Page 3

WERREJ

MAĦRUĠ MIS-SOĊJETA'

SANTA MARIJA u BANDA RE ĠORĠ V "PALAZZ SANTA MARIJA", PJAZZA TAL-PARROĊĊA, MQABBA. FL-OKKAŻJONI T AL-FESTA

TITULARI TA'

SANTA MARIJA PATRUNA TAR-RAĦAL MIT-30 TA' LULJU SAT-22 T'AWISSU, 1993.

Artikollsti:

Dun Joe Bartolo Carmel żahra Peter Psaila Carmel Briffa Patri J.M. Ghigo Adrian żahra Raymond Camilleri Anthony Terribile Alfred Camilleri Anthony Camilleri Ġino Farruġia

Programm tal-Festi interni u esterni Pg. 46-47 Il-Kumitat Eżekuttiv 3 Il-Kelma tal-Kappillan 5 Il-Messaġġ tal-President 7 Jikteb is-segretarju 9 Appell mill-Kaxxier 11 Mill-Pinna tad-Direttur Spiritwali 13 Mill-Ħajja tal-Banda 15 Programm Strumentali, 11/S/93 17 Tagħrif ġenerali fuq is-siltiet Mużikali 19-21 L-Isqof De Bussan iżur l-Imqabba 23-27 24-25 L-Artali Laterali !'Santa Marija Nifirħu lil Mro. A. Camilleri 29 lr-Raħal ta' l-Imqabba 31 -33 lt-12 !'Awissu, 1992 35-37-39 Wirt is-Su rmastrijiet 41 -43-45 Il-Tifkira tal-Konvoy ta' Santa Marija 48-49-51 -53 Tchaikovsky u Greig - Anniversarji 55-57 Programm tal-Ħruq tan-Nar 59 J l-Planċier Artistiku 61 -63 Poeżija - Lil Ommna Marija 65 L-inkwadru ta' l-lnkoronazzjoni 67 Il-Knejjes Parrokkjali u l-Festi tagħhom 68-69 Rapport mill-Kummissjoni Armar 71-73 Servizzi tal-Banda Re Ġorġ V - 1993 75 Rendikont tal-Festa fil-Knisja - 1992 76 Poeżija - Ersaq ħdejja ħa ngħid lek kelma.Marija 79 Sett ta' Marċi mill-banda Re Ġorġ V 81 Sehem il-Baned Mistiedna (1) "M.M . Gratiae", żabbar 83 Sehem il-Baned Mistiedna (2) "12th May", żebbuġ 85 Sehem il-Baned Mistiedna (3) "Anici" Qormi 87 Sehem il-Baned Mistiedna (4) "Oueen Victoria", żurrieq 89 Attivitajiet oħra Soċjal i u Sportivi 91 Ringrazzjamenti 92

Carmen Briffa Keith Sciberras John Żammit Patrick Ghigo

RITRATI TAL-FAĊĊATA- CHARLIE BEŻŻINA fili; KWOTAZZJONI TAL-FAĊĊATA TA' PATRI ANASTASJU CUSCHIERI 0. CARM ~, PROOF READING MIS-SUR ALFRED CAMILLERI. IS-SUR CARMEL BRIFFA

Profile for Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V, Mqabba

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Advertisement