alhekk ukoll jag˙mel ˙aΩin ˙afna min ma il-©id minn dan it-Tridu. tixorbu, b’tifkira tieg˙i.” B˙ala Maltin, din is-sena qeg˙din Tajjeb inkunu nafu li Pawlu kiteb jersaqx g˙al din l-g˙aqda, g˙al din niççelebraw l-1950 sena mill-mi©ja ta’ dan meta l-Evan©elji kienu g˙adhom l-Ewkaristija ta’ lanqas kull nhar San Pawl f’Malta u allura dawn huma ma nkitbux. Dan ifisser li hawn g˙andna ta’ Óadd – il-Jum li fih niçcelebraw s-snin tal-patrimonju nisrani mimli b’fidi l-ewwel rakkont tat-twaqqif tal- il-Qawmien ta’ Sidna Ìesù Kristu mill-Imwiet. Kull nhar ta Óadd u qlubija. B˙ala Mqabbin, qeg˙din huwa l-G˙id il-Kbir tal-Mulej. niççelebraw il-100 sena, l-ewwel Kull nhar ta Óadd hija l-Festa çentinarju, tas-Soçjetà tag˙na li l-Kbira tag˙na!! ©©ib l-isem ta’ Santa Marija. IΩda kif g˙andna nersqu? Araw Quddiem dawn l-anniversarji, x’jg˙id San Pawl: jiena kont ˙ejjejt talb u ˙sibijiet “Mela kull min jiekol il-˙obΩ jew speçjali g˙all-Adorazzjoni jixrob il-kalçi tal-Mulej bla ma Ewkaristika li a˙na b˙ala membri jixraqlu, ikun ˙ati tal-©isem u ta’ din is-Soçjetà suppost li d-demm tal-Mulej. Óa jag˙rbel nag˙mlu flimkien fil-parroçça talil-bniedem lilu nnifsu, imbag˙ad Imqabba fil-ftu˙ tal-Kwaranturi jiekol il-˙obΩ u jixrob il-kalçi” (1 tal-G˙id il-Kbir, parroçça li ©©ib Kor 11, 27-28). l-isem ta’ Santa Marija u li allura Pawlu jis˙aq hawnhekk li g˙andha tkun wisq g˙al qalbna. Patri Joe Zahra O.P., Direttur Spiritwali tas-Soçjetà, waqt hemm bΩonn li tassew nemmnu Min˙abba li g˙al dik l-adorazzjoni, quddiesa li ©iet organizzata b˙ala l-bidu tal-festi reli©juΩi g˙as-Sena taç-Çentinarju nhar il-21 ta’ Frar 2010. fil-preΩenza reali ta’ Ìesù flkienu ftit ˙afna dawk li attendew, Ewkaristija, tant li ma nistg˙ux f’dan il-messa©© tieg˙i, filwaqt li nag˙mel appell biex nie˙du aktar Ewkaristija fit-Testment il-Ìdid, u iva nersqu g˙at-tqarbin bla ma nkunu bis-serjetà l-appuntamenti li jkollna dan huwa kliem li g˙andna noqog˙du g˙arbilna sew lilna nfusna, bla ma fil-parroçça tag˙na, nixtieq naqsam fuqu.... fl-a˙˙ar mill-a˙˙ar, dan hu nkunu ersaqna lejn ir-rikonçiljazzjoni mag˙kom hawn dawn il-˙sibijiet li kliem ispirat mill-Ispirtu s-Santu u ma’ Alla (is-sagrament tal-Qrar)... konna g˙amilna: allura din hija Kelma ta’ Alla, iktar Kemm-il darba qed nersqu g˙allL-Ewwel nett, ladarba qeg˙din milli hija kelma ta’ San Pawl. Tajjeb qrar? Kif nersqu? Kemm nersqu g˙atniççelebraw l-1950 sena mill-mi©ja ninnutaw li fis-silta ta’ qabel din, San tqarbin? Mulej Ìesù, g˙allimna nifhmu tal-Appostlu San Pawl fostna, tajjeb Pawl jg˙id hekk: li nag˙mlu riferiment lejn it-tag˙lim “Il-kalçi mbierek li fuqu ng˙idu l-barka l-importanza ta’ dawn is-sagramenti fl-Ewkaristija li hu ˙allielna. Dan m’huwiex g˙aqda mad-demm ta’ li inti ˙allejtilna. G˙allimna nifhmu li nag˙mluh g˙ax ˙afna huma dawk Kristu? U l-˙obΩ li naqsmu m’huwiex dawn huma s-sinjali li jidhru li permezz illum fostna li jiç˙du din il-verità, g˙aqda mal-©isem ta’ Kristu? G˙ax la tag˙hom a˙na nirçievu l-grazzja u jinterpretawha kif jaqbel lilhom. l-˙obΩa hi wa˙da, a˙na, li a˙na ˙afna, tieg˙ek – grazzja li twassalna ma’ Hemm bΩonn ur©enti li neqfulhom a˙na ©isem wie˙ed; ilkoll kemm a˙na Ommna Marija fi ˙danek fis-Saltna tas-Smewwiet. Amen. NAPPELLA permezz tal-fidi qawwija tag˙na. nie˙du sehem minn ˙obΩa wa˙da” Fl-ewwel Ittra lill-Korintin (1 Kor (1 Kor 10, 16-17). BIEX NERSQU GÓALL-QRAR U 11, 23-25), insibu dawn il-preçiΩi U g˙alhekk a˙na u niççelebraw T-TQARBIN. IL-FESTA T-TAJBA kelmiet: dawn il-100 sena tas-Soçjetà, LIL KULÓADD

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

15


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Messa©© mill-G˙aqda KaΩini tal-Banda

Il-qofol u l-milja ta’ kull festa

Huma ˙afna dawk li minn sena g˙al o˙ra jistennew b’˙erqa kbira l-festa tal-Belt jew Ra˙al tag˙hom. Ewlenin fost dawn insibu l-g˙exieren ta’ dawk impenjati fil-Kumitati, Kummissjonijiet u Sezzjonijiet li fil-biçça l-kbira minnhom huma fi ˙dan il-KaΩini tal-Banda u li ja˙dmu s-sena kollha b’sagrifiççju personali biex jorganizzaw il-Festa. Dawn l-inizjattivi huma ta’ min ifa˙˙arhom u jinkora©©ihom. L-G˙aqda KaΩini tal-Banda li tirrappreΩenta lill-Baned kollha ta’ Malta u G˙awdex minbarra t-tnejn tal-Belt, matul din is-sena, minbarra l-˙afna xog˙ol li tag˙mel g˙all©id tal-baned Maltin u G˙awdxin, tat ukoll kontribut kbir dwar idDokument Konsultattiv li ˙ar©et id-Djoçesi tal-Knisja Maltija. Liema dokument ing˙ata pubbliçità kbira u ng˙idu li anke ©ie manipulat mill-media kif ukoll minn u˙ud li ftit li xejn jifhmu filfesti. Quddiem din is-sitwazzjoni, ir-rappreΩentanti tal-Baned urew maturità u g˙aqal kbir u flok tkaxkru mal-kurrent, flimkien studjaw iddokument u qablu dwar proposti konkreti biex jirran©aw dak li mhux sejjer tajjeb fiç-çelebrazzjonijiet tal-Festi. Proposti li g˙amlu ©ie˙ lill-KaΩini tal-Banda. Il-festi fil-bidu tag˙hom kellhom

aktar rabta reli©juΩa milli soçjali kif nafuhom illum, fejn iç-çirkustanzi tal-˙ajja kienu ˙afna differenti. Imma l-˙sieb prinçipali kien u hekk g˙andu jibqa’ li fil-©ranet talfesta rridu na˙sbu fuq il-˙wejje© kbar u tal-g˙a©eb li Alla g˙amel fil-qaddejja tieg˙u, u b˙ala nsara g˙andna nippruvaw nimxu fuq l-g˙emejjel tag˙hom. Dan huwa l-qofol u l-milja ta’ kull festa.

Hawn qbil li kif qeg˙din ji©u ççelebrati l-festi hemm x’wie˙ed jirran©a. Hija ˙a©a tajba li jkun hemm gwida maqbula minn dawk kollha involuti fl-organizzazzjoni tal-festi biex nil˙qu l-g˙anijiet tag˙na. Nafu li s-sitwazzjoni hija differenti f’kull ra˙al u belt, bejn festa u o˙ra. G˙alhekk l-g˙aqda mill-bidu ta’ dan l-eΩerçizzju g˙arfet il-bΩonn li jkun hemm aktar

koordinament u involviment fuq baΩi parrokkjali fejn dawk kollha involuti fl-organizzazzjoni tal-festa jkunu jistg˙u jag˙mlu awto-kritika tas-sehem tag˙hom u flimkien jaraw li mixjin fuq gwidi maqbula. Barra minn dan nifhmu wkoll li hemm ˙tie©a ta’ edukazzjoni kontinwa dwar l-im©iba waqt il-©ranet talfesta, li g˙alkemm din hija xi ˙a©a li ilna nitkellmu dwarha, ftit li xejn sar progress fuqha. Ninsabu sodisfatti bil-mod kif tmexxew id-diskussjonijiet bejn l-G˙aqda u l-Awtoritajiet talKnisja. Nawguraw li dawk kollha impenjati fiç-çelebrazzjonijiet talfesta ja˙dmu biex flimkien issir iΩ-Ωabra li hemm bΩonn. Biex dan ise˙˙ hemm bΩonn li nwaqqg˙u l-˙itan li tul is-snin inbnew bejn kaΩin u ie˙or, festa u o˙ra. Nifhmu li mhux façli u jin˙tie©u sagrifiççji u dixxiplina. Imma jekk a˙na konvinti millg˙anijiet tag˙na, jirnexxielna naslu biex ikollna festi li jag˙tu ©ie˙ lil Alla qabel kollox, lill-Qaddisin li tant in˙obbu u lis-Soçjetajiet tag˙na. L-EΩekuttiv tal-G˙aqda KaΩini tal-Banda jawgura l-Festa t-Tajba lis-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V kif ukoll lill-Imqabbin kollha fl-okkaΩjoni tal-Festa f’©ie˙ Santa Marija.

Websajt Uffiçjali tas-Soçjetà

www.santamarija.com Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

17


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Messa©© mill-G˙aqda tal-Armar Santa Marija

Armar li jibqa’ jitgawda tul is-snin Is-Sur Antoine Abdilla Re©a’ wasal ix-xahar t’Awwissu li mieg˙u j©ib il-festa tant g˙aΩiΩa g˙alina l-Imqabbin, il-festa ad unur il-Patruna tal-Imqabba Santa Marija. G˙al din is-sena l-G˙aqda talarmar b˙all-g˙aqdiet l-o˙ra fi ˙dan is-Soçjetà tag˙na ma bqajniex lura milli nkomplu na˙dmu biex insebb˙u r-ra˙al u l-KaΩin tag˙na fiΩ-Ωmien il-festa, l-aktar din issena li qed niççelebraw l-ewwel çentinarju mit-twaqqif tal-ewwel Soçjetà fl-Imqabba. Fuq inizjattiva tas-Sur Mario Camilleri u bilg˙ajnuna tas-Sinjuri Emmanuel Pace, Matthew Ellul, Karmnu Ellul u Michael Ghigo tkompla x-xog˙ol fuq il-pedestalli u l-armi tat-trofej fit-Triq Karmenu Ciantar. G˙alkemm g˙al din is-sena mhux ser no˙or©u xejn ©did, xorta sar ˙afna mix-xog˙ol biex inkunu nistg˙u no˙or©uhom finalizzati. Kif qed nitkellem fuq Triq Karmenu Ciantar, ta’ min isemmi li g˙al din is-sena l-istatwarju Aaron Camilleri Cauchi g˙andu jlesti Ωew© statwi o˙ra biex jikkumplimentaw mattnejn li di©à saru.

Is-Sinjuri Emanuel u Roderick Pace waqt xog˙ol fuq l-arblu l-©did li ©ie mtella’ fuq il-bejt tal-estensjoni tal-KaΩin.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

19


Kargo

Aluminium & Timber Kargo House, San Ìwakkin Road, Imrie˙el, Malta QRM 09 Tel: +356 2144 9303 Fax: +356 2149 3002

To Save Time & Money Use Our Cleaning Products & Services

Omajco Cleaners Ltd.

We Offer: • Cleaning Service • Maid Service • Window Cleaning • Carpet/Sofa Cleaning • 1st Time Cleaning • Office Cleaning • ... & all other Cleaning

11, Rokku Buhagiar Str., Qrendi

Call for a Free Quote

Our Cleaning Shops 13, Rokku Buhagiar Str., Qrendi (Near Church) Naxxar Road, San Ìwann (Near Church)

Tel: 21 642 343 Fax: 21 641 168 Mob: 99 498 464 www.omajco.net sales@omajco.net


www.santamarija.com Dawn ser ikunu Ωew© persona©©i, Sant’EliΩabetta mitTestment il-Ìdid u Rebekka mitTestment il-Qadim ©entilment im˙allsin mill-Ferg˙a tan-Nisa. L-G˙aqda tag˙na g˙al din issena ˙adet ˙sieb ukoll li tag˙mel liedna ©dida g˙al Triq San BaΩilju u Triq Santa Katerina. G˙ax-xog˙ol tal-liedna ˙allejna f’idejn is-Sinjuri Roderick Tonna u Matthew Borg. G˙all-estensjoni tal-KaΩin kien bix-xieraq li jsir arblu

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

©did u wara li l-Kumitat Çentrali xtara l-arblu, is-Sur Emmanuel Pace flimkien mas-Sinjuri Roderick Pace, Roderick Tonna, Glenn Zammit, Ryan Cassar, Felix Galea u Frans Sciberras, ˙adu ˙sieb li jiΩbg˙uh kif ukoll g˙amlu manutenzjoni fuq l-arblu prinçipali tal-KaΩin. G˙al din is-sena çentinarja, isSezzjoni Ûg˙aΩag˙ flimkien malG˙aqda Armar ˙dimna fuq sorpriΩa li ser tibqa’ titgawda matul is-snin. Fuq din il-biçça xog˙ol ˙dimna

flimkien jiena, Patrick Ghigo, Alvin Livori u Rose Briffa. Nixtieq nirringrazzja lis-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ talli g˙o©obhom i˙allsu l-ispejjeΩ ta’ din is-sorpriΩa. Nag˙laq billi nirringrazzja lil kull min g˙en matul din is-sena u a˙na b˙ala G˙aqda Armar Santa Marija nixtiequ l-Festa t-tajba lil kul˙add. VIVA SANTA MARIJA.

L-G˙aqda tal-Armar Santa Marija tixtieq tirringrazzja lil dawk kollha li b’xi mod jew ie˙or g˙enu fl-armar tal-Festa.

For all your feast fund raising requirements . Flags, T-Shirts, Keychains and more ... Small quantities accepted Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

21


Beaut y Smart

Marcelle Camilleri

CIBTEC Cert. Int-Dip. in Beauty Therapy & Holistic Therapy

38 Triq tal-Warda, Qrendi Tel: 27685175 – 99252030 Professional Services: Facials for men and women, Specialised Facial Treatments, Anti-Stress facials with Aroma Therapy, Pedicures and Manicures, Eyebrow shaping and tinting, Waxing. Body Treatments: Cellulite and Inch loss, Arthritis and Muscular Pain Treatments

Friendly and personal service because you matter and deserve some time for yourself

Massages: Swedish, Ayurreda & Tibet Potalis (Salt and Stone) Make-up for all occasions with presentation of this advert you will be discounted g10 from any facial treatment

Products: Germaine de Cappucini – Dr. Laurent – Matis – Yonka – Gerards – Medik 8 – Pikenz – Flormar Make-up – Stage Line Make-up


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Messa©© mill-Ferg˙a Nisa

Sehem il-mara fi ˙dan is-Soçjetà Is-Sinj. Fran©iska Ghigo

Presidenta

Ninsabu ftit ©ranet biss qabel niççelebraw iI-Festa tant g˙aΩiΩa g˙alina l-Imqabbin, il-­Festa ta’ Santa Marija, Patruna tar-Ra˙al tag˙na. Nixtieq nibda billi nsellem lill-qarrejja kollha ta’ dan il-ktieb li ta’ kull sena ΩΩommu l-appuntament tag˙kom sabiex taraw x’hemm im˙ejji g˙al din il-Festa tant kbira ta’ Santa Marija. Din is-sena b˙al kull sena o˙ra, a˙na n-nisa kellna sena ta’ xog˙ol

u sagriffiççju fejn l-g˙an primarju tag˙na kien li ni©bru fondi b’risq il-pro©ett tal-estensjoni tal-KaΩin li issa wasal fl-a˙˙ar stadji tieg˙u. B’dan l-g˙an f’mo˙˙na b˙ala kumitat ©ie deçiΩ li norganizzaw aktar attivitajiet immirati lejn ilfamilji kollha sabiex inkunu nistg˙u nil˙qu l-g˙anijiet imfassala. Filfatt nistg˙u ng˙idu li kellna attivitajiet kwaΩi kull ©img˙a li jvarjaw minn coffee mornings, get-togethers u

Il-Kumitat Ferg˙a Nisa fi ˙dan is-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V.

Is-Sinjura Doris Camilleri tidher tirçievi rikonoxximent g˙all-˙idma tag˙ha b’risq is-Soçjetà, waqt il-programm annwali tal-Banda Re Ìor© V li sar nhar l-10 t’Awwissu 2009.

high-teas g˙al ˙ar©iet kulturali. Il-Ferg˙a Nisa ˙adet ˙sieb ukoll li ti©bor fondi sabiex din is-sena ser jiΩΩanΩnu Ωew© statwi ©odda g˙al Triq Karmenu Ciantar ma˙duma mis-Sur Aaron Camilleri Cauchi. Ringrazzjament lil min jisponsorjana b’rigali biex nag˙mlu lotterija fil-coffee morning, u afternoon teas. Dawn huma ‘La Piccola Mini Market’ taΩ-Ûurrieq, ‘Ta’ Frida Pet Shop’ u lil Iris talGrocer. Lill-partitarji tal-koperazzjoni s˙i˙a li nsibu ming˙andhom meta tavviçinahom is-Sinjura Doris Camilleri g˙al kull ˙a©a li jkollna bΩonn, b˙al lotteriji, ©bir ta’ nies g˙all-coffee morning u afternoon teas u ©bir ie˙or ta’ flus g˙allispejjeΩ tal-març ta’ nofsinhar, fjuri g˙al quddiem l-istatwa tal-Madonna u kull ©bir ie˙or, fejn il-partitarji dejjem ikunu ©eneruΩi bil-kbir u ta’ dan ner©g˙u nirringrazzjawhom. Din is-sena kienet sena ta’ ˙idma kbira min-na˙a tag˙na n-nisa u r-riΩultat kien li baqg˙alna l-akbar

Wa˙da mill-attivitajiet li ©ew organizzati mill-Ferg˙a Nisa immirata lejn il-familja kollha, ©ewwa San Martin limiti tar-Rabat nhar il-31 t’Ottubru 2009.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

23


100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Óar©a g˙at-tfal tal-partitarji tas-Soçjetà ©ewwa r-Rabat u l-Ba˙rija.

ammont ta’ flus li qatt kien baqa’ s’issa li ser imorru kollha g˙allestensjoni tal-KaΩin. Nixtieq fl-a˙˙arnett nirringrazzja lil s˙abi kollha fil-kumitat b’mod speçjali lis-Sinjura Doris Camilleri, li fost nisa o˙ra tag˙mel sagrifiççji kbar sabiex tbieg˙ il-biljetti tallotteriji u ti©bor in-nies g˙al coffee mornings u g˙al attivitajiet o˙ra kemm dawk organizzati millFerg˙a tan-Nisa kif ukoll minn kull

www.santamarija.com

Il-Ferg˙a Nisa hija wkol strumentali fl-organizzazzjoni tal-party tal-Milied g˙at-tfal tas-Soçjetà

sezzjoni o˙ra fi ˙dan is-Soçjetà tag˙na. Nirringrazzja lil dawk kollha li jie˙du ˙sieb fit-tindif talKaΩin tag˙na u tal-g˙ajnuna kollha tag˙hom. Hawn nixtieq nag˙mel appell sinçier biex aktar Ωg˙aΩag˙, speçjalment tfajliet jersqu u jie˙du sehem fl-attivitajiet kemm ta’ barra kif ukoll fit-tindif tal-KaΩin. Nirringrazzja lis-Soçi u l-Partitarji kollha kif ukoll ˙bieb o˙ra tal-attendenza fl-attivitajiet li

jsiru matul is-sena b˙al ma huma coffee mornings, lotteriji u anke ˙ar©iet li ji©u organizzati. L-a˙˙ar appell tieg˙i huwa biex kemm jista’ jkun nattendu g˙all-funzjonijiet sbie˙ li jsiru filKnisja kif ukoll nattendu fil-marçi ming˙ajr ma noffendu u nwe©©g˙u lil ˙add. Grazzi mill-qalb u l-Festa t-Tajba lil kul˙add. Viva Santa Marija Patruna tal-Imqabba

Matul is-sena ©ew organizzati diversi ‘Coffee Mornings’ u ‘High Teas’ fil-KaΩin.

Is-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V tixtieq tirringrazzja lill-Ferg˙a Nisa li kienu strumentali fil-©bir ta’ fondi b’risq il-pro©ett tal-estensjoni tal-KaΩin. 24

Festa 2010 Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Messa©© mid-Direttur tal-KaΩin

Sena ˙idma bla waqfien ... L-estensjoni tal-KaΩin Is-Sur Anthony Farrugia B˙ala Direttur tal-kaΩin, nixtieq nie˙u l-opportunità sabiex nirringrazzja lil s˙abi tal-Kumitat u lis-soçji u partitarji kollha g˙all-koperazzjoni li dejjem sibt. Insellem ukoll lill-Imqabbin kollha u flimkien mag˙hom, dawk il-familji li g˙o©obhom ji©u joqog˙du ©ewwa l-Imqabba. Stedina lil dawn kollha sabiex iΩuru l-kaΩin b’mod speçjali filjiem tal-festa. Permezz ta’ dan l-artiklu ser nag˙ti rendikont tax-xog˙ol li sar u li qed isir mill-Kumitat. Bla dubju ta’ xejn l-attenzjoni u l-prijorità ta’ kul˙add baqg˙et dik tal-estensjoni tal-kaΩin. Ix-xog˙ol kien g˙addej b’ritmu mg˙a©©el ˙afna imma Ω-Ωmien kien qed igerbeb ukoll. L-g˙an tag˙na kien li dan il-pro©ett ikun lest sa din is-sena biex b’hekk din il-˙olma tkun ir-rigal ta’ kull wie˙ed u wa˙da minna lejn isSoçjetà tag˙na f’g˙eluq l-ewwel çentinarju tas-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V tal-Imqabba. Ilum nista’ ng˙id b’wiççi minn quddiem li wasalna fl-a˙˙ar faΩijiet

ta’ dan il-pro©ett li g˙alkemm forsi wie˙ed kien daqsxejn xettiku qabel ma bdejna, illum qed naraw il-frott ta’ diversi xhur ta’ ˙idma bla heda. Ma nistax ma nirringrazzjax l-ewwel nett lis-Sur Carmel Zahra, President tas-Soçjetà li kien strumentali fit-twettieq ta’ din il-˙olma kif ukoll lill-uffiçjali s-Sur Carmel Ellul u s-Sur Carmel Briffa flimkien mal-Kumitat EΩekuttiv kollu kemm dak preΩenti kif ukoll dak preçedenti. Flimkien ©bidna ˙abel wie˙ed u llum qed naraw ir-riΩultat a˙˙ari. Nixtieq nirringrazzja lil diversi soçji li offrew l-g˙ajnuna tag˙hom b’mod volontarju. Hawn insemmi lis-Sur Paul Mifsud g˙al xog˙ol ta’ tik˙il u kisi, lisSur Peter Psaila flimkien ma’ grupp ta’ Ωg˙aΩag˙ fosthom is-Sur Felix Galea, Glenn Zammit u Roderick Pace li kont tarahom kuljum jg˙inu sabiex ti©i mg˙oddija s-sistema ta’ dawl kemm fil-propjetà l-©dida kif ukoll bdil tas-sistema tad-

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

25


100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

dawl anke f’partijiet mill-KaΩin attwali. Barra mis-sistema taddawl, is-Sur Psaila ˙a ˙sieb issistema tal-ilma u drena©© ukoll. Hawn nirringrazzja wkoll lil dawk kollha li b’xi mod jew ie˙or g˙o©obhom joffru dik id-daqsxejn ta’ g˙ajnuna speçjalment fil-faΩijiet ta’ kostruzzjoni. Nirringrazzja lisSur Andrew Zammit li ˙a ˙sieb ipo©©i l-madum tal-kçina tal-bar il-©did kif ukoll tat-toilets il-©odda t’isfel. Nirringrazzja wkoll lis-Sur Alfred Zammit li wkoll ˙a ˙sieb ittqeg˙id tal-madum tat-toilets tassulari t’isfel. Ta’ min jg˙id li s-sede tas-Soçjetà ing˙atat dehra aktar moderna kif jirrikjedu Ω-Ωminijiet tal-lum. Il-bar ˙a post bit˙a Ωg˙ira li kien hemm fuq wara tal-KaΩin u ©ie mibni fuq stil modern u attrezzat bl-a˙jar mod possibbli. Sa dan it-tant inxtara arblu ie˙or g˙al fuq il-bejt ta’ din il-parti l-©dida li llum wara xog˙ol ta’ manutenzjoni mis-Sur Emmanuel u ibnu Roderick Pace, jinsab filpost. Dan wara li matul ixxahar ta’ April sar xog˙ol estensiv ta’ manutenzjoni fuq l-arblu prinçipali, grazzi g˙all-g˙ajnuna millistess Roderick u Emanuel Pace flimkien mas-Sinjuri Roderick Tonna, Glenn Zammit, Ryan Cassar, Felix Galea u Frans Sciberras. Fuq il-bar, il-˙sieb hu li jkollna terazzin Ωg˙ir. 26

www.santamarija.com

Nixtieq nirringrazzja wkoll lisSur Martin Gaffarena g˙allg˙ajnuna kbira tieg˙u g˙at-tik˙il tal-post kollu u invjar tal-faççata. Is-Sur Gaffarena da˙al g˙allispejjeΩ kollha relatati ma’ dan ix-xog˙ol. Nirringrazzja wkoll lil dawk il-benefatturi li offrew l-g˙ajnuna tag˙hom g˙al dan ilpro©ett b’mod partikulari lil Ballut Blocks Ltd, Elbros Constructions Ltd., Tar-Robba Ltd, Polidano Brothers Ltd kif ukoll individwu ie˙or li xtaq jibqa’ anonimu, li kollha offrew konkos b’xejn. Niftakru li s-Soçjetà hija g˙aqda volontarja ming˙ajr d˙ul ta’ xejn g˙ajr donazzjonijiet u g˙ajnuna ta’ diversi li g˙andhom g˙al qalbhom is-Soçjetà tag˙na u l-Festa tant g˙aΩiΩa ta’ Santa Marija. Bissa˙˙a ta’ dawn kollha, nimtlew b’kura©© kbir u determinazzjoni sabiex jekk il-Bambin irid ma ndumux ma naraw dan il-pro©ett ambizzjuΩ inawgurat. Hawn nappella sabiex kull soçju u partitarju li g˙andu g˙al qalbu s-Soçjetà jg˙in mill-a˙jar li jista’ sabiex intaffu ftit mill-ispejjeΩ kbar li jirrikjedi xog˙ol b˙al dan. Sakemm qed nikteb dan ilmessa©© qed isir xog˙ol fuq is-suffett, tista’ tg˙id twa˙˙al il-madum tal-art kollu, sar bdil fis-sistema ta’ dawl fil-parti l-qadima, xog˙ol ta’ Ωebg˙a, twa˙˙lu l-aperturi ta’ ©ewwa kollha u l-ir˙am tat-tur©in biex b˙alissa ninsabu fl-istadju li je˙lu l-aperturi esterni tal-injam. Biss din ma kinetx l-unika attività. Ta’ kull sena

jkollna diversi xog˙olijiet ta’ manutenzjoni. Din is-sena ˙sibna sabiex jinbena lift ©ewwa l-im˙aΩen tas-Soçjetà sabiex inkunu nistg˙u nutilizzaw a˙jar is-sala ta’ fuq dawn l-im˙aΩen b’mod partikulari g˙all-armar tal-festa. Hawn nirringrazzja lis-Sur Çensu Farrugia g˙allg˙ajnuna tieg˙u u lis-Sur Joseph Zammit li ˙a ˙sieb ja˙dem il-lift. Hawn nie˙u l-opportunità biex nirringrazzjah g˙ax-xog˙ol talimwejjed li ˙adem g˙all-kçina talbar il-©did. Pro©ett ie˙or li llum nistg˙u ng˙idu li wasal fl-a˙˙ar faΩijiet tieg˙u ukoll. Matul ixxahar ta’ Marzu tkompla xog˙ol ta’ tindif tax-xelter li jinsab ta˙t il-KaΩin. Dan ix-xelter infeta˙ g˙all-ewwel darba g˙all-pubbliku nhar id-9 t’April 2010 meta ©iet imtellg˙a ‘Lejla ta’ Tifkira’ sabiex fakkarna il-50 anniversarju mill-ftu˙ mill-©did tal-koppla tal-Knisja u tal-istatwa ta’ Santa Marija li hemm fil-pjazza wara li dawn ©ew im©arrfa fit-Tieni Gwerra Dinjija nhar id-9 t’April 1942. Ix-xog˙ol fuq dan ix-xelter g˙adu g˙addej u l-iskop hu li dan ji©i attrezzat b’sistema ta’ dawl u aççessibilità a˙jar. Qabel ma nag˙laq dan ilmessa©© tieg˙i nappella sabiex nibΩg˙u g˙all-propjetà tal-kaΩin. Niftakru li l-kaΩin huwa g˙al bosta t-tieni dar u b˙alma nibΩg˙u g˙al darna hekk g˙andna nie˙du ˙sieb din is-sede tag˙na. L-ispejjeΩ sabiex stajna nwettqu din il-˙olma kienu kbar u g˙aldastant napprezza l-koperazzjoni ta’ kul˙add. Appell ie˙or lil dawk li matul is-sena jkunu jixtiequ jag˙tu daqqa t’id fil-manutenzjoni sabiex javviçinaw lili jew lillkumitat. Flimkien u bil-g˙ajnuna ta’ ˙afna, ix-xog˙ol ikun jista’ jinqasam a˙jar ming˙ajr tbatija. Nawgura l-festa t-tajba lil kul˙add.

Festa 2010 Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Messa©© mis-Surmast

Responsabbiltà biex inkomplu nkabbru l-Kultura MuΩikali

David Agius,

A. Mus. L.C.M., A.Mus. V.C.M. ( Hons) A.L.C.M.

Din is-sena hija wa˙da speçjali g˙al din is-sena ser ikollna lil Charlene Soçjetà tag˙na. Dan jawgura tajjeb din is-Soçjetà fejn qed niççelebraw Bondin li ser tifforma parti mill- g˙all-futur minkejja li qeg˙din fi il-mitt sena mit-twaqqif tal-ewwel Banda fi Ωmien il-Festa. Kemm ilni Ωminijiet diffiçli biex wie˙ed ikun Soçjetà MuΩikali ©ewwa l-Imqabba. Surmast f’din is-Soçjetà rajt diversi jista’ jkompli jistudja. Kul˙add huwa Jien b˙ala s-Surmast attwali n˙oss muΩiçisti li Ωdiedu b˙ala membri impenjat f’diversi oqsma o˙ra ta’ responsabbilta’ kbira li g˙andi fil-Banda tag˙na kif ukoll Ωjieda fin- xog˙ol u l-passatempi saru diffiçli nkompli mmexxi l-kultura muΩikali numru ta’ alljievi li jiffrekwentaw il- biex wie˙ed jipprattikahom min˙abba ’l quddiem biex din is-Soçjetà tibqa’ lezzjonijiet li jsiru ta’ kull ©img˙a. n-nuqqas ta’ ˙in li wie˙ed ikollu. tavvanza u titjieb. B˙al kull sena nistieden ilDan jawgura tajjeb g˙all-©ejjieni Dan kollu jse˙˙ b’impenn li ta’ din il-Banda biex tkompli tissa˙˙a˙ pubbliku in ©enerali g˙all-kunçert wie˙ed irid dejjem jag˙ti permezz u tiffjorixxi tul iΩ-Ωminijiet li ©ejjin sinfoniku u vokali, annwali mtella’ tat-ta˙ri© muΩikali li jibqa’ jing˙ata biex inkomplu n˙addnu is-sisien sodi fl-10 t’Awwissu, fejn b˙al kull sena fis-sede tal-KaΩin, kif ukoll bil-provi li missirijietna bnew fuqhom din is- o˙ra ser tindaqq muΩika g˙all-gosti li jsiru matul is-sena biex nippreparaw Soçjetà mimlija suççessi. ta’ kul˙add. lill-Banda g˙al kull okkaΩjoni li tie˙u Nie˙u spunt minn dan l-artiklu Ta’ sodisfazzjon kbir g˙alija huwa sehem fiha. Kif dejjem ng˙id dan ma ta’ kif il-pubbliku b’mod in ©enerali biex b’mod pubbliku ng˙id prosit jkunx jista’ jsir jekk ma jkollhiex qed jilqa’ l-kunçerti sinfoniçi li ttella’ lill-G˙aqda tan-Nar tal-art li din isg˙ajnuna mill-muΩiçisti tal-lokal u l-Banda tag˙na. Is-sena l-o˙ra wara sena b’impenn kbir ipparteçipat fill-kumitati li mexxew din l-G˙aqda s-suççess fil-Festa kellna kliem ta’ kompetizzjoni nazzjonali f’April li tul dawn l-a˙˙ar snin. Hawnhekk tif˙ir ta’ kif ©ie organizzat il-kunçert g˙adda fejn reb˙et l-ewwel post wara nixtieq nie˙u spunt biex nirringrazzja imtella’ fis-sala tal-iskola primarja li reb˙et tliet kategoriji. Nawgura lill-muΩiçisti tal-lokal g˙all-appo©© f’Jum l-Imqabba, fejn il-muΩika u wkoll lill-G˙aqda tan-nar tal-ajru li dejjem urew mieg˙i. Hawnhekk, l-eΩekuzzjoni tag˙ha ntlaqg˙u ferm g˙all-ispettaklu annwali ta’ Lejliet ilmill-qalb nirringrazzja, g˙ax Ωgur tajjeb mill- pubbliku preΩenti. Kellna Festa u ta’ matul il- ©img˙a biex b˙asikun qed jilqa’ l-messa©© minn wkoll il-ftu˙ tal-wirja fiΩ-Ωminijiet tal- snin l-o˙ra jibqa’ jintwera biç-çar u fejn qieg˙ed, lill-muΩiçista ÌuΩepp Ìimg˙a Mqaddsa fejn tellajna kunçert bil-fatti min hu verament il-leader Zammit li ˙alliena iktar kmieni din is- qasir bil-muΩiçisti kwaΩi kollha tas- u l-ori©inali fil-qasam pirotekniku sena. Il-memorji tieg˙u f’Malta. Ωgur jibqg˙u ittimbrati Nirringrazzja f’mo˙˙i meta konna lill-membri talniddiskutu l-muΩika kummissjonijiet kollha waqt il-provi ta’ matul u fuq kollox lill-Kumitat is-sena u li xemx jew tal-appo©© li dejjem xita ma kienx ifallihom. sibt. G˙andna nibqg˙u ÌuΩepp huwa eΩempju mag˙qudin kif a˙na, ta’ kif g˙andu jkun biex neg˙lbu kull muΩiçista, li taf kemm sfida li jista’ jkollna taf, dejjem tibqa’ umli biex b’hekk insa˙˙u g˙ax il-muΩika tant hija l-G˙aqda tag˙na u ta˙t vasta u titlob studju, li il-˙arsien tal-Patruna ˙add ma jista’ jg˙id li fil-parroçça tag˙na jaf kollox. Santa Marija nuru li fejn In–numru tal-alljievi hemm l-g˙aqda hemm mis-sena l-o˙ra ’l hawn is-sa˙˙a. baqa’ konsistenti u hemm Il-Festa t-tajba lil Is-Surmast attwali tal-Banda Re Ìor© V, Mro. David Agius waqt parti millnumru sabi˙ jattendu Programm Annwali tal-Banda nhar l-10 ta’ Awwissu 2009. Tidher ukoll is-sopran kul˙add. Viva Santa Imqabbija, is-Sinjorina Francesca Farrugia. g˙al-lezzjonijiet. Fil-fatt Marija.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

27


Mini Skip Service also available Leli Camilleri Leli, Triq il-Madonna tal-ĂŒilju, Mqabba Tel: 9947 4468


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Mill-Kummissjoni Festi Çentinarji

Is-Sena taç-Çentinarju

Is-Sur Antoine Sciberras Matul din is-sena, is-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V qieg˙da tiççelebra l-ewwel çentinarju tag˙ha sa mit-twaqqif tag˙ha. Qeg˙din ng˙idu hekk g˙aliex ta’ min wie˙ed ifakkar li s-Soçjetà Santa Marija ©iet imwaqqfa uffiçjalment fis-sena 1910 g˙alkemm qabel din id-data sewwasew fl-1905 kien di©à fforma grupp ta’ nies li kien jiltaqa’ fitTorri Vincenti u li kien waqqaf ilKaΩin Soçjali Santa Maria. Biex dan l-anniversarju jkun imfakkar bl-a˙jar mod possibbli, f’Ottubru 2009, il-Kumitat ˙atar kummissjoni apposta biex il-festi çentinarji jkunu fdati f’idejn din il-kummissjoni. Il-kummissjoni hija komposta minn 8 persuni; Dr Charles Sciberras, is-Sur John Zammit, is-Sur Frans Vella, is-Sur Antoine Sciberras, is-Sur Antoine Abdilla, is-Sur Antoine Farrugia, is-Sur Carlo Sciberras u s-Sur Mario Zammit. L-ewwel biçça xog˙ol li l-kummissjoni kellha quddiemha

kienet l-g˙aΩla tal-logo uffiçjali u l-ftu˙ tas-sena çentinarja. Iddisinn li ntg˙aΩel g˙al din is-sena jikkonsisti fin-numru 100 u li fiççrieki tieg˙u hemm l-arma tasSoçjetà u wiçç l-istatwa devota ta’ Santa Marija. Ta’ min jinnota li dawn iç-çrieki huma amalgamati flimkien sabiex jirrifletti li fierg˙a jkunu l-festi tag˙na b˙ala Soçjetà jekk mhux blg˙an ewlieni li nag˙tu tif˙ir u qima lil Ommna Marija tas-Sema ta˙t it-titolu tal-Assunzjoni. Dan kollu jwassalna sabiex finalment naslu lejn dak li huwa Wa˙dieni ji©ifieri li jwassalna lejn Alla l-Missier li wara kollox huwa l-iskop g˙all˙ajja tag˙na. Imdawra man-numru 100, hemm vle©©a li turi l-bidu tas-Soçjetà, fejn ninsabu llum u fejn irridu naslu blemfasi tkun li s-Soçjetà hija ˙ajja u trid tibqa’ g˙addejja bil-˙idma tag˙ha. B˙ala motto, il-kummissjoni g˙aΩlet kliem meqjus li hu ‘Mitt sena g˙all-Imqabbin…MuΩika,

Ûjara ta’ korteΩija lill-E.T. President ta’ Malta Dr. George Abela fil-Palazz tal-Belt li saret nhar it-12 ta’ Jannar 2010.

Kultura, Suççess’. Dan il-motto juri li s-Soçjetà tag˙na mhux mag˙luqa biss g˙as-soçji u partitarji anzi din is-sena u fi snin li ©ejjin qieg˙da tinkludi lill-poplu Mqabbi kollu. Ìew mag˙Ωula l-kliem MuΩika u Kultura, g˙ax l-g˙an tas-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V sa mill-bidu nett kien, g˙adu u jibqa’ t-tixrid tal-kultura muΩikali fir-ra˙al tag˙na bl-iskop li norganizzaw ilfesti ad unur Santa Marija. G˙aΩilna wkoll il-kelma Suççess g˙all-fatt li s-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V matul is-snin kisbet diversi suççessi uniçi g˙allgΩejjer tag˙na fosthom Les Etoiles d’or du Jumelage mog˙ti millUE wara l-©emella©© storiku li s-Soçjetà tag˙na g˙amlet permezz tal-Banda Re Ìor© V mal-Banda minn Santa Vittoria ta’ Ascoli, l-Italja; l-G˙aqda tan-Nar reb˙et l-Ewwel Festival Internazzjonali tan-Nar ta’ Malta kif ukoll ir-reb˙ tal-Kampjonat Mondjali tan-Nar Caput Lucis 2007 fejn l-G˙aqda tan-Nar ikkompetiet ma’ diversi

Delegazzjoni ffurmata minn membri tal-Kumitat u mill-Kummissjoni Festi Çentinarji waqt Ωjara ta’ korteΩija lill-E.T. President ta’ Malta Dr George Abela

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

29


Silvio’s

For all types of chairs, stools, armchairs and tables Chairs and tables

For Hire Telephones: 2146 8982, 2146 1683 Mob: 9945 4333

11, Triq il-KataniΩ, Ûebbu© - Malta

Tal-Bazzi

Joseph & Julian Farrugia Ìarr ta’ ©ebel, ramel u torba, Ωrar u xog˙ol bil-gafef u tractor, ˙sad u ˙art 12, Warda tal-Ìilju, Triq in-Nazzarenu, Mqabba mob: 9988 7021 mob: 9987 7175 tel: 2168 3409


www.santamarija.com

Quddiesa organizzata mill-Kummissjoni Festi Çentinarji nhar il-21 ta’ Frar 2010 b˙ala bidu tal-festi reli©juΩi g˙al din is-sena.

pajjiΩi o˙ra; Proprju din is-sena wkoll l-G˙aqda tan-Nar reb˙et tliet kategoriji minn erbg˙a fir-IV Festival Nazzjonali tan-Nar talArt fejn ©iet ikklassifikata b˙ala rebbie˙a assoluta ta’ dan il-festival; IΩ-Ωg˙aΩag˙ reb˙u l-unur mog˙ti g˙all-preΩentazzjoni ori©inali talPresepju Óaj matul il-festi talMilied. Ma nistg˙ux ma nsemmux ukoll ir-reb˙ g˙al erba’ darbiet tal-isba˙ faççata mΩejna g˙aΩ-Ωminijiet talMilied kif ukoll is-suççessi miksuba mill-Banda Re Ìor© V meta daqqet ©ewwa t-Teatru Manoel kif ukoll ©ewwa s-sala Nervi waqt udjenza mal-Papa Benedittu XVI. Dawn jing˙aqdu wkoll mal-ewwel skambju kulturali minn Ωg˙aΩag˙ Imqabbin, organizzat mis-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija ma’ grupp ta’ Ωg˙aΩag˙ minn Ciro ©ewwa l-Italja.

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Parti mill-©emg˙a li attendiet g˙all-quddiesa u li ©iet segwita b’kafè u ikel tradizzjonali quddiem il-kaΩin. Wara sar riçeviment g˙as-soçi u partitarji fis-swali tal-kaΩin.

Il-Logo uffiçjali ©ie ppreΩentat lis-soçji u partitarji waqt l-ikla ta’ lejliet l-ewwel tas-sena organizzata fis-sede tas-Soçjetà. Nhar l-ewwel tas-sena, il-logo ©ie ppreΩentat lill-g˙aqdiet soçjali u reli©juΩi kollha tal-parroçça waqt bibita fis-sala prinçipali tal-KaΩin. L-atmosfera ta’ g˙aqda li rajna dak inhar kienet xi ˙a©a sabi˙a u li nawguraw li tibqa’ fil-©ejjieni. Fit-12 ta’ Jannar 2010, delegazzjoni millKumitat Çentrali u l-Kummissjoni tal-Festi Çentinarji g˙amlu Ωjara ta’ korteΩija lill-President ta’ Malta Dr George Abela fejn ©ie ppreΩentat bil-logo uffiçjali, pittura tal-Konvoj ta’ Santa Marija li nsibu fis-sala talKaΩin kif ukoll b’donazzjoni lillCommunity Chest Fund. Wara din l-attività, ilKummissjoni bdiet ta˙seb g˙allattività ta’ Frar u li ©iet organizzata nhar il-21 ta’ Frar 2010. Din id-

Grupp ta’ g˙annejja li allegrawna bil-preΩenza tag˙hom waqt il-‘Lejla ta’ Tifkira’ organizzata nhar il-Ìimg˙a 9 ta‘ April 2010.

darba, il-Kummissjoni ˙asbet li torganizza quddiesa fil-knisja parrokkjali tal-Imqabba bissehem tal-frieg˙i kollha tasSoçjetà b˙ala l-ftu˙ tal-attivitajiet reli©juΩi fl-okkaΩjoni tas-Sena taçÇentinarju. G˙al din l-okkaΩjoni ©ew mistiedna wkoll il-qassisin kollha Mqabbin biex jie˙du sehem mag˙na waqt iç-çelebrazzjonijiet taç-çentinarju. Minn hawn ukoll nixtieq nirringrazzja lil W.R. Kappillan Dun Nazzaren Caruana tal-g˙ajnuna li sibna ming˙andu. Wara l-quddiesa, ilkongregazzjoni kienet mistiedna g˙all-kafè kif ukoll xi ˙a©a tal-ikel tradizzjonali li jikkumplimenta l-kafè quddiem is-sede tas-Soçjetà. Wara, sar riçeviment g˙as-soçji u partitarji fis-swali tal-KaΩin. Il-Kummissjoni kompliet ta˙dem fuq diversi attivitajiet ta’ interess g˙all-Poplu Mqabbi kollu. Bejn

In-numru kbir ta’ nies li attendew bi ˙©arhom g˙all-attività organizzata nhar id-9 ta’ April 2010 intitolata ‘Id-9 ta’ April 1942... Ìrajjiet l-Imqabba’

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

31


www.santamarija.com

Nhar is-Sibt 13 u l-Óadd 14 ta‘ Marzu 2010, ©iet organizzata ‘Open Weekend’ fil-KaΩin b’mod partikulari fil-parti l-©dida, ikkumplimentata minn features interessanti dwar il-KaΩin tas-Soçjetà.

it-13 u l-14 ta’ Marzu 2010 saret Open Weekend fis-sede tas-Soçjetà u fil-bini l-©did ikkumplimentat b’features interessanti ferm ta’ kif evolviet is-Soçjetà tag˙na matul dawn il-mitt sena. L-g˙an ewlieni tal-Kummissjoni huwa li kull xahar ikollna attività differenti immirati lejn is-setturi kollha tas-Soçjetà. Attivitajiet varji u ori©inali denji g˙al çelebrazzjonijiet ta’ Soçjetà li qed tfakkar il-mitt sena mit-twaqqif tag˙ha. Fil-fatt fix-xahar t’April sewwa sew nhar il-Ìimg˙a 9 t’April ©iet organizzata ‘Lejla ta’ Tifkira’ filpjazza tar-ra˙al. Kienet attività kbira u ambizzjuΩa li r-riΩultat finali kien wie˙ed ta’ suççess. F’din l-attività fakkarna dak l-istess jum meta fid-9 t’April 1942 l-Imqabba tilfet teΩori kbar meta sfat im©arrfa l-koppla tal-Knisja kif ukoll l-istatwa ta’ Santa Marija li tinsab fil-Pjazza.

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Parti mill-Wirja ‘Lenti fuq is-Soçjetà (1910-2010)’ li ©iet imtellg˙a ©ewwa s-swali tal-KaΩin bejn is-6 u l-20 ta’ Ìunju 2010.

Flimkien fakkarna l-50 sena minn meta dawn it-teΩori re©g˙u ©ew irrestawrati u mibnija mill©did fis-sena 1960. Attività li ntlaqg˙et tajjeb ˙afna ma dawk kollha li attendew b’mod partikulari l-aççess g˙al xelter li nsibu ta˙t il-KaΩin u li sa issa huwa l-uniku xelter tal-gwerra aççessibbli g˙allpubbliku fl-Imqabba. F’Mejju ©iet organizzata serata artistika madwar ir-ra˙al fejn artisti pin©ew xeni tipiçi tal-Imqabba. Nhar il-Óadd 9 ta’ Mejju 2010 ©iet organizzata Ωjara ta’ korteΩija fil-Bini Muniçipali talKunsill Lokali, fejn ©ie ppreΩentat l-imsemmi logo uffiçjali lill-Kunsill Lokali tal-Imqabba. Imbag˙ad bejn is-6 u l-20 ta’ Ìunju ©iet imtellg˙a wirja dettaljata dwar içÇentinarju tas-Soçjetà fis-swali tal-KaΩin intitolata ‘Lenti fuq is-Soçjetà 1910-2010’. Il-wirja nfet˙et mill-President tas-Soçjetà

Diversi trofej li ©ew esebiti waqt il-wirja ‘Lenti fuq is-Soçjetà (1910-2010)

s-Sur Carmel Zahra u ©iet imbierka mill-W.R. Kappillan Dun Nazzaren Caruana. G˙al din l-attività ©ew mistiedna rappreΩentanti talg˙aqdiet kollha tar-ra˙al. F’din ilwirja ©ew esebiti diversi dokumenti u ritratti, strumenti muΩikali antiki u informazzjoni dwar il-Presidenti kollha li mexxew is-Soçjetà, Surmastrijiet tal-Orkestra Santa Marija u tal-Banda Re Ìor© V kif ukoll informazzjoni sena b’sena dwar l-istorja kollha tas-Soçjetà. Ma setax jonqos li jkunu esebiti diversi g˙odod relatati max-xog˙ol tal-log˙ob tan-nar, armar tal-festa, abiti u fuq kollox l-unuri kollha li s-Soçjetà tag˙na tippossiedi. B˙alissa l-Kummissjoni qieg˙da ta˙dem fuq aktar attivitajiet li dettalji tag˙hom jit˙abbru iΩjed tard li u˙ud minnhom jil˙qu l-qofol tag˙hom fil-©ranet tal-Festa. G˙alhekk g˙eΩieΩ soçji u partitarji, kif qeg˙din taraw il-˙idma fi ˙dan

Il-logo uffiçjali li jfakkar l-Ewwel çentinarju mit-Twaqqif tas-Soçjetà Santa Marja u Banda Re Ìor© V tal-Imqabba.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

33


ÓaÌar Qim Bar & Restaurant

Prop. J. Cini Ag˙mlu l-˙ar©a tag˙kom bil-familja jew ˙bieb g˙all-arja tal-kampanja, f’ambjent kwiet u sabi˙. Tel: 2142 4116, 7949 7329 (Jane)

TA’ BALAL

PETROL SERVICE STATION GENERAL TYRE REPAIRS, ALSO NEW TYRES, LUBRICANTS, AUTO PARTS AND OTHER AUTO ACCESSORIES Prop. Emanuel Gatt

New Street, Luqa • Tel: 2180 9351

C.D.S.

Aluminium Works Sejba Road Mqabba For a Free Estimate Contact: Carmel D. Spiteri Mob: 9949 4304, 7999 3816


www.santamarija.com

Is-sala tal-Banda ©iet armata b’diversi ritratti, dokumenti u informazzjoni fil-Wirja li ©iet organizzata dwar il-100 sena tas-Soçjetà, bejn is-6 u l-20 ta’ Ìunju 2010.

is-Soçjetà ma taqta’ qatt u grazzi g˙alikom dan jimliena bil-kura©©. G˙aldaqstant a˙na nappellaw biex

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

L-unuri kollha li reb˙et is-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V tal-Imqabba tul is-snin.

il-kontribut tag˙kom kemm flattendenza g˙all-attivitajiet kollha li hemm ippjanati, kif ukoll g˙all-

kontribut finanzjarju, sabiex din issena wkoll jer©a’ jkollna festi kbar u ta’ suççess.

Briffa Landscaping Kirsten Briffa

Automatic Drip Irrigation Systems Turf Maintenance & All Your Gardening Needs

Mob: 9946 9580 • Tel: 2168 3834 E-mail: kirstenbriffa@hotmail.co.uk

so l a is a e z Piz ailabl av

We do delicious Pizza

9, Blue Grotto Avenue, Ûurrieq Tel: 2164 2986 • Mob: 7947 6573 Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

35


Corner Confectionery Supplied by Maypole

St Catherine Street, Mqabba

One can find

• Confectionery Items • Wines and Spirits • Frozen pastries for parties • Groceries downstairs • Fresh Bread daily

We take orders for parties Take-Away

Opening Hours: Monday: 3.00pm / 7.00pm Tuesday - Saturday: 7.00am / 12.00pm - 3.00pm / 7.00pm Sunday: 5.00am / 12.00pm

Meat Pies, Timpana, Chicken Pies, Lasagna, Pastizzi, Qassatat, Sausage Rolls

G Joe Borg

reen arden

Joe ta’ Lukardu tal-Fjuri

All Year round Growers of All Types of Flowers Specialising in Carnations, Gebra, Gladioli. Residence: 12, St Bartolomew Street, Qormi Tel: 2144 3723 Ta’ Kandja Nursery, l/o Siggiewi Tel: 2164 0467 Fax: 2147 0335 Mob: 9945 8234


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

F’g˙eluq il-100 sena mit-twaqqif tas-Soçjetà Santa Marija fl-Imqabba (1910-2010)

Bukkett ta’ Mitt Warda f’Ìie˙ Santa Marija Is-Sur Stefano Farrugia Bukkett ta’ mitt warda nins©ulek Marija, kull wa˙da tisseddaq bis-seb˙ tas-smewwiet, f’g˙eluq il-mitt sena li nΩerg˙et f’ra˙alna, il-qam˙a li kibret fi spirtu fejjied.

Surmast wara l-ie˙or ta’ dehen u qlubija dlonk g˙araf jindokra t-teΩor fdat f’idejh li Galea kien saqqa minn qabel il-gwerra u sar b˙al mustarda li tpaxxi ’l g˙ajnejh.

B˙al a˙wa mi©bura fil-fwie˙a ta’ darek g˙all-kenn tal-mant tieg˙ek u t’Ibnek Ìesù, uliedek fl-Imqabba taw bidu g˙all-˙idma li kellha tin˙asad f’tant frott ta’ virtù.

Mat-tokki tan-noti mill-qniepen ˙abbara jitilg˙u fis-sema qawsalli ta’ lwien min-nar tal-murtali li jifta˙ b˙all-fjuri kif feta˙ l-g˙id t’Alla fil-jum tal-˙elsien.

Fi snin ta’ tbatija w taqbid liema b˙alu max-xewk u s-sikrana li nfirxu bl-eluf, ixxettlet ix-xewqa li jxerrdu madwarhom il-merg˙a ta’ m˙abbtek li tnisslet fil-©uf.

U libsa mill-isba˙ ta’ deheb jilma d-dija, inxeddu lill-maqdes imsemmi g˙alik, u d-dar tal-imsie˙ba fil-qalba tal-misra˙ tixxieg˙el ˙a tilma˙ il-©miel li hemm fik.

Bid-daqq tal-orkestra u l-kordi tal-banda li jiΩfnu mal-g˙ana tal-an©li ˙enjin fis riedu li jferr˙u ˙a jdawlu lil arthom li kienet iddallmet bil-bombi kefrin.

Mix-xbieha-salmura ta’ tlug˙ek fis-sema li tfakkar fir-reb˙a li qsamt mal-Feddej, bil-qawma li welldet il-˙ajja tal-glorja, tqanqalna g˙all-g˙amara li ˙ejja l-Mulej.

Fik sabu b˙al tarka fil-©u˙ li ˙akimhom bil-barka tal-Konvoj li da˙al rebbie˙ minkejja l-assedji li ra fil-vja©© tieg˙u g˙ax talbhom instema’ u ©ab it-tis˙i˙.

Fit-toroq mnejn tg˙addi nilqg˙uk kollna ˙e©©a, imnebb˙a mill-©rajja ta’ ˙ajtek fuq l-art bi kwadri li jidwu d-dulur fil-qalb tieg˙ek daqskemm is-sigrieti li jnessu kull mard.

Kif tista’, immela, le tifra˙ din qalbna b˙al meta timtela bil-frak tal-altar, x’˙in tag˙rfek b’kuruna ta’ grazzji dejjiema li tisboq kull setg˙a li tnin qalb l-inwar?

Kull sena mg˙oddija fid-djarju ta’ ˙utna tg˙ajjatlek mal-mixja tal-pendlu g˙a©©iel li jnaqqax fl-Istorja r-rakkonti ta’ ©ensna u j˙alli lill-poplu g˙atxan g˙al kull ˙jiel.

Sirt l-arka li twieΩen lit-tfal u liΩ-Ωg˙aΩag˙ biex b’˙ilthom ikattru kull don jew talent, jekk b˙ala allievi jew membri ta’ g˙aqda, jew b˙ala fratelli tal-kbir Sagrament.

Óa tiskot il-kotra biex tisma’ l-g˙erf safi li jo˙ro© minn fommok fir-rit tal-quddies, imle˙˙en mill-qari ta’ bosta kittieba li jpin©u bi kliemhom dal-kobor bla qies.

Minn sena g˙al o˙ra, kull ferg˙a ˙abrieka lil ismek issebba˙ bix-xog˙ol u l-pjaçir biex festa mill-o˙la tag˙millek f’Awwissu li troddlok kull qima bil-kant u t-tif˙ir.

Im˙arsa mill-balzmu li ©©ib fir-ru˙ tag˙na b’kull kelma ta’ fara© u ©id g˙al quddiem, fik tifta˙ bla tag˙laq kull farka ta’ tama g˙ax Inti l-Omm twajba li twarrad bis-sliem. L-Imqabba 15 ta’ Marzu 2010

Mitt sena g˙all-Imqabbin… MuΩika, Kultura u Suççess Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

37


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Mill-Kummissjoni Festi Çentinarji

9 t’April 1942 ... Ìrajjiet l-Imqabba 50 Sena mill-ftu˙ Uffiçjali tal-koppla tal-Knisja u l-istatwa tal-Pjazza Ir-ra˙al tal-Imqabba, li jinsab fin-na˙a t’isfel tal-gΩira, sar parroçça awtonoma ta˙t it-titlu tal-Assunzjoni ta’ Ommna Marija fl-1598. Matul iΩ-Ωmien, ir-ra˙al tal-Imqabba g˙ex ˙ajja serena qrib l-ajruport ta’ Malta sakemm fl-ewwel ta’ Settembru 1939, ilÌermanja mmexxija minn Hitler invadiet il-Polonja. Kien jumejn wara sewwa sew fit-3 ta’ Settembru 1939 meta l-Gran Brittanja ddikjarat gwerra kontra l-Ìermanja. IΩjed tard, l-Italja faxxista mmexxijja minn Mussolini da˙let fil-gwerra alleata mal-ÌermaniΩi. G˙all-Ewropa, dawn kienu

Fdalijiet li nstabu waqt it-tindif tax-xelter li jinsab ta˙t is-sede tas-Soçjetà.

Is-Sur Antoine Farrugia

Ωminijiet imqanqla u mhux inqas g˙al Malta u l-Imqabbin. Peress li l-Imqabba huwa qrib l-ajruport, spiççat vittma wkoll tat-Tieni Gwerra Dinjija. Nhar id-9 t’April 1942, g˙all-˙abta tas-sieg˙a ta’ wara nofsinhar, Bomber ÌermaniΩ waddab xi bombi fuq l-Imqabba. F’dan il-jum imdemmi tad-9

t’April, il-poplu Mqabbi tilef teΩori kbar li g˙adna n˙ossu t-telfa tag˙hom sal-©urnata tal-lum...tilef il-koppla kollha pittura ta’ Filippo Venuti; il-Kor u l-artal Ma©©ur; ilkappellun tal-Agunija; il-bradella tal-Madonna tal-Ìilju kif ukoll teΩori li kienu jintramaw fil-festa Titulari ta’ Santa Marija, Patruna tal-Parroçça. F’dak l-attakk ukoll, l-Imqabbin tilfu l-istatwa tal-©ebel

Nhar id-9 ta’ April 1942, l-Imqabba tilfet diversi teΩori li kienu jinsabu fil-Knisja Parrokkjali iddedikata lill-Assunzjoni ta’ Marija.

Dehra tal-Knisja Parrokkjali tal-Imqabba li tidher im©arrfa nhar id-9 ta’ April 1942.

Ix-xelter ta˙t is-sede tas-Soçjetà li ©ie mnaddaf u miftu˙ g˙all-pubbliku. Sallum dan huwa l-uniku xelter aççessibbli g˙all-pubbliku.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

39


www.santamarija.com

Dehra tal-knisja tal-Imqabba qabel ma ©iet im©arrfa nhar id-9 ta’ April 1942.

ta’ Santa Marija li tinsab biswit ilKnisja Parrokkjali. Ir-Ras ta’ din l-istatwa qieg˙da tinΩamm b’g˙oΩΩa kbira fil-kaΩin tas-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V. F’dan l-attakk ˙allew ukoll ˙ajjithom tlett Imqabbin mill-familja Busuttil. Ma’ din il-familja, matul Ωmien ilgwerra tilfu ˙ajjithom 14-il Imqabbi ie˙or. Ta’ min isemmi li l-kaΩin tas-Soçjetà Santa Marija kien qieg˙ed jintuΩa mis-servizzi IngliΩi b˙ala uffiççju governattiv. Peress illi l-knisja ma setg˙etx tintuΩa, sakemm ©iet irran©ata l-˙sara, ©iet utilizzata l-kappella ta’ San BaΩilju, kappella ta’ Ωmien medjevali. Matul il-gwerra, il-Maltin kif ukoll l-Imqabbin, fil-hemm u t-tbatija li kienu qeg˙din jifnuhom, talbu bil-˙erqa lil Marija b˙ala Omm u Patruna tal-Maltin biex tinterçiedi g˙alihom. Kien proprju nhar il-15 t’Awissu 1942, li bl-

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Il-bini mill-©did tal-koppla tal-knisja li ©iet miftu˙a uffiçjalment fis-sena 1960.

interçessjoni ta’ Ommna Marija Mtellg˙a s-Sema, da˙al fil-Port il-Kbir il-Konvoj mag˙ruf a˙jar b˙ala Operation Pedestall li kien jinvolvi ˙afna vapuri. B’xorti tajba da˙lu fil-port 5 vapuri li kienu l-Port Chalmers; Brisbane Star; ilMelbourne Star; Rochester Castle u l-famuΩ vapur Ohio. Kif ilMaltin semg˙u li da˙lu fil-port ilvapuri, ©rew b’©irja wa˙da fil-port u l-qniepen mill-knejjes infexxew idoqqu moti ta’ fer˙. Fl-1942, ir-Re tal-Ingilterra, irRe Ìor© VI, ta lil Malta l-George Cross, b˙ala turija g˙all-qlubija li wrew f’dawk iΩ-Ωminijiet diffiçli u li g˙adu sal-lum jittajjar fuq ilbandiera nazzjonali ta’ pajjiΩna. Appena g˙addiet il-gwerra, u sar rendikont tal-˙sarat, l-Imqabbin ing˙aqdu biex ta˙t it-tmexxija talkappillan jibdew jirran©aw il-˙sarat. L-Imqabbin utilizzaw il-motto

Ix-xog˙ol fuq il-bini mill-©did tal-koppla li ©iet miftu˙a uffiçjalment fi Ωmien il-kappillan Dun Ìeraldu Mangion.

tal-Imqabba, Non nisi per Ardua, li jfisser, Biss bil-˙ila, g˙ax fi ftit Ωmien sewwew il-˙sarat li ©arrbet il-knisja u bnew koppla ©dida ta˙t it-tre©ija ta’ mastru Baskal Xuereb. Ix-xog˙ol fuq il-koppla sar fi Ωmien Dun Ìeraldu Mangion u l-koppla ©iet miftu˙a uffiçjalment fis-sena 1960. Mal-frizz tal-koppla hemm miktuba dawn il-proprju kelmiet: Beata Vergine Marija in cielo ad anima et corpora 1960. Matul is-snin, il-koppla l-©dida ©iet dekorata minn ©ewwa bid-deheb u illuminazzjoni. F’kull rokna filparti t’isfel hemm impittra l-erba’ evan©elisti li tlieta huma xog˙ol Aldo Micallef Grimaud u San Luqa huwa l-ori©inali ta’ Filippo Venuti…l-istess pittur li pitter ilKwadru Titulari ta’ Santa Marija fl-1896. Fl-istess Ωmien, is-soçji u partitarji tas-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V, kienu qeg˙din ja˙sbu biex jer©g˙u jag˙mlu l-istatwa tal-©ebel biswit il-knisja u li kienet inqerdet fl-attakk tal-g˙adu nhar id-9 t’April 1942. Il-Benefattur ˙abrieki, Spiridione Schembri (ta’ Barbra), avviçina lill-iskultur Marco Montebello ta’ Óal Tarxien biex jie˙u ˙sieb jiskolpixxi din l-istatwa fil-©ebel. Ta’ min isemmi li l-iskultur Marco Montebello, skolpixxa wkoll l-istatwa ta’ Santa Marija li tinsab fuq il-kaΩin tasSoçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V im˙allsa minn Lorenzo Ellul (ta’ Katrinu). L-istatwa tal-Assunta skolpita fil-©ebla Maltija, tbierket u

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

41


• Nails • Make up for all occasions • Waxing • Manicures and pedicures • Slimming Treatments • Massages • Eyelash and Eyebrow tinting • Facials

• Face painting for birthday parties or other occasions • Body glitter art painting Free consultations Tel: 27809937 • Mob: 99206919 Web: www.artandbeautymalta.com • Email: artandbeauty@live.com Address: Valletta road Mqabba


100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà tqieg˙det f’postha nhar it-2 ta’ Ìunju 1960 mill-Kappillan Dun Ìeraldu Mangion fil-preΩenza tal-poplu Mqabbi. L-awtoritajiet EkkleΩjastiçi taw Indul©enza parzjali lil kull min jg˙id Salve Regina quddiem din ix-xbieha.

Attività 9 t’April 2010

Nhar id-9 t’April 2010, ilKummissjoni Festi Çentinarji, flimkien mal-Frieg˙i tas-Soçjetà, ˙asbu sabiex jorganizzaw ‘Lejla ta’ tifkira’ biex jitfakkar dan l-imsemmi attakk li kien sar fuq irra˙al tal-Imqabba nhar id-9 t’April 1942. F’din il-Lejla wkoll tfakkar il-ftu˙ uffiçjali tal-Koppla kif ukoll il-50 sena mill-istatwa tal-©ebel ta’ Santa Marija li tinsab fil-pjazza li wkoll kienet sfat im©arrfa fl-attakki tal-g˙adu. G˙al din l-attività kulturali kellna diversi stands fosthom ilVictory Kitchen li kienet tinkludi ˙obΩ u stuffat tal-la˙am; il-Óanut ta’ Kurun imΩewwaq bid-daqq tal-g˙ana u l-Mejda Tradizzjonali Maltija; Mejda tal-kafè Malti u xi ikel kumplimentari tradizzjonial mal-kafè. Kellna wkoll il-karru tal˙obΩ li kien jintuΩa dak iΩ-Ωmien kif ukoll esebizzjoni ta’ vetturi militari mill-G˙aqda tal-vetturi Militari u vetturi o˙ra antiki. Ìie ppreparat feature fuq il-gwerra u r-ra˙al talImqabba filwaqt li ndaqqet is-sirena flimkien ma’ re-enachtment talisparar tal-bombi mill-G˙aqda tanNar Santa Marija Mqabba. Il-Banda Re Ìor© V, fi hdan l-istess Soçjetà

tat is-sehem tag˙ha billi daqqet marçi militari g˙al din l-okkaΩjoni. G˙al din l-attività nfethet ukoll il-wirja popolari La Semana Santa esebita fis-swali prinçipali tasSoçjetà Santa Marija kif ukoll infeta˙ g˙all-ewwel darba g˙allpubbliku xelter ta’ Ωmien il-gwerra. Xelter li attira numru kbir ta’ nies speçjalment anzjani li niΩlu f’dan ix-xelter sabiex jer©g˙u jesperjenzaw dak li g˙addew minnu matul il-Gwerra Dinjija. Kellna wkoll re-enachtments tal-˙ajja ta’ dawk iΩ-Ωminijiet. Esebizzjoni o˙ra interessanti kienet dik ta’ Abiti Sagri li kienet tinkludi fost l-o˙rajn diversi kapep u kallotti ta’ isqfijiet u monsinjuri. F’din il-lejla, l-g˙aqdiet volontarji b˙ala MuΩew talAvjazzjoni, l-iScale Models t’G˙awdex, taw is-sehem taghhom ukoll. Ma setax jonqos il-loghob tradizzjonali Malti g˙at-tfal u esebizzjoni ta’ ritratti millimg˙oddi relatati ma’ din il©rajja. G˙al din l-attività kellna fostna l-ambaxxatriçi tal-Ingilterra li kellha kliem ta’ tif˙ir g˙al din l-inizjattiva. Din l-attività nistg˙u ng˙idu li kienet suççess totali u ntlaqg˙et tajjeb ˙afna minn dawk kollha li g˙o©obhom jing˙aqdu mag˙na, tant li diversi kienu l-kummenti li g˙amlulna kura©© sabiex din l-attività ssir parti integrali filkalendarju tas-Soçjetà. Permezz ta’ din l-attività rnexxielna nfakkru ©rajja li g˙alkemm mhux daqshekk

Vetturi militari li kienu esebiti fl-attività organizzata ‘Id-9 ta’ April 1942... Ìrajjiet l-Imqabba’ 44

www.santamarija.com

Il-KaΩin tas-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V mixg˙ul g˙all-okkaΩjoni.

sabi˙a g˙ar-ra˙al tag˙na hija parti integrali u importanti wkoll flistorja tal-Imqabba. Kienet ˙asra li dan l-avveniment qatt qabel ma kien qed ji©i mfakkar.

Il-President jidher ipo©©i bukkett fjuri quddiem l-istatwa ta’ Santa Marija li tinsab fl-Pjazza.

Dehra ©enerali tal-folla kbira ta’ nies li attendew bi ˙©arhom g˙al din l-ewwel ‘Lejla ta‘ Tifkira’ li ©iet organizzata fl-Imqabba.

Festa 2010 Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Kanzunetta ma˙ru©a mis-Soçjetà fl-okkaΩjoni tas-Sena taç-Çentinarju

Çentinarju Tag˙na Lkoll Tkanta: Alison Ellul MuΩika: Mro. David Agius - Versi: Nicholas Baldacchino 1. Fit-twemmin li ssawwarna Mill-eqdem Ωminijiet L-im˙abba lejn din Ommna Sultana tas-Smewwiet U b’hekk fil-˙ajja tag˙na Fit-tajjeb u l-˙aΩin Nafu l’qed t˙ares fuqna F’kull mument u f’kull ˙in. 2. Óadmu missirijietna B’viΩjoni, impenn, kura©© Biex Soçjetà iwelldu Li l-Ommna tag˙mel ©ie˙ U b’hekk fir-ra˙al tag˙na Din l-g˙aqda g˙amlet il-©id B’img˙oddi w storja kbira Li tnaqqxet tul is-snin. Ritornell: Mitt sena g˙all-Imqabbin B’˙ilitna lkoll Din storja ta’ suççess Fil-kultura u l-muΩika MΩejna bl-aqwa talent Fil-passat u l-futur l-g˙an jibqa’ jkun li l-Ommna nag˙mlu ©ie˙ bla mistrie˙, int u jien Nibnu l-istorja flimkien Ejjew niççelebraw Niffeste©jaw u ng˙oΩΩu dal-mument Dan iç-Çentinarju tag˙na lkoll. 3. B’˙idmet il-membri tag˙ha G˙amilna passi kbar U fis-setturi kollha Xog˙ol ta’ kapaçità. U tkattru s-suççessi Fi xtutna u lil hinn Unuri g˙al pajjiΩna Biss ˙ila u impenn.

Ritornell: Mitt sena g˙all-Imqabbin B’˙ilitna lkoll Din storja ta’ suççess Fil-kultura u l-muΩika MΩejna bl-aqwa talent Fil-passat u l-futur l-g˙an jibqa’ jkun li l-Ommna nag˙mlu ©ie˙ bla mistrie˙, int u jien Nibnu l-istorja flimkien Ejjew niççelebraw Niffeste©jaw u ng˙oΩΩu dal-mument Dan iç-Çentinarju tag˙na lkoll Mela ejjew b’qalb wa˙da inkantaw Kull ostaklu ser nissuperaw B’˙e©©a kbira in˙arsu ’l quddiem Destinati li nissemmg˙u mal-Kbar. Ritornell: Mitt sena g˙all-Imqabbin B’˙ilitna lkoll Din storja ta’ suççess Fil-kultura u l-muΩika MΩejna bl-aqwa talent Fil-passat u l-futur l-g˙an jibqa’ jkun li l-Ommna nag˙mlu ©ie˙ bla mistrie˙, int u jien Nibnu l-istorja flimkien Ejjew niççelebraw Niffeste©jaw u ng˙oΩΩu dal-mument Dan iç-Çentinarju tag˙na lkoll. Ejjew niççelebraw Niffeste©jaw u ng˙oΩΩu dal-mument Dan iç-Çentinarju tag˙na lkoll.

Sena Çentinarja 1910-2010 Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

45


JMA Aluminium works Joseph Mizzi Aluminium works & soffit ceilings 40A, Industrial Estate, Luqa Tel/Fax: 2180 7851 Mob: 9944 5686 E-mail: mizalum@maltanet.net

For aluminium products with competitive prices and professionally done with years of experience in aluminium works We fabricate aluminium apertures, like doors & windows with new profiles and a large range of colours. We cater for customer made structures, as greenhouses, verandas, skylights, facades and more. Call for free quotation for: Louvers fixed & adjustable Double glazed apertures (with Argon Gas) Showers & partitions Insect screens & roller nets Hinged, sliding & revolving apertures Maltese balconies, stairs & handrails Security main doors Arched apertures & folding doors We do also soffitt ceilings in mineral fibre & gypsum in various models

Di Rocco Ltd.

Di Rocco Ltd, Prince Albert Street, Albert Town, Marsa HMR 17 • Tel: 21 227344 • Fax: 21 227345 • E-mail: dirocco@digigate.net


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

L-Attivist tas-Sena 2009

Trofew Chev. George Martin A. Mus. L.C.M., O.S.T.J. B˙al kull sena s-Soçjetà tag˙na tie˙u ˙sieb li tippreΩenta l-unur talattivist tas-sena lil dak jew dawk ilpersuni li fl-opinjoni tag˙ha jkunu iddistingwew ru˙hom b’xi mod aktar minn o˙rajn g˙all-impenn u ˙idma matul is-sena. Din kienet inizjattiva o˙ra tal-familja Martin li bla dubju g˙andhom g˙al qalbhom ferm is-Soçjetà tag˙na. L-attivist g˙al din is-sena kien fil-fatt is-Sur Carmel Briffa. Dan l-unur ©ie ppreΩentat nhar l-10 t’Awwissu 2009 mill-familja Martin innifisha waqt il-Programm Annwali u Strumentali li l-Banda Re Ìor© V esebixxiet fil-pjazza quddiem il-KaΩin. Karmenu, kif inhu aktar mag˙ruf mag˙na, sa minn çkunitu kellu

g˙al qalbu s-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V u l-Festa ta’ Santa Marija kif ukoll l-Imqabba. Minn dejjem kien attiv fi ˙dan isSoçjetà. G˙al diversi snin, sewwa sew g˙al dawn l-a˙˙ar 41 sena, Karmenu kien ukoll membru filKumitat EΩekuttiv bil-ma©©or numru ta’ snin fil-kariga importanti ta’ Kaxxier tas-Soçjetà. Kariga li Karmenu irnexxielu jonora bilkbir u li bl-g˙aqal tieg˙u mexxa lis-Soçjetà fit-triq il-quddiem. Tul is-snin kienu diversi pro©etti li s-Soçjetà tag˙na imbarkat fuqhom imma grazzi g˙al din il˙idma g˙aqlija s-Soçjetà dejjem irnexxielha twassal fi tmiemhom dawn il-pro©etti ming˙ajr piΩ Ωejjed fuq is-Soçjetà tag˙na.

Is-Sur Carmel Briffa, Kaxxier attwali tas-Soçjetà jidher jirçievi t-Trofew Chev. George Martin, ming˙and is-Sur Norman Martin, b˙ala l-attivist tas-sena 2009.

Karmenu kien strumentali f’diversi pro©etti bl-aktar pro©ett importanti u ambizzjuΩ ikun dak tal-estensjoni tal-KaΩin fejn Karmenu mhux biss jie˙u ˙sieb mil-lat finanzjarju imma wkoll ma jiddejjaqx imidd idu fejn me˙tie©. J’alla Karmenu jkun ta’ eΩempju g˙alina lkoll sabiex b˙alu s-Soçjetà tkun it-tieni familja tag˙na. Kienet proprju din iddedikazzjoni lejn is-Soçjetà f’g˙eluq l-40 sena ta’ ˙idma filKumitat EΩekuttiv li wassal biex is-Soçjetà tirrikonoxxi u tonora l-˙idma kbira ta’ Karmenu Briffa. Mill-©did prosit Karmenu u nawgurawlek aktar ˙idma b’risq isSoçjetà tag˙na li tant g˙andek g˙al qalbek u tant t˙obb.

Is-Soçjetà tixtieq tirringrazzja lisSur Carmel Briffa g˙ax-xog˙ol tieg˙u b’risq is-Soçjetà tul dawn il-41 sena ta’ ˙idma fil-Kumitat EΩekuttiv.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

47


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Kunçert Vokali u Strumentali mill-Banda Re Ìor© V It-Tlieta, 10 t’Awwissu 2010 fid-9.45pm

Innu

Lil Ra˙al Twelidi

A. Camilleri

Omaggio

Omaggio Al Circolo Giorgio V

Overture

Poet and Peasant

Song Sound Track Military March Song Sypmhonic Suite Selection Song

You Raise Me Up

D. Agius Franz Von Suppè

Rolf Lovland and Brendon Graham

Ikanta: Ludwig Galea

Robin Hood The Thunderer

Michael Kamen John Philip Sousa

I’m a Believer

Neil Diamond

Pirates of the Carribean

Klaus Badelt

Ikanta: Ludwig Galea

Pop Mania

Arr. J. D. Zammit

O Surdato ’Nnamorato

Arr. Luciano Apap

Ikanta: Ludwig Galea

Innu Març

Maria Assunta

Leonard Farrugia

Innu

Innu tal-Banda

A. Camilleri

Jidderie©i: Mro. David Agius A. Mus. L.C.M., A. Mus. V.C.M. ( Hons.), A.L.C.M. JippreΩentaw: Chev. Carmel Bianchi u s-Sinjura Joyce Guillaumier

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

49


100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

www.santamarija.com

Programm Festi Esterni f’©ie˙ Santa Marija 2010 Il-Ìimg˙a, 30 ta’ Lulju: BIDU TAL-KWINDIÇINA – JUM IT-TFAL 6.00pm

8.00pm 8.00pm

Quddiesa Kantata li fiha jsiru l-preΩentazzjoni u t-tberik tat-trabi u tat-tfal lill-Madonna. Iqaddes u jmexxi l-funzjoni l-Wisq Rev. Dun Nazzaren Caruana, Kappillan. Il-Funzjoni tag˙laq billi l-©enituri jpo©©u l-fjuri u x-xema’ li jkun ©abu mag˙hom quddiem l-Istatwa tal-Madonna. Ting˙ata Santa – tifkira lill-©enituri tat-tfal li jkunu ˙adu sehem fil-funzjoni. Mixg˙ela tal-Knisja u tal-KaΩin tas-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V. Lejla Maltija fil-pjazza ta’ quddiem il-KaΩin. Jie˙u sehem l-aqwa talent Malti.

MATUL IL-ÌRANET TAL-KWINDIÇINA 8.00pm

Mixg˙ela tal-faççata tal-Knisja u l-KaΩin tas-Soçjetà.

It-Tnejn, 9 ta’ Awwissu: JUM IL-ÓRUÌ tal-ISTATWA 7.30pm 8.30pm

To˙rog l-Istatwa artistika u devota ta’ Santa Marija fuq iz-zuntier, fejn ti©i milqug˙a mill-Banda Re Gor© V bid-daqq ta’ innijiet Marjani. Tie˙u sehem ukoll is-Sopran Imqabbi, is-Sinjorina Francesca Farrugia. In˙e©©u lil kul˙add sabiex wara nin©abru lkoll fil-knisja g˙all-funzjoni qasira. Wara l-Banda Re Gor© V ta˙t id-direzzjoni ta’ Mro. David Agius tag˙ti bidu g˙all-ewwel març tag˙ha li jibda minn fejn il-KaΩin.

It-Tlieta, 10 ta’ Awwissu: JUM IT-TÓEJJIJA 8.30pm

Wara li nassistu g˙all-wasla tal-mistednin distinti, il-Banda Re Gor© V dejjem ta˙t id-direzzjoni ta’ Mro. David Agius, tag˙mel març qasir u wara tag˙ti bidu g˙all-Programm Vokali u Strumentali fuq il-plançier ta˙t il-Patroçinju tal-Onorevoli Dr. Lawrence Gonzi, Prim Ministru ta’ Malta. Wara jsir riçeviment g˙all-mistednin distinti, soçji, benefatturi u partitarji kollha.

L-Erbg˙a, 11 ta’ Awwissu: L-EWWEL JUM TAT-TRIDU 8.30pm

Il-Banda San GuΩepp ta’ Óal Kirkop, ta˙t id-direzzjoni ta’ Mro. Brian Cassar, tibda març brijuΩ minn quddiem il-KaΩin g˙al madwar diversi toroq fir-ra˙al li jer©a’ jispiçça quddiem il-KaΩin.

Il-Óamis, 12 ta’ Awwissu: IT-TIENI JUM TAT-TRIDU 8.30pm

Il-Banda Sant’Elena ta’ Birkirkara, ta˙t id-direzzjoni ta’ Mro. Joseph Vella tibda març brijuΩ minn quddiem il-KaΩin g˙al madwar it-toroq ewlenin tar-ra˙al li jer©a’ jispiçça quddiem il-KaΩin.

Il-Ìimg˙a, 13 ta’ Awwissu: IT-TIELET JUM TAT-TRIDU 8.30pm

50

II-Banda tas-Soçjetà Santa Marija, il-Banda Re Gor© V, ta˙t id-direzzjoni ta’ Mro. David Agius tibda l-març tradizzjonali tal-a˙˙ar tridu organizzat u mmexxi miΩ-Ωg˙aΩag˙. B˙as-soltu, jakkumpanja l-març il-briju tas-soçji u partitarji flimkien ma’ sorpriΩi ©odda.

Festa 2010 Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Is-Sibt, 14 ta’ Awwissu: LEJLET IL-FESTA 8.00pm 8.00pm 10.00pm

Il-Banda San Mikiel ta’ ÓaΩ Ûabbar, ta˙t id-direzzjoni ta’ Mro. David Agius tibda març mat-toroq tal-Imqabba. Program Strumentali mill-Banda King’s Own tal-Belt Valletta, ta˙t id-direzzjoni tas-Surmast Direttur Mro. John Galea. Il-Banda San Mikiel ta’ ÓaΩ Ûabbar, dejjem ta˙t id-direzzjoni ta’ Mro. David Agius tesegwixxi Program Strumentali ©ewwa l-pjazza tar-ra˙al.

Il-Óadd, 15 ta’ Awwissu: L-GÓID tal-ASSUNTA 12.00pm 6.00pm 7.15pm 8.45pm

10.30pm

Il-Banda Re Gor© V g˙al darb’o˙ra mmexxija minn Mro. David Agius, tibda març popolari ta’ filg˙odu minn quddiem il-KaΩin g˙al madwar it-toroq prinçipali tar-ra˙al. Il-Banda De Rohan ta’ ÓaΩ-Ûebbu©, ta˙t id-direzzjoni ta’ Mro. Ronnie Debattista tibda març minn Triq San BaΩilju sal-Pjazza, tid˙ol fiz-zuntier tal-Knisja u tilqa’ l-˙ru© tal-Istatwa artistika u devota ta’ Santa Marija b’innijiet Marjani. Wara, il-banda tkompli takkumpanja l-Istatwa tul il-purçissjoni. Il-Banda Queen Victoria taΩ-Ûurrieq ta˙t id-direzzjoni ta’ Mro. Alfred Farrugia ssellem l-Istatwa Titulari minn fuq il-plançier bid-daqq tal-Ave Maria u innijiet o˙ra. Tie˙u sehem ukoll il-Mezzo Sopran Francesca Farrugia. Malli l-Istatwa tasal quddiem il-KaΩin, il-Banda Queen Victoria mmexxija minn Mro. Alfred Farrugia tesegwixxi l-Innu l-Kbir lil Marija Mtellg˙a s-Sema, kompoΩizzjoni ta’ Chev. Mro. George Martin, fuq kliem tal-W.R. Patri J.M. Ghigo. Jie˙u sehem il-Baritonu Piju Dalli , it-Tenur Andrew Sapiano kif ukoll il-Kor Parrokkjali San ÌuΩepp tal-Kalkara ta˙t id-direzzjoni tas-Sinj. Josian Zammit. Wara, l-istess banda tkompli bil-Programm Strumentali. Wara r-ringrazzjament ©ewwa l-Knisja mill-membri u ammiraturi tan-nar, il-Banda Re Ìor© V, mmexxija minn Mro. David Agius tkompli tallegrana b’març qasir li jintemm quddiem il-KaΩin.

Il-Óadd, 22 ta’ Awwissu: L-OTTAVA TAL-FESTA 7.30pm

Mixg˙ela tal-faççata tal-Knisja kif ukoll tal-KaΩin tas-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Gor© V. Nag˙lqu l-Festa ta’ din is-sena b’serata ta’ kant u divertiment quddiem il-KaΩin.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

51


Maksar Stone Decoration

Lavur

Qoxra tal-Fil Maksar

Fireplaces

1, St. Mary Garage, 12th May Street, Żebbuġ Stone Decoration Tel: 21 450 593 | Mob: 99 472 993


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Funzjonijiet fil-Knisja Il-Ìimg˙a, 30 ta’ Lulju – Jum it-Tfal – Bidu tal-Kwindiçina

6.00pm PreΩentazzjoni tat-tfal (sa ˙ames snin) lillMadonna. 6.30pm Quddiesa solenni, talba tal-Kwindiçina, Innu u Barka. Mistiedna b’mod speçjali t-tfal.

It-Tnejn, 2 ta’ Awwissu – GriΩma tal-Morda

6.30pm Quddiesa g˙all-morda u anzjani tal-parroçça. Ji©i amministrat is-sagrament tal-GriΩma talMorda. Imexxi Dun Trevor Fairclough Talba tal-Kwindiçina, Innu u Barka.

It-Tlieta, 3 ta’ Awwissu – Jum l-G˙aqda tan-Nar Santa Marija

6.30pm Quddiesa g˙all-membri tal-G˙aqda tan-Nar Santa Marija. Talba tal-Kwindiçina, Innu u Barka.

L-Erbg˙a, 4 ta’ Awwissu – Jum it-Tifkira tas-Soçi u Benefatturi

6.30pm Quddiesa kantata b’suffra©ju g˙all-erwieh tassoçji u benefatturi mejtin minn Dun Jonathan Farrugia. Talba tal-Kwindiçina, Innu u Barka.

Il-Óamis, 5 ta’ Awwissu – Jum iΩ-Ûg˙aΩag˙

6.30pm Quddiesa bis-sehem taΩ-Ωg˙aΩag˙ minn Patri Joe Zahra O.P. Talba tal-kwindiçina, Innu u Barka.

It-Tnejn, 9 ta’ Awwissu – Óru© tal-Istatwa fuq iz-Zuntier

6.00pm Quddiesa kantata, talba tal-Kwindiçina u Barka. 7.30pm Isir il-˙ru© solenni tal-istatwa ta’ Santa Marija u wara jitkanta l-Innu Ave Maris Stella u l-Antifona.

It-Tlieta, 10 ta’ Awwissu – Jum il-Familji

6.30pm Quddiesa tal-Kwindiçina bis-sehem tal-familji tal-parroçça. Talba tal-Kwindiçina u Barka.

L-Erbg˙a, 11 ta’ Awwissu – L-Ewwel Jum tat-Tridu

6.30pm Quddiesa solenni minn Patri Joe Zahra O.P. Wara, talba tal-Kwindiçina, Innu, Salve Regina, Litanija, Antifona u Barka Sagramentali.

Il-Óamis, 12 ta’ Awwissu – It-Tieni Jum tat-Tridu

8.00am Quddiesa kantata. 6.30pm Quddiesa solenni minn Patri Joe Zahra OP. Wara, kollox b˙all-jum ta’ qabel.

Il-Ìimg˙a, 13 ta’ Awwissu – It-Tielet Jum tat-Tridu

8.00am Quddiesa kantata 6.00pm Quddiesa solenni minn Patri Joe Zahra OP. Wara, kollox b˙all-jum ta’ qabel.

Is-Sibt, 14 ta’ Awwissu – Lejlet il-Festa

8.15am Quddiesa solenni mill-Kappillan Dun Nazzareno Caruana. Wara jitkanta t-Te Deum u l-Antifona “Beata Mater”. 6.30pm Transulazzjoni solenni tar-relikwa, immexxija mimm Mons. Paul Vella. Wara, quddiesa kantata Salve, Litanija u Çelebrazzjoni Ewkaristika.

Il-Óadd, 15 ta’ Awwissu – Jum il-Festa

7.00am, 8.00am Quddiesa. 9.15am Quddiesa Konçelebrata solenni bil-Pani©ierku minn Mons. Paul Vella. 10.00am Quddiesa (fil-Kappella ta’ San BaΩilju). 11.15am Quddiesa. 5.00pm Quddiesa. 6.00pm G˙asar solenni minn Mons. Paul Vella. Salve u Litanija. 7.15pm Purçissjoni bl-Istatwa artistika, devota u Titulari tal-parroçça immexxija mill-istess Çelebrant. 10.15pm Antifona u Çelebrazzjoni Ewkaristika.

Il-Óadd, 22 ta’ Awwissu – L-Ottava tal-Festa

6.30pm Quddiesa, ripoΩizzjoni tar-relikwa, Te Deum u Barka. Il-muΩika tat-tridu, lejlet u nhar il-Festa tkun ta˙t id-direzzjoni tas-Surmast Patri Salv Galea O.P. Sagrament tal-Qrar: Is-Sibt, 14 ta’ Awwissu, lejlet il-Festa, ikun hawn diversi konfessuri g˙all-Qrar bejn it-8.30am u l-10.30am u l-4.30pm u s-6.30pm.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

53


Beauty Treatments: Opening Hours: Monday Closed

Tuesday, Wednesday & Friday 9.00 – 12.00 15.30 – 18.00

Thursday 15.30 – 18.00

Saturday 9.00 – 18.00

• Qualified Staff • Friendly Atmosphere • Hair Care Products & Cosmetics • Gift vouchers available With every Facial Treatment booked you get a FREE manicure (offer valid for the month of July & August 2010)

Facials Eyebrow Shaping Eyebrow & Eyelash Tinting Waxing Electrolysis Manicures Makeup for all occasions Pedicures Nail Extensions Nail Art Slimming Treatment

Triq it-Tempesta, Qrendi Tel: 21649407, 21685081 Mob: 99840556

Hairdressing:

Cuts Blow drys Treatments Real Hair Extensions Lights Perms Straightening Colouring Upstyles

Holistic Therapy:

Aroma Massage Swedish Massage Hot/Cold Stone Therapy Indian Head Massage Legs, Hands and Foot Body points Anti-stretchmark Massage

Come in for your time out!

Jerry’Silencer Repairs CO2 Welding

Jerry’s Garage Si©©iewi Road, Mqabba Tel: 21640750 Fax: 21642535 Mob: 9944 9237


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Mill-Kummissjoni Banda

Il-Banda Re Ìor© V Impenn fis-sena taç-Çentinarju kitba tas-Sur Antoine Farrugia

Il-Banda Re Ìor© V tal-Imqabba ta˙t id-direzzjoni ta’ Mro. David Agius.

Il-Banda Re Ìor© V waqt wie˙ed mis-servizzi tag˙ha g˙all-festa ta’ San ÌuΩepp ta’ ÓaΩ-Ûebbu© tas-sena l-o˙ra.

Il-Banda waqt is-servizz tag˙ha fil-festa tal-2009 ad unur il-Madonna tal-Karmnu ©ewwa Ω-Ûurrieq.

Wie˙ed mis-servizzi li l-Banda Re Ìor© V tag˙mel fil-festa tal-Madonna tal-Grazzja ©ewwa ÓaΩ-Ûabbar, fis-sena 2009.

IΩ-Ωmien itir b˙al le˙˙a ta’ berqa u g˙al darb’o˙ra ninsabu ftit ©img˙at bog˙od millFesta tal-Patruna Santa Marija, Festa li hi tant g˙aΩiΩa g˙alina l-Imqabbin. Festa li g˙al din is-sena hija Festa importanti g˙aliex qeg˙din niççelebraw l-ewwel çentinarju mit-twaqqif tal-Ewwel Soçjetà MuΩikali flImqabba. B˙ala Soçjetà MuΩikali, ilBanda hi ç-çentru tal-attenzjoni fi ˙dan is-Soçjetà tag˙na u minn kif tistg˙u taqraw iΩjed ’il quddiem, l-impenji tal-Banda matul is-sena Çentinarja mhux talli ma naqsux talli Ωdiedu fuq is-servizzi tas-snin preçedenti. Appena g˙addiet il-festa tassena l-o˙ra, u g˙amilna s-servizz fil-festa tal-Madonna tal-Grazzja f’ÓaΩ-Ûabbar, il-Kummissjoni Banda bdiet ta˙dem fuq ilprogramm strumentali li kien imissha tag˙mel fl-okkaΩjoni ta’ Jum l-Imqabba. Il-programm li ©ie mtella’ b’kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali Mqabba kien jikkonsisti f’muΩika le©©era u tal-widna fejn l-attendenza numeruΩa kellha kliem ta’ tif˙ir. G˙all-˙abta ta’ Novembru, il-Kumitat flimkien malKummissjoni Banda organizzaw l-ikla annwali b˙ala ringrazzjament lill-bandisti talpost tas-servizz li joffru matul is-sena ming˙ajr ˙las. Matul din il-lejla, ©ew mistiedna wkoll

daqqaqa li daqqew strumenti antiki però b’muΩika tal-widna li paxxiet u rrilassat lill-bandisti, lis-soçji u l-partitarji li attendew bi ˙©arhom ©ewwa l-Monte Kristo Estates f’Óal Farru©. Appena g˙addew il-festi tal-Milied, bdejna niltaqg˙u g˙all-kunçerti biex nibdew nippreparaw g˙all-programm talfesta ta’ din is-sena. F’Marzu, ilBanda Re Ìor© V ©iet mistiedna mis-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ biex tie˙u sehem fil-ftu˙ tal-wirja La Semana Santa, wirja relatata mal-Ìimg˙a Mqaddsa li saret avveniment annwali fil-kalendarju tas-Soçjetà. Ilprogramm tal-Banda kien ta˙t il-patroçinju ta’ Mons. Lawrence Gatt. Fid-9 t’April 2010, ilBanda Re Ìor© V Mqabba, ©iet mistiedna mill-Kummissjoni Festi Çentinarji biex iddoqq marçi BrijuΩi u militari waqt attività blisem 9 t’April 1942 – Lejla ta’ Tifkira fejn ©iet imfakkra l-©rajja kerha tal-gwerra kif ukoll il-50 sena mill-ftu˙ uffiçjali tal-koppla tal-Knisja parrokkjali kif ukoll il-50 sena mit-twaqqif mill-©did tal-Istatwa ta’ Santa Marija li tinsab fil-pjazza tal-Knisja. Fix-xahar ta’ Mejju, il-Banda kienet impenjata ddoqq març brijuΩ mat-toroq ewlenin talImqabba wara li l-G˙aqda tanNar tal-Art fi ˙dan is-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V reb˙et l-ewwel post fir-IV

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

55


www.santamarija.com Festival Nazzjonali tan-Nar talart ... Suççess ie˙or miksub filkullana ta’ suççessi fi ˙dan isSoçjetà. B˙al kull familja, il-Banda tg˙addi minn mumenti feliçi u mumenti koroh. Appena konna ˙er©in mill-fer˙ ta’ dan l-unur miksub, il-Banda tilfet element important minnha, isSur Joseph Zammit – katubier u klarinettist mal-Banda Re Ìor© V sa minn tfulitu. ÌuΩepp, kif konna nsibuh, kien bniedem umli u çajtier li kien i˙obb ˙afna l-Banda u li ˙alliena nhar is-Sibt 5 ta’ Ìunju 2010. Kienet ˙asda g˙alina l-bandisti kif ukoll g˙asSoçjetà u li g˙alkemm ma kienx joqg˙od l-Imqabba qatt ma falla kunçert. Nhar it-Tnejn 7 ta’ Ìunju, il-Banda sellmitlu b’daqq ta’ marçi funebri kif ukoll innijiet Marjani fuq xewqa tieg˙u stess. Filwaqt li nirringrazzjawh tasservizz li ta lill-Banda, nibag˙tu

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

l-kondoljanzi lill-familja tieg˙u filwaqt li n˙e©©u lill-bandisti jimxu fuq l-eΩempju tieg˙u. Fix-xahar ta’ Lulju, il-Banda ©iet mistiedna ddoqq fil-festi ta’ San ÌuΩepp f’Óal Kirkop, fil-festa ta’ San ÌuΩepp ©ewwa ÓaΩ-Ûebbu© kif ukoll g˙all-festa tal-Madonna tal-Karmnu fiΩÛurrieq. Matul dawn il-festi speçjali, il-Banda tag˙na ser iΩΩid Ωew© bandisti ©odda mal-element Ωag˙Ωug˙ li g˙andha. Filwaqt li nifir˙ulhom, nawgurawlhom kull suççess u iktar studji filqasam muΩikali. Hawn il-˙sieb idur fuq il-©enituri biex i˙e©©u jibag˙tu lil uliedhom jitg˙allmu l-arti muΩikali ming˙ajr ˙las ©ewwa l-kaΩin tas-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V. Flistess waqt nifir˙u wkoll lis-sur Manwel Zammit li s-sena l-o˙ra irçieva l-unur ‘Bandist tas-Sena’ ©entilment sponsorjat millKumpanija Di Rocco Ltd.

Is-Sur Manwel Zammit li s-sena l-o˙ra irçieva l-unur ‘Bandist tas-sena’ waqt l-ikla annwali g˙all-Bandisti organizzata ©ewwa Montekristo Estates Óal Farru©.

Filwaqt li nag˙tukom ilFesta t-Tajba, nistiednu lil kul˙add jakkumpanja lill-baned kollha speçjalment lill-Banda Re Ìor© V matul il-©ranet talFesta u nistiednu lil kul˙add biex jattendi g˙all-programm strumentali nhar l-10 t’Awwissu li se jkun wie˙ed speçjali flokkaΩjoni tal-mitt sena mittwaqqif tal-EWWEL SOÇJetà MUÛIKALI FL-IMQABBA. VIVA L-BANDA RE ÌORÌ V FI ÓDAN L-EWWEL SOÇJetà MUÛIKALI MQABBIJA.

Nifir˙ulhom u nawgurawlhom... Tliet membri fi ˙dan il-Banda Re Ìor© V, jiksbu suççess fl-istudji tag˙hom

Anne-Marie Busuttil gradwat b˙ala Doctor in medicine and surgery

Chris Schembri Baldacchino gradwa fil-Bachelor in Education (Hons.) with Technical Design & Technology

Stephanie Farrugia gradwat fil-B.Ed (Hons.) in Primary Education

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

57


Velton Ltd G˙ad-dilettanti tal-Festi Lampi tal-Kulur u Çari 15 watts u 25 watts

Mob: 9949 7336


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Innu lil Santa Marija, Imtellg˙a s-Sema MuΩika: Chev. Mro. George Martin Kliem: Patri J. M. Ghigo Ave Marija, bil-grazzja mimlija, Sellimlek l-an©lu fil-milja tas-snin. W’a˙na ntennulek, uliedek im©arrba, dejjem ˙arisna u Ωommna safjin.

G˙all-kelma minn tieg˙ek, b˙al dik ta’ qaddejja, Bin Alla ©ie fostna, sirt mieg˙u feddejja.

Santa Marija, bil-grazzja mimlija, Sellimlek l-an©lu fil-milja tas-snin. U dejjem ˙arisna u Ωommna safjin. Marija … Marija dejjem ˙arisna u Ωommna safjin.

WeΩintu tul ˙ajtu, weΩintu mislub, biex jeg˙leb il-jasar, tal-mewt u tad-dnub. WeΩintu tul ˙ajtu, weΩintu mislub, biex jeg˙leb il-jasar, tal-mewt u tad-dnub.

Marija … Inti wa˙dek fid-dinja, Ìejt imnissla ming˙ajr ˙tija, G˙aliex tiled lil Ibnek, dak li riedna mifdija.

Sellimlek l-an©lu fil-milja tas-snin. Ave Marija, bil-grazzja mimlija, sellimlek l-an©lu fil-milja tas-snin. Int dejjem ˙arisna u Ωommna safjin.

G˙al dan kont Inti mag˙Ωula, mill-Kbir Alla, il-wisq ˙anin Dak li sewwa b’setg˙etu, sewwa ©rajjiet il-bnedmin.

Sellimlek l-an©lu fil-milja tas-snin. Int dejjem ˙arisna u Ωommna safjin. Ûommna g˙all-kelma minn tieg˙ek, b˙al dik ta’ qaddejja.

G˙al dan kont Inti mag˙Ωula, mill-Kbir Alla, il-wisq ˙anin Dak li sewwa b’setg˙etu, sewwa ©rajjiet il-bnedmin. Li sewwa ©rajjiet il-bnedmin.

Bin Alla ©ie fostna sirt mieg˙u feddejja. G˙alhekk meta tieg˙ek, daqqet ta’ ˙ajtek, daqqet is-sieg˙a, bdejt tg˙ix ˙ajja ©dida, ta’ glorja nixxieg˙a, u ©ew l-an©li, l-an©li tas-sema u fil-Ìenna ©ew iwassluk biex ma’ Ibnek issaltan u lkoll infa˙˙ruk.

Minn Alla il-wisq ˙anin, li sewwa ©rajjiet il-bnedmin. Inti wa˙dek fid-dinja, G˙aliex ridt tiled lil Ibnek, dak li riedna mifdija. G˙al dan kont Inti mag˙Ωula mill-Kbir Alla, il-wisq ˙anin, dak li sewwa b’setg˙etu, sewwa ©rajjiet il-bnedmin.

U ©ew l-an©li, l-an©li tas-sema u fil-Ìenna ©ew iwassluk biex ma’ Ibnek issaltan u lkoll infa˙˙ruk. Ave Marija, bil-grazzja Inti mimlija, sellimlek l-an©lu, fil-milja minn tas-snin. U a˙na ntennulek uliedek im©arrba, dejjem ˙arisna u Ωommna safjin.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

59


100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

www.santamarija.com

Presidenti tas-Soçjetà KaΩin Soçjali Santa Marija Paolo Caruana 1905 – 1910 Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V Feliç Zammit 1910 - 1920 Angelo Ghigo 1920 - 1925 Giuseppe Bugeja 1925 - 1946 Giovanni Ghigo 1946 - 1947 Giuseppe Bugeja 1947 - 1949 Giovanni Ghigo 1949 - 1955 Leonard Spiteri 1955 - 1956 Charles Sciberras 1956 - 1962 George Busuttil 1962 - 1966 Joseph Farrugia 1966 - 1969 Louis Galea 1969 - 1973 Charles Sciberras 1973 – 1975 Joseph Ghigo 1975 - 1977 George Busuttil 1977 – 1983 Leonard Farrugia 1983 - 1984 Joseph Sciberras 1984 - 1985 Joseph Farrugia 1985 - 1990 Carmel Zahra 1990 –

L-Orkestra ‘Santa Marija’ Fundatur Giuseppe Galea Surmastrijiet / Diretturi Mro. Charles Schembri L.R.C.M. Prof. Antonio Mamo L.R.C.M. Prof. Paolo Carabott L.R.S.M., L.L.C.M. Mro. Espedito Deguara A.L.C.M. Mro. Francesco Azzopardi U.S.S.M.

Banda Re Ìor© V Surmastrijiet / Diretturi Mro. Giuseppe Maria Barbara A. (Mus.) L.C.M. Mro. Leonard Spiteri F.L.C.M. Mro. George Martin A. (Mus.) L.C.M., S.M.O.S.J. Mro. Anthony Camilleri L. (Mus.) V.C.M. (Hons.), A. (Mus.) L.S.M. Mro. David Agius A. (Mus.) L.C.M., A. (Mus.) V.C.M. (Hons.) A.L.C.M. 60

1947 - 1953 1953 - 1955 1955 - 1991 1991 - 1997 1997 -

Festa 2010 Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Profili

Diretturi u Surmastrijiet Informazzjoni mi©bura mis-Sur Antoine Sciberras

Fundatur Orkestra ‘Santa Marija’ Giuseppe Galea ÌuΩeppi Galea hu iben Mikiel u Anna xebba Mallia. Twieled l-Imqabba nhar l-10 ta’ Novembru 1918 fejn g˙ex ˙ajtu kollha. ÌuΩeppi kien idoqq il-klarinett malBanda Sant’Andrija ta’ Óal Luqa u wara beda jistudja l-pjanu. Dan se˙˙ fis-snin tletin. Ftit qabel ittieni gwerra dinjija, ÌuΩeppi Galea beda jg˙allem il-muΩika fil-KaΩin Re Ìor© V iΩda kellu jieqaf ˙esrem min˙abba l-gwerra. F’dan iΩ-Ωmien insibu˙ idoqq l-orgni tal-knisja parrokkjali sakemm inqabad suldat mar-Royal Army Medical Corps. Wara l-gwerra re©a’ ntefa’ b’ru˙u w ©ismu g˙at-tag˙lim tal-muΩika ©ewwa l-kaΩin sabiex fis-sena 1945 twaqqfet l-Orkestra Santa Marija.

Fl-istess Ωmien lil ÌuΩeppi Galea nsibu˙ jitg˙allem il-vjolinçell. Iddedikazzjoni fil-professjoni tieg˙u ta’ infermier u l-im˙abba altruwista g˙at-tixrid tal-kultura muΩikali g˙amlu lil ÌuΩeppi Galea bniedem rispettat u ma˙bub ˙afna. ÌuΩeppi kien idoqq l-orgni tal-knisja, il-vjolinçell kif ukoll il-klarinett. Kien jg˙allem ilmuΩika ©ewwa l-kaΩin u t-tag˙lim tal-muΩika kien jie˙du bis-serjetà ˙afna. Kien il-˙in kollu impenjat u ma kinitx tg˙addi minuta wa˙da li ma kienx ikollu x’jag˙mel. ÌuΩeppi kien dilettant ˙afna li jarma ilpresepju tal-Milied. Kien dilettant ukoll li jarma artal u kien jie˙u pjaçir f’xi festa jarmah bil-lampieri u gandlieri flimkien ma’ statwetti tal-appostli. ÌuΩeppi Galea, peress li kien infermier mag˙ruf ©or-ra˙al u anke ©ieli ma’ barra r-ra˙al, ˙afna nies kienu jafdaw ˙afna fih. G˙allmarid kien jag˙mel kollox biex isabbru u jarah imfejjaq. ÌuΩeppi, kien ra©el sinçier u twajjeb. Miet nhar it-18 ta’ Jannar 1980.

li Mro. Charles Schembri twieled nhar id-19 t’April 1919 fir-ra˙al talMarsa li sa dak iΩ-Ωmien kien g˙adu jifforma parti mill-Óamrun. Wara li ta s-sehem u l-g˙ajnuna tieg˙u lis-Soçjetà meta ©iet iffurmata u mwaqqfa l-Orkestra Santa Marija, is-Surmast Schembri kien siefer lejn l-Ingilterra fis-sena 1949 sewwa sew fid-19 t’Awwissu 1949. Minn hemm kien emigra lejn l-Awstralja. Dan jista’ ji©i kkonfermat ukoll g˙aliex sas-sena 1948, Mro. Schembri kien g˙adu jidher ismu fuq ir-re©istru elettorali. Mro. Charles Schembri kien iΩΩewwe© lil Josephine u kellhom tifla. Referenzi: Informazzjoni mg˙oddija verbalment misSur Joseph Farrugia.

Prof. Antonio Mamo L.R.C.M. Il-Professur Antonio Mamo twieled il-Belt Valletta nhar l-10 ta’

(Estratt minn kitba tas-Sur Victor Galea, iben il-Fundatur mill-ktejjeb annwali tal-Festa Santa Marija 2007)

Diretturi tal-Orkestra Santa Marija

ÌuΩepp Galea, Fundatur tal-Orkestra Santa Marija fis-Sena 1945.

Mro. Charles Schembri L.R.C.M. Dwar is-Surmast Karmenu Schembri ftit li xejn nafu informazzjoni. Minn informazzjoni li g˙addielna verbalment is-Sur Joseph Farrugia, Storiku u exPresident tas-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V tal-Imqabba, jidher

Prof. Antonio Mamo

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

61


Mejju 1903 u ˙alla dan il-wied taddmug˙ nhar id-19 ta’ Mejju 1960, fl-g˙omor ta’ 57 sena. Nafu li kien vjolinista tajjeb ferm u g˙alliem ta’ çertu kariΩma. Ir-ritratt storiku li g˙ad baqalna tal-Orkestra ‘Santa Marija’ kien me˙ud fi Ωmienu. Referenzi: Programm Festa Santa Marija 1995, Mqabba, pa©na 111 - Kitba tas-Sur Joseph Farrugia.

Prof. Paolo Carabott L.R.S.M., L.L.C.M. Il-Professur Paolo Carabott kien vjolinçellista mag˙ruf sew f’Malta kif ukoll fil-Kontinent. Twieled ilBelt Valletta nhar il-21 ta’ Mejju 1906 u miet fid-19 ta’ Lulju 1976, fl-g˙omor ta’ sebg˙in sena. Sa minn çkunitu studja muΩika u strument ta˙t missieru Mro. Paolo li kien skular tal-Professur Antonio Carri; studja l-armonija ta˙t ittmexxija ta’ Mro. E. Pace Inglott u Ωied t˙arre© fl-armonija, kontrapont, sturmentazzjoni, eçç. ta˙t Mro. Carmelo Pace F.L.C.M. u Dr. T.R. Mayne. Ta’ 16-il sena la˙aq prim çellista tat-Teatru Irjal u hu l-ewwel Malti Vjolinçellista li kiseb iddiploma Associate (A.L.C.M.) u Licentiate (L.L.C.M.), tal-London college of Music, diploma ta’ Licentiate tar-Royal Schools of Music (L.R.S.M.) u l-ewwel Malti li kiseb medalja tad-deheb tal-

Prof. Paolo Carabott

A.L.C.M. u o˙ra tal-L.L.S.M. firRenju Unit. F’kompetizzjoni talLondon College of Music ˙are© l-ewwel fost il-kompetituri talIngilterra. Kiteb studji muΩikali tal-vjolinçell: Sudio dell’Arco, u Left Hand Technique apprezzati minn vjolinçellisi barranin u kompoΩizzjonijiet muΩikali o˙rajn. Kien surmast u direttur ta’ diversi orkestri, fosthom dik ‘Santa Marija’. Referenzi: Programm Festa Santa Marija 1995, Mqabba, pa©na 111 - Kitba tas-Sur Joseph Farrugia.

Mro. Espedito Deguara A.L.C.M. Espedito Deguara twieled iΩÛejtun fis-26 ta’ Lulju tal-1904 iben Salvu, muΩiçista, u Marija xebba Vella. Ìie mg˙ammed fit28 ta’ Lulju u mg˙oti l-ismijiet ta’ Espedito, Fran©isku u Karmenu.  It-tieni wild fost tmien a˙wa u kien imur l-Iskola Primarja taΩÛejtun. Wara kompla jistudja filKulle©© tal-Frères f’Bormla.  Meta kien g˙adu Ωg˙ir, Espedito wera mill-ewwel x’kienet sejra tkun ilkarriera tieg˙u u fl-1919, huwa beda jitg˙allem il-klarinett ming˙and missieru stess. Studja wkoll ilkurunetta u kompla jit˙arre© ta˙t is-Surmast ÌuΩè Cassar, li dak iΩΩmien kien Direttur tal-Orkestra Santa Katarina taΩ-Ûejtun.  Fil-fatt kien hu li nkora©©ieh biex jag˙mel kors tal-armonija, kompoΩizzjoni u kontrapunt. Fis-sena 1919, beda kors ta’ apprentist b˙ala engine fitter fid-Dockyard.  Fis-sena 1927 da˙al b˙ala impjegat mar-Royal Air Force fejn dam sas-sena 1932. Wara kompla fl-istess xog˙ol malAir Ministry minn fejn irtira fissena 1964. Fl-10 ta’ Novembru tassena 1931, Espedito ΩΩewwe© lil Marija Speranza Palmier u kellhom tifel wie˙ed Joseph. Wara li fissena 1933, miet is-Surmast ÌuΩè Cassar, Espedito ©ie ma˙tur b˙ala Direttur tal-Orkestra Santa Katarina taΩ-Ûejtun fejn baqa’ sas-sena 1948.  Ta˙t id-direzzjoni tieg˙u, l-Orkestra Santa Katarina kienet

tesegwixxi programmi operistiçi u sinfoniçi fil-pjazez ta’ xi r˙ula u servizzi reli©juΩi fil-Parroçça ta’ Santa Katarina taΩ-Ûejtun kif ukoll fi knejjes o˙ra. Barra millkompoΩizzjoni, is-Surmast Deguara tg˙allem il-pjanuforti g˙and isSurmast Carmelo Pace u fis-sena 1940 ˙a d-diploma ta’ A.(Mus.) L.CM. minn ta˙t idejh. Fis-6 ta’ Marzu tal-1943, Espedito ©arrab il-mewt ta’ martu Marija Esperanza. Fis-sena 1944, is-Surmast Deguara ©ie ma˙tur Direttur tal-Orkestra Santa Katarina taΩ-Ûurrieq wara r-riΩenja tas-Surmast Ferdinandu Falzon u fl-1945 huwa kien strumentali fittwaqqif l-Orkestra Santa Marija fil-KaΩin tal-Banda Re Ìor© V tal-Imqabba flimkien ma’ Charles Schembri L.R.C.M., Antonio Mamo L.R.C.M. u l-Professur Pawlu Carabott. Fid-9 ta’ Frar tal-1947, is-Surmast Deguara ΩΩewwe© lil Fortunata Micallef u minn dan it-tieni Ωwie© kellhom Ωew©t itfal, Salvinu u Doris. Is-Surmast Deguara kien awtur ta’ bosta muΩika sagra g˙all-vuçijiet u l-orgni, g˙all-vuçijiet u l-orkestra, fosthom innijiet, sitt Tantum Ergos, Salve Regina, Te Deum, Miserere, diversi G˙osrien, Responsorji g˙allMatutin tal-festa ta’ Santa Katarina, u ˙ames Antifoni.   Kiteb ukoll disa’ Responsorji g˙all-Ìimg˙a l-Kbira; erba’ minnhom huma:

Mro. Espedito Deguara


‘Piange’, ‘Astiterunt’, ‘Jerusalem’ u ‘Sepulto Domino’. Ikkompona wkoll Innu Març “Santa Katarina” fuq versi miktuba minnu stess. Fis16 ta’ Ottubru tal-1978, mietet it-tieni mara tieg˙u, Fortunata. Mro Espedito Deguara miet nhar ilÌimgha, 7 ta’ Jannar tal-1994 fiddar tieg˙u ©ewwa Óal Luqa fl-età ta’ 89 sena.  Referenzi: Programm Festa 1994 Katarina, Ûurrieq Karmenu Zerafa. Programm Festa Santa Mqabba, pa©na 113 Joseph Farrugia.

Surmastrijiet Diretturi tal-Banda Re Ìor© V

Banda Santa Kitba tas-Sur

Referenzi: Lia Carmen (1960 - ): Ìrajjiet is-Soçjetà Santa Marija u l-Banda Re Ìor© V flIstorja tal-Imqabba – Mqabba: Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V, 1997 xvu,236p.:29.2cm ISBN 99909-68-306, pa©na 175.

Marija 1995, Kitba tas-Sur

Mro. Francesco Azzopardi U.S.S.M. Is-Surmast Francesco Azzopardi kien l-a˙˙ar sumast li minn ta˙tu g˙addiet l-Orkestra ‘Santa Marija’. Huwa twieled Óad Dingli nhar l-20 ta’ Novembru 1915 u minn informazzjoni mg˙oddija minn qraba tieg˙u, nafu li miet nhar il11 ta’ Lulju 1987. Nafu wkoll li kien vjolinista tajjeb u li kien kiseb diploma muΩikali mill-United States School of Music fis-sena 1957. Referenzi: Programm Festa Santa Marija 1995, Mqabba, pa©na 117 - Kitba tas-Sur Joseph Farrugia.

Mro. Francesco Azzopardi

ndaqq g˙all-ewwel darba fit-13 ta’ Awwissu 1949 mill-Banda King George V tal-Imqabba. Dakinhar l-Overture Odette ndaqq ukoll g˙all-ewwel darba mill-istess Banda u kiseb suççess. G˙andu wkoll Fantasija g˙all-klarinett in Mi Bimoll u Overtures: Persicaria u Madame D’Honneur. Il-muΩika tieg˙u twettqet minn diversi baned. Huwa dam Surmast tal-Banda talImqabba mill-1947 sa l-1950.

Mro. ÌuΩeppi Maria Barbara

Mro. Giuseppe Maria Barbara A.(Mus) L.C.M. (1947 - 1953) ÌuΩeppi Barbara minn Marsaxlokk, twieled fil-1918 u beda l-karriera muΩikali tieg˙u fl-1935 meta daqq l-ottavin mal-Banda Beland taΩ-Ûejtun. Huwa studja t-teorija g˙and Mro. J. Worley u ta˙tu g˙amel kors regolari talAdvanced Grade. Studja armonija u kontrapont ta˙t Mro. Vincent Costa ta’ Birkirkara u kiseb id-diploma ta’ Associate tal-Kulle©© MuΩikali ta’ Londra (A.Mus. L.C.M.). Fl-1945, ˙a ta˙t it-tmexxija tieg˙u l-Banda Santa Marija ta’ Óal G˙axaq u fl-1946 organizza u kabbar il-Banda King George V tal-Imqabba. Fl-1956 ˙a ta˙t idejh il-Banda Holy Trinity tal-Marsa u biha wettaq Innu tieg˙u f’©ie˙ itTrinità Mqaddsa, versi tal-poeta msemmi Dun Frans Camilleri u li kien milqug˙ b’tif˙ir mill-pubbliku u mill-©urnali. Fl-1960 beda jidderie©i l-Banda San ÌuΩepp ta’ Óal G˙axaq. Xog˙lijiet muΩikali g˙andu ˙afna. Barra minn g˙add ta’ Marçi BrijuΩi u o˙rajn funebri, g˙andu l-Innu grandjuΩ f’©ie˙ Santa Marija Assunta, versi tal-Imqabbi Patri ÌiΩwita Joseph Ghigo, u li

Mro. Leonard Spiteri

Mro. Leonard Spiteri F.L.C.M. (1953 - 1955) Leonard Spiteri twieled l-Imqabba nhar it-18 ta’ Jannar 1930, iben ÌuΩeppi u Marija née Debattista. Attenda l-iskola primarja tal-Gvern u l-Kulle©© De La Salle. Da˙al b˙ala apprentice joiner fit-Tarzna tal-armiraljat fl1945. Beda jitg˙allem il-muΩika u d-daqq tal-oboe fil-KaΩin Re Ìor© V u ddebutta mal-Okestra Santa Marija. Bandist regolari tal-Banda Re Ìor© V mit-twaqqif tag˙ha fl1947. Fl-1953 ˙adem bradella u bankun g˙all-istatwa tal-Madonna


Arcadia, Gilbiena Street, Ûabbar. Tel/Fax: 2167 7970 We Specialize in: 1. Frame Moulding in different shapes and sizes, Parquet Flooring and Wooden Skirting 2. Furniture Mouldings 3. Kitchen & Interior doors in standard measures or in desirable size 4. Panelling in solid Pine

All Selections can be made from a wide selection of wood (Pine - Oak - Mahogany - Samba) PURCHASE DIRECTLY FROM MANUFACTURER AND SAVE MONEY

FREE DELIVERY

GÓar Lapsi View Bar, Restaurant & Pizzeria (ta’ Rita) Tel: 2164 0608 - 2168 0800 Open Daily from 10.00am onwards (Summer Time) Mondays Closed


www.santamarija.com tar-RuΩarju fil-knisja parrokkjali tal-Imqabba. Din l-opra ©iet iddisinjata minnu stess bi stil kompletament ©did g˙al dak li soltu naraw. Fl-istess sena ddisinja u ˙adem il-bieb ta’ barra tal-KaΩin Re Ìor© V. Fl-1950 beda l-istudji tieg˙u tal-armonija u l-kontrapont g˙and is-surmast Carmelo Costa u kkwalifika g˙ad-diploma A.Mus. LCM. fl-1953. Sadattant Leonard Spiteri ©ie ma˙tur Surmast Direttur tal-Banda Re Ìor© V, kariga li okkupa bejn l-1951 u l-1956. Inkura©©it mill-ewwel suççessi fl-istudji muΩikali, iddeçieda li japprofondixxi b’iktar serjetà. Fl-1956 mar Londra u rre©istra b˙ala student tal-London College of Music u l-Guild Hall of Music and Drama fejn kien jattendi b˙ala ‘evening classes student’. Fl-1957 ikkwalifika g˙ad-diploma L.Mus. LCM. u g˙al F.L.C.M. fl-1962. Sa fejn hu mag˙ruf dan kien l-ewwel Malti li studja fil-London College of Music u mmerita dawn iΩ-Ωew© diplomi. B’rabta maç-çentinarju Pawlin fl-1960 ikkompona ‘St. Paul’s Variations’, muΩika bbaΩata fuq l-g˙ajdut antik Malti li nhar San Pawl it-temp jinbidel seba’ darbiet. Din il-kompoΩizzjoni tibda b’tema prinçipali li tissolvi f’seba’ varjazzjonijiet kollha bbaΩati fuq it-tema prinçipali jew l-istess armonija. ‘St. Paul’s Variations’ ixxandret g˙all-ewwel darba fuq il-B.B.C. fi programm apposta flokkaΩjoni tal-festi çentinarji ta’ San Pawl fl-1960 u ndaqqet millpjanista Frederic Stone. Fl-1962 ©ie intervistat fuq il-B.B.C. Overseas u f’din l-okkaΩjoni re©g˙et indaqqet is-‘St. Paul’s Variations’. Meta kien g˙adu Londra Mro. Spiteri kkompona ‘Roosevelt Scroll’, kantata g˙all-Orkestra, baritonu u kor. BaΩata fuq il-messa©© ta’ unur li dan il-President Amerikan ta lil Malta u li jinsab mal-faççata talpalazz presidenzjali, il-Belt Valletta. din il-kompoΩizzjoni tlestiet nhar il-11 ta’ Novembru 1963; dak innhar stess li mietet Lady Roosevelt. F’Londra Mro. Spiteri kien g˙al

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

tul ta’ snin inkarigat minn funtana artistika mΩejna bil-fjuri u dawl elettriku fuq sprays tal-ilma li kienet tintrama fir-Royal Albert Hall tul id-49 ‘promenade concert’ organizzati mill-B.B.C.. Lura f’Malta fl-1964 kiteb innu “Lil Marija Assunta” g˙all-banda li tant kien ˙adem g˙aliha - il-Banda Re Ìor© V. Dan ir-rigal kien l-ewwel innu g˙all-vuçi pwerili li kellha s-Soçjetà Santa Marija g˙all-festa tal-parroçça. Mill-mod kif bena din il-kompoΩizzjoni u l-maestrija fl-armonija, nibdew nifhmu l-abilta’ ta’ dan is-surmast kompoΩitur. Indaqq l-ewwel darba mill-Banda Re Ìor© V minn fuq iz-zuntier fi ˙ru© il-vara ta’ Santa Marija min-niçça nhar il-Óadd 9 ta’ Awwissu 1964, u kien kantat minn kor ta’ xebbiet tas-Soçjetà. Fl-istess sena ˙adem bankun fejn jitpo©©a s-salib u l-lanterni talfratellanza tar-RuΩarju u fl-istess Ωmien ukoll irrinova l-bieb ta’ barra tal-KaΩin. F’Novembru 1964 ©ie impjegat b˙ala Full time Visiting Master fil-muΩika u l-craft madDipartiment tal-Edukazzjoni fejn wara ©ie stabbilit. Dam 27 sena f’dan l-impjieg sa ma rtira bl-età. Fl-1965 ˙a sehem kbir fiddekorazzjoni tas-sala tal-KaΩin tasSoçjetà Santa Marija. Fuq disinn tas-Sur ÌuΩè Galea, mir-Rabat, g˙amel il-forom g˙all-iskultura kollha tas-saqaf u wara ffurmahom u wa˙˙alhom f’posthom. Bejn l-1984 u l-1986 Mro. Spiteri ddisinja u ˙adem in-niçça g˙all-istatwa ta’ San Bastjan. Din hi l-akbar xog˙ol fid-daqs li ˙ar©et minn idejh. Fuq disinn tas-Sur Frans Galea ˙adem ix-xog˙ol tal-injam tal-pedestall waqt li l-abbozzi talbronΩ saru mid-disinjatur. Óadem il-baΩi tan-niçça g˙all-Madonna tadDuluri, li qatt ma kienet kompluta. F’dan ix-xog˙ol ta’ min japprezza d-disinn, kostruzzjoni, il-kwalità u metodu tal-interzja li je˙odna lura g˙al mijiet ta’ snin, xog˙ol li ma tantx jidher fil-knejjes ta’ San Bastjan, Óal Qormi, fejn mar jg˙ix meta ΩΩewwe© lil Josephine née Borg fl-1968.

G˙ad li g˙al dawn is-snin kollha g˙ex barra minn ra˙al twelidu, Mro. Leonard Spiteri g˙adu j˙obb u jinteressa ru˙u fl-Imqabba u b’mod partikulari s-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V. Referenzi: (Estratt mill-Programm Festa Santa Marija Mqabba 2003 pa©na 128 - kitba tas-Sur Joseph Farrugia)

Mro. George Martin L.Mus.V.C.M.(Hons), A.Mus.L.S.M. (1955 - 1991) Wara Mro. Leonard Spiteri, la˙aq Mro. George Martin A. (Mus), L.C.M., S.M.O.S.J. li dam Surmast mill-1956 sal-1991. Kien i˙obb il-Banda daqs il-mimmi ta’ g˙ajnejh. Beda l-karriera muΩikali tieg˙u ta’ età Ωg˙ira ˙afna malBanda Queen’s Own tal-Isla u billi mill-bidu nett wera li g˙ad javvanza ˙afna, il-Kumitat ta’ dak iΩ-Ωmien iddeçieda li jibag˙tu g˙al studju avvanzat ta˙t iç-çelebri Maestro Gaffarelli. Kien hawn li huwa Ωviluppa b˙ala wie˙ed millaqwa strumentalisti, fejn apparti strumenti muΩikali o˙rajn, huwa speçjalizza fil-French Horn. Ûmien wara huwa kompla jistudja ta˙t il-bravu Mro. Carmelo Pace F.L.C.M., L.R.S.M. g˙ad-Diploma ta’ Associate of the London College of Music fejn ˙a kors intensiv fl-Armonija, Kontrapunt, Fuga,

Mro. George Martin

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

65


PRIVATE TUITION Mathematics & Physics 

Pure Mathematics  •  •  • 


www.santamarija.com Strumentazzjoni, KompoΩizzjoni u Storja tal-MuΩika. Minbarra Surmast Direttur tal-Banda King George V, huwa kien ukoll g˙al Ωminijiet twal Surmast Direttur ta’ diversi baned o˙rajn b˙al San Leonardu ta’ Óal Kirkop, Queen’s Own tal-Isla u Vilhena tal-Furjana. Huwa dderie©a l-Banda Nazzjonali diversi drabi. Minbarra li Mro. George Martin huwa tista’ tg˙id wie˙ed mill-ewwel Maltin li ©ie aççettat membru tal-Performing Rights Society ta’ Londra, huwa kellu wkoll l-unur kbir li l-bijografija tieg˙u ©iet imda˙˙la fid-Dictionary of International Biography, dizzjunarju li huwa awtorità. Il-kompoΩizzjoni tieg˙u, minbarra numru kbir ta’ marçi birjuΩi u funebri, jinkludu erba’ Concert-Overtures, Fantasija MuΩikali, Momente Romantique u Ωew© Innijiet grandjuΩi g˙allBanda, Solisti u Kor, wie˙ed lil San Leonardu u ie˙or lil Santa Marija tal-Imqabba, li mill-1966, meta ΩΩanΩan, baqa’ jindaqq kull sena. Fl-4 ta’ Marzu 1974, Mro. George Martin kien onorat g˙allkapaçità tieg˙u fil-qasam muΩikali billi n˙atar Kavallier di Grazia talOrdni Sovrana ta’ San Ìwann ta’ Ìerusalemm. Fl-1981, f’g˙eluq il˙amsa u g˙oxrin sena tas-Surmast George Martin b˙ala Direttur tal-Banda fl-Imqabba, saru festi speçjali. Is-Soçjetà Santa Marija, b˙ala turija ta’ apprezzament, ippreΩentat bandiera ©dida tal-banda li ttellg˙et g˙all-ewwel darba fl-10 ta’ Awwissu, jum li kien iddedikat lisSurmast Martin. Mro. George Martin miet fl-24 ta’ Frar 1991 wara ˙ajja twila malBanda. Jibqa’ mfakkar g˙all-Innu kapolavur Lil Marija Mtellg˙a s-Sema. Referenzi: Lia Carmen (1960 - ): Ìrajjiet is-Soçjetà Santa Marija u l-Banda Re Ìor© V flIstorja tal-Imqabba – Mqabba: Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V, 1997 xvu,236p.:29.2cm ISBN 99909-68-30-6 pa©na 177.

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Mro. Anthony Camilleri L.Mus.V.C.M.(Hons), A.Mus.L.S.M. (1991 - 1997) Maestro Anthony Camilleri jew kif mag˙ruf fis-Soçjetà tag˙na b˙ala Twanny, iben Nikol misSi©©iewi u Goachina xebba Zammit mill-Imqabba, twieled l-Imqabba fit-8 ta’ Frar 1965. Huwa rçieva l-edukazzjoni ©enerali tieg˙u fliskola tal-Gvern u ©ewwa ‘Mt. Carmel College’ ta’ Santa Venera. Wara sentejn fil-Liçeo l-Ìdid talImsida, huwa da˙al l-Università ta’ Malta minn fejn, wara ˙ames snin kiseb bl-unuri l-Baççellerat fl-In©inerija Mekkanika (B.Mech. Eng. (Hons.)). PreΩentament joqg˙od l-Imqabba, miΩΩewwe© lil Louise xebba Camilleri miΩ-Ûurrieq u g˙andhom Ωew©t itfal.

Mro. Anthony Camilleri

Mal-Banda tas-Soçjetà tag˙na, huwa g˙adda mill-istadji kollha g˙aliex beda b˙ala alljiev, sar bandist meta ˙are© idoqq g˙all-ewwel darba fil-Festa ta’ Santa Marija 1981, kien g˙al Ωmien twil delegat tal-Banda (kariga li baqa’ jΩomm sa qabel ma n˙atar Surmast Direttur u g˙alliem tal-alljievi). Wara l-mewt ˙esrem ta’ Maestro George Martin A. (Mus) L.S.M. O.S.T.J., waqt is-seduta talKumitat ta’ nhar l-14 ta’ Marzu 1991, ©ie ma˙tur uffiçjalment b˙ala s-Surmast Direttur tal-Banda Re Ìor© V.

Mro. Anthony Camilleri ˙a l-ewwel tag˙lim muΩikali tieg˙u ming˙and l-Assistent Surmast isSur Leonard Farrugia. Mill-bidu nett huwa wera dik iç-çerta ©ibda partikulari lejn l-arti muΩikali iΩda, l-mument importanti f’˙ajtu illi qabbdu l-karriera ta’ surmast kien meta ©ie offrut l-‘isponsorship’ mill-kaΩin tag˙na sabiex jibda jmur g˙al-lezzjonijiet tat-teorija talmuΩika. Dan se˙˙ fuq insistenza tas-Sur Leonard Farrugia innifsu, li dak iΩ-Ωmien kien g˙adu jokkupa l-kariga ta’ President. G˙aldaqstant, f’Ottubru 1983 huwa, b’sagrifiççju personali kbir g˙ax kien g˙adu kif da˙al l-Università beda jattendi g˙alllezzjonijiet g˙and Mro. Dr. Charles Zammit Ph. D., D. Mus., G.L.S.M., F.L.C.M., F.V.C.M., F.C.S.M. Cert. F.B.C.M., Hon. F.N.S.C.M., F.W.T.C., li lejh anki s-Soçjetà tag˙na g˙andha tkun ferm grata g˙all-mod eççellenti li bih ˙a ˙sieb iwassal it-tag˙lim u l-formazzjoni muΩikali neçessarja, li kienet tinkludi t-teorija tal-muΩika, armonija, storja tal-muΩika, kuntrapont, arran©ament eçç. Dan wasslu sabiex, wara li g˙adda milleΩamijiet kollha, fil-bidu tas-sena 1991 huwa kiseb l-ewwel diploma professjonali tieg˙u fl-arti muΩikali b˙ala g˙alliem tat-teorija, armonija, storja tal-muΩika eçç., (A. Mus. L.S.M.) mil-‘Lancashire School of Music’. Wara Mro. Camilleri kompla jistudja g˙all-liçenzjat L. Mus. L.S.M. Mill-pinna muΩikali tieg˙u, kemm dam Assistent Surmast/ Direttur tal-Banda, doqna numru sabi˙ ta’ sitt marçi fosthom l-Innu Març Popolari ‘Ìawhra Mqabbija’ li hu kien ikkompona fl-1986 biex jitfakkar g˙eluq il-150 sena millmi©ja tal-Istatwa Artistika ta’ Santa Marija fostna l-Imqabbin. Fis-sena 1991, is-sena meta Mro. Camilleri in˙atar b˙ala Surmast/ Direttur tal-Banda Re Ìor© V xtaq jirregala ‘Innu lill-Banda’ b˙ala turija ta’ apprezzament g˙al dak kollu li s-Soçjetà tag˙na g˙amlet mieg˙u. Fis-sena 1995 ikkompona

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

67


100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà Overture Religioso bl-isem ta’ Fundatio, xog˙ol revoluzzjonarju g˙all-Baned Maltin u G˙awdxin min˙abba l-fatt li, g˙alkemm ma˙dum fuq il-forma klassika talOverture, huwa xog˙ol i©©enerat minn funzjonijiet matermatiçi permezz ta’ programmar avvanzat tal-kompjuter. Ta’ min isemmi wkoll li Mro. Anthony Camilleri ikkompona wkoll l-Innu talImqabba intitolat ‘Innu lil Ra˙al Twelidi’. Fis-sena 1996 is-Surmast Anthony Camilleri mexxa lill-Banda Re Ìor© V fl-ewwel esperjenza talBanda barra minn xtutna sewwa sew ©ewwa Santa Vittoria in Matenano ta’ Ascoli Piceno. Dan kien ilbidu ta’ Ìemella©© storiku li wara ©ie mΩejjen bl-unur presti©©juΩ ming˙and l-Unjoni Ewropea ‘Les Etoiles d’Or du Jumelage’. Fissena 2007, proprju sabiex jitfakkar g˙eluq il-˙mistax-il sena mittwaqqif tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija fi ˙dan is-Soçjetà huwa ©ie kkommisjonat sabiex jikkomponi diska kommemorattiva intitolata ‘Qalb Ûag˙Ωug˙a Wa˙danija’. Referenzi: (Estratt mill-Programm tal-Festa 1991, pa©na 15. Kitba tas-Sur Carmel Briffa.)

Mro. David Agius A.Mus.L.C.M., A.Mus.V.C.M.(Hons), A.L.C.M. (1997 -       ) David Agius in˙atar Surmast mal-Banda Re Ìor© V nhar it-23 ta’ Marzu 1997. Beda l-karriera muΩikali tieg˙u mal-Banda San Mikiel ta’ ÓaΩ-Ûabbar meta kellu biss 7 snin. Óare© idoqq g˙allewwel darba bil-klarinett fil-

www.santamarija.com

1982. Sentejn biss wara huwa ©ie appuntat klarinett solista mal-istess banda. Matul il-karriera muΩikali tieg˙u, David daqq ma’ g˙add ta’ baned Maltin u G˙awdxin, fosthom il-Banda Nazzjonali. Kompla javvanza fl-istudji tieg˙u, kemm fil-prattika kif ukoll fit-teorija g˙and diversi g˙alliema fosthom Mro. Ronnie Debattista u Freddie Mizzi. Dawn l-istudji wassluh biex jikseb bl-unuri d-Diplomi A. (Mus.) V.C.M. A. (Mus.) L.C.M. u l-A.L.C.M. David Agius illum il-©urnata huwa mag˙ruf sewwa fil-qasam bandistiku Malti, l-aktar g˙allg˙add ta’ marçi li kkompona fosthom il-famuΩi Santos, Al Pacino u Censinos. Fir-repertorju ta’ dan is-Surmast huwa estenda biex ikkompona kompoΩizzjonijiet diversi fosthom fl-1999 Festive Fantasy, fl-2000 Id-Domma talAssunta, fl-2001 Kantata g˙al Sidtna Marija Omm tal-Grazzja u Musical Impressions, poema sinfonika fl-2005. Flimkien malBanda Re Ìor© V, David Agius imexxi wkoll il-Banda San Mikiel ta’ ÓaΩ-Ûabbar, li tag˙ha la˙aq Surmast Direttur fis-sena 2000, wara li g˙amel numru ta’ snin iservi b˙ala Assistent Surmast. Ilu wkoll g˙al diversi snin jokkupa l-kariga ta’ Assistent Surmast malBanda Sant’Elena ta’ Birkirkara. Mro. David Agius iddistingwa ru˙u wkoll internazzjonalment meta daqq ma’ diversi baned Maltin u G˙awdxin ©ewwa g˙add ta’ pajjiΩi madwar id-dinja. Fis-sena 2005, Mro. David Agius mexxa l-Banda Re Ìor© V waqt programm muΩikali ©ewwa

Mro. David Agius

t-Teatru Manoel fil-Belt Valletta. Proprju fis-sena 2007 Mro. David Agius mexxa lill-Banda Re Ìor© V waqt Festival Internazzjonali g˙allBaned ©ewwa l-Provinçja ta’ Ruma fl-Italja mag˙ruf aktar b˙ala ‘Festa del Socio’ fejn anke l-Banda kellha x-xorti ddoqq ©ewwa s-Sala Nervi waqt udjenza mal-Papa Benedittu XVI. Fil-˙ajja professjonali tieg˙u David Agius jokkupa l-kariga ta’ Senior Broker ma’ Kumpanija tal-Assikurazzjoni. David Agius huwa miΩΩewwe© lil Antonella, li hi wkoll muΩiçista. Huma jg˙ixu ©ewwa r-Rabat, Malta u g˙andhom tlett itfal, Mayron Jose’, Kieran u Quivan. Il-Kumitat, membri u bandisti tas-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V jifir˙u lis-Surmast David Agius b˙ala Surmast Direttur tal-Banda Re Ìor© V u jawgurawlu aktar snin fit-tmexxija tal-Banda, kif ukoll aktar suççessi fil-karriera tieg˙u.

Akkademja tal-muΩika ©ewwa l-KaΩin Ibg˙at lil uliedek jitg˙allmu l-muΩika b’xejn ©ewwa l-KaΩin kull nhar ta’ Sibt wara nofsinhar. 68

Festa 2010 Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Tifkiriet

ÌuΩepp Zammit Is-Sur David Zammit Joseph, mag˙ruf iktar b˙ala kienet fuq stil jazz. F’dawk iΩ- Barra l-Imqabba g˙amel ukoll ÌuΩepp, twieled l-Imqabba fl- Ωminijiet missieru kellu ˙anut xi ftit snin idoqq mal-banda ta’ ewwel t’Awwissu tal-1938 minn tax-xorb ©ewwa l-Imqabba u San Mikiel ©ewwa ÓaΩ-Ûabbar. Karmnu u Modesta Zammit ma setax jonqos li Joseph ma Meta rtira mix-xog˙ol u allura bil-laqam ‘tal-g˙oli’. Kien it- jag˙tix sehmu flimkien ma’ ˙uh kellu ˙afna iktar ˙in liberu kien tielet wild minn ˙dax a˙wa billi beda jdoqq il-kitarra biex xtara syntisizer. Beda jitg˙allmu ˙ajjin peress li erbg˙a ˙utu o˙ra jallegraw lill-klijenti li kien ikun wa˙du u jekk kont tmur tard mietu trabi. Attenda l-iskola hemm fil-˙anut. Iddeçieda li wara nofsinhar kont issibu jdoqq primarja tal-Imqabba u wara jibda jdoqq il-banda mas-Soçjetà kanzunetti ta’ Ωmienu. Ra li kompla s-sekondarja fl-iskola Santa Marija u beda jitg˙allem seta jg˙amel iktar u ddeçieda li St. Michael. G˙amel l-eΩami il-klarinett. G˙amel snin idoqq jikteb març u wara kiteb ie˙or. tad-Dockyard fejn da˙al ja˙dem fil-banda fejn imbag˙ad waqaf. Tant kemm kellu g˙al qalbu b˙ala fitter fil-workshop fuq X’aktarx li rtira mal-mewt tal- l-muΩika li kull minn jafu, jista’ it-tornijiet iΩ-Ωg˙ar. Wara 40 ewwel mara. Snin wara kien jg˙id li lil Joseph jiftakru jsaffar sena ta’ ˙idma xejn façli bis- re©a’ ©ie kkuntatjat mill-kaΩin jew xi kanzunetta antika jew xi s˙anat fis-sajf u l-ksie˙ tax- ta’ Santa Marija biex jer©a’ jibda març. Nazzarda biex ng˙id li xitwa ta˙t soqfa tal-pjançi u jdoqq. U hekk g˙amel g˙al dawn iktar saffar milli tkellem f’˙ajtu. storbju kontinwu, irtira mix- l-a˙˙ar 27 sena fejn kien idoqq Ma kienx iparla ˙afna però dak xog˙ol b’sodisfazzjon u grad il-katuba. G˙alkemm qatta’ li jg˙id kien ikun fih x’tomg˙od. ta’ mg˙allem. Kien miΩΩewwe© madwar 18-il sena jg˙ix Ra˙al Barra l-istrumenti li semmejt lil Doris u kellu Ωew© subien Ìdid u 31 sena jg˙ix ÓaΩ-Ûabbar, Joseph kien idoqq ikoll iliΩda sortunatament ˙alliet din id-dover tieg˙u b˙ala bandist mandolina u l-accordian. id-dinja f’età Ωg˙ira. Ftit snin dejjem g˙amlu. Programm jew Kien bniedem li jekk titolbu wara re©a’ ΩΩewwe© lil Mary u març qatt ma fallieh u rari falla pjaçir ma kienx jaf jg˙id le u kellhom tifel ie˙or. xi kunçert g˙ajr dawn l-a˙˙ar b’dawn il-kwalitajiet Joseph kien B˙ala passatempi kellu l-istess snin peress li kien kiber fl-età. ammirat minn diversi nies. Però xog˙ol li kien ja˙dem, tajjeb li mhux ji©ifieri l-in©inerija, nammirawh biss is-sajd u bla dubju iΩda nikkupjawh. l-muΩika. Beda meta ÌuΩepp ˙alla kellu madwar 14din id-dinja nhar il sena bid-drums. il-5 ta’ Ìunju Kien idoqq fi grupp 2010. Il- funeral ta’ sitta min-nies u akkumpanjat millkienu involuti filBanda Re Ìor© parteçipazzjoni tatV, sar nhar is-7 teatrin. Kienu jdoqqu ta’ Ìunju 2010, fit-ti©ijiet u fix-xalati ©ewwa l-Knisja tal-festi. Il-muΩika Parrokkjali talIs-Sur ÌuΩepp Zammit jidher jirçievi l-unur ‘Bandist tas-Sena - 1998’ li kienu jdoqqu Imqabba. ming˙and is-Sur Rokku Camilleri f’isem Di Rocco Ltd.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

69


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

F’©ie˙ l-istorja Kitba tas-Sur Giovanni Battista Farrugia

Storiku

Din is-sena qed niççelebraw ilmitt sena tas-Soçjetà Santa Marija (1910 – 2010). Skont l-istorja, f’din id-data ©ie rre©istrat l-ewwel kumitat bis-Sur Feliç Zammit, l-ewwel President, bniedem ta’ çerta intelli©enza u li tant kien jirrispettani. Skont xi g˙ajdut; dan kien l-ewwel kumitat rikonoxxut mill-©ustizzja. Però dan ma jfissirx li ma kiex hemm xi kwalità ta’ kumitati o˙ra. U dan g˙aliex saru festi kbar qabel din id-data, kif kien qalli darba s-Sur Feliç Zammit. Jien ©a ktibt xi ˙a©a dwar dan … is-Sur Zammit kien jinteressa ru˙u fl-istorja … Din hi storja twila u glorjuΩa li jippossedi l-Partit Santa Marija, u diΩgrazzjatament g˙adu ma nkiteb xejn dwar dan! In˙allu ftit l-istorja antika, u nistudjaw dan l-annu li jidher li hu annu providenzjali, 1g˙all-fatt li fl-1610 ittie˙det deçiΩjoni li jsiru 2 çerti devozzjonijiet, u festi Ωg˙ar

lil Santa Marija, tal-Faqqanija … li kellha devozzjoni kbira mill-akwati tag˙na, li kellha wkoll xi ikoni (ex voto) prova tad-devozzjoni. Kien fil-1710 fi Ωmien il-Kappillan Dun Nerik Cuschieri li kabbar ˙afna d-devozzjoni lejn l-Assunta u kompla l-bini tal-knisja. Spiçça minn Kappillan fis-sena 1711 peress li kien mill-Imdina u fil-Katidral kienet teΩisti devozzjoni kbira lejn l-Assunta. 3EΩatt fl-1910 meta kellna lil Dun Stiefnu Zerafa li serva ta’ Kappillan bejn il-1803 u 1829, kien beda l-˙sieb biex issir statwa sabi˙a lil Santa Marija. FiΩ-Ωmien dan il-Kappillan kienet teΩisti Santa Marija liebsa l-˙wejje©. Kienu tlieta; l-istatwa ta’ Satna Marija talImqabba, San Nikola tas-Si©©iewi u San Lawrenz tal-Birgu! 4 Kien fl-1910 meta kellna b˙ala Kappillan lil Dun Fran©isku Saverju Bonanno (1906-1922), il-Partit Santa Marija kien di©à g˙adda

L-ewwel Kumitat tas-Soçjetà bl-ewwel president ikun is-Sur Feliç Zammit (nofs).

minn ˙afna diffikultajiet, fosthom fejn kellhom jiltaqg˙u ... g˙ax sa din id-data di©à kienu biddlu tliet postijiet. Però fost kollox f’wa˙da mis-seduti ta’ Ìunju 1910 tnissel il-˙sieb g˙all-qabar tal-fidda ... mozzjoni mag˙mula minn Leli Zammit u ssekondata minn Salvu Balzan (Damjan) u Ìanni Zammit (Brajnek) u qabel mag˙hom Feliç Zammit. Din l-idea twettqet sal1926, meta ©ie mΩanΩan dan ilkapolavur lil din il-ma˙buba Re©ina tas-Sema u l-Art, Santa Marija. Issa wasalna g˙all-2010 fejn ser nirre©istraw pa©na ©dida flistorja ta’ Malta bil-mi©ja fostna tal-Papa Benedittu XVI. Pa©na glorjuΩa li fiha x’wie˙ed jitg˙allem, kif is-suççessur ta’ San Pietru, ©ie jΩur il-©Ωira ta’ San Pawl, wara 1950 sena ta’ KristjaneΩmu! Benedittu XVI narah strumentali biex jag˙ti messa©© intelli©enti lil min g˙andu mo˙˙ u qalb ta’ rieda tajba, g˙ax qieg˙ed jafferma ru˙u b˙ala l-aqwa intelletwali denju talmillenju l-©did. Tassew wirt ta’ Kristu?! ... F’din l-epoka, brillanti fit-teknolo©ija, medjokri f’oqsma o˙rajn fosthom il-morali, mag˙mula minn kurrenti ewlenin li jorbtu ma’ xulxin lajçiΩmu mal-atejiΩmu. Korrettezza li hi sikwit identifikata mat-telf tas-sens fundamentali, li g˙andu bΩonn il-bniedem. Óafna jg˙addilhom il-˙sieb – G˙alfejn qieg˙ed ng˙ix? ... Min fejn tlaqt? ... Fejn sejjer? ... Hijiex biss il-˙ofra l-a˙˙ar promozzjoni, fil-qofol taddiskorsi u l-kitba tal-Papa Benedittu XVI u allura l-lingwa t’Alla mhijiex il-lingwa tal-post, u taΩ-Ωmien li nsej˙ulha storja?

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

71


Tahabel Ltd

St. Catherine, John Borg Str., Ûejtun ZTN 2705 Tel: 2167 3589 / 9947 0351 • Fax: 2169 2894 • E-mail: info@tahabel.com

Importers of: All Kinds of Ropes Chains Hardware Iems Shading Cloths Safety Wear Tents Camping Equipment Gyzers Heaters Fans Air Conditioners Computers & Laptops Polyplumb Water Fittings & Pipes Key Clamps Fishing & Trapping Nets Wire rope Bathroom Spares & Much More

SEABREEZE HOTEL PRETTY BAY, BIRÛEBBUÌA

BAR & RESTAURANT ( Fully Airconditioned )

Tel: 2165 1256, 2165 1499

Open also to Non-Residents Entertainment every Saturday Night


www.santamarija.com B˙alma r-rota hi dejjem modernament tonda hekk hi l-verità, og˙la minn tradizzjonali, eqdem millepoki, iktar profonda millbidliet tal-ista©un? Fuq dan il-punt qieg˙ed jinsisti l-Papa Benedittu XVI. U g˙al dan, sallum dik il-kriΩi kienet biss kriΩi reli©juΩa ... u ebda avvanz xjentifiku ma g˙andu s-sa˙˙a li jwe©ibha u jsolviha! ... Albert Einstein ©abar kollox f’essenzjal tieg˙u ‘L’Unika ˙a©a li tinteressani hi li nifhem il-mo˙˙ t’Alla! Kull ˙a©a o˙ra hi dettall!’ Dnub kbir fl-epoka post moderna; is-suppervja l-g˙adu tal-g˙erf! U hawn Benedittu XVI li qieg˙ed ifittex li jirran©a dan l-iΩbilanç bejn dubju u çertezza, bejn fidi f’Alla u kura©© fejn wie˙ed jg˙id li ma jemminx. Dan mi©bur fil-˙sieb tieg˙u ‘KriΩi tal-˙sieb’. L-Ewropa, il-kontinet xi˙, donnu tilef is-sens tal-istorja, in˙akem minn ˙afna kriΩijiet u memorji, telf tal-kultura, tal-iskop. L-imsejken kontinet tkaxkar bejn il-kburija sta©jonali tax-xjenza u l-umilta’ dejjiema tal-fidi! G˙al dan wie˙ed,

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Il-Papa Benedittu XVI

g˙andu jpo©©i g˙all-istudju tieg˙u! … Il-Misteru l-Kbir; Is-skiet t’Alla. G˙al min jemmen hu skiet ˙aj u attiv. Benedittu XVI hu vuçi unika li qieg˙ed ile˙˙en it-tama intelli©entement u biex wie˙ed ibaxxi rasu quddiem il-mistoqsijiet li x-xjenza ma tistax tmisshom. Din il-kriΩi tal-˙sieb li ˙add ma jista’ jinsa’, u g˙al dan ˙add aktar ma kien hawn min hu impenjat sa issa fl-istorja. Benedittu fil-fe˙ma tieg˙i sab tarf il-kobba li ninsabu fiha! “Mg˙allem tajjeb g˙allimni ˙alli nsalva’. Issa jmiss lilna li nisimg˙uh bl-ikbar im˙abba u rispett lejn

il-proxxmu u hekk lejn Alla, inwettquh b’qalb sinçiera u bil-medjazzjoni tant me˙tie©a tal-glorjuΩa Ver©ni Marija Santissma. Bejn bnedmin miΩerabbli u l-Ispirtu s-Santu Alla, u hekk nifhmu l-pjan providenzjali li s-Sinjur Alla bag˙tilna permezz tal-Papa Benedittu XVI u g˙ax ikollna medjatura lil kbira ˙anina Ver©ni Marija, li wara ˙ajja ta’ wied taddmug˙, f’xi mumenti, nidhru quddiem il-Mulej b’din l-Omm ˙anina fuq il-lemin u allura b’sentenza favorevoli tal-Mulej. Ng˙idulha Grazzi. Grazzi g˙aΩiΩa Santa Marija ta’ dak kollu li tg˙ajtna tul dawn is-snin. Referenzi 1 Loretu Vella Vol 5. P.12 2 Dun Karm Decelis, Devozzjonijiet Marjani 1888 3 Loretu Vella Vol 7. P.25. KILIN Knejjes u cappelli – Joe Zahra, Storicu Qormi 4 Leli Zammit lili Personali; Feliç Ωammit lili personali; Leli Zammit kellu notamenti antiki, li g˙inuni ˙afna fir-riçerka b˙alma kien iΩomm Salvu Balzan!

Ìrajjiet is-Soçjetà Santa Marija u l-Banda Re Ìor© V fl-Istorja ta’ l-Imqabba

mi©bura fi ktieb ta’ Carmen Lia Ktieb utli g˙all-istudenti tal-Istorja – Rigal uniku g˙al qrabatna Emigranti

Jista’ jinxtara mill-KaΩin tas-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

73


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Mis-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija

Inkomplu Nibnu fuq is-Suççessi

G˙eΩieΩ Ûg˙aΩag˙, Soçji, u Partitarji ta’ din l-Ewwel Soçjetà Imqabbija, u tal-Festa Titulari. Huwa ta’ pjaçir g˙alina li a˙na b˙ala kumitat taΩ-Ûg˙aΩag˙ qeg˙din inwasslu dan il-messa©© tag˙na f’din il-pubblikazzjoni ta’ qabel il-festa f’©ie˙ il-Padruna Universali Santa Marija. B˙alissa, kull sezzjoni fi ˙dan din l-Ewwel Soçjetà Mqabbija g˙addejja bi preparamenti kontinwi, u xog˙ol impenjattiv, sabiex niççelebraw il-festa çentinarja kif jixraq. Hekk kif ninsabu fuq l-g˙atba ta’ dawn il-festi çentinarji, huwa fil-kompitu ta’ kull g˙aqda b’mod speçjali tag˙na Ω-Ûg˙aΩag˙ li lkoll flimkien mal-partitarji nkomplu nibnu dawn is-suççessi b’kisbiet o˙ra. Huma Ω-Ûg˙aΩag˙ il-pilastri tas-Soçjetà, u g˙alhekk irridu na˙sbu f’idejat innovattivi li jkabbru isem isSoçjetà tag˙na, iΩda fuq kollox, iç-çelebrazzjonijiet tal-G˙id talAssunta. Huwa ta’ pjaçir kbir g˙al kull partitarju li tara din isSezzjoni dejjem maqg˙uda, u mimlija ˙e©©a, bl-g˙an ewlieni jkun ming˙ajr dubju l-festa, li tant hi marbuta maΩ-Ωg˙aΩag˙ tag˙na. Hekk kif g˙addiet il-festa tal2009; festa memorabbli, li Ω©ur ˙a tibqa’ msemmija mid-dilettanti tal-festa, il-kumitat tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ kompla ji©©edded b’numru sabi˙ ta’ Ωg˙aΩag˙ li ng˙aqdu mag˙na g˙all-ewwel darba fil-kumitat b˙as-Sur Sergio Falzon, is-Sinjorina Jessica Farrugia, is-Sur Adrian Micallef u s-Sur Roderick Tonna. Mill-bidu nett, kull Ωag˙Ωug˙ medd g˙onqu g˙axxog˙ol, u flimkien fassalna pjan 74

ta’ sena ˙idma, fejn fuq kollox ilqofol ta’ dan hija l-festa grandjuΩa li ser niççelebraw fi ftit jiem o˙ra. Minn hawnhekk nixtiequ insellmu u nirringrazzjaw lis-Sur Carlo

Il-Kumitat tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija 2010.

Festa 2010 Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba


CD b’marçi ©odda g˙all-Festa taç-Çentinarju

3. B’ħidmet il-membri tagħha Għamilna passi kbar U fis-setturi kollha Xogħol ta’ kappaċita’ u tkattru is-suċċessi fi xtutna u lil hinn unuri għal pajjiżna biss ħila u impenn Ritornell: Mitt sena għall-Imqabbin... Mela ejjew b’qalb waħda inkantaw kull ostaklu ser nissuperaw B’ħeġġa kbira inħarsu ‘l quddiem Destinati li għal dejjem mal-Kbar Mitt sena għall-Imqabbin B’ħilitna lkoll Din storja ta’ suċċess Fil-kultura u l-mużika Mżejna bl-aqwa talent Fil-passat u l-futur l-għan jibqa’ jkun li ‘l Ommna nagħmlu ġieh Dan iċ-Ċentinarju tagħna lkoll Dan iċ-Ċentinarju tagħna lkoll

Id-diska uffiçjali tas-Sena taç-Çentinarju kantata minn Alison Ellul.


www.santamarija.com Sciberras tas-servizz g˙aqli u eΩemplari tieg˙u fil-kumitat taΩÛg˙aΩag˙, fejn g˙al diversi snin s˙a˙ serva b˙ala l-kaptan ta’ din is-sezzjoni attiva. Sena wara o˙ra, is-Sur Sciberras sforz l-entuΩjaΩmu u d-determinazzjoni tieg˙u, dejjem Ωamm lis-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ b˙ala l-ewwel prijorità, u llum il-©urnata qieg˙din naraw il-frott ta’ dan kollu. Nie˙du l-opportunità wkoll biex nifir˙u lis-Sur Robert Ghigo, li ©ie ma˙tur mill-kumitat biex jokkupa l-kariga ta’ President; kariga li z©ur se t˙allilu suççessi matul ˙ajtu. Il-Kumitat irnexxielu jimla s-sena tieg˙u b’attivitajiet ibbaΩati fuq id-diversità tal-individwu fejn is-sisien filantropiçi, soçjali, sportivi, kulturali u spiritwali tpo©©ew fuq quddiem nett tala©enda tag˙na. Jekk in˙arsu x’g˙amlet is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ naraw li l-attivitajiet ma naqsu qatt, anzi komplejna sa˙˙a˙na fuq is-snin ta’ qabel. Huwa fatt sabi˙ u ta’ min isemmi li din issena Ωdidna fis-soçi taΩ-Ωg˙aΩag˙ b’ammont konsiderevoli. Ta’ min jg˙id li kull attività li tellajna mhux biss kienet ta’ livell g˙oli iΩda kienet ukoll ori©inali g˙all-a˙˙ar, fejn l-element Ωag˙Ωug˙, mimli entuΩjaΩmu u b’˙e©©a, dejjem iddomina! Dan mhux qieg˙ed jing˙ad biss bil-kliem iΩda bil-fatti; fatti li kull sena jag˙tu prova çara li s-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ tag˙na hija sezzjoni attiva, kapaçi u serja mill-

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Dehra mill-isba˙ ta’ x’˙olqu Ω-Ωg˙aΩag˙ fl-attività ‘L-Imqabba mal-Medda taΩ-Ûmien’.

bidu li ©iet iffurmata. L-ewwel ˙idma tag˙na b˙ala kumitat kienet fis-26 ta’ Settembru, 2009, fejn bl-g˙ajnuna tal-˙abrieki s-Sur Micheal Chetcuti esebixxejna l-wirja unika g˙all-pajjiΩna, ‘La Semana Santa’ f’attività organizzata mill-Kunsill Lokali ta’ Óal Tarxien; ‘Epoka’, fit-toroq ta’ Óal Tarxien stess. Attività o˙ra ta’ suççess kienet il-Pasta & Karaoke Night, li bl-g˙ajnuna tas-Sur Henry Farrugia, u b’organizazzjoni perfetta tag˙na Ω-Ωg˙aΩag˙ kienet ta’ suççess, fejn ilkoll ˙adna pjaçir flimkien. IΩ-Ωg˙aΩag˙ tag˙na, barra li flimkien ma’ Ωg˙aΩag˙ o˙ra ffurmaw il-grupp ‘Youths in Action’, ˙admu biex jorganizzaw ‘l-Imqabba mal-Medda taΩÛmien’, fit-2 t’Ottubru, 2009,fejn

Xenarju mill-isba˙ fit-Torri tal-Qrendi, fejn is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ organizzat il-Pasta Night & Pool Party; attività ta’ suççess.

hawnhekk spikkat l-ori©inalità u l-perfezzjoni fiΩ-Ωg˙aΩag˙ Imqabbin. Minn hawhekk nixtiequ nirringrazzjaw lis-Sur Jerry Ghigo tal-g˙ajnuna siewja li tana. FlokkaΩjoni tal-Jum Dinji tal-Anzjani er©ajna Ωammejna l-appuntament tag˙na mal-Anzjani Imqabbin firresidenza San Vinçenz De Paule, fejn ferra˙nihom bil-preΩenza tag˙na. Jekk in˙arsu lura lejn din is-sena li g˙addiet, naraw li l-attivitajiet soçjali ma naqsux! Fost id-diversi attivitajiet li saru parti millkalendarju tag˙na nsibu d-diversi Get-Togethers organizzati ©ewwa l-KaΩin g˙aΩ-Ωg˙aΩag˙, b’mod speçjali fil-Milied, fil-karnival u tal-Festa b’sensiela ta’ Festa Warm Ups. Konna ta’ g˙ajnuna wkoll g˙all-kumitat tas-Sezzjoni Nisa fl-organizzazzjoni ta’ diversi Hig˙ teas li jsiru ©ewwa l-kazin. Fit-12 ta’ Ìunju, 2010, il-kumitat organizza ‘Ikla bejn il-˙bieb’ f’The Vanyard’, ÓaΩ Ûebbu©, fejn kul˙add kiel u xorob kemm ried, f’atmosfera familjari. G˙at-tielet sena konsekuttiva er©ajna tellajna b’suççess kbir il-‘Pasta Nig˙t & Pool Party’ ©ewwa t-Torri talQrendi, grazzi g˙all-g˙ajnuna tal-Onor. Dr. Marlene Pulliçino li offritilna t-Torri tal-Qrendi, kif ukoll tas-sur Henry Farru©ia li flimkien maΩ-Ωg˙aΩag˙ ˙a ˙sieb ittisjir. Illum il-©urnata l-attivitajiet

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

77


ISSA R TA’ PTA BAR S I FL -ÛAB ÓAÛUKOLL

TAQSIMA KURA MEDIKA IMMEDJATA 24 sieg˙a kuljum. 365 jum fis-sena. G˙al kura immedjata li jkollok bΩonn, b’tobba u n-nurses professjonali li jie˙du ˙siebek f’ambjent pjaçevoli fl-aqwa Sptar privat f’Malta.

ÇEMPEL ISSA FUQ


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Ritratt me˙ud waqt il-Pasta & Karaoke Night organizzata b’˙ila kbira mis-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙.

L-Onorevoli Kap tal-OppoΩizzjoni Dr. Joseph Muscat waqt Ωjara li g˙amel fil-wirja unika g˙all-pajjiΩna ‘La Semana Santa’.

Monsinjur Lawrence Gatt ibierek il-Wirja Unika g˙all-pajjiΩna ‘La Semana Santa’, fil-ftu˙ uffiçjali ta’ din l-istess wirja nhar l-24 ta’ Marzu, 2010.

Reli©jo-Kulturali saru sinonimi ferm mas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija fejn er©ajna tellajna b’suççess kbir ir-raba’ edizzjoni tal-wirja ‘La Semana Santa’ fisswali prinçipal tal-KaΩin. Il-ftu˙ uffiçjali ta’ din il-wirja Unika u nnovattiva sar nhar l-24 ta’ Marzu, 2010, bi programm strumentali mill-Banda Re Ìor© V, ta˙t ilPatroçinju ta’ Mons. Lawrence Gatt. Ta’ min jirrimmarka l-kliem ta’ tif˙ir li kellu l-Onorevoli Kap tal-OppoΩizzjoni Dr. Joseph Muscat waqt Ωjara li g˙amel ©ewwa l-KaΩin, rigward id-dettall u l-perfezzjoni li huma mibnija dawn l-istatwi. Minn hawnhekk, nixtieq nie˙u l-okkaΩjoni biex nirringrazzja lis-Sinjuri Micheal Chetcuti, lil Leonard u Nathalie Azzopardi u lil Antoine Farru©ia tal-g˙ajnuna manwali tag˙hom. Fi Ωmien ilÌimg˙a Mqaddsa er©ajna konna parti minn grupp or©anizzattiv fejn tellajna b’suççess sensiela ta’ eΩerçizzji spiritwali g˙aΩΩg˙aΩag˙ flimkien ma’ Fr. Glenn Buhagiar, kif ukoll ipparteçipajna fl-irfieg˙ tal-istatwa devota tadDuluri. Grazzi g˙all-Kappillan tal-Parroçça u g˙as-Sinjura Mary Cassar, er©ajna tellajna g˙as-sitt sena konsekuttiva l-unika ©img˙a ta’ tag˙lim Marjan fl-Imqabba ‘IlÌimg˙a Marjana’ bejn l-24 u t-28 t’April. Ma naqsitx ukoll Quddiesa ta’ ringrazzjament lil Alla u lillMadonna, biex nag˙tuhom ©ie˙

Membri mis-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ jerfg˙u l-istatwa tad-Duluri waqt il-Purçissjoni mat-toroq tal-Imqabba.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

79


Fra Meaker Prop: Christian Caruana

For All Types of Frames 57, Saint Catherine Street, Mqabba Tel: 2168 3308 Mob: 99888691

JULIO & CHARLIE SACCO Qrendi Road, Mqabba Tel: 2168 3129 Jawguraw il-Festa t-Tajba lil Kul˙add jfakkru li huma jag˙mlu

Xog˙ol fl-injam ta’ kwalità g˙olja

PREZZIJIET MODERATI

Dr Lorraine Pulis

B.A. Dip. Not. Pub. LL.D. Notary Public and Commissioner for Oaths 21, Valletta Road, Mqabba MQB 9012, Malta Tel: (356) 2164 7456 • Mob: (356) 9986 0028 Email: lpulis@maltanet.net Office Hours: Monday, Tuesday, Thursday and Friday: 5.00pm – 7.00pm or by appointment


www.santamarija.com

Attendenza numeruΩa matul il-Ìimg˙a Marjana li saret parti ntegrali fil-kalendarju tal-kult Marjan fl-Imqabba.

ta’ dak kollu li jag˙mlu mag˙na Ω-Ωg˙aΩag˙. IΩ-Ωg˙aΩag˙ taw issehem tag˙hom ukoll fis-servizzi tal-Fratellanza tas-Santissimu Sagrament u l-Fratellanza tarRuΩarju Mqaddes. Ûammejna wkoll ilkommunikazzjoni mal-bqija talpartitarji bil-pubblikazzjoni ‘ItTitular’. Ma nistax ma nsemmix iΩ-Ωjara ta’ suççess li g˙amel IlPresident ta’ Malta, Dr. Geor©e Abela, li fa˙˙ar l-importanza taΩΩg˙aΩag˙ fil-festi Maltin. Fost l-attivitajiet sportivi u rikrejattivi, bejn ix-xhur ta’ Frar u Marzu, fil-KaΩin tag˙na kien g˙addej ittournament ‘Çensu Farrugia Pool Tournament’, tournament talbilliard li ma setax ikun possibbli ming˙ajr l-g˙ajnuna finanzjarja tas-Sinjuri Anthony Farrugia, Felix Galea u Lolly Briffa. Is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija kienet l-unika Sezzjoni fl-Imqabba li ˙adet sehem fil-Festival Nazzjonali tax-Xjenza u t-Teknolo©ija li ©ie organizzat mill-Kunisill Lokali talImqabba u l-Kunsill Malti g˙axXjenza u t-Teknolo©ija. Minn hawnhekk nixtiequ nirringrazzjaw lilkom kollha li attendejtu bi ˙©arkom u sarraftu dawn l-attivitajiet f’suççessi assoluti. L-attendenza tag˙kom tinkora©©ina biex a˙na nibqg˙u norganizzaw attivitajiet ta’ livell g˙oli.

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Is-Sur Fausto Barbara waqt il-Finali ta’ ‘Çensu Farrugia Pool Tournament’.

Barra minn hekk, ninsabu mpenjati bil-pro©ett ferm ambizzjuΩ tal-bini tal-estensjoni tal-kaΩin, li grazzi g˙all-˙idma kontinwa talKumitat EΩekuttiv, ix-xog˙ol mexa ©mielu, fejn fil-fatt wasal fl-a˙˙ar irtokki finali. Apparti l-g˙ajnuna finanzjarja tag˙na b’risq din l-estensjoni, numru ta’ Ωg˙aΩag˙ qed imiddu jdejhom g˙ax-xog˙ol manwali li jirrikjedi dan il-pro©ett. Inkun qed nonqos jekk ma nurix l-apprezzament sinçier tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ lejn diversi voluntiera o˙rajn li qed ja˙dmu fuq dan ilpro©ett, b’mod speçjali lis-Sur Peter Psaila u lis-Sur Felix Galea. Il-Kumitat tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ qieg˙ed ja˙dem id f’id mal-Kummissjoni Festi Çentinarji, fejn flimkien qieg˙din norganizzaw

attivitajiet uniçi u ta’ livell g˙oli. Minn dawn, ma nistax ma nsemmix l-attività ‘9 t’April 1942 … Ìrajjiet l-Imqabba’, fejn biddilna l-pjazza ewlenija tal-Imqabba f’atmosfera ta’ Ωmien il-gwerra, b’attrazzjonijiet uniçi b˙ax-xelter, Ta’ Kurun u l-Victory kitchen fost l-o˙rajn, kif ukoll il-wirja ‘Lenti fuq is-Soçjetà, li tirrigwardja l-istorja tul dawn ilmitt sena. Fuq kollox, ma nistg˙ux ma nsemmux u nifir˙u lill-G˙aqda tanNar tal-Art li reb˙et il-IV Festival Nazzjonali tal-log˙ob tan-Nar talArt li sar fuq il-Fosos tal-Furjana. L-G˙aqda tag˙na rnexxielha teg˙leb tmienja mill-aqwa kmamar tan-nar f’Malta biex bis-sa˙˙a ta’ bosta partitarji qalbiena lejn din is-Soçjetà reb˙et tlett unuri minn

Membri tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija mal-Unuri kollha li tippossiedi s-Soçjetà

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

81


100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

www.santamarija.com

Spettaklu kbir ta’ dwal, laser u sistema elettronika ta’ kanuni tal-karti bl-arja kkumpressata sinkronizzati mal-muΩika, fil-Març tal-A˙˙ar Tridu.

erbg˙a; dawk tal-Ori©inalità, talProdotti u tal-MekkaniΩmu. Huwa ta’ unur g˙as-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ tag˙na, li l-membri tag˙ha ˙admu biex kisbu unur f’din is-sena hekk importanti g˙alina. Tajjeb wkoll li l-˙sieb tag˙na jdur fuq s˙abna Mario Camilleri, Michael Ghigo, Matthew Ellul, Emmanuel u Roderick Pace li tassew kienu u ˙a jkomplu fil- ©ejjieni jkunu ta’ importanza kbira fil-˙idma tag˙hom b’risq l-armar g˙all-festa. Ma nistax ma nirringrazzjawx lilla˙wa Alex, Ivan u Sergio Falzon li flimkien ma’ bosta partitarji o˙ra jag˙tu l-massimu kollu tag˙hom biex jarmaw ir-ra˙al kif xieraq g˙all-festa tat-Titular. Din is-sena n˙admet ukoll ammont konsiderovoli ta’ liedna mis-Sinjuri Raymond Vella u Roderick Tonna, li ©iet iffinanzjata mill-istess kumitat. Proprju din is-sena, is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ tat ukoll l-a˙˙ar tislima tag˙ha lil erbg˙a ulied is-Soçjetà. Minn hawn nie˙u l-opportunità sabiex nuri l- apprezzament u nag˙ti 82

l-kondoljanzi lill-familjari tas-Sur Joe Sciberras, is-Sur Saverio Ciantar, is-Sur Joseph Zammit u lil Dolores Farrugia ming˙and is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ tag˙na. Ag˙tihom o Mulej il-Mistrie˙ ta’ dejjem. Minn dawn il-kelmtejn, nie˙du l-opportunità biex nirringrazzjaw minn qieg˙ qalbna lill-benefatturi kollha tag˙na g˙all-g˙ajnuna finanzjarja li g˙o©obhom jag˙tuna.

Nirringrazzjaw ukoll lil dawk kollha li b’xi mod jew ie˙or kienu nvoluti fix-xog˙ol li semmejna sabiex dawn l-attivitajiet ikunu suççess. Mill-©did grazzi! Illum il-©urnata nistg˙u ng˙idu li wasalna fi Ωmien li s-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija talImqabba hija meqjusa b˙ala wa˙da mis-Sezzjonijiet ewlenin f’pajjiΩna. Dan jista’ ji©i kkostitwit ferm tajjeb mil-lat organizzattiv tul issena kollha kif ukoll permezz ta’ dak kollu li jirrigwardja l-prodott finali li bl-g˙ajnuna t’Ommna Marija ser inkunu na˙sdu l-frott tieg˙u fil-©ranet impenjattivi talfesta, bil-qofol jintla˙aq fil-lejl tat-13 t’Awissu, sewwa sew filMarç tal-A˙˙ar Tridu. Hawnhekk ser tkompli tispikka l-qawwa u l-importanza tal-element innovattiv waqt dan l-ispettaklu. G˙alhekk l-appell tag˙na f’dawn il-jiem huwa biex nie˙du gost flimkien ming˙ajr ma nwe©©g˙u lil ˙add u ma naqg˙ux g˙al xi provokazzjoni li jista’ jkun hemm. A˙na n˙ossuna ferm kuntenti li nag˙mlu parti minn dan in-nukleu ta’ Ωg˙aΩag˙ li flimkien qeg˙din nag˙mlu daqstant xog˙ol b’g˙an wie˙ed; l-g˙an li nkabbru l-Festa ta’ Santa Marija, il-Festa tal-Imqabba. Il-Festa t-Tajba lil Kul˙add Viva Santa Marija Patruna talImqabba Viva l-Ewwel Soçjetà MuΩikali ©ewwa ra˙alna Viva t-Titular

IΩ-Ωg˙aΩag˙ mimlijin ˙e©©a, g˙aqda u determinazzjoni li ta’ kull sena jo˙olqu l-akbar briju ©ewwa l-Imqabba.

Festa 2010 Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

PoeΩiji Chev. Carmel Bianchi - Qormi

Bukkett b’Mitt Warda lil Santa Marija Inroddulek ˙ajr Marija ta’ kemm grazzji f’dawn is-snin tajt lill-Banda Imqabbija u l-imsie˙ba f’dal-KaΩin.

Ilna mwaqqfa sew mitt sena hawn fl-Imqabba mag˙rufin wisq unuri sbie˙ irba˙na mhux ta’ b’xejn a˙na mfa˙˙rin.

Palazz kbir g˙alik bnejnielek sew imΩejjen b’opri sbie˙ tassew lilek hekk jixraqlek ridna lejk nuru dal-©ie˙.

Nitolbuk Patruna tag˙na bierek dejjem l-Imqabbin u ta˙t ˙arstek ibqa’ Ωommna bik Ωgur ng˙ejxu mag˙qudin. 13 ta’ Ìunju, 2010

Çentinarju ta’ Suççessi g˙all-KaΩin Santa Marija Óajr mill-qalb Santa Marija g˙all-mitt sena li mwaqqfin tul das-snin tajniek fo˙rija g˙aliex ˙afna bik kburin.

X’teΩor fin g˙andna b’Marija mhux ta’ b’xejn a˙na nfa˙˙ruk inti l-Omm kollok tjubija taf kemm lilek in˙obbuk.

Qed infakkru dal-mitt sena din l-G˙aqda l’g˙andha x’turi g˙ax bi storja sew imΩejna b’wisq ©ie˙ u reb˙ t’unuri.

Ta’ l-Imqabba wkoll Patruna x’ma nkunux bik kburija u l-g˙ajta to˙ro© minn fommna Viva Santa Marija. 29 ta’ Ìunju, 2010

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

83


Repairs on all tYpes of cars • turbo fitting • full car servicing • prE test for vrt • replacement of petrol engine to diesel • batteries Christian Mifsud

Owner

1, Sejba Road, Mqabba ZRQ 09 Tel: 21 640684 • Mob: 79 444 420

IVAN’S GARAGE

Si©©iewi Road, Qrendi — Tel: 2168 0006 Fax: 2161 1155

Panel Beater & Sprayer • Repairs Insurance Claims Available Underseal & Rustproofing


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Tifkiriet kitba tas-Sur Joseph Farrugia ex-President tas-Soçjetà u Storiku

1. L-ewwelnett nibda biex ng˙id minn fejn ©ej. Ommi Rosanna, bint Ìanni Ellul u Marija née Psaila u missieri Pawlu, iben Wenzu u Marija née Sciberras, ©ej minn familja kbira ˙addiema tal-barriera. In-nannu Wenzu

L-istatwa li tirrapreΩenta l-’Karità’.

Statwa li tirrappreΩenta l-’Fidi’ li tinsab fuq il-fontispizju tal-Knisja tal-Imqabba.

˙alla tifkira fl-Imqabba f’g˙otja ta’ ©ebel g˙all-istatwi, ‘Tama’ u ‘Karità’ li hemm fuq il-fontispizju tal-knisja tag˙na maqtug˙a millbarriera tieg˙u f’Misra˙ Sinjura. Dawn l-istatwi u mag˙hom l-o˙ra, il-‘Fidi’ ©ew skolpiti minn Mastru Karmenu Mallia minn Óal Qormi u twaqqfu filfesti Çentinarji tal-parroçça fl18981. Anki l-istatwa ta’ San Mikiel fi Triq Qormi, Marsa, ˙ar©et mill-istess barriera. Filbit˙a tad-dar tan-nannu Wenzu fi Triq il-Lan©asa kien hemm an©lu tal-©ebel ta’ xi metru tul mindud fuq ix-xellug. Missieri jg˙id li dan kien fuq il-pilastru tal-knisja. Wie˙ed jista’ jifhem kif dan ©ie g˙andu. 2. Wara l-festa Santa Marija 1943 bdejt it-ta˙ri© tal-muΩika u l-vjolin fil-KaΩin Re Ìor© V u kont membru tal-Orkestra Santa Marija; anke ˙adt sehem mal-

L-istatwa li tirrappreΩenta ‘t-Tama’.

Orkestra Santa Katerina taΩÛurrieq. Wara x-xoljiment talOrkestra Santa Marija fl-1946 komplejt mal-Banda Re Ìor© V bl-althorn. B’hekk il-Banda, sa mill-bidu, kellha kwartet tag˙ha, kompost minn John Borg – klarinet, Emanuel Farrugia – kornetta, Joseph Farrugia – althorn u Ìor© Galea – ewforju. Innoçenzo Camilleri kien ilprim baxx Eb. Meta John Borg u Emanuel Farrugia emigraw Joseph Galea u Leonard Farrugia da˙lu minflokhom. 3. Issa s-Soçjetà kienet a©©ornat ru˙ha sew biex takkomoda l-Banda u fl-elezzjoni talkumitat ta’ Marzu 1947 jien ©ejt elett membru u allokat irrappreΩentanza tal-Banda. 4. Wara ftit waslet stedina minn Kumitat immexxi mill-Professur Philip Farrugia bi t˙ejjija g˙all-

Lapida li tfakkar il-festi çentinarji mill-mewt ta’ Mons. F. X. Caruana.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

85


BeautyLab By Ritienne Agius(N.S.T.B th)

Tel: 21 642553 Mob: 79091799 Address: 12, BeautyLab, Pal Street, Mqabba

St. Tropez Spray Tanning available

Services offered: • Facials (For pigmentation, wrinkles, …) • Body Massages(Aromatherapy, Stone Therapy, Tibet, Tuina, Indian Head …) • Manicures/Pedicures ( removing of corns and calluses) • Gym Massage for face (lifting) • Reflexology Treatment • Waxing • Electrolysis • Nail Art • Nail Extensions (acrylic and gels) • Eyelash/Eyebrow tinting • Diet treatments and consultations • Professional Make up for all occasions • (weddings, special effects make up …)

Netta Petrol Station

G˙al kull bΩonn fil-karozza tieg˙ek, asal wasla s’g˙and Netta Petrol Station fejn g˙andek issib kull ˙a©a li tin˙tie©. • Spare Parts u aççessorji ta’ kull kwalità tajba gÓal kwalunkwe karozza. • Tyres Ìodda ta’ kull daqs, gÓodod, Ûjut u batteriji. • Covers gÓal kull tip ta’ karozza. • Tiswija fil-pront ta’ tyres b’apparat modern. • Batteriji b’sentejn garanZija: Petrol €40 - Diesel €65

24 Hour Service Pjazza San Nikola, Si©©iewi Tel: 2146 7764


www.santamarija.com festi çentinarji mill-mewt ta’ Mons. F. X. Caruana. Din kienet l-ewwel attività tieg˙i barra millKaΩin. Saru ˙afna attivitajiet kommemorattivi u l-festi g˙alqu s-Sibt 29 ta’ Novembru 1947 b’quddiesa cantata de Requie fil-Katidral, l-Imdina; programm mill-Banda ta’ R.M.A. u kxif ta’ lapida ta’ tifkira fil-Barrakka ta’ Fuq. 5. F’Settembru 1947 bdew ilpreparamenti g˙at-twaqqif talMalta Band Clubs Association. Fuq stedina lis-Soçjetà millkumitat imwaqqaf ad hoc jien u s-Surmast J. M. Barbara attendejna g˙all-ewwel seduta tad-delegati u Ωammejt attendenza regolari g˙as-seduti.

6. Fuq stedina mill-Kummissjoni Festa Marija Annunzjata ta’ Óal Tarxien jien g˙amilt l-arran©amenti kollha malprokuratur Dun Mikiel Vella g˙al servizzi ta’ març u programm mill-Banda Re Ìor© V fil-festa ta’ Marija Annunzjata nhar ilÓadd 18 t’April 1946. Dan kien l-ewwel servizz tal-Banda barra mir-ra˙al wara Ωmien daqshekk qasir tal-Banda fil-pubbliku li serva ta’ stimulu qawwi g˙allbanda u l-bandisti. Fil-fatt segwew servizzi o˙ra. 7. Fl-1957 is-Soçjetà, bi protesta, ma ˙aditx sehem fil-festi esterni ta’ Santa Marija; allura da˙al g˙alihom il-kappillan. Ìara li dik is-sena kien inqalg˙a nuqqas ta’ ftehim serju bejn ir-reffieg˙a talistatwa u segwentament is-sena ta’ wara ©ie deçiΩ li s-Soçjetà tastjeni milli tie˙u sehem filfesta kemm ta’ barra u ta’ ©ewwa l-knisja. Fil-festa 1958 kollox kien jidher li miexi bil-kwiet sa ma bdiet ˙ier©a l-purçissjoni. Meta r-refieg˙a (mhux tas-soltu) bdew ilestu l-istatwa g˙all˙ru© fil-knisja qamet g˙ag˙a ta’ protesta biex l-istatwa ma tintrefg˙ax; da˙let il-pulizija u l-festa twaqqfet hemm. Fl-1959 il-festa kienet ristretta g˙allfunzjonijiet rei©juΩi fil-knisja biss. Din id-darba rajt id-d˙ul tal-istatwa fin-niçça.

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Fl-1960 ©iet espressa mieg˙i jekk ‘fiç-çirkustanzi preΩenti jkunx a˙jar li l-istatwa ta’ Santa Marija ma tkunx esposta fil-knisja matul il-©ranet tal-festa.’ Filbidu tal-kwindiçina l-kappillan talabni nie˙u l-inkarigu tal-˙ru© tal-vara min-niçça. Din xejn ma kienet g˙aΩla ˙afifa g˙ax, waqt li bl-ebda mod ma ridt infixkel l-effett tal-protesta misSoçjetà ma xtaqtx ner©a’ nara l-istatwa f’idejn bla esperjenza. B’g˙ajnuna kompatibli l-istatwa ˙ar©et min-niçça fil-©urnata, ˙in u espoΩizzjoni pubblika tas-soltu. Tajjeb ng˙id li min kellu nteress ©ie u ra l-andament tax-xog˙ol. Issa pproponejt lill-kappillan li, biex jit˙affef il-˙ru© u d-d˙ul tal-istatwa fin-niçça, ikun sew li jsir karru bir-roti castors. Wara li ˙a pariri fuq il-prattiçità tal-proposta, il-kappillan tani l-inkarigu biex il-karru jsir. Salvu Ebejer, disinjatur Imqabbi, g˙amel id-disinn. Avviçinajt lid-ditta Orlando, ˙addieda minn Ra˙al Ìdid u Emilio offrieli li na˙dem il-karru jien fil-˙anut tag˙hom. Il-pjan kien li l-karru jkun lest g˙all-ewwel festa iΩda l-castor wheels waslu tard. Ilkarru ΩΩanΩan nhar il-Óadd 5 t’Awwissu 1962. Irrid nirre©istra li tul il-bini tal-karru gawdejt il-konfort tal-ispaΩju, l-inkura©©iment u l-g˙ajnuna indispensabbli tala˙wa Emilio u Salvu Orlando. U dan ©ie mg˙oti gratis.

Is-Sur Salvu Ebejer disinjatur Imqabbi, li g˙amel id-disinn tal-karru g˙all-istatwa ta’ Santa Marija.

Is-Sur Salvu Orlando

Is-Sur Emilio Orlando

Tajjeb inΩid li l-kappillan g˙adda lid-Ditta Orlando ittra ta’ apprezzament u rringrazzjahom g˙all-©eneroΩità tag˙hom lejn ilparroçça tag˙na. Meta ©ejt g˙attieni faΩi biex il-karru jid˙ol finniçça fehimt l-implikazzjonijiet ta’ x’kien me˙tie© isir. Meta qist dan fiç-çirkustanzi taΩ-Ωmien waqaft hemm.

8. Fi Ωmien xahar mill-festi f’g˙eluq il-50 sena tas-Soçjetà intal˙aq ftehim bejn l-awtorità tal-knisja u s-Soçjetà. Nifhem li wara diskorsi m˙e©©a mill-g˙ola awtorità taΩΩew© na˙at u personalitajiet o˙ra mistiedna f’g˙eluq dawk il-festi, nhar il-Óadd 18 ta’ Settembru 1960, instab modus vivendi g˙allftehim. B’riΩultat fl-Imqabba da˙let atmosfera ta’ entuΩjaΩmu u koperazzjoni bejn il-knisja u s-Soçjetà. Fil-knisja Ωdiedet ilmixg˙ela tal-festa, il-kwadri talAssunta fil-kor u tal-Madonna tarRuΩarju saritilhom gula addattata. Iddisinjat u n˙admet tieqa ©dida g˙all-faççata tal-knisja. Ng˙id

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

87


Marble & Granite Works

40, Timber Wharf, Marsa - Malta Tel: (+356) 21 242401 • Fax: (+356) 21 227 254 Mob: 7942 6699

Services & Repairs of Fridges, Airconditions & Dehumidifiers

Mobile: 99420960


www.santamarija.com hawn li fl-idea ori©inali s-salib tattieqa kellu jkun flood lighted. Dan l-iskop g˙adu ma ntal˙aqx. Meta l-iskultur Marco Montebeollo lesta l-istatwa ta’ Santu Rokku mill-˙sara tal-gwerra l-kappillan wera x-xewqa li din l-istatwa tkun f’postha sal-festa. Membri tas-Soçjetà ©abuha mill-˙anut tal-iskultur fil-Marsa u po©©ewha fuq il-pedestal maz-zuntier. Fil©ranet tal-kwindiçina, wara l-benedizzjoni, beda jitkanta ‘Innu lil Santa Marija’ minn kor u orgni. Fil-kaΩin qam entuΩjaΩmu ta’ preparazzjoni g˙all-ewwel festa. 9. Fil-festa 1961 ma setg˙ax isir l-overhead cable biex narmaw il-pedestall tal-Inkurunazzjoni ˙dejn il-kaΩin. G˙al sentejn sar armar temporali. Fl-1963 bluΩu ta’ boma ta’ 40 pied ankrata b’vent mat-turretta tal-kaΩin il˙aqt l-iskop tal-indipendenza tas-Soçjetà inkwantu l-armar talpedestall. 10. Kien ilu jin˙ass il-bΩonn li titqawwa s-sistema elettrika talkaΩin l-iktar min˙abba Ω-Ωjieda tal-portiku u s-sala fit-tieni sular. Nhar is-6 ta’ Ìunju 1964 inxtara l-irkoptu u dak inhar stess Nikol Ghigo mg˙ejjun minn Karmenu Psaila bdew ix-xog˙ol fuq l-installazzjoni maç-çinta talportiku fit-tieni sular. ÌuΩeppi Debattista, bl-esperjenza tieg˙u fl-in©inerija elettrika, tana pariri siewja u g˙amel l-applikazzjoni g˙at-tibdil tas-servizz elettriku. Ix-xog˙ol kollu sar minn membri tas-Soçjetà u l-KaΩin inxteg˙el kollu, barra u ©ewwa, g˙all-ewwel

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

darba fuq it-3 phase fl-a˙˙ar tridu tal-festa, it-13 t’Awwissu 1964. 11. Óa©a titlob l-o˙ra u fl-1965 ©ejna g˙at-tisbi˙ tas-sala. Ìie inkarigat id-disinjatur u dekoratur ÌuΩeppi Galea li ppro©etta xog˙ol li jikkumplimenta sew l-arkitettura tas-sala. Hawn kellna lil Karmenu (Gejtu) Ghigo li bissa˙˙a tas-seng˙a tieg˙u g˙amel xog˙ol mill-aqwa. Il-forom tarruΩuni, mazzettuni u gwarniçi tal-injam ˙ar©u minn idejn Mro. Leonard Spiteri F.L.C.M. waqt li l-induratura kienet f’idejn Karmenu Psaila. Dawn kienu l-ewlenija; mill-bqija ˙afna kienu li taw sehemhom. Il-pro©ett tlesta u s-sala nfet˙et b’riçeviment ad unur ta’ Ωew© saçerdoti novelli Mqabbin, Dun Karm Ghigo u Dun (illum Mons.) Joe Bugeja L.Lic. nhar il-Óadd 8 t’Awwissu 1965 fl-okkaΩjoni tal-ordinazzjoni saçerdotali u l-ewwel quddiesa solenni tag˙hom fil-knisja parrokkjali tal-Imqabba. 12. Il-pedestall tal-Inkurunazzjoni kien g˙adu biΩ-Ωebg˙a ori©inali ta’ meta sar fl-1923 u kien jidher li g˙andu bΩonn ta’ rinovazzjoni. Fl-1967 Karmenu Ghigo ˙a l-iniΩjattiva u Ωebg˙u mill©did. Karmenu barra li g˙amel xog˙ol tajjeb kif titlob is-seng˙a Ωamm kemm il-kuluri u anke d-disinni li g˙amel Abram Gatt. L-indoratura g˙amilha Karmenu Psaila u anke ˙a ˙sieb li jsiru l-brazzi tad-dawl fuq il-pedestall u kançell tal-˙adid madwar il-baΩi tal-kolonna. ÌuΩeppi Camilleri g˙amel l-isfumar tal-iskultura u

Is-Sur Karmenu Psaila

l-ismijiet tal-istatwi ˙ar©u mill-id Ωag˙Ωug˙a ta’ Joe Camilleri. 13. Sas-snin sittin ma konniex uΩati li no˙or©u programmi tal-festa. L-iktar li konna naraw kien isir fuq l-iniΩjattiva tal-kappillan li jippubblika f’xi gazzetta l-programm tal-festa. KaΩ mhux soltu kien ta’ ittra fuq il-gazzetta Times of Malta tal-14 t’Awwissu 1967 fuq il-programm tan-nar f’Lejliet il-festa fl-Imqabba. F’kumment mill-awtorità talpulizija rrimarka li l-ittra kienet effettiva ˙afna mat-turisti. Descrizioni Storica tal-Cnisja Parrocchiali tal-Imkabba p.20 Saç. L. Zammit.

1

Ittra li dehret fil-©urnal Times of Malta nhar l-14 t’Awwissu 1967. Is-Sur Nikola Ghigo

Is-Sur Karmenu Ghigo

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

89


100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

www.santamarija.com

G˙eluq il-25 sena mill-mewt tal-Ma©©ur Anthony Aquilina, is-Surmast tal-Marçi Maltin (1985 – 2010)

Il-Ma©©ur Anthony Aquilina Is-Surmast tal-Marçi Maltin

kitba tas-Sur Victor Galea

KompoΩitur u Awtur

Óamsa u g˙oxrin sena anniversarju mill-mewt tal-akbar kompoΩitur, qed ifakkarni, l-kalendarju li kien ˙alliena l-Ma©©ur. U lanqas irrid nemmen kif g˙adda daqshekk iΩ-Ωmien kemm ©rejna ©o kaΩini tista’ tg˙id, dejjem flimkien. Niftakar f’dawk il-mumenti kemm kien, ta’ dixxiplina skiet perfett u attenzjoni hekk kien il-Ma©©ur Aquilina. Tisma’ wie˙ed, jog˙©bok l-ie˙or f’kelma wa˙da, kollha jog˙©buk i©g˙aluk li tqum minn postok meta tismag˙hom kollha jqanqluk. Fil-bidu ta’ Banda ©dida bdew isiru l-kunçerti il-Ma©©ur ˙a postu bilwieqfa u qallhom, ‘Irrid narakom attenti!’ Il-marçi sallum g˙adhom jindaqqu mill-baned, ma naqsu qatt g˙ax vera marçi ferrie˙a li jintg˙o©bu, minn kul˙add. Kemm kien i˙obb, il-kumpanija dejjem pulit, u bl-ingravata jer˙ula g˙al ©o Lapsi mal-˙bieb g˙al xi fenkata. A˙na Ma©©ur fik niftakru g˙ax inti qieg˙ed, f’qalbna u ta’ dan rispett jixraqlek li nkomplu niftakru fik, f’talbna. Frar 2010

90

Festa 2010 Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Statwa ©dida ta’ Santa Marija f’Misra˙ il-Missjoni Ω-Ûg˙ira mis-Sinjura Pauline Agius Farrugia

Il-Kxif tal-istatwa sar nhar id-9 t’Awwissu 2009 mill-President tas-Soçjetà is-Sur Carmel Zahra.

L-istatwa ta’ Santa Marija, xog˙ol l-Iskultur Lawrence Attard.

L-istatwa ta’ Marija mtellg˙a s-Sema li ΩΩejjen il-faççata ta’ blokk appartamenti f’Misra˙ ilMissjoni Ω-Ûg˙ira saret mill-iskultur rinomat Malti Lawrence Attard, artist Ωag˙Ωug˙ li ˙are© in-natural tal-istatwa Titulari tal-Assunta meqjuma fil-Knisja Parrokkjali tag˙na. Din kienet ideja tal-Familja Farrugia li tixhed l-im˙abba li r-ra˙al tal-Imqabba g˙andu lejn Ommna Marija mtellg˙a s-Sema bir-Ru˙ u l-Ìisem. Attard huwa artist imsemmi fil-qasam tal-iskultura fil-©ebla tal-franka partikolarment filqasam EkkleΩjastiku. Fost l-aktar xog˙lijiet mag˙rufa ta’ Attard insibu l-istatwi tal-©ebel fil-faççata tal-Knisja Parrokkjali tal-Im©arr kif ukoll il-Funtana mag˙rufa b˙ala ta’ Wignacourt li tinsab ma©enb il-Kavallier ta’ San Ìakbu fil-Belt Valletta. L-istatwa tlestiet lejn tmiem April u tqeg˙det fin-niçça minn Attard innifsu fit-tielet ©img˙a ta’ Ìunju 2009. L-istatwa inkixfet nhar is-Sibt 9 t’Awwissu 2009 misSur Carmel Zahra, President attwali tas-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V.

Is-Soçjetà tixtieq tifra˙ lill-Familja Farrugia g˙al din l-inizjattiva sabi˙a

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

91


La Piccola Discount Store

52, Blue Grotto Avenue, Ûurrieq • Tel: 21 64 28 78 G˙all-or˙os prezzijiet, affrarijiet ta’ groceries, confectionery, detergents, ˙obΩ frisk kuljum u affarijiet tal-friΩa. Jing˙ataw ˙afna affarijiet b’xejn max-xirjiet. U kif ukoll tittella’ xirja kull ˙mistax.

Nift˙u kuljum Mit-Tnejn sal-Óamis mill-5.30 sas-19.00 Il-Ìimg˙a mill-5.30 sat-20.00 Is-Sibt mill-5.30 sal- 17.00 Il-Óadd mill-5.30 sal-11.00

NAGÓMLU FREE DELIVERIES


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Tempora Muntantur (IΩ-Ωminijiet jinbidlu) Kitba tas-Sur Joseph Farrugia, Ex-President tas-Soçjetà u Storiku

Dak kien Ωmien! Hekk ng˙idu u hekk hu. Sa mill-bidu tal-eΩistensa tieg˙u, il-bniedem dejjem ifittex u jimxi g˙all-modi ta’ ˙ajja a˙jar. Meta kultant tieqaf u tag˙mel riflessjoni fuq l-img˙oddi. Ûmien il-fer˙ tat-tfulija u l-ener©ija taΩΩog˙Ωija, to˙ro© minn qalbek u tesklama “Eh! dak kien Ωmien.” F’Diçembru 2006 kelli x-xorti, wara tant snin, niltaqa’ mal-ku©ina tieg˙i, Marija Farrugia u fost kollox ©eddidna l-memorji sbie˙ ta’ tfulitna fil-klassijiet tal-iskola u qaltli li g˙andha ritratt tal-klassi tag˙na fil-bit˙a tal-iskola. Ìentilment g˙addietli kopja. Sewwa sew dan ir-ritratt ser jag˙laq il-75 sena li n©ibed u biex niççelebraw dan il©ublew ˙sibt nippreΩentah b’tifkira lil dawk li kienu hemm u dawk li gawdew it-tfulija tag˙hom f’dawk is-snin. Imma qabel ng˙id dak li niftakar f’dik l-okkaΩjoni xtaqt ng˙ati xi dettalji fuq l-iskola ta’ tfuliti, is-snin 30 tas-seklu 20. L-iskola nbniet fuq tenenza tal-Gvern mag˙rufa b˙ala “Il-Ìnien tal-Kmand”1 li aktarx kien fil-kura tal-Logutenent (Sindku) tar-ra˙al. Fl-1834 il-©nien ing˙ata b’çens temporanju g˙al 50 sena lil Dun L. Magro. Fl-1883 il©nien ing˙ata bi qbiela lil Rosalia Camilleri u Marija Caruana u fl1900 Marija Vella ˙adet il-qbiela tal©nien. Fl-1 ta’ Jannar 1901 il-gvern waqqaf il-qbiela biex jibda l-bini tal-iskola.2 Il-binja tlestiet fl-1903, kellha sular wie˙ed b’Ωewg bibien, entratura u uffiççju kull na˙a, sitt klassijiet b’kuridur mat-tul kollu li jwasslek g˙al-bit˙a maqsuma minn nofs bi kmamar sanitarji kull na˙a.

It-tfal subien u bniet kienu jie˙du l-brejk fi btie˙i separati. L-g˙add ta’ tfal tar-ra˙al kien jikkompara sew mad-daqs tal-klassijiet hekk li ma kienx ikun hemm bΩonn ta’ xi klassi doppja. Jaqbel sew mannumru ta’ klassijiet l-iskola kellha kors ta’ sitt snin maqsuma l-ewwel parti ta’ sentejn u t-tieni taqsima ta’ erbg˙a snin. L-g˙alliema kienu jΩommu l-istess klassi g˙al tul ta’ snin. Semmejt g˙alliema: nie˙u l-opportunità ng˙id li dak iΩ-Ωmien konna nirriferu g˙alihom b˙ala ‘assistenti’ u din kienet ©ejja mill-fatt li s-Surmast kien meqjus b˙ala l-g˙alliem tal-iskola kollha b’g˙add ta’ personel jassistuh fittmexxija, sic: assistenti. Ta’ ˙ames snin tibda t-tag˙lim tieg˙ek ma’ Miss Kelina Zammit fi Stage 1 b’ta˙ri© fuq l-alfabett u n-numri. Ma’ Miss Antonia Ellul fi Stage II kellna s-somom u kotba bil-Malti u l-IngliΩ. L-uΩu tal-lavanja ma

l˙aqtux. Hawn jag˙laq it-tag˙lim taΩ-Ωg˙ar u ng˙addu g˙at-taqsima tal-kbar. Nibdew fi Standard I ta˙t is-Surmast Pawlu Mangion. Niftehmu, dak iΩ-Ωmien is-surmast barra l-amministraΩΩjoni tal-iskola kien imexxi klassi. Is-sena ta’ wara fi Standard II bdejna s-sena skolastika mas-Sur Michael Zammit minn Óal Safi. Wara l-ewwel simestru s-Sur Zammit mar fis-servizz çivili u komplejna s-sena mas-sur Francis Bonello mis-Si©©iewi. Fi Standard III g˙adni nara lil Miss Anunziata (Lonza) Bugeja tispjega l-gradi tal-a©©ettivi. Jispiçça l-kors masSur Lwi©i Zammit fi Standard IV. Óafna tfal, l-iktar bniet, kienu jieqfu mill-iskola hawn. Biex tkompli kont trid tmur fi skola f’ra˙al ie˙or jew wa˙da privata. Ni©i issa biex nikkummenta fuq ir-ritratt li jkolli ng˙id uniku g˙al dawk iΩ-Ωminijiet. Din kienet funzjoni tal-klassi Standard II bl-

L-iskola primarja tal-Imqabba b’sular wie˙ed. Óajr: Is-Sur Charles Farrugia B.A. (Hons.), M.A., M.A. (Lond.), Dip. R.M. (Newcastle), Direttur Arkivji Nazzjonali.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

93


Numbers (small & large) • Printed & Embroider Logos

❑ T-Shirts ❑ Scarves ❑ Caps

❑ Flags ❑ Banners ❑ Stickers

❑ Pvc Cards ❑ Clocks ❑ Small items

Triq in-Nassab, Qormi Tel: 2144 0815 • Fax: 2144 0832 • Mob: 9942 9798 E-mail: uvprint@waldonet.net.mt

Cutie Boutique Issibulna ˙wejje© minn trabi sa kbar b’ditti rinomati b˙al blue sand, sottotono, Koalarao, Alph Adventure, Pink Shadow u ˙afna o˙rajn. Issibulna wkoll Ωraben, ˙wejje© ta’ ta˙t b˙al abanderado, nottingham, pompea mami u ˙afna o˙rajn.

Cutie Boutique jinsab Triq il-Pal Mqabba. Tel: 2164 1209 Prezzijiet fenomenali


www.santamarija.com g˙alliem tag˙ha is-Sur Bonello li jidher fuq wara tar-ritratt. Dak iΩ-Ωmien ma konniex nuΩaw uniformi g˙all-iskola biss; il-bniet, b˙ala regola, kien ikollhom fardal abjad kultant imΩejjen b’xi frill jew bizzilla. Il-kotba u l-pitazzi kienu jin©arru f’basket tad-drapp. Nipprova nsemmi xi tfal li jidhru fir-ritratt. Karmenu Ghigo, Karmnu Azzopardi, Innoçenzio Camilleri, Daniel Zammit, Nikola Galea u Joseph Farrugia, subien; Marija Farrugia (sid ir-ritratt), Marija Zammit, (?) Mangion, (?) Ebejer, Innoçenza (?) Psaila, bniet. Ir-ritratt in©ibed fl-ewwel ©ranet ta’ Frar 1935, il-klassi mqassma fuq it-tara© tal-bit˙a n-na˙a tas-subien u n©ibed minn Mikiel Ellul, ritrattista mill-Imqabba. L-okkaΩjoni kienet preΩentazzjoni ta’ knitting box lil Rose Facciol b’tifkira tal-a˙˙ar ©urnata tag˙ha fl-iskola tag˙na. JippreΩenta l-momento s-surmast attwali s-Sur Lwigi Zammit li fil-konswetudni ta’ dak iΩ-Ωmien qed iΩomm bastun Ωg˙ir b’sinjal t’awtorità.

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Tifkira ta’ funzjoni tal-klassi Standard II bl-g˙alliem tag˙ha is-Sur Bonello li jidher fuq wara tar-ritratt. Dan ir-ritratt ©ie me˙ud fi Frar 1935 mis-Sur Mikiel Ellul. Óajr lil Marija Farrugia.

Tajna ˙arsa Ωg˙ira lura f’aspett wie˙ed biss. G˙addew il©ranet, gerbu xhur u ççelebrajna l-anniversarji: tg˙allimna ˙afna mal-milja tas-snin, ˙adna deçiΩjonijiet ta’ responsabbiltà, kbirna fl-esperjenΩa tas-sabie˙ u tqil tal-˙ajja. U llum fil-maturità tal-età meta nitkellmu mit-tfulija tag˙na neskalaw “E˙! dak kien Ωmien.”

Riferenzi 1 L-Imqabba – mal-medda taΩ-Ωmien, p144. 2 Informazzjoni mg˙oddija lili mis-Sur C. Camilleri. Nota addizzjonali: It-tenenΩa numru 10, Triq Santa Marija, l-Imqabba, giet uΩata b˙ala skola g˙al Ωewg perjodi fl-1956 u 1960-1961. Informazzjoni s-Sur C. Camilleri.

Is-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V tifra˙ lil Dr. Marse Ann Farrugia, Konsulenta Legali tas-Soçjetà, li g˙adha kif ©iet appuntata Ma©istrat tal-Qrati Maltin nhar it-30 ta’ Lulju 2010. Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

95


Aida Hall Triq ÌuΩeppi Mattew Callus, Ûurrieq Tel: 2168 3112 - 2164 0083

For Receptions, Parties and all occasions

Stone Art Works

                                         "#$  %a##'(a  )oa$+  Mqabba                                                    Mob:  79730206  -­‐  99873105  


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Il-messa©© tal-Licencee tal-G˙aqda tan-Nar Santa Marija

Suççess kontinwu Is-Sur Joseph Camilleri G˙eΩieΩ partitarji, b˙alma tafu Ω-Ωmien ma jistenna lil ˙add u meta qieg˙ed nikteb dawn il-kelmtejn ilpreparazzjonijiet qieg˙din fl-eqqel tag˙hom. L-G˙aqda tan-nar tag˙na wara s-suççess li kellna fil-festa tal-2009 eΩatt wara l-festa er©ajna bdejna bil-preparazzjonijiet g˙assena 2010. Immedjatament wara li n©abru l-affarijeit minn ©ol-g˙elieqi l-G˙aqda tag˙na bdiet il-˙idma sfiqa tag˙ha fejn ©ie ma˙ruq iΩΩargun biex ikun jista’ jsir il-porvli. Ftit wara l-festa, l-G˙aqda kienet impenjata bin-nar tal-art g˙all-festa ta’ Lourdes li ti©i ççelebrata ©ewwa Ra˙al Ìdid. L-G˙aqda tag˙na re©g˙et ˙adet sehem ©ewwa Bormla fil-festa tal-Kunçizzjoni permezz tan-nar tal-ajru. F’April ta’ din is-sena l-G˙aqda re©g˙et kienet impenjata ©ewwa G’Mangia g˙all-festa ta’ Fatima permezz tan-nar talart. Però dan ma kienx bizzejjed g˙ax il-˙addiema ta’ din l-G˙aqda dejjem mo˙˙hom biex i©ibu l-unuri lejn din is-Soçjetà ta’ Santa Marija. G˙alhekk ˙adu sehem g˙all-festa ta’ San Publiju ©ewwa l-Furjana, permezz tan-nar talart. Dan l-ispettaklu kien fuq baΩi ta’ kompetizzjoni fejn l-G˙aqda tag˙na reb˙et tlett kategoriji dik talori©inalità, l-a˙jar prodott u l-a˙jar mekkaniΩmu. B’hekk l-G˙aqda tag˙na ©iet iddikjarata b˙ala r-rebbie˙a ta’ dan il-IV Festival Nazzjonali tanNar tal-Art u g˙alhekk iddikjarata b˙ala Champion ta’ Malta g˙assena 2010 f’dan il-qasam. Fl-a˙˙ar t’April 2010, l-G˙aqda re©g˙et kienet impenjata ©ewwa l-Port il-

Kbir permezz ta’ spettaklu ta’ nar tal-ajru sinkronizzat mal-muΩika. G˙alkemm dan ma kienx fuq baΩi ta’ kompetizzjoni b˙as-soltu l-G˙aqda tag˙na ©iet imfa˙˙ra g˙al dan l-ispettaklu li tant a˙na mag˙rufin g˙alihom. Meta qed nikteb dan l-artiklu l-G˙aqda tag˙na qed tipprepara bilkbir g˙all-esebizzjoni o˙ra tan-nar tal-ajru li ti©i ççelebrata f’Ìunju ©ewwa n-Nadur G˙awdex g˙allfesta tal-lokal. Dan semmejtulkom biex tkunu tafu bil-˙idma kbira tal-membri ta’ din l-G˙aqda li ma ssibx kliem biex tirringrazzjahom g˙ax-xog˙ol kbir li jag˙mlu g˙al din is-Soçjetà. Barra minn dan l-G˙aqda tag˙na qed tipprepara g˙al spettaklu ie˙or kbir li ji©i esebit flerbatax t’Awwissu g˙all-festa tant ma˙buba g˙alina Santa Marija. B˙alma tafu l-G˙aqda tag˙na dejjem kienet minn tal-ewwel

fejn ti©i esebita xi ˙a©a ©dida f’dan il-qasam tal-pirotekknika u g˙alhekk in˙e©©ukom biex flerbatax t’Awwissu 2010 tkunu hawn mag˙na biex tie˙du gost bl-ispettakli tan-nar li hemm ippreparat. Tkunu tistg˙u anke taraw dak il-kliem miktub fl-ajru li tant a˙na mag˙rufin g˙alih. B˙alma tafu kif isir is-soltu anke fit-tranΩulazzjoni ser ikun hemm settijiet ta’ murtali tassitta bil-log˙ob. F’kelma wa˙da bl-g˙ajnuna ta’ Ommna Marija Santissma Ωgur li min ji©i ©ewwa l-Imqabba matul il-©img˙a tal-festa ˙a jkun jista’ jitpaxxa bi˙. Ma nistax ma nsemmix u nfakkar lil se˙ibna s-Sur Joseph Sciberras mag˙ruf mag˙na b˙ala ‘In©ierka’, li ˙allina b˙al sajjetta fil-bnazzi aktar kmieni din is-sena. Tlifna ˙abib kbir u n-nuqqas tieg˙u g˙adu jin˙ass sal-lum. Joe kien wie˙ed minna, bniedem çajtier u

Is-Sur Joseph Sciberras ma’ sett murtali minn tieg˙u.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

97


Diversi soçji u partitarji f’ritratt ta’ tifkira me˙ud mal-unuri kollha li reb˙et is-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V, b˙ala parti miç-çelebrazzjonijiet tar-reb˙ tar-IV Festival Nazzjonali tan-Nar tal-Art fl-24 ta’ April 2010.

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

98

www.santamarija.com

Festa 2010 Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba


www.santamarija.com

˙abrieki. Ûgur li Joe jinsab igawdi lil Ommna Marija tas-sema, l-Omm li tant kien jg˙oΩΩ u j˙obb. Minn hawn nixtieq nibg˙at il-kondoljanzi tieg˙i lill-familjari tieg˙u. Fl-istess waqt insellem ukoll lis-Sur Saverju Ciantar u lil dawk is-soçi u partitarji kollha li ˙allewna tul din is-sena u nwieg˙duhom li niftakru fihom fittalb tag˙na. Din is-sena s-Soçjetà qed tiççelebra l-mitt sena tag˙ha b’˙afna suççessi li permezz ta’ xog˙ol kbir bejn kul˙add hija mimlija b’unuri kbar fosthom il-Kampjonat Mondjali li reb˙et l-G˙aqda tannar tag˙na ©ewwa Ruma. Irrid ng˙id grazzi lil kul˙add fosthom ilKumitat EΩekuttiv tal-koperazzjoni kbira li dejjem wera mag˙na; lillkumitat taΩ-Ωg˙aΩag˙ u l-kumitat tan-nisa. Nirringrazzja lis-soçi u l-partitarji kollha. Biss irrid nirringrazzja wkoll lill-membri kollha ta’ din l-G˙aqda tan-nar u anke lill-familji tag˙na li tant jie˙du paçenzja bina. Grazzi wkoll tmur g˙all-membri tag˙na tassuççess li ksibna flimkien permezz tal-kompetizzjoni mirbu˙a minnha u g˙alhekk kif inhu xieraq u b˙assoltu qed in˙ejjulkom spettaklu ie˙or kbir ta’ nar tal-art g˙all-lejlet il-festa tal-wisq ma˙buba g˙alina Santa Marija. Ng˙id grazzi lil dawk il-Maltin u l-G˙awdxin kollha li kull sena jΩuruna u nirringrazzjawhom ukoll

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

li anke lejlet il-festa jg˙inuna bilkontribuzzjoni finanΩjarja tag˙hom. G˙eΩieΩ partitarji, l-G˙aqda tan-nar tag˙na ma tistax ma tg˙idx grazzi mill-qalb lill-benefatturi tant kbar tag˙na s-Sur Wenzu Ellul u l-˙utu kollha mag˙rufin ©ewwa l-Imqabba b˙ala ‘Ta’ Ketrinu’ tal-g˙ajnuna kollha li dejjem sibna minn g˙andhom u dejjem insibuhom qabilna biex jg˙inuna. Irrid nirringrazzja wkol lis-Sur Carmel Zahra, ‘Ta’ Sinna’, talg˙ajnuna siewja li jg˙atina. Nenu kif nafuh a˙na, wkoll dejjem ikun minn tal-ewwel biex jg˙in lil din l-G˙aqda tan-nar tag˙na. Wasalt fl-a˙˙ar tal-messa©© u jekk insejt lil xi ˙add Ωgur li mhux b’intenzjoni. Jekk inhu l-kaΩ niskuΩa ru˙i bil-quddiem. Irrid nirringrazzja wkoll lil dawk is-

sidien tar-raba’ li dejjem ˙allewna nuΩaw ir-raba’ tag˙hom. Mill-©did grazzi wkoll millqalb lill-Kumitat EΩekuttiv talappo©© kontinwu li dejjem sibna ming˙andhom. Irrid nirringrazzja lill-kleru, ilkorp tal-pulizija, lis-Surmast talBanda, kif ukoll il-Kunsill Lokali tal-koperazzjoni li sibna u dejjem insibu min-na˙a tag˙hom. G˙eΩieΩ partitarji in˙e©©i©kom biex b˙assoltu peress li l-ispejjeΩ qed dejjem jiΩdiedu, tkunu ©eneruΩi fl-g˙otjiet finanzjarji tag˙kom. Qabel nag˙laq g˙eΩeiΩ partitarji u soçi n˙e©©i©kom biex kif dejjem g˙amilna nied˙u pjaçir bil-festa tag˙na u nkunu ta ‘ eΩempju ta’ kif g˙andha ti©i ççelebrat il-festa tag˙na ming˙ajr ma nwe©©g˙u lil ˙add sew bi kliemna u anke b’g˙emilna. G˙aΩiΩa Santa Marija li tant int ma˙buba g˙alina kompli ˙arisna fil-kamra tan-nar u anke bierek il-familji tag˙na. A˙na b˙al dejjem in˙obbuk u nitolbuk sabiex mis-saltna tieg˙ek t˙arisna u Ωommna ta˙t il-mantell tieg˙ek. Grazzi lil kul˙add u nixtieq ilFesta t-tajba lill-Imqabbin kollha kif ukoll lill-Maltin u l-G˙awdxin li ji©u jΩuruna waqt il-©img˙a talfesta. Ner©a’ nitlob lil wisq ma˙buba tag˙na il-Ver©ni Ommna Marija Santissma biex b˙alma dejjem g˙amlet te˙lisna minn kull ti©rib. Viva Santa Marija, Patruna talUnivers.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

99


For Information and Reservations, kindly phone 2146 2786 or 2146 2800


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Programm tan-Nar Il-Ìimg˙a, 30 ta’ Lulju: Bidu tal-Kwindiçina

8.00am Óruq ta’ murtali tal-bomba u murtaletti. 12.00pm Óruq ta’ murtali tal-bomba u murtaletti. 7.15pm Mad-daqq tal-Barka Sagramentali, ti©i sparata kaxxa nfernali u murtaletti. 9.30pm Óruq tal-beraq pront u murtali tal-kulur.

It-Tnejn, 9 ta’ Awwissu: Óru© tal-Istatwa fuq iz-zuntier

8.00am Óruq ta’ murtali tal-bomba u murtaletti. 12.00pm Óruq ta’ murtali tal-bomba u murtaletti. 7.30pm Mal-˙ru© tal-Istatwa jsir ˙ruq ta’ salut, musketterija, kaxxa nfernali u murtaletti bil-log˙ob. 9.30pm Óruq ta’ murtali tal-beraq pront u tal-kulur. 11.00pm Óruq ta’ musketterija ma’ tmiem il-març. Wara jsir ˙ruq ta’ log˙ob tan-nar tal-art.

L-Erbg˙a, 11 ta’ Awwissu: L-ewwel jum tat-Tridu

8.00am Óruq ta’ murtali tal-bomba u murtaletti. 12.00pm Óruq ta’ murtali tal-bomba u murtaletti. 8.15pm Mal-barka Sagramentali jsir ˙ruq ta’ musketterija u murtaletti bil-log˙ob. 9.30pm Óruq ta’ murtali tal-beraq pront u tal-kulur. 11.30pm Óruq ta’ musketterija ma’ tmiem il-març. Wara jsir ˙ruq ta’ log˙ob tan-nar tal-art.

Il-Óadd, 15 ta’ Awwissu: L-G˙id tal-Assunta

8.00am Óruq ta’ murtali tal-bomba u murtaletti. 9.30am Mad-daqq tal-glorja, ikun hemm ˙ruq ta’ murtali tal-bomba, kaxxa nfernali u murtaletti bil-log˙ob. 11.45am Óruq ta’ murtali tal-bomba akkumpanjata middaqq tas-sirena, segwita minn ˙ruq ta’ murtaletti bil-log˙ob. 7.15pm Waqt il-˙ru© tal-purçissjoni bl-Istatwa meraviljuΩa u artistika ta’ Ommna Marija Mtellg˙a s-Sema birRu˙ u l-Ìisem, ji©i sparat salut. Hekk kif l-Istatwa devota tal-Patruna tar-ra˙al, Santa Marija, to˙ro© fuq iz-zuntier u tindaqq l-Ave Marija, tin˙araq musketterija u kaxxa nfernali spettakolari li ser tkun tinkludi ˙afna baraxxijiet u log˙ob ie˙or. Wara jkun hemm wirja kbira ta’ murtaletti billog˙ob li jakkumpanjaw il-purçissjoni. 9.30pm Hekk kif ji©i esegwit l-Innu lil Santa Marija Mtellg˙a s-Sema, ikun hemm ˙ruq ta’ murtali talberaq pront u tal-kulur. 10.15pm Óruq ta’ kaxxa infernali tal-kulur ma’ tmiem ilpurçissjoni. Wara, fil-knisja ting˙ata l-barka flimkien mal-partitarji u dawk kollha involuti fillog˙ob tan-nar b˙ala ringrazzjament lill-Madonna.

Il-Óadd, 22 ta’ Awwissu: L-Ottava tal-Festa

Il-Óamis, 12 ta’ Awwissu: It-Tieni jum tat-Tridu

6.00pm Mal-˙ru© tal-purçissjoni tin˙araq musketterija, murtali tal-bomba u murtaletti.

Il-Ìimg˙a, 13 ta’ Awwissu: It-Tielet jum tat-Tridu

Nota mill-Bord Editorjali

Kollox b˙all-jum ta’ qabel. Kollox b˙all-jum ta’ qabel.

Is-Sibt, 14 ta’ Awwissu: Lejlet il-Festa

9.30am Mad-daqq tat-Te Deum, ikun hemm ˙ruq ta’

11.45am 6.30pm 9.45pm

11.30pm

musketterija, kaxxa infernali u diversi murtaletti bil-log˙ob. Óruq ta’ murtali tal-bomba u murtaletti billog˙ob. To˙rog it-Translazzjoni. Ikun hemm ˙ruq ta’ salut, kaxxa nfernali u esebizzjoni kbira ta’ diversi settijiet ta’ murtaletti bil-log˙ob. Jing˙ata bidu g˙all-ispettaklu kbir ta’ log˙ob tan-nar tal-ajru li jinkludi salut, bombi tal-lampjun, blalen u disinni, sfejjer, baraxxijiet kbar u spettakolari, sinkronizzat mal-muΩika. Settijiet ta’ murtali talberaq pront u murtali tal-kulur. Ix-xog˙ol kollu ser jin˙araq bis-sistema kompjuterizzata tal-Fire One. Wirja ta’ log˙ob tan-nar tal-art ori©inali u mekkanizzat.

B˙as-snin ta’ qabel, dan ix-xog˙ol kollu sar bis-sa˙˙a talmembri tal-G˙aqda tan-Nar Santa Marija. F’isem il-Kumitat EΩekuttiv, nie˙du din l-opportunità biex f’isem is-soçji u l-partitarji kollha, nirringrazzjaw u nuru l-apprezzament sinçier tag˙na lkoll lejn il-membri kollha ta’ din l-G˙aqda tan-Nar, kif ukoll lil kull min g˙en sabiex dan il-programm hekk vast seta’ jitwettaq. J’Alla jkollhom is-sodisfazzjon s˙i˙ ta’ xog˙olhom u nitolbu biex Santa Marija t˙arishom waqt ˙idmiethom fil-kmamar tan-nar kif ukoll waqt il-˙ruq. L-G˙aqda tan-Nar Santa Marija hija r-rebbie˙a tal-Ewwel Edizzjoni tal-Festival Internazzjonali tan-Nar ta’ Malta li kien sar fis-sena 2006, filwaqt li sena wara ©iet inkurunata fir-reb˙ tal-Kampjonat Mondjali tan-Nar organizzat ©ewwa Ruma l-Italja, Caput Lucis 2007. Din is-sena l-G˙aqda tanNar Santa Marija reb˙et ukoll il-IV Edizzjoni tal-Festival Nazzjonali tan-Nar tal-Art 2010.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

101


Prop. Joseph Farrugia

• Electrical Fittings • Plumbing Fittings • Drain Pipes and Fittings • Cement • Tile Adhesive and Grouting • Membrane • Plastering materials • Geysers • Plastic and Fibre Tanks • LED Bulbs • Range of Power and Hand Tools • Crystallite and Stainless Steel Sinks and Mixers • Various types of Ladders • Energy Saver Lamps (SPECIAL OFFER) • Key Cutting including Security Keys • Safety Wear and Safety Shoes • 5000 colours of INDOOR AND OUTDOOR paints mixed RIGHT AWAY

FREE Delivery

Opening Hours: Monday to Friday: 7.00 a.m. - 7.00 p.m. Saturday: 7.00 a.m. - 1.00 p.m.


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Awgurju mill-E.T. Re©ina EliΩabetta II g˙all-okkaΩjoni taç-Çentinarju

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

103


RAYMOND ABDILLA Exporter & Importer Seed and Ware Potatoes

Qed naççettaw ordnijiet gal dawn il‐prodotti:

Arinda – Patata Bikrija li tinΩera’ f’Ottubru Picasso – T’gajnha amra Agria – Ta’ qatga safra Stirling – Ta’ qatga bajda Diamant – Ta’ qatga safra Aladin – Ta’ qoxra amra Marfona – Ta’ qatga bajda Virgo – Ta’ qatga bajda Santè – (gall‐esportazzjoni) Alpha – (gall‐esportazzjoni) Madalene – (gall‐esportazzjoni) Erika – (gall‐esportazzjoni) Fertilizer ÌermaniΩ ta’ l‐aqwa kwalità... (blu) 12+12+17+2+7 (isfar) 27% (abjad) 21% “Le Nid”, Triq il‐Kuççard, Safi SFI 1615 Tel: 21683870 (Res.) 21436594 (Grading Station) Mob: 9949 7980, 9944 9553, 9983 0176 E‐mail: potatograding@waldonet.net.mt


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Çelebrazzjonijiet Denji ta’ Champions tan-Nar kitba tas-Sur Antoine Sciberras L-G˙aqda tan-Nar Santa Marija tal-Imqabba tifra˙ li reb˙et il-IV Festival tan-Nar tal-Art li sar nhar is-Sibt 24 t’April 2010 fuq il-Fosos tal-Furjana lejlet il-Festa ta’ San Publiju organizzat mill-Kunsill Lokali tal-Furjana. Proprju din is-sena, is-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V tal-Imqabba qed tiççelebra l-mitt anniversarju mittwaqqif tag˙ha b˙ala ‘King George V Club’ fl-1910 biex tiççelebra l-Festa Titulari tal-Imqabba. Sa mit-twaqqif tag˙ha is-Soçjetà qatt ma ˙arset lura imma baqg˙et dejjem tg˙olli isem is-Soçjetà, isem ra˙alna u fuq kollox isem Malta. Sabiex ji©i ççelebrat dan issuççess meritat, fil-Festival Nazzjonali tan-Nar tal-Art is-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V tal-Imqabba, organizzat quddiesa ta’ radd il-˙ajr nhar il-Óadd 2 ta’ Mejju 2010 fil-Knisja Parrokkjali tal-Imqabba iddedikata lil Santa Marija. Wara, beda març mat-toroq prinçipali tar-ra˙al mill-Banda Re Ìor© V fi ˙dan l-istess Soçjetà fejn membri tal-G˙aqda tan-Nar Santa

Marija Ωammew l-unuri, çertifikati, shield u t-trofew mirbu˙a f’dan irraba’ Festival tan-Nar tal-Art. Filfatt l-G˙aqda tan-Nar Santa Marija reb˙et tlett kategoriji; dak talori©inalità, l-a˙jar prodotti u l-a˙jar mekkaniΩmu. B’hekk l-G˙aqda tanNar Santa Marija tal-Imqabba ©iet iddikjarata b˙ala r-rebbie˙a assoluta ta’ dan il-Festival Nazzjonali. Dan il-premju jiΩdied ma’ diversi suççessi o˙ra: premju g˙all-isba˙ faççata ta’ kaΩin imΩejna g˙aΩΩminijiet tal-Milied g˙al erba’ darbiet; L-unur presti©©juΩ ming˙and l-Unjoni Ewropea ‘Stilel tad-Deheb g˙all-Ìemella©©i’ fis-sena 1998 wara ©emella©© storiku li sar bejn is-snin 1996 u 1997 ma’ Corpo Bandaistico Santa Vittoria in Matenano ta’ Ascoli l-Italja; Premju tal-aktar Klabb talBanda bl-akbar numru ta’ donaturi tad-demm fis-sena 2000; L-Ewwel Festival Internazzjonali ta’ Malta tan-Nar tal-Ajru lura g˙as-sena 2006; Ir-reb˙ tal-Kampjonat Dinji tal-Log˙ob tan-Nar f’Ruma ‘Caput Lucis’ fis-sena 2007 kif ukoll marreb˙ tal-ewwel premju fil-kategoriji

ta’ Presepju Óaj fi Ωmien il-Milied tas-sena 2008, biex din is-Soçjetà tfakkar il-mitt sena tag˙ha kif jixraq.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

105


• We keep your project on track • We deliver value in every phase • We meet your deadlines • We endeavour to protect our people and your interest

An artistic impression of the final finished project of Fort Cambridge Development. Elbros Construction Limited have been awarded the Building Works.

• Through our experience you can put your mind at rest

Elbros Construction Limited ‘Elbros’, Triq l-Industrija, Kirkop KKP9042, Malta t: +356 2124 9999, f: +356 2168 5075 e: info@elbros.com.mt, www.elbros.com.mt

Works for Fort Cambridge awarded to Elbros Construction Limited. Initial stages of construction works consist of excavation and all building works.

Pantera JagwarMen’s wear Carmelo Caruana, Ûurrieq 2164 7761

Fashion Wear Blue Grotto Avenue, Ûurrieq 21647460


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Relazzjonijiet Internazzjonali kitba tas-Sur Antoine Sciberras G˙alkemm Banda bi storja ta’ ftit aktar minn 60 sena, ©ejja minn ra˙al Ωg˙ir b˙alma hu l-Imqabba, il-Banda Re Ìor© V irnexxielha f’dawn l-a˙˙ar snin tibni relazzjonijiet internazzjonali ferm tajba ma’ g˙add ta’ baned barranin, kif ukoll ma’ g˙add ta’ muΩiçisti, kompoΩituri u surmastrijiet barranin. Dawn ir-relazzjonijiet, li raw il-bidu tag˙hom fis-sena 1992 u li komplew jikbru g˙all-a˙˙ar tal-1995 permezz tal-˙idma tasSur Alfred Galea, bandist attiv tal-Banda, çertament taw u qed ikomplu jag˙tu frott tajjeb b’risq ilBanda u s-Soçjetà. Is-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V tal-Imqabba minn dejjem ˙asset il-bΩonn u fehmet li m’g˙andiex tiba’ mag˙luqa filkurituri dojoq ta’ pajjiΩna. Sa minn meta s-Soçjetà da˙let fid-dinja talinformatika permezz tal-websajt uffiçjali tag˙ha www.santamarija. com lura g˙as-sena 1996, is-Soçjetà

rat kif ser tkabbar ir-relazzjonijiet tag˙ha barra minn xtutna speçjalment ma’ kompoΩituri, surmastrijiet, muΩiçisti u baned barranin. Biss l-ewwel esperjenza fuq baΩi internazzjonali tmur lura g˙as-sena 1992 meta s-Soçjetà kellha b˙ala mistiedna speçjali g˙all-Festa Titulari tal-Imqabba lill-membri tar-Red Arrows u ftit taΩ-Ωmien wara lqajna lill-ekwipa©© tal-Ark Royal. Sena wara, ilqajna grupp ta’ tfal minn Chernobly u grupp ta’ ommijiet flimkien ma’ wliedom refu©jati mill-Bosnja flokkaΩjoni ta’ Jum l-Omm. L-akbar avveniment sar fis-sena 1996 meta l-Banda Re Ìor© V ˙ar©et iddoqq g˙all-ewwel darba barra minn xtutna sewwasew ©ewwa Ascoli Piceno, l-Italja. Din l-esperjenza ta’ ©emella©© wasslet sabiex is-Soçjetà tag˙na ti©i ppremjata bl-Les Etoiles d’Or du Jumelage mill-Unjoni Ewropea. Dan kollu kien il-bidu tal-˙idma internazzjonali tal-Banda

Ritratt ta’ tifkira tal-Banda Re Ìor© V flimkien mal-Kumitat mal-wasla lura minn Santa Vittoria in Matenano fis-sena 1996.

tag˙na, bidu mimli suççessi kbar. Naturalment dan kien ta’ kura©© kbir ˙alli din il-˙idma tkompli. U hekk insibu g˙add ©mielu ta’ Baned Barranin o˙rajn li Ωaru Malta g˙all-festa ta’ Santa Marija. Wara l-1996, seta’ jkollna fostna diversi baned, surmastrijiet u anke korijiet barranin speçjalment matul il-festa ad unur Santa Marija. Insibu li fis-sena 1997 kellna fostna l-Corpo Bandistico Santa Vittoria in Matenano mill-Italja filwaqt li sena wara kellna fostna il-Banda Jugend Blasorchester tal-Ìermanja (1998). Is-Soçjetà kompliet tkabbar ir-relazzjonijiet barranin billi kellna fostna l-Banda Filarmonika ta’ Larissa mill-Greçja u l-Banda Kiryat mill-IΩrael b˙ala parti millfesti tal-Assunta li ççelebrajna fis-sena tal-millenju (2000). Sena wara (2001) kellna b˙ala banda mistiedna il-Kfar Saba Community Concert Band mill-IΩrael, filwaqt li f’Novembru tas-sena 2002 kien imiss il-Kor minn IΩrael, Alei Gefen. Minbarra dawn il-relazzjonijiet ma’ baned barranin, irnexxielna wkoll nibdew kuntatti ma’ xi Surmastrijiet, KompoΩituri u MuΩiçisti barranin. Dan qieg˙ed iservi sabiex il-Banda tag˙na, minbarra li titg˙allem millesperjenza ta’ dawn il-persuni, tirçievi g˙add ta’ muΩika ori©inali. U˙ud minn dawn huma Salvatore Mauro (KompoΩitur u MuΩiçist minn Palermo, Italja), Nachmann Yariv (KompoΩitur minn Kfar Saba, IΩrael), Edmond E De Mattiea (MuΩiçist minn Maryland, Stati Uniti), u Arthur

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

109


Prop. George Attard


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Lehman (MuΩiçist minn Re Ìor© V kellha x-xorti u Maryland, Stati Uniti). l-opportunità li ddoqq ©ewwa Wara imbag˙ad, fiss-Sala Nervi fil-Vatikan, waqt sena 2005 kellna b˙ala udjenza mal-Papa Benedittu banda ohra barranija XVI. F’din il-festa kienu mistiedna g˙all-festa ta’ ˙adu sehem ukoll diversi Santa Marija il-Bedford baned o˙ra barranin kemm Town Band mill-Ingilterra. mill-Italja, Franza u millG˙all-festi tal-2006 kellna Ingilterra. fostna l-Banda St. Keverne Fis-snin riçenti s-Soçjetà minn Cornwall, l-Ingilterra kompliet tkabbar dawn irkif ukoll il-Whistling relazzjonijiet internazzjonali World Champion David meta fuq inizjattiva tasMorris, filwaqt li fis-sena Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa 2007 kellna fostna Surmast Marija ©ie organizzat l-ewwel Amerikan minn Louisana skambju kulturali fl-Imqabba Mro. Andy Isca kif ukoll ma’ grupp ta’ Ωg˙aΩag˙ banda o˙ra Ingliza g˙al Taljani minn Ciro’. Min-na˙a darb’o˙ra minn Cornwall l-o˙ra l-G˙aqda tan-Nar Santa fl-Ingilterra, St. Stythians Marija kompliet tifrex irBrass Band. Il-Banda relazzjonijiet internazzjonali Taljana Associazione tag˙ha ma’ diversi g˙aqdiet Bandistica Cittadina di fl-istess settur minn pajjiΩi Cave, provinçja ta’ Ruma varji fosthom l-Italja, Les Etoiles d’Or du Jumelage, mirbu˙ mis-Soçjetà fis-sena 1998. kienet il-banda barranija l-Ingilterra u Spanja. Dan mistiedna tag˙na matul il-Festa minn Malta sabiex tie˙u sehem fil- kollu Ωgur li g˙en sabiex il-Banda tas-sena 2008 wara li f’Lulju tas- Festa del Socio li ssir ©ewwa Cave Re Ìor© V tal-Imqabba kif ukoll sena 2007 l-Banda tag˙na kienet stess. Ta’ min isemmi wkoll li f’din is-Soçjetà tag˙na kibret fuq livelli g˙amlet it-tieni mawra tag˙ha barra il-mawra ©ewwa l-Italja, il-Banda internazzjonali.

8, Church Square, Mqabba Tel: 79050724

Grills Snacks Pizza House Specialities

Opening Hours: Monday to Thursday 6.00pm till 11.00pm Weekends from 6.00pm till late & Sunday from 5.00pm till late

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

111


Aldo Ritchie ‘Madonna ta’ Pinu’, Triq il‐Óarri©iet Mqabba ZRQ 08 Tel: 21641032 Mob: 9946 5963 e‐mail: alnaca@onvol.net

Fantasy Flowers Flowers for weddings, engagements, etc Invitations & Souvenirs

Chic Boutique

Fashion Fades Style is Eternal Women designer dresses Casual Wear Designer bags Costume jewellery Accessories Candles Giftware & more Triq Matteolo Saliba, Ûurrieq (Opposite tribunal)

Tel: 2164 0883


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Lenti fuq is-Soçjetà Festi Çentinarji (1910-2010)

Mitt Sena g˙all-Imqabbin ... MuΩika, Kultura, Suççess

Informazzjoni mi©bura mis-Sur Antoine Sciberras

1910

• Wara li fis-sena 1905 twaqqaf il-KaΩin Soçjali Santa Maria li kien jie˙u ˙sieb jorganizza Ω-Ωew© festi tarra˙al, ji©ifieri dik Titulari tal-Assunzjoni ta’ Marija Ver©ni, popolarment imsej˙a Santa Marija u l-festa tal-Madonna tal-Ìilju, f’laqg˙a ©enerali tas-Soçjetà ©ie deçiΩ li l-isem tas-Soçjetà Santa Marija kellu jinbidel g˙al Giorgio V. B’hekk ©iet imwaqqfa b’mod uffiçjali s-Soçjetà bl-ewwel president ikun is-Sur Feliç Zammit (tar-Re©ina) li dam jokkupa din il-kariga sas-sena 1920.

• L-g˙anijiet prinçipali tas-Soçjetà kienu li tie˙u ˙sieb il-festi esterni ta’ Santa Marija, it-Titular tal-Parroçça; sabiex is-soçji jsibu fejn iqattg˙u sieg˙a flimkien u biex ti©i mg˙allma l-muΩika.

1912

• IΩΩanΩan Ostensorju tal-fidda li beda jintuΩa g˙allfesta Titulari ta’ Santa Marija biss. Dan kien jo˙ro©

tliet darbiet fis-sena ji©ifieri fit-TranΩulazzjoni, filpurçissjoni ta’ nhar il-festa u fl-Ottava tal-festa. Fl1965 dan l-Ostensorju ©ie mog˙ni b’pedestall tal-fidda mog˙ti minn Giuseppe Faççiol.

1920 - 1923

• L-armar tal-festa ˙a spinta kbira ’l quddiem. Fil-fatt saru l-istatwi tat-tnax-il appostlu, Sant’Anna u San Ìwakkin, sett ta’ an©li, kif ukoll sett ta’ pavaljuni.

• Fis-sena 1920, Angelo Ghigo sar it-tieni President tasSoçjetà u dam jokkupa din il-kariga sas-sena 1925. • Fl-1923 iΩΩanΩan il-Pedestall il-kbir u artistiku mag˙ruf b˙ala tal-Inkoronazzjoni kif ukoll b˙ala il-Kolonna fi Ωmien meta l-President tal-KaΩin kien Angelo Ghigo.

1925

• Fis-16 ta’ Lulju 1925, fil-festa tal-Madonna talKarmnu, Ìanni Zammit ta’ Brajnek li kellu 43 sena, ©ratlu diΩgrazzja kerha meta kien qieg˙ed i˙allat il-

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

113


100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà putassa g˙all-log˙ob tan-nar talajru, il-porvli sploda b’forza kbira u ferieh sewwa. Zammit miet l-Isptar tal-Furjana, is-Sibt 18 ta’ Lulju 1925 fit-8.00 ta’ filg˙axija aktarx min˙abba li kien bela’ ˙afna gass. Hu kien mag˙ruf g˙all-murtali tal-kulur tal-bomba mag˙rufa tar-Ru©©iera. Ganni Zammit • Is-Sur Joseph Bugeja la˙aq (ta’ Brajnek) President tas-Soçjetà u dam jokkupa din il-kariga sas-sena 1946. Wara re©a’ serva b˙ala President bejn is-snin 1947 u 1949.

1928

• Saru Ωew© opri kolossali g˙allIstatwa ta’ Santa Marija. Il-qabar ©ie mibdul g˙al dak eΩistenti tal-fidda u saret bradella l-©miel tag˙ha. Dawn saru bl-g˙ajnuna, bil-˙e©©a u bil-˙erqa tas-Soçjetà. • In˙araq g˙all-ewwel darba f’Malta murtal b’erba’ bombi ma˙dum minn Çensu d-Derek.

www.santamarija.com

1935

• Saret pittura fuq is-saqaf tal-kamra talKumitat.

1936

• Il-gvernatur Sir Charles Bonham Carter jag˙mel Ωjara uffiçjali ©ewwa l-kaΩin Santa Marija, nhar is-16 ta’ Ottubru.

1937

• DiΩgrazzja g˙as-Soçjetà. It-Tnejn 31 ta’ Mejju 1937, meta ÌuΩeppi Ellul (il-Qonsru) ta’ 30 sena mill-Imqabba, Pinu Abdilla (Ìaq©aq) ta’ 39 sena minn ÓaΩ-Ûebbu© u Manwel Caruana (Tillu) ta’ 25 sena mill-Imqabba kienu qed ilestu xi nar g˙all-festa ta’ San Filep ta’ ÓaΩ-Ûebbu© u g˙al San Ìwann tax-Xewkija, G˙awdex. Il-kamra tan-Nar li kienet f’Óal Farru©, taret qalb da˙na liema b˙alha.

Filippo Abdilla

Joseph Ellul

Manwel Caruana

1939

1934

• Is-Soçjetà xtrat il-kaΩin preΩenti nhar it-22 ta’ Jannar fil-lokal numru 27, Pjazza tal-Knisja. Qabel dan il-post is-Soçjetà kellha s-sede tag˙˙a biswit l-istess bini finnumru 26. Sal-1945, in-numru tal-fond kien inbidel g˙al numru 41, Misra˙ il-Knisja. 114

• ÌuΩeppi Galea beda jg˙allem ilqari tal-muΩika lill-ewwel alljievi fis-sede tas-Soçjetà King George V. Sfortunatament, iΩda, huwa kellu jieqaf ˙esrem minn din il-˙idma min˙abba li faqqg˙et il-gwerra. • Fil-15 t’Awwissu 1939 ©rat diΩgrazzja kerha meta Joseph Farrugia, tifel ta’ 7 snin sab xi porvli li kienu jikkargaw il-maskli bih u li bi Ωball kien t˙alla fil-bottegin. Ta’ tifel li kien tah innar. Il-bottegin ˙a n-nar u t-tifel bela’ ˙afna gass. Joseph miet dakinhar stess fis-2.30 ta’ filg˙axija.

Joseph Farrugia

Festa 2010 Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba


www.santamarija.com

1939 - 1945

• Il-KaΩin serva ta’ uffiççju tal-gvern matul it-Tieni Gwerra Dinjija. • F’dawn is-snin ©ie m˙affer xelter ta˙t il-KaΩin sabiex iservi b˙ala kenn g˙all-Imqabbin fi Ωmien itTieni Gwerra Dinjija. L-ag˙ar attakk kien dak tad-9 t’April 1942 meta ©iet im©arrfa l-koppla tal-Knisja u l-kappellun tal-Agunija. Ìiet meqruda wkoll l-istatwa ta’ Santa Marija fil-Pjazza tal-Knisja. Ras din l-istatwa g˙adha miΩmuma fil-KaΩin tas-Soçjetà. • F’dan l-istess attakk tad-9 t’April 1942 l-istatwa devota u artistika ta’ Santa Marija baqg˙et bla mittiefsa g˙ajr g˙al g˙afsa Ωg˙ira fuq quddiem tal-qabar talfidda. Din l-g˙afsa g˙adha hemm sabiex tfakkar dan l-avveniment. • Il-festa ta’ Santa Marija tal-1942 fl-Imqabba, b˙al f’˙afna parroççi o˙ra, waqfet milli ti©i ççelebrata min˙abba l-biΩa’ kbir u nuqqas ta’ tama li kellu l-poplu Mqabbi. • Fis-sena 1943 re©a’ beda jsir it-ta˙ri© tal-muΩika ©ewwa l-KaΩin.

1944

• ÌuΩeppi Galea, b’determinazzjoni akbar re©a’ beda jg˙allem il-muΩika bl-iskop li jwaqqaf Orkestra. Hu kien meg˙jun minn Carmelo Schembri, Antonio Mamo, il-Professur Pawlu Carabott, Espedito Deguara u Francesco Azzopardi, kollha surmastrijiet çelebri u tajbin. • Is-Soçjetà flimkien ma’ diversi kaΩini o˙ra offrew rigal lillgvernatur ta’ Malta Lord Gort ta˙t forma ta’ Sword of honour b˙ala sinjal ta’ gratitudni u ammirazzjoni g˙at-tmexxija g˙aqlija tieg˙u.

1945

• L-Orkestra Santa Marija ÌuΩeppi Galea tag˙mel id-debutt uffiçjali tag˙ha nhar it-12 ta’ Awissu qrib is-sede tas-Soçjetà

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

ta˙t is-surmast Espedito Deguara li ˙a d-direzzjoni tal-Orkestra f’idejh wara s-surmast Anthony Mamo. L-Orkestra ©iet imwaqqfa mis-Sur Giuseppi Galea u tat it-tieni servizz tag˙ha proprju ©ewwa l-knisja parrokkjali tal-Imqabba fil-festa tal-Madonna tarRuΩarju tal-istess sena permezz ta’ mutett. Sa dakinhar ma kienet teΩisti ebda soçjetà jew g˙aqda muΩikali o˙ra ©ewwa l-Imqabba.

1946

• Giovanni Ghigo la˙aq President tas-Soçjetà u dam sassena 1947. Wara re ©ie elett President bejn is-snin 1949 u 1955.

1947

• Is-Soçjetà ddeçidiet li l-Orkestra Santa Marija g˙andha ti©i trasformata f’Banda. Il-Banda Re Ìor© V g˙amlet l-ewwel debutt uffiçjali fl-14 ta’ Awissu ta˙t is-surmast Giuseppe Maria Barbara li dam sas-sena 1953. • Bdew isiru xi diskussjonijiet u pjanti sabiex jitkabbar u jissebba˙ il-KaΩin. • Giuseppe Bugeja la˙aq President tas-Soçjetà u dam jokkupa din il-kariga sas-sena 1949.

1948

• Ûjara ©ewwa s-sede tas-Soçjetà mill-Arçisqof ta’ Malta Mikiel Gonzi. • Il-Banda Re Ìor© V g˙amlet l-ewwel servizz tag˙ha barra mill-Imqabba fil-festa Marija Annunzjata ta’ Óal Tarxien nhar it-18 t’April 1948. • F’laqg˙a ©enerali tal-14 ta’ Novembru, ©ie deçiΩ li l-kaΩin jitkabbar u jissebba˙ skont il-pjanta tas-Sur ÌuΩè D’Amato ta’ Ra˙al Ìdid, arkitett li g˙amel il-pjanta tal-knisja kolossali tal-istess post fejn kien joqg˙od. • Nhar l-14 t’Awwissu 1948, il-Kappillan Dun Geraldo Mangion bierek tliet stendardi ©odda: Imperu rregalat minn Rokku Camilleri (ta’ Liza), tal-Papa mog˙ti minn Spiru Schembri (ta’ Barbra) u dak Nazzjonali millammiraturi nisa Mqabbin.

1949

• Nhar it-13 t’Awissu 1949, iΩΩanΩan l-Innu grandjuΩ f’©ie˙ Santa Marija Assunta li nkiteb minn Patri Joseph M. Ghigo S.J., Direttur Spiritwali tas-Soçjetà.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

115


Excavating, Building & Engineering Contractors Polidano Brothers Lapsi Quarry Cement Mix Pol Mix Eagle Beams Ltd MAIT Óal Farru© Road, L/O Luqa LQA 05 - Malta Tel: (356) 2124 4520, 2124 4539, 2124 4241 Fax: (356) 2124 4200


www.santamarija.com

• Matul din is-sena u fis-sena 1950, il-KaΩin kellu problemi finanzjarji sabiex seta’ jitkabbar il-KaΩin. Il©eneroΩità tal-membri ma kinitx biΩΩejjed. Fit-28 ta’ Mejju 1949 sar self ta’ 400 lira sterlina ming˙and Ìanni Zammit mag˙ruf b˙ala Ìakki tal-Qalqula. • Giovanni Ghigo re©a’ ©ie ma˙tur President tas-Soçjetà u dam jokkupa din il-kariga sas-sena 1955.

1950

• Il-Papa Piju XII ipproklama solennement id-Domma tal-Assunzjoni nhar l-ewwel ta’ Novembru. G˙al din l-okkaΩjoni ©ew mistiedna Mons. Arçisqof Mikiel Gonzi, il-Prim Ministru ta’ dak iΩ-Ωmien Dr. George Borg Olivier, il-Ministru tal-Ìustizzja Dr. Joseph Cassar u l-Ministru tal-Kummerç, Dr. Carmelo Caruana.

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà • Il-Banda g˙addiet ta˙t id-direzzjoni ta’ Mro. Leonard Spiteri li dam jidderie©i l-Banda sal-1956. • Ìie rregalat lill-Banda l-istendard il-Prim tal-Banda. Dak iΩ-Ωmien l-istendard, xog˙ol fir-rakkmu bid-deheb, kien qam madwar €120 u n˙adem mis-sorjiet tanNazzarenu, taΩ-Ûejtun. • Il-festa ta’ Santa Marija ©ewwa l-Imqabba kienet iççelebrata b’pompa u devozzjoni kbira g˙aliex f’dik issena l-festa kellha tifsira doppja peress li kienet l-ewwel wa˙da minn mindu l-Papa pproklama d-Definizzjoni tad-Domma tal-Assunzjoni. • L-‘Innu lil Marija Assunta’ ©ie esegwit g˙all-ewwel darba mill-Banda Re Ìor© V fl-okkaΩjoni tal-ewwel Festa fuq il-Proklamazzjoni tad-Domma tal-Assunzjoi mill-Papa Piju XII. • G˙all-festa ta’ Santa Marija l-E.T. l-Arçisqof Mikiel Gonzi assista minn fuq it-Tron g˙all-Pontifikal. Wara g˙amel Ωjara fil-KaΩin tas-Soçjetà.

1952

• Tittella’ l-istatwa ta’ Santa Marija fuq il-kaΩin. It-tberik tal-istatwa sar millE.T. Rev. Mons. Emanuel Galea, Vigarju ©enerali. Ilkumitat kien inkariga lil Eugenio Sciberras (ta’ Ìanbona) biex jie˙u ˙sieb l-armar u jtella’ l-istatwa.

1953

• Ìiet imwaqqfa Kumpanija Teatrali fi ˙dan is-Soçjetà bl-isem Aurora Dramatic Company. • Mro. Leonard Spiteri ˙a f’idejh id-direzzjoni tal-Banda Re Ìor© V u dam imexxi l-Banda sas-sena 1955. • Fit-18 ta’ Frar 1950, sar self ming˙and Ìanni Zammit (tal-Mejlaq) g˙all-ammont ta’ 300 lira sterlina sabiex seta’ jitkompla t-tkabbir tal-KaΩin.

1951

Papa Piju XII

• Jitlesta x-xog˙ol fuq it-tieni sular tal-kaΩin li nbena kollu ©did. Kien ©ie deçiΩ mis-soçji li l-faççata g˙andha tkun bil-kolonni. • Issir Ωjara uffiçjali minn Sir Gerald Creasy, gvernatur ta’ Malta, flimkien ma’ Lady Creasy nhar it-3 ta’ Novembru.

1955

• Bejn is-snin 1955 u 1956, is-Soçjetà g˙addiet ta˙t ilPresidenza ta’ Leonard Spiteri. • Il-Banda Re Ìor© V g˙addiet f’idejn is-Surmast George Martin li dam jidderie©i l-Banda sa ma miet fis-sena 1991. Jibqa’ mfakkar g˙all-Innu kapolavur ‘Lil Marija

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

117


A QuAlity Service you cAn rely on

MoToR

HoME

BOAT

cOMMERcIAL

TRAvEL

HEALTH

Bellizzi Services Ltd. • Tel: Tel. 21642519 • Fax: 21689791 • bellizziservices@gmail.com Bellizzi Services Ltd, 86, Triq Matteolo Saliba, Zurrieq ZRQ 2021 Elmo Insurance Ltd., Head Office, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX 1111, Tel: 2343 0000, Fax: 2134 5037, www.elmogroup.com Bellizzi Services Ltd. is enrolled to carry out tied insurance intermediary activities and is regulated by the Malta Financial Services Authority. Elmo Insurance Ltd. is authorised to carry out general insurance business and is regulated by the Malta Financial Services Authority.

Opening Hrs Mon-Fri 4.00 Pm—7.00 Pm Sat 9.00 Am—12.30 Pm

Blue Grotto Avenue Zurrieq

Go Subscriptions Homepacks Adsl / Tel

For appointments Call on T: 21642744 M: 79478259

Repairs On Notebooks Repairs On Pc Systems Format / Repairs Notebook Upgardes Pc Upgrades Virus Removal

Asus Atx Case Asus Mainboard Intel Core Duo 2.7Ghz 4GB DDR 800 DVD / Card Reader 500 GB 7200 18.5 LED Monitor Logitech Kb / Mouse Win 7 Home Premium CD Antivirus Open Office Total € 765.00

Compaq Mini 110 € 429.00 Atom N270 / 1GB / 160GB All in one Printers starting from € 80.00

HP CQ61 422 € 575.00 Dual Core / 2GB / 320GB DvDrw / Webcam / Wifi

Dell Inspiron 1564 € 680.00 Core i3 330 / 3GB / 250GB DvDrw / Webcam / Wifi

Student Smartcard Accepted

Present This coupon for 25% Discount On Format & Repairs. Warranty 2 Years parts & Labour on all computers Warranty on notebooks carry 2—3 years Warranty on netbooks Carry 1 year.

Parts not included.


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Mtellg˙a s-Sema’ li kkompona fl-1963. Il-versi huma ta’ Patri Joseph M. Ghigo SJ li serva b˙ala Direttur Spiritwali tas-Soçjetà sal-2004.

1956

• Charles Sciberras la˙aq President tas-Soçjetà u dam jokkupa din il-kariga sas-sena 1962.

1957

• F’din is-sena s-Soçjetà ma ˙aditx sehem fil-festi esterni ta’ Santa Marija b˙ala protesta min˙abba li dik is-sena kien hemm nuqqas ta’ ftehim serju bejn ir-reffieg˙a talistatwa.

1958

1961

• Inxtrat l-art mag˙rufa Ta’ Sapjan ming˙and Joseph Zammit sabiex jinbena l-Post tan-Nar attwali. Ilkuntratt tal-akkwist tal-art sar fil-31 ta’ Jannar 1961. G˙as-Soçjetà King George V dehru l-President Charles Sciberras u s-Segretarju Joseph Ghigo. Ix-xhieda kienu Çensu u ibnu Karmnu Psaila. L-art inxtrat 50 lira sterlina.

• Min˙abba fin-nuqqas ta’ ftehim li kien inqala’ fis-sena ta’ qabel, is-Soçjetà astjeniet milli tie˙u sehem fil-festa kemm dik esterna kif ukoll ta’ ©ewwa l-knisja. Ilpartitarji pprotestaw biex l-istatwa ma tintrefax u l-festa kienet twaqqfet hemm.

1959

• Il-festa kienet ristretta g˙all-funzjonijiet reli©juΩi filknisja biss.

1960

• G˙eluq il-50 sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V. Ìiet mikxufa lapida g˙allokkaΩjoni ©ewwa s-sede tas-Soçjetà. • Fit-18 ta’ Settembru 1960 intla˙aq ftehim bejn isSoçjetà u l-knisja fuq il-kwistjonijiet preçedenti. • Is-Sur Joseph Ghigo rnexxielu jo˙loq invenzjoni finnar tal-art meta vvinta s-sistema ta’ universal joint. Invenzjoni li ˙olqot rivoluzzjoni s˙i˙a f’dan is-settur.

1962

• Is-Soçjetà g˙addiet ta˙t il-Presidenza ta’ George Busuttil li dam sas-sena 1966. • Fuq ˙idma tas-Sur Joseph Farrugia, sar karru bir-roti biex jit˙affef il-˙ru© u d-d˙ul tal-istatwa ta’ Santa Marija fin-niçça. Dan il-karru ©ie ddisinjat mis-Sur Salvu Ebejer, disinjatur Imqabbi u n˙adem g˙and idDitta Orlando ©ewwa Ra˙al Ìdid. Il-karru ΩΩanΩan nhar il-Óadd 5 t’Awwissu 1962.

1963

• Il-Kappillan tal-Parroçça Dun Carm Bianco bierek ilPost tan-Nar attwali nhar il-Óadd 30 ta’ April 1963. Minn dakinhar sal-lum inbnew aktar im˙aΩen u l-post ©ie attrezzat aktar g˙all-˙ti©ijiet tal-lum.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

119


Carabott Jewellers Dun ÌuΩepp Zammit Street Ûurrieq - Malta. Tel: 2168 0760 Business Hours: Monday to Friday: 9.00a.m. - 12.00p.m. 4.00p.m. - 7.00p.m. Wednesdays & Saturdays : Half Days

Rose Stationery & Gifts Stationery - Accessories - Gifts - Haberdashery Cell Phones - Underwear - School Bags Photocopy Service in Black/Colour - Binding and more ...


www.santamarija.com 1964

• Sar abbelliment tas-sala prinçipali tal-KaΩin. • Fis-6 ta’ Ìunju 1964 beda x-xog˙ol fuq is-sistema elettrika tal-KaΩin l-iktar min˙abba Ω-Ωieda tal-portiku u s-sala fit-tieni sular. Il-KaΩin inxteg˙el kollu, barra u ©ewwa, g˙all-ewwel darba fuq 3 phase nhar it-13 t’Awwissu 1964.

1965

• Sar it-tisbie˙ tas-sala u ©ie nkarigat id-disinjatur u dekoratur ÌuΩeppi Galea li ppro©etta xog˙ol li jikkumplimenta sew l-arkitettura tas-sala. Hawn kellna lil Karmenu Ghigo li g˙amel xog˙ol mill-aqwa. Saru forom tar-ruΩuni, mazzettuni u gwarniçi tal-injam minn Mro. Leonard Spiteri filwaqt li l-induratura saret minn

Karmenu Psaila. Is-sala nfet˙et b’riçeviment ad unur Dun Karm Ghigo u Dun Joe Bugeja, Ωew© qassisin novelli Mqabbin, nhar il-Óadd 8 t’Awwissu 1965 fl-okkaΩjoni tal-ordinazzjoni saçerdotali u l-ewwel quddiesa tag˙hom flImqabba.

1966

• Sar restawr fuq il-vara mis-surmast Samwel Bugeja. • Joseph Farrugia la˙aq President tas-Soçjetà u dam imexxi s-Soçjetà sas-sena 1969.

1967

• Fuq inizjattiva ta’ Karmenu Ghigo, saret iΩ-Ωebg˙a mill-©did tal-Pedestall tal-Inkurunazzjoni. Dan g˙amel xog˙ol tajjeb ˙afna kif titlob is-seng˙a u Ωamm kemm il-kuluri u anke d-disinni li g˙amel Abram Gatt. L-induratura g˙amilha Karmenu Psaila li ˙a ˙sieb ukoll li jsiru brazzi tad-dawl fuq ilpedestall u kançell tal-˙adid madwar il-baΩi tal-kolonna. ÌuΩeppi Camilleri g˙amel l-isfumar tal-iskultura u l-ismijiet tal-istatwi g˙amilhom Joe Camilleri.

1969

• Louis Galea la˙aq President tas-Soçjetà u dam imexxi s-Soçjetà sas-sena 1973.

1973

• Bejn is-snin 1973 u 1975, il-President tas-Soçjetà kien Charles Sciberras.

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà • F’din is-sena ©ie ppubblikat g˙all-ewwel darba fl-Imqabba l-programm tal-festa ta˙t forma ta’ ktejjeb.

1975

• Joseph Ghigo la˙aq President tas-Soçjetà u dam imexxi s-Soçjetà sas-sena 1977.

1976

• L-Istatwa Titulari, Artistika u Devota ta’ Santa Marija intrefg˙et waqt il-purçissjoni, mill-fratelli tas-Sagrament lebsin ilm o z z e t t a l-˙amra g˙allewwel darba.

1977

• George Busuttil re©a’ ©ie ma˙tur President tasSoçjetà u dam jokkupa din ilkariga sas-sena 1983.

1981

• Saru festi speçjali f’g˙eluq il-25 sena tas-Surmast Kavallier George Martin A.Mus., L.C.M., O.S.T.J. b˙ala Direttur tal-Banda. • Is-sala ng˙atat dehra isba˙ billi ©iet retawrata u indurata bid-deheb. • Inxraw ukoll tliet linef kbar li komplew Ωejnu din issala, illum meqjusa b˙ala çentru artistiku uniku fir-ra˙al tal-Imqabba, g˙all-fatt li din hija mimlija kollha pittura tal-istess pittur il-Kav. Camilleri Cauchi. • IΩΩanΩnet bandiera ©dida tal-Banda Re Ìor© V.

1983

• Is-Soçjetà g˙addiet ta˙t il-Presidenza ta’ Leonard Farrugia li dam sas-sena 1984.

1984

• Ji©i ppubblikat g˙all-ewwel darba fil-forma ta’ ktejjeb kif nafuh illum, il-programm annwali tas-Soçjetà g˙al Ωmien il-Festa Titulari tal-Imqabba. Fis-sena 1951 insibu li kien di©à ji©i ppubblikat fuljett çkejken bil-programm talfesta sabiex fis-sena 1973 ©ew inkluΩi wkoll xi messa©©i mill-Kappillan tal-parroçça. Wara bdew jinkitbu wkoll messa©©i mill-President tas-Soçjetà.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

121


100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà • Joseph Sciberras la˙aq President tas-Soçjetà u dam imexxi s-Soçjetà sas-sena 1985. • Ìiet akkwistata biçça art li fuqha ©ie mibni ma˙Ωen kbir. Il-kuntratt kien iffirmat nhar it-Tnejn 25 ta’ Ìunju 1984 u l-art ©iet irregalata lis-Soçjetà millFamilja Ghigo

1985

• Çelebrazzjonijiet sabiex jitfakkru l-75 sena mit-twaqqif tas-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V. Inkixfet lapida kommemorattiva tal-okkaΩjoni. • Ìiet restawrata l-pittura fuq is-saqaf tal-kamra talKumitat f’g˙eluq il-50 sena minn meta saret. Ir-restawr sar mis-Sur Rosario Zammit. • Joseph Farrugia la˙aq President tas-Soçjetà u dam imexxi s-Soçjetà sas-sena 1990. • Is-Soçjetà tirba˙ l-ewwel premju flimkien ma’ dak ukoll tal-ori©inalità fil-kompetizzjonijiet g˙all-isba˙ faççata mΩejna g˙al Ωmien il-festi tal-Milied.

1986

• Festi solenni li fakkru l-150 sena millmi©ja tal-Istatwa Artistika u Devota ta’ Santa Marija ©ewwa l-Imqabba fl-1836. • Sar xog˙ol ta’ induratura fuq l-Istatwa Titulari, mis-Sur Horace Farrugia tal-Imdina. • Is-Soçjetà tirba˙ l-ewwel premju g˙attieni sena konsekuttiva fil-kompetizzjonijiet g˙all-isba˙ faççata mΩejna g˙al Ωmien ilfesti tal-Milied.

www.santamarija.com

il-kummissjoni kienu Carmel Psaila, Francis Vella, Nazzareno Sciberras u Mro. Anthony Camilleri. • Fl-istess sena ©ie deçiΩ li l-isem tas-Soçjetà kellu jinbidel biex ikun jista’ ji©bor fih l-istorja kollha tas-Soçjetà sa mit-twaqqif tag˙ha. G˙alhekk l-isem il-©did sar Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V. • Is-Soçjetà bdiet tirrikonoxxi l-Ferg˙a tan-Nisa fi ˙dan is-Soçjetà Santa Marija. B’hekk is-Soçjetà tag˙na saret wa˙da minn tal-bidu f’Malta li rrikonoxxiet il-mara fil˙ajja soçjo-kulturali tas-Soçjetà. • F’din is-sena Carmel Zahra la˙aq President tas-Soçjetà u g˙adu jokkupa din il-kariga sal-lum. • Is-Soçjetà tirba˙ l-ewwel premju flimkien ma’ dak ukoll tal-ori©inalità g˙at-tielet darba, fil-kompetizzjonijiet g˙all-isba˙ faççata mΩejna g˙al Ωmien il-festi talMilied.

1991

• JiΩΩanΩnu Ωew© armi ©odda fuq il-faççata tal-kaΩin, xog˙ol l-iskultur Lawrence Attard. Dawn l-armi jirrappreΩentaw Ωew© titli mill-Litanija tal-Madonna: ‘Santa Marija’ u ‘ Mater Inviolata’. • Il-Banda Re Ìor© V tg˙addi ta˙t it-tmexxija tasSurmast Imqabbi Mro. Anthony Camilleri. Dan dam jokkupa din il-kariga sa Marzu tal-1997. • TiΩΩanΩan statwa ©dida tal-Papa Piju XII.

1988

• Ìiet mibnija s-sala ta’ ©ewwa sabiex isservi g˙all-kunçerti talBanda Re Ìor© V.

1990

• Issir reviΩjoni talIstatut. L-erba’ membri li ffurmaw 122

1992

• Fl-okkaΩjoni ta’ g˙eluq il-50 anniversarju millKonvoj ta’ Santa Marija u tal-George Cross, saru çelebrazzjonijiet speçjali.

Festa 2010 Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà • Organizzata b’suççess l-ewwel Lejla Maltija li qatt ©iet organizzata fir-ra˙al tag˙na fejn spikka t-talent Malti, speçjalment dak lokali. Din l-attività g˙adha ti©i organizzata ta’ kull sena.

1993

• Is-Soçjetà tirba˙ l-ewwel premju flimkien ma’ dak ukoll tal-ori©inalità g˙ar-raba’ darba fl-istorja tag˙ha, fil-kompetizzjonijiet g˙all-isba˙ faççata mΩejna g˙al Ωmien il-festi tal-Milied wara li kienet reb˙et l-istess unur fis-snin 1985, 1986 u fl-1990.

• Ûjara mill-Piloti tar-Red Arrows g˙all-Festa ad unur Santa Marija.

• Óolqa ©dida fil-katina tas-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V. Isir it-twaqqif tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija nhar l-ewwel ta’ Novembru 1993, pedina importanti sabiex iΩΩomm il-kaΩin ˙aj matul is-sena kollha bl-attivitajiet varji li ji©u organizzati.

• Delegazzjoni mis-Soçjetà kellha laqg˙a mal-E.T. irRe©ina EliΩabetta II. Dan g˙al fatt li s-Soçjetà tag˙na permezz tal-Banda Re Ìor© V flimkien ma’ xi baned o˙rajn, g˙andha rabta speçjali mal-familja Rjali. Óa©a impressjonanti ferm kienet li r-Re©ina qalg˙et idha biex tmiss ir-rakkmu sabi˙ tal-istendard il-prim tal-Banda. • Isir il-kxif u t-tberik tal-Pedestall ta’ Santa Marija ta’ fuq il-kaΩin. Wara sar il-kxif tal-pittura tal-Konvoj ta’ Santa Marija mill-E.T. President ta’ Malta Dr. Çensu Tabone u tbierket mill-Vigarju ©enerali Emeritus Mons. Carmelo Xuereb. Din il-pittura tinsab fis-sala prinçipali tal-kaΩin u hija xo©˙ol il-Kavallier Pawlu Camilleri Cauchi.

• L-attivitajiet filantropiçi qatt ma naqsu milli ji©u or©anizzati mis-Soçjetà. G˙al din is-sena kellna grupp ta’ tfal minn Chernobyl fir-Russja u g˙all-okkaΩjoni ta’ Jum l-Omm ospitajna lill-ommijiet u uliedhom millBosnja li kienu jinsabu refu©jati fil-gΩejjer tag˙na.

1995

• Ûjara mill-E.T. President ta’ Malta Dr. Ugo Mifsud Bonnici.

1996

• Is-Soçjetà dejjem ˙asbet sabiex timxi maΩ-Ωminijiet. Saret wa˙da mill-ewwel KaΩini tal-Baned fil-©Ωejjer Maltin li addottat is-sit elettroniku tag˙ha fix-xibka wiesg˙a ta’ komunikazzjoni permezz tal-internet www.santamarija.com. Dan is-servizz g˙en ˙afna sabiex is-Soçjetà taghna tesplora orizzonti ©odda f’pajjiΩi internazzjonali u kabbarna r-relazzjonijiet ma’ diversi baned barra minn xtutna.  • Sar arkivju ©did ©ewwa s-sala tal-Banda sabiex ji©bor fih il-MuΩika kollha tal-Banda Re Ìor© V.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

123


Pet Care Kull ma trid g˙all‐©nien u g˙ar‐raba’, sustanzi eçç. G˙all‐Pets, Mediçini g˙all‐annimali kollha. ÌwieΩ u affarijiet g˙all‐kaçça, insib u sajd, ˙niex ta’ l‐imperjal ta’ barra u reels, qasab, snanar u swivels u kaxxi tal‐plastic tas‐sajd eçç, lenza, spag tan‐nar, nases u dqiq tal‐ful eçç.

Qrendi Road, Ûurrieq – Tel: 2164 9727

EuroCaterers Contact Person: Mario Attard

Sales and Rental of Slush Machines & Soft Serve Machines Testaferrata Street, Ûurrieq Tel. 2164 2647  Mob. 9982 0269 e-mail: pulsar@nextgen.net.mt


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà Ûg˙aΩag˙’ ma˙ru© mis-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ immirat l-aktar lejn iΩ-Ωg˙aΩag˙ li kien jinkorpora fih diversi artikli ta’ interess. • Jing˙ata bidu g˙all-ewwel parti tal-©emella©© storiku li s-Soçjetà tag˙na permezz tal-Banda Re Ìor© V g˙amlet ma’ dik Taljana ta’ Santa Vittoria in Matenano ta’ Ascoli Piceno. • Ti©i organizzata g˙all-ewwel darba fl-Imqabba ‘Fun Run’ organizzata mis-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ b’g˙an filantropiku. Id-donazzjonijiet kollha li n©abru marru b’risq il-Cash for Cancer Support immexxija misSinjura Marija Bugeja.

1997

• Re©a’ kellna fostna g˙at-tieni darba l-Piloti tar-Red Arrows. • Saret attività filantropika kbira ©ewwa l-KaΩin tasSoçjetà. Grupp kbir ta’ partitarji jing˙aqdu sabiex jag˙tu d-demm. Is-Soçjetà ©iet irregalata bi plakka kommemorattiva b˙ala G˙aqda bl-akbar numru ta’ donaturi tad-demm. • F’din is-sena wkoll saret proposta sabiex is-Soçjetà jkollha l-qabar tag˙ha wkoll ©ewwa ç-çimiterju parrokkjali. Proposta li ©iet approvata u ntlaqg˙et missoçji waqt laqg˙a ©enerali. • Is-Soçjetà sellmet lil Nardu Farrugia, eks-President u President Onorarju f’korteo akkumpanjat mill-Banda Re Ìor© V. • Ji©i ppubblikat ktejjeb ©did intitolat ‘Le˙en iΩ-

• Is-Sinjura Carmen Lia B.Ed.(Hons.),B.A. tippubblika l-ktieb tasSoçjetà ‘Ìrajjiet isSoçjetà Santa Marija u l-Banda Re Ìor© V fl-Istorja tal-Imqabba’. F’dan il-ktieb insibu l-istorja kollha tas-Soçjetà sa mittwaqqif tag˙ha. • Ìie mtella’ kunçert sinfoniku ©ewwa s-sala tal-Università, tal-Qroqq b˙ala parti miç-çelebrazzjonijiet tal-50 sena minn meta l-Orkestra Santa Marija ©iet trasformata f’Banda. • Mro. David Agius, Surmast attwali, ©ie ma˙tur b˙ala Surmast Direttur tal-Banda Re Gor© V. • Kien imiss it-tieni parti tal-©emella©© storiku fejn din id-darba lqajna fostna g˙all-ewwel darba f’ra˙alna, banda barranija, dik ta’ Corpo Bandistico di Santa Vittoria in Matenano, b˙ala parti miç-çelebrazzjonijiet g˙al din is-sena. • G˙all-ewwel darba f’Malta, in-nar tal-ajru ta’ Lejliet ilFesta kien sinkronizzat mal-muΩika u kif jaf kul˙add kien spettaklu uniku f’Malta li ˙oloq rivoluzzjoni s˙i˙a f’dan il-qasam. Dan l-avveniment issa sar sinonimu mal-G˙aqda tan-Nar Santa Marija li kompliet tkabbar isimha b˙ala l-pijuniera f’dan il-qasam.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

125


Ûurrieq Road, Qrendi Prop. Pierre Mifsud

Specialising in Maltese dishes, like horse meat, rabbit and quails. A La Carte Menu also available. Mob: 9931 3131 • 9987 6494 Live Football on big Screens

Camel Brand Co. Ltd General Merchant Mark Micallef – Director

E.M.S. Stores, P. P. Mifsud Street, Ûebbu© ZBG 04 Malta Tel: 2146 6292 • Fax: 2146 3807 • Mobile: 7942 3978 Email: camelbrd@maltanet.net


www.santamarija.com 1998

• Il-Banda Jugend Blasorchester talÌermanja kienet wa˙da mill-baned mistiedna matul il-festa. • L-Imqabba tag˙laq 400 sena parroçça ta˙t ilPatroçinju ta’ Santa Marija. • Nhar it-13 ta’ Novembru, ©ewwa Ferrara l-Italja, is-Soçjetà tag˙na ©iet irregalata l-Unur ‘Les Etoiles d’Or du Jumelage’, wara l-©emella©© storiku mal-Banda Taljana bejn l-1996 u l-1997. Unur uniku u presti©©juΩ mog˙ti mill-Unjoni Ewropea li jinsab miΩmum b’g˙oΩΩa kbira fis-sede tas-Soçjetà. • Kxif tal-pittura maestuΩa li tirrappreΩenta ‘Il-Madonna fil-glorja’. Xog˙ol l-istess pittur G˙awdxi, il-Kavallier Pawlu Camilleri Cauchi. • Is-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V xtrat ilpropjetà biswit l-istess sede tas-Soçjetà sabiex inkomplu nkabbru u nsebb˙u l-kaΩin tag˙na.

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

2001

• Ìiet imfakkra l-165 sena mill-mi©ja talIstatwa Titulari ©ewwa l-parroçça tag˙na. • Óar©et ukoll l-ewwel Diska Kumpatta (Cd) ta’ marçi brijuΩi misSezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija Çelebrità. • Il-Kfar Saba Community Concert Band mill-IΩrael tkun il-banda barranija mistiedna g˙all-festi ta’ din is-sena.

2002

• Fl-10 ta’ Novembru kellna fostna Kor minn IΩrael, Alei Gefen, li tellg˙a kunçert vokali ©ewwa s-sala prinçipali tal-KaΩin. B’hekk komplejna kabbarna r-relazzjonijiet diversi li s-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V g˙andha ma’ Surmastrijiet, KompoΩituri kif ukoll baned barranin.

2000

• Çelebrazzjonijiet kbar ©ew organizzati fl-okkaΩjoni tal©ublew tad-Deheb tad-Domma tal-Assunzjoni kif ukoll l-400 sena Fratellanza tas-Sagrament. Hawn kienet re©g˙et ˙ar©et proçessjonalment l-Istatwa Titulari ta’ Santa Marija billi sar pellegrina©© aux flambeuax kif ukoll sar kunçert akkademiku ©ewwa l-Knisja parrokkjali tal-Imqabba b˙ala parti minn dawn iççelebrazzjonijiet.  Din kienet it-tieni darba li l-Banda daqqet ©ewwa l-knisja parrokkjali wara dik tal-1945 filfesti tal-Madonna tar-RuΩarju. • Delegazzjoni mill-Kumitat Çentrali ˙adet sehem filkorteo li sar il-Belt Valletta fl-okkaΩjoni tal-festi talMillennju. • Kxif ta’ erba’ pitturi fis-sala prinçipali tal-KaΩin, xog˙ol il-Kavallier Camilleri Cauchi. B’hekk is-sala saret çentru artistiku uniku f’ra˙alna. Dawn il-pitturi li mlew is-sala kollha b’xog˙ol tal-istess artist, jirrappreΩentaw ‘il-MuΩika’, ‘il-Letteratura’, ‘il-Pittura’ u ‘l-Iskultura’. • Is-Soçjetà kompliet tkabbar ir-relazzjonijiet barranin billi kellna fostna l-Banda Filarmonika ta’ Larissa millGreçja u l-Banda Kiryat mill-IΩrael b˙ala parti millfesti tal-Assunta.

• TiΩΩanΩan imrew˙a kbira bil-pittura tal-Madonna sabiex tintuΩa waqt il-briju tal-marçi. Xog˙ol is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija.

2003

• Ìew sottomessi l-applikazzjonijiet mal-MEPA sabiex jo˙or©u l-permessi neçessarji ˙alli jkun jista’ jinbeda x-xog˙ol fil-propjetà l-©dida tas-Soçjetà. Id-disinn talpjanti saru mis-Sur Omar Caruana, u d-disinn tal-faççata

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

127


G. Camilleri Petrol Station CAR SERVICING PUNCTURE REPAIRS WHEEL BALANCING CAR BATTERIES CAR ACCESSORIES MOUNTAIN BIKES CRASH HELMETS OILS & FILTERS

Car Wash

FREE BALANCING WITH ALLOY WHEELS TEL/FAX: 2164 1647  Tel: 2164 7235

Horace Enterprises Ltd. Trophies & Sports Goods Importer & Wholesaler

Tel: 2169 6302, Mob: 9942 0346, Fax: 2169 3397 174, Triq Raymond Caruana, Gudja E-mail: horaceenltd@link.net.mt

Alessio’s Old Cottage Sub Post Office Triq il-Parroçça, Mqabba Tel: 2168 3292

Óinijiet tal-ftu˙: Mit-Tnejn sas-Sibt: 7.30am - 12.00pm 4.00pm - 7.00pm Ódud u Festi: 6.30am - 12.00pm

Issibu dak kollu li te˙tie©u: Stationery, Kartolini, rigali, videos, CDs, cassettes films, Hi-Fi u toys, rigali, kif ukoll ˙wejje© u Ωraben tattfal, nisa u irgiel u servizz ta’ ritratti tal-passaport


www.santamarija.com sar mid-disinjatur Vince Centorino ta˙t is-superviΩjoni tal-Perit Dr. Edwin Mintoff. • Wara l-mewt ta’ Patri Joeph Ghigo SJ fixxahar ta’ Lulju, li serva b˙ala Direttur Spiritwali, is-Soçjetà g˙aΩlet lil Fr. Joseph Zahra O.P. b˙ala d-Direttur Spiritwali ©did. • G˙all-ewwel darba fl-Imqabba ˙adu sehem abbatini bniet tul il-purçissjoni ta’ Santa Marija. • L-G˙aqda tan-Nar Santa Marija ˙adet sehem fl-ewwel Festival ta’ Malta tan-Nar li ©ie or©anizzat millAwtorità ta’ Malta tat-TuriΩmu ©ewwa l-Port il-Kbir. Din l-G˙aqda li tant hija sinonima ma’ log˙ob tan-nar g˙adha tie˙u sehem f’dan il-Festival ta’ kull sena.

2004

• Ûjara mill-E.T. President ta’ Malta Dr. Edward Fenech Adami fl-okkaΩjoni ta’ Jum l-Imqabba. • Il-Banda Re Ìor© V ˙adet sehem f’març matul it-toroq prinçipali tar-ra˙al b˙ala parti miç-çelebrazzjonijiet ta’ Jum l-Imqabba organizzati mill-Kunsill Lokali. • Wara li fl-2002 iΩΩanΩnet l-imrew˙a unika ©o ra˙alna, kien imiss li tiΩΩanΩan Bandalora kbira bil-pittura talMadonna Mtellg˙a s-Sema, sabiex inkomplu nkabbru l-briju tal-festa. • Ìie armat il-plançier il-©did li ser jilqa’ lill-Banda Re Ìor© V matul il-©ranet tal-Festa quddiem il-KaΩin tasSoçjetà.

• Ìie organizzat b’suççess l-ewwel Mqabba Song Festival ©ewwa ra˙alna.

2005

• Ti©i organizzata g˙all-ewwel darba Ìimg˙a Marjana, ©img˙a ta’ tag˙lim fuq il-Madonna, organizzata mis-

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija. • Tinkixef ir˙ama kommemorattiva malbini fejn bdew jiltaqg˙u l-ewwel membri tasSoçjetà lura g˙as-sena 1905. • Jinkixfu tliet pitturi dekorattivi o˙ra fuq is-saqaf tas-sala ewlenija tal-KaΩin. Xog˙ol il-Kavallier Camilleri Cauchi.

• Is-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V tag˙laq 100 sena sa mill-ewwel formazzjoni tag˙ha fl-1905, qabel ma sar it-twaqqif uffiçjali ˙ames snin wara kif ukoll tag˙laq 60 sena b˙ala G˙aqda MuΩikali, l-ewwel Soçjetà MuΩikali ©ewwa l-Imqabba. L-Orkestra Santa Marija g˙amlet id-debutt tag˙ha nhar it-12 t’Awissu 1945 bittieni servizz tag˙ha jkun programm strumentali ©ewwa l-Knisja parrokkjali tal-Imqabba b˙ala parti mill-festi ad unur Ommna tas-Sema ta˙t it-titolu minn tar-RuΩarju. • Is-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V tellg˙et kunçert fis-Sala Robert Samut, il-Furjana. • Kellna fostna banda o˙ra barranija din id-darba Bedford Town Band mill-Ingilterra proprju matul il-©img˙a talFesta ad unur Santa Marija Mtellg˙a s-Sema. • Kunçert Sinfoniku mill-Banda Re Ìor© V ©ewwa t-Teatru Manwel, il-Belt Valletta g˙all-festa ta’ Santa Çeçilja, nhar il-15 ta’ Novembru 2005 ta˙t il-patroçinju tal-E.T. President ta’ Malta, Dr. Edward Fenech Adami. • G˙all-ewwel darba ©ewwa l-Imqabba,

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

129


www.santamarija.com tfal u trabi ©ew ippreΩentati quddiem Santa Marija meqjuma fl-Imqabba.

• Is-Soçjetà ti©i mistiedna g˙al riçeviment fuq il-Bastiment HMS Illustrious matul il-laqg˙at tar-rappreΩentanti talpajjiΩi tal-Commonwealth.

• L-G˙aqda tan-Nar Santa Marija tigi mistiedna toffri spettaklu ta’ nar sinkronizzat mal-muΩika ©ewwa G˙ajn Tuffie˙a b˙ala g˙eluq ta’ çena offruta mill-ET Re©ina EliΩabetta II lir-rappreΩentanti taç-CHOGM. • L-G˙aqda tan-Nar Santa Marija toffri Ωew© spettakli ta’ nar ©ewwa l-Port il-Kbir bhala parti minn konferenza privata ta’ Thomas Cook. • Ing˙ata bidu g˙all-ewwel skambju kulturali ©ewwa l-Imqabba, organizzat misSezzjoni Ûg˙aΩag˙ permezz tal-Programm Youth talUnjoni Ewropea li sar ma’ Ωg˙aΩag˙ Taljani minn Ciro’.

2006

• L-G˙aqda Santa Marija ti©i kkumissjonata toffri spettaklu ta’ nar tal-art ©ewwa n-Nadur G˙awdex b˙ala parti miççelebrazzjonijiet tal-25 sena talFederazzjoni talBliet Ewropej talKarnival (FECC). • Ji©i ppubblikat ktejjeb ©did intitolat

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà ‘It-Titular’ ma˙ru© misSezzjoni Ûg˙aΩag˙ immirat l-aktar lejn dan is-settur wara li fis-snin preçedenti kien ji©i ppubblikat ktejjeb ie˙or bl-isem ta’ ‘Le˙en iΩÛg˙aΩag˙’. • L-G˙aqda tan-Nar Santa Marija tie˙u sehem fl-Ewwel Festival Internazzjonali tanNar ta’ Malta li ©ie organizzat g˙all-ewwel darba fuq livell ta’ kompetizzjoni. L-G˙aqda ˙ar©et blunuri kollha meta reb˙et dan l-ewwel Festival wara li kkompetiet ma’ erba’ fabbriki tan-nar o˙ra dawk ta’ Óal Lija, Santa Marija talMosta, mill-Portugall u mill-Ingilterra. • TiΩΩanΩan statwa g˙al Triq Karmenu Ciantar, dik ta’ San Ìwann il-Battista, xog˙ol isSur Aaron Camilleri Cauchi, iffinanzjata mis-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija. • Banda o˙ra mill-Ingilterra sewwa sew St. Keverne Town Brass Band minn Cornwall tkun il-mistiedna speçjali g˙all-festi ad unur Santa Marija. Kellna fostna attrazzjoni internazzjonali o˙ra dik ta’ David Morris il‘World Whistling Champion’. • Saret it-tieni parti tal-iskambju kulturali organizzat misSezzjoni Ûg˙aΩag˙ li kellu l-bidu tieg˙u fis-sena 2005. • Is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ torganizza g˙all-ewwel darba fl-Imqabba Presepju Óaj ©ewwa l-Bini tal-Isptar ilQadim.

2007

• Ti©i organizzata g˙all-ewwel darba ©ewwa l-Imqabba wirja ori©inali ta’ vari ta’ Spanja – La Semana Santa mis-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija. Il-ftu˙ ta’ din il-wirja sar mill-E.T. Arçisqof ta’ Malta Mons. Pawlu Cremona OP li kien g˙adu kif ˙a l-pussess tieg˙u ftit xhur qabel. Is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija kienet strumentali

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

131


SPEND ‘N’ SAVE discount supermarket

115, St Catherine Str. Ûurrieq Tel: 2168 9878

Fejn il-mara tad-dar issib minn kollox u fl-istess ˙in tiffranka l-flus u to˙ro© sodisfatta Offerta Speçjali:

Offerti Speçjali u ˙afna prodotti b’xejn jing˙ataw ma’ kull €15 li tonfoq u aktar ma tonfoq aktar tie˙u rigali. Óin mit-Tnejn sal-Ìimg˙a 6.00pm – 7.00pm Sibt 6.00am – 6.30pm


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

sabiex issir l-ewwel vista pastorali tal-Arçisqof ©ewwa l-Imqabba. • F’Lulju, il-Banda Re Ìor© V ˙ar©et g˙at-tieni darba barra xtutna wara li ©iet mistiedna tie˙u sehem fil-Festa del Socio li ti©i ççelebrata ©ewwa Cave, Ruma. F’dan il-Festival ta’ baned ˙adu sehem ukoll baned millIngilterra, minn Franza u mill-Italja.

• Il-Banda Re Ìor© V ddoqq g˙all-ewwel darba ©ewwa sala Nervi ©ewwa l-Vatikan waqt udjenza mal-Papa Benedittu XVI. • F’Awwissu l-G˙aqda tan-Nar Santa Marija ti©i mistiedna tie˙u sehem fil-Kampjonat Mondjali tanNar li ji©i organizzat kull sena ©ewwa Valmontone, provinçja ta’ Ruma, l-Italja. L-G˙aqda kkompetiet ma’ seba’ fabbriki tan-nar; mill-Italja, Spanja, Slovenja, Spanja, Ìappun, Çina u mill-Ingilterra. L-Ghaqda tanNar ©iet iddikjarata b˙ala r-rebbie˙a ta’ Caput Lucis 2007 b’punte©© ta’ 9.75 segwiti mill-Ingilterra u minn Spanja rispettivament.

• Is-Soçjetà tkompli tkabbar ir-relazzjonijiet internazzjonali tag˙ha meta g˙all-festa ta’ din is-sena kellna fostna lil Dr. Andy Isca, kompoΩitur Amerikan kif ukoll il-Banda IngliΩa St. Stythians minn Cornwall. • JiΩΩanΩnu sett qniepen ghallBanda Re Ìor© V ©entilment mog˙tija millFerg˙a Nisa tas-Soçjetà. • JiΩΩanΩnu Ωew© umbrelluni kollha pittura g˙all-briju ta’ waqt il-marçi kif ukoll statwa o˙ra ta’ San ÌuΩepp xog˙ol l-istess Aaron Camilleri Cauchi,

g˙al darb’o˙ra m˙allsa mis-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙. • I s - S e z z j o n i Ûg˙aΩag˙ Santa Marija torganizza g˙at-tieni sena konsekuttiva l-Presepju Óaj ©ewwa l-Bini talIsptar il-Qadim u tigi klassifikata flewwel post f’din il-kategorija fil-kompetizzjonijiet talMilied.

2008

• L-G˙aqda tan-Nar Santa Marija ©iet mistiedna toffri spettaklu ta’ nar ©ewwa l-Port il-Kbir b˙ala parti miççelebrazzjonijiet tad-d˙ul tal-Ewro. Hawn spikkaw ˙afna d-disinni forma tal-€. Ûew© spettakli o˙ra ta’ nar ©ew ikkummissjonati f’Ωew© attivitajiet privati. • Is-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V tie˙u sehem f’korteo akkumpanjat mill-Banda sabiex issellem lill-W. Rev. Dun Karm Ghigo, qassis Imqabbi u benefattur tasSoçjetà.

• Festi kbar sabiex infakkru l-ewwel anniversarju mirreb˙ ta’ Caput Lucis, kif ukoll l-g˙axar anniversarju mill-g˙oti tal-unur uniku Les Etoiles D’Or du Jumelage u l-15-il sena mit-twaqqif tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija fi ˙dan is-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V. • Jispikkaw elementi ©odda fl-ispettaklu tal-log˙ob tannar tal-ajru fosthom ˙ruq ta’ forom mill-art, disinni forma ta’ nome di maria u tas-simbolu tal-muΩika kif ukoll imrew˙a taqleb il-kulur. • SorpriΩa 2008, sorpriΩa o˙ra mis-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija b˙ala tifkira tal-15-il sena anniversarju mit-twaqqif tag˙ha. Pittura artistika li tinfeta˙ ©o kwadru kbir kollu skultura, b’sistema ta’ makkinarju u pompi tal-arja sabiex il-pittura titla’ kaxxa wa˙da wara

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

133


100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà l-o˙ra. G˙all-ewwel darba fl-Imqabba ©ie organizzat spettaklu ta’ dawl u laser show  akkumpanjati ma’ kanuni tal-arja li jisparaw il-karti kollox sinkronizzat mal-muΩika. • Is-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V tie˙u sehem fil-festi ad unur isSaçerdot Novell Dun Jonathan Farrugia li la˙aq saçerdot wara nuqqas ta’  43 sena. Il-Banda Re Ìor© V akkumpanjat lil Dun Jonathan Farrugia f’mixja mir-residenza privata tieg˙u sal-Knsija fejn saret l-ewwel quddiesa tieg˙u. • Ikollna fostna l-kumpanija 26th Frame li g˙o©obhom jiffilmjaw partijiet tal-Festa li dehru fil-programm “X’Festa Kellna” fuq l-istazzjon nazzjonali TVM. • Banda o˙ra barranija mistiedna g˙all-festa ta’ din issena, l-Associazione Bandistica Citta’ di Cave millprovinçja ta’ Ruma ©ewwa l-Italja.

• Wara li ˙ar©u l-permessi me˙tie©a g˙all-estensjoni talkaΩin, beda x-xog˙ol fuq it-twaqqig˙ u l-iskavar talpropjetà tal-estensjoni tal-KaΩin. Il-kuntrattur mag˙Ωul wara l-evalwazzjoni tal-offerti kien Zahra Limited. Ixxog˙ol beda fix-xahar ta’ Ottubru 2008.

www.santamarija.com 2009

• G˙all-ewwel darba fl-Imqabba ©ie organizzat Çenaklu Óaj fis-sotteran tal-KaΩin kif ukoll f’parti mix-xelter tal-KaΩin. Din l-attività ©iet organizzata mis-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija.

• F’laqg˙a ©enerali ©ie deçiΩ li s-Soçjetà g˙andha ti©i rre©istrata b˙ala NGO (Organizzazzjoni Mhux Governattiva) skont il-li©ijiet ©odda tal-pajjiΩ. • Ìiet approvata mozzjoni sabiex is-Soçjetà tkun tista’ tag˙mel self mill-Bank b’referenza g˙all-pro©ett talestensjoni tal-KaΩin.

• Mozzjoni o˙ra li ©iet approvata kienet li l-Kumitat EΩekuttiv kellu jinbidillu t-terminu tieg˙u mhux aktar wara sentejn imma wara tliet snin. • G˙all-ewwel darba fl-istorja tar-ra˙al, iΩ-Ωew© baned Imqabbin daqqew flimkien f’attività mtellg˙a millKunsill Lokali tal-Imqabba intitolata ‘Mal-Medda taΩÛmien’.

2010

• Imniedi uffiçjalment illogo li jfakkar il-100 sena mit-twaqqif tasSoçjetà Santa Marija u Banda Re Ìorg V tal-Imqabba lura g˙as-sena 1910. Illogo mag˙Ωul: Mitt Sena g˙all-Imqabbin ... MuΩika, Kultura, Suççess. • Fil-21 ta’ Frar, saret Ωjara fil-KaΩin mill-E.T. President ta’ Malta Dr. George Abela. • Lejla ta’ Tifkira intitolata ‘9 t’April 1942 ... Ìrajjiet l-Imqabba’ sabiex flimkien fakkarna l-50 sena mill-ftu˙ 134

Festa 2010 Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

mill-©did tal-koppla tal-Knisja kif ukoll il-50 sena talIstatwa ta’ Santa Marija tal-Pjazza wara li dawn ©ew im©arrfa fl-attakki tal-gwerra nhar id-9 t’April 1942. F’din l-attività ©ie miftu˙ g˙allewwel darba g˙all-pubbliku x-xelter talKaΩin, sa issa l-uniku xelter aççessibbli firra˙al. • L-G˙aqda tan-Nar Santa Marija tal-Imqabba ˙adet sehem fir-IV Festival Nazzjonali tan-Nar tal-Art li ©ie organizzat mill-Kunsill Lokali tal-Furjana nhar is-Sibt 24 t’April 2010. L-G˙aqda tan-Nar ©iet iddikjarata b˙ala rebbie˙a ta’ dan il-festival wara li reb˙et tliet kategoriji: l-a˙jar prodotti, l-a˙jar mekkaniΩmu u l-ori©inalità. • Fis-7 ta’ Ìunju, il-Banda Re Ìor© V takkumpanja f’korteo ta’ wie˙ed mill-membri tag˙ha, is-Sur ÌuΩepp Zammit.

• Çelebrazzjonijiet kbar huma mfassla g˙al matul is-sena kollha sabiex niççelebraw ilmitt sena mittwaqqif tasSoçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V bilqofol ikun il©img˙a tal-Festa Titulari ad unur Santa Marija. Din is-sena wkoll ser ji©i inawgurat ilpro©ett ambizzjuΩ, dak tal-estensjoni tal-KaΩin. • L-istatwa artistika u devota ta’ Santa Marija ©iet g˙al darb’o˙ra mnaddfa kompletament mis-Sur Horace Farrugia.

Fejn hemm l-g˙aqda hemm is-sa˙˙a.

Sharp Edge Tipped Tools “For that fine cut!” A44, Industrial Estate, Marsa LQA06, Malta email: sharpedge@itt.net.mt • tel: 2122 4409 • fax: 2123 8055 Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

135


Suppliers & Manufacturers of Bathroom Fittings G˙all-or˙os prezzijiet fis-suq

76, BirΩebbu©a Street, BirΩebbu©a • Tel: 2165 1583 • Mob: 7965 8539 E-mail: acholdings@camline.net.mt • www.reaceramics.com


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

60 Sena ilu ... Il-mixja lejn id-Domma tal-Assunzjoni Kitba tas-Sur Antoine Siberras Il-Knisja mill-eqdem Ωminijiet kienet temmen u tg˙allem li Ommna Marija Santissma, wara li temmet il-˙ajja tag˙Ha fuq l-art, ©iet imtellg˙a fis-sema bir-ru˙ u l-©isem. L-ewwel talba kenet saret lill-Papa Klement XII (1730-1740), sabiex jiddefinixxi solennement id-Domma tal-Assunzjoni. Meta tqanqlet il-kwistjoni biex ji©i defenit il-konçepiment Immakulat ta' Marija, l-insara ˙assew li ma' dan il-privile©© t'Omm Alla kellu ji©i mag˙qud il-privile©© l-ie˙or tag˙Ha tat-tlug˙ fis-sema bir-ru˙ u l-©isem. Fil-Konçilju Vatikan I (1869-1870), kienet ©iet diskussa il-proklamazzjoni talAssunzjoni b˙ala domma. Biss il-Konçilju ma rnexxielux jispiçça d-deliberazzjonijiet tieg˙u u g˙alhekk kellu ja©©orna dawn iddiskussjonijiet. Fl-1 ta' Mejju 1946, il-Papa Piju XII bl-ittra ‘Dieparae Virginis’, talab informazzjoni lillIsqfijiet kollha dwar il-qima lejn l-Assunzjoni ta' Marija fuq l-opinjoni tag˙hom u dik pubblika b'referenza partikulari dwar id-definizzjoni tadDomma tal-Assunzjoni. Sa Ìunju 1947 kwaΩi l-Isqfijiet kollha kienu di©à wie©bu b'entuΩjaΩmu kbir favur id-definizzjoni. F'dan l-istess Ωmien kienet saret petizzjoni madwar id-dinja kollha favur din id-defenizzjoni li g˙aliha wie©bu aktar minn 8 miljun ru˙.

Il-Papa Piju XII

Kien tassew xieraq u t'unur g˙allgΩejjer Maltin li l-ewwel ˙idma favur id-Domma tal-Assunzjoni ta' Marija Santissma ˙ar©et millIsqfijiet tag˙na. Kien nhar il-Hadd, 30 ta' Ottubru 1932, li l-Isqof Dom Mawru Caruana, O.S.B., fil-festa ta' Kristu Re fuq il-fosos tal-Furjana, g˙amel din ir-riΩoluzzjoni: 'Malta Kattolicissima, mi©bura bl-eluf madwar l-Isqof tag˙ha, b'qima lil Kristu Re titlob lill-Missier u Mg˙allem, l-infallibilta' ta' kull min jemmen li jog˙©bu jwettaq ittwemmin tag˙hom ta' bosta mijiet ta' snin, billi jiddefinixxu b˙ala Domma tal-fidi l-Assunzjoni ta'

Marija Santissma fis-sema. Ìrajja o˙ra, f'mument opportun, kienet nhar it-13 ta' Diçembru 1932 waqt il-proklamazzjoni fil-BaΩilka tasSantwarju tal-Madonna ta' Pinu. L-Isqof t'G˙awdex, Mons. Mikiel Gonzi, f'ismu, f'isem il-kleru u l-poplu li n©abar bl-eluf g˙aççelebrazzjoni, bag˙at telegramma, b'talba lill-Papa Piju XI biex jg˙o©bu jiprokklama l-Assunzjoni ta' Marija fis-sema b'Domma tal-Fidi Kattolika. Wara snin ta' nkwiet bejn in-nazzjonijiet, issa bdiet isse˙ paçi relattiva u kien f'dawn iΩ-Ωminijiet li movimenti Kattoliçi madwar iddinja kollha bdew ˙idma ntensiva g˙ad-Domma tal-Assunzjoni. Fil-festa ta' Santa Marija nhar il-15 ta' Awissu 1950, il-©urnal talVatikan 'Osservatore Romano' ta l-a˙bar tant mixtieqa: 'Il-Qdusija Tieg˙u, il-Papa ser jiddefenixxi u jipproklama nfallibilment filfesta tal-Qaddisin kollha (nhar l-1 ta' Novembru), id-duttrina talAssunzjoni ta' Marija Santissma fis-sema.' Billi kien mistenni li jkun hemm g˙add kbir ta' pellegrini g˙aç-çerimonja tal-proklamazzjoni tad-Domma tal-Assunzjoni, ilPapa ddispona li l-attività ssir filPjazza San Pietru, nhar l-Erbgha, 1 ta' Novembru 1950, filg˙odu. Il-Pontifikal Solenni tal-Papa sar immedjatament wara, fil-BaΩilika ta’ San Pietru.

O Madonna ieqaf mag˙na U ˙arisna mis-smewwiet Bierek lilna u ˙idmietna Beg˙idna dejjem mill-inkwiet. Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

137


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Le˙en il-Fratellanzi tas-Ssmu. Sagrament u tar-RuΩarju Mqaddes Kitba tas-Sur Antoine Farrugia u s-Sur Paul Gauci,

Retturi tal-Fratellanza tas-Ssmu. Sagrament u tar-RuΩarju Mqaddes rispettivament

L-istorja tal-Fratellanzi tas-Ssmu. Sagrament u tar-RuΩarju Mqaddes ©ewwa r-ra˙al tag˙na twieldu u tkattru flimkien matul l-400 sena talistorja tag˙hom. Qieg˙ed ng˙id hekk g˙aliex dawn iΩ-Ωew© fratellanzi ewlenin fl-Imqabba ©ew imwaqqfa bejn l-1598 u l-1600 sewwasew meta l-Imqabba saret parroçça ta˙t it-titlu tal-Assunzjoni.

Il-fratellanza tas-SSmu. Sagrament fil-Festa ta’ Santa Marija.

Sa mill-bidu tal-eΩistenza tag˙hom, dawn iΩ-Ωew© fratellanzi dejjem ˙admu bla heda biex ikunu strumentali kemm fi ˙ti©ijiet spiritwali kif ukoll fi ˙ti©ijiet materjali fejn l-g˙ajnuna lejn ˙utna inqas ixxurtjati minna qatt ma naqset. Matul din is-sena s-Sur Paul Gauci u jiena ˙dimna qatieg˙ fejn jid˙ol ix-xog˙ol tal-fratellanzi. Barra li konna ta’ sostenn g˙al fratelli li di©à kienu mse˙bin mag˙na avviçinawna iktar ir©iel u Ωg˙aΩag˙ fejn urew il-˙e©©a li jissie˙bu mag˙na filfratellanzi. Dan jag˙tina sodisfazzjon u iktar ˙e©©a biex inkomplu na˙dmu kemm spiritwalment kif ukoll

materjalment. Matul is-sena li g˙addiet, nhar l-14 t’Awwissu 2009, il-fratellanza tas-Ssmu. Sagrament organizzat t-Traslazzjoni Solenni tar-Relikwja ta’ Santa Marija li kienet ©iet relegata lill-parroçça mill-Monsinjuri Ghigo. L-g˙ada l-fratellanza tas-Ssmu. Sagrament u tar-RuΩarju Mqaddes ˙adu sehem fil-purçissjoni ta’ Santa Marija Patruna tal-Imqabba. Kif jibda die˙el Settembru, il-Fratellanza tar-RuΩarju Mqaddes bdiet tipprepara g˙all-festa tal-Madonna tar-RuΩarju li hija l-prottetriçi tal-istess fratellanza. G˙al din il-festa ˙adet ukoll sehem il-fratellanza tas-Ssmu. Sagrament. EΩatt wara l-purçissjoni, l-fratelli kellhom bibita ta’ rikonoxximent g˙as-servizz li jag˙tu minn qalbhom lill-fratellanzi fil-parroçça tag˙na. F’Diçembru Ω-Ωew© fratellanzi taw is-sehem tag˙hom fil-purçissjoni tal-Immakulata Kunçizzjoni li ssir ©ewwa ra˙alna. Ta’ min isemmi li l-Fratellanza tas-Ssmu. Sagrament ˙adet sehem ukoll fil-purçissjoni ta’ Óadd il-Palm li fiha nfakkru d-d˙ul solenni ta’ Sidna Ìesù f’Ìerusalemm. Fl-G˙id il-Kbir il-fratellanzi organizzaw sieg˙a adorazzjoni quddiem Ìesù Sagramentat u fil-g˙axija attendiet g˙all-funzjonijiet ©ewwa l-Knisja flokkaΩjoni tal-Kwaranturi Mqaddsa. It-tlieta fuq l-G˙id il-Kbir, ilfratellanzi ˙adu sehem fil-purçissjoni ta’ g˙eluq il-Kwaranturi li spiççat bilbarka sagramentali ˙dejn il-Kappella tad-Duluri u s-Sagrament tqieg˙ed g˙all-qima perpetwa. Wara li g˙adda l-G˙id il-Kbir, ilFratellanzi ©ew mistiedna jattendu g˙all-Ìimg˙a Marjana li organizzaw s-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija ©ewwa l-Kappella ta’ San BaΩilju.

Kienu laqg˙at interessanti fuq il˙ajja u l-virtujiet tal-Madonna. IlFratellanza tas-Ssmu. Sagrament, nhar is-6 ta’ Ìunju 2010, organizzat il-festa propja tag˙ha; il-Festa talÌisem Imqaddes ta’ Ìesù jew kif inhi mag˙rufa b˙ala Corpus Christi. F’din il-purçissjoni ˙adu sehem ukoll il-Fratellanzi tar-RuΩarju Mqaddes u tal-Immakulata Kunçizzjoni. Wara l-purçissjoni l-fratelli kellhom bibita b’rikonoxximent tas-servizzi li jag˙tu lill-fratellanzi fil-parroçça tag˙na. B˙alma qieg˙din taraw, l-attività hija ˙ajja s-sena kollha. Barra minnhekk qieg˙din isiru xi pro©etti o˙ra li g˙andhom x’jaqsmu mallfratellanzi. Infatti nag˙mlu ukoll appell lil dawk li jixtiequ jissie˙bu mag˙na biex ikellmu lil Paul Gauci jew lili Antoine Farrugia jew lil xi membru tal-fratellanzi. Minn qalbna nirringrazzjaw lill-fratelli kollha li jirrikoru u jag˙tu s-servizz tag˙hom matul is-sena u niftakru ukoll f’dawk illi ©ew qabilna u li llum m’g˙adhomx mag˙na biex nitolbu g˙alihom u niftakru fix-xog˙ol u l-affarijiet prezzjuΩi li ˙allewlna.

Il-fratellanza tar-RuΩarju Mqaddes.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

139


All you need

Daily shop Bakery and Confectionery by Gormina Bakery

Qrendi Parish Square (next to the church)

Free Delivery Qrendi and Mqabba

Almond Pie, Trifle, Cassatella Siciliana Orders Accepted Open Monday – Sat Sunday

5.00 - 12.00 16.00 - 19.30 5.00 - 13.00

Mob: 7980 3848


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Xhieda ta’ 300 sena devozzjoni lejn San Pawl fl-Imqabba Dun Jonathan Farrugia

B.A. (Hons.), B.A. T. & H. S., S.Th.B. S.Th.L.

Wara li s-sena l-o˙ra l-Knisja madwar id-dinja kollha ççelebrat l-2000 sena mit-twelid ta’ San Pawl, din is-sena l-Knisja f’PajjiΩna qed tiççelebra l-1950 sena minn mindu l-appostlu tal-©nus wasal f’Malta fi triqtu lejn Ruma. Huwa xieraq g˙alhekk, li f’din l-okkaΩjoni speçjali nfittxu li nsiru nafu xi ftit aktar dwar dan il-qaddis kbir, li flimkien ma’ Marija Assunta huwa patrun ta’ Malta; u ma’ dan it-tag˙rif dwaru nanalizzaw ftit id-devozzjoni li kellhom missirijietna l-Imqabbin lejh.

Mir-rakkont tal-martirju ta’ San Stiefnu, li se˙˙ lejn is-sena 39 w.K. nafu li Sawlu kien Ωag˙Ωug˙ (Atti 7, 59). Skont it-tradizzjoni Lhudija Ωag˙Ωug˙ huwa ra©el ta’ bejn g˙oxrin u erbg˙in sena, g˙alhekk, ladarba nifhmu li Pawlu miet lejn is-sena 67 w.K. l-istudjuΩi tal-Bibbja ja˙sbu li fi Ωmien il-mewt ta’ Stiefnu, Pawlu kellu madwar tletin sena, b’hekk iddata tat-twelid tieg˙u hija ma˙suba li kienet lejn is-sena 9 w.K. Ir-ra©uni li huwa stess jag˙ti g˙ala kien jippersegwita l-insara hija min˙abba l-im˙abba li kellu lejn il-

Pawlu ta’ Tarsu: minn persekutur g˙al appostlu

Il-ftit li nafu dwar il-˙ajja ta’ San Pawl qabel il-©rajja fit-triq ta’ Damasku ©ej minn dak li jikteb hu stess fl-ittri tieg˙u u minn xi kliem li jg˙id fil-ktieb tal-Atti tal-Appostli. Nafu li kien çittadin Ruman (Atti 22, 26-28) imwieled f’Tarsu (Atti 21, 39) minn familja mit-tribù ta’ Benjamin (Fil. 3, 5) u li meta kien Ωg˙ir tg˙allem is-seng˙a tal-˙jata tat-tined (Atti 18, 3). Nafu wkoll li ta’ età Ωg˙ira kien mar Ìerusalemm jitg˙allem il-Li©i Lhudija ming˙and Gamaljel (Atti 22, 3) u li kien fost l-a˙jar studenti. Kellu Ωew© ismijiet: Sawl u Pawlu, l-ewwel wie˙ed kien b’referenza g˙all-ewwel sultan tal-Lhud, Sawl, li kien ukoll mit-tribù ta’ Benjamin; it-tieni isem kien l-isem Latin li kien ikollu kull çittadin Ruman. Il-fatt li minn wara l-konverΩjoni ma jissejja˙x aktar Sawlu, imma biss Pawlu, huwa wie˙ed mis-sinjali tal-‘˙ajja ©dida’ li kien beda, kif ukoll l-g˙aΩla tieg˙u li jkun eqreb lejn il-pagani milli lejn il-Lhud.

fidi Lhudija, li kienet qed tirriskja li ti©i mtebbg˙a u meqruda min˙abba l-innovazzjoni tal-Fidi nisranija (Fil 3, 6). IΩda fi triqtu lejn Damasku Pawlu kellu esperjenza mistika li fiha ltaqa’ ma’ Kristu (Atti 9, 1-19; Gal 1, 12-15). Wara li tg˙ammed u tfejjaq mill-g˙ama li ©arrab fil-viΩjoni, Pawlu beda jxandar lil Ìesù Kristu b˙ala iben Alla, u g˙al xi Ωmien mar fl-G˙arabja biex jimmedita aktar fuq il-Kotba Mqaddsa (Gal 1, 17). Minn hemm beda l-inkwiet mal-Lhud li ppruvaw i˙a©©ruh kemm-il darba. Huwa fittex li jiltaqa’ malAppostli, imma minn dawk ra biss lil Pietru (Gal 1, 18). Mill-kuntatt li kellu mal-kap tal-Appostli minn dak iΩ-Ωmien ’il quddiem, ©ie deçiΩ li

Pawlu jwassal il-Bxara t-Tajba lillpagani waqt li Pietru jkompli l-˙idma tieg˙u fost il-Lhud. Minn hemm Pawlu beda t-tliet vja©©i missjunarji l-kbar tieg˙u, li saru bejn is-snin 45-57 w.K. Matul dawn il-vja©©i nistg˙u ng˙idu li Pawlu, flimkien mal-assistenti tieg˙u Ìwanni Marku u Barnaba, dar il-Lvant nofsani kollu, mill-Greçja sal-Afrika ta’ fuq kif ukoll il-pajjiΩi kollha ta’ madwar l-art ta’ IΩrael. Wara dawn il-vja©©i, li kollha spiççaw f’Ìerusalemm fejn hu kien jag˙ti kont lill-Knisja ta’ xog˙lu, huwa ©ie arrestat mil-Lhud li akkuΩawh li da˙˙al il-pagani fit-Tempju. B˙ala çittadin Ruman Pawlu appella li jidher quddiem Çesri, u g˙alhekk intbag˙at pri©unier lejn Ruma. Matul dan il-vja©© Pawlu nnawfra©a Malta. Wara li wasal Ruma, nafu li kellu post mikri u li fih seta’ jilqa’ lin-nies biex jg˙allimhom bla tfixkil (Atti 28, 30-31). Il-ktieb tal-Atti tal-Appostli jispiçça hemm. Minn dak iΩ-Ωmien ma nafux fiççert x’©ara; nafu xi episodji Ωg˙ar li jissemmew fl-ittri privati li hu bag˙at lil Filemon, lil Titu u lil Timotju. Nafu li minn Ruma n˙eles g˙ax lil Filemon jg˙idlu li sejjer jarah. Jissemmew xi vja©©i Ωg˙ar li g˙amel wara li telaq minn Ruma, fost dawn hemm min ja˙seb li mar anke sa Spanja, kif kien wera l-˙sieb li jag˙mel fl-ittra lir-Rumani (Rum 15, 24. 28). Fl-ewwel ittra lil Timotju (1 Tim 3, 14-15) hu jsemmi li kellu jmur fl-Asja u meta kien hemm b’xi mod se˙˙ l-a˙˙ar arrest tieg˙u ©ewwa Efesu, g˙ax fit-tieni ittra lil Timotju jitolbu jing˙aqad mieg˙u u biex i©iblu mieg˙u xi affarijiet li kien ˙alla warajh u li kellu bΩonn.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

141


100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà Minn hemm intbag˙at Ruma fejn ˙a l-martirju fl-a˙˙ar snin tal-imperu ta’ Neruni. Il-post tal-martirju huwa Aquæ Salviæ, illum mag˙ruf b˙ala Tre Fontane g˙ax skont it-tradizzjoni ras San Pawl qabΩet tliet darbiet fuq l-art qabel waqfet u mill-postijiet fejn misset ˙ar©u tliet g˙ejun ta’ ilma. Ìismu huwa midfun fejn illum hemm il-BaΩilka ta’ San Pawl ’il barra mill-˙itan ta’ Ruma. Il-Knisja Universali tfakkar Ωew© festi f’©ie˙ dan il-qaddis kbir: il-konverΩjoni tieg˙u nhar il-25 ta’ Jannar, xahar eΩatt wara l-Milied b’mod li turi çar ir-rabta bejn ittwelid ©did ta’ Pawlu u t-twelid ta’ Kristu, u t-tifkira tal-martirju tieg˙u nhar id-29 ta’ Ìunju. Din tal-a˙˙ar hija s-solennità tal-martirju ta’ San Pietru wkoll, g˙alhekk dan huwa sinjal ie˙or tal-kobor ta’ Pawlu li jitqabbel ma’ Pietru, il-kap talKnisja. Il-Knisja f’Malta, imbag˙ad, tiççelebra s-solennità nazzjonali tan-Nawfra©ju fl-10 ta’ Frar, jum li fih titfakkar ukoll il-mi©ja talKristjaneΩmu f’PajjiΩna. F’din is-solennità u f’dik tal-Assunzjoni tal-Madonna l-insara Maltin kollha huma obligati jie˙du sehem filquddiesa peress li huma l-festi nazzjonali tal-Patruni ta’ PajjiΩna u tal-Arçidjoçesi tag˙na.

San Pawl fl-Imqabba

B˙alma g˙edna San Pawl huwa l-Patrun ta’ Malta u dan huwa ©ustifikat minn Ωew© fatti: 1 huwa grazzi g˙al Pawlu li l-Maltin da˙lu f’kuntatt g˙allewwel darba mal-Fidi nisranija, u 2 il-knisja katidrali ta’ Malta, omm il-parroççi kollha ta’ din il-GΩira, hija ddedikata lil San Pawl.

142

www.santamarija.com

Minkejja li apparti l-Imdina f’Malta nsibu biss tliet parroççi o˙ra ddedikati lil San Pawl (ir-Rabat, Óal Safi, u wa˙da mill-parroççi tal-Belt Valletta), huwa diffiçli mmens li ma ssibx xi artal jew kwadru ddedikat lil dan il-qaddis fil-knejjes l-aktar antiki ta’ PajjiΩna. U l-Imqabba mhix eççezzjoni. Fil-fatt fil-knisja parrokkjali ta’ Marija Assunta nsibu artal b’tema Pawlina (g˙ax ilpittura proprjament tirrappreΩenta l-konsagrazzjoni ta’ Publju) li g˙andu b˙ala soprakwadru x-xena ta’ San Pawl ifarfar il-lifg˙a finnar. Barra minn dan insibu wkoll Ωew© statwi fit-toroq ta’ ra˙alna li jirrappreΩentaw lil dan il-qaddis u statwa Ωg˙ira mis-sett tal-appostli li jintramaw fuq l-artal ma©©ur fil©ranet tal-festi. Skont il-kitbiet ta’ Dun Lawrenz Zammit, storiku Mqabbi li kien l-ewwel wie˙ed li ©abar u ppubblika l-istorja tal-knisja u tal-opri li fiha, l-artal iddedikat lil San Pawl twaqqaf fl-1710,1 u kien l-a˙˙ar artal li ˙a t-titlu minn fost dawk kollha li hemm fil-knisja. L-eqdem Ωew© artali li kienu jinsabu fil-knisja parrokkjali tal-Imqabba kienu tal-Assunta u talLunzjata, li kienu t-titulari taΩ-Ωew© kappelli li ng˙aqdu flimkien biex saru knisja wa˙da aktar kbira. Meta l-knejjes ing˙aqdu Ωdiedu l-artali tarRuΩarju, tal-Madonna tas-Sokkors (li mbag˙ad sar tal-Immakulata fil-knisja l-©dida), tal-Agunija, talViΩitazzjoni u tal-Ispirtu s-Santu. Madwar dawn il-knejjes imbag˙ad inbniet il-knisja tal-lum, li peress li kienet akbar, setg˙et idda˙˙al Ωew© artali o˙ra fil-kursija. Skont il-viΩta pastorali tal-Isqof Cocco Palmieri (5 ta’ Mejju 1686) nafu li l-kwadri tal-Assunta (dak iΩ-Ωmien kien hemm tnejn: it-titular tal-kor kif

ukoll ie˙or li mbag˙ad beda jissejja˙ tal-Inkurunazzjoni) u tar-RuΩarju kienu f’posthom fil-knisja l-©dida li kienet qed tinbena.2 Fl-1693 nafu li l-kor, il-koppla u l-kappelluni kienu lesti, bil-kwadri rispettivi tag˙hom f’posthom, waqt li tal-ViΩitazzjoni u tal-Ispirtu s-Santu (li dak iΩ-Ωmien kienu g˙adhom l-antiki, wie˙ed jinsab fis-sagristija u l-ie˙or fissala fejn jintrefa’ l-armar tal-knisja) kienu g˙adhom fil-knisja l-qadima.3 L-istess isqof g˙amel viΩta pastorali fl-1699 li minnha nafu li l-knisja l-©dida kienet lesta. IΩ-Ωew© altari l-©odda, li eventwalment saru ta’ San Antnin u ta’ San Pawl ma jissemmewx. Dan ifisser li l-post g˙alihom kien im˙ejji (ladabra l-bini tal-knisja kien lest) imma kienu g˙adhom ma ng˙atawx it-titlu. Filfatt dak ta’ San Antnin ˙a l-isem fl-1703, grazzi g˙all-benefatturi Maria u Antonia Agius li l-arma tag˙hom g˙adha tidher skulturata fil-prospettiva tal-artal, waqt li dak ta’ San Pawl t˙allas mill-poplu talImqabba fl-1710,4 eΩattament tliet mitt sena ilu. Forsi mhix kumbinazzjoni li dik is-sena ˙abtet l-1650 sena mill-mi©ja ta’ San Pawl f’Malta. Nassumi li dan l-artal bil-kwadru tieg˙u kien speçi ta’ ‘monument Pawlin’ fil-knisja tal-Imqabba biex jimmarka dan l-anniversarju. Minkejja li m’hemm xejn dokumentat, hemm Ωew© punti li jwassluni g˙al din l-ipoteΩi: • L-ewwel nett hemm il-fatt li filknisja kien hemm artal li kien ilu aktar minn g˙axar snin bla titlu, probabbilment g˙ax ma nqala’ ˙add li kien lest li j˙allas biex isirlu kwadru u biex fuqu jibda jitqaddes il-quddies. Dan probabbilment wassal biex il-kappillan ta’ dak iΩ-Ωmien, Dun Enriku Cuschieri, ried isib xi skuΩa biex dan l-artal ma jibqax battal. Waslet sena anniversarja u g˙alhekk ˙e©©e© lill-poplu biex kul˙add jag˙ti xi ˙a©a Ωg˙ira biex l-artal ilvojt jinbidel f’sinjal ta’ qima lejn il-patrun ta’ Malta li 1650 sena qabel ©ab il-Fidi nisranija f’PajjiΩna. InΩommu f’mo˙˙na li skont Dun Lawrenz Zammit l-artal sar a spejjeΩ tal-poplu.

Festa 2010 Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba


www.santamarija.com • It-tieni (u din hija purament ipoteΩi estetika li tista’ tkun Ωbaljata): jekk ninnutaw sewwa dan huwa l-uniku artal filknisja tag˙na li ma fih l-ebda referenza Marjana fih. Óamsa mill-artali tal-knisja huma marbutin ma’ episodji mill˙ajja tal-Madonna (it-Tnissil, il-ViΩitazzjoni, l-Assunzjoni u l-Inkurunazzjoni) jew ma’ xi devozzjoni (tar-RuΩarju). Tlett artali o˙ra, minkejja li m’humiex strettament ‘marjani’, jippreΩentaw il-figura tal-Madonna b’mod prominenti (l-Agunija, Pentekoste u l-Madonna ma’ San Gejtanu u San Antnin). Dan ta’ San Pawl huwa sui generis, qisu m’g˙andu xejn x’jaqsam malbqija tal-knisja. KwaΩi nistg˙u ng˙idu li ‘jistona’. Dan ikompli jsa˙˙a˙ il-possibilità li tpo©©a hemm g˙al ra©uni speçifika ˙afna, u d-data ta’ meta tpo©©a kif ukoll il-fatt li t˙allas mill-poplu kollu, jag˙tuna x’nifhmu li din ir-ra©uni kienet l-anniversarju Pawlin. Kien x’kien il-kaΩ, dan l-altar bil-kwadru sabi˙ tieg˙u g˙adna nistg˙u ngawduh illum, g˙alkemm niddubita kemm nies jag˙tu kaΩu. Mill-viΩti pastorali li saru wara nafu xi ftit jew wisq l-attività li kienet marbuta ma’ dan l-artal. L-isqof Alpheran de Bussan li Ωar il-knisja fl-1745, sab dan l-artal fi stat tajjeb ˙afna u jg˙id li kellu dak kollu li kien me˙tie© g˙allkult litur©iku. Kellu wkoll lampier jixg˙el quddiemu. Fuqu kienu ji©u ççelebrati Ωew© festi, wa˙da fil-21 ta’ Jannar f’©ie˙ San Publju u l-o˙ra fl-10 ta’ Frar f’jum is-solennità tanNawfra©ju ta’ San Pawl. Kull sena, fis-26 ta’ Awissu, fuq dan l-artal kienet issir tifkira b’suffra©ju ta’ Dun Enrico Cuschieri, il-kappillan li fi Ωmienu sar dan l-artal. Din it-tifkira kienet issir b’quddiesa kantata bilkant tal-libera, bit-tberik tal-qabar, bid-daqq tal-qniepen u bil-mixg˙ela

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

ta’ erba’ xemg˙at fuq dan l-artal. Barra din tas-26 ta’ Awwissu kienu wkoll ji©u offruti tlett quddisiet o˙ra g˙al ru˙ Dun Enrico Cuschieri u dawn kienu jsiru wa˙da fil-festa ta’ San Publju, o˙ra fil-konverΩjoni ta’ San Pawl u o˙ra fis-solennità tannawfra©ju. Il-prokuratur tal-Veneranda Lampade kien jie˙u ˙sieb dan l-artal kif ukoll iç-çelebrazzjoni ta’ tliet quddisiet li kienu jsiru permezz ta’ legat im˙olli minn TereΩa Cuschieri fl-atti tan-nutar Injazju Debono tal25 ta’ Lulju 1726. Dawn kienu ji©u ççelebrati wa˙da fil-festa tal-Lunzjata, o˙ra fil-festa talViΩitazzjoni u o˙ra fil-festa ta’ Santa Marija.5 Il-pittura tieg˙u, li hija xog˙ol tajjeb ta’ artist mhux mag˙ruf, imma li jfakkar ix-xog˙ol ta’ Michele Busuttil li kien attiv fis-seklu XVIII, tirrappreΩenta l-konsagrazzjoni ta’ Publju b˙ala l-ewwel isqof Malti.

EΩatt fiç-çentru tal-pittura jidhru l-buqari taΩ-Ωjut li jintuΩaw filkonsgrazzjoni ta’ isqof. Tiddomina fuqhom hemm il-figura ta’ San Pawl, b’id fuq ras Publju li jinsab g˙arkubbtejh quddiemu, u b’id l-o˙ra jΩomm ix-xabla, simbolu talmartirju li kellu jie˙u ’l quddiem. Pawlu liebes ilbies bil-kuluri li mdorrijin narawh: libsa ˙adra u mantell a˙mar. Publju mill-banda l-o˙ra liebes ilbies litur©iku: kamΩu abjad flimkien ma’ stola u kappa lewn id-deheb. Kull wie˙ed minn dawn il-persuna©©i g˙andu tliet figuri warajh. Publju g˙andu ra©el iΩomm ktieb li donnu qed juri lil San Pawl minnfejn g˙andu jaqra – dan forsi li hu San Luqa, li s-soltu jkun

rappreΩentat bi ktieb jew b’ikona f’idu –, imbag˙ad hemm Ωag˙Ωug˙ qed iΩomm il-baklu u ˙jiel ta’ ra©el ie˙or qed i˙ares. Pawlu g˙andu warajh Ωew©t ir©iel o˙ra jitkellmu bejniethom u persuna©© liebes elmu tal-gwerra u ilbies partikulari, li nassumi li hu ç-çenturjun Ruman, qieg˙ed iΩomm bastun f’idejh. Imbag˙ad quddiem Pawlu hemm tfajjel g˙arkubbtejh iΩomm fuq platt il-mitra. Ix-xena tidher qed isse˙˙ ©o kamra ta’ xi palazz, quddiem tieqa jew terazzin li minnu jidher pajsa©© bis-si©ar. Fil-parti ta’ fuq, imbag˙ad, ix-xena donnha tinfeta˙ g˙as-sema, b’xi an©li qed i˙arsu fer˙anin lejn dak li qed ji©ri. Dan ilpartikular jidher f’Ωew© pitturi o˙ra li jinsabu fil-knisja tag˙na: il-pittura tal-ViΩitazzjoni u dik li xi dabra kienet is-sottokwadru ta’ dan l-istess artal: il-Madonna tal-Karmnu.6 Minkejja li dal-kwadru fih ˙afna Ωbalji (b˙al ng˙idu a˙na l-istil tal-ilbies ta’ Publju li ma bediex jintuΩa hekk qabel ilmedjuevu, kif ukoll il-mitra u l-baklu, l-uΩu tal-ktieb litur©iku li minnu qed jaqra San Pawl u l-ilbies militari taç-çenturjun), madanakollu huwa kwadru li fih armonija stilistika sabi˙a ˙afna, b’uçu˙ u figuri mpittrin b’mod verament sabi˙. Jekk il-kwadru huwa sabi˙, l-istess u aktar nistg˙u ng˙idu g˙al dak li hemm madwaru. Il-kwadru jinsab ©o gwarniçun tal-©ebel skulturat u fuq kull na˙a g˙andu kolonna mnaqqxa fi stil sempliçi. Fil-parti t’isfel ta’ kull kolonna hemm imnaqqxa fil-©ebel l-arma ta’ San Publju: mitra bi ˙jiel ta’ palma warajha. M’hemmx artali o˙ra fil-knisja tag˙na li j©ibu l-arma mal-kolonni. Mal-faççata tal-baΩi li fuqha hemm iserr˙u l-kolonni hemm imnaqqxa l-arma ta’ San Pawl: issejf b’lifg˙a mdawra mieg˙u. Aktar ’l isfel hemm disinn ie˙or bil-weraq, iΩ-Ωigarelli u l-boççi. Fin-na˙a ta’ fuq tal-kwadru mbag˙ad hemm disinn simettriku b’erba’ fjuri differenti fuq kull na˙a b’kerubin fin-nofs. L-iskultura hija tassew fina u fost l-isba˙ li nsibu fil-knisja. Fuq dawn, ©o gwarniçun ie˙or

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

143


Cassar Florist (taz-zizzu)

For your Wedding Flowers, Holy Communion, Head Dresses, Engagement Parties, funerals, bouquets for feasts, Wedding Invitations, Souvenirs, Tulle & Accessories for all occasions tal o t n nt o rs, u o c e is 5% d ding flow ations wed & invit irs n e v sou

Triq ÌuΩeppi Mattew Callus, Ûurrieq (near Aida Hall) Tel: 2164 0501 / 9946 7457 / 9989 7385

Il-familja Cassar tixtieq il-Festa t-Tajba lill-Imqabbin kollha!


www.santamarija.com tal-©ebel hemm pittura Ωg˙ira, li tidher li hija xog˙ol l-istess artist, li turi l-mument drammatiku meta San Pawl ifarfar il-lifg˙a fin-nar (avolja n-nar ma jidhirx!). Madwar il-figura ta’ Pawlu jidhru bosta nies i˙arsu mistag˙©ba, fosthom anke ç-çenturjun li jidher ukoll fil-kwadru l-kbir. Fiç-çentru tal-pittura jidher il-©ifen qed jitfarrak mal-blat waqt li fin-na˙a ta’ fuq jidher an©lu Ωg˙ir itir b’xabla jew virga f’idu. Il-mensa tal-altar hija tal-ir˙am a˙dar skur u fin-nofs tag˙ha hemm medaljun bl-arma ta’ San Pawl. Matul il-©ranet tal-festa din titg˙atta b’ventartal tal-injam indurat bissimbolu tal-Madonna rrakmat biddebeb fuq il-lama.7 B’xorti ˙aΩina, u dan huwa ta’ g˙ajb kbir g˙alina, fil-©ranet tal-festa dan l-artal jibqa’ bil-gandlieri ta’ kuljum g˙ax m’g˙andux gandlieri tal-metall abjad biex jintuΩaw fl-okkaΩjonijiet speçjali tal-parroçça tag˙na, b˙alma huwa l-kaΩ tal-altar ta’quddiemu kif ukoll tal-artal tal-Assunta, l-aktar artal importanti tal-knisja wara l-ma©©ur. Ix-xbieha pawlina l-o˙ra li nsibu fil-knisja hija l-istatwa minn sett ta’ sitta li jintramaw fuq l-artal ma©©ur fil-festi tal-parroçça. Din l-istatwa hija tal-kartapesta u saret mal-o˙rajn matul is-seklu XIX – dan nafuh g˙ax f’ritratt tal-knisja armata g˙allfesta tal-1896 is-sett jidher armat fuq l-artal. Fil-bidu tas-seklu XX kien sar sett ta’ tnax-il appostlu, fosthom statwa ta’ San Pawl, li kien iΩejjen l-artal ma©©ur fil-festa ta’ Santa Marija biss, iΩda dan inqered fil-gwerra. Is-sett l-antik li g˙adu jintuΩa qieg˙ed fi bΩonn serju ta’ restawr.

In-niçeç ta’ San Pawl fl-Imqabba

Fir-ra˙al tag˙na nsibu Ωew© niçeç iddedikatati lil dan il-Patrun tag˙na l-Maltin. Interessanti li t-tnejn jinsabu fit-truf tal-ra˙al. Forsi l-aktar wa˙da mag˙rufa hija dik li tinsab fil-bini ta’ wara d-da˙la g˙all-katakombi tal-Mentna. Id-dar li mag˙ha tinsab hija ferm antika, imma dan ma jfissirx neçessarjament li n-niçça hija antika daqsha. Id-

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

disinn huwa sempliçi, b’Ωew© pilastri qed iserr˙u fuq pavaljun tal-©ebel bin-niçça bejniethom. Fuq dawn imbag˙ad hemm gwarniç Ωg˙ir ie˙or. L-istatwa, li mhix ta’ xi ©miel kbir, tinsab fuq pedestall kwadru u turi lil San Pawl wieqaf b’id merfug˙a u bl-o˙ra jΩomm ktieb miftu˙ u xabla. Jing˙ad li din saret lejn tmiem is-seklu XIX minn ra©el mir-Rabat u ˙abib tieg˙u li kienu ji©u ja˙dmu l-g˙elieqi ta’ dawk l-in˙awi.8 Fl-img˙oddi kellha çerta devozzjoni u fil-fatt fl-10 ta’ Frar kienet tiΩΩejjen. Sa madwar ˙mistax-il sena ilu kienet g˙adha fuq il-©ebla, imbag˙ad ing˙atat il-kulur. L-istatwa l-o˙ra ta’ San Pawl li nsibu fl-Imqabba tinsab fit-tarf tax-

min˙abba t-temp u min˙abba atti vandali. L-id l-img˙ollija tal-qaddis hija nieqsa u jing˙ad li tkissret minn sparatura ta’ kaççatur lejn ilbidu tas-seklu g˙oxrin.11 In-niçça hija eleganti ˙afna u fiha disinn ta’ arzella fin-na˙a ta’ fuq – dan iddisinn jidher tajjeb ˙afna peress li l-istatwa ma tg˙attihx min˙abba li hi kemmxejn Ωg˙ira g˙ad-daqs tanniçça. Ta˙tha hemm ir˙ama li tg˙id li fl-20 ta’ Novembru 1894 l-Isqof Pietru Pace ta 40 jum indul©enza lil min jg˙id xi talb quddiem ix-xbieha. Il-grampun li g˙ad hemm jidher ftit ’l isfel min-niçça jixhed li fl-img˙oddi kien hemm fanal quddiemha, b’hekk nistg˙u ng˙idu li xi devozzjoni kienet tgawdi wkoll.

G˙eluq

Din kienet ˙arsa ˙afifa lejn iddevozzjoni pawlina f’ra˙alna. Minn dan kollu li semmejna, Ωgur li l-aktar importanti huwa l-artal fil-knisja parrokkjali tal-Assunta li jixhed li kienet ix-xewqa tal-poplu li flaktar post qaddis u g˙aΩiΩ g˙alihom ida˙˙lu wkoll tifkira tal-qaddis, li flimkien ma’ Marija Assunta, huwa Patrun tal-Maltin.

xaqliba l-o˙ra tar-ra˙al, appuntu f’kantuniera tal-palazz anness matTorri Vincenti, li nbena fl-1726 millPrijur Orfeo de Vincenzo.9 Mhux mag˙ruf jekk l-istatwa tpo©©ietx hemm meta nbena l-kumpless, li or©inarjament kien iservi b˙ala kaΩin tan-nies tal-Ordni.10 Li hu Ωgur hu li n-niçça hija ftit kbira g˙all-istatwa ta’ ©o fiha, g˙alhekk jista’ jkun li kien hemm il-˙sieb li titpo©©a statwa ikbar, jew inkella li fil-fatt kien hemm statwa ikbar imma mbag˙ad inbidlet. Mill-fdalijiet taΩ-Ωebg˙a li hemm fuqha nafu li din l-istatwa flimg˙oddi kienet miΩbug˙a: il-libsa ta’ San Pawl kienet ˙adra waqt li l-mant kien a˙mar skur. Ma jidher li hemm l-ebda fdalijiet ta’ Ωebg˙a fuq ir-ras. Hija statwa artistika aktar mill-o˙ra li tinsab qrib il-katakombi, iΩda tidher li ©arrbet ˙afna ˙sarat

Riferenzi 1 Lawrenz Zammit, Decrizioni storica tal-cnisia tal Imkabba, Malta 1927, 18. 2 Arkivju Arçiveskovili ta’ Malta, Visitationes Pastorales Vol. XXIV (Davide Cocco Palmieri 1686), 4031, f. 236r, f.240v. 3 Arkivju Arçiveskovili ta’ Malta, Visitationes Pastorales Vol. XXV (Davide Cocco Palmieri 1693), 4032, f.110v. 4 Zammit, ibid. 5 Tony Terrible, Il-knisja parrokkjali ta’ Santa Marija fl-Imqabba, manuskritt f.12. 6 Dan il-kwadru Ωg˙ir iΩda ferm sabi˙ illum jinsab fis-sagristija l-qadima. 7 Dal-ventartal, li g˙andu rakkmu sempliçi imma sabi˙ ˙afna, g˙andu wkoll bΩonn ta’ restawr g˙ax fih jidhru partijiet fejn id-deheb tqaxxar u partijiet o˙rajn fejn l-injam inbarax jew ixxaqqaq. 8 Gionvanni Farrugia, Storja tan-niçeç flImqabba, Malta 1999, 39. 9 Alfie Gaullaumier, Bliet u r˙ula Maltin vol ii, Malta 1987, 537. 10 ibid. Dan nifhmuh ukoll mil-lapida li hemm imwa˙˙la mat-torri li tiddiskrevih b˙ala post ta’ pjaçir u tifkira. 11 Farrugia, 41.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

145


Triq Anthony John Coleiro, Tal-Óandaq QRM 4000 - Malta Tel: 2144 1671 • Fax: 2144 1672 Factory N, Industrial Estate, Xewkija XWK 3000 - Gozo, Malta Tel: 2155 6818 • Fax: 2155 3526 E-mail: techwood@fastnet.net.mt


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Presidenti li mexxew is-Soçjetà Informazzjoni mi©bura mis-Sur Antoine Sciberras

Paolo Caruana (1905 - 1910)

Pawlu Caruana mag˙ruf b˙ala tal-Ave Maria twieled l-Imqabba fis-16 ta’ Awwissu 1867 bin Giuseppe u Gabriella xebba Ellul. Kien mg˙ammed mill-Kappillan Fran©isk Vella. Il-parrini tieg˙u tawh l-ismijiet ta’ Paulus, Marianus, Emanuel u Innocentius. Pawlu ΩΩewwe© lil Caterina (sive Kekina) xebba Caruana. Pawlu kien ©ej minn familja tat-tajjeb g˙ax kienu bin-negozju tal-bhejjem. Il-©enituri tieg˙u ©ieli ˙allsu g˙al xi opri li saru fil-Knisja Parokkjali tal-Imqabba. Fl-1913 insibu li l-altar tal-ViΩitazzjoni ta’ Marija Ver©ni kien ir˙amat spejjeΩ ta’ Giuseppe u Gabriela née Ellul. Pawlu Caruana kien spiss jinnegozja ma’ pajjiΩi barranin. Mhux l-ewwel darba li flimkien ma’ ˙utu u martu Kekina kien isiefer g˙al skop ta’ kummerç. Paola Sciberras, residenti

l-Imqabba, tirrakkonta storja li semg˙et ming˙and il-kunjata tag˙ha Carmena Sciberras li darba waqt li Pawlu kien jinsab it-TuneΩija flimkien ma’ ˙uh, aktarx Karmnu, inqabad pri©unier. Kienu mbag˙ad bis-sa˙˙a ta’ xi TuneΩini fqar li meta kienu Malta kien ˙enn g˙alihom u ˙allihom jieklu l-karmus, li huwa ng˙ata l-libertà. Insibuh askritt fis-Sodalità talAgonizzanti fl-20 ta’ Frar 1917. Insibu wkoll lil Pawlu Caruana President taç-Çirkolu San Giuseppe, imbag˙ad ta’ Santa Maria, u fl-1911 taç-Çirkolu Pio X u baqa’ President ta’ dan il-KaΩin sal-1914. Pawlu Caruana miet fl-Imqabba l-Erbg˙a 28 ta’ Frar 1917 fl-età ta’ 50 sena. Wara l-mewt tieg˙u, martu Caterina ΩΩew©et lil Giuseppe Zammit, ˙u s-saçerdot Imqabbi Dun Innocenzo Zammit. Referenzi: Lia Carmen (1960 - ): Ìrajjiet is-Soçjetà Santa Marija u l-Banda Re Ìor© V flIstorja tal-Imqabba – Mqabba: Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V, 1997 xvi,236p.:29.2cm ISBN 99909-68-30-6 pa©na 16.

Feliç Zammit (1910 - 1920)

Feliç Zammit kien ji©i iben ilbenestant Nikola (in-Naxxari) u Theresa née Sapiano (bint l-arlu©©ar Mikielan© Sapiano). Kien ukoll ji©i minn Dun Alfons Caruana. In-nannu ta’ Feliç kien Innocenzo Zammit (in-Naxxari) li kien g˙amel spejjeΩ tieg˙u l-Istatwa tal-Madonna tal-Ìilju fil-1876.

Feliç Zammit kien mar jistudja barra minn Malta biex jil˙aq qassis però ma kienx kompla l-kors. Huwa la˙aq President tal-KaΩin Giorgio V fis-sena 1910 u baqa’ President sal-1920 meta mbag˙ad g˙al ftit taΩ-Ωmien b˙ala President sar Mikiel Ellul (Sherjam). Ta’ min jg˙id li dak iΩ-Ωmien, il-presidenti tal-kaΩini kienu jkunu nies ta’ kultura u mag˙Ωula minn fost l-aqwa nies tar-ra˙al. Feliç Zammit kellu wkoll inklinazzjoni Stricklandjana u kien ukoll jag˙mel il-meetings flImqabba bl-intenzjoni li jo˙ro© g˙all-elezzjoni mal-Partit ta’ Lord Gerald Strickland.   Referenzi: Lia Carmen (1960 - ): Ìrajjiet is-Soçjetà Santa Marija u l-Banda Re Ìor© V flIstorja tal-Imqabba – Mqabba: Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V, 1997 xvi,236p.:29.2cm ISBN 99909-68-30-6 pa©na 51 u 63.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

147


Professional Caterers with the Personal Touch

Confectionery

134, Triq il-Karmnu, Luqa

Tel: 2180 3999 Mob: 9988 3692

Scicluna Florist G a rden C en tre Specializes in:

Flower Arrangements for Weddings, Holy Communion etc. Souvenirs for every occasion, Artificial Flower and Tulle, Fresh Plants and Fruit Trees. Bronja Street, Ûurrieq – Tel: 2164 9621


www.santamarija.com Angelo Ghigo (1920 - 1925)

Angelo Ghigo twieled l-imqabba fis-6 ta’ Ìunju 1898, iben Pawlu u Francesca née Mifsud, it-tieni wild fost ˙utu Marija Assunta, Giovanni Battista, Marija Assunta u Gabriel. Fi tfulitu attenda l-ikola primarja tal-Imqabba u wara s-Seminarju Minuri fil-Furjana. L-ewwel ˙idma tas-Sur Angelo Ghigo kienet ta’ piΩatur f’pitakli. Fl-1918 da˙al skrivan fil-H.M. Dockyard minn fejn fl-1922 ©ie trasferit fl-Uffiççju Meterjolo©iku li kien g˙adu kif beda jopera f’Malta. G˙all-istorja, dan l-uffiççju kien amministrat mirRoyal Air Force b’kumpliment ta’ Senior Officer u Ωew© Forecasters. Beda jopera fi Schembri House Pieta’ u ©ie trasferit fl-1927 g˙al St. John’s Cavalier Valletta. Fl1947 mar fl-ajruport ta’ Óal Luqa u beda jitmexxa minn uffiçjal çivili. Fil-gwerra bejn l-1939 u l-1945, flassena tal-kap, is-Sur Ghigo kien jerfa’ r-responsabbilta’ tal-uffiççju. Angelo Ghigo n˙atar Meteoroligal Adminstrative Officer fis-6 ta’ Marzu 1957 biex ikun l-ewwel Malti f’dak il-grad li baqa’ jΩomm sa ma rtira bl-età fl-1962. F’età Ωg˙ira, ©ie ma˙tur President tas-Soçjetà Santa Marija tal-Imqabba, kariga li okkupa bejn l-1920 u l-1925. F’Ωog˙Ωitu studja l-muΩika u d-daqq tal-orgni. Nafu li kienu jin©abru tfal fid-dar t’o˙tu Assunta fi Triq il-Parroçça u fuq l-armonju

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

kien jg˙allimhom innijiet biex jitkantaw mal-banda fuq il-palk waqt il-Purçissjoni fil-Festa ta’ Santa Marija. Serva ta’ organista fil-parroççi tal-Imqabba, Bormla u bejn l-1931 u l-1940 fil-Furjana; fi Ωmien meta Mqabbi ie˙or, Mons. Angelo Ghigo D.D. kien Arçipriet. IΩΩewwe© lil Margerita née Butti©ie© fl-1923 u kellhom ˙amest itfal: Grace, Jane, Dun Manwel, Ìemma u Lina. Fl-1923 l-Arçisqof Mauro Caruana appuntah g˙alliem tal-IngliΩ u l-Ìejografija u serva fis-Seminarju Minuri bejn l-1923 – 1946 u l-1969 – 1976 u fil-Kulle©© ta’ San Alwi©i mill-1946 - 1969. G˙allem l-IngliΩ lin-novizzi talPatrijiet Fran©iskani Minuri u Fran©iskani Kapuççini. Bejn l-1978 u l-1983, Angelo Ghigo kiteb g˙add ta’ poeΩiji li ©ew ippubblikati f’Ìunju tal-1983 bit-titlu ‘Il-Linfa l-Qadima’. Din kienet l-a˙˙ar attività pubblika tieg˙u g˙aliex nhar il-5 ta’ Diçembru 1983, il-Mulej g˙o©bu jg˙ajjatlu g˙all-premju mist˙oqq tal-paçi fil-mistrie˙. Óabb ˙afna lil Alla, lill-Madonna u l-familja. Rispettat minn kull min kien jafu. Ûgur li Marija Assunta mill-glorja tas-sema semg˙et it-talba fil-poeΩija tieg˙u ‘Lil Ommi Marija’. Referenzi: Programm Festa Santa Marija 1996; Angelo Ghigo 1893-1983, pa©na 95 kitba tas-Sur Joseph Farrugia.

Giuseppe Bugeja (1925 - 1946) u (1947 - 1949)

g˙all-benefiççju tas-Soçjetà kif ukoll li jag˙raf b’kelma perswasiva kif iΩomm il-Kumitat u s-Soçjetà mag˙qudin. Kien bniedem integru u altruwista tant li meta l-gernatur Sir Charles Bonham Carter spiçça minn Ωjara fil-kaΩin, staqsa lis-Sur Joseph Bugeja g˙al xi rakkomandazzjoni. Ix-xewqa tieg˙u kienet çara g˙aliex talab telefon pubbliku wara esperjenza personali li kellu. Sa dak iΩ-Ωmien l-uniku telefon pubbliku kien jinsab fl-g˙assa tal-pulizija li mhux dejjem kienet tkun miftu˙a. B’hekk dan it-telefon pubbliku kien provvidenzjali u akkomoda sew lil kul˙add. Fis-sena 1934, insibu li Giuseppe Bugeja kien strumentali fl-akkwist tal-fond tal-KaΩin Re Ìor© V meta refa’ r-responsabbilta’ tax-xiri u tal-kuntratt u g˙adda s-sit g˙al sede tas-Soçjetà Dan l-akkwist kien pass ta’ prevenzjoni g˙aqlija biex is-Soçjetà ti©i kkonsolidata b’sede propjetà tag˙ha. Matul il-gwerra, l-attività talfesti waqfet g˙al kollox. F’dak iΩΩmien, meta l-In©inier IngliΩ Mr. Cyril C. Mavity kien inkarigat millAir Raid Shelter Construction ta’ Malta, is-Sur Bugeja ©ie appuntat Area Officer – Shelter Construction g˙ar-ra˙al tal-Imqabba. Fil-fatt is-Sur Bugeja kien responsabbli mill-pagi tal-˙addiema u accounts tax-xog˙ol kollu li sar fix-xelters tal-Imqabba. Il-KaΩin Re Ìor© V serva ta’ uffiççju g˙alhekk. Joseph Bugeja ΩΩewwe© lil

Giuseppe Bugeja twieled l-Imqabba nhar it-22 ta’ Diçembru 1896 iben Mastru Salv u Marija née Farrugia. Is-sur Joseph Bugeja kien ikkwalifikat fil-Bookkeeping u Typewriting u mg˙ejjun bil-lingwi li tghallem, kien Manager dehen tal-grad fl-ufficcju tieghu. Bilpersonalità li kellu kien mid˙la ta’ ˙afna nies professjonisti u ohrajn. Permezz tal-kuntatti li kellu tista’ tghid li kien jaf lil kulhadd. Joseph Bugeja kellu intuwizzjoni biex jindividwa l-potenzjal ta’ kull membru u kien jg˙inu jiΩviluppah

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

149


100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà Carmela Gauci, bint Baskal u Margherita née Facciol, nhar l-24 t’Ottubru 1937. Il-festin sar filKaΩin Re Ìor© V; kienet l-ewwel okkaΩjoni ta’ din ix-xorta li saret hemm. Kellhom familja eΩemplari b’erbat itfal; Mary, Re. Fr. Joe B.A.,Lic.D. Charlie u Terry. Fl1972, Joseph Bugeja mar joqg˙od Santa Luçija ma’ ibnu Fr. Joe meta kien kappillan hemm. Joseph Bugeja g˙adda g˙all-˙ajja ta’ dejjem fis-sena 1987 fil-Parroçça ta’ Stella Maris, tas-Sliema, meta ibnu Fr. Joe kien Kappillan. Referenzi: Programm Festa Santa Marija 1999; Joseph Bugeja (1896-1987), pa©na 25 kitba tas-Sur Joseph Farrugia. Programm Festa Santa Marija 2000; Trijunvirat Amminsitrattiv, pa©na 25 kitba tas-Sur Joseph Farrugia.

Giovanni Ghigo (1946 - 1947) u (1949-1955)

Ìanni Ghigo twieled l-Imqabba fl-1901, iben Nikola u ÌuΩeppina mwielda Caruana. Wara li ˙a l-ewwel edukazzjoni tieg˙u fliskola tal-Imqabba, Ìanni g˙adda g˙al klassijiet og˙la fl-iskola taΩÛurrieq. Attenda skola preparatorja g˙all-eΩami tad-Dockyard immexxija minn Mr. McKay f’Bormla. G˙adda mill-eΩami tadDockyard u g˙amel apprendistat ta’ shipwright. Ìanni ˙addan isseng˙a b’entuΩjaΩmu u dan kien providenzjali g˙as-Soçjetà.

150

www.santamarija.com

Wara l-ewwel gwerra dinjija, bdiet tin˙ass fost is-soçji x-xewqa li jiΩdied sostanzjalment l-armar tal-festa. Ir-responsabbilta’ talkostruzzjoni waqg˙et fuq Ìanni Ghigo li ˙a ˙sieb jordna d-disinji. Hu kien intefa’ b’ru˙u u ©ismu fuq ix-xog˙ol tal-armar. Wara li l-ewwel in˙admu l-pedestalli ta’ Sant’Anna u San Ìwakkin, kien imiss dawk tal-appostli, tal-an©li fi Triq il-Parroçça u tad-dawl. Wara dan kollu ˙ar©et l-idea li ssir statwa tal-Inkurunazzjoni tal-Madonna. Ìanni Ghigo kien talab disinn lillmag˙ruf Abram Gatt li kien ukoll superjur tieg˙u fit-tarzna. Hekk twieled il-pedestall kapolavur mag˙ruf aktar b˙ala l-‘Kolonna’. Ìanni Ghigo ΩΩewwe© lil Marija Stella xebba Mallia fl1925 u kellhom ˙ames ulied; Dun Joseph Ghigo S.J. Lic. Phil, Lic. Theol. B.Sc. Econ. (Lond), Attilio, Karmenu, Piju u Vince. Fis-sena 1934 mar joqg˙od Ra˙al Ìdid iΩda matul il-gwerra ©ie joqg˙od l-Imqabba fl-istess dar li kellu qabel. Wara Ìanni re©a’ mar joqg˙od Ra˙al Ìdid iΩda regolarment kien imur il-kaΩin bir-rota, xemx u xita, nhar ta’ Óadd, festi u meta kien ikun hemm bΩonn. In˙atar president fissena 1949 u baqa’ fil-kariga sal1953 meta rtira min˙abba sa˙˙tu. L-a˙˙ar ˙idma imperattiva tieg˙u kienet l-idea tat-tkabbir tal-kaΩin fl-1946. Il-bini li kien jikkonsisti f’sala fl-ewwel sular u kolonnar fil-portiku beda meta Ìanni kien g˙adu President tas-Soçjetà. Hu kellu s-sodisfazzjon li jara l-portiku u s-sala prinçipali lesti ghallfesti kbar li g˙amlet is-Soçjetà fl-okkaΩjoni tad-defenizzjoni tadDomma tal-Assunzjoni.

primarja tal-Gvern u l-Kulle©© De La Salle. Da˙al b˙ala ‘apprentice joiner’ fit-Tarzna tal-armiraljat fl1945. Beda jitg˙allem il-muΩika u d-daqq tal-oboe fil-kaΩin Re Ìor© V u ddebutta mal-Okestra Santa Marija. Bandist regolari tal-Banda Re Ìor© V mit-twaqqif tag˙ha fl1947. Fl-1953 ˙adem bradella u bankun g˙all-istatwa tal-Madonna tar-RuΩarju fil-knisja parrokkjali tal-Imqabba. Din l-opra ©iet iddisinjata minnu stess bi stil kompletament ©did g˙al dak li soltu naraw. Fl-istess sena ddisinja u ˙adem il-bieb ta’ barra tal-kaΩin Re Ìor© V. Fl-1950 beda l-istudji tieg˙u tal-armonija u l-kontrapont g˙and is-surmast Carmelo Costa u kkwalifika g˙ad-diploma A.Mus. LCM. fl-1953. Sadattant Leonard Spiteri ©ie ma˙tur Surmast Direttur tal-Banda Re Ìor© V, kariga li okkupa bejn l-1951 u l-1956. Inkura©©it mill-ewwel suççessi fl-istudji muΩikali, iddeçieda li japprofondixxi b’iktar serjetà. Fl-1956 mar Londra u rre©istra b˙ala student tal-London College of Music u l-Guild Hall of Music and Drama fejn kien jattendi b˙ala ‘evening classes student’. Fl-1957 ikkwalifika g˙ad-diploma L.Mus. LCM. u g˙al F.L.C.M. fl-1962. Sa fejn hu mag˙ruf dan kien l-ewwel Malti li studja fil-London College of Music u mmerita dawn iΩ-Ωew© diplomi.

Referenzi: Programm Festa Santa Marija 2000; Trijunvirat Amministrattiv, pa©na 29 kitba tas-Sur’ Joseph Farrugia.

Leonard Spiteri (1955 - 1956)

Leonard Spiteri twieled l-Imqabba nhar it-18 ta’ Jannar 1930, iben ÌuΩeppi u Marija née Debattista. Attenda l-iskola

Festa 2010 Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba


www.santamarija.com Lura f’Malta fl-1964 kiteb innu “Lil Marija Assunta” g˙all-banda li tant kien ˙adem g˙aliha - il-Banda Re Ìor© V. Dan ir-rigal kien l-ewwel innu g˙all-vuçi pwerili li kellha s-Soçjetà Santa Marija g˙all-festa tal-parroçça. Mill-mod kif bena din il-kompoΩizzjoni u l-maestrija fl-armonija, nibdew nifhmu l-abilta’ ta’ dan is-surmast kompoΩitur. Indaqq l-ewwel darba mill-Banda Re Ìor© V minn fuq iz-zuntier fi ˙ru© il-vara ta’ Santa Marija min-niçça nhar il-Óadd 9 ta’ Awissu 1964, u kien kantat minn kor ta’ xebbiet tas-Soçjetà. Fl-istess sena ˙adem bankun fejn jitpo©©a s-salib u l-lanterni talfratellanza tar-RuΩarju u fl-istess Ωmien ukoll irrinova l-bieb ta’ barra tal-kaΩin. F’Novembru 1964 ©ie impjegat b˙ala Full time Visiting Master fil-muΩika u l-craft madDipartiment tal-Edukazzjoni fejn wara ©ie stabbilit. Dam 27 sena f’dan l-impjieg sa ma rtira bl-età. Fl-1965 kellu sehem kbir fiddekorazzjoni tas-sala tal-kaΩin tasSoçjetà Santa Marija. Fuq disinn tas-Sur ÌuΩè Galea, mir-Rabat, g˙amel il-forom g˙all-iskultura kollha tas-saqaf u wara ffurmahom u wa˙˙alhom f’posthom. Mhux possibbli nelenkaw l-kontribut tieg˙u, madanakollu biΩΩejjed ng˙idu li kien mo˙˙ prinçipali wara x-xog˙ol. Bejn l-1984 u l-1986 Mro. Spiteri ddisinja u ˙adem in-niçça g˙all-istatwa ta’ San Bastjan. Din hi l-akbar xog˙ol fid-daqs li ˙ar©et minn idejh. Fuq disinn tas-Sur Frans Galea ˙adem ix-xog˙ol tal-injam talpedestall waqt li l-abbozzi tal-bronΩ saru mid-disinjatur. Óadem ukoll il-baΩi tan-niçça g˙all-Madonna tadDuluri, li qatt ma kienet kompluta. F’dan ix-xog˙ol ta’ min japprezza d-disinn, kostruzzjoni, il-kwalità u metodu tal-interzja li je˙odna lura g˙al mijiet ta’ snin, xog˙ol li ma tantx jidher fil-knejjes ta’ San Bastjan, Óal Qormi, fejn mar jg˙ix meta ΩΩewwe© lil Josephine née Borg fl-1968. G˙ad li g˙al dawn is-snin kollha g˙ex barra minn ra˙al twelidu,

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Mro. Leonard Spiteri g˙adu j˙obb u jinteressa ru˙u fl-Imqabba u b’mod partikulari fis-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V. Referenzi: Estratt mill-Programm  Festa Santa Marija Mqabba 2003 pa©na 128 - kitba tas-Sur Joseph Farrugia.

Charles Sciberras (1956 - 1962)

Chev. Charles Sciberras O.S.J. twieled f’Ottubru tas-sena 1938. Studja fil-Kulle©© ta’ St. Michael u wara kompla bl-istudji tieg˙u flUniversità ta’ Malta. Óadem b˙ala g˙alliem u aktar tard ˙adem ukoll mas-Servizzi Çivili. Chev. Charles Sciberras O.S.J. kellu diversi karigi f’g˙aqdiet differenti fosthom fis-Segretarjat Óaddiema mal-Partit Nazzjonalista, fl-Assoçjazzjoni Libertas kif ukoll fil-Malta Football Association. Kien ukoll referee tal-football fissnin sittin u sebg˙inijiet. Bejn is-snin 1956 u 1962 ©ie ma˙tur b˙ala President tasSoçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V tal-Imqabba. Chev. Charles Sciberras O.S.J. kien ukoll ikkontesta l-elezzjonijiet ©enerali tal-1987 u tal-1992. Imbag˙ad f’Marzu tas-sena 1994 kien ma˙tur b˙ala l-ewwel Sindku ta’ San Ìiljan. Chev. Charles Sciberras O.S.J. kien miΩΩewwe© lil Yvonne u kellhom Ωew© subien, il-W.Rev. Kanonku Etienne u Owen. Miet nhar il-Óamis 4 ta’

Settembru 2008 fl-età ta’ 69 sena. Il-funeral tieg˙u sar filKnisja Parrokkjali tal-Karmnu ©ewwa l-Balluta u d-difna saret fiç-Çimiterju ta’ Santa Marija Addolorata.

George Busuttil (1962 - 1966) u (1977 - 1983)

George Busuttil twieled l-Imqabba fit-30 t’Ottubru 1942 bin Anthony u Rita née Ciantar. Studja fl-iskola primarja tal-Imqabba u wara kompla fil-Lyceum u l-Kulle©© tal-G˙alliema. Óadem b˙ala g˙alliem fl-iskejjel Primarji u Sekondarji u rtira b˙ala Assistant Surmast tal-Junior Lyceum. IΩΩewwe© lil Mary née Mifsud u kellhom tlett itfal. Wara l-mewt ta’ martu Mary, iΩΩewwe© lil Lukky née Farrugia u mar joqg˙od iΩÛurrieq. Kien attiv fil-KaΩin Santa Marija b˙ala membru tal-Kumitat fejn serva wkoll ta’ President bejn is-snin 1962 u 1966 kif ukoll bejn il-1977 u 1983.. B˙ala passatemp ewlieni kellu l-attivitajiet sportivi fejn ikkwalifika wkoll b˙ala kowç fl-1972. Ikkowçja diversi timijiet tal-futbol u fost l-unuri reba˙ kien hemm ilkampjonat tal-g˙ola DiviΩjoni talfutbol Malti ma’ Hibernians FC fissena 1976 biex wara reba˙ l-istess titlu ma’ Valletta fl-1990. Proprju minn din is-sena George ser ikun qed joffri l-g˙ajnuna tieg˙u ukoll

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

151


Lorraine’s Beauty Clinic Triq il-Madonna tal-Gilju, Mqabba Your skin deserves the best. Offering customized facial and body treatments. Specializing in body massage, Slimming programmes with Ultratone and Spa Wraps; Electrolysis and waxing. For all treatments please book in advance. Tel: 2168 9785 / 2164 1263 Mob: 9945 0647

Scaffolding gÓall -kiri

G˙al kull tip ta’ xog˙ol fuq il-fil, tibjid, tik˙il, kisi u restawr fuq l-antik Mob: 9924 4807 jew 9986 1751


www.santamarija.com ma’ Mqabba FC Youth Nursery b’risq it-tfal Imqabbin. G˙andu g˙al qalbu ˙afna x-xog˙ol fil-Volontarjat. Fil-preΩent jag˙ti sehem fl-organizzazzjoni talpurçissjoni tal-Festa. Attwalment George huwa attiv ma’ A©enzija tal-ivja©©ar.

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

l-ftehim bejn is-Soçjetà u l-Knisja tal-Imqabba tal-10 t’Ottubru 1960 u ma˙tur kaxxier tal-Kumitat Festa Santa Marija. Huwa baqa’ jokkupa dawn il-karigi sal-1966. Bejn l-1966 u l-1969 ©ie ma˙tur President tasSoçjetà King George V Band Club. Joseph Farrugia ikkompona dawn l-innijiet u marçi: 1961 – Innu lil Santa Marija 1994 – Innu lil Marija Assunta 1995 – Marc – Lill-Fundatur ÌuΩeppi Galea 1997 – Març – Lil Ra˙al Twelidi Huwa ppubblika wkoll g˙add ta’ profili ta’ persuni Mqabbin u diversi artikoli o˙ra relatati malImqabba u Óal Qormi. Joseph Farrugia huwa miΩΩewwe© lil Margaret née Mangion u g˙andhom tlett itfal.

Joseph Farrugia (1966 - 1969)

Joseph Farrugia twieled l-Imqabba fl-1926, iben Pawlu u Rosanna née Ellul. Attenda l-iskola primarja tal-Gvern sas-6th Standard, skola preparatorja g˙all-eΩami tadd˙ul fit-Tarzna tal-Armiraljat, fejn beda ja˙dem fl-1943. Huwa t˙arre© u ˙adem fl-in©inerija mekkanika sal-1958, u kompla ja˙dem masServizzi IngliΩi fuq xog˙ol klerikali sal-1978. Fl-1979 beda ja˙dem malGvern b˙ala skrivan u fl-1987 irtira bl-età fil-grad ta’ Executive Officer mal-Università ta’ Malta. Fl-1943 huwa beda jattendi ghat-tag˙lim tal-muΩika fil-KaΩin Santa Marija u kien idoqq il-vjolin mal-Orkestra Santa Marija. Fl-1946 assoçja ru˙u mal-Banda Re Ìor© V sal-1951. Bejn l-1966 u l-2006 kien membru tal-Kappella Frankie Diacono, fejn kien idoqq il-vjolin. Bejn l-1947 u l-1951 kien membru tal-Kumitat tas-Soçjetà Santa Marija, rappreΩentant talBanda Re Ìor© V fil-Kumitat u Delegat fil-Malta Band Clubs Association. Ìie elett membru fl-ewwel Kumitat ma˙tur wara

Louis Galea (1969 - 1973)

Louis Galea twieled fis-sena 1948, iben il-Fundatur tal-Banda Re Ìor© V ÌuΩeppi Galea. Fis-sena 1966 Louis Galea ©ie ma˙tur b˙ala President tal-‘Students Catholic Guild’ fl-Università ta’ Malta. Sentejn wara eΩattament fis-sena 1968, b˙ala student kien wie˙ed mill-organizzaturi ewlenin tal-kampanja ‘Djar ghall-Maltin’. Fis-sena 1971, ikkontesta g˙allewwel darba l-Elezzjoni Ìenerali, biss ma kienx ©ie elett. In˙atar b˙ala president tas-Soçjetà fis-

sena 1969 fejn dam f’din il-kariga sas-sena 1973. Huwa ©ie ma˙tur b˙ala wie˙ed mill-Presidenti Onorarji tas-Soçjetà. Sa mis-sena 1976 Dr. Louis Galea dejjem kien elett fl-Elezzjonijiet Ìenerali u eventwalment serva b˙ala l-ewwel, Shadow Minister g˙as-Servizzi Soçjali u Xog˙ol, wara ©ie ma˙tur Ministru tal-Politika Soçjali fissena 1987. Fis-sena 1992 ©ie mog˙ti t-tmexxija tal-Ministeru tal-Intern u Ûvilupp Soçjali u fissena 1995 Ministru g˙all-IΩvilupp Soçjali. Bejn l-1998 u l-2003 Louis Galea serva b˙ala Ministru tal-Edukazzjoni u ˙adem favur l-iΩvilupp tal-potenzjal tal-Poplu Malti fl-oqsma tal-Edukazzjoni, Ûg˙aΩag˙ Kultura u Sport u kien ikopri wkoll l-oqsma tat-ta˙ri© tul il-˙ajja, politika dwar ix-Xjenza u t-Teknolo©ija, Libreriji u Arkivji. Fis-sena 2008, l-Onorevoli Dr. Louis Galea ©ie ma˙tur b˙ala Speaker tal-Kamra tarRappreΩentanti tal-Parlament filwaqt li fis-sena 2010 ©ie nnominat sabiex iservi fil-Qrati tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea.

Charles Sciberras (1973 - 1975)

It-Tabib Carmel M. Sciberras twieled l-Imqabba fit-28 ta’ Settembru 1951, iben Giovanni Sciberras u Vincenza née Sciberras. Óa l-edukazzjoni primarja fliskola tal-Gvern fl-Imqabba u dik

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

153


Planning a party?

PISCOPO’S CASH & CARRY

can provide you with all your needs Small pizza, sausage rolls, ice cream, stuffed olives, beers and minerals, juices, Panini, Gateaux, napkins, balloons, disposable plates and much much more!

All items at a discounted price!! Triq Erba’ MwieΩeb St. Paul’s Bay SPB 06 Tel: 2157 0265, 2157 0375


www.santamarija.com sekondarja fil-Liçeo l-Óamrun. Kompla l-istudju tax-Xjenza filJunior College tal-Università ta’ Malta. Wara, g˙amel xi Ωmien jg˙allem l-Matematika fil-Kulle©© Dumnikan St. Albert the Great. Fl1972 beda l-istudju tal-Mediçina u temm dan l-istudju b’suççess fl-1977 meta ˙a l-lawrija tad-Dottorat filMediçina. Min˙abba s-sitwazzjoni prevalenti ta’ dak iΩ-Ωmien fil-kamp mediku, kellu jmur l-Ingilterra biex ikompli jipprattika l-Mediçina fejn ˙adem f’diversi sptarijiet u wara sar Speçjalista fil-Mediçina tal-Familja. Fl-1983 irritorna bil-familja f’Malta u beda ja˙dem b˙ala Tabib filKura Primarja fid-Dipartiment tasSa˙˙a u b˙ala Tabib tal-Familja f’ra˙al twelidu l-Imqabba kif ukoll l-Qrendi u ÓaΩ-Ûebbu©, il-post fejn joqg˙od. Fl-1992 ing˙aqad mal-Korp tal-Pulizija b˙ala Tabib Ewlieni tal-Korp u llum jokkupa l-grad ta’ Supredentent fl-istess Korp. Sa minn çkunitu kien attiv ˙afna fil-˙ajja soçjali Mqabbija u kien membru ta’ diversi g˙aqdiet Imqabbin. Kien ˙abrieki ˙afna filkamp taΩ-Ωg˙aΩag˙ u kien wie˙ed miΩ-Ωg˙aΩag˙ pijunieri li ˙abirku ˙afna u meddew idejhom biex infeta˙ il-Youth Centre. Sa miΩ-Ωog˙Ωija beda jinvolvi ru˙u fit-tre©ija tas-Soçjetà ta’ Santa Marija billi da˙al fil-Kumitat tal-istess KaΩin. Fl-1973 in˙atar President tal-istess Soçjetà Santa Marija. Wara tliet snin, min˙abba ra©unijiet ta’ studju, irreΩenja minn din il-Kariga. Il-bidu tassnin sebg˙in kienu diffiçli ˙afna g˙as-Soçjetà kemm mil-lat lokali kif ukoll minn dak governattiv. IlPresident kien biddel l-istruttura talfuljett tal-programm tal-Festa billi Ωied n-numru ta’ pa©ni miktuba. Din kienet xi ˙a©a innovattiva li saret g˙all-ewwel darba fil-festi Maltin kollha. Inbidlet ukoll izzokklatura tal-faççata tal-KaΩin u nbidel d-drapp tal-Istandard Malti. Sar ukoll ir-restawr talarmar eΩistenti. IΩda l-akbar opra g˙all-Festa ta’ Santa Marija saret proprju fil-Knisja Parrokkjali meta

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

b’˙idma u kooperazzjoni s˙i˙a mal-Kappillan tkabbru u nbidel il-post ta’ fejn jintramaw iΩ-Ωew© linef kbar li jinxteg˙lu biss f’Santa Marija. Saru anke l-linef Ωg˙ar li wkoll jintramaw biss f’Santa Marija. Ma’ dawn Ωdiedu Ωew© linef o˙ra biex jakkumpanjaw lil dawk li qabel kienu jintramaw filkappelluni u li jinxtg˙elu fil-festi prinçipali tal-Parroçça. Dr. Sciberras baqa’ sal-lum attiv fis-Soçjetà u sena wara l-o˙ra jag˙ti l-kontribut tieg˙u g˙all-Festa ta’ Santa Marija. Huwa miΩΩewwe© lil Valerie née Abela Medici, g˙andu erba’ ulied u joqg˙od ÓaΩ-Ûebbu©.

Joseph Ghigo (1975 - 1977)

Is-Sur ÌuΩepp Ghigo ilu mid˙la tal-kaΩin sa mill-1935. Dik is-sena saret festa ad unur l-g˙eluq il-25 sena tar-Re Ìor© V fuq it-tron talIngilterra. Kienu saru festi kbar. Il-kaΩin kien armat bil-bandalori mal-pilastri. ÌuΩepp qatt qabel ma kien ra dawk l-affarijiet u allura kienu dawn li ressquh pass pass lejn il-kaΩin, u l-impressjoni baqg˙et f’mo˙˙u. ÌuΩepp kien dilettant kbir tallog˙ob tan-nar tal-art, u mo˙˙u kien dejjem g˙addej, ja˙seb kif jista’ jo˙loq xi ˙a©a ©dida, u li tkun l-ewwel ©ol-Imqabba, u kif ukoll forsi ©o Malta. Kien xog˙ol li jirrikjedi ˙afna ˙sieb. Ûew© innovazzjonijiet li ˙ar©u ming˙and

ÌuΩepp kien proprju l-universal joint kif ukoll il-famuΩ arlo©© replika ta’ dak tal-Knisja parrokkjali li kien sa˙ansitra jdoqq it-tokki. Il-©ibda g˙all-kaΩin u g˙all-festa kienu l-ka©un li ta ru˙u u sa˙˙tu g˙al dak l-iskop. L-ewwel kien gie elett b˙ala segretarju u sa˙ansitra wara b˙ala President tas-Soçjetà bejn is-snin 1975 u 1977, g˙ax ilpartitarji kienu jaraw fih bniedem ˙abrieki, onest u patrijott kbir lejn il-kaΩin. ÌuΩepp Ghigo flimkien ma’ ˙utu Kola u l-mibki Dun Karm huma benefatturi tas-Soçjetà. Fissnin tmenin g˙addew biçça art lisSoçjetà fejn illum jinsab wie˙ed mill-im˙aΩen.

Leonard Farrugia (1983 - 1984)

Leonard Farrugia bla dubju jibqa’ mfakkar fi ˙dan is-Soçjetà tag˙na b˙ala wie˙ed mill-pijunieri ewlenin li ˙adem bla heda sabiex is-Soçjetà tag˙na tibqa miexja ’l quddiem fil-qasam muΩikali. Nardu, kif kien l-aktar mag˙ruf mag˙na, serva b˙ala bandist tista’ tg˙id sa mill-ewwel snin tal-banda, u baqa’ sa ftit Ωmien qabel ˙alliena. Ûgur li Nardu ma waqafx idoqq g˙ax ried hu. Çertament kienet sa˙˙tu li waqqfitu. Dan kienet tixhdu l-bixra mdejqa ta’ wiççu kull meta kien jisma’ l-banda waqt il-kunçert u hu ma setax idoqq. Nardu kien ukoll Assistent Surmast tal-Banda Re Ìor© V, u mexxa g˙al ˙afna snin

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

155


COMPUTER BARGAINS Computer Systems Laptops • Upgrades Repairs • Accessories Peripherals & Networking Andrè Cassar ( Director)

Triq tal-Ma˙Ωnier, Luqa LQA 04 - Malta Tel/Fax: 21667999 • Mob: 9945 3187 • E-mail: compbargains@onvol.net Opening Hours: Mon to Sat: 9.00am - 1.00pm • Mon to Fri: 4.00pm - 7.00pm

Dolceria Croce Bonaci We are the originals Over 100 years Experience (Prop. Charles Bonaci) Dolceria: Shop: 32, St. Ursula Street, 24D, St. John Street, Valletta Valletta. Tel/Fax: 2122 5924 Tel: 2124 7933


www.santamarija.com l-iskola tal-muΩika tas-Soçjetà tag˙na. Leonard, jew a˙jar kif l-aktar konna nafuh, Nardu, twieled nhar is26 ta’ Lulju 1931 u kien iben Joseph u Marija Re©ina, xebba Scicluna. IΩΩewwe© lil martu Mansi nhar is-6 ta’ Novembru 1956. Kellhom erbat itfal: Joseph, Gina, Mario u Susan. Óadem g˙al aktar minn 30 sena mad-Dipartiment tal-Posta. Kien ra©el iddedikat ferm lejn ilfamilja tant li kien lest jag˙mel kull sagrifiççju me˙tie©. Wara ©urnata xog˙ol il-Posta kont tarah jibqa’ sejjer ikompli ja˙dem xi xog˙ol fil-©ebel u mbag˙ad filg˙axija jmur idoqq f’xi tie©. Tg˙allem idoqq il-Kurunetta fil-Óamrun g˙and Mro. Twanny Chircop, li ji©i ˙u t-tenur ta’ fama mondjali, Oreste. Matul il-karriera muΩikali tieg˙u tista’ tg˙id li daqq mal-baned kollha Maltin. Kien ukoll imfittex biex idoqq malorkestra fil-knejjes. Fil-Ìimg˙a l-Kbira, ©eneralment kien idoqq ©ewwa Óal-G˙axaq u Ω-Ûejtun. Jiem ta’ impenn muΩikali g˙al Nardu kienu jkunu Ωgur dawk talKarnival. Allegra wkoll ˙afna nies waqt g˙add ta’ ti©ijiet, flimkien mal-orkestri ta’ Jimmy Dowling u Julio Tanti. Però l-aktar g˙al qalb Nardu kienet bla dubju l-Banda Re Ìor© V u warajha l-Banda Queen Victoria taΩ-Ûurrieq, fejn g˙amel ˙afna snin idoqq Kurunetta Solista. Il-muΩika kien je˙odha b’ serjetà kbira. Daqq sa˙ansitra barra minn Malta, ©ewwa l-Awstralja fost l-emigranti Maltin. L-arti u l-muΩika kienu ©o qalb Nardu. Fi ˙dan is-Soçjetà tista’ tg˙id involva ru˙u f’kull qasam. Kien fil-kumitat fejn serva anke b˙ala President u aktar tard President Onorarju. FiΩ-Ωog˙Ωija tieg˙u kien membru tal-g˙aqda tan-nar. Kien ukoll jag˙mel parti attiva mal-grupp tejatrali Aurora. Min jaf kemm daqq il-kurunetta waqt it-teatrin u min jaf kemm organizza kompetizzjonijiet tal-kant ©ewwa s-sala prinçipali talkaΩin. Però l-aktar ˙a©a g˙al qalbu fisSoçjetà kienet bla dubju l-Banda:

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

it-tieni familja tieg˙u kienet tista’ tg˙id li hi l-Banda. Nardu regolarment kien jis˙aq li: “IlKaΩin huwa tal-Banda. G˙alhekk fil-KaΩin il-muΩika g˙andu jkollha l-ewwel prijorità. Il-Banda g˙andha tkun is-Sinsla tas-Soçjetà”. Nardu sal-a˙˙ar mumenti ta’ ˙ajtu kien jemmen li: “Jekk  g˙andek  g˙al qalbek  il-©id tas-Soçjetà ridt tibni pedament sod g˙all-Banda, permezz tat-tag˙lim kontinwu u r-rispett talbandisti tal-post”. Kien spiss jghid:  “Daqs kemm i˙oss bandist tal-post g˙all-banda tieg˙u, ma jista’ j˙oss l-ebda bandist iehor li jkun qed ji©i maqlug˙ bil-flus”.  Nardu kien jaf dan mill-esperjenza tieg˙u malBaned.  Bandist tal-post mg˙allem sew muΩikalment iΩda li jkollu fil-vini tieg˙u ji©ri d-demm ta’ Mqabbi ©ej minn familja li dejjem kienet qrib il-kaΩin u l-festa ta’ Santa Marija tag˙mel id-differenza kollha.  Nardu dejjem sa˙aq li l-Banda tkun mibnija madwar l-element Imqabbi. Fit-trufijiet dejjem ried li jkun hemm Bandisti Mqabbin !! Nardu ˙adem ˙afna biex ilbanda tibqa’ ˙ajja b’mod speçjali wara li ˙afna mill-bandisti emigraw fis-snin sittin. Kien jemmen ˙afna fit-tag˙lim u nistg˙u ng˙idu li fisSoçjetà Ωera çertu m˙abba u flistess ˙in dixxiplina sabiex dak kollu li g˙andu x’jaqsam malBanda jittie˙ed bl-akbar serjetà.  Minbarra dan, kellu wkoll pinna muΩikali tajba u l-melodiji li kien juΩa fil-marçi li kkompona kienu tieg˙u biss!  Jekk l-Innu Març “Marija Assunta” huwa t-timbru ta’ Nardu b˙ala kompoΩitur talMarçi tal-widna, il-Març Funebri tieg˙u “Tislima” juri s-sensittività muΩikali kbira li kellu.  Nardu baqa’ j˙obb il-Banda sal-a˙˙ar nifs ta’ ˙ajtu. Min˙abba sa˙˙tu kellu kontra qalbu jieqaf idoqq. Però xorta wa˙da baqa’ jinΩel il-kaΩin g˙all-kunçert. Ma kienx joqg˙od ming˙ajr ma’ jara kif inhi sejra l-banda. Kien ˙a gost ˙afna meta sar jaf li l-banda kienet ser issiefer l-Italja. Ma kellux ixxorti li jakkumpanjana l-Italja g˙ax

miet ftit xhur biss qabel morna ndoqqu l-Italja. Kien ikun Ωgur sodisfazzjon kbir g˙al Nardu kieku kellu jara l-Banda tag˙mel dak issuççess kbir Internazzjonali f’Lulju tal-1996. Min jaf kemm kien jifra˙, u bir-ra©un jitkabbar, li kieku fl1998 kien g˙adu mag˙na meta primarjament bis-sa˙˙a tal-Banda li hu tant ˙abb, is-Soçjetà tag˙na kisbet l-unur presti©©juΩ u uniku, Les Etoiles d’Or du Jumelage. Mhux ta’ b’xejn li t-tifkiriet ta’ dan l-unur illum jinsabu ©ewwa l-KaΩin fis-Sala tal-Kunçerti tal-Banda, merfug˙a ˙dejn il-Kurunetta li Nardu daqq g˙al ˙afna snin malBanda Re Ìor© V. Óajr g˙all-informazzjoni: Sinjura Mansi Farrugia (mart Nardu) kif ukoll In©. Mro. Anthony Camilleri.

Joseph Sciberras (1984 - 1985)

Is-Sur Joseph Sciberras twieled l-Imqabba nhar il-5 ta’ Awwissu 1948, iben Giovanni Sciberras u Vincenza Sciberras. Óa l-edukazzjoni primarja fliskola primarja tal-Imqabba u dik sekondarja fil-Kulle©© De La Salle, Kottonera. Kompla jistudja s-seng˙a ta’ mekkanik u da˙al ja˙dem fis-settur privat malKumpanija Malta Rubber (Dowty) b˙ala Maintenance Mechanic. Fl1976 ing˙aqad fil-Korp tal-Pulizija u la˙aq il-grad ta’ Sur©ent. G˙amel xi Ωmien ja˙dem b˙ala selfemployed f’diversi setturi u wara

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

157


Nick’s Agriculture Supplier of Agricultural and Gardening Products + Others • Plant Protection Products • • Fertilizers • • Irrigation Fittings • Pots • • Peat and Potting Compost • • Drip Irrigation Systems • • Pet Foods and Other • Mons. Mikiel Azzopardi Street, Si©©iewi Tel: 2146 5869


www.santamarija.com re©a’ ng˙aqad mal-Korp. Fl-1994 re©a’ beda ja˙dem speçjalment b˙ala stallatur tad-dawl u ilma. Illum huwa pensjonant. Il-Festa minn dejjem kienet g˙al qalbu, tant li g˙amel xi Ωmien ja˙dem fid-delizzju tan-nar. Is-sehem tieg˙u fil-festa baqa’ dejjem jikber sabiex fl-1984 sar President tas-Soçjetà. Kellu viΩjoni twila tant li g˙alkemm kellu ˙afna oppoΩizzjoni minn xi partitarji, irnexxielu jaqta’ d-drawwa tal-˙ruq tas-sfafar u gassijiet li kienu jsiru fil-marçi brijuΩi. B’hekk ilBanda kellha ˙afna aktar sehem f’dawn il-marçi. Din kienet ukoll xi ˙a©a ©dida g˙all-Festi Maltin u li nbdiet mis-Soçjetà tag˙na - ferm qabel ma ttie˙det l-istess deçiΩjoni mill-awtorijiet governattivi. Óa ˙sieb li jkabbar il-programm tal-festa billi fl-1984 in˙are© g˙all-ewwel darba f’forma ta’ ktieb. Sar ukoll ir-riforniment tal-bar kif ukoll saret iz-zokklatura tal-ir˙am fl-entrata talKaΩin. Baqa’ jipparteçipa fil-˙idma tasSoçjetà billi g˙al bosta drabi kien membru attiv f’diversi Kumitati Çentrali. Huwa miΩΩewwe© lil Ìor©ina née Camilleri u g˙andu tlett itfal u joqg˙od l-Imqabba.

Joseph Farrugia (1985 - 1990)

Is-Sur Joe Farrugia mag˙uf b˙ala l-Farell twieled iΩ-Ûurrieq fis-26 t’Ottubru 1956. g˙ex g˙al diversi snin l-Imqabba u llum il©urnata joqg˙od f’Óal Tarxien. Sa minn età Ωg˙ira beda ja˙dem fin-negozju, f’liema qasam illum g˙andu esperjenza kbira. Is-Sur Joe Farrugia hu bniedem sportiv ˙afna u sa minn çkunitu kien attiv fil-futbol, fejn lag˙ab ma’ Mqabba F.C. u aktar tard ma’ Óamrun Spartans u St. Patrick F.C. Fil-karriera sportiva tieg˙u, Joe Farrugia ççelebra mumenti sbie˙ ma’ s˙abu tat-tim, fosthom promozzjonijiet u esperjenza ma tintesiex meta Mqabba F.C. rnexxielhom jitilg˙u mit-tielet diviΩjoni g˙all-Premier bi 43 log˙ba mhix meg˙luba.

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Wara l-esperjenzi tieg˙u b˙ala pleyer, Joe Farrugia beda jinvolvi ru˙u fil-festi, b’kollaborazzjoni mal-kaΩini tal-banda li dejjem sabu l-g˙ajnuna tieg˙u. Joe kien ukoll in˙atar President tas-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V tal-Imqabba fis-sena 1985. Dam jokkupa din il-kariga sas-sena 1990. Joe kien ukoll involut f’diversi g˙aqdiet o˙ra b’mod regolari. Joe Farrugia huwa miΩΩewwe© lil Nicolina u g˙andu tlett ulied, Philip, David u Annette. Sa minn età iΩg˙ar Joe kellu wkoll interess fil-politika. Kien fis-snin disg˙in meta ©ie m˙ajjar sabiex jo˙ro© g˙all-politika mal-Partit Laburista. Fis-sena 1996 kien elett Membru Parlamentari u kien jifforma parti minn Gvern Laburista. G˙al numru ta’ snin, Joe kien ukoll kontributur regolari fuq il-©urnali lokali.

Carmel Zahra (1990 -     )

uΩati kif ukoll da˙al fl-industrija tal-bini u artijiet. Fl-1998 sar Direttur Mani©erjali tas-sala tatti©ijiet Palazzo Nobile u llum huwa pensjonant. Minn Ωog˙Ωitu kellu ˙erqa kbira g˙all-Festa u wara xi Ωmien jg˙in fid-delizzju tan-nar, xtaq li jkollu ˙idma aktar diretta fis-Soçjetà. G˙alhekk fl-1986 sar membru filKumitat Çentrali u bejn l-1988 ul1990 okkupa l-kariga ta’ Segretarju tas-Soçjetà. Fl-1990 n˙atar b˙ala President u Ωgur li qatt ma g˙addielu minn mo˙˙u li din il-kariga kienet ser tkun wa˙da dejjiema. Tant li sal-lum g˙adu jokkupa din l-kariga ming˙ajr ebda interruzzjoni. G˙andu esperjenza kbira fil-bini u g˙alhekk Ωgur li ma jistax jonqos li l-Presidenza tieg˙u ma tkunx karatterizzata minn programm s˙i˙ ta’ tibdil strutturali fil-Sede tasSoçjetà kif ukoll embelliment talistess KaΩin. Saru ˙afna pro©etti, fosthom it-tibdil tat-tara© ewlieni biex dan sar tal-granit, il-bini tattieni ma˙Ωen u s-sala ta’ fuqu, ir-restawr tas-Sala Prinçipali u t-twettiq tal-pro©ett tal-pitturi varji u maestuΩi li jsebb˙u lil din is-sala – il-Konvoj, Maria Regina, l-Arti u o˙rajn. Ing˙ata l-bidu g˙all-bini tal-plançier u saru diversi tkabbir tal-armar u statwi ©odda li jkomplu jkabbru u jsebb˙u l-Festa ta’ Santa Marija. Impossibbli li ssemmi kull ma sar matul dawn l-g˙oxrin sena. Imma l-akbar monument li ser jit˙alla huwa l-estensjoni tal-KaΩin, ˙olma li ilha tberren fil-mo˙˙ tal-

Is-Sur Carmel Zahra twieled l-Imqabba nhar is-26 ta’ Ottubru, iben Joseph Zahra u M’Grace née Zammit. Óa l-edukazzjoni primarja fliskola primarja tal-Imqabba u dik sekondarja fit-Technical Institute Paola. Minn età Ωg˙ira beda ja˙dem fl-industrija tal-©ebel, l-ewwel b˙ala impjegat ma’ missieru u wara b˙ala self-employed fl-istess industrija tieg˙u. Fl-1984 g˙amel xi Ωmien qasir ja˙dem bix-xarabank, sabiex wara sar importatur tal-in©enji

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

159


Panel Beating • Spray Painting Lawrence Grixti

Demsweet rage Ga

Sejba Road, Mqabba Mob: 9945 5636 Tel: 2164 2992 do not waste your time going around stop at

where you will find

everything under one roof More brands available...

Qrendi Road, Ûurrieq (Ódejn l-Armerija) ZRQ 04. Tel / Fax: 21 642465


www.santamarija.com President u li din is-sena ser issir realtà, proprju rigal sabi˙ g˙allFesti Çentinarji. Saru diversi Ωjarat minn ˙afna personalitajiet distinti fosthom Presidenti ta’ Malta, Prim Ministri u Politikanti distinti, Arçisqfijiet ta’ Malta u Isqfijiet o˙ra, Ambaxxaturi u nies o˙ra prominenti fil-˙ajja Maltija kif ukoll barranija. Kien hemm ukoll laqg˙at mal-Familja Rjali IngliΩa. Avveniment

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

importanti kien il-©emella©© li sar mal-Corpo Bandistico ta’ Santa Vittoria in Matenano ta’ Ascoli Piceno, l-Italja, li wassal g˙ar-reb˙ tal-Unur presti©©juΩ ta’ Les Etoilles d’Or du Jumelage. Fis-sena 2007 il-Banda Re Ìor© V kellha x-xorti li ddoqq g˙all-ewwel darba ©ewwa s-sala Nervi quddiem udjenza malPapa Benedittu XVI. Twieldu diversi ferg˙at fisSoçjetà, fosthom il-Ferg˙a tan-Nisa,

is-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙, l-G˙aqda tal-Armar. Tkabbret l-G˙aqda tanNar. Dan kollu wassal g˙al diversi reb˙ ta’ Unuri minn dawn l-g˙aqdiet diversi, kemm fuq livell Nazzjonali kif ukoll dak Internazzjonali. Dan kollu kien strumentali biex isSoçjetà Santa Marija tpo©©iet fi klassi ta’ Soçjetajiet kbar Maltin. Huwa miΩΩewe© lil Mary née Sciberras, g˙andu tlett itfal joqg˙od fil-limiti tas-Si©©iewi.

Is-Sena taç-Çentinarju 1910 - 2010

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V ... l-Ewwel Soçjetà MuΩikali fl-Imqabba Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

161


PRIVATE TUITION English Matsec Intermediate – May 2011 Contact 27015559 / 99436806 Sliema Road, GΩira GZR 1635 Tel: 2131 5730 5, New Street, Luqa LQA 1559 Tel: 2167 3238 Eye Specialist in Attendance

Opticians Sunglasses Contact Lenses Spectacles We supply full range of contact lenses, tinting and anti-reflective coats, hard coating to reduce scratching, photochromatic lenses & Bifocals.

High - Scorers: The Shooter’s answer to better vision

Latest fashion spectacle frames

Bar & Restaurant Nispeçjalizzaw fil-Pasta, Steaks, Chickens u anke la˙am taΩ-Ωiemel

St. Thomas Road, Luqa Tel: 2180 0243

Inservu kull kwalità ta’ikel bi prezzijiet moderati.


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

50 Sena ilu …

Il-Universal Joint Rivoluzzjoni fil-log˙ob tan-Nar tal-Art

Kitba tas-Sur Antoine Sciberras L-Imqabba sa minn dejjem kienet mag˙rufa madwar il-gΩejjer Maltin g˙al-log˙ob tan-nar kemm dak tal-ajru kif ukoll tal-art mag˙ruf

aktar b˙ala ©ig©ifogu. Filfatt huma diversi x-xog˙ol tan-nar li jafu l-ori©ini tag˙hom lir-ra˙al taImqabba. Illum ser insemmu biss

invenzjoni li saret fis-sena 1960 mis-Sur ÌuΩepp Ghigo mag˙ruf mag˙na b˙ala n-‘Naqxi’. Sas-sena 1959 il-log˙ob tan-nar tal-art kien jikkonsisti biss fi çrieki li jiffurmaw disinni permezz ta’ gassijiet u funtani tal-kulur. Kien fil-festa ta’ Santa Marija tal-Imqabba tas-sena 1960 meta saret l-ewwel raddiena li kienet tikkonsisti f’sitt çrieki fuq id-dawra ta’ barra u sitt pastizzi fuq ©ewwa li permezz tal-universal joint daru flimkien u ffurmaw disinni li qatt qabel ma kienu dehru f’Malta. Minn dak iΩ-Ωmien ’l hawn isseng˙a f’dan is-settur kompliet tikber ma’ Malta kollha. Nistg˙u ng˙idu li dan ix-xog˙ol ˙oloq rivoluzzjoni s˙i˙a f’dan il-qasam g˙aliex permezz tal-universal joint bdew isiru diversi disinni ©odda u varji li g˙adna naraw sal-©urnata tal-lum fil-festi Maltin.

L-ewwel xog˙ol ta’ nar tal-art ma˙dum bil-universal joint li saret ©ewwa Malta mis-Sur ÌuΩepp Ghigo fis-sena 1960.

Il-Kumitat EΩekuttiv jirringrazzja lill-membri kollha tal-G˙aqda tan-nar Santa Marija.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

163


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Xbihat tal-Assunta fil-Knisja Arçipretali taΩ-Ûebbu©, G˙awdex informazzjoni mi©bura mis-Sur Mario Fenech Il-Knisja Arçipretali tal-Assunta tar-ra˙al taΩ-Ûebbu©, G˙awdex hija wa˙da unika fil-gΩejjer Maltin. Dan g˙all-fatt li din il-Knisja hija miksija b’ir˙am fin imsejja˙ ‘onice’ li ©ie misjub kollu mil-limiti ta’ din l-istess parroçça. Minbarra l-˙itan miksija b’dan it-tip ta’ r˙am, filKnisja hemm ukoll l-Altar Mejda, l-Battisteru, is-Sedji, Konfessinarji, urni u razzi li bosta minnhom ©ew ma˙duma mill-marmista Ronnie Pisani minn dan it-tip ta’ r˙am. Ma’ dawn l-opri mhux tas-soltu fl-istess Knisja hemm il-kwadru titulari ta’ fuq l-altar tal-kor u l-istatwa titulari tal-Assunta. Fil-kwadru titulari li sar minn artist mhux mag˙ruf, naraw ixxbieha tal-Madonna qieg˙da ti©i nkurunata mit-Trinità Qaddisa.

Il-Kwadru Titulari li kien sar fi Ωmien il-Kappillan Dun Fran©isk Vella.

Il-figura tal-Madonna narawha g˙arkuprejha fuq s˙ab abjad imdawwar minn numru ta’ an©li li qeg˙din iwasslu lill-Madonna lejn is-sema. Il-˙arsa fuq wiçç ilMadonna hija wa˙a ta’ serenità, ˙lewwa u qdusija. Xi ftit inferjuri f’dik li hija espressjoni, l-uçu˙ talMissier u l-Iben li qed iΩommu l-kuruna ftit ’il fuq minn ras ilMadonna. Fil-parti ta’ fuq tal-kwadru l-Ispirtu s-Santu fil-forma ta’ ˙amiema bajda. Fil-parti t’isfel talkwadru erba’ an©li Ωg˙ar jerfg˙u il-kuruna tal-fjuri, simbolu tat-tif˙ir li jixraq g˙al din ix-xena fejn ilMadonna tidher die˙la fis-sema. Il-kwadru kien sar fi Ωmien ilKappillan Dun Fran©isk Vella li g˙ex bejn is-sena 1869 u s-sena 1744. Kien mexxa l-parroçça bejn is-sena 1689 u s-sena 1743. Ìie solennement inkurunat b’kuruna tad-deheb mill-Isqof t’G˙awdex Mons. Nikol Cauchi nhar it-18 t’Awwissu tas-sena 1980. Madwar ras il-figura tal-Madonna tpo©©ew ukoll tnax-il stilla tad-deheb. Kemm il-kuruna kif ukoll dan l-istellarju n©abru minn fost il-poplu tar-ra˙al bil-˙idma tal-Arçipriet Dun Alwi© Vella. L-istatwa titulari tal-Assunta kienet in©iebet minn Marsilja fi Franza ming˙and id-ditta ‘Gallard Est Fils’ fis-sena 1863. Óadem biex in©iebet din l-istatwa fir-ra˙al, il-Kappillan Dun Ìwann Camilleri

li kien mexxa din il-parroçça g˙al sentejn biss, bejn is-sena 1863 u s-sena 1865. Din kienet l-ewwel statwa titulari li n©iebet ming˙and din id-ditta u tant kienet intg˙o©bot li wara kienu ©ew ordnati diversi statwi titulari g˙all-knejjes o˙rajn f’G˙awdex. Il-poplu tar-ra˙al taΩ-Ûebbu© g˙andu wisq g˙al qalbu dawn iΩΩew© opri, tant li kull sena fl-ewwel Óadd ta’ fuq il-15 t’Awwissu ssir festa xierqa f’©ie˙ Marija Assunta. Matul il-jiem tal-festa wie˙ed ikun jista’ jΩur ir-ra˙al taΩ-Ûebbu© u jammira dawn iΩ-Ωew© opri sagri li jΩejnu lil din il-Knisja flimkien ma’ opri o˙ra li saru matul is-snin kollha li ilha mwaqqfa din il-parroçça ta˙t il-˙arsien tal-Assunta.

L-Istatwa Titulari tal-Assunta meqjuma ©ewwa Ω-Ûebbu©, G˙awdex.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

165


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

2000 – 2010

Mqabba F.C. Youth Nursery 10 Snin ta’ ˙idma – ‘For the Good of The Young’ jikteb is-Sur Gilbert Camilleri

Segretarju

Nibda billi f’isem il-kumitat tal-Mqabba F.C. Youth Nursery nirringrazzja lill-President u l-Kumitat tas-Soçjetà Santa Marija kif ukoll lill-Bord Editorjali ta’ dan il-programm talli g˙o©obhom jag˙tuna din il-pa©na sabiex inkomplu nwasslu l-messa©© tag˙na, propju fil-programm tas-sena li fiha s-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V qieg˙da tiççelebra l-mitt sena mit-twaqqf tag˙ha. Nie˙u din l-opportunità sabiex f’isem ilKumitat tal-Mqabba F.C. Youth Nursery nirrikonoxxi l-˙idma li s-Soçjetà Santa Marija g˙amlet matul dawn is-snin u l-kontribut li tag˙at lejn il-kultura u l-identità ta’ dan ir-ra˙al tant g˙aΩiΩ g˙alina. G˙all-Mqabba F.C. Youth Nursery, is-sena 2010 hija wkoll sena memorabbli g˙aliex fiha, qieg˙din niççelebraw l-g˙axar anniversarju min meta s-Sur Joe Farru©ia avviçina lil Head Coach preΩenti, is-Sur Mark Bondin u g˙arfu bil˙sieb li ti©i iffurmata l-Mqabba F.C. Youth Nursery. Is-Sur Bondin

irnexxilu jg˙aqqad grupp ta’ 20 tifel kollha mill-Imqabba u beda j˙arri©hom il-log˙ba sabi˙a talfutbol. G˙alkemm dan il-bidu ma kienx façli is-Sur Bondin emmen li dan il-grupp seta’ jikber u jwassal sabiex ir-ra˙al tag˙na jkollu football nursery li sservi ta’ mudell g˙al-diversi nurseries o˙rajn. Ilpersevaranza tas-Sur Bondin ˙alliet il-frott mistenni u llum, g˙axar snin wara, l-Mqabba F.C.Youth Nusery t˙arre© 150 tifel u Ωag˙Ωug˙ millImqabba u r˙ula o˙ra. L-etajiet ta’ dawn it-tfal u Ωg˙aΩag˙ ivarjaw min 4 snin sa 19-il sena. Dan jirrikjedi qafas organizzattiv sabiex ji©i organizzat kemm it-ta˙rig kif ukoll il-partiti kompetittivi li n-Nursery tipparteçipa fihom. Ittfal u Ω-Ωg˙aΩag˙ huma mqassma f’kategoriji varji u˙ud minnhom stabbiliti mill-UEFA u kull kategorija g˙andha l-kowç rispettiv tag˙ha, ta˙t is-superviΩjoni talHead Coach, is-Sur Mark Bondin. Dan l-impenn mil-lat tekniku matul l-ista©un li g˙adda ˙alla r-riΩultati

Dehra ©enerali tal-grawnds sintetiçi tal-Imqabba F.C.

mixtieqa meta l-goalkeeper talUnder 17 tan-nursery, Brandon Debono, fl-età ta’ 15-il sena, g˙amel id-debutt mat-tim tal-kbar tal-Mqabba F.C. fir-reb˙a ta’ 1-0 kontra Balzan Youths nhar it-Tnejn 3 ta’ Mejju 2010. Dan jixhed ilqabΩa li saret f’dawn l-g˙axar snin fuq livell tekniku. Biss, matul dawn is-snin in-Nursery ma kibritx biss fuq livell tekniku iΩda wkoll mil-lat amministrattiv. In-Nursery hija mmexxija minn Kumitat ˙abrieki li ja˙dem bla waqfien sabiex jassigura

Nhar l-24 ta’ Jannar 2010 l-E.T. President ta’ Malta Dr. George Abela g˙amel Ωjara lill-Mqabba F.C. Y.N.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

167


100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Ritratt ta’ tifkira fil-ftu˙ tal-ista©un 2009/2010.

li l-operat tan-Nursery isostni l-attivitajiet u l-parteçipazjoni tanNursery f’avvenimenti u laqg˙at organizzati mill-Youth Football Association (YFA) u l-Malta Football Association (MFA) li mag˙hom in-Nursery hija affiljata. Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil dawk li qieg˙din iservu fil-Kumitat preΩenti kif ukoll lil dawk kollha li tul dawn l-g˙axar snin servew fil-Kumitat tan-Nursery jew taw kontribut lejn din l-organizzazzjoni tant g˙aΩiΩa g˙alina. Il-˙idma ta’ dawn in-nies kollha ssarfet f’numru sabi˙ ta’ tfal u Ωg˙aΩag˙ li jattendu g˙at-ta˙ri© man-Nursery kif ukoll g˙all-immodernizzar talfaçilitajiet tan-Nursery fejn ©ie nstallat turf sintetiku fil-grawnd ewlieni u ©ew mibnija kmamar ©odda li llum qieg˙din iservu b˙ala Dressing Rooms, Equipment Room u Uffiççju g˙all-amministrazzjoni. IΩda sabiex nag˙mlu din is-sena iktar memorabbli kif ukoll sabiex

Pasta Night organizzata ©ewwa s-sala tal-Iskola tal-Imqabba.

intejbu l-kommunikazzjoni ma’ dawk kollha interessati fin-Nursery saret websajt li fiha wie˙ed isib l-informazzjoni kollha relatata mal-Mqabba F.C. Youth Nursery. L-indirizz ta’ din il-websajt huwa www.mqabbafcyn.org. Apparti l-aspetti tekniçi u amministrattivi, il-kumitat irrikonoxxa r-responsibbilità li n-Nursery g˙andha lejn it-tfal, il©enituri kif ukoll lejn il-komunità li tag˙mel parti minnha. G˙al dan il-g˙an ©ie ffurmat is-sotto-kumitat tal-©enituri li hu kkordinat missegretarju tan-Nursery. L-g˙an ta’ dan il-kumitat huwa li jassigura li jkun hemm kuntatt kontiwu bejn il©enituri u l-kumitat amministrattiv, kif ukoll sabiex jorganizza attivitajiet soçjali u kommunitarji. Matul l-a˙˙ar sta©un dan is-sottokumitat organizza diversi attivitajiet b˙al Pasta Night, Barbecues, ilParty tal-Milied tat-tfal, kif ukoll ©ew organizzati football festivals

L-Imqabba F.C. Y.N. tie˙u sehem fl-attivitajiet b’risq Puttinu Cares. 168

www.santamarija.com

li l-g˙an a˙˙ari tag˙hom kien li jin©abru fondi g˙all-Malta Community Chest Fund. Dawn il-fondi ©ew ippreΩentati lill-E.T. il-President ta’ Malta Dr George Abela waqt iΩ-Ωjara li g˙amel ©ewwa l-grawnds tan-Nursery fl-okkaΩjoni taΩ-Ωjara tieg˙u flImqabba nhar il-Óadd 24 ta’ Jannar 2010. Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lill-Uffiççju talPresident tar-Repubblika kif ukoll lill-Kunsill Lokali tal-Imqabba talli g˙amlu din iΩ-Ωjara possibli. Attività o˙ra bi skop komunitarju kienet il-parteçipazzjoni tanNursery fil-maratona tal-futbol, sabiex jin©abru fondi b’risq Puttinu Cares, li saret nhar il-Óadd 25 t’April 2010 ©ewwa l-Marsa Sports Grounds. In-Nursery ipparteçipat bil-kategoriji kollha fejn kien hemm atmosfera sabi˙a li ˙ar©et il-karatteristika tan-Nursery b˙ala familja wa˙da. IΩda kull suççess ikun inutli

L-ewwel training camp li ©ie organizzat ©ewwa Ta’ Qali.

Festa 2010 Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba


www.santamarija.com

Brandon Debono, goalkeeper tal-U17 li g˙amel id-debutt tieg˙u mal-Mqabba F.C. nhar it-3 ta’ Mejju 2010.

jekk ma jibqax sostenut. G˙alhekk fl-okkaΩjoni ta’ dan l-anniversarju hekk importanti g˙an-Nursery ser ji©u organizzati diversi attivitajiet sabiex inkomplu nfakkru dan ittragward memorabbli. Fix-xhur

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

tas-sajf ©iet organizzata it-3 in One Summer School fejn tfal subien u bniet attendew g˙al sessjonijiet ta’ ta˙ri© u eΩerçizzju fiΩiku intenzjonati sabiex in˙ajru iktar t-tfal lejn il-log˙ba sabi˙a tal-futbol kif ukoll lejn l-isport in©enerali. Permezz ta’ din is-Summer School ˙abbarna il-motto il-©did tan-Nursery li huwa FOR THE GOOD OF THE YOUNG. IΩda sal-a˙˙ar tal-2010 hemm ippjanati attivitajiet o˙rajn intenzjonati li jkomplu jfakkru dan l-anniversarju memorabbli. Fost dawn l-attivitajiet hemm: Football Festivals f’Ottubru kif ukoll riçeviment f’Diçembru. Dawn l-attivitajiet ser ikomplu jikkumplimentaw il-˙idma tanNursery li ©img˙a wara ©img˙a, matul l-ista©un li ©ej, ser tipprovdi sessjoniijiet ta’ ta˙ri© g˙al 150 tifel u tifla f’ambjent edukattiv,

sigur u divertenti fejn l-iΩvilupp komplet tat-tfal huwa l-ewwel priorità. Sadanittant il-Kumitat jixtieq javΩa li qieg˙din jintlaqaw applikazzjonijiet ming˙and il©enituri li jixtiequ jiktbu lit-tfal tag˙hom sabiex jattendu it-ta˙rig fl-ista©un 2010-2011. G˙al aktar infomrazzjoni tistaw tikkuntatjaw lill-Head Coach is-sur Mark Bondin fuq 79051404 jew fuq headcoach@ mqabbafcyn.org. Aktar informazzjoni fuq innursery tista’ tinkiseb min fuq il-websajt www.mqabbafcyn.org jew permezz ta’ email fuq info@ mqabbafcyn.org. Fl-a˙˙arnett nie˙u din l-opportunità sabiex nawgura lillImqabbin kollha l-Festa t-tajba sabiex flimkien ingawdu dawn il-©ranet tas-sena li huma tant mistennija.

Is-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V tixtieq tirringrazzja u turi l-apprezzament tag˙ha lejn il-kumitat u l-istaff tekniku kollu ta’ Mqabba Football Club Youth Nursery g˙ax-xog˙ol siewi li qed tag˙mel mat-tfal u Ω-Ωg˙aΩag˙ tar-ra˙al tag˙na. Mqabba FC Youth Nursery tixtieq tavΩa li qieg˙da tilqa’ l-applikazzjonijiet ming˙and il-©enituri ta’ tfal li huma m˙ajra li jing˙aqdu man-nursery tag˙na. Qeg˙din naççettaw tfal minn ˙ames snin (5) ’il fuq. Min hu interessat jista’ jikkuntattja lis-Sur Mark Bondin fuq in-numru 7905 1404. L-applikazzjonijiet jibqg˙u jintlaqg˙u matul l-ista©un kollu. G˙al dawn l-a˙˙ar snin, Mqabba FC Youth Nursery qieg˙da tgawdi minn façilitajiet ©odda fosthom grawnd sintetiku li jifforma parti mill-kumpless ta’ Mqabba Football Club.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

169


Triq San BaΩilju, Mqabba (Wara l-Knisja)

Nispeçjalizzaw f’kull kwalità ta’ g˙a©ina, ravjul, pastizzi, eçç... Dawn l-affarijiet issibhom kemm imsajrin kif ukoll tal-friΩa.

Tel: 2164 7233

Ikollna ukoll soft drinks, ©elati, sigaretti, eçç... Naççettaw ordnijiet g˙all-parties.

V.R.T. Station

Triq ta’ Kandja, Si©©iewi

Victor Attard Tel: 2146 6111 Tel/Fax: 2146 2635 Mobile: 9949 8736

CATERERS FOR ALL OCCASIONS SCHOOL STREET, TARXIEN TEL: 2182 6226, 2167 7098 FAX: 2167 6891


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

100 sena minn mindu George Saxe-Coburg und Gotha in˙atar re tal-Imperu Britanniku

Ir-Re Gor© V tal-Ingilterra Dun Jonathan Farrugia

Minn isimijiet Maltin g˙al ismijiet IngliΩi

Din is-sena s-Soçjetà tag˙na qed tfakkar l-ewwel çentinarju minn mindu nbidel l-isem taleqdem kaΩin fl-Imqabba bi storja kontinwa marbuta mal-festa talpatruna tar-ra˙al tag˙na – minn Circolo Santa Maria (li kien kaΩin miftu˙ g˙al kul˙add bla distinzjoni ta’ partiti) g˙al Circolo Giorgio V1 (li ’l quddiem beda jkollu sehem attiv fil-manifestazzjoni esterna talfesta titulari). Ir-ra©uni ewlenija g˙alfejn inbidel l-isem kien g˙ax fl-1910 miet ir-re Edward VII talIngilterra u l-Imperu Brittanniku u floku n˙atar ibnu George, u l-mexxejja tal-kaΩin dehrilhom li kienet tkun ˙a©a xierqa li isem issoçjetà jinbidel g˙al dak tar-re il©did. Mhux kul˙add qabel ma din il-proposta, imma xorta g˙addiet. Din il-bidla fl-isem, flimkien ma xi nuqqas ta’ qbil ie˙or rigward in-nar li kien jin˙araq fil-festa talMadonna tal-Ìilju, kienet ir-ra©uni g˙ala sena wara twaqqaf il-kaΩin Circolo Pio X,2 li bidel ismu g˙al

L-istemma rjali tar-Re Ìor© V.

York Cottage

The Lily Club fl-1939 u li llum i©ib l-isem tas-Soçjetá MuΩikali Madonna tal-Ìilju. Il-fenomenu ta’ bdil fl-isem ta’ kaΩin jew tal-banda biex jitfakkru renjanti IngliΩi mhux wie˙ed esklussiv g˙all-Imqabba, fil-fatt insibu kaΩini b’ismijiet simili: • fil-Belt Valletta (fejn il-Banda La Stella, mwaqqfa fl-1874 bidlet isimha g˙al La Nazionale u La Nazionale Vincitrice sakemm ˙adet l-isem ta’ His Royal Highness The Prince of Wales Band fl-1885 u mbag˙ad The King’s Own Band fl-19013), • fil-Birgu (l-G˙aqda Filarmonika Prince of Wales, li ori©inarjament fl-1891 kien jisimha G˙aqda Filarmonika Vittoriosa u wara bidlet l-isem g˙al G˙aqda Filarmonika Duke of York fl-1895 sakemm ˙adet l-isem li g˙andha llum fl-19014),

• f’Senglea (il-Banda La Vincitrice, imwaqqfa fl-1871 kienet bidlet isimha g˙al Queen’s Own Band fl-19035 u baqg˙et b’dan l-isem sal-2003 meta l-banda ssemmiet Marija Bambina. Dan l-isem inΩamm sal-2006 meta l-banda re©g˙et ˙adet l-isem ori©inali

L-Imperial Crown Of India ma˙duma fl-1911.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

171


BRIAN & JAMES GREEN Funeral service Irrikorru 30, Main Street, Ûurrieq Tel: 2164 2738 Rustica, Massabielle Street, Qrendi Tel: 2164 2508 – 9949 7959 “Green”, St. Catherine Street, Qrendi Tel: 2164 7791 – 9949 4880


www.santamarija.com ta’ La Vincitrice, kif g˙adha msemmija sal-lum6), • f’Birkirkara (is-Soçjetà Filarmonika Duke of Connaught imsemmija hekk mill-1903 wara li ori©inarjament fl-1865 kien jisimha Società Filarmonica Santa Elena u wara li bidlet isimha g˙al Società Filarmonica di Birkirkara fl-1880, g˙al Società Filarmonica l’Alleanza fl-1889 u lura g˙al Societá Filarmonica Santa Elena fl-18977), • fiΩ-Ûurrieq (fejn il-Filarmonica del Zurrico, li fl-1893 bidlet isimha g˙al La Concordia u fl-1905 g˙al Filarmonica La Stella sakemm fl-1908 inbidel definittivament l-isem g˙al Banda Queen Victoria8). Mhux se nid˙ol fil-mertu dwar kienx ©est tajjeb jew le, iΩda middati jidher li dan il-bdil fl-ismijiet kien moda fl-a˙˙ar snin tas-seklu XIX u fl-ewwel snin tas-seklu XX. Fl-opinjoni tieg˙i isem ilkaΩin g˙andu jkollu isem il-festa li jirrappreΩenta,9 imma fl-img˙oddi n-nies kienu ja˙sbuha mod ie˙or. Minkejja l-intriççi tal-img˙oddi f’din l-okkaΩjoni tajjeb li naraw ftit min kien dan il-persuna©© li f’©ie˙u ssemmiet is-Soçjetà li sal-lum g˙andha rabta mal-festa tal-Patruna tal-parroçça u r-ra˙al tag˙na.

Óajjet il-prinçep George

George Frederick Ernest Albert mill-House of Saxe-Coburg und Gotha, familja ori©inarjament ÌermaniΩa li t˙alltet mal-familja rjali IngliΩa, twieled fit-3 ta’ Ìunju 1865 f’Marlborough House ©ewwa Londra. Kien it-tieni tifel filfamilja. Missieru kien Edward, il-Pinçep ta’ Wales, l-eredi g˙at-tron talIngilterra billi kien l-iben il-kbir tar-Re©ina Victoria, u ommu kienet il-prinçipessa Alexandra, bint irRe Christian IX tad-Danimarka. Tg˙ammed fid-9 ta’ Lulju ©ewwa l-kappella tal-kastell ta’ Windsor mill-arçisqof ta’ Canterbury (ilmexxej tal-knisja Anglikana) Charles Thomas Longley.

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Il-prinçep George fl-1870

Matul tfulitu u Ωog˙Ωitu George t˙arre© b˙ala ba˙ri fuq il-vapur HMS Bacchante, fejn Ωar ˙afna kolonji NgliΩi fil-Karibew, fl-Afrika t’isfel u fl-Awstralja. Ûar ukoll Norfolk, Virginia, l-Amerka t’isfel, il-Mediterran, l-E©ittu u l-Lvant imbieg˙ed, fejn fil-Ìappun g˙amel tattoo ta’ dragun fuq drieg˙u. Wara dan il-prinçep George g˙adda diversi snin f’Malta fejn kien ta˙t it-tmexxija ta’ zijuh, ilprinçep Alfred, duka ta’ Edinburgh. F’Malta George beda j˙obb lillprinçipessa Marie ta’ Edinburgh, iΩda l-istorja ma’ komplietx min˙abba li ommijiethom ma kienux jaqblu. Peress li George kien it-tieni iben tal-prinçep Edward, ftit kienu

Ir-Re George V fl-1923.

ja˙sbu li qatt kellu ç-çans isir hu r-re tal-Ingilterra. IΩda ©ara li ˙uh ilkbir miet fl-1891 bil-pneumonia sitt ©img˙at wara li kien tg˙arras malprinçipessa Victoria Mary ta’ Teck, g˙alhekk huwa sar l-eredi g˙attmexxija tal-Imperu Brittanniku wara missieru. Matul iΩ-Ωmien tal-luttu, George u Victoria Mary bdew i˙obbu lil xulxin u g˙alhekk iΩΩew©u fis-6 ta’ Lulju 1893 filkappella rjali ta’ St James Palace ©ewwa Londra. Kien Ωwie© feliçi ˙afna u l-ittri li George kien jibg˙at lil martu meta kien ikun imsiefer, li g˙adhom jeΩistu, juru l-im˙abba kbira li kien hemm bejn din il-koppja. Meta, wara l-mewt ta’ ˙uh, hu kellu jitlaq il-karriera navali, irre©ina Victoria g˙amlitu Duka ta’ York peress li sar l-eredi g˙at-tron. Hu u martu g˙exu g˙al ˙afna Ωmien f’York Cottage, dar relattivament Ωg˙ira fl-artijiet ta’ missieru, fejn ˙ajjithom aktar kienet tixbah dik ta’ familja komuni milli ta’ koppja rjali. Kemm George kif ukoll martu, kienu jippreferu l-˙ajja sempliçi milli l-˙ajja sofistikata tal-palazzi rjali. Fost il-passatempi favoriti tieg˙u kien hemm il-kaçça u l-filatelija. Kellhom ˙ames subien u George kien mag˙ruf b˙ala missier dixxiplinat li kien inissel rispett (u kultant biΩa’) f’uliedu. Fit-22 ta’ Jannar 1901 mietet irRe©ina Victoria u g˙alhekk missier George sar ir-re tal-Ingilterra. Minn dak iΩ-Ωmien beda jissejjah His Royal Highness the Duke of Cornwall and York. Dik is-sena hu u martu daru l-Imperu Brittanniku fejn, fost l-o˙rajn, inawguraw l-ewwel parlament Awstraljan. Minn dik is-sena sal-1910 ir-re Edward VII kien ida˙˙al lil ibnu f’diversi affarijiet kunfidenzjali tarrenju bil-g˙an li jippreparah g˙al meta jil˙aq re floku. George, minna˙a tieg˙u, ˙a interess kbir f’dan u kien i˙obb jikkonsulta ma’ martu li minnha dejjem sab fiha g˙ajnuna kbira. Fl-1906 mar l-Indja, fejn ˙adem bis-s˙i˙ kontra r-razziΩmu li kien jiddegrada lin-nies tal-post, u insista

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

173


100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà li l-Indjani jkunu involuti aktar filgvern ta’ pajjiΩhom.

L-Imperu Brittanniku f’idejn ir-re George V

Fis-6 ta’ Mejju 1910 r-re Edward VII miet u b’hekk George sar ir-re l-©did tal-Ingilterra u l-imperatur tal-Imperu IngliΩ. Minn dak iΩΩmien martu bidlet isimha minn Victoria Mary g˙al Mary g˙ax Queen Victoria Mary deher twil wisq u ma dehrilhomx kien xieraq li tie˙u l-isem Queen Victoria peress li r-re©ina Victoria, wa˙da millaqwa r©ejjen tal-Ingilterra kienet ilha biss disa’ snin mejta. B’hekk kienet tiffirma u tissemma b˙ala Queen Mary.

Il-pittura uffiçjali tal-inkurunazzjoni tar-Re George V fl-1911.

L-inkurunazzjoni tal-koppja rjali saret f’Westminster Abbey fil-11 ta’ Ìunju 1911, u kienet okkaΩjoni ta’ festi kbar fl-Imperu IngliΩ kollu, anke f’Malta. Aktar tard dik is-sena, ir-re u r-re©ina marru l-Indja g˙adDelhi Durbar. L-Indja dak iΩ-Ωmien kienet kolonja IngliΩa, g˙alhekk irre tal-Ingilterra kien isir l-Imperatur tal-Indja. Is-soltu l-familja rjali kienet tibg˙at rappreΩentanti li jie˙du sehem fiç-çerimonja fejn irre tal-Ingilterra ji©i m˙abbar b˙ala l-imperatur il-©did, waqt li fil-fatt ir-re ma kienx ikun hemm. George u Mary kienu l-unika koppja rjali li qatt attendew g˙al din iç-çerimonja, g˙alhekk peress li l-koppja rjali 174

www.santamarija.com

kienet preΩenti, iç-çelebrazzjonijiet kienu l-aqwa li qatt saru. F’dik l-okkaΩjoni George libes g˙allewwel u l-unika darba l-Imperial Crown of India, ma˙duma apposta g˙al dik l-okkaΩjoni peress li skont li©i antika l-crown jewels ma jistg˙ux jo˙or©u mill-Ingilterra. Din il-kuruna fiha 6,100 djamant fosthom il-Kohinoor Diamond (li kienet l-ikbar djamant fid-dinja), bosta Ωmeraldi, Ωafiri u rubini. L-ebda renjant IngliΩ ma re©a’ libes din il-kuruna wara u llum tinsab konservata mat-teΩori tal-kuruna IngliΩa ft-Torri ta’ Londra. Waqt din iç-çerimonja r-re George bidel il-kapital tal-Indja minn Calcutta g˙al Delhi. Wara l-entuΩjaΩmu talinkurunazzjoni, George beda l-˙ajja iebsa b˙ala mexxej ta’ Imperu enormi u b˙ala re ta’ pajjiΩ li kien g˙addej minn ˙afna problemi. L-ewwel kien hemm il-problema dwar il-li©i tal-finanzi peress li kien hemm nuqqas ta’ qbil filHouse of Lords, li wassal biex lil dawn tne˙˙itilhom il-possibilità li jwaqqfu milli tg˙addi li©i relatata mal-flus. Wara nqala l-inkwiet fl-Irlanda u kien hemm il-biΩa’ li tqum xi gwerra çivili f’dak ilpajjiΩ. Ftit ©ranet wara li bdew inneguzjati biex jintla˙aq ftehim dwar l-awtonomija tal-Irlanda faqqg˙et l-Ewwel Gwerra Dinjija. Is-sitwazzjoni ma kinitx façli g˙all-koppja rjali. L-g˙adu ewlieni tal-Ingilterra kienet il-Ìermanja. IlKaiser Wilhelm II kien il-ku©in tarre waqt li r-re©ina kienet dixxendenti

tal-familja rjali ÌermaniΩa ta’ Württemberg. Biex ji©i evitat ˙afna nkwiet politiku r-re George ˙a deçiΩjoni drastika li jne˙˙i l-ismijiet familjari u t-titli ÌermaniΩi li kellu u jibdilhom f’isem IngliΩ. B’hekk hu u l-familja kollha tieg˙u ma baqg˙ux kunjomhom Saxe-Coburg und Gotha, imma minn dak iΩΩmien ’il quddiem saru Windsor. B’hekk George sar l-ewwel renjant IngliΩ mill-House of Windsor li sal-lum g˙adha tokkupa t-tron IngliΩ. Barra minn hekk il-qraba tal-familja rjali li ©©ieldu favur ilÌermanja ©ew maqtug˙in u tilfu kull dritt g˙at-tron kif ukoll id-dritt li jg˙idu li huma parti mill-familja rjali IngliΩa. Hekk kif spiççat il-gwerra, fl-1917, ©ie inkwiet ie˙or – irrivoluzzjoni Russa. It-Tsar tarRussja, Nicholas II, kien prim ku©in tar-re George. Il-gvern IngliΩ offra l-ospitalità lill-familja rjali Russa, imma l-familja rjali IngliΩa beΩg˙et li dan seta’ jwassal ir-rivoluzzjoni ©ewwa l-Ingilterra, b’hekk ta˙t pressjoni mis-segretarju tieg˙u Lord Stamfordham, ir-Re George kellu j©ieg˙el il-gvern jirtira l-offerta. Sar pjan sigriet ta’ salvata©© iΩda dan ma rnexxiex g˙ax il-familja rjali Russa nqatlet fl-1918 wara sena miΩmumin b˙ala osta©©i. L-unika li rnexxielha ssalva kienet l-imperatriçi Maria Feodorovna, omm it-Tsar Nicholas II u o˙t Alexandra ir-re©ina-omm tal-Ingilterra (omm George). Din g˙addiet xi ©ranet f’Malta wara li ˙arbet mill-Krimea u mbag˙ad marret Londra sakemm marret tg˙ix fid-Danimarka sakemm mietet fl1928. Wara dan kollu miet ibnu Ω-Ωg˙ir, John. Fis-snin ta’ wara l-gwerra nqalg˙u ˙afna rivoluzzjonijiet li raw it-tmiem tal-monarkiji filÌermanja, fi Spanja, fil-Greçja u flAwstrija – li lkoll kienu qraba tal-

Bolla tal-Kanada tal-1930.

Il-firma tar-Re Ìor© V

Festa 2010 Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba


www.santamarija.com familja rjali IngliΩa. George ˙adem bis-s˙i˙ biex it-tra©edja li se˙˙et fir-Russja ma ter©ax isse˙˙ u fejn seta’ da˙˙al lir-renjanti deposti lura fl-Ingilterra. L-inkwiet fl-Irlanda kompla u fl-1922 l-Irlanda nqasmet fi tnejn: parti li hija indipendenti u parti o˙ra li g˙adha su©©etta g˙all-kuruna IngliΩa. Fl-1926 ir-re George g˙adda li©i li biha l-kolonji IngliΩi setg˙u jiΩvilluppaw b˙ala komunitajiet awtonomi fejn l-ebda wa˙da ma kienet inqas importanti mill-o˙ra. Dan kien dak li eventwalment wassal g˙all-indipendenza ta’ ˙afna stati, fosthom anke Malta. Fl-1932 dan ir-re beda

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

t-tradizzjoni li g˙adha ˙ajja sal-lum li nhar il-Milied jag˙ti messa©© fuq radju IngliΩ. Sakemm kellu l-©ublew tal-fidda, fl-1935, kien sar re ma˙bub ˙afna mill-poplu IngliΩ kollu. Fl-a˙˙ar snin ta’ ˙ajtu r-relazzjoni bejnu u bejn ibnu l-kbir Edward, l-eredi g˙at-tron, marret lura ˙afna, l-aktar min˙abba li dan kien imda˙˙al f’˙afna stejjer ta’ m˙abba u relazzjonijiet sesswali ma’ nisa miΩΩew©in. L-iben favorit tieg˙u kien it-tieni wie˙ed, Albert u bint dan, Elizabeth (li kien isej˙ilha Lilibeth) kienet ilmimmi ta’ g˙ajnejh. Fid-djarji tieg˙u kien kiteb li jittama li ibnu l-kbir qatt ma jkollu tfal sabiex it-

Monument tar-re f’Westminster.

tron eventwalment jg˙addi g˙and Albert u Elizabeth. Sa˙˙et ir-re kienet bdiet sejra lura mill-ewwel gwerra dinjija, meta kien korra serjament. It-tipjip li kien ipejjep wassal biex kellu problemi fil-pulmuni, speçjalment fl-1928 meta g˙amel ˙afna xhur marid bil-bronkite u qatt ma fieq minnha g˙al kollox. Fl-a˙˙ar sena ta’ ˙ajtu, wara li ççelebra l-©ublew tal-fidda, spiss kellu jie˙u l-ossi©nu minn magna. Fil-15 ta’ Jannar 1936 ir-re intefa’ fis-sodda g˙ax ˙aseb li g˙andu ri˙. Fil-fatt kien attakk qawwi tal-kumplikazzjonijiet li kellu fil-pulmun. G˙adda ˙amest ijiem spiss jintilef minn sensih sakemm, skont id-djarju tat-tabib tieg˙u Lord Dawson of Penn, dan stess tah injezzjoni letali ta’ kokaina u morfina biex je˙les lillfamilja rjali minn aktar taqtig˙-il qalb u biex il-mewt tar-re (li se˙˙et fil-23:55) tkun tista’ tit˙abbar fledizzjoni tal-g˙ada fil-g˙odu tal©urnal The Times, peress li l-a˙˙ar a˙barijiet kienu jid˙lu f’nofs il-lejl. Fatt kurjuΩ hu li meta s-salma tar-re kienet qed tittie˙ed f’korteo lejn Westminister Hall, il-kuruna waqg˙et minn fuq it-tebut. Ibnu l-kbir, ir-Edward VIII, raha taqa’ u staqsa jekk dan kienx ifisser sinjal ˙aΩin g˙ar-renju tieg˙u. Fil-fatt Edward abdika t-tron f’inqas minn sena, bla ma biss kien g˙adu ©ie inkurunat, g˙ax ried jiΩΩewwe© mara ddivorzjata, ˙a©a li kienet projbita mill-knisja Anglikana dak iΩ-Ωmien u kontra l-fehma tal-familja rjali. It-tron, g˙alhekk, g˙adda g˙and ˙uh Albert (li ˙a l-isem ta’ George VI) u eventwalment g˙and bintu Elizabeth, li g˙adha re©ina sal-lum. B’hekk ix-xewqa tar-re George V inqatg˙et. Lejliet il-funeral tieg˙u, li sar fid-29 ta’ Jannar 1936, l-erba’ ulied li kellu ˙ajjin, Edward, Albert, Henry u George, g˙amlu l-velja madwar it-tebut tieg˙u u din baqg˙et mag˙rufa b˙al the Vigil of the Princes, ˙a©a li ©iet ripetuta darba biss, fl-2002 meta mietet omm ir-re©ina Elizabeth.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

175


For all kind of Fresh & Frozen Fish Triq John Debattista, Si©©iewi Tel: 2146 4367 • Mob: 7905 7501 Tues, Wed, Thur, Fri: 7.00am – 12.00pm, 4.00pm – 7.00pm Sat: 7.00am – 12.00pm Free Delivery

San Dawtar, Fawwara Road, Si©©iewi Tel: 2146 6180 2146 5922 Mobile: 7979 1210

ry e v i l e D e Fre

QUALITY GUARANTEED

Fresh Poultry Products

Mobiltech Prop. John W. Cutajar

Auto Electric Service

Valletta Road, Ûurrieq ZRQ 06 Tel: (+356) 2164 0466 – Fax: (+356) 2164 7052 – Mob: 7949 8465 E-mail: mobiltech@global.net.mt


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

tal-King George V Club tal-Imqabba ddeçieda li jsemmi l-banda l-©dida ffurmata mill-Orkestra Santa Marija bl-isem tieg˙u, kif g˙anda sal-lum: il-Banda Re Ìor© V Robert Mifsud-Bonnici, Ìrajja ta’ Baned f’Malta u G˙awdex, Malta 1956, 98; 100 sena... ta’ storja, muΩika u suççess kontinwu, Programm tal-festa ta’ Santa Marija, l-Imqabba 2005, 29; Carmen Lia, Il-100 anniversarju millformazzjoni tal-KaΩin Soçjali Santa Marija, Programm tal-festa ta’ Santa Marija, l-Imqabba 2005, 49. 2 Charles Farrugia, Tal-Ìilju: il-banda u s-soçjetá fl-Imqabba, Malta 1995, 29. 3 Joseph Portelli, Is-Soçjetà u l-Banda Çittadina “King’s Own” minn L-istorja tal-kaΩini tal-baned ta’ Malta u G˙awdex i, Malta 1997, 17-19. 4 Gerald Cacciattolo, G˙aqda Filarmonika “Prince of Wales”, minn L-istorja tal-kaΩini tal-baned ta’ Malta u G˙awdex i, Malta 1997, 55-58. 5 Anthony Pavia – Joseph DeGiorgio, G˙aqda MuΩikali “Queen’s Own”, minn L-istorja tal-kaΩini tal-baned ta’ Malta u G˙awdex i, Malta 1997, 68. 6 Fabian Mangion, Soçjetà Filarmonika “La Vincitrice” Senglea A.D. 1871. Ìabra ta’ punti storiçi dwar din 1

Munita kommemorattiva tal-inkurunazzjoni

Wara mewtu saru diversi monumenti u statwi f’©ie˙u madwar l-Imperu IngliΩ (fosthom hemm ukoll il-bust li jinΩamm fis-sala tal-banda tas-Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V), b˙ala sinjal ta’ qima u rispett lejn dan ir-re li tant ˙abb lil pajjiΩu li ma ddejjaqx jitneΩΩa’ mit-titli u l-unuri tal-istat g˙adu biex ikun ta’ eΩempju g˙allpoplu tieg˙u u li ma ddejjaqx jag˙ti s-sa˙˙a lill-popli tal-artijiet li kien imexxi. Kien g˙axar snin wara mewtu, fl-20 ta’ Ottubru 1946,10 li l-kumitat

l-g˙aqda muΩikali fil-Belt Senglea (manuskritt mhux ippubblikat a©©ornat fl-2009). 7 Charles Debono, KaΩin S. Liena Soçjetá Filarmonika “Duke of Connaught”, L-istorja tal-kaΩini tal-baned ta’ Malta u G˙awdex i, Malta 1997, 285-287. 8 Alfred Camilleri, Ìrajjiet is-Soçjetá Karmelitana u Banda Queen Victoria Ûurrieq, Malta 2006, 10-24. 9 Kien pass g˙aqli meta fl-1990 inbidel l-isem tal-kaΩin minn G˙aqda MuΩikali Re Ìor© V g˙al Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V, b’hekk re©a’ dda˙˙al l-isem tal-Madonna fl-isem tal-kaΩin u re©g˙et saret konnessjoni mal-kaΩin li kien twaqqaf fl-1905. Hija ˙asra, iΩda, li s-Soçjetá baqg˙et i©©ib id-data 1910 b˙ala d-data tal-fondazzjoni meta firrealtá g˙andha tkun 1905. Pass g˙aqli simili sar mis-Soçjetá MuΩikali tal-Ìilju li emendat l-isem g˙al Soçjetá MuΩikali Madonna tal-Ìilju fl-2000 wara reviΩjoni fl-istatut li bdiet fl-1997 (Simon Grech, Riforma fl-istatut tas-Soçjetá MuΩikali tal-Ìilju, Programm talfesta tal-Madonna tal-Ìilju, l-Imqabba 1997, 91; L-arma l-©dida tas-Soçjetà, Programm tal-festa tal-Madonna talÌilju, l-Imqabba 2000, 29). 10 Carmen Lia, 60 sena mid-debutt talOrkestra Santa Marija fi ˙dan is-Soçjetà Santa Marija, Programm tal-festa ta’ Santa Marija, l-Imqabba 2005, 41.

In˙e©©u lil kul˙add sabiex fil-jiem tal-Festa nersqu aktar lejn is-sagramenti

˙alli jkollna fina l-veru paçi u fer˙ f’qalbna, kif tixtieq Ommna Marija Mtellg˙a s-Sema. Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

177


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Il-Pustier ta’ Santa Marija Le©©enda tas-Sur Giovanni Battista Farrugia

Storiku Mqabbi

Darba, qalli storja, Il-˙abib tieg˙i, Mons. Sapjan, Ma nafx, jekk qrahiex, minn xi ktieb bit-Taljan;

X’˙in dan, Beda jaqra; Wa˙da, wara l-o˙ra, Sab ilmenti, ta’ nies foqra;

QabΩitilha demg˙a, Minn g˙ajnejha; Lill-an©lu qalet, ‘Kemm nixtiequ qieg˙ed ˙dejja’;

Attent, b’widnejja, Miftu˙a sew; Kelma, kelma ©o mo˙˙i nΩomm, Fejn konna, silenzju, kien hemm ©ew;

Inkella wa˙da, Laqqg˙ani, ma’ ©uvni; jew o˙ra; Fejjaqli, l-ma˙buba ommi;

L-ittra li tg˙id hekk, ‘G˙aΩiΩa Ommi, Santa Marija; G˙amel li nsir, nixba˙ ’l Ibnek Ìesù, Biex ˙dejkom ni©i, intikom fo˙rija;

Din poeΩija, Irrid nag˙milha; U attenzjoni, Irrid nag˙tiha;

U hekk jibqg˙u, sejrin, B’kull difett, tal-bnedmin; G˙ax il-˙ajja, hekk toffri, Lil kburin, u lid-d˙ulin;

Santa Marija, qalet lill-Pustier ‘Ja˙asra, kemm hu gustuΩ; Din il-grazzja, irrid nag˙tih, Fil-˙in, l-iktar bΩonnjuΩ;

Santa Marija, Re©ina tas-Sena u l-Art; Li g˙al isimha, Jirtg˙od l-infern, is-Sema u l-Art;

L-an©lu, nduna, Li sar il-˙in; U waqaf, jifta˙, L-imberkin, ittri tal-bnedmin;

G˙ax ˙niena ©abli! U rrid, nibqa’ insegwih; Biex insib, ˙in tajjeb, U l-grazzja, nag˙tih’;

Din ir-Re©ina, Kif fis-Sema, ©iet inkurunata; U b’kuruna, ta’ Re©ina, Omm u Immakulata;

Il-Pustier ˙aseb, iddispjaçut! U qal, ‘Dawn ilemti biss g˙andhom; Óadd ma qal, ‘Tini, grazzja, ni©i ˙dejkom!’

Hawn, spiççat l-istorja Tal-ma˙bub, Mons. Sapjan; Li dejjem, g˙adu f’mo˙˙i, Hu, u Toni s-Sagristan;

Hi, kellha tag˙mel xi ˙atriet, Pustier ˙atret, wie˙ed mill-an©li; Biex l-ittri, li mid-dinja tirçievi, Jwassalhom g˙andha, missjoni li kellu jaqdi;

Però l-iktar, wa˙da Importanti qabΩitlu miskin; G˙ax, ˙oss, ... sema’, U beda jag˙laqhom, fil-˙in;

T˙ares lejn l-istatwa, U t˙ossha, issa˙˙rek; U fl-ikbar im˙abba, Ta’ Omm ˙anina, tfakkrek;

Ittri, bil-kwantità, Bdew jaslu, lil din ir-Re©ina; Kienu ˙afna, biex, jag˙tuha Qima;

Malajr, g˙and ir-Re©ina Santa Marija Gozz, qabadhom; U bil-˙effa, Quddiemha, mar bihom;

Ejja ma n˙allux, Lil qlubna, iebsin; Óalli darba, ning˙aqdu, Mar-Re©ina, tal-Qaddisin.

O˙rajn b’xi, ilmenti tal-˙ajja; Kbar u Ωg˙ar, Lil din, ir-Re©ina Óanina;

L-An©lu Pustier, ma ©enbha, Mar jg˙ina, tifta˙hom; U r-Re©ina, Sana Marija, bi tbissima, Wa˙da, wa˙da, ... bdiet taqrahom;

L-imbierek, An©lu Pustier, Darba, kurΩità ©ietu; Feta˙, xi ftit ittri, Bla ˙afna ˙in ma jie˙u;

F’˙in minnhom, tifta˙, Wa˙da, ta’ tifel çkejken; Li missieru, kien, Mejjet dan l-imsejken;

178

Festa 2010 Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

B˙alma l-Madonna telg˙et is-Sema bir-ru˙ u l-©isem Hekk a˙na li nsalvaw, g˙ad immorru s-Sema bir-ru˙ u l-©isem kitba tas-Sur Joe Chetcuti Forsi xi ˙add jistaqsi u jg˙id: Imma a˙na l-bnedmin dg˙ajfa u midinbin nistg˙u nipparagunaw ru˙na mal-Ver©ni Marija fit-tlug˙ tag˙ha fis-sema bir-ru˙ u l-©isem? Qabel xejn ng˙idu li huwa tag˙lim tal-Knisja Kattolika li meta din iddinja, kif nafuha a˙na tispiçça u l-a˙˙ar bniedem imut, il-bnedmin kollha minn Adam sal-a˙˙ar bniedem jiltaqg˙u f’post bir-ru˙ u l-©isem sabiex l-Im˙allef Etern jag˙mel ˙aqq minnhom. Dan fil-fatt inkunu ng˙idu illi meta nirreçitaw il-Kredu u ntennu: Nemmen filqawwa mill-imwiet. G˙ad ji©i jum illi a˙na d-devoti ta’ Marija, l-istess b˙alha nitg˙ollew lejn is-sema birru˙ u l-©isem, imma l-©isem tag˙na ma jkunx iΩjed debboli mimli imperfezzjonijiet, tqil u marradi, imma jkun ©isem glorjuΩ ˙afif illi jg˙addi minn kullimkien b˙al li kieku mhux ©isem. Ikun l-istess b˙alma huwa l-©isem tal-Madonna issa li hija fis-sema. Le f’dik li hija glorja u setg˙a ma nistg˙ux nipparagunaw lilna nfusna mal-Madonna fl-Assunzjoni tag˙na fis-sema wara l-©udizzju Universali. Il-merti personali tag˙na huma Ωg˙ar wisq u l-merti

tal-Madonna kienu kbar wisq. Hekk qalilha l-An©lu Gabriel meta kellimha fit-t˙abbira tieg˙u ©ewwa Nazzaret. ‘Int mimlija bil-grazzja’ qalilha l-An©lu u ‘mbierka int fost in-nisa kollha’, anzi nistg˙u ng˙idu li l-Madonna mhux biss hija mimlija bil-grazzja imma fawwara ta’ grazzja u min˙abba din il-milja ta’ grazzja, a˙na msejkna bnedmin nistg˙u nikkummentaw xi ftit talmerti g˙as-sema. Il-Ver©ni Marija, li tkun g˙alina ‘Bieb tas-Sema’ u port tas-Salvazzjoni g˙enitna biex insalvaw kif ukoll illi tkun mag˙na u tifra˙ meta binha Ìesù jaççettana biex nid˙lu ngawduh fis-sema birru˙ u l-©isem. Issa kif nafu bil-qawwa millimwiet kif ng˙idu fil-Kredu? Kristu stess qalilna li maljar wara d-dieqa ta’ dak iΩ-Ωmien, ix-xemx tiddallam u l-qamar ma jag˙tix dawlu, il-kwiekeb jaqg˙u missema – imbag˙ad jidher fis-sema s-sinjal ta’ Bin il-Bniedem, u jaraw lil Bin il-Bniedem ©ej fuq is-s˙ab tas-sema b’setg˙a u seb˙ kbir. U jibg˙at l-an©li tieg˙u bi tromba li ΩΩarΩar bil-qawwa u jisimg˙u l-ma˙turin mill-erbat irjie˙ minn tarf tas-sema.

Ìesù jkompli jitkellem fuq jum il-˙aqq u jg˙id: Meta ji©i Bin ilBniedem fil-glorja kollha tieg˙u u l-an©li kollha mieg˙u, jin©emg˙u quddiemu l-bnedmin kollha tal-art u jifridhom minn xulxin b˙alma

rag˙aj jifred il-˙rief mill-gidien. Biex inkunu devoti ta’ Marija bisserjetà, il-festi esterni m’humiex biΩΩejjed. Il-banda, il-˙ruq tannar, it-tiΩjin fit-toroq, il-kant talinnijiet jistg˙u jg˙inu ˙afna imma l-importanti huwa l-ispiritwal. IlMadonna tg˙inna sabiex inkunu n-na˙a tal-lemin tag˙ha meta l-©isem jer©a’ jing˙aqad ma’ ru˙na u dan ise˙˙ jekk f’˙ajjitna nag˙mlu biss dak li jrid binha Ìesù u hi stess. G˙aldaqstant Marija mhux biss tkun parti mill-˙ajja tag˙na, imma l-˙ajja tag˙na kollha kemm hi. G˙addevoti nsara, il-festa tal-Assunta, Santa Marija, ma g˙andhiex tkun biss fil-15 ta’ Awwissu, imma tkun kuljum, lejl u nhar is-sena kollha. San Bernard ma kellu l-ebda dubju

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

179


100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

www.santamarija.com

J. Cutajar SMOKING ARTICLES

For all your 46, Springvale, smoking needs Triq il‐Madonna tal‐Ìilju Mqabba SMOKING ARTICLES Tel: 21689653  Mob: 7949 5354

J. Cutajar

ELECTROCARE 25, Valletta Road, Kirkop. Tel: 21640654, Mobile: 9947 7755 T.V. Retailer including Plasma & LCD TV’s of major brands: Panasonic, Samsung, etc Retailer of Satellite systems, Hi Fi systems, Home Theatre sound systems, car stereos, speakers and Digital cameras We specialise in TV repairs and Satellite systems

Treatments Available: • Relaxing Anti-Wrinkle Facials • Deep Cleansing Facials Lillian Camilleri • Eyelash/Brow Tinting • Electrolysis Beauty Therapist C.I.B.T.A.C. • Waxing Diploma B.A.B.T.A.C. • Make-up • Manicure and Pedicure 10, Triq il-Mit˙na, Mqabba Tel: 2168 3214 Mob: 9942 6054 180

Festa 2010 Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

fuq dan u ming˙ajr tlaqliq qal: Ma hemm ˙add fis-sema li ma kienx devot ta’ Marija u ma hemm ˙add fl-infern illi kien devot ta’ Marija. San Bonaventura fl-innu ta’ tif˙ir lil Madonna, jg˙id hekk: Omm kbira tal-Majestà Divina – Omm illi tajt verament lid-dinja s-Sultan tas-sema, int is-sellum tas-Saltna u tal-glorja ta’ hena. Inti tant u tant qawwija li tinda˙al bejn Alla u l-bnedmin. Inti l-Avukata ˙anina tal-fqar u r-refu©ju tal-midinbin. Inti s-salvazzjoni ta’ min jitolbok port ta’ dawk illi sejrin jeg˙rqu u int li twassal il-©usti g˙all-glorja. Mela t-tlug˙ ta’ Marija fissema bir-ru˙ u l-©isem g˙andu jkun tama tag˙na sabiex a˙na, la darba salvi nkomplu bir-ru˙ u l-©isem inkantaw it-tif˙ir lilha g˙all-eternità kollha, bil-menti u bil-vuçi tag˙na. Imbag˙ad g˙all-g˙ejxien tag˙na f’din id-dinja nitolbu lill-Madonna sabiex tindenja ru˙ha li ΩΩommna me˙lusin minn kull dnub. Iva, lil Ver©ni Marija nittamaw u kemm jista’ jkun lilha nimitaw sabiex b˙alma hi tinsab fil-glorja ta’ dejjem bir-ru˙ u l-©isem, a˙na wkoll g˙all©urnata wa˙da nithennew fil-glorja ta’ dejjem bir-ru˙ u l-©isem. Viva Santa Marija.

Dan il-ktejjeb huwa aççessibli fuq il-websajt uffiçjali tas-Soçjetà www.santamarija.com Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

181


Alberta San Gwakkin Road, Mriehel BKR 3000 Tel : (+356) 2144 3538 info@alberta.com.mt www.alberta.com.mt

Biex tkun mohhok mistrieh cempel lil Alberta ghal parir professjonali b’xejn. Video Cameras tas-sigurta’|Alarms tas-sigurta’|Panic Alarms|Intercoms

Din tista’ tkun darek

Mohhok Mistrieh??


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Dan l-Innu ©ie esegwit g˙all-ewwel darba mill-Banda Re Ìor© V tal-Imqabba fl-1951, fl-okkaΩjoni tal-ewwel Festa fuq il-Proklamazzjoni tad-Domma tal-Assunzjoni mill-Papa Piju XII nhar l-ewwel ta’ Novembru 1950.

Innu lil Marija Assunta

Kitba: Rev. Patri J.M. Ghigo S.J. (Rit.) Óallina ntennulek, Marija Din il-g˙anja li ssawret mas-snin, Irridu ng˙allmuha ’l uliedna Biex biha jsellmulek kull ˙in! Int g˙extha ©o qalbek Il-˙ajja tal-Fidwa, U qalbek intg˙asret F’demm Ibnek Mislub, Ghalhekk qomt sabi˙a Mir-raqda tal-qabar, Rebbie˙a b˙al Ibnek Mill-mewt u mid-dnub. (Rit.) Óallina ntennulek … Miksija bid-dija Li ΩΩernaq fil-Ìenna, Imdawwra mill-an©li G˙annejja tas-Sliem, TitwieΩen fuq s˙aba, B˙as-sil© bajdanija, Int tlajt ©ewwa d-difa Tas-sema bla tmiem. (Rit.) Óallina ntennulek … Id-dinja Bik tifra˙, Tissie˙eb mal-an©li, Biex tqieg˙ed fuq rasek Kuruna ta’ ©ie˙, U lilek issellem, Omm Alla, Sultana, Mog˙nija bis-setg˙a Ta’ Drieg˙u rebbie˙. (Rit.) Óallina ntennulek ... Nihil Obstat. Die Aprilis, 1949. P. Alfonusus M. Camilleri, O.F.M. Cens. Theol.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

183


SHOE SHINE FOOTWEAR Mr & Mrs CARUANA

Footwear & Leather Goods Shoe Shine, Carmelo Caruana Street, Ûurrieq ÛRQ 04 Phone: 2168 5241 • Fax: 2164 9381 • Mob: 9982 1932 E-mail: didiego@melita.com

Di DIEGO Lifestyle

Clo th Foo ing & twe ar

Di Diego, 113, Blue Grotto Avenue, Zurrieq Tel: 2164 9381, 2168 5241 Fax: 2164 9381 Mob: 9982 1932 E-mail: didiego@melita.com


www.santamarija.com

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Minn fejn se jg˙addi l-març G˙al darba o˙ra permezz ta’ din il-pa©na se nag˙tu ftit dettalji rigward ir-rotot u tag˙rif ie˙or fuq il-baned mistiedna. Din is-sena se jkollna sitt baned mistiedna g˙all-Festa Titulari ta’ Santa Marija. Però qabel ma nag˙tukom aktar dettalji, nie˙du l-opportunità biex b˙as-soltu n˙e©©ukom takkumpanjaw il-­març matul it-triq kollha, u sabiex nag˙tu dehra isba˙ lir-ra˙al tag˙na g˙al matul il-festa permezz tat-tiΩjin mad-­djar tag˙kom. Infakkru wkoll fl-im©iba tajba matul il-jiem tal-Festa. G˙alhekk dan li ©ej huwa program fid-dettall tar-rotot tal-marçi kif ukoll is-sehem tal-baned rispettivi:

It-Tnejn, 9 ta’ Awwissu

Óru© tal-Istatwa fuq iz-zuntier 7.30pm Wara Ii tilqa’ I-Istatwa artistika u devota ta’ Ommna Marija Assunta bi programm ta’ innijiet Marjani fuq iz-zuntier tal-knisja, ilBanda Re Ìor© V, ta˙t it-tmexxija ta’ Mro. David Agius, tkompli tferra˙ it-toroq tar-­ra˙al b’marçi brijuΩi. II-març jg˙addi hekk; Triq il-Parroçça, id-Duluri, il-Madonna tal-Ìilju, l-A˙wa Ghigo, il-Barumbara, il-Madonna tal-Ìilju, il-Missjoni Ω-Ûg˙ira, is-Sejba, ilÌublew tad-Djamanti, iΩ-Ûurrieq, it-Torba, L-Ispnar, il-Familja Brincati, Kirkop, ilMentna, il-Konvoj, il-Ìublew tad-Djamanti, Santa Katerina, il-Pal, it-Troll, il-Mit˙na, Santa Katerina, Santa Marija, iç-Çavi, San Innoçenzju, Santa Katerina g˙al Pjazza talKnisja u jintemm quddiem iI-KaΩin.

It-Tlieta, 10 ta’ Awwissu

Jum il-Banda 8.15pm Imiss jer©a’ lill-Banda Re Ìor© V, ta˙t iddirezzjoni tas-Surmast direttur tag˙ha, Mro. David Agius, tag˙mel il-març trijonfali li jibda minn ˙dejn il-Bini Muniçipali tal-Kunsill g˙all-pjazza tal-Knisja, Triq San BaΩilju

u jintemm fil-pjazza tal-Knisja quddiem il-KaΩin. Wara l-Banda tag˙ti bidu g˙allProgramm Vokali u Strumentali u annwali tag˙ha.

L-Erbg˙a, 11 ta’ Awwissu­

L-Ewwel Jum tat-Tridu 8.15pm II-Banda San ÌuΩepp ta’ Óal Kirkop ta˙t id-direzzjoni ta’ Mro. Brian Cassar tag˙mel març Ii jibda minn quddiem il-KaΩin u jkompli kif ©ej: Triq San BaΩilju, San Mikiel, Misra˙ il-Fidwa, il-Qattara, il-­Konvoj ta’ Santa Marija, il-Barrieri, il-Óarri©iet, Misra˙ il-Fidwa, il-Konvoj ta’ Santa Marija, Xandru Farrugia, M.A. Caruana, il-Óajt tal-Matla, Kirkop, in-Nazzarenu, Dun Gerald Mangion, Mikiel Zammit, Kirkop, il-Katakombi, Dun Gerald Mangion, Triq iI-Konvoj ta’ Santa Marija, il-Kileb, iç-Çavi, Mikielan© Sapiano, Sqaq l-Isptar, il-Pjazza tal-Knisja u jintemm quddiem il-KaΩin.

Il-Óamis, 12 ta’ Awwissu

It-Tieni Jum tat-Tridu 8.15pm Il-Banda Sant’Elena ta’ Birkirkara, ta˙t iddirezzjoni ta’ Mro. Joseph Vella, tag˙mel

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

185


Marcon’s hair salon Triq l-A˙wa Ghigo, Mqabba Opening Hours: Tue-Fri: 09.00am–06.00pm Sat: 08.00am–07.00pm Monday closed

Tel: 27602437 Mob: 79602437

Bar & Restaurant

Wied iΩ-Ûurrieq, ZRQ 09 Malta. Tel/Fax: 2168 3104 Mob: 9940 6309, email: mamosandro@hotmail.com www.starwebmalta.com


www.santamarija.com

març li jibda minn quddiem il-KaΩin u tkompli tallegrana b’sett marçi brijuΩi fit­toroq li ©ejjin: Triq il-Ìilju, l-A˙wa Ghigo, Barumbara, ix-Xriek, il-Mit˙na, it-­Troll, isSejba, il-Konvoj ta’ Santa Marija, il-Murselli, Kirkop, Saljatura, Qrendi, Santa Katerina, San Innoçenzju, iç-Çavi, Santa Marija, Santa Katerina, iI-Kileb, Mikielan© Sapiano, iIKonvoj ta’ Santa Marija, Karmenu Ciantar, il-Pjazza tal-Parroçça, Triq id-Duluri, il­Parroçça u jintemm fil-Pjazza quddiem iIKaΩin.

Il-Ìimg˙a, 13 ta’ Awwissu

It-Tielet Jum tat-Tridu 8.30pm II-Banda Re Ìor© V dejjem ta˙t id-direzzjoni ta’ Mro. David Agius, tag˙mel iI-març tradizzjonali tag˙ha fost il-briju kbir u l-ispettaklu li ˙ejjew g˙alina s-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙. Il.-març jibda minn quddiem il.KaΩin u jkompli hekk kif ©ej: Triq San BaΩilju, Valletta, il.Fjuri, il-Parroçça mit-tarf, Pjazza tal-Knisja, San BaΩilju u jintemm filPjazza tal-Knisja quddiem il-KaΩin.

Is-Sibt, 14 ta’ Awwissu

Lejliet il-Festa 8.00pm Il-Banda San Mikiel ta’ ÓaΩ-Ûabbar, ta˙t iddirezzjoni ta’ Mro. David Agius tibda març minn Triq il-Pal, Troll, Sejba, Santa Katarina sal-pjazza. 8.00pm Il-Banda King’s Own tal-Belt Valletta ta˙t iddirezzjoni ta’ Mro. Joseph Galea tesegwixxi programm strumentali quddiem il-KaΩin u wara tag˙mel març. 10.00pm Il-Banda San Mikiel ta’ ÓaΩ-Ûabbar ta˙t id-direzzjoni ta’ Mro. David Agius tag˙laq is-serata muΩikali permezz ta’ programm strumentali quddiem il-KaΩin.

Il-Óadd, 15 ta’ Awwissu

L-G˙id tal-Assunta 12.00pm Il-Banda Re Ìor© V, ta˙t it-­tmexxija ta’

100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

Mro. D. Agius, A.Mus.V.C.M., tag˙mel ilmarç tradizzjonali ta’ filg˙odu li jibda minn quddiem iI-KaΩin u jkompli g˙al Triq il-Ìilju, Xriek, Santa Katerina, Santa Marija, iç-Çavi, Mikielan© Sapiano, San Innoçenzju, Santa Katerina, San BaΩilju, il-Lan©asa, Valletta, il-Fjuri, il-Parroçça, g˙all-Pjazza quddiem ilKaΩin. 6.00pm Il-Banda De Rohan ta’ ÓaΩ-Ûebbu© ta˙t ittmexxija ta’ Mro. Ronnie Debattista, tibda març minn Triq San BaΩilju, Valletta, ilParroçça g˙all-pjazza. Tid˙ol fiz-zuntier talknisja u tilqa’ l-˙ru© tal-Istatwa artistika ta’ Santa Marija b’innijiet Marjani. Wara. il-Banda tkompli takkumpanja l-Istatwa tul il-purçissjoni. 7.15pm II-Banda Queen Victoria taΩ-Ûurrieq, ta˙t ittmexxija ta’ Mro. A. Farrugia, L.Mus.L.C.M flimkien mas-Soprana Francesca Farrugia isellem lill-Istatwa bl-Ave Marija. 8.45pm Hekk kif l-Istatwa tasal quddiem il-KaΩin tasSoçjetà tag˙na, il-Banda Queen Victoria taΩÛurrieq, ta˙t it-tmexxija ta’ Mro. A. Farrugia, L.Mus.L.C.M.. tesegwixxi l-kbir Innu lil Marija Mtellg˙a s-Sema, kompoΩizzjoni talma˙bub u qatt minsi ex-Surmast Chev. G. Martin, A.Mus.L.C.M.,O.S.T.J., fuq versi tad-Direttur Spiritwali Patri J.M. Ghigo SJ. Ikantaw it-Tenur Andrew Sapiano u l-Baritonu Piju Dalli, fIimkien mal-Kor Parrokkjali San GuΩepp tal-Kalkara mmexxi Josian Zammit. Wara. bis-sehem ta’ I-istess Kor, ji©i esegwit l-Innu Març Popolari Marija Assunta, kliem u muΩika tal-mibki Mro. Leonard Farrugia. L-istess Banda tkompli bil-Program Strumentali tag˙ha sakemm jasal il-˙in tad-d˙ul tal-purçissjoni meta ter©a’ ssellem lil Ommna Marija Assunta bid-daqq tal-Ave Maria. 10.30pm Wara l-Barka Sagramentali u r-ringrazzjament kollettiv fil-­Knisja mill-G˙aqda tan-Nar tasSoçjetà, il-Banda Re Ìor© V, tag˙laq il-Festa b’març qasir li jintemm quddiem il-KaΩin.

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba Festa 2010

187


100 Sena mit-Twaqqif tas-Soçjetà

www.santamarija.com

Festa ta’ Santa Marija – 2009

Rendikont Çelebrazzjonijiet fil-Knisja D˙ul

€ 3,864.20 906.00 117.00 ____________________ € 4,887.20

Ìbir bl-envelopes fid-djar Ìbir fil-knisja Kaxxa quddiem l-istatwa Total

Óru©

Ûbilanç mis-sena 2008 Çelebranti u trasport Orkestra, u vuçijiet Daqq ta’ qniepen Dawl fil-faççata, koppla u kampnar Servizzi ta’ kappi u kurçifiss Fjuri u envelopes Total Ûbilanç g˙as-sena 2009

€ 1,513.29 475.00 1,995.00 140.00 2,243.16 150.00 120.00 ___________________ € 6,636.45 € 1,749.25

Dehra tal-Pjazza tal-Imqabba qabel it-Tieni Gwerra Dinjija. 188

Festa 2010 Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V - Mqabba


Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V Palazz Santa Marija, Pjazza tal-Knisja, Mqabba www.santamarija.com Les Etoiles d’Or du Jumelage - 1998 • Rebbie˙a tal-Ewwel Festival Internazzjonali tan-Nar ta’ Malta - 2006 Rebbie˙a Assoluti tal-Kampjonat Mondjali tan-Nar Caput Lucis, Ruma - 2007 • IV Festival Nazzjonali tan-Nar tal-Art - 2010

Programm tal-Festa Titulari Santa Marija Mqabba 2010  

Programm tal-Festa Titulari Santa Marija Mqabba 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you