Page 7

Il-Papa Piju Xli fl-1 ta' Novembru 1950, ħareġ kostituzzjoni Appostolika bl-isem ta' "MUNIFICETISSIMUS DEUS". F'din il-kostituzzjoni ddikjara solennement bħaladomma tal-fidi li "l-Immaku lata Omm Alla u dejjem Verġni Marija, wara li temmet il-kors ta l -ħajja tagħha fid-dinja, ġiet meħuda fil-glorja tassema, bir- ruħ u l-ġ isem." Din il-verita m'hijiex xi ħaġa vvintata millPapa, imma huwa dak li għal sekli sħaħ kien it-twemmin u t-tradizzjoni tal-insara. Fil-fatt, il-verita li l-Verġni Mqaddsa ġiet imtel l għa fis-sema bir-ruħ u l-ġisem, insibu xhieda tagħha sa mis-sekli bikrin, fl-istorja tal-Knisja. Imma fuq kollox, l-Assunzjoni tal-Madonna huwa konsegwenza naturali ta' dak li kienet u għexet il-Madonna. Il-ħajja qaddisa talgrazzja twassal għall-glorja fi l-ħajja ta' dejjem. Għalhekk, wara mewtha, l-Madonna daħlet fil-Ġenna, biex tgawdi għall-dejj em il-milja

tal-grazzja u tal-glorja.

meħlusa m i s-saħta

tad-dnub u tal-kon-

segwenzi tiegħu. Minħabba l-verġinita tagħha, baqgħet safja u bla mittiefsa filġisem tagħha meta nisslet u tat il-ħajja lillIben Divin tagħha. Kien jixraq ukoll li ġisimha jiġi meħ l us mis-saħta u mill-kastig tat-taħsi r fil-qabar, billi jiġi mqajjem mil-mewt u meħud fis-sema, minflok li jibqa' jistenna l-qawmien ta' l-aħħar jum bħal dak tal-bnedmin l-oħra. Dan il-miraklu kien ukoll konsegwenza talpredilezzjoni u tal-għożża li kellu Kristu lejn l-lmqaddsa Verġni Marija. Kif l-Iben t'Alla, bi grazzja l-iktar speċjali, ħeles li r-ruħ tal-Omm tiegħu mid-dnub oriġ i nali , wara mewtha, ħe l es i l -ġisem tagħha mit-tmermir tal-qabar u seħ i bha miegħu fil-glorja tal-qawmien. B'hekk Marija saret l-ewlenija fost dawk li flimkien ma' Kristu jġibu rebħa fuq il-mewt. Għalhekk għeżież imqabbin, tassew għandna għax nifi rħu u nfaħħru 'l Alla għall­ ġmie l

ta' San Luqa nsibu lil Eliżabetta ssellem lil Marija "imbierka fost in-nisa" (Luqa 1,42) u hija nfisha stqarret fi l-għanja talMagnificat li "Ku ll nisel isejjaħli ħienja" (Luqa 1,48). Dan ifisser li hija ġiet meħlusa minn kull għamla ta' saħta li tolqot lill-bnedmin.

u l-glorja li bihom għoġbu jżejjen lillMadonna. Imma rridu niftakru li din il-Madonna hija wkoll Ommna, u għalhekk il-ferħ tagħna huwa ikbar għax dawn il-grazzji u pri vi l eġġi i ngħataw lil Ommna stess. Jonqos biss li lil din l-Omm glorjuża nżommuha b'ġieh. Ikun tassew għajb għa l ina, aħna li nippretendu li aħna wliedha, jekk bi kliemna u b'għem i lna naslu biex inwaqqgħulhaġieha. Il-Madonna mhux artifiċjalita' tħobb, imma lonesta' u l-verita'. Dejjem hekk għexet hi, u bħala omm, tgħallem u tixtieq li wliedha jobduha u jagħmlu bħalhE,. Dan ikun lakbar ferħ li nistgħu nagħtu lill-Omm tagħna Marija fil-Festa tagħha.

Minħabba t-tnissil bla tebgħa tagħha ġiet

Fr. Joe Bartolo - Kappillan.

Iżda din il-g lorja· żejnet mhux biss ir-ruħ

imqaddsa ta' Sidtna Marija, imma wkoll ilġisem purissimu tagħha. Għad li ġarrab ilmewt, ġisimha, bi privil eġġ speċjali, kien meħlus mit-taħsir tal-qabar, imqajjem minn bejn l-imwiet u meħud fis-sema bil-qawwa tal-Mulej Alla. Fil-Vanġelu

Profile for Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V, Mqabba

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Advertisement