Page 1


0

,,

> 0

_.. . . .., , mplete Turnkey SolHtions

c VISIT OUR WEB SITE FOR MORE INFORMATION

N

\

'\./

l

~ZD

'.2 _y

D E V E L QJJP M E .d l~ \l T D . ST. RITA, VALLETTA RD, MQABBA. TEL/ FAX: 21 6B5020; MOBILE: 79424724, 79426471 INFO@BUZDOV.COM


.. .

ez:i:ez

Messagg m1ll-Prcs1dent ........................................................................... 5 Messaġġ

1nis-Sindku ............................................................................... 7 Il-Kelma tal-Kappillan ............................................................................. 9 Messaġġ mis-segretarju ........................................................................ l l AppeJI mill-Kaxxier ............................................................................... 13

Pala?.z Santa Mar ija, Pj37,za tal-KnJsja, Mqabba, Malta Tel: 21683020 hnp,//•o'WW.angclf'tt.con\/01u.1cab/~11wuarija/

e- m:lll: SlU 11ru1J.1J'ljatangclllrc.rom

Messa2-i? mis-Surmctst ............................................................................. 15 Jikteb id-Direttur Spiri!\\ali ................................................................... 17 -~

Ġemellaġġ .............................................................................................. 19

Tislima Li l Santa Marija ......................................................................... 27 rl -leġġenda ta· 1-A nġl u .......................................................................... 29 Il-leġġenda

tal-Madonna tat-Telgha ...................................................... 35

Rev. Mons. Lorenzo Spiteri ................................................................... 37

Tifkiriet .................................................................................................. 39 Sezzjoni Żghażagh: 10 S11i11 ta' Hidrna Kontinwa ................................ 43 Fergħa Nisa: Sena ra' Xoghol Bla T1nie1n ............................................ 49 Lil Marija Assunta .............................. ................................................... 49 Progran1n1 Festi Esterni .........................................................................50 Fu11zjonijiet tal-Kr1isja .......................................................................... 53 80 Sena rnill-Pcdestall Artistiku ............................ ,............................... 55 Qabar tal-Pidda u Bradella Ġdida ..........................................................57 Replika ta l-Bradella ............................................................................... 60 TI-Bidu u r-Tixrid tal-Kult lejn il-J\1adonna tad-Da\vl ........................... 63 Tisli1na lil Sa11ta Marija ......................................................................... 65

K\Vadri 1a · Santa Marija fil-Kneijes Maltin ........................................... 67 Minn Fomm id-Delegat tal-Planċier ...................................................... 75 Planċier Artistiku ................................................................................... 77 Ħiclmet il-Banda Re Ġorġ

V.................................................................. 19

Il-Għid

ta' l-Assunta .............................................................................. 85 Żjara ġe\v\va l-In1qabba n1ill-Kor Iżraelit Alei Gefen ........................... 87

Bord Editorjali Carmel Driffo C<1rn1cl Ellul Alfred Galea

Antoine Sciberras Chris Spiteri

Artikolisti Carmel Zahrn Emanuel Butligieg Fr. Joe Bartolo

Carmel Ellul Carmel Briffa David Agius

Patri J.M. Ghigo A lfred Galea Cam1cl Bianchi Patrick Mall ia

Joseph Farrugia Carlo Sciberras

S1efano Farruiia Canncn Lia Mario Fenech Giovanni Farrugia Benjamin Camilleri Patrick Ghigo Joe Chetcu1i Gardncr Bell

Patri Karm Zan1111it 0.P ......................................................................... 91

D r. C harles Sciberra>

Veteran tal-Konvoj ta' Santa Marija .....................................................95 Attivitajiet Soċjal i u Kulturali ............................................................... 99

Joseph Camilleri Anthony Ellul

.lo~eph

Ellul B.E!.M. ..................................................................... ..... 101

Proof Rcoding

Ġ ita,Mfn1lija M i-strich u Divcl'liincnl ................................................. 103

E l vin Sc ibel'raS

Jlrrappona d-Direttur tal-Każi n ................... ., ...................................... l 09 Mill-Kamri1 ta11-Nar ...................,.........................,............................... l 1l f>rl)gran11n ta11-Nc1r ................................................~ ....................... ,..... 1J5 Mu1tali u Qniepen fil-Gwerra .............................................................. 117 Il-Mużika ta' l-Antifona Macstużu 'Hocliejvtaria' .............................. 119

Ritratti tnl-Qoxra Quddiem L-istatwa titulari ta' Santa Marija

li-Kanonku Dun Ċużepp Purtelli ..............................................., .......,. 127 Muestro Leo11ard Spiteri F.L.C.M....................................................... 128

Minn Pejn se Jghadcli l-1'1arċ ............................................................... 130 P'Għeluq tad-00 Sena tal-Kungress Ewkaristiku !nternazzjonali ....... 135 Il-Korp ra· San

l nnqċenzj u

.............................................................. l35

Rendikont: Ċelebrazzjonijiet fil-Kni~ja 2002...................................... 136

nimkien ma' l-unur Les Etoiles D 'Or d11 .l11111ei<lge Wara Il-Bandu Rc Ġorġ V ġewwa l-knisja parrokkj ali. Design, Separations & Printing

BEST

l'zjNbuv ŻurrieQ Road. Qrendi Tel: 2 1680789 Fax: 2 1649012


PASS DEVELOPERS LTD Notre Dame Mansion Ġuże Bonnici Street, Balzan Tel: 2141 4118 Fax: 2143 5536

_

~~.~::::---:i-~ -

1

Building • Excavation Plastering • Tiling

Demolition Works Turnkey Contractors Mobile: 9949 0242, 9949 0043, 9947 6496 2164 0709, 2164 0902 after 3.00pm


Presidenti Onorarj i

Onor. D r Louis Galea B.A., LL.D., M.P. Sur Joseph Farrugia President

Viċi-Presidcnt/PRO

Carmel Zahra

Antoine Sciberras Dip. M . ACIM . Cert. CrB. CePA

Segretarju

Viċi-Segretarju

Carmel Ellul

Alex fauon

Kaxxier Cannel Briffa

Assistent Kaxxier Chris Spiteri

Delegati għall-Aro1ar

Grezzju Farrugia, Michael Ghigo, Anthony Farrugia Direttur tal-Każin Anthony Ellul

Delegat tal-Planċier Benny Canli lleri

Konsulent Legali Dr Marse Ann Farrugia Dip. CAN.L..LL.D. Direttur Spiritwali Pau-i Joseph M. Ghigo SJ.

Surmast Direttur utl-Banda Mro. David Agius A.~1us. V.C.M.(Hons .}.L.C.M. A.s s. Surmast Mro. Michael Pulis Kummissjon i ghall-Banda

Chris Spiteri. Nicbolas Baldacchino. Alfred Galea. Adrian Zahra Rappreżentant fl-Għaqda Każini

tal-Baned Maltin Cannel Briffa

Delegat tan-Nar

Reviżuri

Carn1el Ellul

Joe Sciberras Carl Sciberras


Ilistorantt Cosmana

Jflabarra

. s~ l1y, a tµUUlf}- lealn p~-6io.tt.afly, etL(J~

4

t'tainul !)Jaf/,,

tlie autfwdic f,eelhig

o/, &.cing at IUune in a

fwn-6.e

4

cfuvtact«, 6d in a lii"'1.04ic wi.ea

!Jk q,uafitc1 of, t& f,o.o.d atui ~d ~,e,wire wre

p!UW-f, of,

tJie PlifJA 61.~ uac1ietl at Jm,lottante C&nuuia .N,QiJ.Cl)fJtQ,.

gAJ-4

~~[,(.Q.C«Jl'..rv.;>.

g~fio..ne:

(0356) 450638 (0356) 452415 2 8 SL_ !P..-auL S..bt-ee.t. 9lcJiat, 9l9J!L

12_


essa

••

ent

m1

is-Sur Carmel Zahra Għeżież Soċi

u Partitatji, Awissu reġa' n1aghna u hekk kif issem1ni dan ix-xahar l-ewwel ħsieb Li jiġi f' moħħ kulħadd ħija bla dubju l-festa kbira ad unur Santa Marija taħt it-titlu ta' l-Assunzjoni. Meta ngħidu festa kbira nia jfissirx il-festa Li tiġi ċċelebrata ġewwa raħalna biss, iżda l-festi kollha li jiġu organizzati madwar il-gżejjer Maltin kif ukoll f'diversi pajjiżi barra nlinn xtutna. Hawn Malta niċċelebraw bosra festi. Biss, l-aktar tliet festi li bla dubju ta' xejn huma tant popolari magr1na l-Maltin huma l-Milied, l-Għid il-Kbir u l-Għid 1a' l-Assunta. Wieħed ghandu j irrifletti sewwa fuq dawn il -festi u m'ghandniex inħallu l-festi jiġu u jgħaddu qisu qatt ma s ar xejn. Hem1n ħafna raġun ijiet li wieħed ghandu jixtarr sewwa. Eżen1pju ċar huwa li wieħed għandu kem1n jista' jkun jersaq lejn is-Sa1,'Tamenti kif ukoll jieliu l-opportunità tal-festa u jsewwi xi differenzi li j ista' jkoll u mal-proxxmu tiegħu. Huwa iaurli Li tasal U-festa. niċċelebrawha b'mod bombastiku u nghidu li qeglidin naghmlu kollox ad unttr il-Madonna, meta mbagħad lanqas bi.s s nersqu lejn il-Knisja . Jekk isir hekk, nistgħu ngħidu li l-festa ma swiet xejn. Ma nistgħux nibqgħu b' roof1llna 1naghluq u ninqdew bil-festi biex forsi npattuha lil dak li jkun billi ngbajru jew noffendu speċjalment waqt il-rnarċi. Żgu r li l-każini li hawn iruxeJrda madwar Malta u Gl\awdex ko ll ha, issibħom x i haġa li għandho1n biex jiftaliru biha. Dan ma j fissirx li għandna għalfejn ngħajru jew inweġġgħu lil

haddieħor

li għandna jew li kapaċi nagħmlu, u li liaddieħor m 'ħuwiex, Fl-opinjoni tiegħi, jekk nieqfu ftit u nin-ifletlu sewwa fuq dan li ktibt, għandu jkollna festa i sbaħ u aktar dinjituia kif fuq kollox jixraq Lil Ommna 1as-Se1na. Mela ejjew oikbn1 u nkunu aktar 1naturi fl-i1nġiba taglina sabiex inkunu ta' eżempju tajjeb nisrani għal dawk kollha li jżuruna. Nahseb li bħallna tafu hafna minnkom. dan l-aħhar esebixxejna lpjanti tal-estensjoni tal-każin u anke saru l-applikazzjonijiet neċessarji. Issa wieħed irid jistenna l-approvazzjoni millAwtorità ta' Malta dwar l-An1bjent u lIppjanar (M.E.P.A.). Il-pjanLi taJ-Kaiin ġe\v iddisinjati mis-Sur Omar Caruana u d-disinn tal-faċċata sar mid-Disinjatur Vince Centorino. taħt is-supervi żjoni talPerit Dr. Edwin Mintoff. Din is-sena wkoll installajna l-arja kkundizzjonata fis-sala to l- Banda fejn isiru b'n1od regolari l-kunċerti kollha matul is-sena. Dan sar glia liex inħass il-bżonn u fl-istess hin ninkoraġġixxu lill-bandisti tagħna sabiex ikon1plu jattendu regolarn1ent ghaU -kunċerti, b'mod partikulari fix-xhur sħan tas-sajf. Kif tistgħu tinnutaw, ta' kull sena dejjen1 qiegħed isir id proġett ġewwa l -każin. Forsi xi kultant ċertu xoghol ma j idhirx ujkun hawn minjahseb li fi l -Każin m'hu qed isir xejn. Ovvjainent dan nlhux minnu. Jiena bt1ala PresidenL, flimkien ma' sliabi kollha ta lKumitat, nahdn1u s-sena kollha u naħsbu fi proġetti futuri biex dak kollu li ħa l lewl n a missirijietna nkomplu b'xi

ħaġa

nippreservawh, insahhub u nsebbħuh , speċjalment li issa dalwaqt infakkru ċ­ ċeotinarju mit-twaqqif tas-Soċjetà Santa Marija. Din is-sena wkoll is-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V, qiegħda tiċċelebra diversi anniversarji. Nibda biex inse1n111i l-Unur fern1 prestiġġjuż , ' Les Etoiles cl'Or clu Jumelage' li propj u din is-sena qegħdin niċċelebraw il-ħames anniversarju ntir-rebh tiegħu. Unur U sSoċjetà tagħna thossha kburija ħafna bih, gt1aliex dan huwa uniku fil-gżejjer tagħna, speċjaln1entgt1al każin tal-Banda. Ma rridx ninsa wkoll insemmi li din issena s-sezzjoni Żgħażagħ fi ħdan isSoċjetà taglina taghlaq ghaxar snin mittwaqqif taghha. Minn hawn nixtieq nieħu l-okkażjoni u nirringrazzja lill-n1embri kollha ta' din is-sezzjoni . Anniversarj i oħra huma l-ha1nsa u sebghin sena 1alqabar tal-fidda u l-bradella ta' l-Istatwa ta' Santa Marija, filwaqt li din is-sena wkoll il-pedestall il-kbir li jin·appreżenta l-Inkurunazzjon i tal-Madonna jagħlaq tmenin sena. Dawn kol lha huma kapolavur ta' arti Maltija, x.oghol fin u preċiż fuq disinni ca' Abram Gatt. Din is-sena wkol l, il-mużika ta' l-Antifona, tas-Sunnast Vincenzo Bugeja, li tindaqq hekk kif 1.-lstatwa Titulari tidl1ol mi llġdid fil-Knisja wara l-purċissjoni, tagħlaq inija u ħan1sin sena. Nagt1laq dawn il-ftit lisibijiet tiegtii billi airringrazzja lis-SurmasL, lillKu1nnussjoni Banda u lill-bandisti kollha. Nirringrazzja lid-dilettanti u dawk kollħa li jaħdmu n-nar, kif ukoll lil dawk kollha li jgħinu fil-ħruq tan-nar u t-lliawwil talkanni. Ni1Tingrazzja wkoll lis-sottokumitati kollha u lil sħabi tal-Kumitat. Flahhar u mhux l-inqas, nirringrazzja lil dawk )j jarmaw u jiehdu lisieb l-indafa fi l-Knisja, u lill-kleru ta t -Parroċċa. Hawnhekk ma nistax ma nseo1mix u nifraħ lil Patri Karm Za1nmit li propju din is-sena, f'Settembru, se jiċċelebra lhainsi.n sena a1inn meta rċieva sSagrament ta ' l-Ordni Sagri . Nerġa ' ntenni sabiex inġibu rutina sewwa waqt il- marċi, kemm fil-kliem li ngħidu , fl ilbies, kif ukoll fl-irnġibu tughnu . N ieh<lu gost niċċelebraw mingħajr ma noffendu lil

Is-Sur Can11el Zahra (le111i11) biswit l-ambaxxatur Ġermaniż Georg Mertenfej11 qiegħed jikteb il-messaġġ tiegħu fil-ktieb tal-viżitaturi. 5 Snin A nniversarju 'Les Etoltes d'Or du j umelage' • l 0 Snin Sezzjoni Żgħażagħ

ħadd.

Grazzi lil 01nmna Marija Santiss111a Mtellgtia s-Sema.

s


Arrangements for all occasions:

Weddings, Engagements, Baptisms, etc ... 'Madonna .. ta' Pinu' Triq il-HarriÄĄiet,

Mqabba, ZRQ 08 Tel: 21641032 Mob: 9946 5963

Jewellers B'Kol laborazzjoni ma'

VASCAS

Trig San BaĹźilju, Mqabba (Wara l-Knisja P.arrokl\_jali)

Tel: 2164 1167 Fax: 2164 0831 e-mail: joesammut@waldonet.net.mt


u is-Sur Emmanuel Buttigieg

Festa Universali Kull meta joqrob Awissu, kemm f'Malta u anke f'Għawdex, tibda t i nħass kl ima li riesqa xi festa speċjali. Dan bir-raġun. għax f' Awissu tiġi ċċelebrata l-festa ta' lAssunzjoni ta' Ommna Marija fisSema, bir-Ruħ u l-Ġisem. Din ilfesta tiġi ċċelebrata inad-dinja kollha b'solennitàkbira. Din id-devozzjoni lejn l-Assunta kienet ilha titħares b 'devozzjoni u bi twe1nmin sod filKnisja Kattolika sa mill-ewwel sekli. Fl-1950, il-Papa Piju XII iddik.jarha b' domma tal -fidi . u li min ma jemminx li Ommna Marija ġiet In1tellgl'la s-Sema bir-ruħ u l-Gisem, ikun maqtugħ 01ill-Knisja Kattolika. Din hija festa kbira, għażiża, u ghaU-qalb il-Maltin kollha. Dan birraġun! Mi n majiftakarx fil-nuraklu kbir li għamlet magħ na Marija fil15 t' Awissu 1942? Dak in-nhar ilpoplu Malti u Gt1awdxi kien qiegħed imut bil-ġuħ u lest li jċedi b 'mirbuħ lill-għadu Nażista, u perrnezz ta'

Kouvoj mi1nli ġid, fost qilla ta' balal ta' l-għadu, irnexxielu jiddaħħal filport, u jagt1ti l-ħajja lill-poplu Malti u Għawdxi kollu. Mhux ta' b'xeju li dak il-Konvoj baqa mniżżel flistorja ta' pa_ijiżna bħala l-Konvoj ta' Santa Marija. Fost id-disa' rħula li f'Malta u Għawdex jiċċelebraw din il-festa hekk kbira u gr1aiiża, l-I1nqabbin gliandhon1 unur li l - Par roċċa tagħho111 ilha għal aktar 1ninn erba' mitt sena tiċċelebra din il-festa b'solennjtà kbira lil Marija Mtellgħa s-Sema. Matul dawn l-erba' mitt sena, l-lmqabbin dejjen1 l1ad1nu biex ikabbru din il-festa bl-aktar mod xieraq u possibbli. F' dan il -messaġġ qasi r tiegħ i , għall-okkażjon i tal-Festa ta' Santa Marija, PatTuua ta ' l-lmqabbin kollha, nixtieq l-ewwelnen nawgura l-festa t-tajba u mill- isbaħ lillI1nqabbin kollha, huma fejn huma, u hu1na n1i n huma. Il-festa tar-raħal

Is-Sur Butligieg (xellug) w11ql progro111m .~i11fo11ik11 ġewwa l-każin.

għandha

skop ewlieni li tghaqqadna lkolJ flimkien, biex ir-rat1al koll u jifraħ flimkien u j ieħu pjaċir hu , u jagħti pjaċir lil dawk kollha li jiffrekwentaw ir-raħal tagħna fi lfesta. Min f'moħħu jkollu skop ieħor barra minn dan, j i ssejjaħ miskin, u ma jafx sewwa xi tfisser il-festa tar-raħal. L-entużjaż.mu, itti żj in, il-marċi, i l -logħob tan-nar, kollha sbieħ u meħtieġa biex ikollna festa sabiħa. Iżda jekk dawn ma jkunux ikkontrollati, jiġru bina, u flok festa jkollna farsa kif kultaut jiġri f'ċertu festi . Dan qieglied ngħidu għaliex jiddispjaċini nara xi wħud jinqdew bil-festi biex jagħ1n l u ċerti mossi u jgħidu ċertu kUe111 li ma j agħmlux unur lil min jagħmilliomjew j għidħom. Jinqdew bi l-marċi tal-festa biex jiżirgħu Ufirda . GJj.all-grazzja t' Alla, fir-raħal tagħna, il-partirarji fil -festi . ku lma j 111orru donnu li qeghdiu jimmaturaw. Dan ma jfissirx li m'għadx fadal x'wieħed jirranġa . Dan j ista' jsir biss bil-koperazzjoni ta' kulhadd. Da\vk il - ftit li ghadbom fanatiċi, nippruva\V nikkontrolla\vhom. Inkunu sodi magħhom; jevv' iġibu ruħhom sewwa jew m' għandhomx jieħdu sehem filfesti tagħna. Il-flus jinġabru ghallfesta, u rn'ghandniex inħallu lil dawn jirrikattaw U-fesli tagħna . Ejjew ilkoll , aħna li għandna għal qalbna il-Festa, naglimlu festa ra· tifħir Ul On1mna Marija MteUgħa sSen1a, kif verament jixirqilha, billi nattendu għall - funzj onijiet talKnisja, nagħmlu qrara tajba u nitqarbnu f" dawn il-ġranet għeżież. I1nbagbad nistgbu n agħtu ġi eh lil Ommna Marija u ngawdu l- ferħ u Jpaċi f'qalbna ta' veru festa nisranija .

7


The Village Jewelle~s 39, Triq San Nikola~ S-iġġJ~d ~DN ;t2 Tel/Fax: 2l4t'J 1,~l! • j,~wgJ@1tiwafimiooe,Mtet

Fine,- .-]~~t

~o, ~25 ~lverw~B~ 1lnd Jewdll~ry

T rade Enquiries: i Triq ta' Sisla, Swatar" B.:Kara ,,.,,,. Tel: 21461921 - Fax· 21-34 OSJ_~....., Mob: 7920 1980

l.~

ARDE'

'-


Il-Kelma tal-Ka

ilIan Dun Joe Bartolo

Naħdmu flimkien għal Festi aktar Insara Waqt li nkunu qed niċċelebraw jien biss imma hija preokkupazzjoni din il-festa ad unur ta' Ommna tal-maġġoranza tal-kappillani, kif Marija Santissma MteHgħa s-Sema, ukoll ta ' l-isqfijiet tad-djoċesi l-istaġun tal-festi f'pajjiżna jkun tagħna. Din l-imġiba ħ.ażina waqt qabeż in-nofs tiegħu. Matul din isil-marċi wasslet lill-isqfijiet biex sena saru sforzi speċjali biex il-festi joħorġu digriet fejn jagħtu anki tagħna nagħtuhom bixra aktar regolamenti ċari dwar ċelebrazzjoni nisranija. Ma tridx tkun għaref wisq tal-festi esterni. Fil-bidu ta' dan idbiex tinnota li l-festi esterni tagħna . 'digriet, l-isqfijiet jagħmlu referenza ħadu mbuttatura lw·a sew f'dawn lgħalJ-ittra pastorali li kienet ħarġet aħ.ħar snin. Ma ngħidux Li l-festi fis-6 t' April 1994 n1innho1n stess. tagħna n1arru lura, għax ·f'dak l.i F'din il-pastorali nsibu miktub huwa aspett ta' ċeri1nonji u hekk: attivitajiet ot1ra reliġjużi li jsiru fil"Il-Knisja trid li l-festi jkunu Knisja, dawn għadhom isiru bl-akbar għalina okkażjoni biex inġeddu solennità u rispett. lmn1a n1hux l- dejjem iżjed l-impenn tagħna biex istess ngħidu għal dawk li huma nieħdu se hem fil-ħajja ġd i da li attivitajiet esterni li jsiru fil-ġimgt1a ġabilna Ġesu u nimxu ' l quddiem tal-festa. Minn dawn hemm xi wħud fil-qdusija. Il-Knisja trid li aħna li hum a tajbin u ta' m1n nqimu lill-qaddisin u 11agħmlulho1n jinkoraġġihom, imma hemm oħrajn festa qabel xejn biex nieħdu lli qeghdin iha1nmrulna \Viċċna n1eta eżempju tajjeb tagbbom ħalli nagħmluhom u għandna nħobbu 'l Alla dejjem aktar, u biex 11aqtgħubom kemm jista' jkun niksbu l-għajnuna t' Alla blmalajr. Qed nirreferi l-aktar għall­ interċessjoni tagħhom. Fl-istess n1arċi li fihon1 jintuża kliem ta' ħin, il-Knisja trid ukoll li l-festi tgt1ajjir jew b'xi mod iweġġa' lil jgħinuna nissaħħu fl-għaqda ta' ħaddieħor. bejnietna lkoll, permezz ta' mħaboa Dan n1hux kliem li qed ngħidu vera ta' aħwa."

Dt<n Joe Bartolo waqtftH1;:jo11i ġewwa l-knisjajil-jiern tal-festa.

5 Snin Anniversarju 'Les Etoiles d'Or du Jumelage' • l 0 Snin Sezzjoni Żgħaż.agħ

Jekk kull min b'xi mod hu involut fil-festi, kemm bħala organizzatur jew bħala pattitarju, ma jkunx fehen1 sewwa dan il-paragrafu, ikun filperiklu li dak li jorganizza ma jkunx fil-linja t-tajba, kif jitolbu l-festi tagħna. Il-festi tagħna hu1na fundamentalment reliġjużi. Imma dawn ikunu hekk mhux għax xi ċelebrazzjonijiet tal-festa jsiru filKnisja, iżda għax dak kollu li jsir matul din il-ġimgha tal-festa anke ester nament , irid ikollu xejra uisranij a. B' liema mod 1narċi bi kliem offensiv jew tqabbil ta' l-istess xeħta li jsiru bejn il-marċi , speċjalment quddiem il -każini ta' xulxin, tista' ssejjaħlu ta' xejra nisranija? U x'jiswa jekk ilkumitati, il-kappillao u l- isqfijiet iħambqu li dan m' għandux isir jekk il-partitarji j ibqgħu jġi bu ruħhom blistess mod? U tista' tlun1 lillawtoritajiet tal-K nisja jekk jiddeċiedu li festi f' din l-atmosfera ma jistghux jiġu ċċelebrati iżjed? Hija vera liasra li għandna xi wħud li dawn it-twissijiet għadhom m'humiex qed jagħtu kashom. Ħasra wkoll li għad għandna nlin hu 1nohhu tant magħluq , li jahseb li lfesta ma tkunx sabi.ħa u brijuża jekk ma tgħajjarx u ma toffendix lilloħrajn. Min se jkollu l-kuraġġ u ssens ta' rġulija li dawn l-affarijiet iwaqqafb.om darba għal dejjem, qabel ikun tard wisq biex insalvaw il-festi tradizzjonali tagħna? Għalhekk minn qalbi nappella lil kulhadd biex jaghti s-sehem tiegħu ħaUi nagħmlu l-festi tagħna ikbar u isbaħ mis-soltu għax ikollhom doża iktar nisranija. J ien ċert li lMadonna tgħinna biex nilħqu dao liskop. Minn qalbi nawgura l-festa t-rajba Ull-I1nqabbin kollha.

9


.!!~ . ..__. .......... 7-

,


essa

•• is-Sur Carmel Ellul

Għeżież soċi u

partitarji, Il-ġranet igerrbu, ix-xhur jgħaddu u erġaj na ninsabu qrib il-Festa tant għażiża ta' Santa Marija. Nista' ngħid mill-perjodu tal-Festa li għaddiet sal-lum, il-Kumitat ħabbat wiċċu 1na' ħafna problemi li ħafna minnhom ma stennejniex li ser jinqalgħu . Dawn ħun1a affarijiet li l-Kumitat itellfuh 1n.iJJ -ħidma tiegħu u mill-programm li qiegħed ifassal għall-Festa li jmiss. Wara l-Festa kbira li kellna ssena li għaddiet, waħda millprijoritajiet li kellu l-KuJnitat kienet li j agħmel sett ta' pjanti ġodda għat­ tkabbi r tal-Każin. Il-Kum itat avviċina lis-soċju Omar Caruana u l-Perit Centurino biex isiru dawn ilpjanti. Wara li tlestew dawn ilpjanti, tressqu għall-approvazzjoni tal-me1nbri u soċ i waqt laqgha ġenerali biex b'hekk wittejna t-triq li meta jinħarġ u l-pennessi meħtieġa, jinbeda x -xogħol għat-tkabb ir u t-fisbieħ taJKażin taghna. l'a' interess kienet ukoll ilwirja li ttellgħet fNovembru li għadda dwar materjal pubbliċitarju, ritratti antiki, dokumenti, cuttings 1n in n gazzetti u affarijiet ta' interess ieħor li kienet imtellgħa missur Elvin Sciberras, n1embru fis-SeżZJ. Oni Żo0 hażao-ħ bil0 ' għajnuna ta' membri talKumitat. F'D i ċembru li għadda,

biex nidħol fil-Kumitat. Għalhekk minn hawn insellimlu u żgur li ser jibqa' mfakkar f'kull festa li tiġi . Fil-qasam mużikali, din is-sena bqajna mexjin fuq il-passi tal-aħħar snjn li jkollna xi banda barranija preżenti magħna. Madankollu lbanda Lod minn Iżrael hassret limpenji tagħha minħabba biża' ta' te1Toriżmu. Din is-sena kellna wkoll il-kor Alei Gefen minn Iżrael fejn f'Novembru li għadda ta kunċert vokali mill-aqwa fil -Każin . Il-Banda tagħna kienet impenjata wkoJJ għall-ewwel darba ġewwa xXagħra, Għawdex fejn għamlet marċ waqt il-festa tal-Vitorja. F' April li għadda, il-Banda tagħna għa mlet programm strumentali fis-sala talKażin fl-okkażjoni biex j iġi mfakkar il-ħames anniversarju mill-għoti ta' , l-unur Les Etoiles d'Or. Għal din is-sena l-Banda tagħna hija impenjata wkoll f' bosta servizzi

aħna bħal a Soċjetà nħsadna

bil-n1ewt

għall-għarrieda

soċju maħbub

li tant

ta'

ħadem

għall-Festa fejn għal ħafna snin

serva fil -Kum itat u kien ttkoll jaħde111 in-nar. Nista' ngbid.1.i meta kont ghadni daqsxejn ta' tfaijel, Innocent Camilleri kien wieħed minn dawk li ħajruni

Ts-Segrefarju jidherJindirizza lill-misted11i11

waqt attivitàfil-każin.

madwar Malta, bil-qofol tagħhom ikun 1-10 t' Awissu, il-Jum iddedikat lill-Banda. Ringrazzjament speċjali jmur lillKun1missjon.i Banda, lis-Surtnast, lAssistent Surmast u lill-bandisti, filwaqt li nawgura lill-bandisti li ser johorġu jdoqqu magħna għall-ewwel darba. Fil-qasam ta' l-armar ma nistgħux ngħ idu li kellna sena impenjattiva ħafna, madankollu xxogħol baqa' 1niexi b'ritmu ·raijeb. Għas-sena li ġejja, il-Kumitat diġà pprepara programm ta' xogħol intensiv. Hawn nixtieq niJTingrazzja lil dawk in-nies li ħadmu 1natul din is-sena u W dawk is-soċi u partitarji li jieħdu ħsieb jarmavv u j żarmaw qabel u wara l-Festa. Il-fergl'la tan-nisa wkoll kompliet bl-attivitajiet matul is-sena biex jinġabru fondi b'risq il-Każin u lFesta. Hawn, il-Ku1nitatjixtieqjara iżjed nisa atti vi fi bdan_1.,.... Għaqda tan-nisa. Ringrazzja1ncnt speċjali jmu.r lil dawk li ħadmu n-nar matul is-sena biex ikomplu jkabbru l-Festa. Nagħlaq dawn il-kelmtejn billi nirringrazzja lill-konsulent legali ta!-Każin Dr. Marse Ann Farrugia Dip. CAN.L., LL.D. tal-għajnuna li tat lil Kumitat 1natu l is-sena, lis-sezzjoni Żgħażagħ , lil sħabi tal-Kumitat, lil dawk li ser jieħdu ħsieb jarmaw u j żam1av,1 il-knisja, lill-benefatturi, soċi u membri. Nawgura l-festa t-tajba lil kulħadd , u li kulħadd iġib ruħu sewwa speċjal m ent waqt ilrnarċi għaliex il-festa tiġi biex niehdu u naglitu pjaċiJ lil min jiġi fil-jiem tal-Festa. Grazzi Viva Santa Marija

5 Snin Anniversarju 'Les Etoiles d'Or du Jumelage' • l 0 Snin Sezzjoni Żgħażagħ

11


~l~

[I)ffiOlLODTI A·"'~ OO[l®@m@ [liJTilo

·----------· . . . _......__ _

CONCRETE PRODUCTS AND

PLANT HIRE


e m1

is-Sur Carmel Briffa Bil - għajnuna

t' Alla reġgħet għadcliet sena oħra u ninsabu ftit ġranet bogħod mix-xahar t'Awissu, li buwa sinonimu 1nal-Festa ta' Santa Marij a għall-Maltin u l-Gt1awdx in kollha. Fir-raħal tagħna wieħed iħoss dak.il-ferħ għaliex tkun waslet il-festa tat-Titular u 1-Patruoa ta' 1-Imqabbin, it-tlugħ fis-Se1na ta' OJUJru1a Marija. Din is-sena, il-festa ta' Santa Marija ġewwa l-Imqabba hija waħda speċjali. Ta' min ifakkar illi din issena qegħdin niċċe!ebraw U-ħamsa u sebgħin sena (1928-2003) millioa\vgurazzjooi tal-Qabar tal-Fidda u l-Bradella ta ' l-Istatwa ca' SanLa Marija. Dawn iż-żewġ opri ġew inawgurati nhar is-Sibt 11 ta' Awissu tas-sena 1928. Id-disinn ta' dawn kieo fdat f'iclejn J-ImghallemAbram Gatt ta' Bormla. Ix-xogħol ta' l-injam fuq il -Bradella sar mis-Surmast Manwel Buhagiar. waqt li x-xogħol tal-fidda tal-pedestall inħadem ġew\va Milan għand id-ditta Antonio Gheizzi e Figli . Qegħdin infakkru wkoll it-tmenin sena miJJ-pedestall ilkbir Li j irrappreżenta l-Ink.muoazzjoni ta' Ommna Marija flimkien ma l-mija u lian1sin sena tal-m.użika ta' lAntifona li tindaqq fil-Knisja hekk kif l-Istatwa Titulari tidħol mill-ġdid filKn isja wara l-purċissjoni .

Qegt1din infakkru wkoll il-ħames sena m i r-rebħ tal-premju Internazzjonali ' Les Etoiles d'Or du Jumelage' li s-Soċjetà tagt1na rnexxielha takkw ista ghan-110111 ta' Jl1nqabbin kollha. Għalhekk is-sena 1998 kienet sena vera1nent li tibqa mniżżla bl-ittri tad-deheb filkalendarju tas-Soċjetà tagħna għaliex huwa l-uniku u l-ewwel untlr li qatt .intrebaħ f' Malta kollha. Sabiex infakkru dawn lavvenimenti , il-Kumitat flimkien 1nad-diversi sezzjonijiet tas-Soċjetà hejja ġimgħa ta' attivitajiet. Ha\vn ta ' tnin isemmi l-Banda Re Ġorġ V li taħt it-tmexxija tas-Surmast David Agius ser tesegwixxi xejn anqas minn erba' servizzi matul il -ġranet tal -festa. Minn hawn nixrieq oirringrazzja lillbandisti tal-post għas-sagrifiċċju li jagħmlu matul is-sena kollha sabiex jippreparaw għall-p rogramn1 tant mistenni ta' l-10 t ' Awissu. lż-żgħażagt1 kon1plew jat1dn1u sabiex ikabbru l-festa, l-iktar din issena li qegħdin ifakkru l-għaxar anniversarju mit-twaqqif tas-sezzjoni, pennezz ta' tiżjin ġdid u nħeġġiġhom sabiex fil-ġranet tal-festa jghinu lillKumitat Ċentrali fl-arn1ar tal-festa. Ma rridx ninsa lill-kumitat tan-nisa li n1atul is-se na jorganizza d iversi

Is-Sur Carmel Briffa (xellug) jidherjirċievi rigat.fglleluq il-25 sena kaxxier tas-Soċjetà.

attivitajiet sabiex jinġabru fondi li huma ta' għajnuna kbira għas ­ Soċjetà .

Ma nistax ma nsemmix il-wi1ja spettakolari ta· oar, kemm ta' l-ajru kif ukoll ta' l-art, li jkollna fil-festa . Dan huwa koJJu frott il-ħid.ma kbira u sagrifiċċju li jagħmlu d-dilettanti tan-nar matul is-sena kollha. Kif qegħdin ta.raw sabiex tagħmel festa ta' livell hekk għoli hemm bżonn l-għajnuna ta' kul ħadd, kemm permezz ta ' l-offerti ġenerużi tagħkom kif ukoll permezz ta' lgħajnuna manwali 1natul il-ġranet talfesta. L-appoġġ kontinwu tagħkom jimliena bil-kuraġġ u ddetertninazzjoni. Nagħlaq dan l-appell tiegħi billi nirringrazzja lil sl1abi tal-Kumitat u lil dawk kollha li ħadmu matul is-sena sabiex naslu għall- festa oħra speċjal i. Btias-snin l-ot1ra jiena ċert li bilġenerożità, l-imħabba u d-devozzjoni taghkom lejn Santa Marija, il-festa se tkun suċċess . Għalhekk inħeġġeġ lillImqabbin kollha, speċjalment lis-soċi u partitmji biex niċċelebraw din ilfesta billi nattendu gbaU-funzjonijiet li jsiru fil-1a1isja u l-marċi matul ilġranet tal-festa. Nixtieq li l-ferħ u lbriju waqt il-marċi jkunu sinjal ta ' ferħ ġenw i n ħalli min jarana jinduna li aħna tassew nies ta' kultura u l- ferħ tagħna juri mħabbitna lejn Santa Marija. Nispiċċa bil)j nawgura u nifraħ lil Patri Karm Zammit f' għe l uq ilhamsin sena bħala saċerdot li ser jiċċelebra f' Settembru li ġej. Nawgura l-festa t-tajba Wl-Imqabbin kollha , speċjahnent lill-morda u lil da\vk li sfortunatament 1na jistgħux igawdu l-festa magħna. Fl-aħħar iżda 1nhux l-inqas, lill-emigranti kollha li għalkemm jinsabu ' l bogħod minn xtutna, inħossuna viċin xulxin f' dawn il-jiem ta.l-festa. VIVA SANTA MARIJA VIVA L-BANDA RE ĠORĠ V

13


The Quality in People

Award was awarded to Elbros Construction Ltd. in October last year. The Award confirms the Company's commitment to its human resources and has consolidated further its impressive achievements. · Elbros Construction Ltd. - the Company which puts people FIRST.

EBCON GROUP OF COMPANIES

(the leading Companies: Elbros Construction Ltd., Elbros Concrete Ltd.,

PPB Malta Ltd. and Malta Fishfarming Ltd.)

Awarded the 1995 Euromarket Award by the European Market Research Centre in Brussels for being outstanding in management, quality, technical " . •

1nnovat1on, .

serv1ce, business level and prestige in the European market .~

51 ~

•"l ••h~

,, '"

tei..-cn

c,-'Cq.l <(

'"

c,,,,11""'"'~

•• •

-" ·- .... e·

-

-

E BC 0 N Triq l-Industrija Group of Companles Kirkop ZRQ 10

Tel; (356) 21249999 Fax: (356) 21 685075


essa

••

m1s- urmast is-Sur David Agius A Mus LCM A Mus VCM(Hons) ALCM

Insellem lill-qa1Tejja ta' dan ilktejjeb u lill-ammiraturi tal-Banda tagħna . Permezz ta' dawn ilkelmtejn nixtieq nagħti rendikont tax-xogħol li sar tul l-aħħar sena fi ħdan il-kamp 1nużikali tal-Banda tagħna.

L -ewwelnett ma nistax ma nsemmjx ir-regolarità fil-provi li jsiru ta ' kull ġimgħa malul is-sena kollha li jinżammu frekwentarnent. Hafna soċjetajiet isibuha ferm diffiċli biex ikunu jistgħu jtellgħu provi ta' kull ġimgħa. Fi ħdan isSoċjetà tagħna jidher bil-fatti li attwaln1ent din il-problen1a ma teżistix grazzi għall-impenn u l-

imħabba

li

għandhom il-mużiċisti

tal-lokal għas-Soċjetà tagħhom . Fil-fatt jiena bħala s-S urmast Direttur nista' ngħid li b'din linizjattiva jirnexxili noqrob aktar lejn eżekuzzjonijiel ta' livell ma' din il-banda, għax bl-a1nn1ont ta' provi lijkolli fihom , 1nużiċisti f'kull sezzjoni, nista' nqassam ix -xogħol sewwa u l-provi jsiru fuq livell għoli.

Dan l-iinpenn de.Uem intwera filkunċerti mużikali

li ntellgħu fejn leżekuzzjoni tilħaq il-livelli mixtieqa keIDJn rigward ta' bilanċ fil-ħoss kif ukoll fid-dyna.m ics tal -111użika, li sfortunatament tnhux dejjem

M ro. David Agiusjidher jidderieġi l-banda

waqt programm si11fo11iku.

jingħataw

importanza minn ċertu surmastrijiet fi gżiritna. Kuntent ħafna li bin-nukleu ta' mużiċisti li għandna qed naslu għal dan irriżultat li fil -mużika diffiċli biex

jintlaħaq. Wieħed

irid iq is U l-arti talmużika hija unika għax m'hemmx triq tan-nofs; jew ħażin jew tajjeb biss jeżisti, għax ħadd ma jista ' jħassar eżekuzzjoni b' gomn1a. Aktar rua jgħaddi ż-żmien qiegħed ninnota l i fi l -kunċert mużikali li nagħmlu fix-xitwa ad unur Les Etoiles d'Or, liema kunċe1t kien introdott minni, il-livell qiegħed dejjem jogħla kemm fleżekuzzjoni , kif ukoll fl-għażla tal1nużika U tintgħażel. Dan kollu huwa dovut għall - i1npenn 111inn kulħadd u jiena grat għal kull min għandu x'jaqsan1. It - tagħlim tal -mużika wkoll qiegħed jittieħed b' aktar se1jetà. InnumJu ta' allievi baqa' kostanti u nun1eruz. Dan huwa awgwju tajjeb għall­ futur tal-Banda tagħna, li 'l quddiem tkompli tikber bil-mużiċisti tallokal. Wieħed ukoll irid isemmi li issa, aktar minn qau qabel., kulħadd aċċetta li l- importanza għandha tingħata lill-kwalità u mhux lillkwantità ta' bandisti. Nispiċċa l-artiklu tiegħi billi nirringrazzja lill-mużiċisti tal-lokal, lill-assistent surmast kif ukoll lillKumitat għall-għajnuna li dejjen1 tawni. Inħeġġeġ lil kulħadd biex jattendi gl'lall-kunċert n1użikali li jittella' ta' kull sena fl-10 l'Awissu, fejn ma jistax jonqos li bħal kull sena, se jkollna programmat kunċert ta' livell għol i. Nawgura bħal kull sena suċċess kbir lill-ħaddiema tan-nar li dejjem offrew spettaklu uniku f'Malta .

S Snin Anniversarju 'Les Etoiles d'Or du Jumelage' • l 0 Snin Sezzjoni Żgħażagħ

15


.......

..

..

,

...•

/

-


1rettur

e

Patri Joseph M. Ghigo SJ

Marija Mtellgħa fis-Se01a Kull sena l-Imqabbin ikunu fuq ix-xwiek jistennew li tasal il-Festa ta' Santa Marija. Din hija festa mill-akbar għa ll-in sara kollha, imma b'mod speċj ali għar-raħal ta' l-Imqabba. Diġà, minn qabel issena 1598, meta l-Isqof Gargallo waqqaf il-Parroċċa tagħna, Santa Marija fiċ-ċentru tar-raħal, kienet tiġbed il-qima ta' missirijietna kollha. Aktar min.n San Bażilju, avolja dan hu qaddis kbir li għalih għandu msemmija knisja waħda biss f'Malta u Għawdex . Matul dawn is-snin kollha, id.devozzjoni ta' l-Imqabbin lejn Sidtna Verġni Mqaddsa Marija Mtellgħa fis-Sema bir-Ruħ u lĠisem,kompliet tikber u tissaħħaħ dejjem aktar. Jaqbel għalhekk li minn qabel il-Festa tagħha u tagħna, kull wieħed u waħda minna jeżamina sewwa ruħu biex jara ftit aħjar li f'l'lajjitna m 'hem1n xejn li ma jogħġobx lil Santa Marija u lil Binha Ġesu, li sar bniedem għax ħabbna fuq li ħabbna, anzi salmewt tas-salib! Meta man·et iżżur lil qaribitha Eliżabetta, Marija nfexxet f'għanja ta' ferħ li nerriċitawha sikwit kull 1neta ngħidu l-"Magnificat" . Marija "tfaħħar il.-kobor tal-Mulej, għax l-Iu xer1et għajnejh fuq iċ­ ċokon tal-Qaddejja tiegħu ." X'1na nsejħulhiex "ħienja" b' qalbna

għalina

kollha ladarba

s -Setgħan i

stess għamel magħha "ħwejjeġ kbar"! Ma kienx il-Mulej li għażilba biex tkun Omm Ibnu l-għażiż, Omm Alla, u allura żammha "ħielsa minn k-ull tebgħa ta' dnub sa minn 111eta tnisslet"? Il-Festa tal-lu1n ġabet magħha wkoll l-Inkurunament glorjuż tal- Verġoi Marija għax iJMulej innifsu tellagħha fis-sema bir-niħ u l-ġisem biex tibqa' dejjem tidħol għalina quddiemu, għal kuJJ wieħed u waħda minna, fil bżonnijiet kollha tagħna ... Il -Papa Pawlu VI f l-1974, f' dokument impo1tanti fuq iJ-qi n1a ta' Marija, kiteb dan il-kliem tassew sabiħ: "Din il-Festa tpoġġi quddiem għajnejn il-Knisja u quddiem ilbnedmin kollha x-xbieha u l-prova ta' faraġ li għad isseħħ it-tama tagħhom ta' l-aħħar." Dan jgħodd

wkoll u għalhekk għandna nirringrazzjaw lil Alla li rabatna hekk mill-qrib ma' L-Imqaddsa Ommu. It-talba ħerqana tagħna għandha dejjem tkun li ngħixu qrib l-Onlill t' Alla u Ommna lkoll. Li Marija tibq a' tgħix ma' Binha għal dejjem huwa fatt sabiħ ħafna. Ladarba Marija ssieħbet miegħu fit-taqbida kontra d-dnub, huwa xieraq li issa qiegħda ssaltan nliegħu għal dejjem. Ladarba ssieħbet miegħu fi tbatij ietu u saħansitra f'mewtu, huwa tassew xieraq u sewwa li issa tissi eħeb miegħu fil-glorja tiegħu bir-ruħ u l-ġisem . Din ix-xorti ta' Santa Marija qed tistenniena għax għad tkw1 ix-xorti ta' dawk kollha li bħalha u magħha jissieħbu ma' Ġesu Binha u H.una l-kbir fil-ġlieda kontinwa kontra d-dnub u l-ħażen. Nimxu 1uela wara Ġesu fit-triq tassalib gt1ax din hija t-triq waħdanija li twassal għaU-glo1ja ta' dejjem. D-Festa ta' Santa Marija tiġi u tgħaddi, bħaln1a għaddiet 1ninn fuq ħafna minn qrabatna. Jaqbel għalhekk li l-Festa ta' Santa Marija tħalli frott kotran fina u fostna. Jixraq ukoll li bil-ħerqa nitolbuha ta' spiss u ngħidulha: "Marija, Omm Alla, kun inti ommna biex twassalna lkoll , kull wieħed u waħda minna, fil-glorja tiegħek għal dejjem."

Nota Editorjali: Dan huwa l-aħħar artikluli kiteb Patri Joseph.M. Ghigo SJ qabel ma t1alli.ena gllall-ħajj a ta' dejje1n, nħaril­ Ħadd 20 ta' Lulju 2003 . Agħtih

0 Mulej il-mistrieħ ta' dejjem.

l7


BATHROOM CENTRE Electrical & Plumbing

BLUE GROTTO AVE., ZURRIEQ •

TELEPHONE: 642396


Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V, Mqabba, Malta

Corpo Bandistico Città di Santa Vittoria in Matenano, Ascoli Piceno, Italja kitba ta' Alfred Galea

Ħames Snin 'Etoiles d 0r du Jumelage 1

..

L-idjoma Maltija tgħid 'iddinja rota ddur' jew 'iż-żnuen jgħaddi u ma jistenna lil ħadd'. U hekk is-Soċjetà tagt1na. Issnin ghaddew minn fuqha . Dalwaqt tagħlaq 100 se na mwaqqfa jekk Alla jrid. U matul dawn is-snin is-Soċjetà tagħna kellha ghadd ta ' mumenti sbieħ u glorjużi, bħal : kull Soċjetà oħra naturalrnent. Għadd ta' episodji li għaddiet minnhom is-Soċjetà tagħna baqgħu mniżżl i n b'ittri taddeheb fl-istorja. Mhux għax kull avveniment li ngħaddu n1innu Skambju tar-rigali bejn il·preside11ti tai.·żewġ b1111ed. ma jixraqlux post xieraq f l - 1996. istorja. Xejn 111inn dan . Pero Soċjetà tagħna għamlet unur mhux f'kull qasam tas-Soċjetà li ngħixu biss lilha nnifisha, iżda Lill-!Jnqabba fiha , ikun hemm ċerti episodji li u lil Malta u Għawdex b' mod jibqgħu jiġu 1nfakkra għax ikunu xi ġenerali. Iva, issa ilna kważi ħa1nes ħaġa speċjali, li jħallu ilnpattfil-ħaija snin onorati b'dan l-unur uniku għal tas-Soċjetà. U hekk is-Soċjetà Santa pajjiżna. U din is-sena, f'għeluq dan Marija u Banda Re Ġorġ V ta' l- l-anniversarju speċjali niill-għoti ta' In1qabba. Erba' snin ilu meta ktibt fil- Les Etoiles d'Or lis-Soċjetà tagħna, Programm c.al-festa , kont ghedt li s- jiena bl1ala l-persuna li ħdimt ħafna

-

Bandisti u l-kumitat maf...wasla lura mill-Italja. Lulju 1996.

1 (

1998-2003)

fl -organizzazzjoni ta ' lavvenimenti li wasslu għal dan l-Unur Un iku , nixtieq naqsan1 magħkom il-qarrejja analiżi ċkejkna fuq dan lavveniment storiku.

Kif wasalna għal dan l-Unur?

Kollox beda nista' ngħid bħala ċajta bejn is-Segreta1ju tas-Soċjetà Carmel E llul u bejni. Dan donnu kien 'sfidani ' (jew aktar aħjar 'imbuttani ') sabiex naħdem Italja ħalli norganizza mawra barra l-pajjiż ghall-Banda tagħna . Niftakar li għal l -bjdu djn il-biċċa xogħol konna żam.mejniha bejniema t-tnejn għal xi ftit ichur mbu)( bażin. Esperjanza ta' biċċa xogħol bħal din ma kellix. Ghalhekk l\assejt li kellu jkun xieraq inżommu kollox mistur sake1nm ikollna stampa ahjar ta' La:ffar~jiet. Kont bdejt naħdem għal xi Sette1nbru ra· 1-1995 permezz ta' kuntatti n1a' xi baned Talja11i. Għaddew nahseb xi tliet xhur oħra qabel j$-Segcetarju u jien infurmajna b'kollox lill-KuJuitar ras-Soċjetà. Għalija dawn kienu affar~jiet ġoċlda għal kollox. Pero bi ftit tal-ħsieb irnexxieli nasal. Kienu għadd ġ1nielu ta' baned mir-reġjun Taljan Marcbe b urew interess. Minn din l-inizjattiva jien xtaqt not1loq skan1bju kulturali għall­ Banda tagħna. F'mohħi keili gheluq ·· il-50 sena mit-twaqqif tal-Banda tagħna li ħabat x i sena u nofs wara, jiġifieri fl-1997. Għal xi raġuni jew oħra l-għażla waqgħet

19

fuq il-Banda


..,

Ħames snin Etoilea d'Or du Jumclagc (1998-2003) Messaġġ għall-okkażjoni minn Santa Vittoria in Matenano Għei.leż Hbieb.

CORPO

Din is-sena jaJlbal għeluq i l-ħames snin mlnn nleta s-Soċjetajiet f\1u żi kali 1a· San1a Marija fl-Imqabba u dik ta· Santa Vittoria in Matenano, irċevew rlkonox.ximent prezzj u ż miJl-Unjoni Ewropea. RikonoxxJmen1 li ngħat1:1 għal l-01i ġ_i 1lali1 à u linlponanr.a ra' proġeu organizzat fi klima tn1 kollaborazzjoni vasla u reċiproka .

.-

BANDISTICO

..

•• S. VITTORIA

t.H

MATfNANO to

~ ~·a.rso.io iJ ~uennalc: do:I pruiot.:> m -1.ntt.lO ~IO dalt. C-•IRiti f;uroJ~ tl Con'lunt .!.blll:Se di ~ e l qodlo 4i ~ Vi=ori& i:i ~ pet 1'«i$in.1itk t 1' lilc.'MU di un f'W\ii~IO QO!Kqii~ t.n W\ tliir.. t4 ~pit e t«'l pnx.a<0U.11botwioM.

R.kordo <hc la cc:rin'Xmia dl con~ dc ĦU-s tfflllcs 4 'or 411J~:ige- "'°'"1Si • fe:mn

( &l ~la) l'ltl 1m d.W'..nw l•~ Nit'-1 dc:I C~ ~dci COl'l'u..;~lbtl. WtWà

t·~~.,. il p!..,ia(> zndoc <kll'tl!Of'a ->~~ Ml (',OQ,icJ:k> ~la Riq;.- F - Ml' AU\Cfi.~ ltll>OCflt o: l'ttsldtnlt <lella Kcpubblica di f rJllcia). Vakry Ginnl D'Esl~:;i, Cħc eta Pfdoe~ lil lll«OCf)IK> doelk f ' I " - <$dla O.lfi~ ħ1•1•or,,... c $QnQVi~ ~~ (la}IJ l ( IJo':<NiOIOC GfMr• Cofloo;anilal\& ;Jl l' •P')("& gWd- . di. $1')'Y'No ,..,.....

Ni f1ak~

illi ċ-.ċeri 1nonja 1a' l· gho1i 1a' l-unur 'E1oilcs. d'Or du Jumeh1ge' li saret ġew\vu Ferrara (ltalja) fl- 1998 Oltuul i ~-seba ' Kungress E'vropcw talĠcnlcllaġġi, kienet a_n kc patroċinata mill-President tnr-Rcġjun Franċiż Auverog ne. u Ex· Presidcnt tar-Repubblika Franċiia, ValCf)' Oise.ard o·E-s1aiug, li kien anke kkongralula lilna pe:rsonalment \vara Ċ··ċerimonja ta· premjazzjoni lid-delegazzjoni Mqabbija u Santa Vinorese. Ċerimonja organizzata mid-Direzzjoni Ġenerali

Kon1unirarja E\vrope.a, dak

$ ,Vlnoi:U J:i M~ t M~btM ll(tflO q~ otl'l'lllil s.ldome-11w UlllĦ ;. V'~ ""11!0 di ~ m~t&k ~ a1k ~. q~I• di "<'.;Ot$i6 V" t di ~.Vi*>ria lfl ~blcutlO- llpP#IO. die #IOIDO SQ~ le YCf'O 11ndki di ftnponantl c- pm{ICtll xambi ~.,....i1, 11 ·~ ,,,., 1!ngo.gsak> uni~.,.alo c1cu:i ml>UCIO • ffb·o:rit• m t..wn&I C11C "''"

n.c,c":"°

~ MOITC CWtli ..rr.llO ""* c:u!tuN (tntu.i ~""""'

Uo ,PUl" P ;~ e fon<IM-'lc< per b C~ - . . k, - · • e t..11....-.JO Odl~ ~ ~~ c-.tllta. lift dl •n~d~ cbe wdmonb t'~ dtUt <'W'><!IĦ ri~lll\'t'­ CA~ l~OO l'h.'10cerllU6ne~

'*"°'

~ ~ =.ialkirc.o pià ~ k

nou ~b delb ~ ~«: S. M#ill per fOtle ~ l'M.!Si* 'l>e Oflħ;I; cl

~"~ fi~~ k:p,rni di ~(oor$a Amki"W ~di

Id""" IAw;iqlllĠl)<Si ~ ~i-. S.l!lli vWi..dmi,

n1inn Spyros Pàppas.

Js-Soċjecajiet ta' Sa111a Vittoria in rvt atcnano u Santa f\•t arija ta'

p..-i

Mttw d.

ii~in1ien i1nn1exxija

l· l n1qabba llun1

ċcrta.mc ol jistg.hu jghidu li huma mnrbutin f'ġenlcllaġġ muiikali grazzi g.hall-Bnncd rispettivi taghhorn, dik tu • · Rc Ġorġ V' u dik ta· ·s~u1ta Vitto r ia in M.attn{u10·. Huma. l-tnejn flin1kic:n pcnnezz.112· ling,vaġġ \Vieħed u u niversali 1nużikali , holqu $kisntbji kulturali importanti li ċen aruent Ji jghinuna s:;ibic.x nimlicn naslu għal dik il-kultura waħda

u ko1nuni Ji

tgħaqqadna .

O!ln il~ġemella~ġ huwa wkoll passaġġ inlportnnti u f und:tment:tli sabiex is. aktar n1ora lment .soċjnlnlc nt u kulturaln1cnt. Hu\\.•a pntt ca' hbiberija li j ixhed l·impcnn tagħ na lejn il· vera integn1:u.jo ni Ewro1x:a.

Soċjetajiet rispettivi tagħnaj ikbnJ

u lie1na ħ i l·ahjar okkażjoni jekk mhux il·festa la· Santa Marija Ji ġelia. sabiex infakkru u nkabbru dejje1n iijed <lin il-ħbibierijn tn' bejniclna. u l-imhabba kbira taghna għall-1nużika? Oa,vn huma że,vġ fatturi e\vlenin \vara din l·gllaqda ta'

bejnietna. l'islijiet.

Sao1a Vitloria in Ma1enano. 20 1a· Ġunju 2003.

FRANCESCO MANCINI Sindku u Surn12$t Direttur tal-Uunda ~1 u.t.ikali 1a• Santa Vi11oria in i\1atcnant>.

geJJa mill-provinċja ta ' Ascoli Piceno, eżatta1nent rnir-rahal ta' Santa Vittoria in Matenano. Issa dak iż-żmien ir-riżorsi ta' inforn1azzjoni kienu jeżistu , pero ma kinux għadhom rniftuha hekk kif .inhuma ll um. Kienet għalhekk ħaġa normali li jkolli daqsxejn dubju żgħir. L-uffiċjali responsabbli mill-Banda ta' Santa Vittoria kienu baghtuli ħafna informazzjon.i u 1nill-kuotatti li beda jkolli magr1hom xi ħaġa bdiet tgħidli li din l-inizjattiva kellha tirnexxi . Pero xorta ħassejt xi ftit tarresponsabbiltà. Kien għalhekk li :flinikien rnaJ-KuJnitat iddeċidejna li

kellha tkun ħaġa tajba kieku kellna niltaqghu personal ment 1naddiriġenti tal-Banda ta' Santa Vittoria. Din il-haġa sehħet f' Jannar ta' 1J 996 meta delegazzjoni ffurmata mil l-President tas-Soċjetà Carmel Zahra, il-n1embru tal-Kumitat Alex Ghigo, u jien moroa l-Italja sabiex niltaqgħu mad-diriġenti tal-Baoda. Minn hawn 'il quddiem nista' ngħid neħħ ejt kull dubju li kelli. Hem1nhekk indunajna bl-intenzjoni serja tal-Banda ta' Santa Vittoria u ma kellna l-ebda diffikultà biex nillinalizzaw l-iskarnbju. Kien matul dik il-1nawra wkoll li nibtet l-idea li

The Malta lndependent 30.11 .98 1" .. l"IN' <>(• •··-""'· r,_ , lltltfw-11 l'trrll .,-,.l.•~1

·~ ~.....,,.,-.. ...., ~-;;,.,... f'"Ħ\JN;• w.idilt.r ~, "'

.,.,. ~ · "" l ko..•·., ~··

lltll • " - ll\'<llt Id\, Il-., ?.....,.i.

"''t•

""""" 1 1o.~ t 1.,. ..a, Mr~ 1...r.ir.1 f t®i

.,.

·: EU award for Mqabba band l A nr i l fi \l'lt)'.': ""l"' ""' ~J#IW . .. IH

f;j

Mllr\ '•

·*'

1.--..., •tl \\:~ ("-C /AC•• ...,,tthn 11ii0! ,.11_.il1'-'' nu~ 1~ ~ort ~.,q -& Alitnl c;r,r...&, m'°"b.....,,., hft Jr11

~ l•-.,,.,,..,,,. l'flt ~lft& fWI

W6."ff .., l ).111,.,r(V

'"""' '""'' ~......-..'~~ «

.

' ~ f'l<4·•~ ~""""" f1f • ..!lro(llW m lll(ftll") lo°#th• n •,; • ,~ • ~ tr,f.C~bbprt~n li " ....ttdt.t ... -~ ,.....

"""' ....,1;,,...•• - . ,tm........ [\-""'.....,.,,...u[.\_! "-1...<..•_.....,...,..1o1cc"' *' .\•,u..l '"'""lllf' . . . --... . . ._, _. . . . . . ._....._ ~"""'

1?ror ·- -.. ~.....,,. ~ )t_, .•

,,~

A• · 'l "«:ĦA. l'il"'tl ..k. 111 hlft llf')lli l lt'tl'l-.,.t ~ Cf(QM!lrt

.iw .......

c.....,..,"'-

1.,1. ,,,..«l oh~ fl't Id

lfll-·~·

1hc "t.wu •• ...Jrd ·~ lbr -•••"~• tr......, WldiN

""t!I•

~ ··~ ~ .,, f"'!"#~,, """'....

fll; • ,. dWt flN • - ..... • ~...... ,..,....., _..,,..""' !ħ.,.t•fo-1 """ "l Jpj, li .,., 4lwt - ~~l • • ltil!Dll ..i t•t'd . . ~~· '4 ..,.•• 11- t ('Vo. JJ.c-.1lfli0' w

,.,>r_

..1'atto .. ~

Ttr: ....il ~,,,...

r~--. I UI)

« '"'...

,-c- N.rtW-,. IJ ~.

111

c..- 7..n. ~W

Pll'l°'h Mt~~WllJ ~_,..,,.~ ...... ~

l Confraternity

jsir Ġemellaġġ bejn iż-żewġ baned. Naturalment illum kulħadd jaf x'ġara 1natul il-1nawra tal-Banda Re Gorġ V. Ku lħadd jaf ukoll x 'ġara 1neta l-Banda ta' Santa Vittoria in Matenano ġiet hawn Malta għall­ festa ta' 1-1997. Rigward dan diġà ktibt fid-dettall fi l-kotba tal-festi 1997 u 1998. Min qatt jista' jinsa lġiingt1a 111e1norabbli li qattajna nla]Banda tagħna ġewwa l-Italja bejn il12 u d-19 ta' Lulju 1996? Żorna għadd ta' postijiet sbieħ. Il-Banda, komposta fil - maġġoranza minn bandisti Mqabbin, daqqet b'suċċess taħt id-direzzjoni tas-Surmast Anthony Cam.illeri. Għamil na għadd ta' ħbieb ġodda . lnsomma kienet esperjenza li kull min kien preżenti fiha nlajinsa qatt!! Imbagħad waslet il-festa ta' Santa Marija ta' sena wara. Kellna maghna matul il-ġi1ngħa kollha tal-festa lillBanda ta' Santa Vittoria. Din iddarba aktar nies n1ill-poplu ta' lImqabba kellhom iċ-ċans jagħmlu ħbieb man-nies ta' Santa Vittoria . Imma nisthaijel wieħed jgħid: "llruna dan kollu x' għandu x'jaqsam n1a' lunur l.i qegħdin niċċelebraw?" Fuq suġġeriment tal-ħbieb tagħna

minn Santa Vittoria, b' n1od

21


D1rector Joe Zahra

5upp~ of Concrete. 5tone

&~rick Works • Zahra Limited, Siġġiewi Road, Ta' Kandja, L/O Mqabba Tel: 2164, Fax: 2164 601, Mob: 9949 6196 - 9942 4689


COMMISSION elJROPEENNE 'U\Seroa.ESO'OR!Xl~oo­

MOABBA

Ritratt tal-Corpo Bandi.stico di Vittoria in Matenaflo ġewwa l-bitħa tal-Palau. il-Belt. Il-plakka ka1111nemorattiva ta' l-unur.

partikulari s -Sindku Francesco Mancini u sħabi organizzaturi roinnaħa Taljana, Fabio Mille volte u Vince nzo Peo11esi, dawn i ż-żewġ żjarat li saru matul l-iskambju, kienu ġew rappurtati b'n1od dettaljat liUUnjoni Ewropea. Dan fl-ambitu li lġemellaġġ ta' bejnietna kien qiegħed jgħjn sabiex jgħaqqad żewġ popli Ewropej aktar flimkien pennezz talBaned tagħhom primarjament. Qed ngħid prin1arjament għaliex f'dawn l-inizjattivi nlhux il-Banda biss lagħbet parti importanti. Ma ninsewx illi meta aħna n1orna.1-Italja konna kontinġent ta' 120 ruħ li xj 40 1nin nhom kienu bandisti. Hemmhekk aħna ltqajnamal-poplu kollu tar-raħal ta' Santa Vittoria u żorna numru ta' rħula u postijiet kemm fil-Provinċja kif ukoll mad\var l-Italja, fejn f'kull post iltqajna 1nan-nies u rajna lku ltura ta' kull lokal. Il-Banda ta' Santa Vittoria g1et Malta b 'kontinġeot ta' 96 ruħ li minnhom ukoll 1nadwar 40 kienu bandisti. Hawn Malta mbaghad kien involut kemm il-poplu Mqabbi permezz tal-festa u kemm il-poplu in ġenerali Malti u Ghawdxi permezz taż-żjarat li saru madwar Malta u Għawdex minn dan il-grupp. Kemm fl-Italja kifukoU f'Maltasaru laqgħat uffiċj ali fuq skala in1portanti li komplew taw spinta aktar lill-kunċett

ta'

' Għaqda

Ewropea' f'dan il-

ġemellaġġ. Dan kollu fil-fehma tiegħj

kien ta' importanza kbira sabiex dan il-ġemellaġġ iħalli impatt konsiderevoli ma' L-Unjoni Ewropea. Kieku ma kienx hekk, dan l-Unur żgur li qatt ma kien ser jasal għandna. Diġà kelli ċ-ċans 11irralckonta kif wasalna sabi.ex irċevejna dan l-unur hekk prestiġġjuż. Nistħajlu qisu lbi eraħ me ta Fabio Mil le vol r.e ċempilli u qalli li huma kienu ġew infurmati li ngħataw dan l-unur. Sa dakinhar aħna ma konna għadna smajna xejn. Nistqars illi jien kont bqajt daqsxejn xettiku dgward dan sake1nm ġiet l-ahbar uffiċjali ftit \vara mingħand l-Unjoni Ewropea,li anke aħna konna ġejna ppremjati. Kienet espe1jenza unika dik ta ' Ferrara f'Novembru 1998 meta lPresident tas-Soċ:jetà, is-Sindku ta' lI1nqabba u jien konna morna l-Italja sabiex flimkien mal-ħbieb minn Santa Vittoria nirċievu l-unur. Qatt daqs dakinhar ma ħassejtni daqshekk kburi li jien Malti. Anke jekk ahna poplu żgħir, b' dak li nagħmlu kapaċi nħabbtuha ma' po'j)li fern1 akbar 1ninna ! !

X'sar wara dawn l-avvenimenti? Naturalment wara dak li o.Riseb minn dan il-ġemellaġġ, ftit wieħed j ista' jistenna x.i affarijiet oħrajn kbar. Min-naha tas-Soċjetà tagħna u talBanda ta' Santa Vittoria, il-kuntatti

u r-rabtiet ta'

ħbiberija għadhom

hemm, sodi aktar minn qatt qabel.

Matul dawn is -sn in l i gliaddew komplejoa nibdlu ideat kulturali u mużikali bejnietna. Rigward aktar minn hekk , ftit nara li jista' j sir bejnietna fejn jidħol ġemellaġġ bejn il-Baned. Min-naħa l-oħra, kemm lis Soċjetà tagħna, kif ukoU lill-Banda ta' Santa Vittoria, dan il-ġen1ellaġġ ghenna ħafna u nista' ngbid li littn~jo fetħilna orizzonti ġodda. Għaż­ żew ġ naħat, din kienet l-ewwel esperjenza fil-qasan1 inten1azzjonali. Aħna hawn Malta komplejna o.iftt1u fil-qasam iuternazzjonali. Il-kuntatti ma' baned barranin kibru bħalma jaf kulħadd.

IBumis-Soejet:.'I u l -Banda tagl'lna ghandhon1 relazzjonijiet eċċellenti ma' numru ta· baned u persuni filqasa1n n1użikali barra 1ninn Malta. Ukoll, aħna nemmnu li fiċ-ċokon taghna nistghu dejje1n nitgha'lhnu minn min gllandu esperjenza aktar nlinna fil-qasam kultura.Li. Il-Banda tagħna llum ukoll qiegħda tgawdi frott dau kollu. L-arkivju tal-Banda tagħna qiegħed dejjen1 aktar jiżdied fil-kwantità u k\valità ta' muż'ika li lħbieb taghna barra 1ninn Malta jogħġobhorn jibghatulna. Biżżejjed insemmi li 1natul is-sena li għaddiet irċevejna mużika diretran1ent mingħand

il-United State s Marine

Band. Si1ni!tnent

ġara ġewwa

Santa

Vittoria in Matenano. L-interess filbanda

qiegħed

dejjem

jiżdied.

L-


Daqshekk ħela ta' ħin fil-kju biex issarraf iċ-ċekk! Uża

l-BOV Direct Credit B'XEJN!

Iġbed

il-pensjoni tiegħek minn kwalunkwe ATM tal-BOV, mingħajr ma titlef ħin tistenna. Bil-BOV Direct Credit, il-pensjonanti jistgħu jiffrankaw il-ħin, u ma joqogħdux jistennew fil-kju. Gawdi mill-kumdita' li tiġbed il-pensjoni tiegħek meta trid u kif trid, minn waħda mill-ATMs tal -BOV. Għadek qed taħsibha?

Staqsi fl-eqreb tibda

tirċievi

fergħa

tal·BOV biex tara x'hemm

bżonn tagħmel

BOV Direct Credit Mod faċli u dirett għal flusek

biex

l-pensjoni mill-ewwel fil-kont tiegħek.

8007-3130

)

www.bOv.com e·mail: customercare@bov.com


esperjenza 1na' 'Malta' għenitho1n ukoll jiflhu orizzonli ġodda. Millavvenimenli tal-ġemellaġġ 'il hawn, din il-Banda kabbrel ilkuntatti ma' għadd ġmielu ta' baned ohra kemm Taljani kif ukoll barranin. Sa anke waslu ftit ilu biex jorganizzaw l-ewwel festival internazzjonal i għall- baned ġev,1 wa Santa Vittoria l i qaluli kiseb suċċess mhux ħażi n. Għal dan il-festival il-Banda tagħna ġiet mistiedna pcro m i nħabba għ add ta' raġunijiel , fosthom il-perjodu meta dan l-avveniment ġie organizzat, ma stajniex nieħdu sehem. Min-naħa tagt1na, riżultat ta' din l-esperjenza, kien numru sabiħ ta' baned barranin oħra, minn diversi pajjiżi, Li ġew mjstiedna n1is-Soċjetà u pparteċipaw fi l-festa ta' Santa Marija. Sa di n is-sena stess konna fi stadju avvanzat ta' ku ntatti sabiex Banda minn Iż r ae l , Lod Yo uth Concerl Band, tiġi Malta għall-festa ta· Sanla Marija. Ħasra illi minħabba t-theddida tat-terroriżmu li llum aktar minn qau qabel, hija qawwija, kellna nipposponu din iż-żjara għal żminijiet ahjar. Semmejt li ahna fiċ-ċokon tagħna għandna 11afna x'n itghallrou 1n illbarranin. Dan hu"1a veru u hadd ma jista' j innegah. Pero mi nn wara din l-espe1jenza tgl\allirnna wkoll li aħna, anke jekk w ieħed nl.i.nn fost l-iktar popli żgħar ta' l-Ewropa, għandna ħafna x'noffru. Dan nesperjenzawh meta barranin (li mhux baned biss) iżuruna \vaqt il-jiem tal-festa, jew inkella jżuru l-każin tagħna matul ilfesta jew jiem oħra tas-sena. Dak li nafu naghmlu at111a bt1ala Maltin u dak li nippossicdu aħna, tista' tgħi d li dejje111 ihalli in1pressjoni aktar minn taj ba fu q il -barranin l i joghġobhon1 iżu runa.

Wara li

d an ilġemellaġġ, u \Vara li għaddew lavvenimenti uffiċjali konnessi miegħu , partikularment \vara li sSoċjetà taghna ġiet onorata bl-unur Les Etoiles d'Or, inqalgħu polemiki fir-raħal taghna, li fihom is-Soċjel.à tagħna ġiet involuta, fl -opinjoni tiegħ i , intortament u bla bżonn. għami l na

Nahseb li \vasal iż-żmien li min qieghed jipprova j 1nexxi 'l quddiern dawn il-polemikijirrealizza ftit li dak li qieghed isostni hu bla bażi. Tista · tasal aktar rni ll i titlob investigazzjoni mill-Pulizija? L-investigazzjoni millPulizija saret. X ' irriżulta? Akkużi infondati fosthom indirettament filkonfronl 1as-Soċjetà Santa Marija. Jekk l-unur ingħata wara azzjonijiet li saru matul il-ġen1ellaġġ tal-Banda taghna u oFganizzati mill-bidu sa lah har 111i s-Soċjetà tagħna , jista' wieħed ikollu raġuni għalfejn jgħ id li l-Pre1nju u ċ-ċertifikat li ngħataw ma' l-unur Etoiles d'Or duJiunelage ma jappartjenux lis-Soċjetà tagħna? Fondi mill-Unjoni Ewropea ngħataw sabiex ikopru parti mill-ispejjeż involuti fl-organizzazzjoni talġemellaġġ.

L-ispejjeż

kollha involuti nħarġu mis-Soċjctà tagħna. Tant ħu hekk illi l- fondi li nghataw għaddew direltan1ent fil-kont bankarju tasSoċjetà.

X'jista' jsir issa wara dan kollu? Na1uralmenL il-parti tagħna bħala Soċjetà Santa Marijagban1ilniha u bilkif. Hloqna ġemellaġġ bejn il-Banda Re Ġorġ V u l-Corpo Bandistico Ciua· di Santa Vittoria in Matenano. Organizzajna skambju kulturali li pern1ezz tiegħu għaini lna ġieh bilprovi lill-Imqabba u lil Malta.

5 Snin Anniversarju 'Les Etolles d'Or du Jumelmge' • l 0 Snin Sezzjoni :Żgħaiagħ L.....:-

' •. l

l

L-akbar ħaġa mbagħad hija li rnexxielna nżejnuh b' unur hekk kbir li d in is-sena qegħdin infakkru għeluq il-ħames sena tiegħu fostna. Kien hawn individ\vi li ma ħadux bis-serjetà dak li konna qegħdin norganiaaw aħna. Jidher pero li ż-im ien tana raġun. Illum ċertament ħadd ma jista' jinnega li meta l-Banda Re Ġorġ V siefret barra nlinn xtutna għam let unur kbir lil Malta. Nahseb illi issa wasal iż-żmien li kulħadd jaħdem sabiex dak li nkiseb inkomplu nkabbruh u nżidu miegħu. Meta ngħid kulħadd qiegħed nalludi għal kull għaqda u entità li teżisti flImqabba. Ku!J meta ktibt fuq dan il -ġe mellaġġ dejjen1 stedin! li l ku lħadd, n1ingħajr distinzjoni La' partit u kul ur, sabiex jiehu lopportu nilaj iet kbar li dan il ġe1ne.llaġġ jista' joffri. Matul dawn is-snin saru xi tentattivi li setgħu ħallew ġid. Sfortunatament dawn ma kisbux leżitu mixtieq. Jeħtieġ fl-opinjoni tiegħi li sabiex minn dan il-ġemellaġġ inga\vdu aktar, aħna bħala Mqabbin. naħdmu id f' id u niġbdu ħabel ~viehed . Min-naħa ta' Santa Vittoria in Matenano, huma lesti li jkabbru da n il -ġe111ell aġġ. Mill-informaz1.j oni li gt1andi,grupp ta' Sindki 111inn viċin Santa Vi ttoria qegħdin jippjanaw żjara rMalta flimkien ma' Francesco Mancini, Sindku ta' Santa Vittoria bil-għan li jiftħu relazzjonijiet millqrib ma' Malta. Riżultat tal-ġemellaġġ li hemm bejn il-Baned tagħna , naf illi l-belt ta' Ferma (belt fil-Provinċja ta' Ascoli Piceno u viċin Santa Vittoria), bil -għajnuna tal-Kunsill ta' Santa Vittoria, tinsab f'kuntatti n1a' lokalità f'Malta sabiex isir Ġemellaġġ. Nagħ l aq għalhekk permezz ta' appell ċkejken sabiex mil-lu1n 'il quddiem kulħadd jimxi fuq leżempju tagħna u jaħdem fuq inizjanivi bħal da\vn. B 'hekk biss inkomplu nkabbru ma' dak li rnexxielna nġibu aħna u nkomplu deije1n iżjed ngħollu 'l fuq l-isem tar-

rahal tagħna l-Imqabba u ta' Malta, art twelidna.

25


Blue Grotto, Wied iż-Zurrieq

--.

.,.,,

\

.

l

specialising in: FRESH FISH AND MEAT

(A la Carte and Maltese Rabbit also available) AND MANY SPECIAL DISHES

For reservations phone 2168 0684 Opening Hours (from 1st June onwards)

from 9.00am till 11.00pm


Tislima lil Santa Marija F'Għeluq

il-75 sena mill-Bradella u Qabar tal-fidda u , 1-5 Anniversarju mill-Premju Les Etoiles d'Or du Jumelage .. Poeżija

L-Għaxqa tiegħi

ta' Carmel Bianchi

li niġj kuU sena

f'din il-pjazza ma ' ħuti Mqabbin biex infahħar Lil Santa Marija li għalina teżor l-aktar fin. Din is-sena bil-ferħ qed infakkru tliet ġrajjiet li jistħoqqu tifħir il-bradella u l-qabar tal-fidda u Les Etoiles d'Or , pre1nju wisq kb[r. Dan il-premju ta ' ġieħ illi rbaħna prestiġġjuż u jagħmlilna unur l-ewwel darba li daħal f'raħalna għal dil -banda il-ġieh lejha jmur. Din il-banda b'dal-pre1nju kburija li għaniba b' dal ġieħ tassew kbir bih di l-banda, f'din l-art Imqabbija rispett tgawdi wisq għani mhux fqir. Il-bradella u l-qabar tal-fidda ilna ngawdu daż-żewġ opri sbieħ għal tliet kwarti ta' seklu fl -Imqabba xogħol m_i Il-isbaħ għal_ina ta' ġieħ. Sew kien jixraq dal-qabar tal-fidda frott l-imħabba tat-twajba Mqabbin li dan ġmielu sabih jarmi d-diji opra oħra li biha kbtU'ia.

Inweghduk 0 Marija Omm tagħna ismek fostna dan żgur ma jmut qatt j ibqa' għaddej minn ulied għal uliedna sod u qawwi , li ma jżommu ħadd.

Ġawhra oħra hi clin il-bradella xogħol

ta' arti mahdum b'ħafna fin tassew tixraq b'rigal lill Omm t' Alla li offrejna mill-qalb l-Imqabbin. Id-disinn ta' dawn l-opri mill-akbar żgur għalina, dawn kapulavur u ngħożżuho1n għax dawn 1ninn l-id t' Abram Gatt li jixraqlu unur. Tpaxxa mela 0 Santa Marija b'dawn il-opri l'għa1nilna għalik bihom nuru mħabbitoa qawwija u kemm ahaa tassew kburin bik. M iU-irw iefen

ħarisna

Marija kulju1njonfħu setghana madwar għiona nirbħu il-biża' , żommna sodi

b'qlubija

ulied ta' l-azzar.

Għalhekk aħna

l-ulied ta' Marija b'dil Patruna nħossuna kburin ħdejha żgur li nliossun' għalenija għax hi l-għaxqa ta' kotraMqabbin . ħarġu

Ibqa' saltan fuq dar-raħal tagħna inti taf li nhobħuk l-lmqabbin bjegħed ininna kull x.kiel li jifridna sew li ngħixu fliinkien u ħenjin. Ibqa' bierek 0 Santa Marija sew lir-rahal u lkoll Imqabbin u kull ħin ġo qalbek kennija żommna ħienja u lkoll magħqudin.

Qormi

13 ta' Gunju 2003


1JBolcerta Qtroce We are the originals Over l 00 years Experience (Prop. Charles Bonaci) Shop:

Dolceria:

24D, St. John Street, Valletta. Tel: 2124 7933

32, St. Ursula Street, Valletta Te/Fax: 2122 5924

Tahabel Limited Prop: /. Ferriggi

_ _ _ _ _ '7<o,1u &

e~ z,~

Fejn issibu kull tip ta' spag u tajjar għax-xogħol tan-nar. 'St. Catherine', John Borg Str., Żejtun ZTN 05 - Malta

Tel: 2167 3589 - Mob: 9947 0351 - Fax: 2169 2894


Il-Leġġenda

ta, l-Anġlu l<itba ta' Patrick Mallia

tas-sema kien .... Kien ta' ġmiel bla qies, imbaċċaċ, wiċċrnill­ isbah, xag ħ ru nok kli, imnje ħ ru mislut, ghajnejh żoroq ... inso1n ma dak li kien jixraq biex dan l-anġlu jitpoġġa ħdej n il-Madonna, għax kulħadd kien ta' l-istess fehma li lMadonna kien jixirqilha l-isbaħ, lifjen, l -ogħla u l-aqwa. U hekk kien. Dan l-anġlu kien ilu ħdejn il-Madonna mtellgħa ssema sa minn ftit taż-żmien wara li l-id tal-imghallern kienet sawritha, għax kienu jgħidu li ġmiel ta· statwa bħal dik, kien jixi rqilha li jkollha anġlu tas-sema biex j agħmlilha kumpanjja. Il-Madonna flimkien ma' dan lanġ lu kellhom il-kenn tagħhom flistess dar ta' Binha u darba fis-sena għal ftit siegħat , kienu joħorġu barra biex iduru mat-toroq tar-raħal u jaraw lin-nies ferħana, għax bhal kull raħal ieħor din kienet il-festa Anġlu

tagħhom.

Kien ikun hetnm t iżj in bilpavalj uni, statwi fit-toroq, liedna, twieq i mżejna għall -okkażjoni, dwal, qniepen idoqqu noti solenni, sparar li jtarrxek u fuq kollox nies kuntenti jimxu wara l-bandajga\vdu dik il-mużika ferrieħa, kif ukoll kant ta' innijict biex ifaħħru lillMadonna. Lil dan iċ-ċkejken anġlu, dawn l-affarijiet kienu jogħġbuh wisq u dawk il-ftit s iegħat ta' darba fis-sena kien jistennihom bil-ħerqa, għaJjex kien jara l i ll -irġ iel ibiegħu s-saħħa, lebsin il-libsa ta' l-okkażjoni, kienu jerfgħu li lu u lill-Madonna fil-għoli, biex in-njes jarawhom u juru l-ferħ tagħhom. Barra minn hekk dan lanġlu kien jitghaxxaq meta kien jara lit-tfal daqsu mal-ġenituri tagħhom, lebsin il-libsa tal-festa u oħrajn bħalhom lebsin lil-libsa tal-knisja kollha b'dik it-tbissima li tixhed dak

li kellhom f' qalbhom.

Iżda ta' anġlu

żghir

li kien, minn dejjem xtaq li huwa magħhoru ukoll, jagħmel ilfesta lill-Madonna, iżda kien jaraha bi kbira wisq li jitlaqha għax kien iħobbha mħabba tal-għaġeb, kjf kienet ukoll tħabbu hi . Hekk kif kienet tispiċċa d-dawra mat-toroq tar-raħal , dan l-anġlu, f)jmkien malMadonna kien jerġa' jsib ruħu fiddar ta' Binha. U wara li jagħmlu xi ftit taż­ ż1nien fi spazju aktar wiesa' fid-dar ta' Binha li tkun in1żej na għall­ okkażjoni,jerġa' jsib ruħu f'dik iddwejra ċkejkna ghaJ sena sħiħa, jistenna li jerġa' joħroġ idur maltoroq. Ta· sik\vit kjen jgħaddilu minn moħħu li jitlob Lill-Madonna tagħtih perrness biex imur jilgħab xi ftit ma' xi tifel bravu li kien jara meta johorġuh mjd-dar ta' Binha. lż~. jew għax tant kjen iħobbha li, ma kienx irid iwarrab minn ħdej ha, inkella għax kien jistħi j itlobha dan il-fav ur, qatt 1na tkellem magħha fuq dan is-suġġett. Mid-dwejra żgħira kien idum għal sena sħiħa,jitta\vwa] lejn dawk it-tfal bravi li flimkien mal-ġenituri tagħhom kienu jiġu fid-dar talMulej u li b'attenzjoni, b'qima u b'devozzjoni kbira kienu jdumu ħin twil jitolbu u jfaħhru lill-Mulej u lil 01nn1u 1-gl1ażiża, lis-Sinjura Marija, li dan 1-i m bierek anġlu kien jagħm li lha kumpanija s-sena kollha. Kien jghid bejn u u bejn ruhu, "Ken1m nixtieq li mmur nilgħab ftit ma' xi ħadd minn dawn it-tfal, għax wara kollox jien tifel bħalhom." Għalhekk għamel il-kuraġġ u talab lis-Sinjura Marija, "Maħbuba Omm tiegħi, inti taf li jiena qatt ma abbandunajtek, li qatt ma ċċaqlaqt minn ħdejk lanqas għall -mument w iel\ed, aqtagħli xewqti jekk

s Snin Annlvenarju ' Les Etoiles d'Or du Jumelage'

• l 0 Snin SezzJoni Żgħażagħ

~---

jogħġbok,

u

agħtini

l-permess li mmur ni lgħab ftit ma' dawn it-tfal brav i li j iġu hawnhekk iqin1u lil Ibnek u lilek, għax meta jitkellmu m iegħek jiena nismagħhom u nieta jmorru quddiem dik id-dwejra ċkejkna fejn jinsab Ibnek, jien narahom u nismagħhom ukoll. Marija. dik l-Omm ħanina li dejjem semgħet W da,vk li talbuha xi ħaġa u farrġithom, ma naqsitx lil dan l-anġlu li qatt ma warrab minn n1a' ġenbha u bil-ħlewwa kollha weġbitu, "Hanini, xewqtek naqtagħh ielek , u llum stess inħallik tmur tilgħab ma' dawk it-tfal bravi li inti rajt hawn ġew. Mur fissagristija u hemmhekk għandek issib il-ħwejjeġ li jilbsu da\vk it-tfal u ilbishom ħallj tidher bħalhom u meta tkun lgħabt biżżejjed, erġa' ejja ma' ġenbi, għax lilek tant inhobbok, bħal ma nħobb lil kul ħadd, li ma rridx nitilqek mmn taht il-harsa tiegħi." L-anġl u hekk għamel, mar fissagristija, xedd dawk il-ħwejjeġ u mar j iġġerra fit-toroq biex isib lil xi ħadd mi nn dawk it-tfa l lialli joqgħod jilgħab magħhom. Ix-xorti daħkjtlu mill-ewwel għax hekk kif beda dieħel fl-e\vwel sqaq, ra lil xi tfal jilagħbu l-ballun u dlonk għarafhom.

iħares

Għall-ew\vel qagħad

lejhom ujixxennaq,għax hu qatt ma l agħab il-ballun nJat-tfal. Wara xi hin j ilagħbu u jitl'labtu, dawn it-tfal rikbitho1n l-ghejja u 1narru poġġew bi l -qiegħda fuq lgħatba. Dawn it-tfal qabdithom kurżità kbira dwar min kien dan iltifel li tant ħadu grazzja miegħu u għamlulu bosta mistoqsijiet, minn fejn ġie, min huma l-ġenituri tiegħu, kemm għandu żmien, għandux ħulu, x'jismu, fejn imur skola u x 'naf jien. Dan kull ma weġibhon:i kien li ..

29


-

mmi . .

·- '

l :_-=ao=--~=ir=====-====• Cillil Engineer.i~

Building & Turn~ey Con rastors Alterations Tiling/Paving ._. . . .___, Maintenance Excavations t= &=== D~m-=o:;l~ if~io~n Ħ~~~I 6, St. Benedict Street, Kirkop Tel/Fax: 2164 2143

New Premises Opening Soon Tel= 2164 0030, 2164 0032, 2164 0033


jismu Angelino, li għandu on1mu sabiħa wisq li jisiinha Marija u li thobb lil kulħadd u li ghandu numru kbir ta' ħutu , iżda ħadd 111innhom ma jilgħab il-ballun. Għal dan ilkliem hun1a baqgħu mistagħġbin u riedu jaf u i żjed minn gliandu. Angelino ħassu gliajjien u weġibhon1 li se j1nur 1ninn fejn ġie u forsi jerġa' jlitaqa' magħhom lgħada . Billi dawn it-tfal hassew ġibda kbira lejh, qalulu li l-għada kienu sejrin jistennewh fl-istess post r1alli jkon1plu jilagħbu. Angelino selln1ilhom u reġa ' lura ħdejn isSinjura Marija. MalJj wasal qal ilha ken1m feraħ li ltaqa' mal-tfal bravi li għarafhom għax kien jarhom spiss fid-dar ta' Binha u li kienj isin1 homNenu,Giġi u Toninu, u kemm 1'1a gost j ilgħab 1nagħhom u li qalulu li kellhonl jistennewh biex jerġgħu jilagħbu, u għalhekk talabha biex l -għada tħallih jerġa ' jmur jilgħab magħhom . Is-Sinjura Marija, U dejjem tis1na' u tilqa' t-talb ta' kulħadd, ma kisritlux qalbu u Angelino reġa' nJar j i lgħab ma' dawk it-tfal. Din il-biċċa xoghol baqghet sejra ta' kuljum għax kienu l-vaganzi ta' l-iskola u Angelino, mal-ferħ li kien iħoss, għax kien viċin is-Sinjura Marija, kien iħoss ukoll il-ferħ li din id-dinja tagħti lillinnoċenti; Li ji l għab mat- tfal ferrieħa.

Iż-żmien

tal -festa wasal, u AngelinomaJ-ferħ li kellu li j ilgħab mat-tfal , kellu l -ferħ kbir ukoll li bħal fis-snin l-imgħoddija joħroġ idur dawra mar-raħal u jara lin-nies ferhana,it-tiżj i.n tat-toroq,jisma' <ldaqq tal-qniepen u lill-banda ddoqq biex tferrah lil kulħadd, u biex jara wkoll il-logħob tan-nar. Iżda billi ż-żmien ma j istenna 'l ħadd, il-vaganzi għaddew u t-tfal li magħhom kien j ilgħab reġghu bdew imorru l-iskola. U Angelino baqa' fil-kumpaflllija tas-Sinjura Marija fid-dwejra żgħira tagħhom fl-istess dar ta' Bin is-Sinjura Marija. Għadda ż-żmien u t-tfal kibru, u

billi Angelino

ħass

li kien qata'

Dehra ta' l-istatwa titulari, pedestall 11 bradella mżej11a għall·okkaijo11i fis-sittinijiet.

xewqtu, ma talab hiex iżjed lisSinj ura Marija biex joħroġ jilgħab mat-tfal, għax kien iħoss li l-aqwa hena għalih kienet li jkun viċin isSinjura Marija. Min-naħa tagħhom, dawk it-tfal baqgħu ji ftak:ru f'dak ittfajjel imbaċċaċ , ta' xagħru nokkli u ta' wiċċu sabiħ li kien j ilgħab n1aghhom u li issa għosfor . Bdew iduru l-irkejjen koll ha tarraħal tagħhom u ta' l-irħula viċin, jistaqsu għalih Lil kull nun kienu jafu k i f ukoll Lil dawk li ma jafux u sahansitra dahħlu wkoll lill għalliem tad-duttrina u li llKappillan, għax dawn l-istess tfal barra milli kienu jattendu bil-qalb għal-lezzjonijiet tad-duttrina, kie,nu wkolljaglitu s-servizz tagħhom lillknisja bħala abbatini, iżda la wieħed u lanqas l- ieħor ma g ħ ar af j agħtihom tweġ i ba . Il-Kappiltan kien jaf lit-tfal kollha tar-raħal. I~da

ma seta' jKebbah lil

ħadd

ma' dak

it-tifel kif pinġewh dawn it-tfal. U dawn l-imberkin tfal baqgħu bilkurżità.

Għaddew

bosta xtiewi u sjuf, u dawn it-tfal kibru, rr1in tgħallen1 issengħa u min tgħallem suġġetti oħra utli għall-ħajja, sakemm huma daħlu fid-dinja tax-xogt10J u ħadu l-istat tagħhom, u t-tlieta li huma fasslu ħajj i thom skond ilvokazzjoni tagħ hom . Rabbew fa1nilj i fil-biża' t' Alla, uliedhom kibru u huma saru nanniet. Baqgħu jmorru l-knisja bħa l ma kienu jagħmlu meta kienu abbatini u kien hemm wieħed minn hom li meta spiċċa mix-xogħol

medd

għonqu

gt1ax.-xogħol

fil-knisja għax tant ġibda lejn id-dar tal-

kien iħos Mulej . Dawn it-tliet ħbieb ta' sikwit kienu j iltaqgħu u jgħidu ti kelma fuq iz-zuntier, u d-diskors spiss kien

jaqa' fuq dak it-tfajjel

ħel u ,


Fashion Fabrics • Underwear Curtain Material • Home Textiles

Ready·made Wear • Shoes

L-Ik lin Road , L- Iklin tel : 2143 5537 • fax: 2143 5475


u ta' xagbru bin-nokkli li kien jiġi jilgħab 1nagħhom u wara dawk l-għaxriet tas-snin li kienu għaddew minn fuqho1n, baqgħu ma sarux jafu min kien u minn fejn ġie. Wara li da1nu ż1nien twil jiddiskutu bla ma jas lu f'ebda konklużjoni , .qabeż Nenu, li issa tista' tgħid spiċċa bhala s-sagristan numru wieħed, u billi kien ikun spiss il-knisja, kien jgt1id li dan lanġlu li kien hemm ħdejn ilMadonna kien jarah iħares b 'ċerta tbissima. Din ma kienetx ta' darba jew tnejn, iżda Nenu kien iżomm kollox għalih . Ġiġi u Toninu, Jj ttnejn li huma kienu jilagħbu wkoll ma' Angelino, ħasbu li Nenu ried j għaddihom biż-ż1nien, iżda Nenu kompla jsostni li kien qed jgħid ilverità u ma kienx qiegħed iqarraq bihom. Kien jirrepeti l-istess diskors kuljum, u fl-aħħar qablu li t-tlieta li huma jn1orru flimkien quddiem lmbaċċaċ

istatwa ta' Marija Assunta biex jaraw lill-anġlu. Daħlu fil-knisja u bl-akbar devozzjoni marru jitolbu lil Ġesu fis-Sagrament, u mbagħad marru quddiem il-Madonna jlissnu quddiemha innijiet ta' tifħir. F'ħin minnhom, b'għaġeb kbir, raw WlMadonna titbissem u lil dan l-anġlu jiċċaqlaq minn fejn kien. It-tlieta li huma nħasdu meta rawb jieħu listess bixra ta' dak it-tifel li fiż­ żmien kien jilgħab magħhom, u dan bl-istess leħen li kienu jisimgħuh ikelli mhom qalilhon1 , "rlb ieb ti egħi, jie na Angelino, li kont nilgllab magħko1n f' dawk is-silln li għaddew. Jiena xorta bqajt inħobbkon1.

Jiena kont nilgħab magħkom għax intom kontu tfal tajbin li togħġbu lis-Sinjura Marija, Om1ni u Omm tagħko1n ukoll. Is-Sinjura Marija għalhekk kienet tħallini nilgħab maglikom . Jiena tlabtha tagħmilli dan il-favur li n il għab

magħkom,

mhux għax ħassejtni mdejjaq ma' ġenbha , iżda biex nara kif ikunu t-tfal bravi nleta joħorġu minn hawn għax is-Sinjura trid li ttfal kollha jkunu ħdejha. LisSi njura Marija itolbuha dak li tixtiequ għall-ġid tagħkom u hjja żgur tagħtikom dak kollu li titolbuha għax lilkom tħobbkom bħal ma tħobb lili u lil kult1add." Wara li lanġlu lissen dawn il-kelmiet, reġa' ħa postu ħdejn il-Madonna kif kien poġġih l-iskultur. In-nies li kien hemm il-knisja dak il-ħin raw lil dawn it-tlitt ixjuħ li kienu jżom1nuho1n bħa\a qaddisin, iħarsu fissi lejn in-niċċa tal-Madonna, qishom tliet statwi talmelh .... .joqogħdu bil-qiegħda fuq is-siġġijiet li kien henJn1 quddiem in-n iċċa, joħorġu l-111aktur m.ili-but u jimsħu l-għaraq ..... u li kieku dak il-ħin faqqa' l-aqwa murtal talbomba, żgur li ma kienux jinħasdu.

excavation works

• plant hire • road works • civil engineering works

tt

suppliers of ready mix concrete

quality bricks manufacturers

• suppliers of building materia/s

pAgius

& Sons Ltd• ••••••••••••••••••••••••

Ta ' Maksar • Contractors

The Plant, off Mdina Road, Żebbuġ ZBG 07

Tel: 2146 5758 •Mobile: 9949 3551 •Fax: 2146 3835 • E-mail: agius@maltanet.net


Qf F15 - 51A1tONERY - 10YS H~. H. A~ ~' ~~ Td/fMt:

2146 3403 H~: 1141 3'l70

YOlJ C!AN ffN1) AVA}T ~NGE Of: GREETING CARDS, BOOKS , MAGAZINES, HI-FI, T.V., SURROlJND SYSTEMS, VIDEO PLAYERS, D.V.D. PLAYERS, PLAYSTATION 1/2 (GAMES), HousE HOLJ) Gooos, ALL SORTS OF STATIONERY

&

GIFTS.

$ERVfCE5: liEAT BINDING, SPIRAL BINDTNG, PLASTIC LAMINATION, DIGITAL PHOTOCOPY

&

DIGITAL l.D. PI-IOTOS.

C&Glffar ware Store Trid tara x'jikkonsisti dan il-ħanut? E. fj,a u ara b'għajnejk għalik u għad-dar • Stationery għall-iskola u

uffiċini

• Charcoal Royal Oak u Barbecue Sets • Panels ta' l-injam kull qies għal xkaffar u għan1ara . •Qtugħ ta' Cwievet u Security Key Service •Power Tools u Aċċessorji • Acorn Fittings ta' l-ilma u katusi tad-drenaġġ eċċ ...

• Conduit, Halogen sets, Wires u diversi aċċessorji ta' l-elettriku • 1njam, Siment, Kolla tal-madun1, Kolla tal-Grouting • Safety Shoes tal-Wtirth u lbies protettiv - - •' ..Xibka għax-xemx kull qies li tixtieq inti _ _ •Tankijiet ta' l-ilma, stainless steel sinks u Ariston Geysers • Mate1jal għall-kisi, ġibs raff u finitura kif ukoll fuq il-fil

•Affarijiet utli għad-dar bħal detergents b'offerta speċjali

co Hep 2 0 • l

•Kull tip ta'

żebgħa

- Madwar 5 ,000 kulur biex tagħżel u tħallat

Tel: 2168 3166 Mob: 9988 5491

45, Triq Karmenu Ciantar, Mqabba Staqsu għal Julian Camilleri


Il-Leġġenda

tal-Madonna

tat-Telgħa Poeżija

Hekk, kulħadd kien isejħilha, il-Madonna ta' ġot-Telglla. Fuq dar kbira dina kienet, dil-Madonna tielgħa s-Sema. B 'idejha 'il fuq merfugl'la,

nia' żewġ anġli tassew sbieħ, dik il-libsa sbejħa mtajra u fuq sħaba din tistrieħ. Sa 'ndulġenzi, fuq skrizzjoni, kien taha l-Isqof dak iż-żmien; min kien jgħid 'A ve Maria' b'qalb ħerqana dak il-ħin. Biss, misteru kellha mdawwar. ta' bla ħjiel u bla tifsira. Il-ġmiel taghha kien tal-ghaġeb, xogħol fil -ġebla, b'ħila kbira. Kien jingħad illi l-Madonna kienet hajret 'l iskultur, sabiex xbiha dana jonqox, u jagħmel kapolavur. Hemm min qal illi kien wiċċba, dak il-wiċċ safi w sabiħ tal-!vladonna, OnlID tas-se1na, Omm li tistħoqq qin1a w ġieħ. Bosta nies hekk qalu fuqha, ħafna minnhom innota'v li f'dak wiċċha hemm il-ħajja, biha baqgħu jiskantaw. Ngbid id-dritt jien mort biex nara u bħal qisni iċċassajt. Hekk kif rajtha, donnha tkellmek, ħarsti f'wiċċha issummajt. Fassalt f'moħħi li nitkixxef, biex jien forsi naqbad tarf. Lil min ser immur nistaqsi Sabiex forsi iosiJ naf?

Iva naf, nistaqsi n-nannu. U bil-ġiri mort sa ħdejh. "Nannu, nixtieqek tgħidli ħaġa", hekk kif bisru fuq ħaddejh. "Għidli

ibni", hu weġibni . "Xi trid taf, ħa ngħidlek jien, għax l-istejjer k.ollha nafhom, illi ġraw matul iż-żmien." "Nixtieq naf fuq dik l-istaħva illi tixgliel lejl u nf1ar, J"tacf it-triq quddiem it-telgħa, illi bemm fuq dik id-dar." "Kien Ġużeppi, raġel t\va.ijeb, skultur prim dan, mustaċċun, fejn sengħetu ħadd kien joqgħod lanqas l-iċken paragun." "Darba minnhoin ġiet Sinjura. Statwa riedet tagt1n1el din, ta' l-Assunta, tielgħa s-sema. Hekk talbitu dak il-ħin ." "Ċangun ġab dan, m' ogħla bniedem,

beda fis fuq it-tifsil , beda jtektek u jiskolpi bi sakrpell u martell kbir." "Fuq sħaba ma' dinja mdawra, naqax l-anġli tassew sbieti, biex bhal donnhom qed iwieinu lill-Madonna biex tistrieħ ." "Kompla jaħdem dan bla beda. Xtaq li jagħmel wiċċ sabiħ, li kieku jista' jitkellem, kieku jista' l-ħalja j'tib ."

ta' Patrick Mallia

"Hekk kif beda l-ewwel daqqa, is-Sinjura dlonk tfaċċat. 'fhiex wasalt fix-xogħol , Ġużeppi?' , tistaqsih, din issoktat." "Ara, ħabat liġej t issa, żgur maġejtx b'kurnbinazzjoni. Nixtieq wi.ċċJia nxebbhu 'l tiegħek, jekk ma ssibx int oġġezzjoni."

"Din poġġiet bil-ħlewwa kollha, wiċċha donnu l-bixra

bidel.

Kif issaħħar dan Ġużeppi; kif ser jibda, dan infixel." "U lili dar biex jibda xogħolu, ma setax jemmen ' l għajnej h; lest il-wiċċ, sabu imna-qqax, żgur b'miraklu, mhux b'idejh."

"Fil-pront dar biex jistaqsiħa lis-Sinjura, dak il-ħin. Iżda b'għaġeb kbir minn tiegħu. Dina ma dehret i.Jn.kien.'' "U Ġużeppi fehem x'kien ġara,

ddawwal moħħu fdak il-ħin. Din kienet il-Verġni Mbierka. Onun Ġesu, ċkejken Brunbin." '

"U ddeċieda, dan Ġużeppi, ra kif għamel u kif se ta', poġġa din l-istatwa sbejħa , fuq dar kbira f'tarf it-telgħa." '1Dak li nar', nismaglibom jgt1idu", qalli n-nannu eċċitat. Din l-istorja illi qalli, ħa11iet lili iċċassat. Kull meta minn dit-triq ngħaddi, ma nafx jien xi nħoss ġo fija meta nara dik ix-xbiha tas-sbejt1a Santa Marija.

B'Kara

Awissu 2002


Open f or Lunches, Dinner Dances andDiscos Roadhouse, Buskett, Rabat RBT 09 - Malta Tel: 2145 4233 l 2145 0161 • Fax: 2145 0070

MILLENNIUM VISIDN HDME APPLIANC:ES

STATIDNERV ITEMS

SATELITE DISH

AGFA FILM OEVELOPER UTELL aSEWING ACC:. RADIDS , PHOTD FRAMES N~., EDDD PRDSESSDRS

=r:

:::..~-

· - · - - ;• -:-:::.':-::::.:

..... ,_ .~-

~b"' ""~ ~o.o~_ ,....~.

~.....

T IQ L-AHWA GHIGO MQABBA .TEL - 21647593

.

-·.~ '4~ > --- ~....." .....4'

** 99458101

<


Rev. Mons. Lorenzo Spiteri D.D., s.L.can. (1909-2002) kitba ta' Joseph Farrugia Monsinjur Lorenzo Spite1i twieleQ Hal Qormi fid-19 ta ' Novemb1u 1909, iben Karmenu u Margerita nee' Frendo. Studja fis-Seminarju Arċiveskovili bejn is-snjn l 922 u 1934; Università Rjali ta ' Malta 1927 - 1934,gradwatDottorat fit-Teoloġija (D.D.) u Baċellerat fidDritt Kanoniku (B.L.Can.). Gie ordnat saċerdot fl - 1934. Prefett ta' l-istudji fis-Seminatj u u għamel ħ i dma pastorali fil-Ħamrun 1934 - 1936. Kappillan ta' l-Imqabba 1936 - 1945 u tar-Rabat 1945 - 1954. Maħtur kanonku tal-Knisja Katidrali 1954 u Kanċillier tal-kapitlu Metropol ita 1957 . Le ttur tat-Teoloġija Moral i flU nivers ità 196 1 - 1963. Moderatur (president) tal-Każi Moral i fil - Kon Katidral ta' San Ġwann. Eżaminatur tal-kleru u predikatur magħruf. Mons. Lorenzo Spiteri qeda ħafna dmirijiet an1ministrattivi fostħon1 Direttur ta' l -Ospizju ta ' S<iwnau Direttur ras-Soċjetà Dami ta' San Vinċenz di Paoli. Mogt1ti s-Salib għall-mertu (tieni klassi) la' l-Ordni ta!-Kavallieri la' Malta fl- 1963 u maħtur Kappillan Konventwali 'ad honorern' ta' l-istess Ordni.

Kappillan t a' l-Imqabba L-I.inqabba

laqgħet

bH-fel'l:la

l-ħatra

ta' Mons. S piteti bhala kappillan tarraħal u kienu kburin li kellhom ragħaj żagr1żugh u gradwat. Ha l-pussess ta· kappillan fit-18 t' Ottubru, 1936. Kien iħobb ħafna l-litu rġija u l-funzjonijiet fil-knisja kien jagħtihom importanza kbira . Dik is-solennità fil-festi tasSagrament , dak il-fervorin qabel ilbenedizzjoni, il-vjatku Solenni ...daħħal is-sistema ta ' arn1on ija fi l-kor. Kien jinsisti ma ' l-abbatini biex jagħtu sehe1n fil-kant waqt il-quddies. Niftakar lil Mons. Spiteri jghallimna lkant tal-quddiesa 'Ronate coeli desuper' għan - novena tal-Mi lied li baqgħet titkanta sa ma sar it-tibdil liturġiku.

Mons. Spiteri sab is-sodisfazzjon talġid spiritwali

li sar fil-Parroċċa u qasam

magħna s-sofferenzi ta' !-.imw iet tal -

gwerra, ansjetà, ġuħ u sa ġarrab ħsara tal-g\verra fid-dar tiegħu. U sofra it-telfa tal-habib tieghu Ġużeppi ellul sewwasew fl-·e wwel attakk tniU-ajni! It-tiġrif tal-knisja nhar id-9 ta' April 1942 kien għalih ta' l-akbar inkwiet, sew rr1inħabba t-telf ta' ħafna opri tal-knisja, imma l-aktar kif ser jaqdi l-parruċċani bis-servizzi reliġjużi. Mill-għada beda arranġa1nenti b iex tintuża l- kappella żghira ta' San Bażilju flok il-PatToċċa. Meta naqset l-attività tal-gwerra

Bibas additional

B ibas

outlets

ħadem

biex j itneliha d -debr.is 1nillParroċċa u j inbena ħajt biex in-nava u lkappellun tar-rużarj u j l..'Unu ut ilizzati. Din kienet l-aħħar ħidma temporalj ta ' Mons. Spiteri fl-Iinqabba, għaliex fit-12 ta' Marzu 1945 inħatar kapp ill an irRabat. Nhar is-26 ta ' Novembru 2002 ilMulej ghoġbu j sejjaħ lil Mons. Lorenzo Spiteri għall-premju ta' de.ijem fil-glorja ċelesti fl-età sabilia ta• 93 sena. Biblijogr afija: Malta Who's who,1968 Leħen

is-Sewwa l 1-5- 1963 L-Imqabba mal-medda cai-żmien Blitz on Mqabba - Saviour Bugeja


.

COMBINED TRADES CENTRE SALJATURA STREET, MQABBA (wara Celest il-Mechanic) Fejn issibu: varjeta ta' għodda fosthom Welding Sets, Battery Chargers, Boosters, Tapes & Dies Metric, UNF, UNC. High Pressure Washers, Pompi ta' l-ilma għad-dar Boldijiet B.S.W., B.S.F., U .N.F., M.M. Kiri ta' Chaser Speċjali għat-tħaffir tat-trinek tal-kanen tad-dawl. Ħinijiet tal-ftuħ: Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mill-4.00 - 7 .OOp.m. Is-Sibt mit-8.00a.m. - 12.30p.m.

• Bar & Restaurant Prop. J. Cini Agħmlu l-ħarġa tagħkom bil-familja jew ħbieb għall-arja tal-kampanja, f'ambjent kwiet u sabiħ. Tel: 2142 4116, 7949 7329 (Jane)

Unisex Hair Salon . g~ The Salon for a New Look St. Innocent Street, Mqabba For Appoitment Call:

Tel: 2168 3175 Mob: 7920 8040

Opening Hours: Mon: Closed

Tue, Thur, Fri & Sat: 9am - 7pm Wed: 9am- 2pm


T

• l

f k

r 1e t Nitkellmu ma' Giovanni Farrugia 1

intel'vista ta' Patrick Mallia

Kull meta mmur l-linqabba, nagħmel minn kollox biex niltaqa' mal-ħabib tiegħi Giovanni Farrugia, ghax 1ninbarra li jaf jitkelle1n fuq diversi suġġetti ta· interess, isib ukoll okkażjoni li jitkellen1 dwar il-tifkiriet tieghu ta' l-imgħoddi u d\var limħabba partikulari li ghandu lejn Santa Marija. Kull meta naqbdu ssuġġett tal-gwerra Giovanni jibda jirrakkonta bla ma jaqta' , għax ilmemorja tgħinu tajjeb, u jgħid ukoll li dak iż-żmien m' għandux jintesa, u li ż-żgħażagh tagħna tajjeb li jkunu jafuh. Huwa wkoll isib l - iċken okkażjoni li jsemmi kemm u kif ilMadonna daħlet għalina f'dak iż­ żmien tant im,viegħer għalina lMaltin. Din id-darba Giovanni ghoġbu jitke llem fuq is-sehem ta ' Malta fi ż1nien il-gwe1ta u beda biex jghid li, " Malta kienet xewka kbira f'dahar Romme l, u bir-raġun, għax bosta mi llprovvisti u anke suldati li kienu rnibgħuta lil dan il-Ġeneral Oermaniż tal-magħruf Afrika Korps, u li kienu jgħaddu qrib Malta, ki enu jiġu attakkati 1njll-ajruplani s tazzjo nati f'Malta. Tant kien kbir it-telf fi l-proviżjon i u nies li Rommel insista kemm felaħ mal-Kwartieri Ġenerali tal-Germaniżi, biex issir l-invażjoni ta' Malta millforzi Germaniżi u Taljani . Tant r1aduha bis-serjetàdiI1 l-affari li kienet tfasslet ·operazione Hercu/es' 1ninnaha ta l -Germaniżi u 'Operazione CJ' rnin- naha tat-Taljani gha ll- invażjoni ta' Malta, iżda bil-għajnuna t'Alla u tal- Madonna din l-invażjoni ma sehħitx ." Giovanni kompla jgħid li ma kienx bi hsiebu jagħti l-istorja kollha tal gwerra ghaliex ħafna mi ll -fatti kienu 1naghrufa u setghu wkoll jinqraw fuq il-kotba tal-gwerra, iżda ċertu affarijiet

u fatti li ra

b 'għajnejh

magħrufa għax \vara

xtaq li jigu

kollox, "dawk

fatti li għaddew u issa daħlu fl-istorja". Giovanni kompla jirrakkontali li Malta 1na kienetx inlħejjija għal dik il-kwalità ta' g\verra. Il-gwarniġjon ta ' Malta kien jikkons isti f'han1es battaljuni tal -fanterija kif ukoll irriġ111ent Malti tal-K.O.M.R. u lbatteriji tal-R.M.A. minbarra korpi oħra. li-lieva ġiet introdotta fit-3 ta' Marzu 1941 u dawk l-irġiel ta' 18-il sena jew aktar kellhom jidħlu suldati. Il-g\verra f'Malta bdiet bl-ewwel attakk mil l-ajru 1nir-regia Aeronaurica fil- l l ta' Ġunju 1940. Il-Ġermaniżi u t-Taljani kienu diġà taw prova lill qawwiet tagħhorn fil-Gwerra Ċivi l i ta' Spanja meta dawn iż-żewġ pajjiżi kienu ta'v l-gt1ajnuna tagħhom lil General Franco. Għall-kuntrarju ko1npla jghid Giovanni, " hekk kif bdiet il-gwerra Malta kellha biss tlit ajruplani antiki tat-tip Sea Gladiarors. Dawn kienu ajruplani b ' żewġ ġwienaħ, kienu jimxu bil-mod, iżda kienu jagħmlu manuvri kbar waqt it-titjir. Da\vn ittlit ajruplani , li ahna konna nsibuhom bħala 'karozzini', kienu ġew mogħtija l-ismijiet "Fai1h", "Hope" u "Charity". Dawk kolJħa li jinteressaw ruħhom flistorja jistgħu jaraw lil "Faith", mibni mill-ġdid, fil-Mużew tal-Gwerra. Għalkemm ma kinux tal-kalibru ta· l-ajruplani Taljani, dawn il-Gladiators imexxielho1n ukolJ jagħmlu suċċess . Wara ġew l-ajruplani bl-isem Kittyhawks li kienu aħj ar minn dawk ta' qabilho1n , gha lkemm seta kellho1n ukoll xi difett fl-in1manuvrar. Ixxogħol kien seijer b'ritmu mgħaġġel fuq it-tkabbir ta' l-ajrudromi ta' Hal Luqa, tal-Qrendi u Ta' Qali. lxxogbol fit-tkabbir ta' l-ajrudrom talQrendi kien f'idejn il-ħabib tiegħi Gużeppi Darmanin (i n-Nixu), li dahal għalih b'ruhu u b'ġismu, tant li llngliżi ra\vh anġlu li lesta dak ixXOghOl f'qasir żmien. n-Ġermaniżi fil-bidu kellhom vantaġġ fuq l-Ingliżi

għar-raġuni li kellhom ajruplani

superjuri u ekwipaġġ b ·esperjenza je\v fil-G\verra Civili Spanjola inkella flistess gwerra, jew fil-Polonja, jew fi Franza. Il-qawwa ta' l-ajru Germanża, il -Luftwaffe, kie net tnissel biża' u terrur kuU fejn kie net tersaq, u nia se1ax jonqos li dan ma jseħħx hawn Malta \vkoll. Il-bumbardamenti kienu jsiru biss fuq l-ajrudromi ħalli l-ajruplani ta.1ġlied Ingliżi ma jkunux jistgħu jitilghu jiġġieldu maghhom fl-ajru, għalhekk kien isir xogħol kbir biex jimtlew ilhofor tal-bombi u jinbnew hangers ġodda. Tant kien ikun hemm xogħol kbir li fMalta dak iż-żmien kien hawn il-Korpi tal-Pijunicri minn Malta, millMauritius u mill-Basutoland. Kienu j1nutu n-nies fuq ix-xoghol tagħho1n fl -aj rudrotn għax mi ll -Imqabba kien 1niet ċertu wieħed Gan Mari Briffa ta' 54 sena, fiJ-2 1 ta ' Jannar 1942. Dan kien miet fuq ir-r1111way flimkien ma' \vieħed miż-Żurrieq u ieħor minn Hal

Safi. Aħna

li ma konnicx suldati inkella impjegati mas-servizzi fxi xogħol filperikl u, konna nahsbu fejn l-aħjar li ndabbru rasna f'każ ta' attakk millajru, għax matu l il-gwerra kollha kienu saru 3 ,340 attakk li damu sejrin għal 2,357 siegħa. L-aħħar attakk mill-ajru kien fit-28 t'Awissu 1944. Oa\vn l-attakki , minbarra numru kbir u1' feruti u nies tas-servizzi, ħallew warajhom 1,57 1 nies ċivili mejta, Matul dawn l-attakki minbarra numru kbir ta' nies li tilfu ħajjithom jew korrew serjament, inqerdu għal kollox 5,524 djar ta' l-abitazzjoni. Minbarra kważi d-doppju ta' djar li ġratilhom il-hsara, biex ma nsemn1ux ukoll bini storiku, knejjes u bini ieħor. Saru auakki kbar fuq Malla u wieħed li baqa' ji.ssem1na kien diak fuq l-H.M.S. l ttustrious. Jiena l\elli rasi li l-anjar post 1a • kenn kien fil-kampnar tal-knisja , u

c


here oes c aracter come rom?

An exceptionally high malt content.

A 111et1s11rt· oj· cl1c1ra<~te1·

Premlum Brands from: ALBERT FS MANDUCA LTD. 2291230, St. Paul Str., Valletta. Tel: 2123 3909, 2123 1787


anke Dun Gerard, Dun Ewġen u Ċensu l-ewwel li ġew f' Awissu 1940 kienu Dak iż-żm1en ma kellix ilMagro kienu ta' din il-fehn1a. Iżda lil-Hurricanes, li ghalkemm ma kinux ku n1pan ija tal-habib tiegħi Danje l, esperjenza wriet mod ieħor gr1ax liħabbtuha sewwa mal-Messersch111itts għax dan kien jahdei.n Ta' Kandja u aħjar post ta' kenn kien ix-xelter, li għall i nqas tawna nifs ġd id . F'Marzu jiena kont il -Qrend i, u meta konna 1ninnhom kien hawn kwantità u ġo 1942 bdew j aslu l-ewwel Spitfires. nillaqghu fil-ghaxija konna nibdew fihom konna nqattgħu ħajjitna. l s- Dan l-aj ruplan kien tassew grazzjuż nirrakkuntaw lil xulx in dak kollu l i sena 1941 kienet rasse\v sena ta' qtigh meta tarah . Kellu l-ġwienah bil-ponot kien ikun ġara matul il-ġurnata . ta' qalb, gliax minbarra l-biża' u 1- u meta jtir kellu tisfira partikulari. F'Lulju 1942 kienet ġiet stazzjonata niard,il-ġuħ kiengħa1nel tiegħu, l-ikel Dawn kienu ħfief bil-bosta u k ienu fil-Qrendi skwadra oħra u fl-is tess kien jonqos kuljun1 ,għax provvisti ftit jħabbtu ha sewwa jekk ma kienux xahar lil DanjeJ baghtuh ħdejja u b'hekk konna i żjed nistghu nifthiemu. li xejn kienu jaslu ha\v n Malta, supe1juri għaU-Messersc/11nitts. Dawn mediċini ftit ukoll , mun izzjon għalll-aj rup lani ki enu jitil ghu 1nill·squadron Leader FiJling sar habib kanuoi n1ill - inqas, tant li kienu ajrudron1i ta' Hal Luqa, tal-Qrendi u kbir tagħna u jiena u Danjel hsiba li jisparaw biss numru żghir ta' bala l Ta' Qa.li. Għall -qlubija tal-Maltin u nwahħlulu sa.nta ta' Santa Marija ma' ghal kontra l-ajruplani. tal-gwarniġjon kollu ta ' Malta, ir-Re l-iSpitfire tieghu, halli żżommu ' l Il-ftit provvisti li k ienu jaslu kienu Ġorġ VT kieo ta l-midalja "George boghod n1id-disgrazzj i. bis-sottomarini u anke fuq n1i11elayer Cross" lill-Gżira ta' Malta fil-15 Darba min11hom waqt li kont bl-isen1 ta' Manx111a11, u 1nalli kien t'April 1942." inkellu1u , staqsej tu j e kk isibx jasalbawnMaltakienujhottuhn1alajr F'Ġunj u 1942, kienet waslet oġġezzjoni li nwahhlu santa 1na' lke1um jista' jkun. Meta kien jasal xi f'Malla skwadra ta' Spitfires. Din ajruplan tiegt1u u h uwa fil-pront konvoj hawn Malta, i l-Ġermaniż i kienet 229Squadron u ġiet nlill-ewwel weġibn i li Santa Ma rija kienet ilqaddisa padruna tal-R .A .F .. Danjel kienu jagħn1lu minn kollox biex dawk il-Qrendi. L-ajruplani kienu ta' l-iżjed il -ftit vapuri li jaslu sal-port k ienu stil modern, għax anke kellhom 1- tant fera!\ li qalli prosit. Is-santa j attakkawhon1 u jgharrquhon1 fil-po1t iskrejjen b 'erbll' paletti , u kienu jiġru tahieln a Le! i Zam 1nit il -G ros s . ujirnmanuvraw iżjed1nill-ohrajn. MalSquadron Leader Fillin g qatt ma s tess. Hekk k ien ġra l horn ilbastimenti Talabot u .-------.::-=- - - -- - - - - - - - - - - - - . tajjar l-aj rup lan tiegħu Pa1npas fis-26 ta' Marżu waqt xi azz.ion i kontra 11942 u l-ghada inessu lgħadu bla nia rnexxielu istess destin il-Breco11shire. j ġarraf xi wieħed 1ninnhon1 . Dan n1a Kien is ir tal b kbir lillMadonna u l-q addisin biex jfissirx li l-aj ruplan tiegħu qatt ma qala · xi daqqiet, ninhelsu n1inn din it-tbatija. g ha x kien hemm L-Assunta żgur li kie net lisma' L-ta lb taghna. Qatt okkażjon iji ec 1neca kien ikun imtaqqab daqs ma ngħej a ngħid li kienet Santa Marija stess li helset passatu r . Iżda b'xorti tajba dan l-eroj ma ħalliex lill-knisja taghna mill-qilla tal-gwerra u k.ienet Hi stess ġildu hawn Malta u lli tld-9 c' April 1942 ħelset Il. iSp itf ire t ieg hu għad u miżn1u m fi l -Mużew ta' lli ll -knisja tal-Mosta minn Avjazzjoni fl-Ingilterra . tiġrif totali n1eta bo1nba għaddiet. nl.ill-koppla u baqgħet nieżla wasla ta ' l-iSpiifires i l-paġna bdiet Giovann i komp la d-diskussjoni ġewwa l-knisja, u b' mi.raklu kbir ma tinqaleb fav ur tagħna, għax iltieg ħu f uq id-devozzjoni lej n ilsplodietx u b'hekk ħel set diversi Germaniżi ma komplewx j iġu fuq Madonna li kienet h i li salvatna millliajjiet u t-ti ġ rif rat-ten1pju dedikat Malta u jaghmlu li jridu, għax qabel qilla ta l-ghadu, li kienet h i li wasslet liJHa. U jekk dan 1na kienx 1niraklu, kienu jsibu oppożizzjoni clgt1ajfa. il-Konvoj li għalina fisser ħajja 1nillkif ikunu l-n1irakl i? Il-gwerra ma Fl-aj rudrom tal-Q re ndi , il- ġdid għax il-provvisti kienu waslu filtantx kienet sejra tajjeb għall-Ingliżi k1nandant kien Squadro11 Leader qie għ u li b l-i n te r ve nt tag liha u l-a lleati tagħhom. William Filling . Dan kien Skoċċi ż, q uddien1 A lla sar dak il-miraklu talFl-Afrika ta' Fuq , i l- Ġene ra l bniedem intelliġenti, ġentili u qalbieni. wasla ta ' l-ikel tant ut li għall ­ Huwa kien ukoll wieħed miJ l-aqwa g ħaj x ie n tag ħna. G lia ndna għax Rotnmel ki en jirbaħ battalja wara lohra, iżcla fil-battalja ta ' El Alatnein, piloti li kien hawn Mal ta. Waqt il-ġlied tassew nirr ing razzjaw lil Sidtna l-Afrika Korps u t-Taljani qalgtn1 kontra l-għadu dejjem kien jirnexxilu Marija gtiall-irnhabba li ghandħa taptipa ġmiel ha u minn dik il -battalja j waqqa' wieħed jew tnejn u kull n1eta lejna u nitolbuha biex teħlisna mid' l qudclie1n l-affarijiet bclew imorru l-ajruplan tiegħu kien jasal biex jinżel , deni u 1ninn kull gl1awġ u nfal\ħru lalijar ghal l -Ingliżi u l-allejati. Malta shabu ko llha flimkien n1a' l-inġin ieri u isem tagh ha u bi l-q a wwa ko llh a wkoll bdiet ti ehu r-rul\. L-ewwel olirajn, u tnagħhon1 kien ikun hen:u11 tagħna ng hidu lha "Grazzi, Sultana \vasal il -fa1nuż Konvoj "ta' Santa ahna wkoll, konna njbdew inċapċpulu tas-Sema u Patruna G ħażiża

Marija", bdew

ġejjin

ajruplani aħjar,

ħalli nagħ.n1lulu kuraġġ akbar.

S Snin Anniversarju 'Les Etoiles d'Or du Jumelage' • l 0 Snin Seuj<ini Żgħażagħ

'

tagħna."

41


a: <(

LIMITED.

• • • • •

Blokki tal-Konkos Blol<ki tas-sejjieħ Garaxxijiet u Mħażen Torba Ħitan tat-toroq

għall-Kiri

Tar-Robba l/o Kirkop ZRQ 10, Malta Tel: {+356) 21 683558, 21 685332 Mob: 9949 3311 Fax: (+356) 21 642834 E-mail: johnghig@maltanet.net ..


Sezzjoni Żgħażagħ

l 0 Snin ta' Ħidma Kontinwa kitba ta' Carlo Sciberras qeghdin nippreparaw b'ħerqa għall-akbar avveniment li jsir ġo raħalna , il-festa ad unur lPatruna Universali Santa Marija. Għaddiet sena oħra fejn is- Sezzjoni Żgħażagh tagħna kienet tabilhaqq attiva u stru1nentali f'kull aspett li lfesta tiġi involuta fih . Ta' min ifakkar li din is-sena jaħbat l-għaxar sena mit-twaqqif ta' l-aqwa Sezzjoni Żgħażagħ ġewwa lImqabba. Mat1ll . dawn l-ghaxar snin, is-sezzjoni Zgħażagħ tat kontribl}t siewi lis-Soċjetà u Wl-festa Titulari ta' Santa Marija. Ta' min ifaħħar lil din is-sezzjoni, li ta' kull sena tagħti eżempji ċari ta' kif jiġu organizzati ċelebrazzjonijiet ta' livell għoli bbażati fuq l-e len1ent nisrani . Minnaħa tagħna nistgħu ngħidu li ssorpriżi ta' briju matul il-ġranet talfesta mhux ser jonqsu, anzi se nkomp lu nkabbru l-festa bilkreattività u l-oriġ i nalità tagħna. F'dan id-deċenju, is-sezzjoni Żgħażagħ ħarġet b'ħafna ideat innovattivi f'kuJI rigward , b'mod partikolari f l- arn1ar, briju , attivitaijiet ketnm kulturali u Erġajna

sporti.vi, u tisħiħ la' relazzjoni roaż­ żgħa~agħ lmqabbin. Fir-rigward ta' armar, wieħed jista' japprezza ddeħr-a maestuza tal-pjazza u t-toroq kollha tar-raħal li kull sena jiġu armati bl-ifjen u l-isbaħ armar li linħaw i tagħna jistgħu joffru! Meta nsemmu 1-kelma briju, ma tistax ma ssemmix 1is-Sezzjoni Żgħażagli Santa Marija. ta' l-Imqabba. Dan minħabba l-fatt li, għalkemm raħalna huwa wieħed żgħir, il-Uvell ta' briju li jintlaħaq fil-1narċi taghna huwa wieħed brillanti għall-aħħar. Meta ngħidu innovazzj oni fil-briju. wieħed malajr iġib quddiem għajnejh il-Marċ ta' l-Aħħar Tridu, l-imrewħa artistika U hija l-unika ġo raħalna, effetti ta' dawl mill-aktar professjonali, emble1ni oriġinali oħra ( ... anke din is-sena mhux se nkunu neqsin minnhom ...1!) u folla enormi ta' nies li tkun qed issegwi b' attenzjoni dan il- briju. Sabiex inkomplu nagħtu eżempji ta' xi tfisser innovazzjoni fil-Briju, konna l-ewwel Sezzjoni Żgħażagħ ġewwa l-l~nqabba li ħriġna CD brijuż li jġib l- jse1n Celebrità. Rigward

ls·Si11jura Farrugia tippreżenta t·trofew lir-rebbieħ las-s1i0Qker co111peliti()11.

attivitaijiet, b'wiċċna 1ninn quddiem ngħidu li għaxar snin ilu tajna bidu għal saga ta' attivitaijietorganizzati n1inn żgħażagħ Irnqabbin bl-għan ewlieni li tkompli tikber l-akbar festa ta' l-Imqabba. Fir-rigward it-tishih tarrelazzjoni maż-żgħażagh Imqabbin, ma nistgħux ma nseµunux publikazzjoni regolari tal-fuljett 'Leħen iż-Zgħażagħ,' li s-Sezzjoni Żghażagħ tagħna ppublikat għ all ­ ewwel darba ġewwa l-Imqabba. Ta' min jgħid li din l-innovazzjoni kienet waħda ta' sinjifikat għaliex tajna bidu ghal djalogu regolari bejn isSezzjoni Żgħażagħ tagħna u ż­ żgħażagħ Imqabbin. Ta' min jgltid li wara xi żmien , għaqdiet oħra ppublikaw fuljetti ra' dan it-tip, iżda kif jaf kullħadd, l- oriġinal jibqa' dejjem l- oriġinal. Jekk inħarsu ftit lejn x'ghamlet i$· Sezzjoni Żgħażagħ f'dawn lgħaxar snin, b · mod partikolari ssena l-oħra u d.ii1 is-sena, malajr noħorġu b'konklużjoni li s- Sezzjoni Żgħażagħ tagħna hija \vaħda millaktar Sezzjo11ijiet attivi, organizzati

Is-Sur Joe Farrugia (xellug),

jagħti

l-uuur 'Nardu

Farrugia Cup' lill-captain tat-team rebbieħ.


STATIONERY •

Mattia Preti Square, Zurrieq Tel: 2164· 7391 l 2164 9150

·---------------------·-----~

• Stationery items of top quality • DMC thread and Knorr wires for Ganutell

• Magazines and books • Cards and invitations for all occasions • Toys for all ages

• Gifts • Haberdashery • Photocopy service and book binding

\

>


>

xt> i•"';" ħa

-

Żgliażagħ . Hawnhekk ta' min u prominenti f'pajjiżna . Dan · 1,~~ ,~g ' .. . ., . . l•1~xll:a. , ·;A :. /,iu . ħ jgħ id li din is-sena n-numru Jixhduh 1l-kwantità ta' armar m1U- f . 1,'iJ,~ -.;-"'~t'- . ~ i*-'7għ~ag { isbaħ li żżanżan f dawn l-aħħar ~••; ai.f>"J/" ,,,. 1-~g~ . " !: tas-soċji rdoppja fuq is-sena l. l -am1nont kb.1r ta' ;_,;, "' t<~" "·1 ,· lt• li,"' ~ . sentejn, ,,.i~ ,1,q;;l:lii' . !tJilff! igħ oħra. Għalina , din iż- żieda żgħażagħ li kull sena jkunu ~'k...: i't-~ r •' .. ~ qawwija ħija wal1da ta' jarn1aw it-toroq tar-raħal, il-mod impo1tanza kbira ghaliex kull n1a ruatur ta' kif j itmexxew u j iġu j1nuT is-Soċjetà tagħna qiegħda organiz:t.ati l-marċi ta' matul ilfesta, l-attivitaijiet regolari li ku ll dejjen1 tiffjorixxi bl-element żagħżugħ li hu\Va l-futur tagħha . sena jkunu ta' attrazzjoni kbira lejn iż- żg ħ ażagħ l1nqabbin, unuri Fi Frar u Marzu ġew organiz.zati tiġrijiet fil-Badger Carring u anke mirbuħa mi nn kompetizzjonijiet bej n l-għaqd iet taż- żgħażagħ ta' 2002 ', ġiet imqanqla l-istorja tas- Snooker Co1npetition, fejn l-anm1ont Malta, u bosta attivitaijiet soċjali li Soċjetà fi stadju profond minħabba ta' żgħażagħ li ħadu sehem reġa' dejjem għam il na ise1n tajjeb li l li l- isto1ja kienet spjegata b'1nod kien inkoraġġan ti gball -ah ħ ar . vii.iv. Ta' 1nin jghid li din il-wirja F'Mejju ġew organizzati Darts Imqabba bihom. Sa mi nn xahar wara l-festa li kienet imtellgħa bil- kollaborazzjoni Co1npetition u Playstation F'Ġ u nj u g1et esklussiva tas-Sur Elvin Scibe.rras li Tournanient. għaddiet, sewwasew f' Settembru, bdejna naħdmu sabiex inkon1plu fuq hu wa wkoll mem bru fi ħdan is- organizzata ikla bejn il-ħbieb ġewwa lj ħallejn a s-sena l-ohra. Issej ħet Sezzjoni, u anki ta' membri mill- l -Każin. Jaqgt1a fejn tfassal pjan ta' ħid.lna Kumitat Eżekuttiv. Ma nistax ma nsemmix l-opri Minn hawnhekk nieħdu l- artistiċi fosthom il-Pedestall i ta' lgħal din is-sena . Tajna spinta u komplejna n aħdmu fuq l-iskultura opportunità biex nirringrazzjahom Appostli , it-trofej u l-pavaljuni li żanżanna fil-festa tas-sena l-oħra. null-ġdid. Ta' min jgħ id li permezz artistika tat-trofej . ta' d in il-wirja ftaħ na ċ ­ Dawn l-opri paxxew għ ajnejn kull Ħdi1nna kwantità kbira ta' liedna u saru wkoll festu ni. Ġew ċelebrazzjonij iet uffiċjal i sabiex artist Imqabbi u anke ba1Tanin li kuJJ organizzati bosta attivitajiet sabiex infakkru l-Għaxar Aruliversarju mil- sena rahalna jiġi invadut bihom . j inġi bdu akta r żgħażagħ lejn istwaqqif tas-Sezzjoni kif ukoll il- Minn hawnhekk nerġa' nirringrazzja lil kull min ta sehmu biex dawn lSoċjetà u jinġabru l-fondj mef1tieġa Ħa1nes anniversarju 1n ir-rebħ ta' lbiex ni bqgħu niddo1nioaw f'kull un ur ferm prestiġġjuż mogħti 1ni ll- opri setgħu jsiru realtà. , Flimkien ma' l-għeluq ta' laspett speċjalmen t fir-rigward ta' Unjoni Ewropea - 'Les Etoiles D'or għaxar sena 1nil- twaqqif lasinnovazzjonj u briju. B' sodisfazzjon du Ju1nelage' . F' Novembru u Diċembru ġew Sezzjoni Żgħażagħ, kif diġà semmejl kbir ngħid li lħaqna l-għanijiet kolµ1a tagħna għal din is-sena. F'Nove.mbn1 organizzati ikl iet bejn il- ħb ieb u aktar kn1ieni f' dan l-artiklu, din isDinner Dances li kienu suċċess kbir sena jaħbat ukol l iJ - ħan1es ġiet i mtellgħ a wirja straordinarja ta' ritratti storiċi fis-sala prinċipali tal- b'arnmonteċċezzjonali ta' żgħażagħ anniversarju n1 ill-gllotji ta' lu partitarji. F' Jannar komplejna un ur uniku ghal pajjiż n a, ilKażin. Permezz ta' di n il-wirja, biltema 'Lenti ji~q is-Soċjetà 1910- nżid u l-anm1ont ta' soċji fis-Sezzjoni prestiġġjuż" Les EToiles d'Or du

-<

Wirja ta' ritratti relatati mas-Soċjetà u l-Banda Re Ġorġ V li saretfNovembra ġewwa l-Każin. S Snin Anniversarju 'l es Etoiles d 'Or du Jumelage' • l 0 Snin Sezzjoni Żgħażagħ

-·;.....__ _ _ ____, 45


,

14, St. Joseph Street, Qormi. Tel: 2148 8992 Fax: 2144 2778

~~\)\

()

l, Victory Street, Qormi. Tel: 2149 0524

Al.,..1,.....-:

l)


Jurnelage ', Us-Soċjetà tagf111a. Minn

dan l-ispunt nieħu l-opportunità biex nirringrazzja, f'isem is-Sezzjoni . Zgħażagħ, Ull-Banda għażiża tagħna u lid-delegazzjon i ta' l-unur li għamlu lill-Imqabba u lil Malta. Min-naħa tagħna se nagħmlu minn kollox biex dan l-unur hekk prestiġġjuż jiġi infakkar kif inhu . XJeraq. Għal dawk li jaħsbu li s-Sezzjoni

gbandbom ikunu jafu li din isSezzjoni minn dejjem kienet l-aqwa fortizza ta' żgħażagħ Imqabbin fi ħdan is-soċjetà, li sena wara sena jgħamluJna unur bix-xogħol , kreattività u kapaċità tagħhom. Filverità is-sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija dejjem ħadmet bil-kbir fi ħdan is-Soċjetà mingħajr ebda daqq ta' trombi żejda. Nieħu l-opportunità sabiex

Żgħażagħ

f ' isem is-sezzjoni

Santa Marija ma teżistix

jew li qiegħda hemm għall-isem biss,

Żgħażagħ

nirringrazzja lill-Kumitat Eżekuttiv

tal-fiduċja

li kull sena dejjem j uri fina, lilll-Għaqda tan-Nar tas-sapport li jagħtuna matul is-sena u lillFergħa tan-Nisa tal-kuraġġ li dejjem jagħml ulna. Fl- aliliar iżda n1hux lanqas, grazzi mill-qalb unur liż­ żgħażagħ tagħna li sena wara l-oħra dejjem sibna l-appoġġ importanti tagħhom sabiex niżguraw · li ·niċċelebraw b'mod xieraq il-festa tal-Patruna Santa Marija. Viva l-Patruna ta' l-Imqabba Santa Marija.

ll-brij11 li 11afu 1101iolqu af111a ż-Żgflażagfl.

.

5 Snin Anniversarju 'Les Etotles d•Or du Jumelaae' • l 0 Snin Sezzjoni

.

~

Żgħaiagħ

--

47


TER SUPPLIES (TA' KUSINU.)

l

1_

Għal

kull ġarr ta' ilma tax-xorb, tisqija, pools u bil-bexxiexa bl-akbar sistema ta' indafa u bl-aħjar prezzijiet fis-suq u b'effiċjenza . Cemplu fuq 2180 8865 jew Mob: 9982 1864 u staqsu għal Mario Galea 'Woodpecker', Għaxaq By-Pass, •

Għaxaq

Toħorġu

sodisfatti żgur.


Fergħa

Nisa

Sena ta' Xogħol Bla Tmiem Reġgħet għadd iet

sena ofu·a! Wasal iż-żmien li kull Imqabbi u Mqabbija ta' veru jkunu jistennew fuq ix-xwiek. Meta jasal ix-xahar ta' Lulju jibda jinħass l-ispirtu talfesta, u wisq iżjed meta fit-30 ta' Lulju tibda l-kwindiċina. tlawnhekk wieħed 1nalajr isib fuqu l-ġimgħa tal-festa, ġiJngħa li kull partitarju jew partitarja ngt1ixu għaliha, fejn il-qofol ta' kollox hija 1-15 t' Awissu, ġu1nata l-iżjed għażiża għal kull kattoliku jew kattolika. Dan . għaliex ink"Ullu qegħdin niċċelebraw it-tlugħ fis-sema ta' Ommna Marija fejn 1na1Tet tgawdi lil Binha.

Bħas-sn i n l-imgħoddija, aħna

parteċipazzjoni tagħkom

n-

f'kull attività li ssir sew fi.l-knisja kif ukoll ba1Ta. Nappellaw ukoll li oġibu ruħna ta ' nies seij i li aħna . Nħeġġuko1n biex f'dawn il ġranet ta' ferr1, u li hun1a wisq għeżież għalina , nersqu iżjed lejn ilqrar u t-tqarbin biex il-festa tkun iżjed bis-sens u b'hekk inqimu lil Ġesu u lil Ommu u Ommna Marija. Fl-aħħar 1na baqa' xejn xi ngħidu

nisa kellna sena oħra mirnlija ħidma fejn ġbarna fondi biex dejjem ngħinu biex insebbħu l-każin u affarijiet oħra. Bħala fergħa tan-nisa, nixtiequ nirringrazzja\v lis-soċi u partitarji nisa ta' l-attendenza fl-attivitajiet kollha li norganizzaw bħal 'coffee 1nornings' u lotteriji. Ringrazzjament imur lil sħabna membri tas-sotto-kumitat u diversi nisa oħra li matul is-sena jagħmlu sagrifiċċji kbar sabiex jiġbru l-flus u jbiegħu l-biljetti tal-lotteriji u attivitajiet oħra. Bħal kull sena nappellaw għall-

ħlief:

Viva Santa Marija, Patruna ta' lImqabbin.

Lil Marija Assunta Poeżija

ta' Stefano Farrugia

Waqaft ħiemed għal ftit ħin, Jien, wieħed mill-midinbin , Li inti tilqa' bil-qalb, L-aktar meta nkun fit-talb; Għax ħanina u

taf tħenn ,

Ja Omm tiegħi, għajn ta' kenn , Faraġ, tama, hena w sliem, Tgħini 11ħares ' il quddiem;

Int li ġismek ma tbassarx, Lura lejn l-art ma ddawwarx, Għax ġismek huwa glorjuż, Bħal ta' Kristu; tagħna l-fus. Lejk iġbidna lkoll flimkien , Kebbes fina n-nirien,

U naffronta kull kurrent, Li ma jħallinix kuntent, U hekk fuq saqaija nqum, Għax int l-aqwa tarka llum;

Ta'

l-imħabba

Biex in1exxu Ħajjitna

u l-kuraġġ,

tagħna l-vjaġġ;

hija f'idejk, Ż01n1nna dejjem taf1t għajnejk, F'ghaqd' għamilna ma' xulxin, Aħna lkoll , aħwa Mqabbin.

_____

5: Sn1n Anniversarju 'Les Etolles d'Or du Jumelqat • l 0 Snlr- c~,qonl ~t.

____.

49


L-Erbgħa, 30 ta' Lulju: BIDU TAL-KWINDIĊINA 8.00pm

Mixgħela

tal-Knisja u tal-Każin tas-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V. Il-festa ta' din is-sena tibda permezz ta' Lejla Maltija fil-pjazza ta' quddiem ilKażin. Jieħu sehem l-aqwa talent Malti.

MATUL IL-ĠRANET TAL-KWINDIĊINA 8.00pm

Mixgħela tal-faċċata

tal-Knisja u

l-Każin tas-Soċjetà.

Is-Sibt, 9 ta' Awissu: JUM IL-ĦRUĠ TA' L-ISTATWA 7.30pm

Toħroġ

l-Istatwa artistika u devota ta' Santa Marija fuq iz-zuntier, fejn tiġi milqugħa ~ill-Banda Re Ġorġ V bid-daqq ta' innijiet marjani. Wara, il-Banda mmexxija minn Mro. David Agius tkompli tferraħ it-toroq tar-raħal b'marċi brijużi.

Il-Ħadd,

l 0 ta' Awissu: JUM IL-BANDA

8.lSpm

Il-Banda Re Ġorġ V tagħmel marċ qasir minn fejn il-bini muniċipali tal-Kunsill għall-pjazza tal-Knisja, San Bażilju u l-Pjazza ta' quddiem il-Każin.

8.45pm

Wara li nassistu għall-wasla tal-mistednin distinti, il-Banda Re Ġorġ V taħt id-direzzjoni ta' Mro. David Agius tagħti bidu għall-Programm Vokali u Strumentali Annwafi. Wara jsir riċeviment li għalih mistiedna s-soċji , benefatturi u partitarji nisa u rġiel kollha.

It-Tnejn, 11 ta' Awissu: L-EWWEL JUM TAT-TRIDU 8 .30pm

Il-Banda De Rohan ta' Ħaż-żebbuġ, taħt id-direzzjoni ta' Mro. Ronnie Debattista, tibda marċ brijuż minn quddiem il-Każin għal madwar diversi toroq fir-raħal li jerġa' jispiċċa quddiem il-Każin.

It-Tlieta, 12 ta' Awissu: IT-TIENI JUM TAT-TRIDU 8.30pm

Il-Banda Sant''Elena ta' Birkirkara, taħt id-direzzjoni ta' Mro. Joseph Vella tibda marċ brijuż minn quddiem il-Każin għal madwar it-toroq ewlenin tar-raħal li jerġa' jispiċċa quddiem il-Każin.

L-Erbgħa, 9.00pltl

13 ta' Awissu: IT-TIELET JUM TAT-TRIDU

Il-Banda tas-Soċjetà Santa Marija, il-Banda Re Ġorġ V, taħt id-direzzjoni ta' Mro. David Agius tibda l-marċ tradizzjonali ta' l-aħħar tridu organizzat u mmexxi miż-żgħażagħ. Bħas-soltu, iakkumpania l-marċ il-bri\u tas-soċji u partitarji.


= 'Gieħ Il-Ħamis, 8.00pm 8.00pm

10.30p1n

Santa Marija • 2003 14 ta' Awissu: LEJLET IL-FESTA

Il-Banda San Mikiel ta' Ħaż-Żabbar, taħt id-direzzjoni ta' Mro. David Agius tesegwixxi programm strumentali ġewwa l-pjazza. Wara tagħmel marċ. Il-Banda Filarmonika Konti Ruġġieru tar-Rabat, taħt id-direzzjoni ta' Mro. Joseph Muscat tibda marċ minn Triq il-Pal għall-pjazza fejn tiltaqa' maż-żewġ baned l-oħra. Iż-żewġ baned jingħaqdu f'mass bond fil-pjazza u wara jkomplu marċ alternat sal-każin tas-Soċjetà. Programm Strumentali mill-Banda Filarmonika Konti Ruġġieru, dejjem taħt id-direzzjoni tas-Surmast tagħha Mro. Joseph Muscat.

Il-Ġimgħa, l S ta' Awissu: L-GĦID TA' L-ASSUNTA 10.lSam

Il-Banda Re Ġorġ V għal darb'oħra mmexxija minn Mro.DavidAgius, tibda lmarċ popolari ta' filgħodu minn quddiem il - Każin għal madwar it-toroq prinċipali tar-raħal, imbagħad jerġa' jispiċċa quddiem il-Każin. ·

6.00pm

Il-Banda Queen Victoria taż-Żurrieq, taħt it-tmexxija ta' Mro. Alfred Farrugia tibda marċ minn Triq il-Valletta sal-pjazza.

6.00pm

Il-Banda San Filep ta' Ħaż-żebbuġ, taħt id-direzzjoni ta' Mro. Richard Bugeja tibda marċ minn Triq Santa Katarina sal-pjazza.

6.4Spm

Hekk kif iż-żewġ baned mistiedna jaslu fil-pjazza, ikomplu jdoqqu wara xulxin sa quddiem il-Każin tas-Soċjetà Santa Marija.

7.lSpm Il-Banda Queen Victoria taż-Żurrieq taħt id-direzzjoni ta' Mro. Alfred Farrugia tilqa' l-Istatwa Titulari fuq iz-zuntier bid-daqq ta' l-Ave Maria u innijiet oħra. Tieħu sehem ukoll il-Mezzo Sopran Marie Therese Vassallo. 8.45pm

Malli l-istatwa tasal quddiem il-Każin, il-Banda Queen Victoria mmexxija minn Mro. Alfred Farrugia tesegwixxi l-Innu l-Kbir lil Marija Mtellgħa s-Sema, kompożizzjoni ta' Chev. Mro. George Martin, fuq kliem tal-W.R. Patri J.M. Ghigo. Jieħdu sehem il-Baritonu Piju Dalli, it-Tenur Andrew Sapiano kif ukoll il-Kor Parrokkjali San Ġużepp tal-Kalkara taħt id-direzzjoni tas-Sur Samuel Bezzina. Wara, l-istess Banda tkompli bil-Programm Strumentali.

10.lOpm

Wara ringrazzjament ġewwa l-knisja mill-membri u ammiraturi tan-nar, ilbandisti tal-post tal-Banda Re Ġorġ V jagħlqu l-festa b'marċ qasir.

Il-Ġimgħa, 22 ta' Awissu: L-OTTAVA TAL-FESTA 7 .30pm

Mixgħela tal-faċċata tal-Knisja kif ukoll tal-Każin tas-Soċjetà Santa Marija u

Banda Re Ġorġ V. Nagħlqu l-festa ta' din is-sena permezz ta' Lejla Maltija fil-pjazza quddiem il-Każin. Għal darb'oħra jieħu sehem l-aqwa talent Malti.


-

• 1

\}a\\e\\0. Roe.d, l'J\OS\a

\e\·. z"\43 A555 faJC 214'3 '3511 '


Festa ta' Santa Marija

L-Erbgħa,

- Bidu

30 ta' Lulju

It-Tlieta, 12 t'Awissu - lt-Tieni Jum tat-Tridu

tal-Kwindiċina

6.30pm

Quddiesa solenni, talba Innu u Barka.

tal-Kwindiċina,

8.00am 6.30pn1

Quddiesa kantata. Quddiesa solenni mill-W.Rev.Kan. Julian Refalo Rapa. Wara, kollox bħall -jum ta' qabel .

It-Tnejn, 4 t'Awissu 6.30pm

Quddiesa

għat-tfal tal-Parroċċa

u bis-

L-Erbgħa,

seħem taż-żgħażagħ .

Talba tal-Kwindiċina, Innu u Barka. Il-Ħamis,

6.30pm

7 t'Awissu Quddiesa għall-membri tal -Għaqda tanNar 111ill-W .Rev. Kappillan Dun Joe Bartolo. Talba

tal-Kwindiċina,

13 t'Awissu - lt-Tielet Jum tat-Tridu 8 .OOam

Quddiesa kantata

6.30pm

Quddiesa solenni mill-W.Rev.Kan. Julian Refalo Rapa. B ' mod speċjali buma mistiedna l-morda u

Innu u

l-anzjani tal-Parroċċa għaliex waqt l-istess quddiesa jiġi anuninistrat is-Sagrament tal-

Barka.

Morda.

Il-Ġimgħa, 8 t'Awissu

Wara, kollox bħall-jum ta' qabel.

- jum it-tifkira tas-soċi u benefatturi 6.30pm

Quddiesa kantata nllll-W.Rev. Kappillan Dun Joe Bartolo, b's·ufraġju għall-erwieħ tas-soċi u benefatturi mejtin.

Talba ..tal-Kwindiċina, Innu u Barka

Il-Ħamis,

14 t' Awissu - Lejliet il-Festa 8 .l 5a1n

Sagramentali.

6:30pm

Is-Sibt, 9 t' Awissu - Ħruġ l-Istatwa

Quddiesa solenni mill-W .Rev. Kappillan Uun Joe Bartolo. Wara j ltkanta t-Te Deum u J-Antifona Beata Mater. Tranżulazzjoni solenni tar-relikwa, immexxija mill-W.Rev.Mons . Anton

Saliba, ArċiprietEmeritus. Wara, quddiesa

tal-Kwindiċina u

6.30pm

Quddiesa kantata, talba

7 .30pm

Bark,a. Isir il-ħruġ solenni ta' l-Istatwa ta' Santa

kantata mmexxija mill-istess Monsinjur. Salve,

Il-Ħadd,

10 t'Awissu - Jum il-Familji 6.00pm

Quddiesa bis-sehem tal-familji tal-

It-Tnejn, 11 t'Awissu - L-ewwel Jum tat-Tridu 6 .30pm

Quddiesa solenni mill-W .Rev .Kan. Julian

Refalo Rapa. Wara, talba tal-Kwiudiċina, 4inu, Salve Regina, Litanija, Antifona u Barka SagramentaLi.

Ċel eb razzjoni

ll•Ġimgħa, 15 t'Awissu

- Jum il-Festa Fis-6.00am, 7 .OOam, 8.00am ikun hemm quddies lett. 9 .!Sam

Quddiesa

konċe lebrata

solenni bil-

paniġierku

Parroċċa.

Talba tal-Kwindiċina u Barka.

u

Ewkaristika.

Marija u wara jitkanta l-Innu Ave Maris Stella u l-Antifona.

Litanija

11 .00am 6.00pm

7 .15pm

10.15pm

mili-W .Rev .Mons . Anton Saliba, Arċipriet Emeritus. Knisja u San Bażilju, 5.00pm - quddies lelt. Għasar solenni mill-W .Rev Mons . Anton Saliba, A rċipriet Etneritus. Salve u Litanija. Purċissjoni bl-istatwa artistika, devota u Titulari tal-Pan·oċċa mmexxija mill-istess W.Rev. Ċelebrant. Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

Il-Ġimgħa, 22 t'Awissu Il-mużika

tat-Tridu, Lejliet u nhar il-Festa l.kun taħt id-direzzjoni tas-Su1111ast W.R. Patri Salv Galea O.P.

- L-Ottava tal-festa 6.30pm

Quddiesa, ripożiz,zjoni tar-relika, Te Deu1n

u Barka.

5 Snin Anniversarju 'Les Etoiles d'Or du Jumelage' • l 0 Snin Sezzjoni Żgħażagħ

____...

5l


-


80 sena mill-Pedestall Artistiku ta, l-lnkoronazzjoni armat fil-Pjazza

~

o onna' l<itba ta' Carmen Lia 8 . Ed. (Hans), 8 . A .

Fil-ġranet

tal-festa ta' Santa Marija fil-pjazza tal-Knisja, sewwasew ħdejn il-Każin Santa Marija, bosta nies li jiġu r-raħal jieqfu jammira\v pedestall artistiku bl-istatwi fuqu li jiJ.Tappreżentaw l-Inkoronazzjoni tal-Madonna. L-idea ta' dan il-pedestail ta' lInkoronazzjoni oriġinat mi nn Baskal Gauci (tal-Pasens) iżda mbagħad kienu ħafna l-partitarji tal-Każin li ħadmu biex il-ħolma tiegħu ssir realtà. Posthom wieħed irid iseIDJni lil Ganni Ghigo li kien imħarreġ sew fuq ix-xogħol ta' pedestalli mill-bravu skultur, pittur u disinjatur Abram Gatt (1863-1944) ta' Bormla li kien icċhargeman tiegħu t-tarzna. Għalhekk, Ġanni Ghigo daħal għal dan il-proġett ambizzjuż megħjun mill-aħwa Innocenza u Giuseppe Psaila. Ix-xogħol ta' linjan1 sar fuq disinn ta' l-I1ngħa llem Abrain Gatt. L-iskultura abbondanti u fina saret minn ċertu Piju mill-Kalkara. L-istatwi talkartapesta miJnlijin b'tant naruralezza nħadmu minn Mastru Karm Mallia fuq il-mudelli ta' Carlo Darmanin. · Il-finanzi għall-pedes rall ta' l-Tnkoronazzjoni ħaseb biex j iġborhom il-Ktimitat ta..5-Soċjeu\ ta' dak iż-żmien. Harġu f25 kull w ieħed Mikiel Zammit (il-Mejlaq) u, Katarin Camilleri (tal-Gizzu) u l-aħwa xebbiet Inguanez. Il-kumplament tal-flus inġabru millfamilji Mqabbin u mill-membri tal-każin bis-sold ta' kull nhar ta' Hadd, dejjem bit-tħabrik ta' l-aħwa Lorenzo u Giovanni Zanlmit, li hadu ħsieb ukoll li jsibu benefatturi għa ll-ispejjeż tiegħu . Dak iż-żruien l-istatwi ta ' l-Inkoronazzjoni qa1nu !20 u hallashorn Emanuel Sciberras (Kalorà); l-istatwi tan-nisa, ilkoll figuri millantik Testment, Ġuditta, Jahel, Ester u Abigail - qamu :ElO u liskultura tiegħu kollha qamet t20 . Din il-biċċa armar imponenti u sabiħa nħadmet kollha fi l-każin Li dak iż-żmien kien fnumru 26, Pjazza tal-Knisja, se\vwasew bieb ma ' bieb mal-Każin li għandha s-Soċjetà llum. Il-partijiet kollha li minnu ħu magħmul il-pedestall jintramaw b'eżattezza kbira biex fgħoli ta' ' l fuq minn żewġ sulari ma jkun hemm ebda avarija u jaqbel kollox. Wieħed jistaghġeb kif barra mis-sagrifiċċju personali ta' dawk li ħadmuh wara ġurnata xogħol, dawn in-nies kellhom ukoll il-ħila li jwaqqfuh11 jġibu.h hekk tal-qies f' kollox f' post hekk

.....,

żgħir.

Din l-opra verament artistika u sabiħa żżanżnet l-e\vwel darba fil-festa ta' Santa Marija tal-1923 fi ż1nien meta l-President talKażin kien Angelo Ghigo. Għall-okkażjoni tqassmu wkoll poeżiji.

-

Noti u referenzi LIA, Carmen ( 1960 - ) Ġra.ijiet is-Soċjecà Santa Marija u l-Banda Re Ġorġ V fi-lst01:ia ta' l-!Jnqabba - Mq3bba: Soċjetà Santa Marija u B•nda Rc Ġorġ V . l 997

xvi, Z36p.: 29.Zcm I SBN 99909-68-30-6

S Snin Anniversarju 'Les Etoiles d'Or du Jumelage' • l 0 Snin Sezzjoni Żgħażagħ ..._._--~----

55


t

.

l

l

r

l

BIG BUN CATERERS •.• The art of atenng requires tħe utmost abtlrues 10 irripntt.s :tnd utis(y all those who are to experience your produc:Ljust off 1he centre orz.-r you Wlll

find the apUy named 'Big lltli. which is slowly malcing rt< namo >< ono of lhe best on 1he islond.Two )'QUng and enthus1as11c men who glow w1th posit1ve enO,us1wn 1\111 the setup. Kevin Carnillen andVictor Sant have thrown lħe.- heart into this busC>ess and theor fruiis &rc beginn1ng to W<e shape. Obviously U,.,. &rc OUlsad< calercrs and also delive- to vancus sħops dlmg tħe week: tl"> makes a staple diet of

a!<es and gate.Jus conNntly in evdence! A -

to

the """""" _. prompt ......., the most pemocM>us of - . . i s to »k for • laSle of .a the p<oO.xu on otrer v.lllCħ smell so good that they make the

mouth watcr. Howevtr. the guys at B.g Sun are geill'Cd to prowdc ••....,ddlng receplion of the higlie<t

order. The cndless hst or products avatlable make the m.nd (and the stomach) boggte!The usual aiTay of aperibfs and starters af~ ser'VeCI with 1he utmost care aod dedication. Olsħes of stuffed artic.hokes,

prowns and fish nvggels are J ~I the tip or tħe 1ceberg.Ali these are designed to create musħrooms.

an a11.ist1c effect. For Brg Sun is not your norma!

tedious ate:rer. KC"IW\ and Victor take a personaJ ll'lterest tn tħe.- cftents. Thrs service includes the ,..,.., ---a clie ~ hall and pnMdng sound .oct..<e fo< the be<t ~ deas.After al no one WOUd likc ħos/ħc:1' lpe(ial <1ay to IU'Tl out sounlhe vancty of hot doshcs is also quite arrazing. The oneni..I n._. of spnng roll$ blcnds with the locaJ dellOOUS 'q;wata\'. botħ deslgned 10 please the eye (and alll). Sweet & Sour Pork g~ togcther with

L

By Gerald fenoch

Meat Salls wt.ch roll on in a never-ending stream of dcl1Ciouo aromasL ln l'act l was postively captivated by lhC vart0vs sccnts and tastes thal bcckoncd before me Ha.vever. ~ real mmerpiece must be tħc bblcs ~I Ccilon. Btg Bl'A 1.s trvty first c&aM 1n th\s 1-espect.The normal Maltese table ;ncfudes the usual 'bebbux'. 'hobz biz-ze1l' and other local tradhions sueh a• ·ruola' and most of all the tongue l1tlong •gbcjn.ct ta.l bur'. Wc mcwcd on to the Meat and FISh Tablc. whteh was another rnasterpiece. Thc various quat~oes or beef. porlc. chid<en and salami """" ~ to the ~ on:ler' wi1h dolight(ul des~The ..,,,., could bc sa.d fOc' the ....., mon: ~ manne selecllOn.The mou1h watemgly ~ 1ierit dlong p-awns.rrussels. ~ non rouletles.

octopus •nd 'claman' was O>dee<J a 5'ght for soo-e cyc:s! Othcr tabtes of note are the Chioese Tabfe wh1Ch has the finest du~ngs on the island and the Frurt table wh1ch is ;mpress"'e ;,, the flesh 31'<1 in the widt: -vartety on offcr. And thcre's much much moro or lhese finely prepru·ed produclS whid1 you may

want lo ~· (and tastc) for yoursefves. l don't know if l'm getting manied yet (ħopefullyl). but rm definite thot .r l do. my cotenng w.li bc;,, the hands of l(e,,;n andVICtor at Big Bun.We aJI ~ the best don\ wc!

Do/cerl11: Bajada Str.,

Żobbar

Tel: 21803897


abar tal-fidda u Bradella ġdida għall-Istatwa Titulari ta' l-Assunzjoni ta' Marija Verġni 75 sena ilu kitba ta' Carmen Lia 8 . Ed. (Hons), 8. A.

Kien ilu jinħass li l-Istatwa ta' Santa Marija kien jonqosha xi ħaġa biex veru tkun statwa kompluta minn kollox. Għalhekk fil -bidu tas-snin glioxrin, il-Ku1n itat tal -Każi n immexxi mill-Pres ident Joseph Bugeja, fl imkien n1al-Kleru talPatToċċa, iddeċieda li kellu jsir qabar ġdid tal-fidda flok dak ta' l-injam kif ukoll bradella ġdida. Id-disinn ta' dawn iż-żewġ opri kbar ġie fdat f' idejn l-Imgħallem

Abra1n Gatt,

magħ ruf

ma' Malta

kollha għad-disinni oriġinali tiegħu u Li diġà kien għamel xi xogħol għall­ Parroċċa tagħna .

Qabar tat-Fidda Fit-30 ta' Ottubru tal-1835 sar kuntratt għall -kutn1uissjoni ta' listatwa ta' Santa Marija quddien1 inNutar Menville Massimiliano Troisi fejn l-iskultur Żejtuni Alessandro (Xandru) Farrugia ntrabat li fi ftit xhur,jiġifieri sa l-ahhar ta' Lulju tal1836 jew l-iżjed sal-bidu ta' Awissu ta' l-istess sena, jaħdem statwa artis1ika ta' l-Assunta f l i_rukien 1na' qabar ta' l-injam li kellu jservi bħala pedestall għall- istess statwa. Kien fuq dan il-qabar ta' l-injam li lIstatwa ta' l-Assunta n ġarret ntilllmqabbin fl-14 ta' Awissu tal-1836. Dak in-nhar l-Imqabbin telqu n1iż­ żejtun

ferlianin bl-istatwa artistika

ta' l-Assunta mqieghda fuq il-qabar ta' l-injam u gliaddew 1ninn Ħal-

n -pedeslalljew " qabar" l-antik li kellha l-istatwa tituu1ri. Għaxaq

u mill-Gudja fejn intlaqgħu bl-isparar ta' murtaletti. L-istess qabar ta' l-injam baqa' jintuża fil-festi kollha ta' Santa Marija mill-1836 sal-1 927, iżda għall-ewwel darba fil-festa tal-1928 l-istatwa ta' Santa Marija tneħħiet minn fuq il-qabar ta' l-injam u ġiet immuntata fuq qabar ġdid tal-fidda li kellu jservi bħala pedestall. Dan sar għas-sodisfazzjon tal-Kumitat u tal-Kappillan ta' dak iż-żrnien, ilMosti Dun Paċifiku Mifsud. Il-qabar l-antik illum huwa mi ż mum b' għożża kbira fil -Każin tas-Soċjetà Santa Marija. I l-qabar, fuq disinn ta' lT1ngħallem Abram Gatt, ġie maħdum fl-injam minn Manv;el Buhagiar ta' Hal Tarxien. Ix-xogħol tal-fidda kien fdat f' idejn id-ditta Antonio Ghei:.zi e Figli ta' Milan u sewa sson1ma ta' f400. Censu Farrugia

S Snin Anniversarju 'Les Etoiles d'Or du Jumelage' • l 0 Snin Sezzjoni Żgħażagħ

jiftakar lil Ġanni Ghigo u Emanuel Borg (id-Dovik) jgħidu li meta lfidda waslet minn Milan, ittieħdet filKappella ta' Santa Katerina fejn partitarj i tas-Soċjetà għaqqduha 1na' l-injan1. Wara, il-qabar ittieħed filK.appella tad-Dul uri. Din l-opra sa bi ħa saret b 'sagrifiċċju u b' impenn mill-akbar. Il-ġbir għall-pedestall tal-fidda sar 1nill-familj i, bis-sold ta' kull nhar ta· Ħadd, u hadu ħsieb il-ġbir Emanuel Zammit, Ġużeppi Maria Mallia u Lorenzo Zamm it (tal-Mejlaq). Jidher li l-ġbir għall-pedestall kien beda ħafna snin qabel 1-1928 iżda peress li l-ġbir kien fqir , keHu jieqaf. Jingħad li kien bil-ħila ta' Joseph Bugeja, President tas-Soċjetà, li lġbir kien reġa' beda. Jingħad ukoll

li Lord. Gerald Strickland, waqt li kic;n qicgbcd isir "ieetin0 fl-Imqabba ikkontribwixxa l'.JOgħall -pedestall.

57


Exporter &lmporter "Le Nid", Triq il-Kuċċard, Safi ŻRQ 11 . Tel: (00356) 21683870, 21436594 Mob: 9949 7980, 9944 9553 Fax:(00356)21689726

Qed naċċettaw ordnijiet għal dawn il-prodotti Arinda - Patata Bikrija li tinżera' f'Ottubru Sante - Tajba għall-esportazzjoni u tinżera' bikri Picasso - T'għajna ħamra Agria - Ta' qatgħa safra Diamant - Ta' qatgħa safra Alpha - Ta' qatgħa safra Banner - Ta' qatgħa bajda Laura - Ta' qoxra ħamra Marfona - Ta' qatgħa bajda (għall-esportazzjoni) Ditta - Ta' qatgħa safra (għall-esportazzjoni) Stirling - Ta' qatgħa bajda (ma' kull għaxra nagħtu waħda b'xejn) l

Fertilizer Germaniż 12+12+17+2+6 27o/o

AGRICO

21o/o


Il-kontijiet tal-ġbir u ta' l-ispejjeż kollha ta1 -pedestall ingħataw fl okkażjoni ta' l-inawgurazzjoni talpedestall. Dan il-pedestall huwa wieħed mill-aqwa li hawn f'Malta u bil-ħila ta' Abram Gatt, dan kompla sebbaħ l-Istatwa ta' Sauta Marija.

RITRA1TTA.DDlSlNN ORIĠINALI talpedest.all tal-fidda li 11ħademjl-1928

111-id-ditta A11to11io

Ghezzi e Figli ta' Milano. 1d-disi11n h1twa ta' lI11igrzatte111 A/Jram Gatt ta' Bormla 1t lesek1tv:joni flillja111 saret misSurmast Manwel Buhagiar ta' Ħal Tarxien. Dak iż­

Il-Bradella Fit-12 ta' Jannar 1927 ġie ppreżentat rikors fil-Kurja ta' lArċisqof li jġib in-numru 70/1927 fejn l-Imqabbin Mikiel Za1nmit (ilMejlaq) u martu Grazia Inguanez urew Li xtaqu li jkunu l-benefatturi ta' bradella għaU-.ist.atwa ta' Santa Marija. Il-ġbir għall-qabar tal-fidda kien diġà beda jsir u għalhekk inħass il-bżonn li kellha ssir ukoll bradella biex l-istatwa tkun kompluta n1inn kollox. Peress li Mikiel Za.m mit (ilMejlaq) kien wiegħed li jekk lImqabbin jaslu biex jiġbru l-flus 1neħtieġa biex isir il-pedestall tal fidda, huwa kien jidħol biex jagħmel il-bradella, Ilass li kellu jżomm kelmtu. Fit-22 ta ' Frar 1927 Mons. Arċisqof Mauro Caruana aċċetta ttalba li kienet saritlu fir-rikors. Wara li l-Imgħallem Abram Gatt ta' Bormla lesta d-disinn, ilbenefatturi Mikiel Zammit u martu Grazia, flimkien mal-Kum.itat, ħasbu f'min kienu ser jafdaw ix-xogħol. Ġie deċiż \j x -xogħol ta' l-injan1 talbradella keHu jsir mis-Sunuast Manwel Buhagiar ta' Ħal Tarxien INAUOURAZIONI

_

fal '"""' td 11441 ta l'ltahll ta 1. Mula 1'11111&'111 ~..

'

Nhar i1·8lb' li 1tel, il 11 1• Auiii11u

~J-6.80

r.

ta oara nofs Jnbar, ee jigi ina•• ral li pediatal ta! &dda ta li Statn• ta

Miri&, titular ta! p1jji1. Dioa !'opra

ubll>.a, li aaret b'taoradocjl

Q b'lmpoon mil l'aobar, glet mibdama mi1·Sinjurl GheHi ta Mlfan1 ditin ta1-5111mi1t Abnm Gatt. Ma daua li pedi1t1l 11 \lcillllzao uooll bradella mli l'obah ghal l'lateao Statoa m'ahdo111r. mill l'l1ooltor Jilmman· aele Buhagiar ta Balla! Gdtd, àialn ta l'latue aar.maet Abr&m, . Il feota tibda ll'ġ ta oara oofi inhar b'marol muaicsll mol pa!Ji1. lccorimonjl Isiru dl Cniala t.o.I. Ooluri a min hemm,

i.111ie11 il~pedestall

kien sewa 400 lira. RITRAITTADDISINN ORIĠfNALI talbradella ta' Santa Marija li

riħatl11iet

111is-S11rmast Manwel Buhagiar ui' Ħal Tarxienfl.1928. L-apposiolat inħadem fl-

Awstrija. ld-disin11

sar milll mgħallem Abram tagħha

G(ttt ta' Bor111/a.

Swilltfuq il-200 lira l-beneftttlrtri kienu Mikiel Il

Zammii u Gra?ja nee lng1ta11ez, iltnejn 111ill-b11qab/Ja.

waqt li l-Appostolat ġie ordnat lAwstrija għand id-ditta Ferdinado

Stuflesser.

"Ricevo da Lorenzo Zammit lire sterline quaranta in conto del prezzo di lavoro e la

Insibu li Ġanni Ghigo, li dak iż­ żmien kien jaħdem it-Tarzna, wara !-ġurnata tax -xoghol kien jibqa' sejjer Ħal Tarxien sabiex iseg\vi xxogħol u l-eżekuzzjoni fl-injam għand is-surmast Manwel Buhagiar. Dik il-bradella dak iż-ż1nien swiet issomma globali ta' fl94 .6s.2d. Ixxogħol esegwit fl-injam minn Masa·u Buhagiar sewa f !53. Qabel inbeda x-xogħ.ol , Mastru Manwel Buhagiar ingħata

giusta scritturaprivata da noi fatta ed autenticata dal

Notaro Angelo Cachia oggi stesso. Dico 40.0.0 (liri)

Pirm.ata:-Ernanuel Buhagiar, Scultore". lt-tieni , it- tielet u l- abħar paga1nenti li saru lu kienu ta' .t:20, ;f'.20 u ;f'.73 rispettivan1ent.

kapparra ta ' f'.40:

-·~-·

forn1azione di una bradella

-"---· .. ........... ~

oara collox, li titato11 'tigl 111ehuda pro-

oe11Jonalment Il Cnitla tal Porroccia bi brio obif jixrako

IL-ĦLAS

LIL FERDINAND STUFLESSER ta' l-Appostolat. (Ħajr: Emanuel Buttigieg)

Fl'iateas occa1ioai, jigio moghtij& li coaUjet t&1 gbir 11 ta 11 1pejjeo oolla tal pediat&l, l

MALTA TAGĦNA, 11 ta' Awissu 1928,p.5. S Snin Annlver:s!Uiu 'Les ~1Xliles d'O • du jum elage' • l 0 Snfn Seżżjonl Żgħażagħ li

59


Ta' l-Appostolat magħmul milllegno 1nJam tas-sycaniore durissirno naturale, id-ditta Stuflesser tħallset is -somma ta' ±:37 .0 .6d. Id-dazju li tħallas fuq lAppostolat bis-7 u nofs fil-l 00 kien ta' f3.2s . l d. D-korrispoudenza ma' Stuflesser swiet f:0.3s.7d. Kien he1nm ukoll xi spejjeż oħra li tħallsu lin-Nutar ta' l-obligazzjoni (l 7s.Od) u lill-Kurja ta' l-Arċisqof ghar-rikors (4s.Od) minn G iuseppe Zam1nit. Pjuma għat-tfarfir swiet 4s.6d. Il-bradella l -ġdida ttieħdet filKnisja Parrokkjali .

L-Inawgurazzjoni tal-

IL-BRADEL!.A ta' Santa 1\1arija li nħadmetjl-1928. (Ħajr: Tufigno Photo Services)

Qabar tal-Fidda u tal· Bradella Il-qabar t al-fidda kien ġie inawgurat is-Sibt 11 ta' Awissu fl1928 fil-Kappella tad-Duluri. Il-festa bdiet fl-4.00 ta' wara nofs in-nhar meta kienu esegwiti marċi mużikali mat-toroq ta' l-Imqabba. In1bagħad fil-5.30 inbdiet iċ-ċerimonja ta' linawgurazzjoni tal-qabar tal-fidda.

Wara li saret Trasulazzjoni tarRelikwija, il-vara ta' l-Assunzjoni ġiet meħuda proċessjonalment m illKappelJa tad-Du.luri għall-Kn.isja ta.1Parroċċa. fost briju kif kien jixraq. Fost i r-reffiegħa kien hemm ilbencfatttu· tal-bradella Mikiel Zainmit u peress li kien xih, għenu jerfa' Emanuel Zammit (il-Gross).

Fl-istess okkażjoni, ġew mogħtija l-kontijiet tal-ġbir u ta' l-i spejjeż ko ilha ta l-pedesta\l . Għal di n l -okkażjon i, ghallewwel darba fir-raħal , inħaraq murtal ta' erba' bombi magħ1nul minn Censu Galea (id-Derek). Peress li f'dik is-sena, l-Istatwa Titulari ta' Santa Marija ma kien

Replika tal-Bradella ta' l-Istatwa Titulari ta' Santa Marija Huwa xieraq li hekk kif qeglidin n iċċelebraw għeluq il-75 sena minn meta żżanżnet il-bradella ta' Santa Marija fl-Imqabba, nirrakkuntaw din l-istorja ħelwa dwar replika ta' listess bradella. Għal kemm din il-bradella ma tinsabx ġewwa l-Imqabba, iżda f'Raħa l Gdid, bla dubju ta' xejn xorta waħda tinsab esebita b' għożża

kbira. Din il-bradella hija proprjetà Kif diġà għedl, din il-bradella tinsab ġo dar privata f'Raħal Ġdid u tas-Sur Ramon Attard. Il-qisien tagħha li huma kollha 10 preżentement fuqha tinsab statwa scale , huma ta' ħmistax-il pulzier u żgħira ta' Kristu Re. Fil\\1aqt li oawgura lis-Sur nofs kwadru u linlistax-il pulzier għolja . Ramon Attard, ta' din l-i.nizjattiva Il-materjal tagha huwa kewba sab i ħa, i nħeġġu sabiex din iln1astizz. Ix-xogħol kollu fuq din ir- bradella tkon1pli tiżżejjen bil-qabar replika sar mis-Sur Rennie Mizzi u u bl-Istatwa Titulari ta' Santa Marija tlestiet f' Novembru tas-sena l-oħra. ta' l-ln1qabba. Prosit Ramon.

5 Snin Anniversarju 'les l':toiles d'Or du Jumelage' •

60 ...._


jonqosha xej n , il-festa g1et iċċelebrata b'solennità u briju kbir. Il-Banda ta ' San Filep ta' Ħaż­ Żebbuġferħetit-toroq ta' l-Imqabba lejlet u nhar il-festa (it-Tlieta 14 ta'

Awissu u

l-Erbgħa

15 ta' Awissu

rispettivament) b ' marċi u programm fejn indaqqu kompożizzjonij iet minn Beethoven, Giordanp, Mascagni,

Jeml, Schubert, Puccini u Diacono. In-nies li niarru dak in-nhar setgħu jallllniraw il-qabar

tal-fidda u

l-bradella artistika :-

r.

. .. -rtO;nmma

l ·d

dell• fetta 1olence dtlla A.11ontlltoot C"b0 t 1 otle'bt'tri nell• Cbie•• P•tt. dtlla ~lo.u:b .. il 1i Agt·tto c.. m.

Ultimi giorai deJla Qaiodieine, 1l . l:?, \8 Aao1t..-Pr•dioa. lono.. 81.l•fl;· L il• :•••\.-i. tifoD& e S.ae.dislODI $~oram~Dtll!c. (,r~.01

.. .

charl il bon ncto oralore P. E•odio Bonoioi,

O.E.S.A.

·

Vigilia-1• Agoeto

Tratlario1St 1oltooe da l1a &.ora ·Ħ..liqoi&. V11pri1 Compitla • O.oed,aloot 8.ar1aa1a·

tale. PanaiooeN li Parroe~ looale. OiOf'Qq dell•

r .. t..-ts .a..01lo

Ore 6:SO Lm.-llat&oti'a o •ol•no•. · Ore St a..m..-Canto di tara.. M.t... &oltnot, · ~po u v•.,.1. tet1tl'll 11 1o4i 4111'""'••1& 1 ' Il MYO prtdla&IO!'t Olorr!I> Bplllrl

f.

o.r.

Ore &r.m.-"..,ħ, 0.0.pl...., Pto111do1e • &a1dl110119 8aoĦtimtnt.I•. · ., L& maoio, oo- •l o0lllo, tl aol Tridao oomo nello r .. t., 111'11' lilftdot. al M.,o 0 ..10

DJooonc. ·

"The little village of Mkabba will be "en fete" this ajternoon when the new silver pedestal fo r the Siaiue of the Assumption. of the B. V. Mary th e patron. Saint of the village - will be on view. Jt will be a fitting occasion for the public to adrnire a costly and artistic work which has turned out in every sense a perfect success. lt is the 1vork

N.B.-Qoe1L'1nno, ollro 1'1rt11Uto 1epol·· oro - pl1d11t1llo d'.,~into - •:t. prodtlla dell& 1t1to1, tt amaa.1ra a''b bttt• t.pparato ftllOW'l\ 0

r ••t. t.t.arne

.. . l\!t...,olo<ll, 14 Aro•lo . Oro·aso.p.m -111ominatloo1 :in1Nl•·•

h:io1 tlot~ric&. L• Fil1r, ' 1 L'Unioae1 ' di Oual L••• • "5. Fi:ipp~" dl C11al Zol:tbar, dOPo peroor1e l" •le princirali 1 eaoa dl ••reft

••epiraoQO 1oolti proir•mm( mailcall tJCJto~ alla Cbfeta, Ore 10.80 p.m. - Un giaooo pfrot•aloo mort.li, 100., latorati dai diltU.all dtll; 1te•10 Caaalf. . Olo..dl, 15 Alj'Ollo ' Prim-. della. proot11ione 1 dar1nte la tl••• lt 1?ii mtnriocat. 6J1rcr:ionioh1 ralltr1nnno il pubblioo eo:te loro.malodio11 note.

RIĊEVUTA tal-ħlas ta' skrittura privata fej11 l-iskctll11.1· E111a11.uel 811./1.agiar ta' Ħal

Tarxie11 i11trabat lijesegwixxi x-xogħol tal· bradella. (Ħajr:

Caterina Zammit)

of a Milan.firm to the designs of our coun.1ryrnan Mr. A. GattofCospicua. The pedestal is mounted on a very f ine base which has b een designed also by Mro. Gatt, the work having been executed to pe1fection by Mr. En1anuele Buhagiar of C. Paula.

MALTA, Venerdi, 9agosto1929, p.2.

All lovers of art and well wishers should not miss this opportunity ofpaying a visit to Mkabba".

F'Mejju L998 il-vara ttieħdet ii.Żejrun għand Tarcisio Cassar sabiex jitnaddfu l -qabar tal-fidda, is-sandl i

u l-istellarju tad-deheb. Wara dan ixxoghol ta' tindif, iJ-qabar reġa' ħa ddija tlellex li kellu oriġinarjament. Mhux ta' b'xejn li l-Imqabbin hassewhom u ghadhom

iħossuhom

fe1n1 unkabbrin b' dawn iż-iewġopri

kbar. Xi Mqabbin anzjani

bħa l

Giuseppe Spiteri jħossu li huma fost is-sbieħ li għand~na f ' Malta u jsejħulhon1 1nonu1nent.

DOKUMENTI lijuru d-dati Il l-ħlasijiet kollha tal-bradella; ki/MikielZammit u Giova11111i t•ie Ingttaricz ttkklvistaw xi.flus ta' l -i11i5hax 111in11 :-.·orsi di/fcrc11ti sll-all-ui.11 lal-br11-dċlk1.; ħlas ta' Rikors lill-Kurja u kapparra lill-Tsk11lt11r Emanuel Bulzagiar. (Plujr: Caterir1-a

z,,,,,,,,;1)

S Snin Annivel'Sal'ju ' Les Etoiles d'Or du Jumelage' • l DSnin Sezzjoni Żgħażagħ • . • • .

l l

Noti u referenzi LIA, Carmen (l 960 • ) Ġrajjiet is-Soċjetà S<1n1a Marija u l-Banda Re Ġorġ V fl -Istorja ta ' l-Imqabba - Mqabba: Soċjetà Santo Marija u Banda Re Ġorġ V, 1997

xvi, 236p.: 29.2cm

ISBN 99909·68·30·6

61


Għal

kull tip ta' xogħol li jinkludi: tikħil ta' faċċati fuq il-fil, kisi bil-ġibs, gypsum boards, coving, liquid membrane, tikħil fuq l-antik u

tibjid, etc. lrrikorru għand:

J'.~$ef ..-:. :·.·. ..'' .'-.. ...;-::· : .. . :; -

-

-

'

Gauci u Vince Agius

-

-

Mobile: 9944 4496, 9986 1751, 9924 4807

Emanuel Cini 0

For all Machinery Maintenance, Electrical & Electronics Services Meteora Plot 28 Triq il-Konvoj ta' Santa Marija Mqabba Tel: 2168 5014 Fax: 2164 9161

Mob: 9942 6850 •


Il-Bidu u t-Tixrid tal-Kult lejn il-Madonna tad-Dawl kitba ta' Carmen Lia B. Ed . (Hons), 8. A.

I l-Madonna sa n1i nn ~ ejj e m tingħata ġieh 1nill-Insara taħt ħafna ti tol i s bie ħ . Hekk im sejħ a "Għaj nuna ta' l-Insara", "il-Faraġ ta' l-Imnikktin" u ħafn a oħ raj n. Għandna 1vkoll dak ta' "Omm tadDawl". Kif ġie dan it-titolu? L-oriġi n i ta' dan it-titolu jmur lura 1neta ċertu Patri missjunarju G i żw i t a , Giovanni Antonio Genovese, ried imur fl-artijiet talMissjoni u ħaseb biex jieħu miegħu xbieha f uq it-tila tal - Yerġn i Mbie1'ka, i żda 1na kienx jaf kif se

titpitter. G ħal hekk talab lil persuna li kienet devota tal-Madonna tadDawl u li kemm-il darba kienet rat fviżjonijiet il-Madonna biex tagħtih deskrizzjoni . Skond hi, il-viżjon i kienet turi Wl-Madonna bil-wieqfa żżomm Lil bi nha Ġesu ' f'idha xxellugija u fuq l-istess naħa anġl u kbir iżomm kannestru mi1n li qlub umani li waħda waħda b 'għajnejn u bl-atti ti egħu kien qieg ħed isaħ ħ a n hom u j kebbishom blim ħ ab ba u j ippreżentahom lillMadonna. Minn idha l-letninija l-

istess xbieha tal-Madonna kienet qed teħles ruħ midinba 1n in-aar ta' linfern u żżommha n1erfugħa 'l fuq. D iversi anġli j żomm u kuruna f' għaxar stilel fin-naħa ta· fuq ir-ras tal-Madonna. M11dwarba kollha dawl. Fl -aħħa r ta ' cfik id-deh ra lMadonna kienet qalet li xtaqet tkun impitta f'dik il-manjiera li dehret u li tkun imsejl'la bl-isem ta' 1-0 1nni Santissma tad-P.a wl. Pittur irrealizza l-opra 1ni.xtieqa u hekk bdiet il-qinJa lejn il-Madonna tadDawl. L-ewwel dehra tal-iV.tadonna tadOawl kienet ġrat f'Palermo fis-sena 1722. Imbagħad , ix-xbieha xterdet madwar Sqallija u d-devozzjoni lejn il-Madonna tad-Dawl tant kibret li l-qima waslet sal-belt Messikana ta' Leon, fej n fis-sena 1872 kienet magħżula patruna. Wara s-suċċess i fi Sqallija u bnadijiet oħra, il-Mal ti Markiż Antonio Pio Depiro sab oppressjoni serja 1nill-Isqof ta' Sirak uża meta pprova jwaqqaf altar għad unur tagħha f' Avola bil -ġurisd i zzjon i ta' l-imsemmi Isqof. rluwa appella lisSagra Kongregazzjoni tar-Riti. Din il-Ko ngregazzjoni tal it-tweġi ba formali tl-1742 fejn ordnat lill-lsqof biex ma jħall ix it-tixrid ta' din ilqima sew fid-djoċesi tiegħu kif ukoll fi knejjes li ma kienux taħt il-haluna tiegħu. Fuq kollox ktejjeb miktub min n awtw· 1nhux magħruf Jj jġib lisem La Devozione Della Madre Santissma Del Lume kellu ji ġi miżmum miċ-ċirkulazzjoni tiegħu

Għal għ~,.·ieren ta 1 snin Naiala 11 Paliċ aliwaSa1n1n.1J.I, kicn1Jjixeglil1i. 11.11.ii:ċa tal. 111a il1var

tad-Dawlfll-li1niti ta' l-Imqabba u Ħal Luqa.

sake1nm ikun eżaminat mis-Sagra Kongregazzjoni ra' l-Indiċi.


F'Malta s-sitwazzjoni kienet xi ftit differenti. Ma jirriżultax illi <ldigriet tal-Kongregazzjoui tar-Riti kellu riperkussjonijiet fid-djoċesi tagħna. L-ewwel turija ta' dan ilkult f'Malta hija marbuta ma' knisja rurali fil-limiti parrokkjali taż-Żejtun fin-naħ iet magħrufin bħala Ta' Bidni. Din il-knisja, qabel magħluqa għall -kult pubbliku, nfetħet millġdid fl-1733 u l-kult lejn il-Madonna tad-Dawl dritt ġibed qima popolari. Knisja ġdida f'unurha inbniet fuq listess post ta' qabel madwar is-sena 1754. Sa dan it-tantniesminnMalta kollha ma1Tu hemm biex iqi1uu lMadonna. Jidher li ċertu spiżjar Ġużeppi Mallia kien il-promotur ta' din il-qin1a f' din il-knisja. Is-snin ta' 1- 1730 jixhdu wkolJ ittixrid ta' din il-qima f' sitt parroċċi oħra fejn kopji tal-pittura tagħha tpoġġew għall -qima. pubblika. Din il-qin1a sabet il-quċċata taghha lejn it- tmiem ta' 1- 1740 sa 1-1759. Sbatax-il parroċċa oħa aċċettaw din il-qima Marjana normalment malparroċċa. Din id-drawwa hawnhekk adottata mxew fuqha wara, f'forom ta' qima differenti, hekk li xi kopji tal-pittu ra li juru l-Madonna tadDawl tpoġġew sotto titular fuq laltari jew f'altari tal-ġnub . Hemm ċirkustanzi fejn altari ġew iddedikati lilha f'dan iż-żn1ien . Dawn l-altari

ġew

imwaqqfa fil-Birgu fl-Oratorju ta' San Filippu Neri kif uk.oll filknisja ta' San Ġakbu fiż-Żurrieq. F'Haż-Żebbuġ insibu knisja fejn ta' kull sena tiġi organizzata festa solenni u devota lill-Madonna tadDawl. Din il-festa ssir fit-Tieni Hadd ta' Novembru. Issir bi Tridu qabel , u l-Hadd jum il-festa lquddies jibda fis -6 .00am . Filquddiesa tad-9 .OOam isir .it-tberik tat-trabi u wara nofs in-nhar quddiesa kantata bil-paniġierku.

Il-kult fl-l mqabba Fil-periferija ta ' l-Imqabba, f'sa lib it-toroq aħna u sejrin lejn Jln1qabba jew lejn iż-Żu rrieq, flinħawi n1agħrufa tad-Dawl, insibu triq dejqa li sserrep qalb l-għelieqi u l-barrieri. Għal snin twal diu it-triq serviet bħala dħul prinċipali għall­ irħula ta' l-Imqabba u tal-Qrendi. Interessanti li fil-bidu ta' din it-tiiq llum magħrufa bħala l-Qadima kienet teżisti struttura. tal-ġebel b'arkaturi tal-ġebel. Din l-istruttura kienet tinsab f' nofs it-triq biex millnaħa w ieħed j għaddi għall-Belt u min-naħa l-oħra għall-irħu l a ta' lImqabba, Qrendi, Żu1Tieq u oħrajn. L-istruttura kellha salib tal-ġebel fuqha. Ġewwa l-arkatu.ri kont issib niċċa b'inkwatru kbiJ tal-ġebel xi xbieha tal-Madonna tad- Dawl

Akwarell Li saret fl-24 ta' Awissu mill-1934 C11.r111elo Montebello, Luqi, li fl-għalqa ta' 11a111111h Karmnu Ca11zilleri li kienetfl-inħawi tad-Dawl, Ħajr:

C. Montebello

Mqabba.

pinġieha

skolpita fl-istess ġebla. Diu in-niċċa kienet tħares fid-direzzjoni ta' rlalL uqa u kellha quddien1ha lampier dejjem jixgħel. Għal għexieren kbar ra' snin kienu jieħdu ħsieb in-niċċa l-Halluqin. Fosthom insibu lil Feliċ u Natala, aħwa Sammut li kie nu jieħdu ħsieb jixegħJu ż-żejt quddiem dan l-inkwatru tal-ġebel. Jidher li dan l-inkwatru kien jiġbed devozzjoni kbira lejn il-Madonna tad-Dawl għaliex kienu jmorru ħafna nies jitolbu quddiem din ix-xbieha kifukolljixegħlu ż-żej t. Fil-fatt kien sit popolari fer m għal din iddevozzjoni lejn il-Madonna tadDawl. Fl-1930 fil-ġurnal Leħen isSewwa, insibu lil Mons. Gauci jikteb li f'Malta kienu jeżistu tliet bnadi prinċipal i ]j kellhom il-qima talMadonna tad-Dawl, "wieħed a,ħna u sejrin l-Imqabba jew iż-Żurrieq, f'salib it-toroq 'l hinn nnun HalLuqa; Ħaż-żebbuġ u l-Imdina ftit 'il hawn mill-Knisja tal-Karmnu" . B'riferenza għall-In1qabba jgħid li k.ienbemm biss niċċa b'inkwatru talMadonn.a. L-inkwatru tal-Madonna, pero, huwa nkwatru prezzjuż fenn peress li x-xbiha ta1-Madouna hija skolpita ġewwa l-ġebla stess u hija ġebla waħda. Fi ż1nien it-Tieni Gwe1Ta laħwa Sammut kien u ħadu dan linkwatru fid-dar tagħhom peress li ħasbu li ser jintlaqat mill-bombi ta' l-għadu u peress ukoll li l-arkati talġebel kienu tneħħew mill-Militar Ingliż. L-aħwa Sammut ħadu dan linkwatru kbir tal-ġebel fid -dar tagħhom f'Ħal Luqa u dam għal snin twal ġev.•wa darhom. Dan linkwatru baqa' devot 111an-nies gt1aliex għal s nin twal k ien u saħansitra j111orru n-nies fid-dar ta' l-al'l\va Sainmutjitolbu quddiem din ix-xbieha u jixegħlu ż-żejt. Dan linkwatru baqa' miż1num b'għożża kbira minn din il-familja sa żmien riċenti meta l-Kappillan ta' Ħal­ Luqa r-Reverendu Joseph Canlilleri talab lura dan l-inkwatru tal-ġebel li k ien fil-pussess ta' Mananni Ca1nilleri minn Ħal Luqa. Jingħad li l-inkwatru llum jinsab fid-dar parrokkjali.

5 Snin Anniversarju ·u.s Etolles d'Or du Jumelage1 • l 0 Snin Sezzjoni Żgħażagl'!

64 L--~~~~~--====:::=-:;~~·~·~"~


Dawn

l - inħawi

fl - Imqabba

għadhom magħrufa bħala tad-Dawl.

I l-barriera magħ ru fa tad-Dawl kienet fost !-ewlenin fl-ln1qabba . Fl-Imqabba din il-festa Maijana tal -Madon na tad-Dawl kienet iċċelebrata fil-Knisja Parrokkjali k ull sena nhar il-festa tal-Patroċinj u · · tal-Madonna Li kien jal'1bat fit-Tieni

Hadd ta ' Novembu. Il-pittura li turi l-Madon na tad-Dawl tpoggiet fuq altar tal-ġenb. L-altar fejn hemm meqjuma din ix-xbieha kien l-altar ta r-Ru żarj u fil -kap pellun tarRużarju .

Nafu li :fl-1745 il- pittw·a tagħha kienet tinsab fil-Knisja Parrokkjali. Dana nafnh mill-V ista Pastorali li l-

Isqof ta' Malta Monsinjur Paolo Alpberan de Bussan gba1nel fl Imqabba fi żmien il-Kappillan Dun Ġ użepp Pawl Zammit, lien1a Vista bdiet f l-Imqab ba fis-26 ta' Settembru 1745. Dana nafuh n1illV iżti Pastorali ta ' 1-1744-1751 u da\vk ta' 1-1758-1760.

Lil Santa Marija Poeżija

0 Marija Mtellgt1a s-Sema Kemm bir-Ruh u kemm bil-Ġ isem Ghax Int Om1n ta' Ġesu Kristu Li hu l-isen1 fuq kull isem!

.

Int tar-Rabta l-Gdida l-Arka Li lqajt fik lill-Kbir Feddej Ġest1 Kristu, l-Iben t' Alla L-I·laruf safi, il-MuJej ...

ta' Sunny Aquilina

Int li hajtek kollha ghextha Ma' Ġesu sa l -aħhar t1in Meta lilek tana b'01n1nna, Omm il-01artri, l-qaddisin! Ghalhekk żom1noa deijem mieghek Nagħmlu dak li jgħidilna Hu; Hekk tgħal limna Om1n l-aktar safja Ngħixu l-ħajja ma' Ġesu .

Fik it-tama, fĠesii Ibnek Fikom żgur Li l-qalb tithenna, Iġbor lid-devoti tiegħek Mieghek ' l Alla jgawdu l-Ġenna! ' ->-

6 ta' Lulju 2003

• l Prop. John W. Cutajar

Auto Electric Service Valletta Road, Żurrieq ZRQ 06 Tel: ( +356) 2164 0466 - fax: ( +3S6) 2164 70S2 - Mob: 9949 846S

E-111ail: mobiltech@global.net.mt

65


MANUEL BEZZINA CO LTD IMPORT - EXPORT

ŻERRIEGĦA TAL-PATATA U FERTILIZZANT ĠERMANIŻ TA' L-AQWA KWALITA ~

AKTAR TAGHRIF MANUEL BEZZINA CO l TD ~springfield''

Excelsior Street, Gharghur · Tel: 21 410204, 9949 7346 • Fax: 21 412587


Kwadri ta' Santa Marija

fil-Knejjes Maltin lcitba ta' Mario Fenech

Hafna drabi meta wieħed jitkellem dwar il-Festa ta·t-Tlugħ fi.sSema tal-Madonna, is-suġġett ikun marbut ma' da\vk il-Knejjes li fihom din il-Festa għadha tiġi ċċelebrata, u ftit li xejn naqraw dwar K\vadri u Stal\Vi ta' Sanra Marija li huma meqjuma fi Knejjes oħrajn fejn ilTitular mhix Santa Marija. Dan ilfatt jista' jnaqqas xi ftit mi llimportanza ta' dawn l-opri li nsibu fi Knejjes o ħ rajn, u għal hekk illum ghażilt li nikteb dan l-artiklu dwar Kwadru li llum tilef xi ftit mi11imporlanza tiegħu għaliex sfortunatament jinsab fis-Sagristija tili-Knisja Parrokkjali l-Qadima ta' San Ġiljan, magħrufa bħala l-Knisja ta' Lapsi. Din il-lokalità ġiet imsemmija għal San Ġiljan ghaliex matul ilħakma tal-Ordni ta l-Kavallieri ta' San Ġwann f'Malta, kienet tintuża ta ' spiss n1ill-Kavallieri għall-kaċċa. Tant hu hekk li l-ewwel żewġKnejjes li ġe\v mibnija f'San Ġiljan, di.k talImma.kulata u din ta· Lapsi, kienu ġew mibnija mill-Kavallieri stess. Ma kinetx xi ħaġa stramba għalhekk li waħda minn dawn il-Knejjes l.kun iddedikata lil San Giljan Qaddis Protettur tal -Kaċċaturi. Meta beda jgħaddi ż-żmien lcien hemm movimenti minn xi wħud li kienu jabitaw fl-inħawi biex il-Knisja ta' Lapsi tiġ i ddedikata lil Santa Marija. Dan jista' jkun ġej mill-fatt li f'San Ġiljan da.k iż-żmien kienu jmorru jabitaw matul ix-xhur tas-sajf bosta nies minn lokalitajiet oħrajn. Dawn xtaqu li jiċċelebra\v il-festa tagħhom fis-sajf peress li din ta' San Ġiljan kienet għadha ssir fix-x.itwa. U allura x 'festa hemm fis-sajf aħjar minn dik ta' Santa Marija?

Benefattur taJ-K wadru kien 111i l 1Belt, jew jista' jkun li fil-moviment ta' da~vk li xtaqu li jiġi mibdul ilTitular kien hemm xi grupp ta' villeġġjanti mill-Belt Valletta. fl -figura ta' San Ġiljan f'dan ilkwadru hija inevitabbli. Dan għaliex 1nera sar il-kwadru dan kien ser jieħu post il-kwadru ta' dan il-qaddis. Kien g ħa l hekk li fl-isfond tal-k\vadru tidher ix-xmara u l-muntanji, għaliex dan kien l-ambjent li miegħu kien jiġ i marbut dan il-Qaddis Protettur talKaċċaturi. Ma tonqosx ukoll filkwadru c-cerva sinonima ma' San Ġiljan .

Kwadru ta' Sa11ta Marija.

Jidher li dan il-ħsieb kien ser isir realtà għ aliex fis-sena 1855 certu Michael Parnis kien hallas biex sar Kwadru Titulari għall-Knisja ta' Lapsi. Il-Kwadru huwa xogħol talArtist Antonio Falzon li għex bejn 11805 u 1865. Fih naraw xena li mhux soltu nara\v fil-Kwadri tat-Tlugh fisSema tal-Madonna. Il-figura talMadonna hija ppreżentata b'mod sabiħ u kkulurit, bil-ħarsa fuq wiċċha tixhed is-serenità u l-ferħ, filwaqt li grupp ta' A nġli qegħdin jerfgħu issħab li fuqu qieghda l-figura talMadonna. Grupp ieħor ta' Anġli qiegħed fil-parti ta' fuq tal-Kwadru biex juri t-triq lejn is-sema. Fil-parti ta' isfel tat-tila, l-artist ma ppreientax lill-Appostli je\v il-Qabar vojt, iżda lill-Qaddisin San Pawl u San Ġiljan. Lil San Pawl. l-artist inkludieh għaliex naturalment dan kien li ġab il-Fidi Nisranija f'Malta. Iżda jista' jkun ukol l għall-fatt li jew il -

Jidher iżda li din il-bidla ma tantx kiene1 niżlet se\vwa ma' dawk li kellhom għal qalbhom W San Ġiljan, għaliex darba fost l-oħrajn fuq l-altar Maġġur tal-Knisja tfaċċa l-kwadru Titulari li hemm illum, jiġifieri dak ta' San Ġiljan. Il- Kwadru ta ' Santa Marija tpoġġa fis-Sagristija, fejn għadu sallum miżmum fi stat tajjeb. Kien ġie meħud l-Imdina 0 -1949 għall-\virja li kienet saret dwar Kwadri ddedikati lill-Madonna u ftl-1989 ġie rresta\vrat minn Manuel Zammit. TI-Knisja l-Qadima ta' San Ġiljan tgawdi minn diversi opri sbieħ li saru matu l is-snin. Ta' n1in jgħid li għalkemm ġiet mibnija Knisja Parrokkjali ġdida, din il-Knisja xorta waħda għadha tintuża u qiegħed isir xogħol ta' restawr fiha. Għalhekk inħeġġeġ lil dawk li jħobbu l-arti biex iżuru din il-Knisja, jidħlu fisSagristija u jaraw dan il-Kwadru sab iħ tat -Tlugħ fis-Sema taMadonna. TI-Festa t-Tajba W Kulħadd. Sliema 18 ta' Ġunju 2003


1a etro

tat1on

Piazza San Nikola/ Siġġiewi Tel: 2746 7764 Glial kull bżonn fil-karrozza tiegliek, asal wasla s' għand Mallia Petrol Station fil-Pjazza tas-Siġġiewi fejn issib kull liaġa li tinħtieġ gliall-karozza tiegliek, u issa jixtiequ jħabbru li għandhom batteriji ta' barra gliall-karozzi kollha li jibdew bi prezzijiet ta' Lm 18.50.

Kif ukoll: Silencers għall-karrozzi kollha Crash Helmets kbar u żgħar Kull kwalità ta' żjut Tyres ġodda ta' kwalunkwe daqs Għodod

Tiswija ta' Tyres fil -pront b' apparat modern Aċċessorji u 'spare parts' ta' kull kwalità Għandek issib ukoll muturi u karrozzi għall - bejgħ

Self Service Mit-Tnejn sol -Ħadd il-lejl kollu

Valentina Hair Care Unisex Salon Mqabba - Tel: 2164 0215 A young qualified professional hairdresser offering all you need in

e/

sr•on/ / ,,__/ _ __,_l_uo_v_.._I_

TRIQ lL·MADONNA TAL·ĠlLJU

7/

/~ Ground Opening Hours Monday Closed

Tuesday to Saturday: 9.OOam to 5.OOpm For an appointment phone: 2164 0215

• Child cut

• Straightening short

• Men cut

• Straightening long

• Men wash/cut/rinse

• Hair treatment

• Women cut

• Cap lights

• Wo1nen sh. wash/cut/blow/dry • Foil lights sħort • Women sho1t blow dry

• Foil lights long

• Women long blow dry • Colour rooi:s

• Up styles • Perms

• Colour whole head


In-niċċa ta' Santa Marija li kien hemm fil-pjazza tal-Knisja kitba ta' Giovanni Farrugia

Kemm kienet sabiħa dik in-niċċa bl-istatwa ta' Santa Marija li k.ien hemm il-pjazza tal-Knsija u li issa ġiet imneħħija! Kienet iżżejjen lill-pjazza prinċipali tar-raħal tagħna,

-

n issa tna nafx fejn setgħet spiċċat. Hija tassew ħasra li kapolavur dik il-kwalità u patrimonju ta' l-Imqabba u tal-pajjiż kollu, kellu jsib it-tmiem tiegħu. Aħna li niftaħru li nikkoltivaw dak kollu li ħallewlna missierijietna, inħossuna fid-dmir li dan ilpatrimonju nibqgħ,u nżon1muh fl -aqwa kundizzjoni ħalli ngħadduh lil ta' warajna eżatt kif tawhulna missirijietna u għall-ebda raġun n1a għandna nwarrbu xi wieħed minn dawn it-teżori. L-interess tiegħi f' din in-niċċa kien ilu żmien twil l.i nibet fija. Fost il-ħbieb li kelli,kien hemm certu Baskal Xuereb, li fejn tidhol i s-sengħa kelli jdejh taz-zokkor. Niftakar li darba, jiena u hu konna qegħdin ngħaqqdu vjolin li jiena kont xtrajt mingħand ħabib tiegħi, certu De Giovanni miJJ-Jsla. Waqt li konna ghaddejjin f'dan ix-xogħol u kien kw ażi rnexxielna nlestuh minn kollox, daħal fuqna ħabib ieħor tagħna certu Lippu Galea, li dan kellu devozzjoni kbira lejn Kristu Re u qal lil Baskal li xtaq jagħrnel niċċa lil Kristu Re. Baskal, ta' mgħalle1n li kien, qaUu biex jagħtih xi ftit taż­ żmien u jiddisinjalu waħda. Lippu

-

~

' ~

(

\

-

Santa Marija tal-Pjazza, li fdak iż-żntien kienet f' idejn Grezz Zauunit. Niftakar qisu l-bieraħ li kienu 1-4.00 p.m. ta' nhar is-Sibt, u mort niġbed ritratt ta' di11 in-niċċa hekk grandj uża, għax hekk konna miftehmin jiena u Baskal. Fil-feh1na tiegħj, din in-niċċa kelJa ġmiel li jsaħħrek. Ma kienetx xi waħda minn dawk li fiha larti kienet nieqsa, għax l-id li. ħadmitha, minbarra s sengħa u l-professjoni kellha wkoll id-devozzjoni, għax ma jistax ikun li limgħallem jirnexxilu joħroġ dak il-ġmiel, jekk f' qalbu ma ħassx din l-imħabba speċjali lejn il-Madonna. Din in-niċċa kienet tistrieħ' fuq mensola. Il-fontispizju tagħha kien jistrieħ fuq żewġ kolonni. il-bażi tagħha kien xogħol ta' lavur fil-ġebla Maltija ta' l-ogħla kwalità. L-istatwa kienet ta' ġmiel partikulari u kellha wkoll l-irħan1a Li turi l-indulġenzi mogħtija millIsqof lil dawk id-devoti li jirreċtaw

'

..

l n-11iċċa li tneħħiet biex saret Triq Karme11u Ciantar

telaq 'il barra kuntent kemm jista' jkun. għax Baskal kien se jaqtagħ:lu xewqtu, u d-diskussjoni tagħna waqgħet fuq in-niċeċ , għax minbarra l-valur sagru tagħhom, għandhom bosts stejjer u leġġencti warajhom. Ta' tnej n min-nies li nħobbu limqabba, naturalment bdejna ddiskussjoni tagħna dwar in-niċeċ~' l-Imqabba. Dan is-suġġett kien wisq għal qalbi għax fil-fatt jiena kont diġà bdejt nagħmel xi tiftix fuqhom sa nJill-1949 u kell i materjal mhux ħażin . Aħna ghalbekk bdej na niddiskutu l-ewwel dwar in-niċċa ta'

talba lill- Madonna.

Waħda

mir-

raġunijiet li din il-Madonna fin-niċċa

kellha devozzjoni speċjali kienet, li l-Isqof ta ' dak iż-żmien kien ta lindulġenzi lil dawk li jirreċtaw ittaJba lill-Madonna. Niftakar ukoll li dak in-nhar li ħadt ir-ritratt ta' din in-niċċa, kelli miegħi JjlJ-ħabib kbir tiegħi bl-isen1 ta' Mike għax dakinhar ma rnexxilix niltaqa' mal-ħabib kbir l-ieħor Daniel, gr1ax dawn iż-żewġ bbieb tiegħi kienu jgħ i nun i fenn fix-


For a professional job in

Aluminium & Metal works

contact

Mizzi Joseph give us a callfor ajree estim.ate on: Tel: 2164 2955 Mob: 9944 5686, 9982 3971

Manufacturers of . all types of Aluminium & Iron Works in different colours including: Showroom Facades Partitioning Soffit Ceilings Balconies and more ...

Handrails Insect Screens Adjustable Louvers

With Compefilive

<JJrices

Omajco Cleaners Ltd. 13, Triq Rokku Buhagiar, Qrendi ZRQ 07 •Tel: 2164 2343 • Fax: 21641168

E-mail: sales@omajco.com •Web: www.omajco.com Fil-ħanut

issibu għażla kbira ta' Prodotti tal-Ħasil u Tindif' Ġenerali, Fwejjaħ u Rigali. Prezzijiet

lmraħħsa.

Ma' kull lira li tonfoq, tgawdi minn skema ta' aktar Free Delivery ma' kull xirja ta' Lm10. Għall-konvenjenza tiegħek,

QRENDI:

roħs.

hemm ħwienet oħra f'dawn il-lokalitajiet.

13, Rokku B~hagiar Street .................................... Tel: 2164 2343 New Street (Faċċata tal-Petrol Station ta' Balal) .. Tel: 2180 2273

LUQA: PAOLA: 70, Sammat Street (KIM Piccinino) ...................... Tel: 2166 1168 SAN ĠW ANN: Naxxar Road (ħdejn The Champ Pastizzeria) ....... Tel: 2137 3973 MOSTA: Triq il-Ħarifa, Kantuniera ma' Triq Ponsomby


xogħol

ta' riċerka. F'dakil-ħin ġie fuqi Anglu Borg li kien jaf li jiena ninteressa ruħi ferm finniċeċ, u qalli biex l-għada mmur id-dar tiegt1u ħal.l i jirrakkuntali l-istorja dwar id-devozzjonj li kellhom rnissierijietna lejn ilkbira Santa Marija , ir-Reġina tas -sema u l-art u l-patruna tagħna l-Imqabbin. Stedina bħal dik mingħand ħabib dik il-kwalità u fuq suġġett li kien fenn għal qalbi , ma kienx ta' min iwarabha filġenb u l-għada l-Ħadd iltqa_jna għandu kif konna miftehmin. Nin-naha tiegħi ,jiena ħadt ukoll ' lapes u karta, ħalli nniżżel iddettalj i kollha, li dan Anġlu għaraf jirrakkonta bl-akbar heġġa. Dak kollu li ktibt minbarra li baqa' nmiżżel fuq ilkarta, baqa' \vkoll stampat f'1noħħi, għax storja din ilkwalità fuq il-Patruna tagħna tassema, ma tista' bl-ebda mod tinsiha. Ir-rakkont ta' Anġlu , li naħseb kien ilu ġej min- numru kbir ta ' ġenerazzjonijiet kien w i eħed li jżon1n1ok fuq ix-xwiek għax minbarra l-istorja ta' biki u ferħ flistess ħin, kien juri d-devozzjoni qawwija li kellhom missirijietna lejn il-Verġni Marija. U Anġlu beda jgħid ...... . F'dak il-post kienet tgħix ċerta Marija Lnlaqq1na "ta' Qonnot" . Marija kellha dan il-laqam. għax kienet iddoqq il-qoton. Dak iż­ żmien l-Imqabba kienet imsemmija gbaU-produzzjoni tal-qoton. Din lindustTija kienet wabda prinċipali għall -gżejjer Maltin. Il-qoton imkabbar tl-oqsma " ta' Ħabel ixXiħ " kien ukoll wieħed ta' kwalità superjuri. F'dawk l-inħawi . b' mod partikulari n-naħa tar-razzett ta' Mikiel Mifsud, ta' Ganenu, kien hemm oqsma kbar b'dan il-prodott U kien jipprovdi l-għajxien Ul bosta ħaddiema, anke lil dawk fid-djar. Waqt li n-nisa tad-dar kienu jaħdmu fil-qoton, uliedħo1n kienu jsibu l-isbaħ ħin biex joqogħdu jilagħbu. Hekk kienjagli1nel binha, li fġun1ataminnhou1, waqt li on1mu

.

,-~

l

. Niċċa lfl'

Santa Marija

kienet 1nehruja fix-xoghol tal-qoton , hu kien qiegħed jilgħab ma' żewġ ħbiebu olira wara l-bieb tad-dar t'o1nmu. Kien il-hin ta' madwar issiegha ta' wara nofsinhar u tista · tgħid li kul ħadd kien fuq ix-xogħol tiegħu, min fir-raba, min fil-baiTiera, min fuq xogħol ieħor tad-dar , insomma f 'dak il -ħin kont tista' toqtol u tidfen. Hekk kif dawn ittlitt itfal kienu mitlufin fil-logħob tagħhom jitfaċċaw żewġ għefiered

Torok n1in-naħa tal-Qrendi , il-lum Santa Katari oa u li dak iż-żn1ien kienet kollha għelieqi , ħatfu lit-tifel ta' Marija, tefgt1uh fil-benniena ta' taħt il-karettun u ħarbu bili b'kem1n kien jiflaħ ilebbet iż-żiemel lejn iddirezzjoni ta' Ħal Luqa. Dan il -ħtif tan-nies kien haġa komuni fi żmien il-kursari Torok u l-akbar ħatfa tannies kienu għa1nluha ġewwa Għawdex meta kienu battlu kważi lpajjiż kolJu mill-popolazzjoni. Iż­ żewġL itfal l-ohra, malli raw dan , twerwru u bdew jgħajtu b'kenlffi kelU1om sahba u jitolbu l-għajjut u n-nies hekk lcifse1ngf1u dan l-għajjat, bdiet tinġabar bi ħġarha. Wiet1ed minn dawn it-tfal mar jgħid b 'kollox lil Marija, omn1 it-tifel 1naħtuf u din

min-naha tagħha bdiet titlob ukoll l-għajnuna. Dak iż-żmien ġewwa l-Imqabba mhux żgur kien hemn1 460 familja b' kollox u d-djar kienu ftit f'kull triq. Marija, imbikkma flimkien ma' xi ġirien u nies twajba oħra bdew jitlobu bil-herqa lil Santa Marija għar-ritorn qawwi u sfuħ tat-tifel maħtuf, u ftehmu li jekk isibu lit-tifel jgħrunlu niċċa lil Santa Marija. Ġann Mari , irraġel ta' Marija, ke.11 u ħuh jis1nu Karmnu li kien jaħde1n fuq ixxwieni fil-Kalkara u kien jieqaf mix-xogħol daqqa għall-ħabta ta' 1-4 .00 p.m. u oħra siegħa wara. Dan Karmnu meta kien jispiċċa mix-xogħol kien jiġbed lejn l-Imqabba min-naħa ta' Ħa l Ghaxaq . Issa ġara li dawk lgħefiered ta' Torok tilfu t-triq u bi żball waslu Ħal Għaxaq. Wiehed n1inn dawn l-għefiered għalhekk 1nar jistaqsi lil wieħed jismu Ġużeppi , li kien fil-bieb ta' ħanut jixrob xi haġa, fejn kienet ittriq l i tagħti għal San Ġorġ ta' Birżebbuġa , għax ix-xini tagħhom kien sorġut B irżebbuġa. Dan Gużeppi inzerta li kien habib kbir kemm ra· Ġann Mari kif ukoll ta' huh Kannnu. B' xo1ti tajba wkoll, dak il-ħin stess ħareġ kelb kbir li kien ta' sid il-ħanut, li mar ixammem ħdejn il-benniena tal-karettun u beda jinghi kerrun jiflah, tant li ż-żie1nel li kien jiġbed il-karettun bedajisfera. f'dak il-pauiku U qam, it-tifel beda jitħabat kemm jiflaħ u b'xorti tajba għalih inħallitlu dik il-biċċa drapp li biha kienu għammdulu ħalqu, u dlonk beda jghajjat kemm jiflaħ. F'tebqa ta' għajn qamet ġlieda kbira ma' dawk iż-żewġ għefiered , għax komplew ukoll joħorġu n-nies li kienu fil-hanut. Waħda mara bdiet tghajjat li fil-benniena keUhom lil dak it-tifel li kienu ħatfu, it-tifel ta' Marija ta' Qonnot. Waqt dik ittaqtiegħa wiel'led mit-Torok irnexxielu jaħrab , iżda t-tieni wieħed kellu jpatti b'ġildu għax l-Għaxqin qabżu fuq hom bt1al1-iljuni. Hekk kif k.ien għaddej dan kollu, xi Għaxqin ohra qabdu lii-żiemel u rabtuh mar-


83, Valletta Road, Mqabba Open Days: Tuesday - Saturday 9.00am - 5.00pm

Tel: 2164 7247 Mob: 9949 1329


rabbat

u sakemm għamlu dan, dik il-mara li bdiet tgħajjar flimkien ma' Ġużeppi tal-ħanut ħarġu lil dan it-tifel imwerwer mill-benniena, u kif Ġużeppi ra lit-tifel, għax dik il1nara neħħietl u l-irbit kollu li kellu ma' rasu u ħalqu , għarfuh _ mill-ewwel għax wiċċu kien· familjari miegħu, għajjat għajta kbira u qal li dak kien iben Marija ta' Qonnot millImqabba, għax dan Gużeppi kien Imqabbi wkoll miżżewweġ Ħal Għaxaq u kien jafhom sewwa lill-lmqabbin. Dik ilmara daħlet lil dan it-tifel fi lħanut, sqietu xi ħaġa u daret bih sakenun stejqer sewwa għax kellu qatgħa kbira ferm fuqu. Sadattant wasal iz-ziju ta' dan it-tifel ma' sħabu miU-Kalkara fi triqtu lejn l-Imqabba u kif bdew jirrakkuntawlu l-istorja ta' dawk lgħefiered li ħatfu lit-tifel ta' ħuh, dan instamat, ħataf lit-tifel, beda ji fraħ bih u mlieh bil-bews , issa li kien twieled mill-ġdid. Hekk kif it-tifel għaddietl u dik id-dehxa beda jitkellem magħhom u jitlobhom jeħduh id-dar t'omrou. Fl-istess waqt iż-żiemel kien qed jisfera, iżda malli neħħew lit-tifel mill-benniena dan iż-żiemel immansa għal kollox u ikkwieta. Hekk kif għadda dan kollu u bdew jitTanġaw biex jieħdu lit-tifel

dehritx aktar. Għal din id-dehra mhux tas-soltu, kulħadd baqa' miblub u kollha kemm huma kienu tal-fehma li dik kienet isS inj ura tas-sema, Marija Assunta u Reġina tas-Sema u lArt, li tidħol għal kulħadd kun meta nitolbuha l - għaj nuna

tal - ħajt

SUPER

tagħha.

Niċi:a

ta' Santa Marija

lura lejn l-Imqabba; dan it-tifel deher iċċassat iħares ' il fuq ..... Qisu kien qiegħed jara xi ħaġa straordinarja..... Iżda f'daqqa waħda mhux dan iltifel biss ġralu hekk, iżda dawk kollha li kienu miġbura dehru mistagħġbin u msaħħrin, għaliex bla ma jafu kif, dehret fosthom mara sabiħa li b ' leħen tas-sema qaltilhorn biex jieħdu lil dak it-tifel għand ommu għax kienet inkwetata ħafna n1inħabba fih. Hekk kif qalet dan il-kliem, din il-mara ta' ġmiel li majitfissirx, ma

Karmnu, iz-ziju tat-tifel maħtuf u Ġużeppi tal - ħanut temgħu lii-żiemel xi ftit silla u rħewlha lejn l-Imqabba flimkien mat-tifel biex jagħtuh lura lil ommu. Wara traġedja bħal dik, li spiċċat b'wiċċ il-ġid, il-ferħ kien jidher fuq wiċċ kulħadd, għax anke ż-żiemel deher li kien sejjer ferħan lejn l-Imqabba. Hekk kif waslu l-Imqabba, laħbar li t-tifel instab u kien qawwi u sħiħ ġriet bħal leħħa ta' berqa u wara l-bieb ta' Marija nġabru bosta nies jgħajjt u u jifirħu. U kulħadd kien ta' l-istess fehma li kienet il-Madonna li ħelset lil dan ittifel 1nill-jasar tat-Torok, u b'leħen wieħed bdew jgħajjtu " Viva Marija Assunta, Patruna ta~ 1::Jmqabbin li tidħol għalina fil-bżonnijiet kollha tagħna u teħlisna minn kull għawġ."

Minn dak il-ħin stess, Marija u lġirien tagħha bdew jiġbru u jfaddlu l-flus, biex bħala tifkira tal-ħelsin tattifel, issir uiċċa lil Santa Marija ġewwa l-pjazza.

IRONMONGERY

Dun Matteolo Saliba Street, Żurrieq. Tel: 2168 9256 r

Opening Hours: Monday to Friday 6.30a.m. - 7 .OOp.m. 6.30a.m. - 2.00p.m. s .a turday '\

J


~erry's

Garage

Siġġiewi

Tel: 21640750

Road, Mqabba Fax: 21642535 Mob: 994.4 9237

-

Di Rocco Ltd . .fat

!JJitpOJr1'/e ~bċkl

'Galletta Gara9es', N• 32, Valletta Rd., Mqabba ZRQ 06 • Moll: 9943 105119947 8222 • Tel: 2168 3222 • Fax: 2164 0494 e-mail: dirocco@digigate.net -

-

-

---------

-~


is-Sur Benjamin Camilleri Delegat l Membru tal-Kummissjoni

Il-festa f'ġieħ il-Patruna tarraħal, Santa Marija, reġgħet magħna hekk kif għadd i et sena oħra. Hawnhekk nixtieq ngħaddi minnufih biex ngħid ke l mtejn propju dwar dak il-qasam li jien ilni involut direttament fih gllal dawn laħħar snin. Suġġett li wieħed jista' jgtlid li qiegt1ed fuq fomm kulħadd , sew Imqabbin u sew barranin, soċi u m' humiex. Il-proġett tal-planċier. Hekk kif il-pjanta tal-planċier ġiet ippreżentata mid-disinjatur, isSur Carmelo Caruana, xi nies kienu offrew volontiera għalkemm ixxogħol baqa ' ma tħarrikx. Kien 1nadwar sena wara, 1neta [Kummissjoni Planċier fdat fija fiduċja s ħiħa sabiex mid-disinn ngħaddu għall-kostruzzjoni. wieħed

Kif

jista jifhem, biex dan ilproġett jingħata bidu, kien jeħtieġ lok adattat fejn isir ix-xogħol. Dan wassal biex is-Soċjetà tinvesti t1ns u enerġija fil-bini ta' mali.żen ġilid biswit dak eżistenti, kif ukoll sala fuq iż-żewġt imħażen.

Ta' min ifakkar li jiena kont ukoH responsabbli gt1all-ġbir ta' fondi permezz ta' skemi adattati għall-but ta' l-individwu. F'dan irrigward, nista' ngħid b 'wiċċi minn quddiem li s-Soċjetà dejjem kellha bilanċ fil-fond tal-planċier u li lproġett qatt ma kien ta' piż finanzjaru għaU-każin, filwaqt li xxogħol dejjem mexa skond il-flus. Kull min ġenwinament ried joffri ddonazzj oni tiegħu kien kapaċi javviċina lili jew lill-persuni inkarigati. Fattur importantilijilgħab sehem deċisi v fir-realizzazzjoni ta' proġett b'dawn id-din1ensjouijiet huwa lvolonta1jat, u li ma kienx għal dawk il-persuni li offrew u taw il-ħidma, il-ħin u d-dedikazzjoni, ix-xogħol qatt ma ħa l-forn1a maestuża li jgawdi l-planċier tagħna . Għaldaqstant, il-Kummisjoni qatt ma rrifjutat għajnuna sinċiera, u nlinn hawn nagb.J11el appell lil dawk li verament għandhom għal

Plonċier

qalbhom is-Soċjetà Santa Marija u l-Banda Re Ġorġ V sabiex jingħaqdu n1a' dawk li jħaddnu lidea! ras-Soċjetà fil-ħidma kontinwa li taqdi d-dmir tagħha rdak li huwa kulturali, artistiku u soċjali, fir-raħal, fil-pajjiż u saħansitra barra minn xtutna. Huwa b'hek.k biss li lkoll inkunu kapaċi niffinalizzaw dan ilproġett li bla dubju ta' xejn ikun lgħira ta' kulħadd. Personalment nista ' ngħid, bla 1nistħija ta 'xejn, li fillimitazzjonijietu bi sforzi personali, jiena dejjem bqajt għaddej fil-ħidma tiegħi kien x'kien it-temp. Pem1ezz tar-ritratt li jidher ma' dan l-artiklu wieħedjista' jieħu idea propju tal-qafas tal-ħadid ta' l-istess planċier. Għalkemm il-qafas huwa kollu lest, ir-ritratt juri parti żgħira biss minn quddiem kif ukoll lintav lar tal-wiċċ . Fil-preżent he1nm lest ukoll xogħol ta' penewijiet ta' l-inja1n li ser ikun qed ilibbes lil din l-opra artistika u unika. Kif wieħed jista' jara, ix-xogħol huwa kollu 1nalidum b'reqqa u preċiżjoni kif titlob is-sengha. l{ekk kif wasalt bie.x nikkonkJudi. ma nistax. Jlonqos li nilTingraZ"tja lill-K:u1nitati li servew f'dawl) l-atiħar snin, id-disinjatur u direttur is-Sw· Carmelo Caruana u lil ctawk kollha li raw il-kontribut tagħboni, kenun :finanzjarjan1ent kif ul§oll f .ici fom1a oħra ta' ħidma. Oħaldaq_stant nerġa ' nħeġġeġ lil dawk li kapaċi jagħtu għajnuna fattwa li sabiexjag):unlu dan b'aktar ħeġġd u kuraġġ, filwaqt li napplikaw enerġija pożitfiv.a u kollettiva f'dak li għandu x'jaqsam lnal-proġett ta' planċier uniku. Nagl'IJag dan li 111essaġġ tiegtii billi kif xieraq

nawgura s-saħħa u l-festa t-tajba lil Dehra ġenerali tal-qafas tal-ħadid tal-planċier

kulħadd.

5 Snin Anniversarju 'Les Etoiles d'Or du Jumelage' • l 0 Snin Soxjoni 1għażagħ

----

7s


-'--' orraine 's Beauty Clinic Lorraine Muscat l .T.E.C. Beauty Therapist, Electrologist • Facials • Specialised Facial Treatments • Pedicures • Manicures • Hand & Foot Treatments with Paraffin Wax • Eyebrow &Eye Lash Tinting • Eyelash Perming • Waxing • Electrolysis • Slimming Treatments • Make-up for all occasions • Make-up 1.essons (1-1112 hours} • Aroma Therapy Massage • Paraffin Wax Treatment • Nail Acrylics • Nail Art

Triq il-Madonna tal-Ġilju, Mqabba Tel: 2168 9785 l 2164 1263. Mobile: 9945 0647

utote

imite

IVIE< :H.A.NI< :.,A..L REP.A.IRS SEJBA ROAD, MQABBA

TEL: 2164 0684

WE SERVICE:

• Wheel Alignment • Hydraulic Suspension • Fit Car Stereos • Pre-Test for VRT When you have your car serviced at F1 Autotest Ltd. you can be sure that it is being taken care of.


••

anc1er

1st1 u ... mill-Kummissjoni

Wara diversi laqgħat informal i li saru bejn is-Soċjetà u d-disinjatur, finalment saret l -ewwel laqgħa formali bejn id-disinjatur, is-Sur Carmelo Caruana, u I-men1bri/ partitarji kollha interessati li jgħinu fix-xogħol tal-proġett ferm ambizzjuż tal-bini ta l -Planċie1· Artistiku. B'dan il-proġett nistgħ u ngħidu li l-Banda Re Ġorġ V fi ħdan isSoċjetà tagħna tkun finalment kornpluta kif fil -fatt għandu jkun u jixraq lil Banda ta' livell hekk għoli. Dan jixhdu b'mod partikulari lavveniment storiku li propju din issena qegħdin niċċelebraw il-t1a1nes anniversarju tiegħu. Qiegħed nirreferi sewwas~w għall-Unur ferm prestiġġjuż n1ogħti millUnjoni Ewropea - 'Les Etoiles d'Or du Jumelage' - 'StiUa tad-Deheb għall-Ġernellaġġi'. Unur uniku li għamel gieħ mhux biss lil Banda Re Ġorġ V u lis-soċjetà tagħna imma wkoll lil raħalna u fuq kollox lil Malta. B 'referenza lura għall-Pl anċier Artistiku, wieħed forsi jistaqsi fejn wasal ix-xogħol ta' dan il-proġett amb izzj uż. Smajna ħafna kummenti. Intqal ukoll ħafn a diskors żejjed minn nies li aktar ħsiebhom biex jaqtgħu xi ftit millkurżità li għandhom mi lli biex jgħinu.

F ' dan il -ktejjeb qegħdin nippubblikaw ritratt li jixhed listadju ta' dan il-proġett. Xogħol magħmul u maħdum kollu kemm hu minn soċi ras-Soċjetà tagħna fuq bażi volontarja u b'sagrifiċċji kbar. Hawn ma nistax ma nsemmix lisSur Benjamin Camilleri li ntefa' kif jgħid il-Malti b ' ruħu u b'ġismu fuq ix-xogħol tal-Planċier. Xogħol kbir

li jirrikjedi sengħa u dedikazzjoni kbira. Biss wieħed jistaqsi x'inhuma rraġunijiet għa l fej n għadda tant żmlen mill-bidu ta' dan il-proġett. L-ewwel punt importanti għas­ Soċjetà tagħna minn dejjem kien li ma nitghabbewx b ' piżijiet żejda li forsijista ' jkollhom il-konsegwenzi negattivi tagħhom. Hawnhekk millewwel il-ħsieb imur fuq il-finanzi. Ma rridx infisser li flus għall­ Planċier ma nġabrux għaliex ilkontribuzzjonijiet żgur li qatt ma naqsu .

L-Ewwel Pass L-ewwel pass tas-Soċjetà kien sabiex tinvesti fil-bini ta' maħżen ġdid biswit dak eżistenti kif·ukofl bini ta' sala kbira fuq iż-żewġ imħażen. Dan għal fatt li sa dak iż­ żmien , is-Soċjetà ma kellhiex post addattat biżżejjed fejn setgħet taħdem dan il- proġett artistiku. Kien wara li tlesta dan ix-xogħol li finalment stajna ngħidu li l-proġett tal-planċier beda. Hawn wieħed jistaqsi għalf~in ix-xogħol ma baqax għaddej bir-ritn1u tiegħu. Js-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Gorġ V kell ha okkażjoni li żgur 1na setgħetx tirrifjuta. Qegħdin nirreferu għax- xiri talpropjetà l-ġdida 1naġenb il-Każin tagħna. Investiment utli ħafna li kellu jieħu prijorità fuq il-proġett ta!- Planċier. Żgur li kulħadd jifhem din is-sitwazzjoni. Il-Kumitat ħass li ma kellux j agħmel ġbir doppju fuq is-soċi u partitarji tiegħu għal żewġ proġetti fl-istess ħin. Għalhekk lattenzjoni ntefgħet kollha fuq ilpropjetà l-ġdida u nistgħu ngħidu b'vviċċna minn quddie1n li f'sena waħda ġbarna l-anunonti finanzjarji

neċessarji

kollha

Planċier

għal

dan l-

investiment. illum ix-xogħol fuq il-Planċier Artistiku reġa' qabad ir-ritmu u xxoghol jinsab ferm akar avvanzat minn kif fil-fatt qed jidher fir-ritratt ippubblikat. Minn hawnhekk nixtiequ nistiednu lil dawk is-soċi u partitarji li forsi għadhom ma rawx b ' għajnejhom dan il-proġett. Min huwa interessat li jagħmel dan jista' javviċina xi membru millKummissjoni Planċier Artistiku. Nassigurawkom li dan il-proġeu dalwaqt ikun lest u jkunjista' jilqa' fuqu l-Banda Re Ġorġ V , filwaqt li jkompli jsebbaħ il - pjazza ta ' quddiem il-Każin tas-Soċjetà matul il-Festa ad unur il-Patruna ta' llmqabbin.

Ringrazzjament Fl-aħ ħarnett

nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk kollha li b' x i mod jew ieħor għenu u għadhom jgħinu fil-ħidma ta' dan il-proġett. Ma jistax jonqos li nirringrazzja lil dawk kollha li taw id-donazzjoni tagħhom. Nappella lil kulħadd sabiex fejn wieħed jista' . jgħin fdan il-proġett, kemm mil-lat ta' għajnuna finanzjarja kif ukoll għajnuna materjali. Sabiex il -ħolma li ilna naħdmu għaliha s sjr realtà fl-

iqsar żmien possibbli, jiġifieri li lBanda Re Ġorġ V ddoqq fuq ilPlanċier Artistiku tagħha. Dan waħdu għandu jkun ta' i nċentiv g ħ alina lkoll s abiex ilbandisti tal-post nagħt u bom ]importanza li jistħoqqilhom fi ħdan Soċjetà Mużikali. B ' hekk jibqa' dan l-interess n1użikali mis-soċi Jj jissan·af f' numru dejjem jikber ta' dawn l-istess bandisti.


agic at it's Best

Put some magic into soft seaside evenings. Magic Kiosl< invites you to enjoy the best of cafe' society every evening after 7.00pm, it's delightful range of suppers, snacks and beverages. Simply come, then sit back and savour the service, sights and sounds of another of Sliema 's best foved institutions. Magic Kiosk , The Ferries, Sliema.

This advert entitles you to 10% discount on each mea/ served after 5.00pm


Ħidmet

il-Banda Re Gorġ V

Bħal

kull sena permezz ta ' din ilpaġna ddedikata lill-Banda tagħna, ser nagħtu rendikont dwar ħidmet ilBanda Re Ġorġ V fi ħdan is-Soċjetà Santa Marija. Pero qabel xejn tajjeb li wieħed ifakkar dak Jj l-Banda għamlet matul il-festa tas-sena l-oħra. Għal darb 'oħra, minbarra s-servizzi li l-Banda kellha barra r-raħal tagli.na fosthom wieħed ġew\va l-gżira t'Oħawdex , il-Banda Re Ġorġ V tat is-sehem qawwi tagħha fil-festa Titulari ta' l-Imqabba. Fil-jum iddedikat lill-Banda, jiġifieri nhar 110 t'Awissu,iltella' progranllll vokali u strumentali li bla dubju niżel tajjeb mal-n1istednin li 1nlew il-pjazza akustika tagħna· Kienet serata Is-Sur Adrian Zahra, Ba11dist tas-Sena2002jirċievi l-unur mis-Sur Rocco Can1illeri (le111i11) mżewqa kemm b' nar sinkronizzat fisem il-kumpanija Di Rocco Ltd. mal-mużika kif ukoll b'tenuri li dewqulna l-melodija naplitana. Naturalment ix-xogħol ral-Kumn1issjoniBanda ma waqafx hemm. Fil-fattappena għaddiet il-festa, is-Surmast flimkien n1a' l-Assistent tiegħu u l-Kumn1issjoni Banda fasslu l-impenji tagħhon1 għal matul din is-sena. ċertament li din is-sena hija sena partikulari għall­ Banda fejn qegħdin infakkru l-ħames anniversarju millGħoti tal-Uour les Etoiles d'Or du Jurnelage. Il-Banda Re Ġorġ V kienet strumentali għall-kisba ta' dan l-unur u kif iobu xieraq ser niċċelebrawh fil-festa ta' din is-sena. TI-ftuħ taċ-ċelebrazzjonijiet saru f April permezz ta' hon1.e concert li issa daħal sew fil-kalenda1:ju n1użikali tasSoċjetà tagħna. Naturalment 'Nara kull attività jkun hemm tista' tgħid xhur ta' preparazzjonijiet u kunċerti, perà dejjen1 sibna l-appoġġ qabel xejn tal-Kumitat u tal-bandisti tal-post. Minbarra x-xogħol trid ukoll il-mużika li saret uġigħ ta' ras kbira għalina l-Kummissjoni sabiex naqilgflu mal-ħmistax-il silta kull sena. Hawnhekk nixtiequ nieħdu l-okkażjoni sabiex nirringrazzjaw lil kull min irregala xi mużika lis-Soċjetà tagħna. Ma nistgħux ma nsemmu'x u

ll·"Gra11 Fina/" waqt Programm Vokali11Str11111e11tali-lOI08/2002

Mro. ,\ liclwel Pulis jidderieġi l-banda waqt program111 si11fo11ik11 f April.

79


Confectionery & Pastizzerija Orders accepted for Weddings and Ali Occasion Parties 134, Carmel Street, Luqa Tel: 2180 3999 · · Mobile: 9949 3692 St. George's Street, Luqa Tel: 2167 7230

YOU DESERVE THE ELEGANCE OF A NEW RANGE OF CLOTHES ON YOUR SPECIAL OCCASIONS. To look smart and elegantly dressed, why not visit us for wide selections of Tails, Dinner Jackets, Spencer and Morning Suits Even Coloured Suits

available at:

51, MARINA STREET, PIETÀ TEL: 2123 5666 Prop. Mr M. Cassar

No connection with any other shop


nirringrazzjaw lil Mro. Michael Bugelli, Mro. Charles Cachia u Mro. Luciano Apap, li dejje m offrew l-għajnuna tagħhom fejn tidħol il-Banda. Fuq inizjattiva tal - ħabrieki s-Sur Joseph Farr ugia , ex-band ist u expresident tas-soċjetà tagħna, għa1nj l oa librett b' se tt ta ' inn ijiet lil Marija Mtellgħa s-Sema, sabiex kif inhu xieraq, waqt il-purċissjoni , l-Istatwa Titulari tkun aid.'Umpanjata b' innijiet Marjani ta' l-okkażjoni. Sabiex inkomplu ngt101lu l-livell tal-Banda tagħna , din is-sena l- [!~~::;;;;;~ maġġor parti tas-se rvizzi ser ikunu programmi strumentali. Fil-fatt għal din is-sena ġejna mistiedna sabiex intellgħu prog~amm strumentali ieħor ġe\vwa Ħaż-Zabbar , u dan minbarra s-servizzi ll-Presitfo nt tas-Soċjetà tagħna 1t l-Banda San Girgor ta' Kerċenifi skalnbju ta' rigali. tagħna ġewwa r-Rabat u Ħaż-żebbuġ . Bħaln1a

hafna 1ninnkom diġà jafu, fuq nota xi ftit ta ' diżappunt, din is-sena tħassret żj ara ta ' banda oħra ban·anija. Il-banda taż-Żgħażagħ Lob minn ġew\\ra Iżrael , ke llha tħassar d in iż- żjara minħabba l -mewġa ta' terroriżn1u li hak:met lill-pajj iż taghhon1. Nieħdu din loppo11unità sabiex qabel xejn nittamaw li titkattar i l-paċi f' da\vn i l -pajj iżi ħbieb tagħna u nħarsu ' l quddiem li nHtaqgħu 1naghho1n. ·

Naghlqu dan il-messaġġ billi nistiednu lil kulħadd sabiex n1atul il-ġranet tal-festa nakkumpanjaw lil baned , kemm tagħna kif ukoll dawk mistiedna. Nistednukom b'n1od speċjali sabiex tattendu għall-programm mużikali u vokali nhar l- 10 t' Awissu u tapprezzaw aktar ħidmet ilBanda Re Ġorġ V, li fuq koJlox kienet strumeutali firrebħ tal-Unur mill-Unjoni Ewropea, Les Etoiles d'Or du Jumelage.

SCICLUNA FLORIST GARDEN CENTRE ''Cor Jesus" Triq il-Bronja •

Zurri eq Tel: 2164 9621, 2167 6252

Specialists in arrangements of fresh and artificial flowers for Weddings, Engagement Parties and Funerals Accepts orders for printing of invitations.

Souvenirs, Tulle and Accessories for all occasions at moderate prices. S Snin Annivel'Sal'ju ' Les Etoiles d'Or d u Jumelage' • l 0 Snin Sezzjoni Żgħażagħ

Festa Santa Marija

81


Women & Men's Wear Teenage Look

PLOSIVE LINGERIE

E

for Male & Female Mqabba Road, Żurrieq (near Day Care Centre) 'Blue Grotto Avenue, Żurrieq ZRQ 11 Tel: 2164 1417

Żaren Dalli Stret,

B 'Buġa Tel: 2165 7639

TRAVEL AND INSURANCE "El Paradiso", Matteolo Saliba Street, Żurrieq . ŻRQ 02. Malta

Tel. No. (+356) 2164 2519 Fax: (+356) 2168 9791 Għal

kull tip ta' insurance: Karozza, Dar, Ħanut, Safar, Kaċċa, Personal Accident, eċċ ... Għal kull ħaġa li għandha x'taqsam mas-safar: Tours, Biljetti ta' l-Ajru, Katamaran, Lukandi, Coach Tours minn Londra, eċċ ...


• ros1t l

anPoeżija

Tradizzjoni li ghaclħa ħajja ġewwa l -gżejjer Maltin hi dik tan-nar matul il-festi wisq ghal qalb tant lmqabbin. Nibdew bil-k\vindiċina ta' Lulju t-tletin bis-salut u murtaletti u anke b'xi tnejn ħoxnin.

U xi ngħidu

ta' Patrick Ghigo

għat-Transulazzjoni

kulħadd j inġabar

u għ a l post j issielet

Għax f'Maltn

kollha, tmur fejn tmur ma tarax bħal dawn l-.itnsielet. Issa l-lejl mistenni wasal lejlet il-Festa tal-Patruna Tan-Nar vera ħaqqhom PROSIT għax kull sena pjaċir ituna. Ħruq

U kollox isir bil-galbu

u anke bil-limitazzjoni Għax dan ix-xogħol jirrikjedi l-akbar attenzjoni. Hekk kif id-datat' Awissu jasal kif hija t-tradizzjoni n1al-hruq ta' kaxxa nfernali noħorġu l-Assunzjoni. waslet dil-ġimgħa .li tant mistennija Id-dilettanti kelma waħda; 'Għall -Imqabba f'Saata Marija'. U

fl-aħħar

ra' lampjuni. blalen u sfejjer kollox huwa organizzat Bdejna nassistu għall-ispettaklu mal-1nużika sinkronizzat. ls-seina tinxtegħel b'kuluri rnill-isbaħ bil-beraq pront u bil-kulur B'tan-Nar għandna biex niftahru għamlulna ġiet1 u unur. Kif is-sirena tibda tidwi ġismi

xewk xewk,jaqbadni l-bard Wara dan l-ispettakJu ikollna ħarqa prima, nar ta' l-art.

Nibdew bil-bo1nba u murtaletti fit-tn1icnja u f'nofs in-nhar Bil-beraq u l-kulur kif il-hin ikun sar.

sebaħ

il-jum ta' l-Assunta għalina j un1 vera speċjali G ħalhekk naħarqu ni urtali kbar kaxxi u barax xi oriġina li U

o Madonna waqt xogħolhom fid-dwejriet Lil dawn ħutna dejjem biegħedhom mill-periklu u mill-inkwiet. 1'aħt għajnejk żornm

Kif it-tokki tal-barka jdoqqu u tinstcma' l-muskellerija Tinħaraq

fi l-ħarqa

kaxxa u xi murtali ta' fil-għaxija.

insellem lil ta' qabilna meta noqgħod nirrifletti B ' ħidmietħon1 kabbarna festa għall.riluna s-sengħa u r-riċetti . Inħobb

U kif jidlam u jsir il-hin

fil-tlitt ijic1n tat-tridijiet Nat1arqu l-pront u tal-kulur taċ-ċri eki u ċ-ċentrijiet.

Il-festa tagħlaq b'ringrazzjrunent fil-knisja b'ħarsitna lejk hclwa Marija Bl-għajnuna tiegħek nerġgħu ntennu; 'Reġa' kellna FESTA KBIRA! ' Mqabba - B'Kara 06-06-2003


Arcaclia, Gilbiena Street, Zabbar. Tel/Fax: 2167 7970

We Specialize in: l. Frame Moulding

clifferent shapes and sizes, Parquet Flooring and W ooden i11

Skirting

2. Furniture Mouldings 3. Kitchen & Interior doors in standard measures or in desirable size 4. Panelling in solid Pine

l::'im Ali Seleclions can be made from a wide selection of wood (Pine - Oak - Mahogany • Samba) PURCHASE DIRECTLY FROM MANUFACTURER

AND SAVE MONEY

I<'RJ<: E DELIVERY , •

-~

~


Il-Għid

ta' l-Assunta

Nimmeditaw b'mod speċjali l-Kobor tal-Madonna l<itba ta' Joe Chetcuti

L -aqwa kobor ta' Marija huwa li Hija kienet magħżula minn Al la biex tkun l-Omm ta' l-Iben waħdieni tiegħu li, fil-milja taż-żmieo kellu jsir Bniedem. L-ebda bniedem maħluq, għaref kemm hu għaref, ma jista' j asal biex jifhem xi tfisser id-dinjità ta' Omm Alla. Lanqas li kieku jingħaqdu flimkien linlħuħ ta' l-għorrief kollha tad-dinja ma jaslu biex jiflunu dan il-kobor tal-Verġni Marija fir-rigward li Hi ġiet 1nagħżula biex tkun Omm Alla. Naħseb jien, li l-Papa Piju IX qal sentenza li turi, b'xi mod - turi u mhux tispj ega - il-kobor tad-dinjità tal-Maternità Divina. Piju IX qal hekk: 'Id-dinjità ta' Omm A lla hija dinj ità he1<.lc kbira, illi, ·1 isfel minn Ali~, ma be1nn1x ogħla minnha." Minħabba

din id-dinj ità hekk kbira, Alla għoġbu jżejjinha bi grazzji speċj ali jew privileġġi, li jixirqu lill-istess kobor tagħha. L-ewwel grazzja speċjali ta' Marija hija dik li Alla żejjen lil Marija bil-grazzja sant:ifikanti sa mill-ewwel mument tan-nisel tagħha, u hekk ġiet eżentata midd nu b tan-nisel. Dan h u dak l i jissejjaħ il ' Konċep iment lrnmakuJat' ta' Marija. Pero meta nitkellmu dwar l-Immakulata Kunċizzjon i , irridu nifhmu li Marijakellha bżonn tal-fidwa minn Ġesu l i kellu jitnissel fiha u jitwieled minnha xi ħ1nistax jew sittax-il sena wara li twieldet Hi. Għalhekk l-insara kattoliċi kollha kuljum ifaħħru 1ill-Madonna u jgħidulba " linbierka inti fost in-nisa". Ng\'1idulha hekk , għaliex filwaqt li l-bnedmin kollha ġew merfugħa mid-dnub wara li kienu mwaqqgħin fih, lil Marija Huwa ried li dritt mat-tnissil tagħha Hi tkun meħl usa minn kull tebgħa tad-dnub. Gt1alhekk aħna nistqarru li Marija kellha dan il-privileġġ singulari "għall-merti ta' Ġesu Feddej" . Aktar grazzji speċjali li Alla xerred fuq Marija huma kollha dovuti għal din l-ewwel grazzja li semmejna fuq:(i) Flinilien mad-dinjità ta' Omm Alla , Hija kellha wkoll minn Alla l-unur tal- verġinità dejjiema <Jabel it- twelid , fit- twelid u wara t-twelid ta'

Ġesu.

(ii) Il-bnedmin kollha tad-dinja, matul iż-żminijiet kollha, irċevew, qed jirċievu, u għad jirċievu grazzji kbar. Dawn, kollha flimkien ma jisbqux il-grazzji kbar li Alla sawwab fuq Marija, anzi, biex ngħidu sewwa dawn il-grazzji kollha lanqas biss jibdew meta mqabblin mal-milja tal-grazzja li kellha l-Madonna. (iii) Fl-aħħarnett, insemn1u l-privileġġ speċjaliss111u li l-Verġni Marija ġietlmtellġħa s-Setna bir-Ruħ u l-Ġisem. Tabilħaqq , Hija mietet bħal .ma miet l-Iben tagħha Ġesu, imma bħalu rxuxtat fit-tielet j um wara mewtha. Marija kellha rabta kbira ma' Binha Ġesu fil-fidwa tagħna u fir-rebħa tiegħu. Fil-fatt il -Madonna tissejjaħ ukoll "Korredentriċi". Anzi, eluf kbar ta' kattoliċi qed jappellaw lill -Papa biex dan it- titlu ta' "Korredentiċi" jiġi ddikjarat bħala Domma talfidi. S'issa d-Domini Ma1jani m'humiex aktar minn erbgħa:

(i) i l-Madoona hija Omm Alla (ii) il-Madonna hija Verġni (iii) il-Madonna tnisslet mingħajr tebgħa tad-dnub (iv) il-Madonna ġiet Imtellgħa sSe1na bir-Ruħ u J-Ġise1n. Jekk dak ]j ged jitolbu bosta kattoliċi ta' żmienna jirnexxi, jidħlu tliet don1mi oħra Marj ani li aktarx ikunu miġbura f'domma waħda. L-istqarrija ta' din id-domma Gekk isseħħ) tkun tkopri :il-Madon:na hi Kon·edenttiċi (ii) il-Madonna hi Medjatriċi talGrazzji kollha (tij) il-Madonna hi Avukata quddiem Alla għalina lbnedmin . (i)

Marija , minħabba s-sehem li kellha flinkamazzjoni tal-Verb Divin u f'dak li Hu għamel biex jifdina, saret Omm tagħna fl-ordni sopraonaturali (Lu1n. Gent. N61); hija Eva ġdida, hija l-Omm ta lKnisja, kif iddikjaraha l-Papa Ġwanni Pawlu IV.

S Snin Anniversarju 'Les Etoiles d'Or du Jumelage' • l 0 S1tin Sezzjoni :Żgħażagħ

--

85


s G systems â&#x20AC;¢

Computer Systems

Mqabba Road, Zurrieq

Upgrades & Repairs

Quality Branded Products

Network lnstallations Peripherals Consumables Internet Service Scanning Facilities

for additional information contact us on

Tel: 2164 2744 Fax: 2168 3662 Mob: 7947 8259 / 9947 8259 info@ctronics.comt.mt support@ctronics.com.mt of visit our homepage: http://www.ctronics.com.mt

ZIFFA TRANSPORT 24 HOUf<S SERVICE Noel: Mob. 9945 2990 Sammy: Mob. 9943 2990


l 0 ta' Novembru 2002

Zjara ġewwa l-Imqabba mill-Kor lżraelit ALEI GEFEN Wara ż-żjarat ġewwa l-In1qabba tal-Baned minn Iżrael Kyriat (Festa 2000) a Kfar Saba (Festa 2001), f'Novembru li għadda kien imiss din id-darba Kor minn Iżrael li jagħmel żjara ġewwa rahalna bhala mistieden tas-Soċjetà. Fil-fatt nhar il-Hadd 10 ta' Novembru 2002, il-Kor Alei Gefen, li ġej mill-perjferija ta' Tel-Aviv, Iżrael, għadda l-ewwel lejla tai-żjara tiegħu ġewwa Malta, magħna ġewwa l-Imqabba fejn ukoll għoġbu jagħti Kunċert memorabbli ġewwa s-sala ewleruja talKażin tas-Soċjetà.

Min hu l-Kor Alei Gefen? Dan il-Kor, li twaqqaf fl-1990, ġej mill-muniċipalità ta' Jafo li jinsab fil-pedferija ta' Tel-Aviv, Iżrael. IlFundatur tal-Kor huwa Eli Gefen, ta' nisel Lhudi miċ­ Ċekoslovakkja, li għex u kellu x-xorti jiskappa millHolocaust tat-Tieni Gwerra Dinjija. Eli Gefen, lli1nkien ma' martu Sylvia, mara ta' nisel Lhudi minn Londra, għadu sal-lum il-ġurnata jieħu ħsieb u jidderieġi dan ilKor. Wieħed m i ll-għanijiet għaliex twaqqaf dan il-Kor huwa sabiex ikun ta' mezz biex immigranti Lhud, partikularment dawk provenjenti mir-Russja, isibuha aktar faċli jintegraw irw ieħom ġewwa Iżrael. Illum ilġurnata , dan il-Kor, kompost minn madwar 35 membru, wasal għal għan prinċipali li jikkommetti ruħu sabiex iwassal l-idea] ta' Paċi u Għaqda bejn il-Ġnus. Dan billi jattira me1nbri fi ħdanu li jkunu ġeij in mill-Kulturi kollha tal-Lvant Nofsani, u wkoll billi jgħaqqad flimkien fir-

repertorju tiegħu mużika Lhudija, Għarbija u Kristjana. Matul il-ftit aktar minn għaxar snin li ilu jeżisti, dan il-Kor irnexxielu jistabbilixxi ruħu sew fost l-aħjar li wielied isib ġewwa Iżrael. Kiseb ukoll għadd ta ' suċċessi fl- isfera internazzjonali. Fost il-postijiet f~jn il-Kor Alei Gefen ta wirjiet b'suċċess insibu: Covent Garden u Royal Albert Hall, Londra; D-Katidral ta' Notre Dame Pariġi; Israel Philannonic Orchestra Guest House; D-Knisja tanNatività, Betlehem; u Jerusalem's Tower of David. lppaiteċipa wkoll f'għadd ta' Festivals Internazzjonali fosthom: Irlanda (Sligo International Choir Festival, 1998); Wales (Eisteddfod International, 2000); Awstrija (Graz & Vienna Choir Festivals, 2001); Repubblika Ceka (Prague Festival, 200 l); u Malta (14th International Cboir Festival, 2002) .

lż-Żjara tal-Kor Alei Gefen ġewwa l-Imqabba · Il-Kor Alei Gefen żar l-Imqabba nhar il-Ħadd 10 ta' Novembru 2002 fil-ghax.ija, ftit sigħat biss wara li wasal Malta 1ninn Tel-Aviv, via Ruma. Il-Kor ġie hawn Malta sabiex jipparteċipa fl-14-il Festival lnternazzjona]j talKorijiet li sar ġewwa Dar il-Mediterran f' Novembru li għadda. L-ewwel impenn ġewwa l-Imqabba kienet laqgħa ta ' korteżija għand il-Kunsill Lokali. Wara kelmtejn ta ' n1erħba mis-Sindku s-Sur E. Buttigieg, sar bdil ta' rigali fisem iż-Że\vġ naħat u wara l-Kor kien mistieden gt1al bi~ita fil-bini tal-Kunsill. Wara din i l-laqgħa qasira il-Kor mexa tul Triq il-Parroċċa sal-Każin fejn wara ftit minuti ta ' warm up, beda l -Kunċert

Korali

tiegħu

Li

nżamm ġewwa

s-sala

ewlenija tal-Każin, sewwasew tl-isfond tal-pittura tal-Konvoj. 11-programm kien jinkludi taħlita ta ' mużikakoraJj li vaijat minn dik reliġjuża għal dik tradizzjonali lżraeljana. Il -Kunċert beda b ' żewġ għajtiet gllall-paċi. I t-Tradi zzjonali Shalom Aleichem ('Il-Paċi Magħkom') u Pavillion for Peace , kompożizzjoni ta' David Grosz li ta' min jgħid jiġi missier Eli Gefen u li kien kiteb din is-silta ftit qabel miet ġewwa l-Ka1np ta' Konċentrament f' Auschwitz. Imbagħad

Is-Sur Antoine Sciberras viċi president jidher jippreżenta rigal

il-Kor kanta Missa Brevis ('Little Mass') ta' Zednek

fis-Sinjura Gefen.

Lukas, li ġiet segwita minn Halleluljah ta' Levandovsky.


a Triq GużerJpi Mattew Callus, Żurrieq For Receptions, Parties and all occasions

Tel: 2168 3112 - 2164 0083 <•

,J~._ Planninġ a party?, f~,~ ~ 7

"?

l.

..

OPO'S CASH & CA C"'

J

•caitprovide you with all your rreeds ~ .

Small pizza, sausage rolls, ice cream, stuffed olives, ~ .. C. +. beers and minerals, juices, Panini, Gateaux, napki~~, 0~ . <~ ~·....... balloons, disposable plates . ., ~ and much much more ! ~" \... -.,

cli ~ ~ t

Triq Erba' Mwieżeb

St. Paul's Bay SPB 06 Tel: 2157 0265, 2157 0375


Ma setax jonqos li l-Kor imbagħad ikanta A ve Maria ta' Rach1naninoff. Wara, il-Kor Alei Oefen kanta erba' siltiet tradizzjonali Lhud, Jerusalem of Gold, Serenity, Eli Eli u Horah (Danza folkloristika minn Iżrael). Wara saru kel1ntejn ta ' lokkażjoni mill-Viċi President tasSoċjetà s-Sur Antoine Sciberras. flassenza tal-President is-Sur Carmel Zahra li 1na setax jattendi minħabba n1penji ta' xogħol. Sar bdil ta' rigali bejn il-Kor u s-Soċjetà u mbagt1ad kulħadd kien mistteden għal riċevinlent U matulu l-n1embri talKor ħadu l-opportunità jaghmlu ħbieb magħna u japprezzaw il-ġmiel Il-Kor Alei Gefe11 waqt il-kunċert 1•okaU tiegħu fis-sala tal-każin. 10 ta' Novembru 2002. artistiku tas-sala fejn lcienu għadhom kif kantaw. Bħala apprezza1nent imbagħad me1nbri tal- wieħed isemmi lill-Eċċ. Tiegħu Dr Abraham Borg, Kor ħadu inizjattivi personali u qagħdu jkantaw xi Ambaxxatur Malti għal Iżrael u s-Sinjura tiegħu , flimkien n1as-Sindku ta' l-Imqabba, is-Sinjura tiegħu u 1nużika popolari. Hawnhekk stajna napprezzaw aktar ilhila ta' dawn i l-kantanti, li ghalkem m ni'hu1niex rappreżentanza mill-Kunsill ta' raħalna. Nieħdu l-opportunità sabiex airringrazzjaw lisprofessjonali, urewna kelllln huma kapaċi jiehdu l-arti Sinjuri Alfred Galea u Lawrence Attard Bezzina, li mużikali bis-serjetà u x'Jivell individwali kapaċi jilħqu. Ta' min jgħid ukoll li ghal din is-serata kellna għamluha possibbli sabiex dan il-Kor seta' jagħn1el din attendenza nun1eruża bejn nun1ru tajjeb ta' partita1ji u iż-żjara ġewwa l-Każin tas-Soċjetà. Nagħlqu billi nippubblikaw messaġġ gt1all-okkazjoni tal-festa U l-Kor għadd ta' nies mill-Kon1unità Lhudija Maltija li Alei Geten għoġbu jibgħatilna. għoġobom jattendu. Fost il-mistednin distinti ta' min

Messaġġ mill-Kor Alei Għeżież ħbieb

minn Malta, Il-Kor tagħna ser jibga' jiftakar, u ċertament mhux ser jinsa, ilkelmtejn ta' merħba li għamlilna lWisq rispettabbli Sindku Emanuel Buttigieg u r-rigali imprezzabbli mnaqqxin bl-isem tal-Kor tagħna, li intom għoġobkom tirregalawlna ,mal-wasla tagħna ġewwa l-Imqabba sabiex inkantaw għad-dilettanti talmużika Mqabbin nhar 1-10 ta' Novembru 2002. Din Kienet l-ev1wel laqgħa tagħna man-nies ta' Malta. Nistgħu ngtudu li kważi ġejna direttament mjll-ajruport lejn ilKażin tas-soċjetà Santa Marija u Banda Re Gorġ V. Il-pajjiż (Malta) u r-raħal tagħkom sinċerament għandhon1 dik ix-x i. t1aġa ]j tiġbdek minn ħafna aspetti. Jista' jingħad ukoll illi fiddinja mħa\vda tal-lum. ftit hafna hu.m a l-postijier fejn wieħed il1ossu

Gefen, Jafo-Tel Aviv,

u ferħan, hekk kif ħassejna ruI1na afina meta ġejna nkantaw fis-sala ewlcnija tal-Każin tagħkom. L-atmosfera-ġewwa dan ilpost bija waħda miJJ-isbah li stajna niġu offruti biex inkantaw fiha. Mhux biss minħabba l-pitturi impressjonanti li v1ieħed isib fis.sala, iżda aktar u aktar 1nint1aboa l1nerħ ba sabif1a li alina rċevejna mingħandkom, u l-ħbiber~ja miftuħa u l-entużjażmu ta' l-udjenza li ġiet tismagħna ġew1va l-Imqabba. Għalina dawn il-kwalitajiet umani kienu ta' in1po.rtanza kbira. Tant hu hekk illi rritomajna lura d-dar kburin li ġejna milqugħin tant tajjeb, u ma' l -ewwel okkażjoni tkellimna u n·akkontajna l-esperjenza tagħna flImqabba tnas-Sindku u l-Kunsill Muniċipali ta' Tel-Aviv. Njtolbukom ukoll tip1JennettnJaa nikkummentaw rig\vard irtassew

fil-paċi

5 Snin Anniversarju 'Les Etolles d'Or du Jumelage' • l 0 Snin Sezzjoni Żgħażagħ

-

Iżrael

Telazzjonijiet speċjali tagħna malPulizija ta' Malta li ħadu ħsiebna b'kura u attenzjoni kbira u1illmument li wasalna Malta, sa meta tlaqna lura. Il-Pulizija kienu anke magħna waqt li kantajna ġew\va lImqabba. Għalhekk, Sar Galea, nitolbuk taċċetta r-dngtazzjan1enti tagħna gr1aU-privileġġ li offrejtull)a ugħall­ ħidma kbira tiegħek u tal-kollegi tiegħek sabiex torganiZ'.la\vlna lKunċert ġewwa l-Każin tagħkom.

nisperaw u nixtiequ li dan kollu jerġa jiġri fil-futur l Nibagħtu l-isbaħ xewqat ta' saħl)a u prosperità lis-Sindku u Kunsill ta' l-Imqabba, kif ukoll lillKumitat u membri tas-Soċjetà Santa Marija11 l-Banda Re Ġorġ V. Aħna lkoll

Sylvia u Eli Gefen,

u l-Kor Alei Gefen, Tel-Aviv

89


-•

,.,,

~&~

As FARSONS AGfNTS ond Wħolesalers, we stock o

lorge selection of W ines, Spirils ond Alcholic Beveroge~

fogether with o voriety of Snocks, Confectionery, Tobocco Products, Soft Drinks, Mineral W oter, Juices and Mixers.

OPENING HOURS: M on · Fri: 6.00 am · 7.00 pm Sol! 8.00 arn • 1.00 pm

.

'


P r o f i l

Patri Karm Zammit O.P . ... 50 sena fis-Saċerdozju Patri Karm Zammit 0.P. iben ilmejtin Innoċenzu u Karmela xebba Barbara; imwieled l-Imqabba nhar it12 t'Awissu 1927 u n1għammed lgħada, 13 t' Awissu 1ninn Dun Paċifiku Mifsud, fejn tawh l-isem ta' Ġużeppi , Angelo u AJ1tonio. Beda t-tagħlim tiegħu fl-iskola primarja tal-Imqabba u da\vk sekondarji fis-Seminruju talArċisqof fil-Furjana. Imħajjar n1ill-kappillan ta' dak iż­ żmien, il-Wisq Reverendu Dun Lawrenz Spiteri biex jidħol abbati, aċċetta din it-talba u ta' età Żgħii·a beda jagħti dan is-servizz fil-knisja parrokkjali tar-Rabat, li ta ' kuljum kien jgħin l-ewwel quddiesa li kienet tkun fil-5.00am kif ukoll jieħu sehem fis-servizzi kollha li kien ikun hemm

l-istudji

~

fil-parroċċa.

Patri Karm meta qaddes l-ewwel quddiesa tiegħu. 04110153.

Bħalażagħżugħ

ta' 14-il sena, kien jgħin ħafna meta l-knisja parrokkjali ġiet ilnġanfa fid-9 t' April 1942 bilbombi tal -gwerra. Fost l-għajnuniet Li ta, ta ' min isemmi li kien strumentali biex seta' jiġi salvat is-Sagrament. Dao għaliex kien hu personalment li talab lill-kappillan biex ineħħi sSagrament mi ll -artal maġġur u jqieghdu f' post aktar kenni u fi żgur. Dan sar għal ħabta tat-8 .OOam u flistess ju1n, fis-1 .00pm, bomba ġarrfet il-knisja. Fl-14 ta' Lulju 1942, spiċċa leżamijiet ta ' l-ewv<el sena fis Semioarju. Fil-15ta' Lulju 1942ħadu lil għażiża om1nu fl-isptar tal maternità (dak iż-żmien kien fejn illum insibu l-Istitut ta' Cini f'Santa Venera). L-għada, nhar is-16 ta' Lulju 1942, wara nofsinhar, għal ħabta ta' 1-4 .OOpm, pulizija mar jagtitiborn lalibar li ommhon1 tinsab ħażin ħafna. Mingtiajr ebda telf ta' żmien, Patri Karni u missieru telqu j iġru lejn lisptar, u meta waslu mill-ew\vel għarrfuhom li l-mara kienet mietet F'xena ta ' qsin1 il-qalb, kemm Patri

Karm k.if ukoll 1nissieru ntilfu f' ħass hażin u sabu ruħho1n imdawrin minn ħafna infermiera. Kienu żminijiet korob ħafna tal-gwerra, u Patri Karm, il-kbir fost hutu, kellu jibda jieħu hsieb il-familja għaliex missieru kien joħroġ kmieni għax-xogħol u jidħol tard filgħaxija peress li dan kien jaħdem fixxelters. Fit-3 t'Ottubru 1947 ħalla raħal twelidu biex ingħaqad mal-Komunità Dumnikana fil-ktu1vent tal-Madonna tal-Għar fir-Rabat fejn wara għaxart ijien1 ta' rtir , fit- 12 t'Ottub1u ba l-libsa bajda u sewda ta' San Duminku minn idejn il-Wisq Reverendu Patri Ġużepp Marija Xuereb 0 .P. Vigarju Provinċjali. F'din l-istess ċerimonja tawh l-isem ta' Fra Kann u b'hekk beda s-sena tal-prova fin-novizzjat. Wara s-sena tan-novizzjat, il-Ħadd 31 t'Ottubru 1948, għamel ilProfessjoni Sempliċi f~jn wiegħed li jgħix il-voti tal-Ubbidjenza, Kastità u Faqar għal tliet snin, quddiem ilpreżenza tal-Wisq Reverendu Provinċja! Ġużepp Gauci 0.P.. Be<la

5 Snin Anniversariu 'Les Etolles d'Or du Jumelage' • l 0 Snin Seujoni Żeħaiaeħ

tiegħu

fi l-filosofija u tteoloġija fil-Kulleġġ ta' San Tumas D ' Ak\l.iinu fir-Rabat. F l-l ·ta ' Nove1nbru tas-sena 1951, fil-preżenza ta l-Wisq Reverendu Patri Ġużepp Marija Xuereb O.P. li kien il-Vigarju Provinċja! , għamel il-Professjoni Solenni fejn reġa' wiegħed lil Alla listess tliet voti għal hajtu kollha. Fl-20 ta' Diċen1bru 1952, ġie ordnat Djaknu 01.i.ll-Eċċellenza Tiegliu Reverendissma Monsinjur Mikiel Gonzi fil-Kon-Katidral ta' San Ġwann ġewwa l-Belt Valletta. Fid- 19 ta' Settembru 1953, ġ ie ordnat Saċerdot mill-Eċċellenza Reveredissn1a Monsinjur Emmanuel Galea fil-Katidral ta' l-I1ndioa. Patri Karm qaddes l-e\vwel Quddiesa Solenni tiegħu fil-Knisja talMadonna tal-Għar fir-Rabat, nhar ilĦadd 4 t' Ottubn1 1953, megħjun minn ħutu l-Patrijiet Dumnikani, familjari , qrabatu u ħbieb. Wara li ġie ordnat Saċerdot, kompla l-istudji teoloġiċi tiegl1u u fl-istess żmien ġie maħtur assistent sagristan maġġur biex jgħin W Patri Ambroġ Darn1anin li kien qed jirsisti ħafna biex jerġa' jagħti spinta u jqajjem id-devozzjoni lejn ilMadonna tal-Għar. Fit-3 t'Ottubru 1955, Patri Karm ġie assenjat millProvinċja! W.R. Fr. E. Klimeck 0.P. biex iħalli l-Kunvent tal-Madonna talGħar, fir-Rabat u jmur fil-Kunvent ta' Portu Salvu, il -Belt ·v a l!etta, u nominat br1ala V iċi-Kappillan filParroċċa ta' l-istess Portu Salvu li dak iż-żmien ki.e net ħafna akbar milli hi ll u1n. Hu dejjem qeda dan id-dqi.U· mi Il-aħjar. Kien ukoll nominat assistent prokuratur tal-Kunvent. Fil-25t' Awissu1960,permczzta' assenjazzjoni 1noglitija mill-W .R. Prof. Serafin Zarb 0 .P. reġa' ntbagħat lura mill-Kunvent ta' Portu Salvu għall-Kunvent tal-Madonna tal-Għar, fir-Rabat, sabiex jaqdi d-dmir ta'

91


ELECTROCARE 25, Valletta Road, Kirkop. Tel: 21640654, Mobile: 9947 7755 Retailer of:

T.V.s, Video Recorders, Satellites, Hi-Fi equipment, Car Stereos, Speakers, Mobile Phones,

-

and Air Conditioners.

We do also REPAIRS, specialising in Videos, T.V.s, Hi-Fi and Faxes

..JC> STARTING •..,

POINT

DOMEST/C 6: ELECTRIC APPLIANCES St. Thomas Street, Luqa Tel/Fax: 21803017 Mob: 9947 6704 E·ma il:sta rtingpoini@vol.net.mt


Sagristan Maġġur, fejn liadem l\afna u rsista biex ikompli x-xogl\ol filknisja u jkompli jxerred id-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Gllar. Fil-10 ta' Mejju 1962, il-W.R. Provinċja! Patri Serafin Zarb 0.P. assenjah għal ftit taż-żmien fil-Kunvent tal-Madonna ta' Fatima fi Gwardamangia biex ikun aktar viċin tal-Kulleġġ ta' San Albert billi kien inħatar għalliem. Fil-31 ta ' Mejju 1963, għal darb'ohra, l-istess Provinċja! il-W.R. Patri Serafin Zarb 0.P., assenjah filKunvenl la' Ġesu Nazzarenu ġewwa Tas-Slien1a, biex ikon1pli d-d111ir tiegħu ta ' gf1alliem u fl -istess hinjieħu ħsieb li jibda x-xogħol tas-Sala De Porres. Wara ftit taż-żn1ien, dan ixxogħol beda u b' hekk is-sala ta' De Porres reġghet fetħet n1ill-ġdid . Dam fil-Kunvenl ta' Ġesu Nazzarenu sad29 t' April 1979, meta minħabba ċertu raġunjjiet u diffikullajiet personali kellu jħalli l-hajja kon-ventwali u jmur jgħix għal ftit żmien ma' oħtu Ġorġa fil-Parroċċa ta ' San Bastjan f'Ħa1

Qormi. Wara ftit, Patri Karm iddeċieda li jerġa ' j1nur joqgħod fir-raħal twelidu ta ' l-Imqabba, fejn ġie 111itlub mill-

Patri Karm (it-tielet 111ix-xe//11g) meta ġie ordnat saċerdot. 19109153.

W.R. Kappillan ta' dak iż-żmien, Dun En1n1anuel Vella, sabiex jgħ inu fixxogħol pastorali ġewwa l-Parroċċa mint1abba li kien hawn nuqqas ta ' saċerdot i . Beda dan ix-xogliol pastorali fil-21 ta' Settembru. Patri Karm. lura f'pajj iżu. ġ ie 111ilqugh tajjeb ferrn u b' i1nliabba kbira. Kienu ħafna li apprezzaw ilħidma pastorali u ġeaeruża tiegħu. Patri Karm deije111 fittex li jaqdi sa fejn jista' lil kulħadd, b'mod speċjali lillmorda, li ta' ku.11 ġimgħajmuriżurhom ujqarbinhom. Għrunel żmien jaqdi 1-

parruċċani 1niJJ-uffiċċju

parrokkjali meta l-kappillan kien ikun barra n1illParroċċa. Dan ix-xogħol għadu jagħmlu sal-ġurnata tal- lum. Fl-aħflarnett, f ' isem is-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V u . f'isem l-Imqabbin kollha , nixtieq nawgura l-festi t-tajba f'gfleluq iJhan1sin sena bħala Saċerdot li ser jiġu ċċelebrati f'Settembru li ġej . Jalla lMulej Ġesu u l-Madonna j komplu jħarsu lil dan il-qaddej t' Alla fil-ħidma pastorali tiegħu fostna l-Imqabbia. Ad multos annos.

do nol waste your time going around stop at

~

'ICEĦ

Jpanparts ! j(

13!t•Jll;{•J:Afi

1~3:t•)•I•l

where you will find

everything under one roof More brands available... •

Qrendi Road, Zurrieq (Ħdejn l-Armerija) ZRQ 04. Tel l Fax: 21 642465 5 Snin Anniversarju 'Les ftoiles d'Or du Jumelage' • l O Snin Sezzjoni Zgħaiagħ Festa

S.~nta

Marija

93


For All Types of

wrought iron works: • Balconies • Staircases

• Gates • lron Furniture

. • Pregnant Windows • Farmhouses etc ... Sejba Road, Mqabba (Behind Old Runway)

Tel: 21640779 Mob: 9945 0836


Veteran tal-Konvoj ta' Santa Marija kitba ta' Gardner Bell

Is-sena l-oħra rajna f'pajjiżna lkommemorazzj oni tas- sittin anniversa rju tal- was la tal-konvoj epiku n1agħrufbħala ta' Santa Marija, u għall-Ingliżi bħala Convoy WS5.21.S - Operation Pedestall. Dan lavveniment qanqal fija emozzjonijiet personali, gt1al iex xtaqt t1afna li nirrappreżenta lil missieri li serva fuq bastirnent tal-iskorta f'dan il-konvoj, u li sfortunatament miet ftit tas-snin qa bel. Ma kienx possibbli li nirrappreżentah uffiċjaln1ent, iżda ddiżappunt ittaffa xi ftit billi ltqaj t ma' veteran li kien serva fuq l-istess bastiment 01iegħu . Kulliadd jassoċja 1-konvoj 1nalvapur erojku Ohio , u bla dubju dak kollu li rnexxielu j wettaq kemm lOhio kif uko ll l-ekwipaġġ tiegħu huwa im1no.1tal i. Iżda k ie n hen11n basti1nenti oħra fil-ko n voj u ko ll , li kollha għaddew minn jiem ta' nfern sabiex il-fdalij iet tal-konvoj setgħu jaslu f'Malta. W iet1ed rn inn dawn ilbasti1neo ti kien id-Destroyer tat-tip Hunt (Kaċċa), !-!MS Wilton., u fost lekwipaġġ tiegħu kien hemm 1nissieri (T hon1as Bell) u .Ti ni Bates, U-veteran li ltqajt miegħu s-sena l-oħra. Missieri kien ta' spiss j irrakkuntali ġrajjiet taż­ żmien il-gwerra, speċjalment dawk li kellhom x'jaqs1nu 1nal-operazzjonijiet fej n k ien involut il-Wi ltoo. Ħafna minn da\vn l-istejjer ġew ikkollaborari rninn Ji1n Bates meta tkellimt miegħu . Wara li ħadu sehern f' di vers i konvojs lejn ir-Russja, u preċiżament wara l-konvoj traġiku magħruf bf1ala PQJ7 fl-ibħra kestii n ta l-Atlantiku tan-Nord, il-Wilton ġie ordnat sabiex isalpa lejn Ġibiltà ħalli jiffonna parti mi li- iskorta ta' ko n voj li ddestinazzjoni tiegħu kienet ghadha mhix magħrufa. Meta eventwalment l-ekwipaġġ sema' li l-konvoj kien dest inat lejn Malta kien hemm

atmosfera ferriħ ija, għaliex wara lkesħa tal-Atlantiku u tar-Russja, dan il-konvoj kien qiegħed jitqies bħala cruise fi l-Mediterran! Msie ken, ke1nm kienu niarru żmerċ! L-Ingliżi kienu determinati li dan il-konvoj jasal sa Malta, iżda daqstan t ieħor kienu determinati l-Germaniżi u t-Taljani li jeqirduh. Fl-ewwel ġurnata \Vara li l-konvoj telaq minn Ċ ibiltà, l-e\vwel vittma kien l-Aircraft Carrier HMS Eagle li għereq f' inqas minn silt minuLi wara li ntlaqat1ninn erba' to1pedoes sparati minn sottomarin Gern1aniż, il-U73. Jim Bates qalli li dak il-ħin il-baħrin kienu qegħdin j ilagliqu x-xen1x fuq ilgverta tal-Eagle. 11-Wilton kien fuq in-naħa ta' ġewwa tiegħu u meta lEagle beda jinqaleb setgħu jaraw il-

baħrin

u l-aj ruplani j iżżerżqu għal ġol­ baħar. Ma setgħux j ieqfu biex isalvaw il-baħrin minħabba li ġew ordnati sabiex jibqgħu sej rin u jħall u x-xogħol ta' sa l vataġġ g ħ al ħadd i eħor Destroyers oħra b'heffa kbira bdew għaddejjin żigużajk jippruvaw j immarkaw is-sottornarini fuq l -Asdic, apparat apposta għal dak ix-xogħol. Nifcakar Jj missieri kien qalli li mietu rnhux ftit minn dawk li k ienu fil-baħar minħabba l-effetti tad-depth charges s parati lejn dawn is-sotton1a1·ini, u splodew taħt l-ilma. L-Eagle kienet l-ewwel vittma u ftit wara bdew imutu vapuri oħra, kemn1 merkan tili ldf ukoll tal-iskorta. U-W il ton għadda mill-infern personali t iegħu m.eta f' azzjoni waħda ġ i e attakkat ħdax-il darba minn divebon1bers iżda b'xorti taj ba ma sofriex danni kbar. L-a ttakk i kienu jkunu kontinwi u kien hen1m ftit li xejn ċans ta' n1istri.e ħ . Jim Bates jirrakkonta meta fl-eqqel ta' battalja tant kienu sparaw li l-munizzjon kien spiċċa u biex ma jkunx he111m waqfien flis parar u sabiex ifixk lu u j aħsdu lglladu, ġew ordnati li jiġu sparati star

shells! Oriġinarjament

Jim Bates quddie11iil·pitturatal-Ko11voj, issena l-ofira..

il -Wilton kien

j ifforma parti minn Force Z , li kienet il-qawwa ew lenija tal-ko nvoj u li kienet tinkludi 1-Baitleships u lAircraft Carriers. Kien ippjanat li din U-Forza kellha ddur lura meta tasal f'post nlagħruf bħala Skerki Bank qabel ma tidhol fil-fliegu bejn Sqallij a u t-Tuneżija, xi 250 mil 'il bogħod minn Malta. Pero qabel nla seħħet di n il- man uvra, il - Wilton ħa pos t idDestroyer Bran1hatn li kien baqa' lu ra mal-vapur merkan ti.l i Deucalion, li kien milqut u li aktar tard kelli jiġi 1ngharraq. B ' hekk issa l- W il ton ifforma parti mill-Forc.e X li kienet ilclose escort, jiġifieri li jes korta 1-


Kull ma trid gball-ġn1en u gbar-raba, sustanzi eċċ. Gba/l-pets mediċini għall-annimali kollha. Ġwies u affarijiet ghall-kaċċa, insib u sajd, hniex ta' Limperyal ta' ban-a u reels, qasab, snanar u swivels u

kaxxa tal-p/astic tas-sajd, eċċ. La.nza, spag tan-nar, nases u dqiq_ tal-ful,

Qrendi Road, Zurrieq

eċċ .

Tel: 2164 9727

l

l

Hand Tools Supplier Available from all leading ironmongeries 'Fiorella', 65, Triq Ġuże Abela, Żejtun. Tel: 2167 3719 Mobile: 9947 5154


"HMS Wilto11" (L128) -Destroyer tat-tip Hunt.

konvoj sa Malta u mhux li jdur lura rnal-bastin1enti l-kbar. Bi sfortuna kbira firxa ta' torpedoes sparati minn sottomarin wieħed, l-Axum (Taljan), laqtet tliet vapuri · żewġ Cruisers (Nigeria u Cairo) u t-tanker Ohio. Qabel ma għereq il-Cairo , il·Wilron salva mijiet mill-ekwipaġġ tiegħu u ġie ordnat biex imur lura bihom lejn Ġibiltà. Missieri qaJU li l-kaptan tal-Cairo ried jinżel mal-bastiment u ke llhom iinorru erba' bahrin ghalih. Meta staqsejt lil Jim Bates fuq dan, ikkonferma u qalli li bde\v jgħajtulu minn fuq il-Wilton, "Corne on! Co"ie on!" . Peress li J. Wilton kien pjuttost bastiment żgħir ma kienx hemm spazju biżżejjed għal dawk kollha abbord, iżda l-ekwipaġġ tal-Wilton, bi ħniena kbira u b'turija ta' fraternità lejn ħuthom il-baħrin il tiema tal Cairo , ċedewlho111 il-braned tagħhom u fittxew postijiet oħra. Fil-fatt , waqt

ir-rijunjoni tas-sena l-oħra, meta lveterani kienu qegħdin jiffirmaw il kotba, uħud minn dawk U .kienu fuq il-Cairo ffirmaw lil Jim Bates b'dan il-kliem: " Grazzi, Wilton". Fl-istess ħin il-Wilton kellu jiskorta n-Nigeria wkoll lejn Ġibiltà gt1aliex il-ħsara li ġarrab dan il-bastiment kienet konsiderevoli. Dak il-ħin l-Ohio kien qieghed jaqbad u missieri qalli li kien infern tan-nar - t1uġġieġa waħda kbira; setgl1u jħossu s-sħana tiegħu, speċjalment nieta daru dawra n1iegt1u u xtaqulhom "Good Luck" hekk kif ġew ordnati lejn Gibiltà. Malli waslu ħernnlhekk, il-Wilton intlaqat minn Aircraft Carrier hekk kif kien ser jitrakka mal-moll! Jim Bates ġie diversi drabi Malta iżda qatt ma rnar l-Imqabba. Is-sena l-oħra ġibtu jara l-pittura 1naestuża tal-Konvoj ta' Santa Marija Jj heffiln fis-sala prinċipali tal-Palazz Santa Marija. U spjegajtlu wkoll ir-rabta

Jim Bates j'Gibilta, l 942.

li għandu dan ir-raħal malKonvoj ta' Santa Marija, speċjalemnt il-mod uniku kif jiġi mfakkar dan lavveniment fi żmien il-Fes ta. Ħajjartu jiġi għall-Festa ta' din issena u l-Ku1nitat tas-Soċjetà Santa Marija u Banda Rc Ġorġ V ġentilment stiednu biex jattendi għall-Programn1 tal, Festa bħala mistieden distint. Hu aċċetta u jinsab ħerqan ħafna biex jieħu sehem fiċ­ ċelebrazzjonijiet, u żgur U din ser tkun il-qofol tal- ġita tiegħu . Mingħajr dubju Jim ser jieħu memorji sbieħ u nostalġiċi lura miegħu. Biex nagh laq, nixtieq 11ipproduċi traduzzjoni ta' ittra li kiteb Jim Bates speċjali

riċenten1ent:

Rikonoxximent lejn il-poplu Malti Kont fern1 kburi u onorat li f' Settembru li għadda attendejt bliala veteran fis-sittin anniversru:ju tal-Konvoj ta' Sànla Marija. Waqt dawn iċ-ċelebrazzjonijiet aħna lveterani, kollha kemn1 aħna ġejna trattati bħal Li kieku konna rejiet. Qatt ma ninsieha, speċjalment ir-re-enactment tat-tanker Ohio diel\el fil-Port il-Kbir. Nal\seb li fostna ma kienx benlDl għajn waħda xotta, inkluż tiegħi. Minn mindu spiċċat il-gwe1Ta ġejt Malta diversi drabi u dejjem sibt il-poplu Malti dħuli u ġeneruż. Insemmi eżempju ċkejken. Darba n1innhom waqt dawn iċ­ ċelebrazzjonijiet kont fix-xatt tas-Sliema nara li s-suġġett ewlieni kien is-sittin anniversarju tal-Konvoj iżda kien bilMalti. Staqsejt jekk stajtx nak.kwista gazzetta bl-Ingliż u sid il-ħanut sen1għatni. Għalkemn1 kellha ħafna x 'tagbmel, bagħtet liJ-lavranta tixnili gazzetta u lanqas biss riditni

nhallasha. Kull darba li kont itnmur għandha kienet iġġibli gazzetta fuq il-mejda. Dan huwa tipiku. ta' kif sibt lillpoplu Malti. Intom ukoll poplu qalbien.i u kuraġġuż ħafna sabiex għaddejtu iżjed minn sentejn ta' bumbardamenti kontinwi. Inton1 balejtu ferm aktar milli batejna aħna. Kull ma għamilna àħua kien il-biċċa tagħna li ngħinu. Nixtieq nirringiazzja lil Gardner Bell li kien strumentaU sabiex stajt inkun hawn maghk6m fil-Festa tagħkom. Missier Ga[dner kien fuq l-istess vapur miegfi.i waqt ilKonvoj ta' Santa Marija iżda sfortunatrunent ħalliena xi żmien ilu. Il-ħabib tiegħi Gardner għen ukoll Sabiex itt;ieni ġimgħa ta' wara ċ-ċelebrazzjonijiet tas-sena l-oħra kienet wafida memorabbli għalija. GRAZZI U ALLA JDERIKKOM.

Jim Bates (Ex-Royal Navy)

97


-

www.peugeot.com.mt

Tl-IE PEUGEOT 206

IRRESISTIBLE

206 PEUGEOT. ENGINEERED TO BE ENJOYED.

Michael Attard Ltd.· National Road, Blata l· Bajda •T: 2123 8854 Psaila Str.,,t. StaVenera •T: 2144 93 l2 E: sales@michael-attard.com

Gozo S•b·agenc:Ami.rd A•to Dealer, Mgarr R.d, G ħajnsielem · T:2155 9453


Attivitajiet Soċjali u Kulturali • Mill-Kumitat Centrali Trofew Chev. George Martin -Attivist tas-sena 2002 Ghal darb'oħra fuq inizjattiva tal-familja Martin, ġie onorat l-attivist tas-sena. Fil-fatt din kienet it-tielet sena konsekuttiva li ġie ppremjat dan l-unur. Is-sena 2002 messet lis-Sur Francis Sciberras. Frans, kif insibuh ahna, tista' tgħid li huwa involut f'kull qasam tas-Soċjetà tagli na. Attiv 1nal-Banda Re Gorġ V, fejn f"kull servizz u okkażjoni jieħu ħsieb l-istandard tal-Banda. Frans huwa \vkoll attiv fl-armar tal-festa, b'mod speċjali fil -manutenzjoni tiegħu kif ukoll issibu jagħti daqqa t'id fl-armar tan-nar ta' l-art. Attiv ukoll fit-ti żji n tal-knisja parrokkjali. Frans għandu jkun ta' eżcrnpj u ghal ħafn a n1inna, fejn juri interess l$ S 11r Prans Sciberras (-'·ellug) jċdher jirċievi 111i11glla11cl is·Sur Normann f'dak kollu li jkun qieghed isir matul is-sena Martiu l·unur "L-Attivist uis-Sena". kollha. Nistgħu nqisuh bliala forċina ghalina lKumitat u bla dubju jimmeritah dan l-unur. J"Alla fil-futur is-Sur Francis Sciberras jibqa' jagħti l-kontribuzzjoni tiegħu bħalma ilujaglimel tul dawn l-aħħar snin. Prosit mill-ġdid. 0

L-aqwa talenti Maltin fl-Imqabba l'a' kull sena, għal dawn l-ahħar għ axar snin, ġew 1nistiedna ġewwa l-lokal taghna l-aqwa kantanti u dawk involuti fl- ispettaklu. Ilpopolarità ta' dawn l-attivitajiet sajfin żdiedet mas-sniD u llum saru attivitajiet regolari fil-kalendarju kulturali ras-Soċjetà taghoa. Ma' artisti stabbiliti, rustiednu wkoll artisti li jkunu fil-bidu tal-karriera tagħhom. Din is-sena wkoll ġew mistiedna għadd ġmielu ta' artisti sabiex joffru spettaklu fil-pjazza tagħna, bħalma huma Lynn Chircop, Pabrizio Faniello, Julie u Ludvig, u Bronk Productions fost l-oħrajn . Dawn l-attivitajiet jittellgħu b'i1npenn mhux żghir, meta wiel1ed jikkunsidra li waqt li nkunu għaddejjin b1-am1ar tal-festa n aħsbu wkoll sabiex nikkordinaw dawn is-serati. Biss, ir-rispons tagħkom flattendenza jimliena bil-kuraġġ sabiex in.komplu norganizza\v attivitajiet ta' din ix-xorta.

ll-ka11tata popolari /ra Losch waqt aJtiviJà U saret fil-pjawi 3010712002.

5 Snin Anniversarju 'Les f:toiles d'Or du Jumelage' • l 0 Snin Sezzjoni Żgħaiagħ

99


ewe ers •

Dun Gużepp Zammit Street Żurrieq - Malta. Tel: 2168 0760 Business Hours: Monday to Friday: 9.00a.m. - 12.00p.m. 4.00p.m. - 7 .OOp.m. Wednesdays & Saturdays : Half Days

The Village Shop Triq l-Aħwa Ghigo, Mqabba

Fejn tista' ssib oġġetti li jiswew l.ml biss u aktar affarijiet bi prezzijiet irħas Ftuħ: Tnejn - Ġimgħa • 9.00am - 12.00pm - 4.30pm - 7.00pm

Is-Sibt • 9.00am - 12.30pm

Mobile: 7999 9912


oseph Ellul B.E.M. 1898- 1961 kitba ta' Joseph Farrugia

Fi l-lista ta' l-ismijiet ta' dawk li ġew fehem din l-importanza u ta sehem kbir,anke onorati bil-British Empire Medal fl-ewwel tasb'sagrifiċċju personali , meta gf1araf iżomm sena 1944, insibu dak tas-Sur Joseph Ellul. il-generating station taħdem skond iJ-ħtiġijiet Malta daħlet fl-għawġ tat-Tieni Gwerra tal -bażi f'Kalafrana. Dinjija sa minn kmieni fil-għodu la' l-gt1ada Fuq rakkon1andazzjon i ta' Air Vice li l-Italja ssieħbet mal-Ġermanja kontra lMarshal Sir Keith R. Park, b'għarfien għall­ alleati. It-toqol tal-gwerra kien qed jinħass kontribut indispensabbli mogħti mhux biss mis-suldati u l-piloti li ddefendew b 'dedikazzjoni u lealtà matul it-Tieni Gwerra il-gżira iżda nii ll-poplu kollu li sofra Dinjija, r-Re Ġorġ VI għoġbu jonora lil moralment m.ill-beżgħat ta' telftal -ħa.ija, tifrik Joseph Ellul bil-British Empire Medal. ta' djar u t-telf tal-ġid, sew tieghu kif ukoll ta' Fl-1959 kell i x-xorti nagħmillu żjara filwliedu, u fiżikament mill-ġuħ 1nint1abba aPower Suaion ta' Kalafrana u stajt nifbem nuqqas ta' provvisti. Il-ħaddiema ċivili taskemm kien kuntent u kburi li rnexxielu Servizzi taw sehemhom bil-kbir fit-Tieni Joseph Ellul BEM jżomm l-istazzjon fejn qatta' hid1net għomru Gwerra, hekk li wħud minnhon1 iddistingv•ew Ħajr: John Ellul b'mod irnpekkabbli. irwieħhom għall-kontribut siewi li taw. Joseph Ellul kien mahbub u rispenat Fosthom insibu lill-kompartijott tagħna ħafna sew minn sħabu l-ħaddiema kif Joseph Ellul. ,ukoll mill-uffiċjali ta' l-istazzjon. Meta Joseph Ellul twieled l-Imqabba nhar rtira mix-xogħol kien ippreżentat it-28 ta' Frar 1898, iben Ġovanni u b'arloġġ bħala tifkira tax-xogħol siewi Marija nee' Psaila mwielda l-Qrendi. mwettaq minnu. Il-kitba fuq l-arloġġ Bħaż-żewġ ħutu subien , lndri u taqra hekk: Rajmond, Joseph ingħata l-edukazzjoni ll-MedaljaBEMfaċcata u wara "To l. Ellul B.E.M. on retiring after 111ogħtija liċ-ċittadini f'dawk iż-żminijiet, 46 years service ai the Air Station Kalafrana 1913 u fl -1913 kien impjegat bħala 'apprenlice 1nechanicaljitter 1959." mar-responsabbiJtà tat-tħaddim u t-tmexxija tal-Power St.ation ta' Kalafrana, li wara kollox kien U-mira ta' l-għadu Hajr: Is-Sur Joħn Ellul AIA., CPA. sa mill-ewwel jum tal-Gwerra. Is-Sur Anthony Mangion Lic. D., M.A. (Shef.) Naturalment matul il-Gwerra,il-provvista kontinwa talkurrrent e lettriku kienet essenzjali hafna. Is-Sur Ellul li:e!•r612.ce:-

. .u!QW}<SSl•fl'l · !le><

!,..,.._ e_ MM ,

.

liCCZ't:lC:Jt cci;.gro':ii!a d:.ou.a ou 7~ur ' 8•.1.rd

e~ the- ~itieh

l

t=;i:o Jie;·d al.

.

ao gnt!fied · thàt. B1e. XS.Jei'ti, !he KUg, ~

~ r.:•Q.iou:1l7 ncogniud. thc cf'forta ot . P"Otl'l'ld a-u.tt durlq U-..e in-t•1111i•e

·u

'llhie~

.rou pl.a,,roll o.

~:st

wor't?lf

Our c.tTili· . u. • t!,g ht'i.rlg . -·~ )(A}.'ta,

.

pir~ .

bo· .ui: cow~ lSiSf Ult'€11.:,ii9 coog:r~t\U.atioz:a

a!.ao.

Silta 111i11n gazzetta l 0 Snin Sezzjoni Żgħażagħ

l0l

~!> · Oodve·r ·1 U:·

.


â&#x20AC;˘ (ID-DIELJA) ĹťURRIEQ

TELEPHONE: 2164 9590

Manufacturers of fine quality bricks and interlocking paving system to a variety of designs and colours. this is operated by a computerised controlled plant capable of producing 8000 hollow concrete bricks a day.

Suppliers of concrete mix, capable of producing 80 cu. metres per hour. Suppliers of steel rods and straps. The company undertakes all construction, ci vii engineering excavation works.

and


Gita mimlija mistrieħ u divertiment l<itba ta' Dr. Charles Sciberras

U-ġita

annwali ra' wara l-Festa tal-Patruna Tagħna Santa Maiija issa daħlet sew fil-ka lendarju ta' attivitajiet kulturali organiztati misSoċjetà Santa Marija. Għas-sena 2002,l-għada.ijar, xma.ijar, widien u muntanji ta' Tirol ipprovdewlna lpost għal ftit ġranet ta' nlisu·ieħ. Bħas-snin ta ' qabel, inqdejna blespe1jenza u s-servizzi li joffrunla 1Brittania Tours. U-gwida kien issur Gaetai10 Calleja li b ' ħ ila liema bħalha u b'żelu kbir 1\ariġna sodisfatti mi Il- bidu sal-aħħar. Ħallejna xtutna nhar il-Ġimgħa, 23 t' Awissu fl-2.l5p1u bit-titjira KM 4900. Madwar sagħtejn wara konna fl-ajruport ta' Zurich fejn i ltqajna ma' Gaetano. Sa mill-bidu nett kien hemm arja ta' armonija sħiħa u koperazzjoni mill-akbar sabiex dlonk qbadna t-triq bil-coach, misjuqa mis-sewwieq simpatiku u istruwit Patrick. lejn il- v ill aġġ turistiku ca' Pfunds ġo l-Awstrija vjaġġ li ħadilna kważi erba' sigħat sħaħ . Gaetano, sa miU-ewwel battuti tal-ġita beda juri xi jsarraf għax matul it-t1;q kien il-ħin kollu jħabbel moħħu biex jispjegalna u jdaħħalna fl-isfond ta' dak kollu li konna għadde.ijin minn u. Is-sistemaz;,joni fi l-I-Iote] Tyol kienet waħda trankwilla u mingħajr intoppi. Din il-lukanda, li tinsab filqalba tar-raħal Pfunds, kienet attraenti ħafna u attrezzata b'ħafna faċilitajiet fosthom indoor swin1ming pool. Pfunds huwa raħal żgħir turistiku u pittoresk qalb l-gholjiet u l-muntanji ta' Tirol. ll-r1sejjes ta' lilma tax-xmara lnn u l-arja friska u safja ta' dan ir-reġjun mill-ewwel

Ritratt tal-grupp viċin il-"Lago di Resia" - L-Italja. neħħew

it-telqa sajfija li aħna mdo1Tijin biha. Is-Sibt filghodu, f'te1n p millisbaħ, bdejna b' eskursjou i impenjattiva ħafna li ħaditna fit-tliet pajj iżi ġirien,jiġifieri l-Awstrija, lIsvizzera u l-Italja. h·-rahal attraenti ta' Ardenz - post protett mill-Unesco - ta bidu għal dan il -vjaġġ . It-toroq dojoq u msen·pin kif uko li id-djar antiki bil-bibien baxxi u mżejnin bi fjuri u murali kienu ta' attrazzjon:i speċjali. Ta' ġmiel null-akbar kien il-wied ta' Engadine bl-isfond talmuntanji u glaciers Alpini. Ilpreżenza tal - ħafna gliders u ajruplan i privati u Lussuii rnalajr

1neta l-ilma jiffriża fix-xitwa. Biex morna lejn l-lfalja użajna 1-0.ften Pass u 1natul diil it-triq Stajpa. nam1niraw is.sbuħija naturali u bla n1ittiefsa tal-Park Nazzjonali Svizzeru. Wara waqfa qasira t"uq i lquċċata tal-rnuntanja, bdejnan-ciżla gl1al ġol-wied li wassalna fil-vi llaġġ żgh ir ta' Munstair. Il-preżenza tasslaleb u statwi reliġj użi kienet tirrifletti sewwa s.-sentin1en ti

fakkruna li konna biS\vit l-ajruport

reliġjużi

ta' St. Moritz,

l-ogħla wieħed

ilEwropa, n1adwar l ,500 n1etru 'l fuq mill -baħar. Ovvjament St. Moritz urictna ftit xi tfisser ħajja lussuża għax l-aktar li kienu jispikkaw kienu l-karozzi sportivi u lussużi, k:ifukoll il - ħw ienet ta' klassi n1imlijin

S Snin Anniversarju .-Les Etoilies d~Or du jumelage' • l 0 Snin Sezzjoni ŻgħaŻagħ

ħwejjeġ

bi prezzijiet fenon1enali. Passiġġata madwar Lake St. Moritz taħt il-ħarsa sewdenija ta1-n1untanja Beruiua ġabitil 11a ftit serl'tan . Ta' min wieħed jgħid Ji din l-għadira tintuża għat- tli el aq taż -żwiemel

ta' dawn

nitpaxxew

l-inħawi.

bis-sbuħija

Stajna

tad-djar antiki, bil-faċċati tagħ hoin impitu·a b'affreski, ħafna minnhom b'teo1a reliġj uża. Wara ftit mumenti ta' ġabra fil-kappella antika ddedikata l il Santa Marija f'dan il-villaġġ komplejna t-triq li wasslitna ġo l-

103


~

}'\./)

r;

OVIE

AND

WJ'J;,1

Hi-Fi & Video Centre

.

Tel: 2164 2460, 7986 1743, 9940 4781

~'

E-mail: movie_land@hotmail.corn

• Servizz ta' kiri ta' films fuq VIDEO u DVD

Issa wkoll:

• Bejgħ ta' Hi-Fi, TVs, satelliti, mobiles u aċċessorji • Sistemi SURROUND DOLBY DIGITAL u DTS • Prodotti u servizzi oħra bħal tiswijiet u żviluppar ta' ritratti

•Servizz. ta' DVD re_cording: żo1n1n il-memorji tiegħek għal dejjem - aqleb il-home videos tiegħek ,,, .fiuq DVD ...

Philips DVDR890 DVD Player/Recorder li tuża l-aqwa tekno loġ ija moderata tad-ditta Philips!!

HUM/\X ana ..aa••z AGFA <I> COME S V/SIT US - YOUR ENTERTAINMENT /S OUR CONCERN!!!

Bll5L

Gasan Mamo lnsurance WE DO HELP


Italja propju fil-belt ta' Glorenzafuq ix-xmara Adige. Is-swar antiki kif ukoll il-bejgt1 ta' l-ikel tradizzjonali kienu ta' interess speċjali . Lura lejn l-Awstrija, pero din id-darba mirReschen Pass u għal diu-b'ohra xxenarju sabiħ li rajna ma tantx jintesa malajr. Għalkemn1 J -għejja kienet tinħass fuq kulħadd, il-ġurnata ma spiċċatx hawnhekk. F ' dik il-lejla kien organizzat ġo Pfunds kunċert ta' daqq u żfin fo lk loristiku stil Bavariż. Fej n jidħol id-divertiment ma tantx ser issib nies li j oqogħdu lura u għalhekk l-attendenza tagflna kienet nu1neruża. Ix-xarba tal-birra u ż-żfin nef1ħew kull sinjal ta' għejja u ferrħu Lil kull min attenda. Bdejna l-ġurnata .Jal-Hadd b'quddiesa fil-knisja parrokkjàh ta' Pfunds li hi ddedikara lil San'f'ien-u u San Pawl. Kienet esperjenz.a

ta' madwaru. Wara nofs in-n har kien imiss li nżu.ru t-tlett irħula ta' Ladis, Fiss u Serfaus li hun1a aktar magħrufa bħala ski. resorts . Ladis kompla jimmeraviljana bil-ġmiel li n-natura għoġobha żżejnu bih . lrReblaus Restaurant offrielna ikla bnjna bl-isfond tal-għadiraLanderer u l-kastell Laudegg. F ' Serfaus, pern1ezz tal-cable car, tlajna fuq iln1untanji biex wara nlixja 1natul il111ogħdijiet wasalna fuq il-quċċata tal-muntanja Lazid, 2,350 metru ' l fuq. Il-ħsejjes kontinwi tal-qniepen marbutin madv1arl-għenuq tal-baqar dlonk fakkru.na Jj f' dak l-għoli, wara ko llox., ma konaiex waħidna. Filgħaxija attendejna għall -kunċett mużik.aJj mtella' nlill-Brass Band Musikkapelle Pfunds. Staj na oammiraw·il-tilla mużikali ta' dawn il-mużiċisti dilettanti.

l r-raħal pittoreskfejn ko1111a a//oġjati - Pftu1s - Awstrija. sabiħa ħafna.

Matul il-cnixja madwar ir-raħal ta' Pfunds stajna na1nnJiraw l-arkitettura tal-bini. speċjalment il-galleriji ta' l-injam skolpit u l-effetti maħluqa bl-ilwien naturali tal-fjuri li kienu q iegħdin iżejn u lill-istess bini. Ix-x1nara Inn u l-muntanji ġgantesk:i mlibbsin bissiġar taċ-ċipress ipprovdew l-isfond ghat-trankwillità li teżisti f 'dan ilvillaġġ turistiku. Mixja matul ittrejqa ' Via Claudia - l-istess triq li n1xew fuqha r-Rumani madwar elfejn sena ilu - wass litna sal-quċċata ta' waħda niinn dawn. l-għoljiet. Minn hemmhekk stajna naraw dehra panoramika li kienet issahb.rek bissbuħija

naturali: Pfunds u l-int1awi

It-Tnejn kienet ġurnata ohra ta' in1penn peress li kien imiss li nżun1 Kauner lal, reġjun ta' m untanj i gLaciers Alpi111.. lr-ral:ial ta' Prulz bdielna t-triq li ħaditna ġol-\vied KauneJ, wi eħed 1ni ll-jsbaħ -widien naturali tat-urol. Mit-triq in1serrpa stajna naraw il-kastell Bernegg li kien jintuża għ al l-kaċċa millImperatur Massimiljanu. It-triq Panoran1.a li twasslek sal-glaciers infetħetfl-1980 u hija:twilan1adWat 27 kilon1etru. Matul din it-triq għaddej na minn bisw it l -akbar ġibjun ta' l-Awstrija t' Isfel, il-ġibjun Gepatsch , Ji hu twil sitt kilometri u jesa' ma<lwctr 138 milj un nietri kubi iln1a. Dan jissuplixxi l-enerġija

~ Snin Anniversarju 'Les Etoiles d'Or du Jumela11e' • l 0 Snin Sezzjoni Żgħażagħ

elettrika l i r-reġjun . Il-mod kif in bniet id-d iga hija xi ħaġa tal iskantament u għal ħafna dan il-post offra x- xenarju għar-ritratti kommen1orattivi. Permezz talcoach bqajna telgħin matul it-triq sake1nm wasalna sal -parkeġġ hdej n Gletscher Resta.urant daqs 2,750 metru għoli. Hawnhekk.għalkemm kienet arja xi ftit friska staj na ngawdu l-glaciers A lpini. Is-siġġu lift kien ta' sfida għa'l ħafna, kbar u żgħar, u permezz tiegħu tlajna aktar 'il fuq sal-quċċata ta' Kaunertal 3,000 metru. Id-dehra panorainika ta' taħtna, i1nżejna bil-lewn .li adrani tal - widien u foresti , kienet ta ' kuntrast qaw\vi mal- bj uda ta ln1untanji li konna n1dawrin bih om. Mixja oħra matul il -mogħdijiet wasslitna sa Dreilanderblick minn fejn wieħed seta' jara t-tliet pajjiżi, l-Awstrij a, l-Isvizzera u l-Italja. Dawn ix-xeni ta' sbut1ija u meravilja naturali żgur li ser jibqgħu impressjonanti fil-memorji tagħna gt1al bosta snin. Mill-ruja friska talmun tanji nżilna fil-belt ta' Landeck fejn ba.u·a li kellna ftit mumenti. ta' mistrieh, sibna \VkoU l-opportunità għas-soltu xiri ta' ħwejjeġ11 affarijiet oħra utli. Wieħed jiskanta kif wara eskursjon i i1npenjattiva bl'lal din, kien għad fadlilna l-enerġija u ssaħħa l i filghaxija, fuq inizjattiva oħra ta' Gaetano, im1norru nilagħbu 1-bowling ! Il-briju kien kbir u ovvjament ix.-x.orb tal- birra 1na naqasx. Mawra sal-Ġern1anja kienet flokha wkoll. Glladdejna n1illinħaw·i t<tl-w·i ed Otz.i, il-p0sl faoroi fejn fl-1991 nstab il-ġisem inunu1nifika.t ta' bniede111 li klon jgħix n1 adwar 5,000 sena ilu, bie-x wasalna f'Mosern, ir-raħal fejn kien waqaf ukoJJ il-pittur Ċ€.l ebri tarRinaxximent Albercht Durer hu u sejjer lejn Venezja. Ġnien sabiħ jospita l-Friedengloiz.ke li l-qanpiena tiegħu - il-Qanpiepa tal-Paċi tindaqq k ulj um flnofs in-nhar biex tfakkar lil klllħadd fil-patt ta' paċi li jeżisti bejn l-istati li jiffurmaw irreġjun Lal-Tirol. Waqfa oħra f Seefeld ipprovdiet lil xi wħud rikba

105


GOLD LADY

JEWELLERY GOLDSMITH & SIL VERSMITH

:' '

'

~'!X

~

MANUFACTURER & REPAIRS

Shop: 08.30 · 12.00 16.00 · 19.00 p.m. Sir Paul Boffa Avenue, Zejtun.

Tel: 673928


fuq il-karozzn għal dawra rnadwar il-villaġġ u l-boskijiet tal-inbawi. Ittriq wasslitna ġol-Ġern1anja fil-belt ta' Garn1iscb-Partenkirchen fi rreġjun tal-Baviera. li-murali u disinji oħra rnpittra fuq il-faċċati taddjar, kif ukoll il-lukandi u hwienet lussużi kienu ta' interess speċjali f'din il-belt sabiħa. It-Trastevere Restaurant ipprovdielna ikla bnina li koinpliet tiin Jiena bl-enerġija għall-kumplament tal-ġurnata . Xi ftit tad-diżappunt kien il -fatt li f' daqqa wahda bdiet nieżla xita qawwija li għalkemm ma dami.lx, kienet biżżejjed biex inħassru l-boat trip fejn il-muntanji Zugspitze. Glial dan i d-diżappunt , Gaetano pattihielna bis-sli iħ gliax wara l-ikla ta' filgħaxija, hadna naraw'Tyrolean Nigh.t. F'din is-serata hekk sabiħa stajna napprezzaw i ż-żfin u kant tradizzjonali Tiroljaui. Żgur li nibqgħu niftakru lil dak ir-raġel qsajjar, li gt1alkem1n avanzat fl-età, seraq qlub kulħadd u paxxiena u daħħakna bil-n1utetti u bużullotti li beda jagħmel. Il-parteċipazzjoni tagħna ma naqsitx. Iosoroma kienet lejla pjaċevoli hafna u nlemorabbli . L-Erbgħa kienet il-ġurnata li għal darb'oħra ħaditna lejn l-Italja. Din id-darba fir-reġjun tad-Dolomiti. Issbuħija naturali tax-xenarju kienet tispikka. L-ewwel waqfa kienet ħdejn Lago di Resia biex ħadna ritratt komme1noratti v tal-grupp kollu bl-isfond tiegħu jkun ilkampnar nofsu mgharraq li ħen1111

Garmi$lvParte11kirclie11 il-Ġermanja. Uia11zafda11 faċċati

ir-reġġi111

"affreski" (pittura) mal-

tad•djar u bini ieħor.

f'din l-għadira artifiċjali, li hi l-bidu tax-xmara Adige fil-wied Venosta. Oriġinarjament kien hemm żev.1ġ għadajjar naturali żgħar - dik ta' Resia u l-oll.ra ta' Curon . Iżda fl1949 ittiel3det deċiżjoni rnill-Gvern Taljan biex jgħollu l-livell tal-ilLna ħalli ssir għadira waħda kbira u djn tkun tista' tforni enerġija idroelettrika lir-reġjun. B'hekk dawn iż­ żewġ villaġġi kellhon1 jiġu ssagrifikati u jintradmu taħt l-ilma, fost ir-reżistenza qawwija tarresidenti tal-lokal. Inqerdu mad\var 160 dar u daqs elf ruħ sfaw i1nkeċċija. Il-kampnar li nbena fl1357, 1ninkejja t-tiġrif tal-knisja, baga' wieqaf u issa qiegħedj isponta

nofs l-gt1oli tiegħu 'l fuq mill-iltna. Dehra sabiħa ħafna u ta' attri1zzjoni

turistika. Matul it-triq, l-inħawi tadDolomiti kienu qeglicLin joffrulna spettaklu naturali mill-isbah, bilwidien mimlija bi k\vantità ta' siġar tat-tuffieħ u dwieli. Wara li għaddejna n1inn biswit il-Monasteru tal-Benedittini, propju 1ninn fejn oriġinat ix-xarba tal-benedittin, u wara waqfa qasira fil-kappella ddedikata lill-Madonna ta' Lourdes ghal ftit minuti ta' skiet li ġabra, wasalna fil-belt sabiħa ta' Merano. Il-bieb medjevali Bolzano jagħtik laċċess għal Piazza del Duomo fejn jinsab il-Katidral iddedikat lil San Nikola, il-Qaddis Patrun ta' Merano. Il-kan1pnar hu għoli S3 1netu - l-aktar "vieh·e d gllolj fi.r -rei;jun - u hn inżejjen b'affreski. Waħda mitLoroq l-aktar antiki li nlaglln1fa talbelt il-qaditna hi Vià dei Portiei blarkati baxxi li jeħdubf għal ġo·l ­ hwienet krnnn1erejali, ristoxan~i u kafetteriji. Il-Castello Principesco . flimkie.P mal -Mnseo Civico, pennezz.tal-għamara u hwejjeġ oħra

antiki, offrewlna harsa lura lejn ilpassaġġ tal-istorja ta' Merano. Ilfarnuża Piaz.za del GrallO laqqatna 1nal-bejjiegħa

tal-fnott frisk speċjal1nent tal-glleneb. Passiġġata matul iż-żewġ prornenades - Xitwa u Sajf - kienet opportunità biex iu.sen:hu ftit il-111enti tagħna, lcif ukoll biex na1nmiraw il - ġmiel talmonu1nent iddedikat lill-Lmperatriċi Xena tar-raħal turistiku ta' San Moritz- Svizzera.

Eliżabetta

ta' l-A\vstrija, magħrufa


bħala

Sissi. Lura lejn Pfunds u filgħaxija kienet waħda oħra ta' divertiment: ċaqlieq tal-ġogi u xorb tal-birra friska. Dan għaliex flimkien mal-111anage1nent tallukanda organizzajna disco. Il-Hamis filgħodu bdiet traxxax xi ftit tax-xita, iżda l-e\vwel żjara tagħna kienet fil-fabbrika famuża tal-Kristall Swaroski. Is-sengħa ta' kif j inqata' l-kristall u l-effetti li bdew jinħolqu bil-bċeijeċ tal-kristall kienu xi haġa tal-iskantament. Għal ħafna kienet ukoll okkażjoni ta' xiri ra' souve11irs u ġojjellerija. B'xoni tajba t-te1np 111alajr qagħad għax wara kien imiss żjara fil-Belt Olimpika la' Innsbruck, il-Kapitali tat-Tirol. L-ewwel waqfa tagħna kienet fil -Bażilika Wi lten , iddedikata lill-Madonna tal-Erba' Kolonn i. Il-kobor u l -ġmiel talpitturi fis-saqaf impittrin minn Mauhaus Giunther kienu xi ħaġa talghaġcb. Faċċata tal-Bażilka stajna naraw l-Oly1npic Ski Jump u wara ftit hin dħalna fil-qalba tal-belt. LArkata Trijonfali , n1ibnija mill1mperatriċi Marie Theresa bħala tifkira ta.i:-l.wieġ ta· binha Leopoldo ma' Maria Ludovica ta' Spanja fl1765. iddcriġietna lejn Triq Marie Therese li hija ċ-ċentru kummerċjali ta' lnnsbruck. Il-bini Gotiku-Barokk ta' l lelblenghaus u l-binja residcnr.jali tar-rejiet l'iroljani komplew ipaxxu! lil għajnejna. F.din il-binja \viehed ma setax 1na jammirax is-Saqaf lrudiebeb magh1nul n1inn 2.738 maduma tarram u mibni mill-Imperatur Massirniljanu l fl-1 ,194, fl okkażjoni taż-L.wieġ Licghu ma· Maria Bianca Sforza ta' Milan. It-toroq dojoq taJparti n1cdjcvali ta' din il-beltħadunl) lejn il-pahl7.7. imperjali u l-K'.atitlal ta' San Ġakbu. fejn stajna ngawdu laffrcski ad unur dan il-Qaddis kif ukoll opri ohrajn ta' arti. Ikla tajba ġo lnnsbruck kompliet iżżid lammirazzjoni tagħna lejn din il-belt. Kull 1nibdi mitmun1 u l-aI1har ġurnata waslt:t ukoll. li-Ġimgħa filgħodu kellu jkun wieħ<:d ta' mistrieħ biex wara nofs in-nhar

naqbdu t-triq lura lejn Malta. Ii.da

108

Dehra .•·1111ft11krJ/ari tal-Relt ta' l1111sbruck ġewwa l-tl w"lrija.

tant sahharna dan ir-reġjun, li lkoll qbilna li nżidu eskursjoni oħra. Gaetano, flimkien ma' Patrick , f'hakku !'għajn organizzaw dawra oħra li fl-ahħar wasslitna fl-ajruport ta' Zurich. Qbadna t-triq lejn St. Anton, \Vichcd mili-aktar sA.i resorts frekwentati min-nies sinjuri u għaddejna biswit St. Christopher li huwa kun1p ta· taħriġ tat-tini Awstrijak Las-ski. Permezz talAlh<'rg Pass wasalna ħdejn Lake Costance, bil-Ġennanja fuq in-naħa l-ohra ta· din l-għadira immensa. Da\vra n1ad\var il-belt ta' Breganz u ilka bnina fl-istess belt għalqu ssiparju ghal din il-ġita. 1ssa l-għeija bdiet tinhass u r·temp mill-isbaħ u b'xemx sħuna wasalna fl-ajruport ta· Zuricħ. L-ahhar banuti tas-soltu u fil-5.40pm ta' nhar il-Ġimgħa. 30

c' Awissu, it-titjira KM 491G telqet

minn Zurich biex ġabitna lura lejn Malta qawwijin u sħaħ, dejjen1 bilgħajnuna t' Alla u t'Ommu Marija. Bħas-snin l-imgħoddija , din ilġita kienet waħda pjaċevoli u i1npenjattivi. Il-livell għoli ra· organizzazzjoni mis-Soċjetà Santa Marija, li issa mdorrijin bih. kien jjnhass mill-bidu sal-ahhar. Larmonija ta' bejn ietna kif ukoll ilheġġa li wera t-tour /eader Gaetano kienu determinanti biex din il -ġita mxiet, kif ngħidu aħna, fuq ir-rubini. Dawn l-ingredjenti kollha pprovdewlna ġimgħa ta· mistrieħ u divertiment miJl-aqwa. Għal din issena hemm ġita oħra ippjanata - din id-darba l-n1awra tagħna ser tkun filĠermanja, Svizzera u Franza. Narawkom.

5 Snin Anniversarju 'Les Etolles d'Or du Jumelage' • l 0 Snin Sezzjoni Żgħatagħ


1rra orta Is-Sur Anthony Ellul

Mill-Klient għall-Fatti Għal clarb 'oħra

perinezz ta' din ilpaġna ser nixrapporta fiJ-qosor ixxogħolijiet li saru fi ħdao is-Soċjetà tagħna matul dawn l-aħħar tnax-i l xahar. Pero qabel xejn nixtieq insellem lill-1nembri kollha, b'n1od speċjali lil dawk li ngħaqdu magħna gliall-ewwel darba. Fl imkien magħhom lil dawk il-koppji u familji li ġew joqogl1du fil-lokal tagħna matul din l-aħħar sena. Fl-istess bin nistedinkom sabiex i żżuru s-sede tagħna, speċjalment matul il-ġranet tal-festa u tapprezzaw aktar il-ġid li qiegħed isir minn sena għall-oħra. Bla dubju, il-prijorità assoluta glial din is- sena kienet id-disinn talpropjetà l-ġd ida tal-każin, pero lKumitat xorta wahda ha ħsieb sabiex jirranġa jew iżid xi affarijiet li 1ninn żniien għal ż1nienjinqalgħu. Eżempju

dan huwa l-installar ta ' żewġ air condition units ġewwa s-sala talbanda. Kienet il ha tiuhass il-ħtieġa (b'mod speċj ali fiJ-ġranet sħan tasSajf) li j it"1aħħl u dawn il-units. FiJ-fatt wara li din il-mozzjoni ġiet approvata f' seduta ġenerali , dav1n ġew installati u rninn dan is-sajf sirt tieħu pj aċir titla' għall-kunċert tal-banda. ta"

Impressjoni artistika tal,faċċata proposta tal-każin. disinn tas-Sur Vi11ce Ce11tori110.

Kienet in izjattiva li nltaqgħet tajjeb ferm niill-bandisti. Wara li fis-snin li għaddew sar restawr fuq il-faċċata, is-Sur Andrew Zammit ħa ħsieb sabiex jirranġa lgranit li j iffonna z-zokklu man-naħa t'isfel tal-każin . Minbarra dan, sar ukoll irħan1 li jikkomplin1enta n1alġebla Maltija fuq is-sottobank tal kolonni bħala protezzjoni għall-ġebla. Bħalma diġà għeclt fli.nn·od uzzjoni, din is-sena ffukajna laktar fuq il-pjanti u d-disinnj tal-każin

(propjetà l-ġdida). Kellna d ivers i d iskussjonijiet kemm fi l- Kumitat, kemn1 mas-Sur Vince Centorino li ha ħsieb id-disinn tal-faċċat.a, kif ukoll mal-perit tal -każin, Dr Edwin Mintoff. Kien kmieni din is-sena li d-clisinni kollha jiġu appro vati waqt laqgħa ġenerali. Pero qabel il - laqgħa ġenerali, il-Kurnitat iddeċieda li jesebixxi d-di si nni kollha sabiex wieħed ik.'ltn jista·jara kull dettal bilkumdità kollha. Din l-esebizzjoni ttellgħet nJ.is-S ur On1ar Caruana li ba ħsieb it-tpinġija tad -disinni koll ha. Ftit xhur ilu applikaj oa malawtori tajiet konċernati u nittan1aw li fix-xhur li ġejjin ikollna l-permessi kollha meħtieġa sabiex n1eta j kun ilwaqt jinbeda x-xogħol. Qabel ma nagħlaq dan il-messaġġ tieghi. nixtieq nappella sabiex nibżgllu ghall-propjetà tagħna, l-aktar fil-jiem tal-festa. Fl-istess ħin i nħeġġeġ lil dawkkoUha li matul is-sena jkollhom xi ftit ħin liberu, sabiex jagħtu daqqa t' id fejn ikun hemm il-bżonn . Nawgura l-festa t- tajba lill Imqabbin kollha, flimkien magħna W da\vk l-ibliet u rħu.la li bħalna qegħrun j.i ċċelebraw

Is-Sur Anthony Ellul (fe111i11) waqt il·k1111ċert str11111e11tali a1111wali.fil-fes1a.

gżejjer

il-festa tal-Patruna tal-

MaHin, Sanla Marija. •

109


amra tan- ar Joseph Camilleri, Licensee

ta' l-għażiża Ommna Marija, Patruna ta' lImqabba, 1neta qieghed nikteb dan l-artiklu jkun kważi baqa' biss anqas minn xahrejn sabiex niċċe!ebra w bil-kbir festa oħra ġewwa l-Imqabba. Nibda dan il -n1essaġġ tiegħi fuq nota ta' niket 1neta k1nieni din issen a ħalliena s-Sur Innocent Ca1ni lleri, tnagħru f aktar bħala Ċensu ta' Kalċ , li bla dubju kien wieħed mill-pijunieri tan-nar u bissaħħa tiegħu u ta' nies iddedikati bħalu lhaqna l-livell li ngawdu llum. Ċensu baqa' kważi sakemm ħalliena jgħaddi l-pariri u l-esperjenzi siewja tieghu. Ghalħekk kien ukoll xieraq li propju fil-funeral tiegħu il-kamra tan-nar taħaq salut bħal a l-aħħar tislima . Mill-ġdid nagħtu lkondoljanzi lill-familjari tiegħu li għadhoLn jagħtu l-konrribut kbir taghholn għall-festa. Pero l-ħajja trid tkompli u ż­ żmien ma jistenna l Ll ħadd. Inħoss li jkun xieraq ukoll li f' dan ilmessaġġ tiegħi nsemmi ko llega li ilu

xogħol

tiegl'lu 1nbux daqshekk faċli. Censu ilu jaghmel il-n1iċċa kollha li tintuża fil-festa waqt li jieħu hsieb ukoll il-kaxxi tal-kulur. Ikun n1inn ta' l-ewwel fejn tidħol xi 1nanutenzjoni fil-post tan-nar u qatt 1na qata' qalbu minn xejn, anzi jagħmel kuraġġ lil shabu filmumenti ta' diffikultà . Ta' dan kollu, Ċens, jien u sħabi nghidu lek grazzi ħafna u jalla Santa Marija li hija wisq għażiża għalik tagħtik issaħba u tkompli bil-ħidma utli tiegħek fi ħdan l-Għaqda taghna. Bħas-soltu ngħaddi biex nicTingazzja lil sħabi u lill-fami.ljari tagħna tal-paċenzja li jiehdu bina, u għas-sagrifiċċji li flimkien nagħmlu biex bħal dejjem ikollna l-aqwa festa fl-Imqabba. Ix-xogħol tagħna jibda millgħada tal-festa fejn niġbru l-kanni u nnaddfu r-raba'. Din is-sena, qabel n1a bdejna x-xogħol taghna, saret xi manutenzjoni fi l-bini talpost tan-nar. Niebu l-opportunità sabiex nirringrazzja lil kull min kien involut fil- materjal u fix-xogħol La'

Għall-grazzja

I1111oce11t Camilleri

jagħti s-sehem

tieghu sa 1ninn żmien Ċensu CamiJleri u għadu attiv salġunata lal-lu1n. Qiegħed nirreferi għas-Sur Innocent Galea, magħruf magħna bhala 'is-Solot'. . Għalkemn1 Censu joqgt1ocl i żŻurrieq, baqa' wiet1ed mill-ewlenin fi hdan l-Għaqda tagħna u ilu jagħti s-servizz tiegħu għal aktar minn 47 sena. li-karattru ta' Ċensu huwa uniku, dak ta' wieħed ċajtier. Biċ­ ċajt tiegliu kulliadd jieħu pjaċir għax mingħajr ma joffendi li l ħadd , iżomm lil ku l ħadd kuntent. Ix-

Is-Sur l1111oce11t Galea waqt il-ħidma tiegħu.

5 Snin Anniversarju 'Les Etoiles d'Or du Jumelage' • l 0 Snin Sezzjoni Żgħaiagħ

lll


CERAM I CAS

PENARR JYA

Fil/ your home with /ight and colour. The Penarroya Collection, always classica/ but with today 's colours and latest trends.

l

St. Thomas Str. Luqa LOA 05 Tel: 21 808490. Stores - Handaq Road, Handaq Tel: 21 494777 Fax: 21 49488& Opening Hours: Mon - Fri 4.30pm - 7.00pm & Saturdays 9.30am - 12.00am

Bonnici Brothers Limited General Excavation & Road Works Contractors Sardine Street, Burmarrad SPB 08 'fel: 21573267, 21573109 Fax: 21576511 E-Mail: info@bbg.com.mt

L I

M ITED

Zrar Limited

Suppliers of Aggregate, Concrete and Hot Asphalt Ta' Zufa Quai;ry, L/o Sjggiewi Te~ :2J459780~21 4 54297 Fax:21451572


dan

il- proġett .

preċedenti,

Bħas - snin

din is-sena

l-Għaqda

tan-Nar hejjiet progra1nm ieħor li żgur ser ipaxxi lil ħafna eluf ta' Maltin u barranin li jżuruna fil-jiem tal-festa. Prograffiln ta' spettaklu ta' nar ta' l-ajru u nar ta' l-art li daħal fil-kalendarj u tad-dilettanti tan-nar. Nibdew knueni fis-6 .30pm permezz ta' sett ta' murtaletti bil-logħob (tassitta) li takkumpanja tTransulazzjonl. Bla dubju j.ispikJ<a x-show ta' lejlet il-festa li jibda fil9 .45pm. Spettaklu Jj jibda bid-daqq tas-sirena u nar sinkronizzat malmużika Dawn jinkludu sfejjer, baraxxi, blalen, disinni tan-nar li sirna 1nagħ.rufin gt1alihom, bo1nbi tal-lampjun, murtali tal-beraq pront u ral-kulur. Wara dan l-ispettaklu ra' nar ta' l-ajru jkollna spettaklu ieħor kbir ta' nar ta' l-att. Din issena wkoll ser ikollna kaxxa infernali tal-ħruġ li ser ikun fil1a hafna loghob u baraxxi. Wara jkollna murtali kbar bil- logħob,

sfejjer, blalen, beraq pront u kulur. Nagħlq u l-festa b'kaxxa nfernali talkulur. Sabiex jittella' dan l-ispettaklu kollu jeħ t i egu flejjes kbar u għalhekk nappella sabiex bħal dejjem tkunu ġenerużi fl-għotjiet taglikom fil-jiem tal-festa . B'din lgħajnuna tagħmlulna kuraġġ kbir u nħarsu ' l quddiem lejn aktar spettakli bħal dawn. Nagħlaq dan il - messaġġ tiegħi permezz ta' ringrazzjan1ent lil dawk kollha li joffru l-għajnuna tagħhom fil-jiem ta l-festa. Ma nistax ma nirringrazzjax n1il!-qalb lil kbira Ornmna Marija Santissma Patruna ta' l-Lnqabbin, li dejjem iżżomm idejha fuq na u tbieghdna n1i nn kull tiġrib, lilna li naħd1nu n-nar u lillfa1nilji tagħna kollha. Madonna, Grazzi għax kull meta ġie xi ħadd jitlob l-għajnuna tiegħek ħadd n1a kien hemn1 li inti ma smajtux .

Ringrazzjament: • Lill-Kumitat Eżekuttiv talkoperazzjoni kbira, • Lill-benefatturi kollha,

• Lis-sidien tar-raba' li jħalluna nidħlu fi ħwejjiġhom,

• Lill-Kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ,

• Lill-Pulizija,

• Lill-kleru,

• LiJ dawk kollha li jgħinuna fl-arbular tal-festa, • U b'mod speċjali u minn qalbi lil sħabi kollha li bħala familja waħda ġewwa l-post tan-nar ħejjejna dan ix.xogħol kollu. • Grazzi lill-partitarji kollha u

nixtieq il-festa t-tajba Ul kulħadd .

For the Best Southern Fried Chicken in Malta available from

B'Kara M'Scala

B'Buġa

S Snin Annivenarju 'les Etoiles d'Or du Jumelilge' • l O Snin sezzfoni igħatagħ l

• t •

l l

Ħamrun

·11 3


S & L IMP /EXP Ltd. ''WilÄĄa

Store'', WilÄĄa Street, Luqa, LQA 02 Malta Tel: 2189 7912 Fax: 2169 0685

Timber & Plywood Importers D.I.Y.: Electrical & Plumbing Building Materials Tools

Mary Anne's

-'

'

Hair Designs Specialising in Cuts, Blowdries, Colours, Highlights, Straightenings and Upstyles. For Appointments Call On:

Tel: 2168 3389 / 7902 1076 "Gawhra, Valletta Road, Mqabba

for parties

tel : 9945 2787


Programm ton-Nar L-Erbgħa, 30

Toħroġ it-Tranżulazzjoni.

Ikun hemm ħruq ta' salut, kaxxa infernali u esebizzjonj kbira ta' diversi settijiet ta' murtaletti bil-logħob. Jingħata bidu għall-ispettaklu kbir ta' logħob tan-nar ta' l-ajru li jinkludi salut, bombi tal-lampjun, blalenu disinni, sfejjer, baraxxijiet kbar u spettakolari sink:ronizzat mal-mużika. Settijiet ta' murtali tal-beraq pront u murtali tal-kulur. Wirja ta' logħob tan-nar ta' l-art mekkanizzat.

6.30pm

ta' Lulju

Bidu tal-Kwindiċina 8.00am 12.00pm

7.lSpm 9.30pm

Hruq ta' murtali tal-bomba u murtaletti. Ħruq ta' murtali tal-bomba u murtaletti. Mad-daqq tal-Barka Sagramentali, tiġi sparata kaxxa infernali u u1ortaletti. Ħruq tal-beraq pr0nt u murtali tal-kulur.

Is-Sibt, 9 ta' Awissu Ħruġ ta' l-Istatwa fuq iz-zuntier 8.00am 12.00pm 7.30pm

Hruq ta' 1nurtali tal-bomba u murtaletti. Hruq ta' inurtali tal-bomba u m1:1rtaletti. Mal-ħruġ ta' l-Istatwa jsir ħruq ta' salur. musketterija, kaxxa infernali u murtaletti bil-logħob.

9.30pm

11.00pm

Hruq ta' murtali tal-beraqpront u tal-kulur. Ħruq ta' n1usketterija ma' tmiem il-marċ. Wara jsir ħruq ta' logħob tan-nar ta' l-art..

It-Tnejn, 11 ta' Awissu L-ewwel jum tat-Tridu 8.00am tZ..-OOpm 8.lSpm

9.30pm 11.30pm

Ħ1uq

ta' murtali tal-bomba u murtaletti. Ħruq ta' murtali tal-bomba u murtaletti. Mal-barka jsir ħruq ta' musketterija u murtaletti bil-logħob. Ħruq ta' murtali tal-beraq pront u tal-kulur. Hruq ta' musketterija ma' tmiem il-marċ. Wara jsir ħruq ta' logħob tan-nar ta' l-art.

9.4Spm

11.30pm

Il-Ġimgr1a, 15 ta' Awissu L-Għid

ta' l-:Assunta

8.00am 9.30am

ll.4Sam

7.15pm

It-Tlieta, 12 ta' Awissu It-Tieni jum tat-Tridu Kollox

bħall-jum ta'

qabel.

il-purċissjoni.

9.30pm

L-Erbgħa, 13

ta' Awissu lt-Tielet jum tat-Tridu Kollox. bħall-jum ta' qabel. Il-Ħamis, 14 ta'

10.lSpm

Awissu

Lejliet il-Festa 9.30am

11.4Sam

Mad-daqq tat-Te Deum, ikun l:iemm ħruq ta' musketterija, kaxxa infernali u di versi murtaletti bil-logħob. Ħruq ta' murtali tal-bomba u murtaletti billogħob.

Hruq ta' murtali tal-bomba u murtaletti. Mad-daqq tal-glorja, ikun hemm ħruq ta' murtali tal-bomba, tcaxxa infernali u murtaletti bil-logħob. Ħruq ta' murtali tal-bomba akku1npanjata .mid-daqq tas-sirena, segWita minn ħruq ta' murtaletti bil-logħob. Waqt il-ħruġ tal-purĠissjoni bl-Istatwa meraviljuża u artistika ta' Gmmna Marija Mtellgħa s-Sema bir-Ruħ u l-Ġisem, jiġi sparat salut. Hekk kif l-istatwa devota talPadruna tar-Raħal, Santa Marija, toħroġ fuq iz-zuntier u tindaqq l-Ave Marija, tinħaraq musketterija u kaxxa infemaJi spettakolari li ser tkun tinkludi ħafna baraxxijiet u logħob ieħor. Wara jkun hemm w.i.tja kbira ta' murtaletti bil-logħob li jakkumpanjaw Hekk kifjiġi esegwit l-Innu lil Santa Marija Mtellgħa s-Sema, ikun hemm ħruq ta' murtali tal-beraq pront u tal-kulur. Hruq ta' kaxxa infernali tal-kulur ma' tmiem il-purċissjoni. Wara, fil-Knisja tingħata l-barka flimkien mal-partitarji u dawk kollha involuti fil-logħob tan-nar bħala ringrazzjament lill-Madonna.

Il-Ġilngħa, 22 ta' Awissu

L-Ottava tal-Festa 6.00pm Mal-ħruġ

tal-purċissjoni

tinħaraq

musketterija, murtali tal-bomba u murtaletti.

Nota m ill-Bord Editorjali B.ħas-sni~ ta' qabel, dan ix-xogħol kollu.sar bis-s~ħna tal-membri ta' l-Għaqda tan-Nar Santa Marija. F'isem il-Kumitat Eżekutti v, ~ieħdu di,n l ~opportumtà biex f isem. 1s-soc1 u .l-part1tar~1 kollha. nirringrazzjaw u nuru l-apprezzament sinċier tagħna lkoll lejn il-membri

kollha ta din ! ·Għaqda tan·Nar, kif ukoll hi kull mm għen sabiex dan il-programm hekk vast seta' jitwettaq. J'Alla jkollhom issodisfazzjon sħih ta' xogholhom u nitolbu biex Sanra Marija tħarishom waqt ħidmietbom fil-kmamar tan-nar kif ukoll waqt il-ħruq . 5 Snin AnnlVersarju 'Les Etoiles d'Or du Jumelap' • l o Snin SUzjonl żġħihgħ .

•. • •.

•l

115


~Ieggfo'g

<!&Ib <tottage

Triq il-Parroċċa, Mqabba Tel: 2168 3292 Ħinijiet tal-Ftuħ:

Mit-Tnejn sas-Sibt: 6.30aro - 12.00pm; 5.00pm - 8.00pm Ħdud u Festi: 6.30am - 12.00pm

Issibu dak kollu li teħtieġu:

Kartolini, affarijiet ta' l-iskola, rigali, żraben u ħwejjeġ għal kull età, kif ukoll videos, CDs, cassettes, films, affarijiet ta' Hi-Fi u ġugarelli. Ghal tiġijiet, engagements, parties,

eċċ.,

qegbdin ntpprovdu servizz ta' disco:

STARLIGHT DISCO

6, SEJBA ROAD, MQABBA TEL: 2168 9765 MoB: 99420835 PROP.: IVAN BALZAN

No.1 fax price and quality

HORACE ENTERPRISES LTD Trophies & Sports Goods Importer & Wholesaler

Horace Micallef Director Office: Vjal it-Torri, Gudja ZTN 11 Stores: Triq Ray Caruana, Gudja

Tel: (356) 2169 6302 Fax: (356) 2169 3397


Murtali u Qniepen fil-Gwerra F'għeluq

is-60 sena ta' /-ewwel festa mill-1940 kitba ta' Joseph Farrugia

Ftit qabel is-7 .00 fl-għodwa tal- l l ta' Ġunju 1940 ġew sparati tliet murtali minn fuq l-għassa tal-puluzija tar-raħal. Kien is-sinjal ta' l-ewwel attakk millajru fil-gwerra. Min bħali ghelbitu lkurżità , u kontra l-ordni, ħareġ barra jara l-attakk fuq Ħal Far u l-inħawi, sabu lil Special Consrable Ġużeppi Farrugia - miss ier il -n1aħbub Leonard - u l-ispettur ta l-korp tar-raħal is-Sur Ġorġ Mangion M .A. , jordnaw lil kulħadd jieħu kenn fid-dar. Fl-istess jum beda jgħodd cu1few mit-8.30 ta' fil-għaxija.

meta jkun air c/ear. Mad-dħul tassirena din is-sistema twaqqfet. Matul il-1942 is-s itwazzjoni fMalta hż.ienet sew u tant bdiet tinħass skarsezza li lejn D iċembru bdejna nużaw il- patalotti biex niffrankaw il-pitrolju. F' Jannar l 942 ġejna infurmati li f'każ ta' invażjoni jindaqqu l-qniepen talknejjes. Bir-rebha ta' l-alleati fl-Afrika ta' Fuq fl- 1943, l-attività bl-ajru kontra Malta naqset hekk li f'Mejju ngħata lpermess għad-daqq tal-qn iepen għall­ ħin tal-talb skond il-konswetudni Maltija fit-8.00am, f' nofs inhar u flgħabex . Bil-programm konsistenti flinvażjo1li ta ' Sqallija f'Lulju tal-1943, l-air raids naqsu drastika1nent tant li fid-9 t' Awissu tneħħiet ir-restrizzjoni

fuq

id-daqq

purċissjo11ijiet,

tal-qniepen u lgħad li l-curfew baqa'

effettiv. Għall - festa

ta' Santa Marija ngħataw permessi anticipati għall-festi esterni. Issa tner1r1a l-blast wall ta' quddiem in-n iċċa u l-istat\va ġiet esposta fil-knisja. Nhar il-fesLa, ilqniepen indaqqu għas-servizzi kollha. Fil-għaxija żewġ baned għamlu marci mar-raħal u bdew progra1nm filmisraħ. Wara l -għasar, il-qanpiena lkbira bdiet mota tal-purcissjoni. BlImqabbin mi ġbura fi l - misraħ, f'atmosfera ta' ferħ , feġġet il -Madonna fil-bieb tal-Knisja. Ħin bla waqt, ħoss qawwi ta' murtal xejn 1nistenni ħasad li l ku l ħadd. B 'tislima mi ll-qalb, akkumpanjata bid-daqq tal-qniepen u l-kant ta' l-Ave Mruis Stella, ~7::",,.., kienu mumenti ta' riflessjoni u ;;;r.;f"I ringrazzjamenti lil Ommna Marija tat-taina u l-komfort li kienet għalina fl-aħħar snin.

Fi żn1ien il-gwen-a ta' l-Abbisinja (1936) fis-Sejba l waqqfet batterija ta' żewġ kanun i glial kontra l-ajruplani u searchlight ġewwa Ta' Kandja. Ma damux wisq. Wara d-dikjarazzjoni talgwera f'Settembru 1939 bdiet r-------...-~~-:-~ tinħass sew il-preparazzjoni ghad-difiża ta ' Malta. F'Ottubru beda j inbena lajruport ta' Ħal Luqa. F'Mejju 1940 nagħlqu l-iskejjel talReferenzi: Gven1u l-eżamijiet ġew sospiżi. Programm shiti - Ara "Ġraijiet isFl-aħħar tax -xahar ġejna avżati Soċje1à Santa Marija u Banda Re li b'sinjal ta' air raid, il-pulizija Ġorġ V fl-istorja ta' l-Imqabba" tar-rahal taħraq tliet murtali u ' - - - --'--- - ---'-paġna 143 - Cam1en Lia. L997. tindaqq qanpiena tal-knisja L-Imqabba, 1981. (Ritratt: Charlie Camilleri)

C.-.mill~ri

G.

...-1 S-a.-i-..._

~-

CAR SERVICING WHEEL BALANCING CAR ACCESSORIES CRASH HELMETS

PUNCTURE REPAIRS CAR BATTERIES MOUNTAIN BIKES OILS & FILTERS

F.REE BALANCING WITH ALLOV WHEELS

TEL: 2161 1647, 2164 7235 FAX: 2168 2245 •


TA'BAlAL PETROL SERVICE STATION GENERAL TYRE REPAIRS, ALSO NEW TYRES, LUBRICANTS, AUTO PARTS AND OTHER AUTO ACCESSORIES Prop. Emanuel Gatt

New Street, Luqa • Tel: 2180 9351

CATERERS FOR ALL OCCASIONS SCHOOL STREET, TARXIEN TEL: 2182 6226, 2167 7098 FAX: 2167 6891

ull ma għandek bżonn għar-raba' u l-ġnien tiegħek, nitrat eċċ. Gwies u affarijiet għall-kaċċa, insib u sajd

. 0

Triq

ġdida

0

fi Triq il-Konvoj ta' Santa Marija, Mqabba. Tel: 2164 7149


Il-Mużika

ta' l-antifona maestuża

'Hodie Maria' tas-Surmast Vincenzo Bugeja tagħlaq 150 sena kitba ta' Jonathan Farrugia B.A. (Hons.) Żgur illi meta l- vara tant maħbuba

ta ' l-Assunta tidħol millġdid fil-knisja parrokkjali tar-raħal tagħna wara l-purċissjoni nhar il-15 ta ' Awissu ta' kull sena, fost iċ­ ċapċip tad-devoti Mqabbin, ma jistax jonqos illi kull min ikun fill<nisja jitpaxxa bil-mużika li tkun qed tindaqq dak il-ħin. U bix-xieraq! F'dak il-mument sabiħ inkunu qed nisimgħu waħda mill-isbaħ antifoni li kiteb Vincenzo Bugeja - wieħed mill-ġganti Maltin tal-mużika sagra li tindaqq fil-festi ta' pajj iżna.

Vincenzo Bugeja: ħjiel bijogt"afiku Vincenzo t\vieled nhar id-29 ta' Ottubru 1805 fil-parroċċa Dumnikana tal-Madonna ta' Portu Salvu fil-Belt Valletta, fejn tgħammed l-għada. Ommu kienet

Antonia Pulis filwaqt li missieru kien is-surmast famuż Pietro-Paolo Bugeja, li ħa ħsieb lijra\vwem f'ibnu l-imħabba lejn l-arti mużikali minn mindu dan kien għadu żgħir. Ftit li xejn hu magħruf dwar ħajtu sakemm miet missieru f'Gunju ta' 1-1828. Pietro-Paolo kien il-maestro di cappella tal-Katidral, għalhekk meta dan miet, il-Kapitlu ħatar lil ibnu V incenzo biek jeħodlu postu. Għalkemm n1a nstab ebda doku1nent li juri l-ħatra tiegħu, dan hu magħruf 1ninħabba li fil-minuti tal-Kapitlu nhar is-7 ta' Awissu 1828 Vincenzo talab li jitħallas tax-xogħo l li kien gt1amel sa dakinhar. Inqas minn sena wara, fi Frar 1829 mar Napli fejn kompla jistudja l-mużika fil -Conservatorio San Pietro a Majella. Jistudjaw m.ieghu

kien hemm il- mużiċisti 'faljani Mercadante u Vincenzo Bellini, li wara xi snin kellhom jiksbu fama internazzjonali għall­ kompożi zzjon ijiet tagħhom.

L-

għalliem.a tiegħu

kienu Giovanni Furno, Francesco Ruggi . Pietro Rai1nondi u Niccolo' Antonio Zingarelli . Waqt li kien he mm , Vittorio En1anuele JJ, ir-re ta' l-Italja talab lil ZLngarel li biex jagħżel mejn mill-aqwa studenti li kellu bi;ex jikkomponu l - m.użika għal • rnelodramma teatrali. Zingarelli għażel lil Bugeja u lil BelJjni -· din hij a xhieda ċara t al-kapaċità mużikali li kellu Bugeja. L-opra li kkompona fl - 1831 bħala

Vi11ce11zo Bugeja

konsegwenza ta' din l-għażla, kien

jisimha Lodoviska li _l-partitu ra oriġinali tagħha għadha tinsab flarkivju mużika l i tat-Patrijiet Dumnikani. Bugeja dam Napli 1nadwar sentejn u nofs, meta wara mar għadda xa har Messina u mbagħad reġa' ġie Malta. Lura fil-gżira , Bugeja ha f'idej h it-tmexxija tal-mużika tal-festi ta' dive rs i knejjes li kien imexxi missieru qabel ma miet. Fost dawn insibu l-parroċċi ta' Portu Salvu talBelt, tal-Kunċizzjoni ta' Bormla u ta' Stella Maris ta ' Tas-Sliema. Mexxa għal sena wkoll il -n1użika tal-festa tan-Nawfraġju ta' San Pawl fil-Belt Valletta, fl-1839, sena qabel ma t-tmexxija għaddiet darba għal dejjem f'idejn il-familja Nani. Imma l-aktar parroċċa li Bugeja jibqa' inarbut magħha hija dik tal F urjana, Ji għaliha kiteb żewġ antifoni ddedikati lil san Publiju, li t-tnejn j isimhom 0 Melite digna prolis ('0 iben denju ta' Malta' ). Dawn għadhom jindaqqu sal-lum u huma l-uniċi biċċtejn tal-mużika talfa1nilja B ugeja li jinsabu fl-arkivju ta ' parroċċa u mhux għand iddumnikaoj. Waħda mfr-raġuoijiet għalfejn isem Buġeja baqa' marbut ma' djn il-parroċċa hija għax lewwel antifona ta' San Publiju li kiteb iżżanżnet meta l-Furjana saret parroċċa fl-1844. Nha1· id- 19 ta' Lulju 1842 Vincenzo żżewweġ lil Antonia Naudi fil-Kolleġġjata ta' San Pawl fil-Belt. Kellhom ħames ulied: żewġ subien u tlett ibniet. It-tifel il-

119


-- ------ ----- -

\ Misraħ il-FidWa, \, Mqabba - Malta. ·\ el: 2168 0942

GĦAR

LAPSI VIE

Bar, Restaurant & Pizzeria (ta' Rita) Now Under New Management Tel: 2164 0608 - 2168 0800 Open Daily from 9.00 onwards

Triq Sa11 Baiilju, Mqabba (Wara l-Knisja) Nispeċjalizzaw

f'kull kwalità ta' għaġina, ravjul, pastizzi, eċċ ... Dawn. l-affarijiet issibhom kemm imsajrin kif ukoll tal-friża.

Ikollna wkoll soft drinks, sigaretti, eċċ ...

Tel: 2164 7233

ġelati,

Naċċettaw ordnijiet għall-parties. •


miktuba għall-KatidJal tal-Belt biex tindaqq filfesta ta' San Ġwann Battista lngresso Zaccaria. Din ta' l-aħħar, ladarba ma tħalliet lil ebda parroċċa partikulari, kienet tintuża f'divcrsi festi li ki enu jmexxu Bugeja u wliedu. Kienu jadattaw il-kliem ta' lantifo na tal-qaddi s partikulari għall-rnużika tant sa biħa ta' din 1antifona. Illum din għadha msemmija Nativitas tua; u fl Imqabba fil-festa ta· Santa Marija, imsemmija' Hodie Maria.

kbir 1niet ta' s itt snin; lieħor , Rikard, kellu jkompli fuq il-passi ta' m1ss1eru. Kompla jikteb ilmużika, l-aktar mużika sagra, għalkemm lgħedewwa

tiegħu

(b' n1od speċjali dawk Li kienu ammiraturi ta' Paolo Nani) qalu li lkapaċitajiet formidabbli tiegħu fil-kompożiżżjoni tal-mu ż ika

profana ma kienux jestendu ghallkompożizzjoni talmużika sagra. Bugeja, madankollu, ma tax widen ghall-klicm vojt taghhom u kompla jikteb il-mużika li ħafna minnha ghadha ti ndaqq fi l-knejjes tagħna sallum. Vincenzo miet meta kellu bi ss erbgħa u ħamsin sena, nhar 1-20 ta' Ottubru 1860, firresidenza tiegħu fil-Belt. Indifen fil-Katidral ta' lImdina, m aġe nb il-fdal ijiet ta' n1issieru. Jidher illi mewtu ġ iet hesre1n g ħax baqa " niaesrro di cappella ta l-Kat idral u attiv fittmexxija tal-Cappella Bugeja sa laħħar. Kif kien xieraq, fil-funeral indaqqet kompoż izzjoni mill-aqwa tiegħu:

id-Dies irae.

Bugeja jibqa · mfakkar għaliex fi żmien meta Malta rat iJ-bidu ta' tradizzjoni niużikali għanja ta' ŻC\vġ familji (Bugeja u Nani), hu kien laqwa \vieħed li "rnexxielu jfisser issc111i111cnti rel iġjużi, fid-davtl taddiJ"ettivi tal-Knisja dwar il-inużika , 1ninghajr ma jn eżżagħ hom n1inn dawk ix-xejrie t mis tennija millpoplu". Il-qofol tas-suċċessi enormi li kellu Bugeja aktarx jinsab fil-fatt li kien kapaċi jagħti l-impressjoni ta' mużika sagra li għalkemm pjaċevoli ħafna qatt ma pprofanat il-knejjes Li ndaqqet fihom. Hu dejjem mexa mad-direttivi ral-Knisja u mexxielu joħl oq mużika li tagliti pjaċir bla ma

Il-cappella Bugeja Fl-i mgħoddi

lċ-ċ~kbraujoni fil-knisja

wara d-dliul

ta' l-Istatwa Titulari.

titlef ix-xeħta reliġjuża. Nicola Zam1nil, f'kitba tiegliu dwar ilbijografiji ta' diversi Maltin li għamlu isem fir-rivista L' Arte kiteb hekk dwaru: "Senza le prornesse e i

cla111ori dei progettisti, egli scrisse n111sica per teatro e n111sica per chiesa, ove lascia.va sentire la distanza che corre tra l'ent11sias1110 de f 111011do e la pace del ten1pio, if brtlla1ue spe11acolo della carne e il 111aesioso e subli1ne splendor de/ cielo". Hamsin sena wara mewtu, Jlstoriku Vincenzo Caruana-Gatto filktieb tiegħu dwar l-istorja artistika ta' Maltajagħżel tliet xogħolijiet ta' Bugeja li jisbqu fis-sbuħ.ija lixxogholijiet l-oħra kollha: dawn kienu s-salm Laudate pueri Don1in11111 , l-a ntifo na ta' San Publiju'O Me/itae digna prolis u l-

antifona li

ori ġinarj ament

kienet

kull surmast prominenti li kien imexxi l-mużika filknejjes fil-ġranet tal-festi kien ikollu l-cappella tiegħu. F'dan il-kuntest cappella ma tfissirx knisja żgħira imma l-korp Lal-n1użiċisti u l-kantanti għas­ servizz ta' xi ħadd. Għalhekk meta nirreferu għall -cappella Bugeja nkunu qed nifhmu l-orkestra li kienet tmur iddoqq mas-S urmastrij ic t Bugeja kull fej n kien ikun imqabbad. Jinzerta illi l-ewwel cappella ta' din ix-xorta li ġiet imwaqqfa kienet propju l-cappella Bugeja, li waqqatħa Pietro-Paolo meta, wara li lahaq n1aesrro di cappella talKatidral, beda jkollu ħafna servizzi fi l-parroċċi biex imexxi l-mużika talfesti. Kienet drawwa (li għadha haija) li l - m uż i ka tal-festa tal- parroċċa titt1a lla f ' idejn i l-ko1npożitur partikula ri li kellu l-jedd li fil. parroċċa ma jitqabbad ebda surmast ieħor ħliefu. Jidher illi s-surmast kien ikun inkarigat se\v mill-festa titulari kif ukoll mill-festi sekondarji l-ohra 1al-parroċċa. U naturalment biż-żmien iffurmat tradizzjoni tant li l -m u żika ta' surmast bdiet tiġi assoċjata ma' festa partikulari tant

121


ija

ar mports

IMPORTERS OF JAPANESE CARS

St. Thomas Street, Luqa Tel: 2180 7999 Mobile: 9947 0988, 9949 4566

Victor's Take Away Bar, Restaurant, Cafeteria

Specialising in Fresh Fish, Maltese Food &Parties Dun Ġużepp Zammit Str., Żurrieq {Next to Bus Terminus and near the żurrieq Schoo/J Noffru servizz lill-każini f' dak li hu kiri ta' platti, kikkri, frieket, skieken, eċċ ...

Inbid Home made bi prezz speċjali għal BBQ's u attivitajiet oħra. !Fliexken jew Ġarar)

Tel: 2164 1033 • Mob: 9947 4249

JULIO & CHARLIE SACCO Qrendi Road, Mqabba Tel: 2168 3129 jawguraw il-Festa t-Tajba lil Kulħadd jfakkru li huma jagħmlu Xogħol fl-injam ta' kwalità għolja

P~EZZIJIET MODE~ATI


Patri Salv imexxi /,.orkestra ġewwa l-K11isj" Parrokkj"li w(lqt l-A11tifo11a.

li wiehed Lua

ji1nmaġinax

parroċċa

biss, iżda l-kantanti li jiġu jakkumpanjaw il -mużika bil-vuċijiet 'tagbhom, huma wkoll fost J-ahjar li jkantaw fil-knejjes tagħna. Flilngl'!oddi, n1eta k.ien għadu jn1exxi l-orkestra Ċensinu Bugeja, fost ilkantanti kien iġib lit-tenur John Lopez (i111sejjaħ "wieħed 1nill-aqwa professjonisti ta' żmienu). Illu111 Patri Salv ukoll għadu jgib miegħu wħud mill-aqwa professjonisti f'dan il -qasam, fosthom lil Andrew Sapiano; lil Pio Dalli u lil bosta oħrajn. Ta' n1in isemmi wkoll illi għal xi snin prop1ju fil-festa ta' Santa Marija s-surmasst kien jagħti permess lil xi Mqabbin biex idoqqu ma din il-cappella. Fost dawn insibu lil Gużeppi Galea, il-fundatur ta' lorkestra Santa Marija, u Lil Leonard Farrugia, i l-ko mpożitur ta' l-Innu

il-festa imċaħl1da minn dik i l-mużi ka. Illum min tiġih f'moħħu li jmur il-Belt għall-festa ta' Sao Pawl jew talMadonna tal-Karmnu u 1na jismax is-Sancte Paule u l-Flos Carmeli ta' Nani? Jew min se jaċċetta li jmur Bormla fil-Kunċizzjoni u ma jismax il-melodija he lwa ta' l-Hodie egressa estvirga ta' Diacono? Meta fiż-Żurrieq f'Santa Katarrina għal xi sentejn ma ndaqqitx il-Prudens et vigilans ta' Catni lleeri in-nies

ta' Porto Salvo fil -Belt (mill-1798 'il quddiem) . Wara l-mewt ta' Pietro Paolo, ittmexxija tal-cappe/La għaddiet f' idejn Vincenzo, l.i taħtu akkwistat l -aħj ar xogħlijiet li qatt daqqet. Wara li miet hadha f'idej h ibnu Rikard u wara dan, l -aħ ħar Bugeja li mexxiha kien Vincenzo (Ċensinu). Daa, peress li 1nakellux tfal,ħaUa lmużika kollha lill-patrij iet Dumnikani, u għalhekk minn dak iżsal-lum 1nexxewha ż1nien

h:\~~ew

s urmasst.1·iji.et Dun11iikani . L .- ow,vel

ġuti.ot

li mexxiha kien Patri Edgar Gatt, mill-1967 sa 1-1972, u minn clik issena mexxiha Patri Salv Galea, li ta' kull sena narawh fil-kor tal-knissja tagħna jmexxi l-mużika fil-ġranet tal-festa titulari. Fost il-knejjes li għadhom sallum ifittxu s-servizzi tal-cappella Bugeja fil-festi rispettivi taagħhom insibu dil< ta' Porto Salvo tal-Belt Valletta u tal-Lunzjata tal-Birgu għall-festi ta' San Duminku, tanNazzarenu ta' Tas-Sliema, TatTrinità tal-Marsa, ta' San Franġisk tar-Rabat, tal-Belt u tal-Ħamrun, tasSalvatur ta' Ħal Lija, tal-Bambina tax-Xagħra, ta' San Publiju talFurjana u naturalment il-knisja ta' Santa Marija ta' l-Imqabba. Glialkernm illum il-ġurnata ilmużiċisti m'għadhon1x dawk talcappella tal-Katidral (hekk jew hekk fil-Katidral m'għadhomx idoqqu orkestri!), xorta waħda għadha tilqa' fiha sħud nlill-aqwa esponenti tattalent mużikali Malta. Mhux hekk

imqabba. Zgur li m'ilhiex tindaqq mis-sena meta nkitbet, jiġifieri fl-

li

1 -fest~

kien jonqosho.. xi

haġa essenzjali!

Il-cappella tal-familja Bugeja ġiet

imwaqqfa minn Pietro-Paolo , missier Vincenzo meta dan kien beda jmu idoqq fil- parroċċi. Lewwel membri tagħha kienu mużiċisti mill-cappella tal-Katidral ta' l-Imdina u minn oħrajn millcappella tal-Kondatidral tal-Belt. Bla dubju ta' xejn dawn kienu l-aħjar miżiċisti ta' Malta. L-gl,azla kienet waħda intelliġenti għax Pietro Paolo għażel mużiċisti li kienu n1dorrijin jaħdmu mieghu u li kienu niidħla sew tat-tmexxija u tal-mużika tiegħu . B 'hekk in-nies tal -parroċċi ta' fejn kien idoqq kienu jistgħu jiftaħru li fil-festa tagħhom qed tindaqq l-aqwa mużika 1nill-aqwa mużicisti. Fost l-ewwel parroċċi li qabbdu 1-cappella Bugeja biex iddoqqiJhom fil-festa titulari nsibu ż-Żejtun (18 18), iż-Żurrieq (18151824), il-Mosta (1809-J 814 u 1826), il - matriċi ta' Santa Marija f'Għawdex (1815 u 1827) u l-

Marċ

Marija Assunta.

L-antifona H odie Maria fl-Imqabba B 'xorti ħażina mhux magħruf sewwa meta din l-antifona, flimkien mal-bqija ta l - mużika tasstu-mastrijiet Bugeja Li n isimgħu fi ltul - fes ta , bdiet tindu qq l-

1853. Minn programmi tal-festa tassnin sitti n, nafu illi kien jiġi jmexxi l-orkestra s-sw·n1ast Ċensi nu Bugeja nnifsu. Dan baqa' jagħmlu sakemm miet, u warajh ġew Patri Edgar u Patri Salv rispettivament. Biss, xi anzjani tar-raħal fosthom Patri Karm Zammit, l-aktar saċerdot anzjan talparroċċa tagħna, j għidu li din ilLnużika.flimkien ma' l-antifona,ilha tindaqq ta' kull sena t1-I111qabba sa minn tfulithom, jiġifieri sa minn qabel il-gwerra. Hawn tajjeb li nieħdu nota: Patri Salv qalli li ssw·mastrijiet Bugeja, Nani, Diacono, Camilleri u oħrajn fis-snin talgwerra telgħu joqoghdu Għawdex u tellgħu tagħhom .

magħho1n

il-mużika

Kien f'dan iż-żmien li lpan·oċċ i Għawdxin bdew jitolbuhom idoqqulhom fil-festi . Ċensinu Bugeja kien joqg ħod ix-Xagflra għand il-familja li f'darbom jinsab


\

\

SWEETS & CIG ETTES CIGARS & TOBACCO ''Frarene'', St Edward Street, Qormi. Tel: 2144 1453 / 2144 9938

llilll & lll~S'lillJll1lN'l' Nispeċjalizzaw

fil-Pasta, Steaks,

Chickens u anke 1.aħam taż-żiemel

St. Thomas Road, Luqa Tel: 2180 0243 Inservu kull kwalità ta'ikel bi prezzijiet moderati.

PALMA GARAGE Valletta Road - Mqabba

Tel: 2168 0089 - Mob: 9944 9461 IP>lf@fi®g§OCIDIID2IDD 0DZ:-DIID®0 IB!®t,,m:oon~

pog rB

~y ABigimmmemrtt

Spray Painting Concept Spray Painting - Dry Rooth


oriġinali , il-ħoss

Silta mill-A11tifo11a l-Għar ta'

Ninu. Matul dawn is-snin, bix-xieraq , beda jieħu ħsieb ilmużika fil-festa tal-Bambina - u hekk għadu jsir sal-lum. Censinu

ma' l-istil li Bugeja kien tant magħruf għalih . Bugeja kien jikteb dejjem fil-forma binarja: żewġ taqsimiet u mbagħad ' coda li twassal

għażli lhom

għall-għeluq.

waħda

mill- i sbaħ

antifoai li kien kiteb nannuh Vincenzo, 1-lngresso Zaccharia, u qalbilha l-klie1n għa ll -festa tattwelid tal-Madonna. Di11 hi l-istess antifona li tindaqq fl-Imqabba. Milli jidher, skond ma jgħidu x-xjuħ tagħnll.,f'rahalna-din

kienet tindaqq sa mi nn qabel ilgwerra. Dan jagħmel l-Imqabba, b'mod partikulari l-festa ta' Santa Marija, l-eqdem festa li fiha għadha tindaqq din l-antifona tant sabiha, għaliex huwa probabbli ħaf.oa li lkliem ġie addattat għall-festa ta' lAssunzjoni qabel ma ġie addattat ghal dik tan-Natività! Huwa magħruf li bejn 1-1899 u 1-1917 Rikard Bugeja kien i1nexxi lmużika fil -festa ta' Santa Katarina taż-Żurrieq . Żgur li ħafna Mqabbin kienu jitilgħu għall-festa ta' dan ir-

L-Hodie Maria tiftaħ

li tagħmel żgur li jkun isbaħ minn dak li mdorrijin nisimgħu! Biss l-ispejjeż għall­ mużika fil-festa ta' kull sena jikbru, u l-ġbir li jsir fil-parroċċa mhux biżżejjed biex jifdi dawn l-ispejjeż kollha. B'xorti ħażina l-aktar ħaġa faċli li tnaqqas minnha hija l-mużika, u jekk ma noqogħdux attenti u nagħtu s-sehem finanzjarju tagħna lill-knisja fil-festa li tant ngħidu li nħobbu,jista' jasal żmien n1eta dan il-patrimonju għad niti lfuh darba għal dejjem! Issemma l-fatt li diversi festi siu·u jiġu identifikati ma' antifona partikulari għax tant ilha tindaqq li saret tradizzjoni marl?uta intin1ament mal-festa. Ma nafx jekk dan hux ilkaż fl-Imqabba fil-festa ta' Santa Marija. Biss, ti1nmaġina dak ilmwnent sabiħ x'ħin tkun dieħla lMadonna u tins tema' tindaqq muz"ika o ħra ?....

b'introduzzjoni maestuża t1afna fejn ikanta l-kor kollu u mbagħad tgħaddi Noti u referenzi l ROSEMARIE MICALLEF, T h e għa.11-ewwel taqsima fejn tispikka lBugeja family of musicians, ceżi 1989. parti fejn it-tenur u l-baxx solisti L3: jalteraw il-kliem u jirrispondu lil 2 OLIVER FRIGGIERI , Żewg artisti fi lxulxin, alteranati kontinwament Furjana, Malta 1997, 42. null-flawt. Din tiġi segwita minn ·- 3 JOSEPH VELLA-BONDIN , TI-muzika ta ' Malta fis-sekli dsatax u għoxrin parti tranżitorja ta' erba' battuti u (=Kullana kulturali L9),Malta2000, 16. mbagħad replika ta' l-istess melodija 4 Din l-opra uellgħet gl\all-cwwel darba fuq skala relattiva. Fl-aħħar insibu f' Malta fil- 15 ta' Martu 1832 fit-Teacru 1-coda fej n l-elementi mużik al i Rjal. Reġgħet ittellghet staġun wara. Kellha suċċess kbir ħafna. kollha, sew v u ċijiet kif ukoll strumenti, j ingt1aqdu għall -fina] 5 OLIVER FRIGGIERJ , op. cit .. 40. 6 NICOLA ZAMMIT, Biografie. grandjuż. Skond il -partitura "L'Arte", Il, n.48, 7/l l/ l864, 5. oriġinali din suppost tindaqq bi 7 . JOSEPH VELLA-BONDIN, Il -mużika ħdax-il strument differenti: flawt, ta ' Ma lta fis-sekJj dsatax u għoxrin (=Kullana kulturali l9), Malta 2000 , 14. oboe, klarinett, żewġ korni, kurunetta, tliet trumbuni, baxx tar- 8 Illum il-ġurnata dan inbidel xi ftit għax f' parroċċi fejn isiru żewġ festi kbar rarn, vjolini primi u sekondi, vjola u no rmalme nt j itqabbd u żewġ baxxi tal-korda. surma~trijiet differenti. wiehed ghal kull

-

festa.

raħaJ ġar, bħalma għadhom jagħmlu

Għeluq

sal-lum, u allura jista' jaghti l-każ li hu1na tħajru li jistcdnuh għall-festa titu lari taghhom meta semgħu lġmiel ta' mużika li kellu x'joffri. Mill-1918 'l hawn, il-1nużi ka ta' Bugeja ma nstemgħetx aktar fiż­ Żurrieq, imma tl-imqabba għadna ngawduha sal-lum.

Niftakar waqt id-dħul tal-vara ssena l-oħi:a , nleta staqsejt lil wieħed jekk jiftakarx żmien meta kienet tindaqq mużika ohra, qalli: " Le dejjem din indaqqet kemm ilni niftakar! U fl-imgħoddi kien ikun hawn orkestra ġġennen knisja!" Tassew illi kieku l-orkestra tkun

Bħala stil. din l- anti fona timxi

aru>ata skond kif indikat fil-partitura

9 OLIVER FRIGGIERI, op. cit. , 49. JO ALBERT G. STORACE , M altese biographies of the twentieth century (ed.

M. J. Schiavone/L . J. Scerri), Malta 1997' 368. 11 Intervista ma' Patri Salv Galea 0.P., tasSliema, 7 ta ' Frar 2003. l 2 Anthony Mangion/Karni_cnu Zerafa,

Santa Katarina: il-fes1a u

s-Soċjetà

mużikali tagħ ha fiż-Żurrieq, Mal ta

1989,227.

125


TIN·MONREAi, IRONMONGERY Triq il-Bronja, Żurrieq . Għażla

Tel: 2168 2435 - Mob: 9947 6824

kbira ta' dekorazzjonijiet għad-dar bħal rużuni u burduri

Kiri ta ' : Fekruna tat-trinek, Conċrete Mixers, Crane Jiggers, Siġġijiet, Imwejjed għall-parties u Dekorazzjonijiet għall-Ġonna ._

...

Monreal Paint Centre Over 10,000 colour~· All kinds of paint. All lnterior Decorations Bronja Str., żurrieq. Tel: 2168 2435 • Mob: 9947 6824

• Dry Cleaning Triq Tas-Sejba, Mqabba Tel/Fax: 2168 3367 <l

<l

llll

arke

Carmelo Ciantar Street, Mqabba Mrs. Josette Canzilleri

Tel:

Fejn issibu: . General Groceries,

2168 0922

Fejn tmur u tinqeda malajr u tiffranka l-flus.

House-Cleaning Liquids

u Laundry Detergents

Nawguraw il-Festa t-Tajba lil kulħadd


Il-Kanonku Dun Gużepp Portelli (1920 -

1993) kitba ta' Joseph Farrugia

Il-Kanonku Dun Ġużepp M. kienimiddidejhgħal kull bżonn. MilPortelli twieled f'Bormla fil -3 1 ta ' talent li kellu fuq id-disinn ħarġu minn Jannar 1920 iben Ġużeppi u idejh bosta xogħolijiet artistiċi. Din Ġużeppina nee' Borg. Trabba u kiber il-ħ idma kien jagħmilha gratis, anzi fil-MUSEUM- Soċjetà li baqa' jliobb kien jikkontibwixxi fl-ispejjeż biex għomru kollu. lta l-ewwel isiru l-opri. Gawdew ħafna mill edukazzjoni tiegliu fl-iskola ta' ġenerożità tiegħu l-knejjes ta' Bormla Bormla u kompla l-istudji tiegħu filu taż -Żurrieq. Fil-knisja tagħna Liċeo u De La Salle College, Bormla. naddaf xi kv,adri tal-pitttu:a, iddisinja Fl- l 935 , b 'eżam i kompettitiv, l-gandlieri għal n1a' l-Istatwa ta' Santa daħal' engine fitter apprentice fitMarija u arġenta l-ġelandra ż-żgt1ira tarzna u tul il-gwerra ghamel żn1ien fost xogħolijiet ohra. Minn wara ljat1de1n fuq it-torn f'underground gwerra, il-festa ta' San Innoċenzju n1a R.A.F. station, ġewwa Ta' Kandja. baqghetx issir. Il-kappillan Dun Irriżenj a minn ma' J-armiraljat fl-1943 Ġerald Mangion, lejn l-aliliar tas-snin u beda kors fis-seminarju arċiveskovili 50 wasal f'arranġa1nent għall-użu talgħa l saċerdot. Fil-25 ta' Marzu 1950 vokazzjoni tiegħu kienet ta' saċerdot mant użat fil-festa ta' dan il-qaddis irċieva l-ordni sagri u nhar id-9 ta ' u għalbekk kien srudja. Għal xi żmien kon1priż bl-aċċessorji kollha. IlApril 1950 għamel he:wwel quddiesa kien iservi l-kurja fl-uffiċċju taż- Kanonku Portelli bl-għajnuna tassolenni tiegħu fi l-Pan·oċċa Arċpritali żwiġijiet. L-Arċisqof Gon?.;i sagristan In1qabbi , is-Sur Ġużepp taż-Żurrieq, ir-rahal fejn il-familja nnominah membru tal-Kapitlu ta' Farrugia, irnexxielhom jippustjaw iltiegħu marret toqgħod fil-bidu talBormla u ħa l-pussess ta' Kanonku n1ant fil-prospettiva ta' l-artal targwerra u fejn baqgħet tgħix. L-ewwel nhar it-2 ta' Frar 1975. Il-Kanonku Rużarju u s-sepulkru ġie trasferit millsentejn ta' ħidma pastorali għamilhom Portell i serva ta' Viċi Parroku f' xi artal ta' Sant' Antnin fin-nava għall­ Bormla. parroċċi u anki assistent Ekkleżjastiku kappellun fejn jista' jitgawda f'dehra L-ewwel konnessjon i tal-Kanonku ta' fergħat tal-Legion of Mary u l- arkitettonika isbaħ. Portelli ma' l-Imqabba kienet Azzjoni Kattolika. Il-Kanonku Ġużeppi Portelli quddiesa kantata tat-Te Deum fil-festa Fil -ħin liberu . iJ-K.anonku Portell.i għadda minn esperjenza vasta fil-ħajja. ta' Santa Marija fl-1952 . .--- - - - - - - - . . . . - - - - - - - -- --, Mill-bank ta' l-iskola ghallbank tax-xogħol u għad li bilBil-mod il-mod bdiet tikber Tifkira il-konnessjoni tiegħu marħidma ta' jdejh kellu paga tajba, raħa l tagħna. Meta fl- 1955 ta' warrab kollox u ntrabat niasġie impjegat għallie1n madl-Ordinazzjoni saċerdozju. Fejn mill-artal u lDipartiment ta' 1konfessjonarju għallem, ħafer u Edukazzjoni u ġie allokat flSaċerdotali għen bil-pariri spiritwali li iskola ta' l -Imqabba, ilu ta' servew ra· ghajnuna fil-ħajja ħidma pastorali tiegħu tul ill-Ewwel nisranija lil bosta. Mar fi ħdan ġimgħa kollha kienet firil-Mulej fit-13 ta' Diċembru raħal. Kien iħobb dik ilQuddiesa Solenni 1993 għall-pre111ju nlistħoqq mixja fil-għodu lejn lta' fil-glorja eterna. Imqabba u lura d-dar fil Dun Guzepp M. Portelli flajr: għaxija bil-kuruna f'idejh Rev. Kan. Joseph Bonello jgħid ir-Rużarju - talba li kien Valletta Zurrieq Sur An thony Mangion, tant iħobb jimmedita. 9 IV. 50 25 • III • 50 Lic.D. ,M.A. (Sheffield) ib Il-Kanonku Portelli Sur Spiridione Portelli ... ...... rriżenja minn għallie1n fl- .____ _ _ _ _ _ _ ___.'----- - - - - ---' Fii-Żurrieq insibu " Triq il · 1965 għax kien iħoss li lTifkira ta' l-Ewwel Quddiesa Solen11L.Ja' Kanonku .Dun Ġużepp Portelli"

---

...

Dun Ġużepp M. Portelli

s

Snin~ 'L.s Ewilw d'Or .... 1umela15•' • 10 Snin

s._,.....

Żgħażaġħ

127


Maestro Leonard Spiteri F.L.C.M. kitba ta' Joseph Farrugia

Leonard Spiteri twieled lImqabba nhar it-18 ta' Jannar 1930, iben Gużeppi u Marija nee Debattista. Attenda l-iskola primatja tal-Gvem u l-Kulleġġ De La Salle. Daħal bħala 'apprentice joiner' fitTarzna ta' l-armiraljat fl-1945. Beda jitgħallem il-mużika u ddaqq ta' l-oboe fil-każin Re Ġorġ V u ddebutta ma' l-Okestra Santa Marija. Bandistregolari tal-Banda Re Ġorġ V mit-twaqqif tagħha fl1947. Fl-1953 ħadem bradella u bankun għall-istatwa tal-Madonna tar-Rużaiju fil-knisja parrokkjali ta' l-Imqabba. Din l-opra ġiet iddisinjata minnu stess bi stil ko1npletament ġdid għal dak li soltu

B'rabta maċ-ċentinarju Pawlin fl-1960 ikkompona 'Se. Paul's V ariations' , mużika bbażata fuq lgħajdut antik Malti li nhar San Pawl it-temp jinbidel seba' darbiet. Din il -kompożizzjoni tibda b'tema prinċipa l i li tissol vi f'seba' varjazzjonijiet kollha bbażati fuq ittema prinċipali jew l-istess annonija. ' St. Paul's Variations' ixxandret għall-ewwel darba fuq ilB .B .C. fi programm apposta flokkażjoni tal-festi ċenti.naiji ta' San Pawl fl- 1960 u ndaqqet millpj anista Frederic Stone. Fl-1962 gie j nterv istat fuq ilB .B .C.' Overseas u f'd in lokkażjoni reġgħet indaqqet is-' St. Paul' s Variations' . Meta kien naraw. Fl-istess sena ddisinja u għadu Londra Mro. Spiteri ħadem il-bieb ta' barra tal-każin Re kkompona 'Roosevelt Scroll', Gorġ V. Fl- 1950 beda l-istudji għand is-surmast Carmelo Costa u kantata għall-Orkestra, baritonu u tiegħu ta' l-armonija u l-kontrapont kor. Bażata fuq il-messaġġ ta' unur kkwalifika għad - diploma A.Mus .LCM. fl-1953. li dan il-President Amerikan ta lil Sadattant Leonard Spiteri Malta u li jinsab mal-faċċata talpalazz presidenzjali, il-Belt ġie maħtur Surrnast Direttur tal-Banda Re Gorġ V, kariga Valletta. din i l-ko1npożizzjoni li okkupa bejn 1-1951 u l- tlestiet nhar il- l l ta' Novembru 1956. lnkuaġġit1nill-ewwel 1963; dak in-nhar stess U mietet Lady Roosevelt. F'Londra Mro. suċċessi fl-istudji mużikali , Spiteri kien għal tul ta' snin iddeċieda li japprofondixxi b'iktarserjetà. Fl-1956mar inkarigat minn funtana artistika Londra u rreġistra bħala mżejna bil-fjuri u dawl elettriku student tal-london College fuq' sprays ta' l-ilma li kienet of Music u l-Guild Ha.ll of tintrama fir-Royal Albert Hall tul Music and Drama fejn kien id-49 • promenade concert' jattendi bħala 'eveniog organizzati 1nill-B .B.C .. classes student' . Fl-1957 Lu1·a f'Malta fl-1964 kiteb innu ikkwalifi ka għad-dipl oma "Lil Marija Assunta" għall-banda L.Mus.LC!\1 . u għ al Li tant kien ħadem għaliha - ilF.L.C.M. fl-1962. Sa fejn Banda Re Gorġ V. Dan ir-rigal hu magħruf dan kien l- kien 1-ewwe.1 innu għall - vuċi ewwel Malti li studja fil- pweril i li kellha s-Soċjetà Santa London College of Music u Marija għall -festa tal-parroċċa . mmeri ta dawn i ż-żewġ Mill-mod kif bena din il Xogħol 111i11n tiegħu. Il-bieb tal-Każi11 tas-Soċjetà diplomi. kompożizzjoni u l-maestrija fltagħna.


Bażi niċċa tad-Duluri

Il-bradella /al-Mado11na tar-Rużarjtt

armonija, nibdew nifhinu labiltà ta' dan is-surmast kompożitur. Indaqq l-ewwel . darba mill-Banda Re Gorġ V minn fuq iz-zuntier fi ħruġ ilvara ta, Santa Marija 1nin-niċċa Bankull /al-Fratella11za tar-Rui.arjrt rthar il - Ħadd 9 ta' Awissu 1964, u kien kantat minn kor ta' Spiteri ddisinja u ħadem in-niċċa għall-istatwa ta' San Bastjan. Din xebbiet tas-Soċjetà. Fl-istess sena ħadem bankun hi l-akbar xogħol fid-daqs li ħarġet fejn jitpoġġa s-salib u l-lanterni tal- minn idejh . Fuq disinn tas-SLtr fratellanza tar-R użarju u fl-istess Frans Galea ħadem ix-xogħol ta' lżmien ukoJJ irrinova l-bieb ta' barra inja1n.tal-pedestall waqt li l-abbozzi tal-każin. F'Novembru 1964 ġie tal-bronż saru mid-disinjatur. Isimpjegat bhala Full time Visiting sena l-oħra ħade1n il-bażi tan-niċċa Master fil-mużika u l-crafr mad- għall-Madonna tad-Duluri, li qatt Dipartiment ta' l-Edukazzjoni fejn ma kienet kompluta. F'dan ixwara ġie stabbilit. Dam 27 sena xoghol ta' nl.in japprezza d-disinn, f'dan l-impjieg sa ma rtira bl-età. konstruzzjoni, il-kwalità u 1netodu Fl- l 965 l'la sehem kbir fid- ta' 1-interzja li jeħoc;lna lura għal dekorazzjoni tas-sala tal-każin tas- ·rnijiet ta' snin, xogt1ol li ma tantx jidher fil-knejjes ta' San Bastjan, Soċjetà Santa Marija. Fuq disinn tas-Sur Ġuże ' Galea, n1ir-Rabat, Ħal Qormi, fejn mar jgħix meta għamel il-forom ghall-iskultura iżewweġ lil Josephine nee Borġ flkollha tas-saqaf u wara ffunnahom 1968. u waħħalhom f'posthom. Mhux Għad li għal dawn is-snin koJJha possibbli nelenka l-kontribut ghex barra n1inn raħ al twelidu, tieghu, 1nadanakollu biżżejjed Mro. Leonard Spiteri għadu jħobb u jinteressa ruhu fl -Imqabba u ngħid li kien moħħ prinċipali wara b' 1nod partikulari fis-Soċjetà Santa x-xogħol. . Bejn 1-1984 u 1-1986 Mro. Marija u Banda Re Gorġ V.

s Snin Annlversarfu 'l.es Etoiles d'Or du Jumelage' •

l 0 Snin s-zJonl Żgħażagf>

Saqaf Ian-niċċa ta' Sa11 Bastja11

Niċċa ta'

129

Sa11 Bastjan


Minn fejn se jgħaddi

l-111arċ

Għal

darba oħra permezz ta' din il-paġna se nagħtu ftit dettalji rigward ir-rotot u tagħrif ieħor fuq il-baned .mistiedna. Din is-sena se jkollna sitt baned mistiedna għall-festa titulari ta' Santa Marija fosthom il-Banda San Filep ta' Haż-Żebbuġ li se tkun magħna għall-ewwel darba . Pero qabel 1na nagħtukom aktar dettalji , nieħdu l-opportunità biex bħas-soltu nħeġġuko1n tak:krunpanjaw ilrnarċ matul it-triq koll ha, u sabiex nagħtu dehra isbaħ lir-raħal tagħna għal matul il-festa pennezz tat-tiżjin maddjar tagħkonJ. Infakkru wkoll fl-imġjba tajba matul il-jiem tal-festa. Għalhekk dan li ġej huwa programm fid-dettall tar-rotot tal-marċi kif ukoll is-sehem tal-baned rispettiv i: L-Erbgħa, 30 ta' Lulju -Bidu tal-Kwindiċina 8.00pm - Tifraħ il-Festa ta' din is-sena pennezz ta' Lejla ħ>laltija blaqwa talent lokali.

Is-Sibt, 9 ta' A'vissu Ħruġ ta' l-Istatwa fuq iz-zuntier 7.30pm - Wara li tilqa' l-Istatwa artistika u devota ta• Ommna Marija Assunta bi programm ra' innijict Marjani fuq iz-zuntier tal-knisja. il-Banda Re Ġorġ V. taħt it-tmexxija ta' Mro. D. Agius. tkompli tferraħ it-toroq tarrubal b'marċi br.ijuii. li-marċ jgħaddi hekk; Triq San Bazllju, il-Lanġasa, Valletta, il-Fjuri, ll-Parroċċa, l'jaz1.a tal-Knlsja, San Bai.ilju u jintemm fil-pjazza quddiem il-Każin.

Il-Ħadd, 10 ta'

Awissu-Jum il-Banda

8.lSpm - Imiss jerġa' HU-Banda Re Ġorġ V, taħr id-direzzjoni rasSurmast direttur tagħha, Mro. David Agius. li raghmel i.l ·marċ trijonfali li jibda minn hdejn il-Bini Muniċipali taf-Kunsill gtiall-Pjazza tal-Knisja, Triq SanBażilju u,jintemm fil-Pjazza tal-Knlsja quddiem il-każin. Wara l-Banda 1agħti bidu..gtiall-Programm Vokali u Stnm1entali u Annwali ragħha.

It-Tnejn, 11 ta' Awissu - L-ewwel Jum tat-Tridu 8.15pm - Il-Banda De Rohan ta' Ħaż-żebbuġ, raħt id-direzzjoni ta' Mro. Ronnie Debattisra ragħmel marċ li jibda minn quddiem il-Każin u jkompli kif ġej: Triq San Baiilju,Sqaq San Bażilju, !Vlisrat1 il-Fidwa, il-Qattara, ilKo11voj ta' Santa Mar·i ja, il-Barrieri,

il-ftarriġiet,

Misrat1 iJ-Fid'"a,

Karmenu Ciantar, naqsmu minn Triq il-Konvoj ta' Santa Marija għal Triq in-Nazzarenu, Kirkop, il-Katakombi, Dnn Ġerald Mangion, ixXantiu , Kirkop, in-Nazzarenu, Dun Ġerald Mangion, nerġgħu naqsmu minn Triq il-Konvoj ta' Santa Marija għal Triq il-Kileb, iċ-Ċavi, Mikielanġ Sapiano, Sqaq l-Isptar, il-Pjazza tal-Parroċca fejn jinte.mm quddiem il-Każin.

BAN.DADEROBAN-ŻEBBUĠ

Therese Ann ...................................................Mro. Ronnie Deballista Tifħir lil Malra Rebbieħa ................................ Mro. Ġeraldu Farrugia Oolden Jubilee ...................................................... Mro. John Theuma Den~Jan ......................................................................... Neol Farrugia Bernardette ........................................................... Mro. Ronnje Pisani Al Pacino ................................................................ Mro. David Agius Victory ......................................................... Mro. Vincenio Ciappar.) Ta' Bona ............................................................. Mro.La'vrence Borg Santos ....................................................................- Mro. David Agius Comc On tħc Stripcs ................................. ..... Mro. Anthony Aquilina Harmony ............................................................... Mro. Emm. Bugeja Tromend ........................................................ Mro. Raymond Zamrnil Tbe King ................................................................. Mro. Arch. Mizzi Mangus ............................................................... Mro. Andrew Coleiro Irene ........................................................................ Mro. Mario Tes1a Benfred .................................................................... Mro. Joh.n J. Pace. Tal-Qalba ........................................................... Mro. Joseph Busmtil Coronation .... ..... ............................................. Mro. Joseph Aziopardi lż-Żbejjah .................................................................. Mro. Philip Gan Tarsus ................................................................... tvlro. Ronn.ie Pisan.i Surntas:t Dire11ur: Mro. Ronnie Debattista

It-Tlieta, 12 ta' Awissu - It-tieni Jum tat-Tridu 8.!Spm - li-Banda Sant 'Eleoa ta' Birkirkara, taħt id-direzzjoni ta' Mro. Joseph Vella FLCM, tagħmel marċ (sponsorjat mis-sezzjoni Żgħażagħ) li jibda minn quddiem il-Każin u Ikompli tallegmna b'sett marċi brijui.i fittoroq li ġejjin: Triq il-Ġilju, l-aħwa Ghigo, Barumbara, ix-Xriek , il-Mithna, il· Troll, is-Sejba, il· Konvoj ta' Santa Marija, il-l\1urselli, Kirkop, Saljaturn, Qrendi, Sunta Katerina , San Innoċenzju, iċ-Ċavi, Santa Marija,Santa Katerina, il-Kiteb, Mikielanġ Sapiano, il-Konvoj ta' Santa Marija, Karmenu Ciantar, il-Pjazza tal-Parroċċa, Triq id-Duluri, ilParroċca u jintemm fil-Pjama quddiem il-Każin.

~

5 Snin Anniversarju 'Les Etoiles d' Or du Jumelage' • l O Snin Sezzioni Żgħażagħ

- ~~·~ · ~~ · ~ · ~~,1~ ~ ~rn1·~· 13 0~""""--~~~~~ .. .


BANDA SANT'ELENA • BmKIRKARA

SAN MIKIEL- ŻABBAR

'Innu ta l-Banda ........................................... Cbev. Joseph Busuttil luuu Marċ ............................................................ John Ivan Borg Mr. Nipsnovah ............................................................... Joe Vella Kumitat Żgħażagħ 2002 .......................................... David Agius

Marċi

Conriu11onju ............ ............................................... Cl1artes Mizzi Snin ta' Suċċessi ................................. ............... Tony Carbonaro

Dylan. ..................................... ,............................. John Ivan Borg Ġużeppi ta' Mabbli .................................................. Emlc Bugeja La Delle Helene ...................................................... John Theuma Oħal

Dcljem tal-Patruna ................................... Raymond Fenech The Crosn .............................................................. Ronnie Pisani Elena .................................................................... Gabriel Muscat Green Banner ........................................................ Paul Schembri Grazzi Ma .................................................................. John Mamo Taf-Qalba ................................................... Che.v. Joseph Busunil Kumitat Żgħażagħ '95 ............................................. David Agius Triple ICnock-Out ...................................................... Ray Fenech St. Petersburgh ...................................................... David Caru.ana Don Quixote ........................................................... John Theuma Knmital Żghaiagh '96 ............................................ David Agius On with lhe.Fight ........................... ............ Chev. Joseph Busuttil Come on lhe Siripes .............................. Major Anthony Aquilina Frarilde and Josephine .................................................... J.I. Borg Bemardeue ............................................................ Ronnie Pisani Corooation ....................................................... Azzopardi Joseph Beojami~ ................................................................. . Emle Bugeja

BonpacelJo ..................................................... Ciappara Vincenzo Kumitat tan-Nisa ............................................................ J.r. Borg U-Sugu ............................................................... Eltoo Lee Abela JosepbiJ1e ....................................................................... Joe Vella

Tislima lill-Madonna tal-Grazzja ............................................ L. galea lnnu Sao_Mikiel ................................................................. A. Micallef Innu Marċ ........................................................................ L.13ougailas Ceosjnos ............. .................... ..... .......................................... D. Agius Unika ..................................................................................... D. Agius Amigos ........... .................... ................................................... D. Agius Santos ....... ..... ..... ..... ......................... ............... ................... ... D. Agius Al Pacino ................................ ............................. .......... ........ D. Agius Redent ..... .............................................................................. K. Abela Twanny ............................................................................ 0. Camilleri Ta' Kurun ......................................................................... D. Camilleri Moodswing ........................................................................... R. Abela Cclebmtions ....................................................... .....................S. Vella The Two Friends ................................................................ M. Bugelli L-Għaqda tal-Patruna .......................................................... A. Coleiro The Fifth Star ...................................... .............................. .. A. Coleiro Millennium .......................................................................... A. Coleiro Vinceremos ......................................................... ............... ... A.tvliw Programm Strumeutali - 1_4.08.02 Imrn Marċ ......................... L. Bongailas Tone Poem ........ ................... Finlandia ............................. J. Sibellius Overturc ............................ William Tell ...........................G. Rossini Sympħony .... ................. George.Gershwin ............ ........ G. Gershwin Selection ...... .......... ..... ..... LeS Miserables .... ....... Arr. Warren Barker Song ..................... Yon're the Devil in Disguise ,, ... Arr. S. WilliaJJ1s Selection ........................ Top Hits for Band .......... Au. M. Schneidcr Surmast Direttur: Mro. David Agius

S urmast Direttur: Mro. Jostph Vella

L-Erbgħa 13 ta'

Awissu - It-tielet Jum tat-Tridu

9.00pm - U-Banda Re Ġorġ V taghmel iJ-marċ tradizzjonali taghha fost il-briju kbir u l-ispeuaklu li liejjew gt1alina s·sezzjoni żgħażagħ. Il· marċ

.iibda minn quddiem il·Kaiin u jkompli hekk kif ġej: Triq iJ.

Karmnu, Valletta, il-Fjuri , il-Parroċca mit-tarf, Pjazza tal-Knisja, San llaiilju u jintemm fil· Pjazza tal·Knisja quddiem il-Każin.

Il-Ħamis, 14 ta'

Awissu

8.0tlpm - Programm mill-Banda San Mikiel ta' Haż-Żabbar rah1 iddirezzjoni ta' Mro. David Agius tesegwixxi programm slrumentali fil-pjaz1,a. Wara tagħmel marċ jibda minn quddiem il-każin u jgħaddi kif ġej: San Bażilju, San Mikiel, 9 ta' April, Kannenu Ciantar, pjazza tal-knisja, Parroċċa, Duluri , pjazza sa Karmenu Ciantar.

8.00pm - Marċ mill-Banda Konti Ruġġieru immexxijja minn Mro. Joseph Muscat, jibda Triq iJ.Pal , Troll, Sejba, Santa Katarina sal-pjazza. 10.30pm -Taht id-direzzjoni ta' Mro. Joseph Muscat il-Banda Konti Ruġġieru tagħlaq is-serata mużikali pennezz ta' programm strumentali quddiem il-każin.

BANDA KONTI RUGĠIERU - RABAT Paul & Angela Borg .................. ..... ............... ......... ........ Prof. J. Vella Coronation March 19~3 ............ ............... ..... ..... .............. V. Ciappara Victory io Arena ............. ................................... ............. J. Azzopardi Glodiat.or ........... .................... ......................... ......... ..... .... V. Ciappara Tà' Bajn ......................................................... ................. J. Azzopru:di Sy1npathy ................................... ....................................~~··V. Ciappara La Vittoria Dei Raba111ni ......................... Rev. M. Theuma CasteUelli Kristian .................................. .................... ..................... Ph. Sche1nbri

.

Ganni Battista..................................................................... L. Bonnici Bernard &Franoosca ....... .......... ..... ..... .................... ................ C. Borg l{ar.ia & Joe ........... ..... ..... .......... ..... .......... .......... ............ 5. Gi.odmaina

Daphne ........ .......... ..... ..... .................... .......... .................... .. 0. COieiro Dear Born - Dctroit .......................................................... J. M.uscat

Progr-dmrn Strumentali -14.08.02 Seleclion ........................... My Fair Lady ............................ P. l.eowe Grand March ................... Borgo in Festa ........................... F. Berelta Marcia Sinfonika .............. Bianca Rossa ..................... ... V. Ciappara Ballet ............................ Coppelia Selcction .. ..... ................ E. Delibes S·uite .................................... PeerGynt ................................. E. Grieg Ave Maria ........................... .... Gounoud Surmast Direttur: Mro. Joe Muscat A. Mus. L.V.M. (Ho,ns.)

• Il-Gimgħa, 15

ta' Awissu -

L-Għid

ta' l-Assunta

10.lSam - \Vara d·daqq tal-Glorja, il-Banda Re Ġorġ V, 1at11 il· tmexxija ta' Mro. D. Agius, A.Mus.V.C.M., tagħmel il-marċ midizzjonali ta' filghodu li jibda minn quddiem il-Każin u jkompli għal Triq il-Ġilju, Troll,Sejba,Santa Katerina, Santa Marija, iċ-Ċavi, Mikielanġ Sapiano, San Tnnoċenzju, Santa Katerina, San Bażilju, il-Lanġasa, Valletta, iJ. Fjurj 1 il·Parroċca, gl1all~Pjazza qucldic,n1 il-Ka7..i11.

6.00 p.m- Il-Banda Queen Victoria tai-Żurrieq, laħl il-tmexxija la'

5 Snin Anniversarju 'Les .Ecoiles- d'c::>r du Jumelage• • l 0 Snin Sezzjoni Żgħ~,għ

'-====ic..----=-----~---1·

131


Ħxejjex

friski, preserves, detergents u

ħafna

oħra

affarijiet

Prezzijiet moderati

Sliemo Rood, Gżiro GZR 04 Tel: 2131 5730

MED

5, New Street, Luqa LQA 02 Tel: 2167 3238

OPTICA

Be

EYE SPECIAUST IN AmNDANCE s

l'

0

li

a T

'.

~-

~.

••t

-

.,

.'

.. '

:._:__-: ~-·

~

.~-

·-~

.•

l

OPTICIANS SUNGLASSES CONTACT LENSES SPECTACLES We supply ful/ range of contact lenses, tintlng and anti-reflective coats, hard coating to reduce scratchlng, photochromatic /enses & Bifocals.

GIV ~ NCHYj

-

A

High · Scorers: The Shooter's onswer to better vision

Onyour

~

@}°:}'

Jor Profuc1ional Photoc1 d Video ZAMMIT PHOTO STUDIO •

Zurrieq Centre, Zurrieq Tel: 2164 0010

latest fashion spectocle frames

N T

0~

BOUR'-'f

...... EOIS


Mro. A. Farrugia. L.Mus.L.C.M.•tibda marċ minn Triq Valletta gtial Triq

il-Karmnu, il-Pja:a~ tal-Knisja. BANDA QUEEN VICTORIA - ŻURRIEQ Lill-Kurrunissjoni Banda ....................................... A. Farrugia Saviour & Miriana .................................................... E. Bugeja Nicolà ............ ............................................................... J. Tanti

U-Grandu ..................................................................... C. Vella Tislima lill-M'1ġġur Aquilina ...................................... V. Galea (arr. A. Fam1gia)

Brioso .................................................................... A. Camilleri Parade ..................... .............................................. . J. J. Fe11ecl1

Xemx ta• L ulju ......................................................... A. Coleiro

6.00pm - D-Banda San Filep ta' Ħai-Żebbuġ taht it-tmexxija ta' Mro. Richard Bugeja tibda marċ minn Triq Santa Katerina għall-pjazza, tidhol fiz.zumier tal-knisja u liJqa' l-ħruġ ta' l-lsratw-.i artistika ta' Santa Marija b'innijiet Marjanj. Wara, il-Banda tkompli takkumpanja l-Istatwa tul il-purċissjoni.

BANDA SAN FILEP - ŻEBBUĠ Wenzu .............................................................. Richard Bugeja Charlie and Grace ....................................... Emmanuel Fenech Id fld ....................... ,..................................... Emauuel Bugeja Joyful Day ......................................................... Adeodato Gatt U-Paċi .................................................. Ma1ie Lourdes Bonniti Ontario ...................................................... Raymond Sciberras AJ!egro coo Fuoco ................................................ Victor Vella La Senora Rita ............................................. Anthony Aquilina Id-Dragun ........................................................... Ronald Pisani Maltese Canadian ......................................... Michael Bonanno Unika ............................. ....................................... David Agius Arkivju Mutikali ..................................................... Mario Testa San Filep ............................................................................. Adeodato Gatt Surmast Di.rettur: Mro. Richard BugejaA. (Mus.) L.C.M., A.CJ.B.

Stezar ........................................................................ E. Bugeja 8 ta' Diċembru ....................................................... A. Farrugia Remember Me ..................................................... L.Bongailas Santiago di Cuba ............................................ J. Abela Scolaro CA. NO. PA ........................................................... A. Farrugia 900 Sena Parroċċa ..................................................... E. Bugeja n-Bozen ................................................................. A. Aquilina Golden Jubilee .......................................................... E. Bugeja Santos ......................................................................... D. Agius King of K'ings .......................................................... A. Coleiro Millennium .............................................................. A. Coleiro 25 Sena Segreiarju .................................................... E. Bugeja

7.lSpm - U-Banda Queen Victoria n.imkien mas-Soprana Marie Theresa Vassallo isellem lill-Istatwa bl-Avc lvlarija. 8.4Spm- Hekk kif l-Istatwa tasal quddiem il-Kaiin tas-Soċjetà tagħna,

Karmclitru1i Żriernq .......................... ..................... A. I'arrugio

il-Banda Qlteen Victoria tai~Żun·ieq. tallt itwtmexxija ta' Mro. A. Farrugia.,

Surmast Direttur: Mro. Alfred Farrugia L. (Mus.) L.C.M.

Programm l\1uiika.li Preludju ......................... Ġublew tal-Fidda ......................... E. Bugeja Ovenure. ...................... U Barbicrc di Sivilia ..................... G. Rossini Valse ..................................... Espana ............................... Waldtcufel ...................................Moment for Morricone ...... Morricone de Mey ..................................... Mexican Hat Dance .............. f'.A. Partichela Marcla .... .... ............ .... .... ..... Fiorentina , ................................. J. Fucik

........................................S.ousa on Paradc .............. Arr. King Palmer fnno ............ .......... Omaggio alla Queen Victoria ............... E. Bugeja

Surmast Direttur: Mro. Alfred Farrugia L. (Mus.) L.C.M.

L.lvlus.L.C.M , 1esegwixxi l-kbir Innu lil Marija Mlellgha s-Sema, kompożizzjoni tal-mahbub u qau minsi ex-Su.rmas1 Chev. G. Martin. A.Mus .L.C.M.,0.S.TJ., fuq versi 1ad-Dire1tur Spiritwali Patri J.M. Ghigo SJ. lkamaw il-Tenur Andrew Sapiimo u l-BariJonu Piju Dalli, nimkien mal-Kor Parrokkjali San Ġużepp tal-Kalkara n\mexxi mis-Sur Samuel Bezzina A.T.C.L., A.L.C.M. Wara, bis-sehem ta· l-istess Kor,jiġi esegwit l-Innu Marċ Popolari Marija Assunta, kliem u mużika 1al-mibki Mro. Leonard Farrugia. L-istess Banda tkompli bil-Programm Stmmemali tagħha sakemm jasal il-ħin tad-dħul tal-purċissjoni mera terġa' ssellem lil Ommna iVlarija A.sstulta bicl-dnqq ra ' l-Ave Maria. l 0.30pm - \Vara l- Barka Sagrnmentali u r-ringrazzjamem kollettiv fil·

Knisja mill-Għaqda tan-Nar tas-Soċjetà, il-bandisti tal-post tal-Banda Re Ġorġ Vjagħlqu l-festa b'marċ qasir.

l))


CERAMICS Suppliers of Tiles, Skirting, Bathroom Suites & Fittings

Tiling Plumbing Drain Laying Palstering Painting Decoration Works 76, Birżebbuġa Road, Birżebbuġa Tel: 2165 1583 Mob: 9949 2469 Fax: 2165 8539


kitbiet ta' Joseph Farrugia

F'għeluq

id-90 sena tal-Kungress Ewkaristiku lnternazzjonali Waħdek, ġwejjed,

b'mixjietek sabiħ a B'dik il-ħarsa mitfugħa 'l quddiem Fejn int sejjer, o Bniedem, o Alla Fommok mi1nli bil-kelma tas-Sliem? U rajt ġnus minn kull naħa tad-dinja Biex jarawk kbir u ħieni għaddej Miġburin ġo ħolqa ta' gżira In1bagħ'd għajta ta' ferħ : Ġesu ġej! Ir-Rotunda tal-Mosta kisbet l-ikbar glorja li qatt setgħet tikseb meta t1-191 3 laqgħet fiha 1-24 Kungress Ewkaristiku Internazzjonali. Is-Santwarju ta' Marija Assunta fil-Mosta kompla jikber fl-istorja tiegħu meta fl-għodwa tat22 ta' Settembru 1946 inżamm l-Ewwel Kungress Djoċesan ta' l-Azzjoni Kattol ika Maltija, meta ġew ippreżenlati l-firem miġbura minn madwar Malta u tressqet petizzjoni nazzjonali lill-Q.T. Papa Piju XII favur id-definizzjoru tad-Domma tat-Tlugħ fisSema bir-Ruħ u l-Ġisem tal-Madonna. Fl-għodwa ta' l-l ta' Novembru 1950 saret ilprokJamazzjoni tad-Domma ta' Marija Assunta. Fil - għaxija fl-is tess Santwarju sar Te Deum Nazzjonali b 'radd ta' ħajr lil Alla kif kien imwiegħed fil -Kungress Djoċesan ta' l-Azzjoni Kattolika Maltija.

Il-Korp ta' San lnnoċenzju Il-Korp ta' San lnnoċenzju kien jinżamm taħt il-mensola ta' l-artal tal-Kunċizzjoni. Minħabba nuqqas ta' fondi, il-festa ta' dan il-qaddis kienet issir il-Ħadd fost l-Ottava ta' Santa Marija meta lKnisja tkun għada mżejna bl-armar tal-festa. Ilkorp kien jintra1na fuq l-rutal maġġur mżejjen taħt mant. Is-Sur Filippu Galea kien jorganizza l-festa ta' dan il-qaddis. D-korp tal-qadilis intradam meta waqgħetil-killsja. Il-għadam inġabar minn qalb iddebris, u llum wara li reġgħet inbniet il-killsja, ilKorp reġa' nżamm f' daqs iżgħar minn qabel u jinsab taħt l-artal tal-kor.

Noti u Referenzi: l

'~l l-Monu1ner1t"

Tifkira tal-Kungress Ewkaristiku ta' 1-1913. Dttn Karm.

2 ''Storja cal-Mos1a" -

E.B. Vella ei al.1972 3 De.tLalj i ara

11

50

sen~L

Domma ( 1950-2000) tal -Fidi ta ' lAssunzjoni" - Soċjetà Sama Marija u Banda

IL·FESTA TA ' SAN INNOĊENZ fl-lmqabba kie11et issir l-ewwel Ħadd wara l-festa ta' Santa Marija. (Ħajr: Teresa Debattista)

Re Ġorġ V, Mqabba.

(

Kartolina: Kollaġġ

artistiku ta' l-okkaijoni.

,;~rL~~r~u;,k.:~;.-_;_;;.:.;;.----i:.:.J.

135


Festa Santa Marija

Rendikont Celebrazzjonijiet fil-Knisja 2002 Dħul

Ħruġ

Ġbir bl-envelopes bieb bieb Ġbir fil-Knisja

Lm l ,392.00 Lm 470.00 Lm 1,862.00

Total

Żbilanċ mis-sena ta ' qabel

L1n

Celebranti u saċerdoti barranin Orkestra, Organista u vuċijiet Daqq ta' qniepen Dawl fi l -faċċata, koppla u kampnar

Lm Ln1 Lm Lm Lm Lm

Servizzi ra' kappi u kruċiferu Fj uri

a

es

249.47 148 .00 770.00 85 .00 690.00 48.00 54.75

Total

Lm 2,045.22

Żbilanċ

Lm

183.22

reen

F•••iera..1 Serv-i.ce Jrrikorru "Green House' ' St. Catherine Street, Qrendi

Tel: 2164 2738, 2164 2508, 2164 7791 Mobile: 9949 4880, 9949 7959

Alf. Gatt Auto Parts

Saltofix & Maxi Car Motor Panels Luqa Road, Qormi & Mdina Road, Qormi

Tel: 2148 8653, 2144 9821


Xuereb lnstallations Ltd. IMPORT, SUPPLV & INSTALLATION OF SOFFITS & GVPSUM BOARDS

-

SUPPLIERS & INSTALLERS OF •MINERAL SOFFITS • DEMOUNTABLE PARTITIONS • GYPSUM SOFFITS AND BULKHEADS • Tel: +356 21 495799, +356 21 495972, +356 21 495836, +356 21 495792 Fax: +356 21 495834 E·mail: xil@xuerebinstall.com Website: www.xuerebinstall.com


Profile for Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V, Mqabba

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 2003  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 2003

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 2003  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 2003

Advertisement