Page 63

IL-PLANĊIER ARTISTIKU ":. PROĠETT AMBIZJUŻ GĦALL-BANDA TAGĦNA Nhar 1-20 ta' Ottubru, 1946, waqt seduta ġenerali għas-soċji kollha, tressqet mozzjoni għad-diskussjoni rigward jekk l -orkestra tas-Soċjeta' kienx il-mument· fi tinbidel f'Bsnds, minħabba l-progress li jġib iż-żmien. Din it-transizzjoni fil-fatt seħħet meta l-proposta ta' Filippu Psaila u ssskondata minn Ġiovanni Camilleri għaddiet b'44 vot favur, 4 kontra u b'astensjoni waħda.

tistaqsu: "Imma dan x'jaqsam mal-planċier? " Nistħajjilkom

x'għandu

Bdejt dan l-artiklu b'din il -ġ rajja storika għalina propju biex nemfasizza l-fatt li l-planċier tagħna ilu li nbeda 47 sena u mhux illum. Gl'laliex x'jiswa li Soċjeta' li tissejaħ "mużikali" jkollha l-isbaħ palk għall-banda meta banda tagħha m'għandhiex? Mela l-ewwel punt kardinali li rrid li kulf1add jifhem hu li ledukazzjoni mużikali hi l-bażi u l-ewwel fażi ta' dan il-proġett u dan, b'wiċċna minn quddiem u · m i ngħajr tlaqlieq, ngħidu li wettaqnieh, qegħdin inwettquh u n i bqgħ u nagħtuh dik l-importanza u prijorita' li riedu missirjietna sa mit-twaqqiftal-Banda tagħna. Il-Kumitat preżenti, u li jien għandi l-pjaċir nagħmel parti minnu, għadda għat-tieni fażi ta' dan il-proġett: il-bini ta' maħżen ieħor fejn ser jinħadem il-planċier u eventwalment jintrefa' minn sena għall-oħra. Wara li l-każin kien akkwista biċċa art minn għand l-aħ wa benefatturi Ghigo għ all -p rezz ferm baxx (blarja b'kollox li ngħatat b'xejn), wara l-festa li għaddiet inbeda x- xogħo l fuq tħamm il ta' pedamenti u bini biex f'Gunju li għadda ingħata s-saqaf. Mingħajrma naqbeż lil ħadd, nixtieq nirringrazzja: 1. Lis-sur Baskal Ghigo, li mgħejjun mis-sinjuri Carmel Żahra (President), Carmel Briffa (Kaxxier) flimkien ma membri oħra ħadmu bla serħan biex dan ix- xogħol narawh lest fl iqsar żmien possibli. Grazzi wkoll immur lil membru Benny Camilleri tal-Crane li selfilna;

Ritratt meħud aktar kmieni din is-sena waqt fażi mlx-xogħol tal-bini tal-maħżen. 2. Lill-benefatturi kollha tagħna li ma naqsux li jew iwaddbu lna xi tripġebel b'xejn jew anki jdaħ ħ lu jdejhom ġol-b ut u jgħinuna finanzjarjament; 3. Lis-sur Albert Farruġia tax-xogħol fil-ħadid fuq il-bieb ta' barra u aperturi oħra. Mingħajr din l-għajnuna, żgur ma konniex naslu s'hawn. Il-Malti jgħid: "Qis mitt darba w aqta' darba". Dan il-proverbju nħobbu natwawh: l-aħħar eże m pj u huwa propju fl-għażl a tad-disinn tal-pla n ċie r. lppermettu li nuża proverbju ieħor: "Alla jlaqqa·". Ma naħsi bx li kienet koinċidenza li ltqajna mad-disinjatur tagħna s-sur Ġużeppi Caruana, bniedem ta' l-affari tiegħu, fitt f'xogħolu u fuq kollox lest jisma' kull opinjoni. Bħal fil-każ ta' meta qabbadna l-Chev. Paul Camilleri Cauchi biex jagħmlilna ·!~pittura tal-Konvoj, u ħariġ n a ta' rġie l , blistess kriterju mxejna rigward l- għażla taddisinjatur għ a l l-plan ċie r. Mill-informazzjoni li kellna dwaru, kif ukol l minn xogħo l u, kulħadd

Profile for Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V, Mqabba

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Advertisement