Page 65

l-aħjar fost id-disin- jinxtara l-materjal ħalli mill-aktar fis possibli. jaturi ta·· xogħol simi li li hawn ġo pajjiżna. jinbeda x-xogħol. Wara li f'Settembu li għadda, il-kumitat iddeċieda li ngħatu bidu għal din i l -fażi talNaħseb illi mistoqsija oħra li nistħajjilkom tistaqsu huwa kif għadni ma semmejt xejn proġett, l-għażla awtomatikament waqgħet fuqu u morna nkellmuh. Domna xhur sħaħ rigward finanzi. Nassigurakom li fuq dan ġejjin u sejrin fl-istudju tiegħu, niflu u nid- ukoll ħdimna ħafna: waqqafna skema ta' diskutut pjanta wara l-oħra, uinfittxu flimkien ġbir kif ukoll għandna l-backing assolut tall-aħjar soluzzjoni biex nutiliżżaw l-ispazju benefatturi ġenerużi u kbar tagħna. limitat li għandna fil-pjazza quddiem il-każin. B'daqshekk ma jfissirx li ġbarnieh, altru minn Tifhmu li l-ispazju minn dejjem kien ta' uġ iegħ hekk! Għaldaqstant nieħu din l-opportunita' ta' ras għalina iżda nasssigurakom li l-pjanta biex infakkar lil dawk li għadhom ma ħarġux finali, minn barra l-oriġ i na l ita' tagħha, ser sehemhom biex iħossu dan il-bżonn u javtuti lizza l-ispazju eżistenti bl-aktar mod ef- viċinawna bl-offerta finanzjarja tagħhom. fettiv u intelliġenti. Sadanitant saret is-se- Għandna bżonn eluf ta' liri biex dan il -proġett duta ġenerali annwali li approvat unanima- narawh komplut iżda jekk il-passat huwa ment it-twettieq ta' din l-opra hekk ambi zjuża, mera tal-futur. dan għandu jkun għal in a lu b'fiduċja kbira x- xogħol tħa l la f'idejn il- aħħar ħaġa li tinkwetana għal i ex kull meta kumitat eżekuttiv, li minn naħa tiegħu ħatar kien hemm il-bżonn, kulħadd ħareġ sehmu. kummissjoni apposta b'dan il-għan. Rigward il-pjanta, kull ma nista· ngħid hu li saret wara Rigward iż-żmien sabiex jitlesta, jekk Alla surveydettaljat u twil tal-pjazza quddiem il- jrid u kollox jibqa' miexi bir-ritmu maħsub, każin, u maħsuba li barra milli toħroġ xogħol · in żanżnuh għall-festa 1996, propju.f'għe l uq mi ll-aktar artistiku fl-injam, etc., tutilizza l- il-50 sena mill-ġrajja li biha ftaħt dan l-artiklu. potenzjal kollu tal-banda fir-rigward ta' akus- Għalhe_kk l-appu ntament tagħna lkoll huwa tika u parametri oħra marbuta mat-teorija ta' għal dan i l-ġub lew tad-deheb tal-banda wisq għażiża għalina, bħala inkurunazzjoni talkif jinbena palk professjonali. proġett li nbeda snin ilu u li tant aħna u ta' Nhar it-Tlieta, 1 ta' Ġunju 1993, imxejna qabi lna ilna naħdmu għalih u noħolmuh: li· pass i eħor il-quddiem meta saret laqgħa l- Banda tas-Soċjeta' ddoqq fuq il-Planċier każin bejn id-disinjatur u l-membri/partitarji Artistiku tagħha. Dan waħdu għandu jkun kollha nteressati li jgħinu f'dan ix- xogħol. Is- ta' inċentiv għalina lkoll biex il-bandist talsur Caruana spjega fid-dettal kif hu, flimkien post nagħtuh l-importanza li tistħoq l u ġo mall-kumitat wasal għall - pjanta finali, li soċjeta' muż i kali u b'hekk jibqa' dak !-interesebixxa waqt l-istess l aqgħa. B'entużjażmu ess mużikali mis-soċj i li jsarraf f'numru dejjem kbir, ħafna minn dawk preżenti offrew l- jikber ta' dawn l-istess bandisti. għajnuna manwali tagħhom u bqajna li

jammetti li morna fuq

Ġino Farruġia Bandist.

KOMPLI ĠEDDED IL-ĦAJJA •

TAL-BANDA RE. GORG V .

BILLI

TĦAJJAR

U TIBGĦAT L-ULIEDEK

JITGĦALLMU L-MUŻIKA.

Profile for Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V, Mqabba

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Advertisement