Page 25

L-ISQOF PAOLO ALPHERAN DE BUSSAN ltUR IL-PARROĊĊA TAL-IMQABBA

~

(TAGĦRIF MIĠBUR MINN TONY TERRIBILE)

·l·

L..,,-

:.-.:~~ • . »•'«,. •X• · • •"·~..i:,..,:;;;;s.~·!-· ~'~ ' •::;;,.~:.;.~:~. (.""?~;

::;~:X

· • •· · ,

,::. · .

:).:

_ .

.

· • >: ;.:..,:

:f.· .:>X-»»: :«V:.)>»:<·:-»>:->:< •._._~j,,'

. •;>X~~ >:W.<i'M",..~X~'X.ll:~*~W.~'S- . X~ .

IT-TIENI PARTI Fi l-programm tal-festa tal-1991 konna bdejna naraw flimkien iż-żjara pastorali li kien għamel l-Isqof ta' Malta Monsinjur Paolo Alpheran de Bussan. Dak iż-żm i en kien kappillan tar-raħa l Dun Ġużepp Pawl Żamm it u din il-vista kienet bdiet fis-26 ta' Settembru 1745. Fl-ewwel parti k.onna rajna il-wasla ta' dan l-Isqof fir-raħal , il-quddiesa li ġiet i ċċe lebrata fil-ftuħ ta' din il-vista u wara rajna lIsqof Alpheran jinvista l-ħwejjeġ importanti fil-knisja bħali- Battisteru, l-artal maġġur u l-artal tal-kor. Din is-sena se naraw it-tieni parti ta' din ilvista meta l- Isqof Alpheran żar it-tmien artali late rali tal-knisja parrokkjali tallmqabba. Minn din id-deskrizzjoni wieħed jinduna li lpożizzjoni ta' l-artali kienet diġa' kif inhi llum iżda hemm xi tibdi liet u drawwiet li hu tajjeb li wieħed josservahom . Kull artal kellu fuqu gwarn i ċ skulturat u ndurat u kien imżejjen b'ż~wġ ko lonni waħda fuq ku ll naħa tal-kwadru, iżda lprospettivi ta' l-artal tar- Rużarju u talKurċifiss, il-kolonni kie nu doppji, jiġifieri lprospettivi f'dawn il-kappelluni kienu akbar. L-Isqof fi l-kumment tiegħu josserva li dawn kollha kien u ndurati. Il-kappelluni maġġuri kienu ddedikati li l Madonna tar-Rużarju u li l Kurċifiss. F'dawn i ż-żewġ kappe lluni kien hemm żewġ artali oħra: f'dak tar- Rużarju kien hemm lartal tal-lnkoronazzjoni tal-Madonna u fdak tal - Kurċ i fiss kien hemm l-artal talKunċizzjoni.

Meta jibda jitkellem fuq l-artal tal-lnkoronazzjoni tal-Madonna l-Isqof jgħid li dan l-

.

.

artal huwa wkoll magħruf bħala tat-Trinita'. F'dan l-artal huma wkoll meqjuma ż-żewġ kwadri ta' Santu Rokku u tal-Madonna talKarmnu. Kull sena fuq dan l-artal tiġi ċċelebrata lfesta ta' San Ġużepp. Meta l-Isqof Alpheran jibda' j itkellem dwar il-kappellun tar-Ruża rju j::;emmi l-kwadru li fih kienet tidher il-Madonna bi l-Bambin, Santu Duminku, Santa Katerina minn Siena, Santa Roża u s-Sultan David. F'dan ilkwadru kienu wkoll impittra l-misteri tarRużarju Imqaddes. L-lsoqf isemmi wko ll li fuq l-artal tar- Rużarju kien hemm meqjumax-xbiehatal-Madonna tad-Dawl u l-festa ta' dan il-kwadru kienet ti ġi ċċe l ebrata kull sena nhar il-festa tul-Patroċinju tal-Madonna. L-Isqof isemmi wkoll il-Fratellanza tarRużarju Imqaddes, mwaqqfa fuq dan lartal u jgħid li din il-fratellanza tiċċe l ebra kull senażewġ festi f'ġieh il-Madonna waħda fl-ewwel Ħadd t'Ottubru u l-oħra fl-ewwel Ħadd ta' Mejju. lż-żewġ festi kienu jsiru bil-kant tal-Għasar u bil-quddiesa kantata. Wara li jsemmi l-legati u l-obbligi marbuta ma· dan l-artal, l-Isqof isemmi d-dmirijiet li kellhom il-fratelli tar-R1,..1żarj u u fost dawn, isemmi s-sehem tagħhom fil-purċissjonijiet lebsin il-kunfrat'ija u wkoll li kull l-ewwel Ħadd tax-xahar jattendu l-quddiesa li kienet issir b'sufraġju tal-fratelli mejtin. Devozzjoni oħra marbuta ma' dan l-artal kienet ir-reċta ta' Litanija tal-Madonna kull nhar ta' Sibt wara nofsinhar. Meta tkellem fuq ·1-artal tal-Ku rċifiss hu ... .ikompli

f'paġ na

27

Profile for Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V, Mqabba

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Advertisement