Page 1

. . . . Socjetà . Santa Marija u Banda Re Gorg V, Mqabba Sena Centinarja 1910–2010

Kalendarju 2010

www.santamarija.com


Mitt sena g˙all-Imqabbin...

MuΩika, Kultura, Suççess


. . . Socjetà Santa Marija u Banda Re Gorg V, Mqabba 1910-2010

Jannar 2010 1905 – Ritratt tal-ewwel KaΩin

1928 – Bradella tal-©ewΩ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1930 – L-ewwel ˙addiema tal-log˙ob tan-nar

1910 – L-ewwel Kumitat

1928 – Il-pedestall tal-fidda Il-Papa Piju XII: Il-Papa tad-Domma tal-Assunta

L-istatwa fuq il-pedestall l-antik

1923 – L-Inkurunazzjoni tal-Madonna

1934 – Inxtara l-KaΩin

1939 – Giuseppi Galea beda jg˙allem it-teorija tal-muΩika

Seabreeze Hotel Pretty Bay, BirΩebbu©a • Tel: 2165 1256, 2165 1499

Bar & Restaurant

(Fully Air-Conditioned) Open also to non-residents

1945 – Orkestra Santa Marija

Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd

Frar2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd

1948 – It-tieni sular tal-KaΩin

Supplier of Agricultural & Gardening Products + Others Mons. Mikiel Azzopardi Street, Siġġiewi • Tel: 2146 5869

Big BUN

Bakery

• Fresh daily bread • 24 hrs Delivery service

10, Bajjada Street Ûabbar Tel: 21 803 897 • Mob 79 803 897


. . . Socjetà Santa Marija u Banda Re Gorg V, Mqabba 1910-2010

Marzu 2010

1988 – Inbniet is-sala ta’ ©ewwa sabiex isservi g˙all-kunçerti tal-Banda Re Ìor© V

1960 – Il-kumitat li fakkar il-50 sena tas-Soçjetà 1953 – Ìiet imwaqqfa l-Aurora Dramatic Company 1947 – Il-Banda Re Ìor© V g˙addiet f’idejn is-Surmast Giuseppe M. Barbara

1953 – Il-Banda Re Ìor© V g˙addiet f’idejn is-Surmast Leonard Spiteri

1955 – Il-Banda Re Ìor© V g˙addiet f’idejn is-Surmast George Martin

1961 – Inxtrat l-art sabiex jinbena post tan-nar ©did

1952 – Ittellg˙et l-istatwa fuq il-bejt tal-kaΩin

Car Accessories in stock Contact Ian on Mob: 7949 8610 Interior & Exterior Cleaning, Armour Plate Polish, Compound Polish, Overall Polish, Leathercare, Engine Steaming/Washing, Allover Cleaning, Expert Valeting Service, Steaming of Interior Carpets, Upholstery, etc…

1976 – L-istatwa titulari merfug˙a waqt il-purçissjoni mill-fratelli tasSagrament lebsin il-muzzetta l-˙amra g˙all-ewwel darba

1986 – Indurata mill-©did l-istatwa fl-okkaΩjoni tal-150 sena mll-mi©ja tag˙ha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa

1984 – Il-programm tal-festa ppubblikat g˙all-ewwel darba f’forma ta’ ktejjeb

Briffa Fireworks Importers & Exporters

Farell Bathrooms, Blue Grotto Avenue, Zurrieq. ZRQ 4015 T:2164 2396 F:2168 9745 E:info@faellbathrooms.com

April 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa


. . . Socjetà Santa Marija u Banda Re Gorg V, Mqabba 1910-2010

Mejju 2010

1960 – L-ewwel Universal Joint f’Malta

1996 – L-ewwel pubblikazzjoni miΩ-Ωg˙aΩag˙ g˙aΩ-Ωg˙aΩag˙

1992 – Ûjara mill-Pilots tar-Red Arrows

1997 – Ktieb fuq is-Soçjetà minn Carmen Lia

1997 – L-ewwel wirja sinkronizzata mal-muΩika tal-log˙ob tan-nar lejlet il-festa 1993 – L-ewwel Kumitat tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙

1990 – Isem ©did: Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V

1992 – Delegazzjoni mis-Soçjetà tiltaqa’ mar-Re©ina EliΩabetta II

1993 – Tirba˙ l-ewwel premju g˙all-isba˙ faççata tal-Milied 1991 – Statwa Ìdida mill-G˙aqda Armar Papa Piju XII 1996 – Sit elettroniku www.santamarija.com

1993 – Ûjara ta’ tfal minn Chernobyl, l-Ukrajna 1991 – Is-Surmast Anthony Camilleri

Elbros Construction Limited, ‘Elbros’, Triq l-Industrija, Kirkop KKP9042, Malta

1997 – 50 Sena Banda

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn

Ġunju 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa

t: +356 2124 9999 • f: +356 2168 5075 e: info@elbros.com.mt • www.elbros.com.mt


. . . Socjetà Santa Marija u Banda Re Gorg V, Mqabba 1910-2010

Lulju 2010

1998 – Ìemella©© ma’ Santa Vittoria in Matenano

2005 – Mistednin tar-Re©ina Elizabetta II fuq l-Hms Illustrious

2005 – Skambju kulturali ma’ Ciro fl-Italja

1998 – Reb˙ tal-premju tal-UE g˙all-©emella©©i ‘Les Etoiles d’Or du Jumelage’

2005 – Il-Banda Re Ìor© V ddoqq fit-Teatru Manoel ta˙t id-direzzjoni tas-Surmast attwali Mro David Agius

2004 – Bandalora ©dida

2002 – Imrew˙a kbira bil-pittura tal-Madonna 10% Discount on Paints, Power Tools, Electric & Water Fittings

FREE Delivery Opening Hours: Monday to Friday: 7.00 a.m. - 7.00 p.m. Saturday: 7.00 a.m. - 1.00 p.m.

2003 – Direttur spiritwali ©did – Fr Joseph Zahra

CAFETERIA, DOLCERIA & PIZZERIA

Now you can visit our new

Carrubia Pizzeria & Restaurant

corner to the square

37, Xatt is-Sajjieda, Marsaxlokk • Tel: 2165 0174

2004 – Armat il-Plançier li se jilqa’ l-Banda Re Ìor© V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt

Awwissu 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta


. . . Socjetà Santa Marija u Banda Re Gorg V, Mqabba 1910-2010

Settembru 2010

2006 – Rebbie˙a talewwel Kampjonat tan-Nar fil-Festival Internazzjonali tallog˙ob tan-nar filPort il-Kbir

2007 – Rebbie˙a tal-Kampjonat dinji tal-log˙ob tan-nar ‘Caput Lucis’ f’Ruma, l-Italja

2006 – Santa Marija f’Ciro

Il-Banda Re Ìor© V fil-Vatikan, Ruma 2006 – Il-wirja unika g˙all-gΩejjer Maltin ‘La Semana Santa’

2006 – Presepju ˙aj fil-bini tal-isptar il-qadim Sir Paul Boffa Avenue, Żejtun Tel: 21673928 27673928

Goldsmith & Silversmith Manufacturers & Repairs Now aldo available a large selection of trophies

Open Houres: 08.30 - 12.00 16.00 - 19.00

2006 – Wirja ta’ log˙ob tan-nar tal-art flokkaΩjoni tal-25 sena tal-FECC ©ewwa n-Nadur G˙awdex

2006 – L-ewwel pubblikazzjoni tat-Titular

C & G Hardware Store

2007 – L-Arçisqof il-©did Mons. Pawlu Cremona O.P. fl-Imqabba

45, Karmenu Ciantar Street, Mqabba • Tel: 2164 2167 • Mob: 9988 5491 Specialising in Mottura key cutting service, All-cars keys cutting service, Aluminium Ladders, Water pumps, Electrical Water heaters, Safety Shoes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis

Ottubru 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd

Writing Instruments


. . . Socjetà Santa Marija u Banda Re Gorg V, Mqabba 1910-2010

Novembru Diċembru 2010 2010

2008 – 15-il sena Sezzjoni Ûg˙aΩag˙

2008 – Sistema ta’ Dwal, lazer u arja kkompressata 2009 – Çenaklu ˙aj 2008 – Gwarniçun Immekkanizzat

Is-sala prinçipali tal-KaΩin - Çentu Artistiku

2008/ 2009 – Estensjoni tal-KaΩin

It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta

Varjetà ta’ kuluri fosthom: White, Grey, Magnolia, Green Inaqqas 50% mis-s˙ana, kes˙a u jaqtalek l-umidità.

Lickin Meals

Issibuna fil-festi u kif wkoll fix-xitwa nhar ta’ Óadd Ta’ Qali g˙all-Monti u f’xi attivitajiet o˙ra, b’ikel dejjem frisk u ©enwin u bi prezzijiet g˙all-but ta’ kul˙add. Naççettaw attivitajiet matul is-sena kollha. Tel: 7926 8093 (Chris)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Prezz €6.40 per m2

J & A Liquid Membrane

For Free Estimate Contact us on Mob: 7991 3787 / 7991 3858

Mattia Preti Square, Ûurrieq Tel: 2164 7391 / 2164 9150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa

Kalendarju 2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you