Page 94

/S-SOĊJETA'SANTA MARIJA U BANDA .RE ĠORĠ V

..

TFAKKAR U TIRRINGRAZZJA LIL DAWK KOLLHA LI TAW SEHMHOM BIEX IL-FESTA 1992 TILĦAQ IS-SUĊĊESS U L-LIVELL MIXTIEQ, FOSTHOM: • •

• •

• •

• • •

• • •

Lill-benefatturi aħwa Ellul (ta' Katrinu), lill-aħwa Michael u John Ghigo (ta' Palaw) u l-dawk is-soċji u partitarji li offrew kull għajnuna tul il-festa kollha. Lis-surmast u l-bandisti tal-post għall-programm strumentali tat -30 ta' Lulju u s-servizzi l-oħra . Lill-pittur Kav. Paul Camilleri Cauchi u l-iskultur is-sur Lawrence Attard għall-xogħlhom li ħariġ na ta' rġ iel . Lill-Għ aqda ta' l-armar li b'xogħlha kompliet issebbaħ il-pjazza u toroq oħra tar-raħal armati fil-festa Titulari . Lill-Baned kollha mistiedna, tas-servizz li tawna biex kabrulna l-festa. Lid-dilettanti tan-nar u l-kull min kellu x'jaqsam ma dan ix-xogħol li kompla stabbilixina bħala fost l-aqwa ta' Malta. Lil membru Carmel Ellul talli kien strumentali biex isseħħ iż-żjara fostna tal-piloti tar- Red Arrows . lil dawk involuti fl-organiżżazzjoni tal -kommemorazzjoni tal-me~in lmqabbin tat-tieni gwerra dinjija. Lil dawk kollha li taw sehmhom b iex iko llna translazzjoni mill-kappella ta' San Bażilju għall-Knisja Parrokkjali. Lil-Monsinjuri mistiedna u l-kleru tal -parroċċa li ħaċmu id f'id biex iwasslu l-aqwa ferħ tal-Għid ta' l-Assunta . Lis-sur Salvu Żahra, li rregalalna s-serena, u li flimkien mad-dilettanti tan -nar, ħadmu kemm felħ u biex l·Air Raid Sf,71u/ation ta' nhar il-Festa tkun suċċess u tilħaq l-iskop li għalih saret. lil dawk l-istazzjonijiet tar-radju u l-media in ġenerali li xandru servizzi mill-Imqabba t ul il-festa kollha . U fl- aħħar u mhux l-Inqas lil dawk is-soċji u partitarji nisa u rġiel li barra li għenuna finanzjarjament, għenuna ħafna aktar milli jistgħu jaħsbu meta obdewna u kienu ddixxiplinati f'għemilhom u kliemhom tul il-festa kollha .

........ U DIN IS-SENA, IL-KUMITAT EŻEKUTTIV JIRRINGRAZZJA:

• • •

• • •

lis-surmast u l-bandisti tal-post kollha għas-sehem li jagħtu matul is-sena kollha, kif ukoll lis-sur John Borġ, emigrant lmqabbi u partitarju tagħna. għall-mużika li għoġbu jirregala l is-Soċjeta'. Lis-Soċji talli dejjem ikunu puntwali fil-menswalita' u nappellaw ukoll sabiex soċji oħrajn ikunu puntwali huma wkoll. Lid -dilettanti tan-nar kollha li b'sogru kbir għal ħajjithom, dejjem jistinkaw biex iżommu l-ogħla livell ta' spettakli. Lill-Fergħa Ian-Nisa tas-Soċjeta', li jieħdu ħsieb jiġbru fondi u jorganiżżaw attivtajiet soċjali matu l is-sena. Ta' min wieħed jihakar fin-nisa tagħna kollha b'mod ġenerali għax dawn jgħamlu sagrifiċċji għall-festa daqsna l-irġiel mingħajr ma ħafna drabi nintebħu. Lil-grupp ta' l-armar, inkluż in-nisa li jħejtu, u li taħt it-tm exxija għaqlija tas-sur Paul Gauċi jaħdmu bla heda u jikkoordinaw ix-xogħol fuq l-armar. Lill -kappillan u l-kleru tal-parroċċa li, flimkien ma nies volontarji oħra, jieħdu ħsieb jarmaw u jżarmaw il-knisja, kif ukoll it-tmexxija tal-funzjonijiet liturġiċi matul il-festa titulari ta' Santa Marija mifruxa fuq tlett ġimgħat. Lill-benefatturi. soċji u part itarji kollha ta' l-appoġġ li dejjem jagħtuna . B'mod partikolari, din is-sena nħo:;suna nonqsu jekk ma nirringrazzjawx lil kull min kellu x'jaqsam max-xogħol strutturali lil-każin u fuq il-maħżen il-ġdid. lid·disinjatur tal-planċier is-sur Ġużeppi Caruana tal-paċenzja li jieħu bina kif ukoll lil kull min offra l-għajnuna sew finanzjarja k if ukoll materjali biex dan il-proġett ferm ambizzjuż narawh, jekk Alla jrid, lest fl-1996. Lill-aħwa Marianna Mallia u Carmen Żammit talli xtraw u ħietu ġmiel ta' purtiera għall-kamra tal-kum itat. kif ukoll lis-sur Carmel Ellul għax-xogħol fuq is-sopraporta u kull xogħol ieħor ta' njam. U fl-aħħar iżda mhux l-inqas, lil kull m in b'xl mod jew ieħor għen sabiex din il·pubbllkazzjonl ferm mistennija tiġi stampata. Ħajr speċjali jmur għall-artikolistl u 'l dawk kollha li għoġobhom jirreklamaw. L-appell aħħari tagħna lill-qarrejja hu biex inħeġġuhom jixtru l-prodotti u jinqdew bis-servizzi irreklamatl !'dan il-ktejjeb.

Profile for Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V, Mqabba

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Advertisement