Page 1

Paper | 7 point Star

Sanskriti Overseas 758, Phase 5, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana 122016

7PMS17

7PMP34

7PMP06

7PHS65

7PHS18

7PHS41

SanskritiOverseas

T +91 124 400.11.99

E info@sanskriti.co

URL www.sanskriti.co

Page 1 | 7


Paper | 9 Point Star

Sanskriti Overseas 758, Phase 5, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana 122016

9PMS215

9PMS214

9PMP02

9PHS33

9PHS26

9PHS09

SanskritiOverseas

T +91 124 400.11.99

E info@sanskriti.co

URL www.sanskriti.co

Page 2 | 7


Paper | Multi Point Star

Sanskriti Overseas 758, Phase 5, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana 122016

MPSMS9

MPSMS7

MPSMS6

MPSMS5

MPSMS3

MPSMS1

SanskritiOverseas

T +91 124 400.11.99

E info@sanskriti.co

URL www.sanskriti.co

Page 3 | 7


Paper | Embroidered Point Star

Sanskriti Overseas 758, Phase 5, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana 122016

EPSMS786

EPSMS782

EPSMS01

EPSHS32

EPSHS24

EPSHS13

SanskritiOverseas

T +91 124 400.11.99

E info@sanskriti.co

URL www.sanskriti.co

Page 4 | 7


Paper | Handmade Paper Star

Sanskriti Overseas 758, Phase 5, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana 122016

HPSHS056

HPSHS035

HPSHS034

HPSHS021

HPSHS016

HPSHS015

SanskritiOverseas

T +91 124 400.11.99

E info@sanskriti.co

URL www.sanskriti.co

Page 5 | 7


Paper | Mill Paper Star

Sanskriti Overseas 758, Phase 5, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana 122016

LPSMP456

LPSMP444

LPSMP442

LPSMP441

LPSMP424

LPSMP421

SanskritiOverseas

T +91 124 400.11.99

E info@sanskriti.co

URL www.sanskriti.co

Page 6 | 7


Paper | Lantern

Sanskriti Overseas 758, Phase 5, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana 122016

PL091

PL061

PL043

PL035

PL034

PL031

SanskritiOverseas

T +91 124 400.11.99

E info@sanskriti.co

URL www.sanskriti.co

Page 7 | 7

Paper Light  

Hand Made Paper Star Lights

Paper Light  

Hand Made Paper Star Lights