Page 1


THE GUIDEBOOK TO KHAOYAI

2


WE LOVE PATTAYA


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

WHY? เ ห ตุ ที่ ทำ � ใ ห้ พั ท ยาเป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ยอดนิยมนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นั่นเพราะ อยู่ ไ ม่ ห่ า งจากกรุ ง เทพฯ ใช้ เ วลาขั บ รถไม่ ถึ ง 2 ชัว่ โมง จึงเหมาะอย่างยิง่ สำ�หรับการเป็นสถานที่ พักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ อีกทั้งยังเป็นเมือง ที่ตอบสนองการท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือการ ท่องเที่ยวที่เน้นกิจกรรมต่างๆ และยังมีกฬี าทางน�ำ้ ทางบกไว้ตอบสนองความต้องการของทุกคน นอกจากนี้ พั ท ยายั ง เป็ น แหล่ ง ชอปปิ้ ง ที่ มี สินค้าให้เลือกซื้อมากมายและยังเป็นสวรรค์ส�ำ หรับ นักชิม เพราะพัทยาอุดมไปด้วยร้านอาหารขึ้นชื่อ หลากหลายระดับ ไล่ตง้ั แต่ภตั ตาคารริมทะเลสุดหรู ไปจนถึงร้านอาหารริมถนนคนเข้าคิวแถวยาว ทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทำ�ไมพัทยาจึงเป็น ดั่ง สวรรค์ สำ� หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ย วทั้ง ชาวไทยและ ต่างประเทศมาตลอดหลายสิบปี

What makes Pattaya one of the most popular tourist destinations until the present day? The answer is its close proximity to Bangkok with only a 2 hours drive, and is the perfect choice for a weekend getaway while also meeting the demands for a vibrant travel destination. Pattaya has nature’s beauty, various land and water activities, shopping venues, and is a restaurant haven with both luxury seaside restaurants and authentic street food.

4


WE LOVE PATTAYA

HOW? การเดินทางไปพัทยานัน้ สะดวกสบายและมีหลาย รูปแบบ

You can visit Pattaya via several convenient modes of transport.

รถยนต์ - ออกจากกรุงเทพฯ วิ่งตรงไปตามเส้น มอเตอร์เวย์ไปเรื่อยๆ ก็จะไปเชื่อมกับทางเลี่ยง เมืองทีอ่ อกสูพ่ ทั ยาเหนือ หรือออกจากถนนสุขมุ วิท (บางนา-ตราด) ไปอำ�เภอเมืองชลบุรี ผ่านอำ�เภอ ศรีราชาและอำ�เภอบางละมุง ก็จะมีถนนเข้าสู่ เมืองพัทยา

You can drive from Bangkok

and head to the Sukhumvit (Bangna-Trad) roads to Cholburi province, pass the Sriracha district and the Banglamung district and you will have found yourself on the road to the heart of Pattaya city. You can also take a route to the motorway which links to the bypass headed into the center of Pattaya city.

รถประจำ�ทาง - มีรถโดยสารประจำ�ทางออกจาก สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และสถานีขนส่ง ผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ ทัง้ 3 แห่ง ทีข่ นส่งสายใต้ (ถนน บรมราชชนนี) ขนส่งเอกมัย และขนส่งหมอชิต นอกจากนี้ยังมีบริการรถตู้ที่สถานีดังกล่าว และ ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

If you plan to travel by bus, depart from ei-

ther Suvanabhumi Airport, or one of the three bus terminals; Southern bus terminal (Boromaratchachonnani road), Ekamai bus terminal, and Mochit bus terminal.

รถไฟ - จากกรุงเทพฯ มีบริการเพียงวันละหนึง่ เทีย่ ว ออกจากสถานีหัวลำ�โพง เวลา 06.55 น. ถึงสถานี พัทยาเวลา 10.45 น. เวลาเดินทาง 3 ชัว่ โมง 40 นาที (สถานีหัวลำ�โพง 0 2223 0341)

The train from Bangkok departs once per day

from Hualampong station at 6.55am and arrives in Pattaya at 10.45am, a 3 hours and 40 minutes ride (Hualampong station tel. 0 2223 0341).

เครือ่ งบิน - มีเส้นทางบินจากสนามบินอู่ตะเภา มายั ง สั ต หี บ ซึ่ ง อยู่ ไ ม่ ไ กลจากพั ท ยา ให้ บ ริ ก าร โดย สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส (โทร 1711 0 2270 6699 และ www.bangkokair.com)

Bangkok Airways from the U-Tapao International Airport to Sattahip district close-by Pattaya (tel: 1711, 0 2270 6699 or visit www.bangkokair.com) For traveling by plane,

5


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

WHEN พั ท ยาเป็ น เมื อ งที่ ท่ อ งเที่ ย วได้ ทั้ ง ปี แต่ ช่ ว งที่ อากาศดี คื อ ฤดู ห นาว ราวๆ เดื อ นพฤศจิ ก ายน ไปจนกุมภาพันธ์ เหมาะแก่การท่องเทีย่ วมากทีส่ ดุ อุ ณ หภู มิ อ ยู่ ที่ ป ระมาณ 20-30 องศาเซลเซี ย ส มีฝนตกปรอยๆ ที่เรียกว่า ฝนชะช่อมะม่วง ตกเป็น ช่วงสั้นๆ และอากาศชื้นราว 50% ส่วนฤดูร้อน (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) มีฝนตกเป็นบางโอกาส อากาศชื้ น ประมาณ 75% อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 30-40 องศาเซลเซียส อาจต้องระวังพายุ และ ฟ้าคะนอง เช่นเดียวกับฤดูฝน (มิถุนายน-ตุลาคม) เป็นฤดูที่มีฝนติดต่อกันยาวนาน ประมาณ 90% อุณหภูมิประมาณ 25-35 องศาเซลเซียส

Pattaya is great to visit all year around, coolest from November-February at 20-30 degrees Celsius. There’s likely to be light rainfall in this period when mango trees produce clusters of inflorescence, with up to 50% moisture. During the summer (February-May) there’s less chance of rain, 75% moisture at 30-40 degrees Celsius, but do watch out for occasional thunderstorms. Similar to the rainy season (June-October), with continuous rainfall about 90% of the time at 25-35 degrees Celsius.  6


WE LOVE PATTAYA

DID YOU KNOW?

ชื่ อ ‘พั ท ยา’ นั้ น มี ที่ ม าสองแบบ แบบที่หนึ่ง เล่ า ว่ า ครั้ ง ที่ พ ระเจ้ า ตากสิ น ตี ฝ่ า วงล้ อ มพม่ า มารวบรวมพลฝั่ ง ตะวั น ออก ได้ ห ยุ ด พั ก แรมที่ นาจอมเที ย นและทุ่ ง ไก่ เ ตี้ ย สั ต หี บ ซึ่ ง ภายหลั ง ชาวบ้านเรียกตำ�บลนี้ว่า ‘ทัพพระยา’ ต่อมาเรียก ใหม่เป็น ‘ทัพธยา’ และกลายเป็น ‘พัทยา’ ในที่สุด

There are two origins to the name ‘Pat-

One is from a story of Thailand’s history when His Majesty King Taksin Maharat gathered troops to encircle the Burmese at the Eastern regions and had settled at the Jomtien fields and Sattahip chicken farm. Later on the area was given the name ‘Tappraya’ (royal armed foces), later called ‘Taptaya’ and eventually became ‘Pattaya’. taya’.

ส่วนอีกแบบเล่าว่า ‘พัทยา’ มาจากชื่อของลม ‘พั ท ธยา’ ลมทะเลที่ พั ด จากตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ไปตะวันออกเฉียงเหนือในต้นฤดูฝน ก่อนหน้านี้ พัทยาเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงทั่วไป แต่ในปี พ.ศ.2504 ระหว่างสงครามเวียดนาม ทหารอเมริกนั ได้ เ ข้ า มาตั้ ง ฐานทั พ ในไทย และได้ ม าพั ก ผ่ อ น เช่ า บ้ า นพั ก ตากอากาศที่ ห าดพั ท ยาหมุ น เวี ย น ผลั ด เปลี่ ย นเป็ น ประจำ � และนี่ คื อ จุ ด เริ่ ม ต้ น ของสถานที่พักตากอากาศที่มีชื่อเสียง

The other story of its origin was of the

that flows from the South-West to the North-East in the rainy seasons. Pattaya was only a fisherman village until 1961, when Thailand was affected by the Vietnamese war and American soldiers settled in the country and visited the village often to rent homes. And that was how the famous Pattaya resort destinations came to be. wind called ‘Pat-taya’,

7


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

เขตปกครองพิเศษ เนื่องจากพัทยาเติบโตขึ้นอย่าง รวดเร็ว ส่งผลให้การปกครองในรูปแบบสุขาภิบาล ไม่สามารถบริหารงานและแก้ไขปัญหาของเมืองได้ ทั น ท่ ว งที จึ ง มี ก ารเสนอให้ เ มื อ งพั ท ยานำ � การ ปกครองรูปแบบพิเศษมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหา โดย เปลี่ยนเป็นแบบมีผู้จัดการเมือง (City Manager) ทำ�ให้เมืองพัทยามีฐานะเทียบเท่าเทศบาลนคร

Pattaya Special Administrative Zone:

ห่อหมก-แจงลอน เป็นอาหารท้องถิน่ ของคนพัทยา ตลอดจนคนจังหวัดชลบุรี มีเครือ่ งปรุงคล้ายห่อหมก ปั้นเป็นก้อนกลมเสียบไม้ย่าง นอกจากนี้ยังมีอาหาร ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งอย่าง คือ ฮ่อยจ๊อ และ ขนมหวานนานาชนิด ได้แก่ กล้วยฉาบ เผือกฉาบ ผลไม้กวน ผลไม้แช่อมิ่ ขนมจาก แต่ทขี่ นึ้ ชือ่ ทีส่ ดุ คือ ข้าวหลาม ซึง่ มีความหวานมัน เป็นทีร่ จู้ กั ของนักชิม โดยทั่วไป ส่วนผลไม้ ได้แก่ ขนุน สับปะรด และ มะพร้าวอ่อน

Hor Mok-Jang Lon are

The city’s rapid growth rate in infrastructure, population density, labor, tourists and many more, had affected the sanitation management. A new system was established involving a City Manager acting as the city municipality.

local specialties of Pattaya and Cholburi province. With ingredients similar to a Hor Mok (seafood curry pudding). The other local favorite is the Hoi Jor (deep-fried stuffed seafood sausage), and desserts such as the sweet banana crisps, sweet taro crisps, fruit preserves, and Thai sweetmeat made of flour, coconut and sugar. But what’s most popular is the (Khao Larm) glutinous rice roasted in bamboo joints, renowned by food critics for its sweetness. Local fruits include the jackfruit, pineapples, and coconuts, available at the Nong Mon Market.

8


WE LOVE PATTAYA

TRADITIONS & FESTIVALS เทศกาลดนตรีพทั ยา หรือ พัทยา มิวสิก เฟสติวลั (Pattaya Music Festival) เป็นเทศกาลดนตรี ประจำ�ปีที่จัดขึ้นที่พัทยา โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 จัดในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี มีการแสดง ของกลุม่ นักร้อง นักดนตรี ทัง้ ไทยและต่างประเทศ มากมาย ถือเป็นเทศกาลที่โด่งดังในระดับทวีป

is an annual event that began in the year 2002. Every March, Pattaya plays host to one of the region’s most renowned concert by both international and local bands and artists. The Pattaya Music Festival

Pattaya’s Wan Lai Festival is

another famous festival that is consider part of the traditional Songkran Festival. The Wan Lai Festival is hosted on the 19th April of every year.

งานประเพณีวันไหลพัทยา เป็นเทศกาลที่ได้รับ ความนิ ย ม ถื อ ว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของประเพณี สงกรานต์ เทศกาลวันไหลพัทยานั้นจะนิยมจัดขึ้น ในช่วงวันที่ 19 เมษายน ของทุกปี ประกวด มิสทิฟฟานี่ ยูนิเวิร์ส เป็นการประกวด สาวประเภทสอง จัดโดย บริษทั ทิฟฟานีโ่ ชว์ พัทยา จำ � กั ด ร่ ว มกั บ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนของคนไทยเข้าร่วมการประกวด สาวประเภทสองระดับโลก Miss International Queen โดยจัดทุกปีที่โรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยา ถนนพัทยาสายสอง

Miss Tiffany Universe Contest is a beauty

contest for the transgender, hosted by the Tiffany Show Pattaya Co.,Ltd and the Tourism Authority of Thailand to represent Thais to participate in the global beauty transgender contest, the Miss International Queen held annually at the Tiffany Show Pattaya theater, Pattaya route 2 road.     9


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

งานสี สั น ตะวั น ออก งานประจำ � ปี ที่ จั ด โดย กลุม่ ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออก (ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จั น ทบุ รี และตราด) เป็ น เทศกาลที่ ร วมแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ที่ พั ก โรงแรม แพ็ ก เกจ ในราคา สุ ด ประหยั ด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วของภาค ตะวันออก จัด ณ ถนนเลียบชายหาดพัทยา

Colors of the East (Seesan Tawan Ork)

is an annual event hosted by the Eastern Province Cluster Office of Strategy Management (included province are Cholburi, Rayong, Chanthaburi, and Trad). The event is to promote tourism in the Eastern provinces through a collection of travel destinations, hotels, and accommodations with discount packages, held at the skirt of Pattaya s shoreline.

เคานต์ดาวน์ พัทยา เทศกาลฉลองการส่งท้ายปีเก่า ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่ ป ระจำ � ปี ข องพั ท ยา ที่ เ ริ่ ม จั ด ตั้ ง แต่ วันคริสต์มาส โดยจะมีกิจกรรมเปิดไฟประดับถนน เปิดสัญลักษณ์เทศกาลคริสต์มาส พร้อมด้วยการ แสดงของศิลปินชัน้ นำ�ของไทยและต่างประเทศ การ แสดงศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม นอกจากนี้ยังมีการ ออกร้านจำ�หน่ายสินค้าของที่ระลึกหลากหลายชนิด

Countdown Pattaya begins on Christmas day and extends all the way to the New Year. There will be an array of light displays on the streets including other Christmas decorations, cultural shows and art displays from national artists with many souvenirs up for sale. Countdown Pattaya

พัทยา มาราธอน การแข่งขันวิ่งมาราธอนประจำ�ปี ที่ จั ด โดยเมื อ งพั ท ยาร่ ว มกั บ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย และสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ ร่ ว มกั น จั ด งานแข่ ง ขั น ชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ พัทยา มาราธอน โดย แต่ละปีจะมีผู้คนสนใจเข้าร่วมงานอย่างเป็นจำ�นวน มาก โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ มาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน ควอเตอร์มาราธอน นักเรียน และ วีลแชร์มาราธอน

Pattaya Marathon The Pattaya Marathon is an

annual competition in corporation with the TAT and the Athletic Association of Thailand under the patronage of His Majesty the King. The King’s Cup Pattaya Marathon has many participants and is separated into 5 levels; marathon, half marathon, quarter marathon, student, and we share marathon.

10


WE LOVE PATTAYA

NATURE VISITING PLACE หาดจอมเทียน เป็นชายหาดความยาว 6 กิโลเมตร แยกออกจากส่วนอื่นๆ ในเมืองพัทยาด้วยเนินเขา ด้านหลังของพัทยาใต้ เมือ่ ขับรถผ่านเนินเขา และผ่าน พระพุทธรูปใหญ่ก็จะลงมาสู่หาดที่ค่อนข้างเงียบ ชายหาดนี้เป็นสถานที่ที่เป็นที่นิยมของกีฬาทางน้ำ� เนื่องจากพื้นที่แถวนี้มีอากาศที่บริสุทธิ์ ซึ่งถูกพัดมา จากอ่าวไทย และทะเลทีห่ าดนีย้ งั มีความคับคัง่ ของเรือ น้อยกว่าที่อ่าวพัทยา หาดจอมเทียนยังเป็นที่ส�ำ หรับ พักผ่อนหย่อนใจโดยการอาบแดดอีกด้วย หาดวงศ์อมาตย์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นหาดที่ดี ทีส่ ดุ ในพัทยาด้วยความเงียบสงบ หาดทรายสะอาด ตา ดูสวยงาม ไม่มมี ลพิษ เหมาะสำ�หรับผูท้ ต่ี อ้ งการ ความเป็นส่วนตัว เขาพัทยา บางทีกเ็ รียกว่าเขาทัพยาหรือเขาทัพพระยา มีจุดชมวิวซึ่งสามารถมองเห็นเมืองพัทยาได้ท้งั หมด เปิดให้เข้าชมได้ต้งั แต่เช้าตรู่จนถึงดึก โดยจุดสำ�คัญ คือ ยอดเขาพัทยา มีลานชมวิวกว้างและม้านัง่ โดยรอบ พร้อมกล้องส่องทางไกลแบบหยอดเหรียญ จากจุดนี้ สามารถเห็นเมืองพัทยาได้อย่างกว้างไกล รวมทัง้ เห็น เกาะล้าน บรรยากาศชวนเพลิดเพลิน ลมเย็นสบาย ใน ช่วงค�ำ่ จะเห็นแสงไฟของเมืองพัทยาสว่างไสว

Jomtien Beach is 6km long and is separated

from other parts of Pattaya by the hillside of South Pattaya. When you drive past the hill and a large Buddha statue you will come across a rather tranquil beach that is famous for its array of water sports because of its fresh air. The breeze is flown in from the gulf of Thailand with very little boat activity making it a pleasant scene for sun bathing. Wong Amat Beach Wong Amat Beach is considered the most beautiful and serene beach in Pattaya due to its serenity, white beautiful sand, clean air, and is most suitable for those who seek privacy. Khao Pattaya Khao Pattaya or sometimes known as Khao Thappraya is famous for its view point which allows you to see the whole of Pattaya city. It is opened from dawn till late into the night, the important spot is the top of Pattaya mountain that has a wide plaza with seating and a telescope which you have to only drop in a few coins to use. You will also be able to see Koh Larn’s beauty from here while bathing in the cool breezes in the day time and soak in the glistening lights of Pattaya at night. 11


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

เกาะล้าน

Koh larn

เกาะล้านอยู่ห่างชายฝั่งพัทยา 7 กิโลเมตร มีพื้นที่ ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร มีชายหาดที่สวยงาม หลายแห่ง เหมาะกับการมาเล่นน้ำ� ดูปะการัง เล่ น กี ฬ าทางน้ำ � เช่ น เรื อ ลากร่ ม ชู ชี พ เรื อ สกี สกูตเตอร์ โดยเฉพาะทีห่ าดตาแหวน หาดทองหลาง หาดนวล และหาดเทียน ส่วนหาดแสมบรรยากาศ เงี ย บสงบกว่ า หาดอื่ น บริ เ วณเกาะล้ า น และ เกาะเล็ก ๆ ทีอ่ ยูร่ อบ ๆ เช่น เกาะครก และเกาะสาก เป็นแหล่งตกปลา ดำ�น้ำ�ดูปะการัง ทั้งแบบน้ำ�ลึก น้ำ�ตื้น และเป็นสถานที่ฝึกหัดเรียนดำ�น้ำ� สำ�หรับ การเดินทางจากพัทยาไปเกาะล้านนั้นจะมีทาง เลือกอยู่ 2 แบบ คือการเดินทางไปด้วยเรือเฟอร์รี และเดินทางไปด้วยเรือสปีดโบ๊ต

Koh Larn is located at 7km away from the coast of Pattaya, covering up to 4 square km.There are various stunning beaches on the island, suitable for snorkeling and other water sports such as water parachute, water ski, and coral diving, especially at the Tah Wan beach, Thong Lang beach, Nuan beach, and Tien beach. Sam Beach is considered to be one of the quiet beaches among the other islands that surround Koh Larn such as Koh Krok and Koh Sak which is a great place for coral diving both deep and shallow waters, and has many diving classes. There are two transport options from Pattaya City to Koh Larn; the ferry or speed boat. 12


WE LOVE PATTAYA

สถานที่ท่องเที่ยวในเกาะล้าน

Koh Larn Travel Destinations

หาดตาแหวน เป็นชายหาดที่สวยงามยอดนิยม มีเม็ดทรายขาวเนียน และน้ำ�ทะเลใส เป็นทั้งที่ พักผ่อน และมีกิจกรรมทางน้ำ�ให้เล่นมากมาย มีร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกให้บริการ มีจุดชมวิวหาดตาแหวนตั้งอยู่ไม่ไกลออกไปนัก หาดสังวาลย์ เป็นหาดเล็กอยูต่ ดิ กับหาดตาแหวน ไปทางทิศตะวันตก ขวามือของท่าเทียบเรือ จะมี สะพานทอดไปจนถึงหาด เป็นสะพานไม้ และสร้าง กลมกลืนกับชายหาดได้อย่างสวยงามลงตัว หาดแสม ได้รบั ความนิยมไม่แพ้หาดตาแหวน มีทง้ั ความสวยงามและกิจกรรมทางน�้ำ ให้เล่นมากมาย เอกลักษณ์ที่เห็นได้ชัดของหาดแห่งนี้คืออาคาร รูปทรงแปลกตาที่ตั้งอยู่ตรงปลายหาด หาดตายายและแหลมหัวโขด เป็นหาดขนาด เล็กๆ ที่นักท่องเที่ยวที่เลี่ยงจากหาดที่คนเยอะ มาพักผ่อน ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว แต่ก็ยังมี เจ็ตสกี และบานานาโบ๊ตให้เล่นด้วย จุดชมวิวเจ้าแม่กวนอิม ตัง้ อยูบ่ นยอดเขาระหว่าง ทางจากท่าหน้าบ้านไปยังหาดตาแหวน มีเส้นทาง เล็กๆ ให้เดินลัดเลาะไปตามเนินเขา ขึน้ ไปด้านบน จะเห็นภูมิทัศน์ที่สวยงามของทะเลพัทยา หาดเทียน เป็นหาดที่สวยงาม มีความยาวของ หาดประมาณ 500 เมตร อยู่ทางทิศตะวันตกของ เกาะ หาดทรายแห่งนี้มีความสวยงามไม่แพ้หาด ตาแหวน แต่มีขนาดเล็กและเงียบสงบ จึงเหมาะ สำ�หรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความเป็นส่วนตัว

Tah Wan beach is

beautiful and popular for the island with sand of pearl white and crystal clear waters. It is both soul soothing for relaxation and fun for the water sport lovers, with numerous restaurants and souvenir shops. The Tah Wan beach viewpoint is only a stone’s throw away. Sangwarn Beach is a small and close to Tah Wan beach, to the West of the harbor. There is a wooden bridge leading all the way to the beach, built to harmoniously to complement the scenery.  Sam Beach is just as popular as Tah Wan beach, with stunning views and various water sports. The identity of Sam beach is strange looking building acting as the landmark at the edge of the shoreline.  Ta Yai Beach and Hua Kod Cape is a small island where visitors wanting to avoid crowed beaches come to stay, as it provide lots of privacy yet still offers jet skiing and banana boats. Jao Mae Kuan Im Viewpoint is located on the hilltop on the path from Nha Ban harbor to Tah Wan beach, following a pathway up the hill to the top you will witness the stunning Pattaya beaches. Tien Beach has a stunning shoreline spanning 500 meters located at the West side of the island. Its beauty matches that of the Ta Wan beach plus it is small and peaceful, suitable for those who seek privacy. 13


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ บริเวณเกาะล้าน

Other Travel Destinations around Koh Larn

เกาะครก เป็ น เกาะเล็ ก ๆ ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ท ะเล ของพัทยา อยูห่ า่ งจากฝัง่ พัทยาไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 8 กิโลเมตร เกาะครกมีที่พักเป็นรีสอร์ต ให้บริการ สภาพโดยรอบเกาะเป็นโขดหิน มีหาด อยู่เพียงหาดเดียวอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะ คือ หาดเกาะครก ซึง่ มีความยาวของหาดประมาณ 100 เมตร

Krok Island is

เกาะสาก เป็นเกาะขนาดเล็ก ห่างจากเกาะล้าน ไปทางทิศเหนือประมาณ 600 เมตร รูปร่างโค้ง เป็นรูปเกือกม้าหงาย มีหาดทราย 2 หาด ทาง ทิ ศ เหนื อ และใต้ ข องเกาะ และมี แ นวปะการั ง บนเกาะมีที่พักสำ�หรับนักท่องเที่ยว

Sak Island is

a small island on Pattaya’s territory located approximately 8 km away from the West of Pattaya shore. Krok island has several resorts, with the surrounding mostly rock surfaces, with only one travel beach on the East of the island called Koh Krok beach which is 100 meters long.  a small island located to the North of Koh Larn at 600 meters long the shape of an upside down horse shoe. There are 2 beaches on the North and South of the island with a line of beautiful coral reefs. The island has various accommodations for travelers.

หมู่เกาะไผ่ ประกอบด้วย เกาะเหลื่อม เกาะหูช้าง เกาะกลึงบาดาล เกาะมารวิชัย โดยเกาะเหล่านี้ จะตั้ ง ตั ว เรี ย งกั น เป็ น หมู่ เ กาะของทะเลพั ท ยา โดยมีเกาะไผ่ใหญ่ทสี่ ดุ เกาะไผ่อยูห่ า่ งจากชายฝัง่ ของเมืองพัท ยาประมาณ 23 กิ โลเมตร และมี ระยะทางที่ ห่ า งจากเกาะล้ า นประมาณ 9.5 กิโลเมตร หมู่เกาะไผ่ในปัจจุบันทางกองทัพเรือ เป็ น ผู้ ดู แ ลและพั ฒ นา และอนุ ญ าตให้ บุ ค คล หรื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า ไปท่ อ งเที่ ย วพั ก ผ่ อ นได้ โดยจะต้องรักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

Pai Archipelago is comprised of a group of

smaller islands; Lherm island, Hoo Chang island, Gleng Badarn island, and Marnwichai island, all lined up as the archipelago of จPattaya with Pai island as the largest. Pai island is situated 23 km from the shore of Pattaya, and is 9.5 km away from Koh Larn. In the present, the Royal Thai Navy manages the island allowing tourists to visit following several regulations.

14


WE LOVE PATTAYA

การเดินทางไปเกาะล้าน

Traveling to Koh Larn

เดินทางไปเกาะล้านได้ดว้ ยการขึน้ เรือทีท่ า่ เทียบเรือ แหลมบาลีฮาย โดยสามารถเลือกลงได้ 2 แห่ง คือ ทีห่ าดตาแหวนและท่าเรือหน้าบ้าน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 45-60 นาที ค่าบริการ 30 บาทต่อคน (แหลมบาลีฮาย-ท่าเรือหาดตาแหวน เที่ยวไป เปิดบริการ 8.00-13.00 น.เทีย่ วกลับ 13.00-16.00 น. ส่วนแหลมบาลีฮาย-ท่าเรือหน้าหน้าบ้าน เที่ยวไป เปิดบริการ 7.00-18.00 น. เทีย่ วกลับ 6.30-18.00 น.) ส่วนการเดินทางภายในเกาะล้านมีทั้งรถสองแถว รถมอเตอร์ไซค์ และรถให้เช่า ราคาเริม่ ต้นที่ 30 บาท ต่อคน ส่วนการเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ตจะใช้เวลา ประมาณ 10-15 นาที

You can take a ferry at the Lham Bali Hai Pier and depart in one of two places; the Tah Wan beach or the Nha Ban harbor which takes approximately 45-60 minutes, with a fee of 30 baht per person (ferry from Lham Bali HaiTah Wan Pier departs from 8.00-13.00, arrival back at 13.00-16.00, the ferry from Lham Bali Hai-Nha Ban Pier departs from 7.00-18.00, arrival back at 6.30-18.00). You can take the two-seater mini bus, motorcycle, or rent a car to travel around Koh Larn, starting at 30 baht per person. 15


CLASSES pa ge 18

ARTS page 24

DINING p a ge 30


WE LOVE PATTAYA

CAFE CULTURE pa ge 42

EXPERIENCES page 48

ACTIVITIES pa ge 54

17


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

CLASSES พร้อมหรือยังกับการล่องสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ ในฐานะ Yacht Master Are you ready to soar adventurously into the wild ocean as the Yacht Master?!

18


WE LOVE PATTAYA

GULF CHARTERS

โรงเรี ย นสอนขั บ เรื อ ยอชต์ แ ห่ ง แรกของ ประเทศไทย ที่ก่อตั้งโดย คริส จาคอบาวสกี กั ป ตั น หนุ่มชาวอังกฤษผู้ห ลงรั กความสวยงาม ของท้องทะเลไทย เขานำ�ประสบการณ์การท่อง ทะเลที่ ไ ปมาแล้ ว ร้ อ ยเอ็ ด เจ็ ด ย่ า นน้ำ � มาเปิ ด Gulf Charters โรงเรียนสอนการควบคุมเรือยอชต์ ซึ่งตั้งอยู่ท่ี Ocean Marina Yacht Club โรงแรม สุดหรูบนถนนสุขุมวิท 1 กิโลเมตรก่อนถึงสัตหีบ ที่ นี่ ค ริ ส และเพื่ อ นๆ ของเขาได้ แ บ่ ง หลั ก สู ต ร การเรียนการสอนแบบ ‘From zero to hero’ นั่นคือ สอนตั้งแต่ไม่รู้จักเรือยอชต์เลย ไปจนถึงการขับ เรือยอชต์จนสามารถเดินทางไปยังน่านน้ำ�ต่างๆ ได้ทวั่ โลกอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ

Thailand’s first school for classes on

by Chris Jakubowski, a handsome British captain with great passion for Thailand’s vast ocean. He teaches from his life experiences venturing into the sea. Gulf Charters is located on the Ocean Marian Yacht Club, a luxurious hotel on Sukhumvit road km 1 before reaching Sattahip. Here Chris and his acquaintances divided the curriculum  into a “From zero to hero” method, meaning that you can take classes even if you know nothing about a yacht, and in the end you will know the techniques to venture around the globe on one.  sailing a yacht,

19


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

ระดับแรกคือ ‘Crew Course’ เป็นการเรียนรู้ พื้ น ฐานเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เรื อ ศึ ก ษาหน้ า ที่ ข อง อุปกรณ์ต่างๆ บนเรือ ตลอดจนการทำ�งานของ อุปกรณ์แต่ละชิน้ และความสัมพันธ์ของมัน เรียนรู้ การใช้เชือก ระบบเครื่องยนต์ ฯลฯ หลักสูตรนี้ เมื่ อ เรี ย นจบ ผู้ เ รี ย นจะมี ทั ก ษะมากพอจะเป็ น ลูกเรือที่สามารถช่วยเหลือกัปตันได้ ระดับต่อมาคือ ‘Watch Keeper Course’ หลักสูตรนี้จะทำ�ให้ผู้เ รียนสามารถควบคุ ม เรื อ ได้เองยามที่กัปตันไม่อยู่ สอนให้อ่านชาร์ตได้ ดู เข็มทิศได้ นอกจากนีย้ งั สอนกฎการแล่นเรือสากล ทีจ่ �ำ เป็นต้องรู้ รวมทัง้ รูปทรงประเภทต่างๆ ของเรือ ความแตกต่ า งของการทำ � งานของเรื อ แต่ ล ะ ประเภท ระดั บ สุ ด ท้ า ยคื อ ‘Bareboat Capt ain Course’ เป็นการเรียนอย่างเข้มข้นเพื่อสอบให้ ได้ประกาศ IYT Certification ซึ่งจะทำ�ให้ผ้เู รียน สามารถล่องเรือไปได้ทุกน่านนำ�้ ทั่วโลก (แต่ยังไม่ สามารถเป็นผูส้ อนการขับเรือได้) หลักสูตรนีย้ งั รวม การสอนเรื่องการใช้วิทยุสื่อสาร การเรียนรู้เรื่อง คลื่น และการวางแผนจัดการบริหารเรือทั้งหมด นอกจาก 3 หลักสูตรนี้แล้ว Gulf Charters ยังมีหลักสูตรพิเศษสำ�หรับผู้ที่อยากเป็นกัปตัน ระดับ ‘Yacht Master’ ทีเ่ รียกว่า ‘SCTW 95’ ทีส่ อน เรื่องการเอาตัวรอดยามเกิดเหตุฉุกเฉิน การรับมือ กรณีไฟไหม้เรือ การปฐมพยาบาล ผู้ที่จะเรียน หลักสูตรนี้ต้องตรวจร่างกายและสายตาเสียก่อน

The course is divided into 3 levels, the first

ที่ตั้ง : โรงแรม Ocean Marina Yacht Club 274/1-9 หมู่ 4 นาจอมเทียน, สัตหีบ, ชลบุรี โทร : 0 3823 7310 www.oceanmarinayachtclub.com google maps: 12.828386,100.910444

Address : Ocean Marina Yacht Club 274/1-9 Moo 4 Najomtien, Sattahip, Chonburi Tel : 0 3823 7310 www.oceanmarinayachtclub.com google maps: 12.828386,100.910444

is the “Crew Course”, a foundation class about the basic knowledge of a yacht, its equipment and how to use them, their relationship to the boat, the engine etc. At the end of the course, participants will gain the skills of a basic captain’s assistance. The next level is the ‘Watch Keeper Course’, which teaches you how to control a

yacht when the captain isn’t there on board, you’ll be able to read a chart, navigate with a compass, and the different types of international boats and their workings. The last level is the ‘Bareboat Captain

a strict course resulting in a IYT Certification, which allows the participants the ability to sail perfectly around the world (but not yet able to teach others). This course also teaches you how to use the radio, knowledge about frequencies, and planning how to manage the entire ship. These 3 courses aside, Gulf Charters also offers a course for those aimed at becoming the “Yacht Master” also called the “SCTW 95” which will enable you to escape dangers at sea, fires, and first aid techniques. Those interested must undergo a health and eye sight check up. Course’,

20


WE LOVE PATTAYA

ประเภทของเรือยอชต์ที่นิยมมี 2 แบบ คือ 1. Mono Hull เป็นเรือที่มีท้องเรือด้านล่าง เป็นรูปตัววี สามารถแล่นเรือได้ในทะเลที่ คลืน่ มากกว่าปกติ เป็นเรือทีไ่ ด้รบั ความนิยม 2. Catamaran เป็นเรือที่มีท้องเรือ 2 ท้อง (ถ้า 3 ท้องจะเรียกว่า Trimaran) เหมาะกับ ทะเลทีม่ คี ลืน่ ไม่สงู นัก สามารถบรรทุกน�ำ้ หนัก ได้มากกว่า Mono Hull เนื่องจากท้องเรือ กินน้ำ�ตื้นมากกว่า แต่มีราคาสูง

The two most popular types of Yachts are:

The boat’s bottom has a V-shape, able to sail in high waves. 2.The Catamaran: Has 2 bottoms (if 3 bottoms, it is called the Trimaran), suitable for low waves but can carry more load than the Mono Hull due to the lower blige water compartment, is more expensive.  1.The Mono Hull:

21


INTERVIEW 01

Chris Jakubowski

Gulf Charters


WE LOVE PATTAYA

เสน่หข์ องการล่องเรือมีหลายอย่าง จุดประสงค์ ในการล่องเรือก็แตกต่างกันไปในแต่ละคน บางคน ชอบการแข่งขัน บางคนชอบปาร์ตบ้ี นเรือกับเพือ่ นๆ บางคนชอบเดินทาง สำ�หรับผมการได้ล่องเรือ เป็นการเดินทางเพือ่ เรียนรูช้ วี ติ ได้พบกับความยิง่ ใหญ่ ของธรรมชาติ ได้เอาชนะตัวเอง ทำ�ให้เราเชื่อมั่น ในตัวเองและเคารพตัวเองมากขึ้นด้วย แต่ผมก็สอนได้เฉพาะสิ่งที่เป็นความรู้เท่านั้น ผมสอนได้แค่พื้นฐานในแต่ละระดับ ที่สุดแล้ว กัปตันเรือที่ดีจะต้องมีประสบการณ์จริง คุณต้อง สัง่ สมสิง่ ทีเ่ รียกว่า ‘Miles Collection’ คุณต้องออก ไปเจอมันเอง ไปดูว่าคุณจะทำ�ยังไงกับมัน เพราะ ผมมอบสถานการณ์จริงให้คุณไม่ได้หรอก ผมชอบพัทยา อันที่จริงผมชอบทะเลไทยนะ ไม่ ว่าจะเป็นฝัง่ อ่าวไทยหรืออันดามัน ผมว่าทะเลไทย สวยงามมาก และยั ง มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ อ ยู่ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลต่างๆ ก็สวยงามกว่า ที่ อื่ น นี่ คื อ เหตุ ผ ลที่ ผ มรั ก เมื อ งไทย นอกเหนื อ ไปจากอาหารและผูค้ น โดยเฉพาะทีพ่ ทั ยามีอาหาร การกินสมบูรณ์แบบมาก แถมยังมีเกาะอยู่ใกล้ๆ มากมายให้ผมล่องเรือเล่น ผมเลยเลือกเปิดสอนการขับเรือที่พัทยา คุณรู้ ไหมว่าที่ Ocean Marina Yacht Club เป็นท่าจอด เรือยอชต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเชียวนะ ที่นี่มีเรือ ยอชต์มากมาย มันทำ�ให้ผมรูจ้ กั กับเจ้าของเรือยอชต์ เหล่านั้นด้วย บางครั้งผมก็รับหน้าที่ให้คำ�ปรึกษา พวกเขาในการดู แ ลรั ก ษาเรื อ ยอชต์ ที่ นี่ เ ป็ น ศูนย์กลางของคนรักเรือยอชต์อย่างแท้จริงเลย

The Charm of Sailing People have different purposes for sailing, some are in it

for the race, others for social gatherings, or travelling. For me, I sail to study a different aspect of life, to venture into the grandness of mother nature, and to challenge myself to be more confident. I can only teach the knowledge of the

In the end, a successful captain must learn from experience, you have to gather your “Miles Collection”, venture into the ocean and solve the obstacles by yourself. I can’t provide you with experience. I like Pattaya, actually I like all of Thailand’s oceans, whether it’s the gulf or the Andaman sea. I think they’re all a grand beauty, still abundant with nature’s charm and resources, it’s more beautiful than anywhere else. Aside from the food and the people, this is another reason why I love Thailand, and you know how Pattaya has so many choices of cuisine plus the beach and an island nearby for me to sail about.  foundation for each level.

So I decided to establish a school for

Did you know that at Ocean Marina Yacht Club, the yacht pier is the largest in the world! There are numerous boats, and I’ve grown to know all their owners now, so sometimes I give them advice on how to maintain their yachts. This truly is the center of a yacht lover’s paradise. yacht sailing.

23


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

ARTS เมื่องานศิลปะท้าทายการตอบสนองจากผู้ชม When art challenges your response.

24


WE LOVE PATTAYA

ART IN PARADISE

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภ าพจิ ต รกรรมสามมิ ติ แ ห่ ง เดี ย วใน ประเทศไทยทีผ่ ชู้ มสามารถสัมผัสงานศิลปะได้อย่าง ใกล้ชดิ พร้อมกับถ่ายภาพกับภาพเขียนแต่ละภาพ ได้ในรูปแบบของตนเอง พิพิธภัณฑ์สามมิติแห่งนี้ เกิดจากความคิดของ ชิน แจ ยอล ชาวเกาหลี ที่ ต้องการให้ผู้ชมกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะ เพือ่ ลบความคิดเดิมๆ ทีว่ า่ งานศิลปะเป็นเรือ่ งยาก ทีจ่ ะทำ�ให้ผชู้ มทัว่ ไปเข้าใจและขาดการปฏิสมั พันธ์ จนกลายเป็นห่างไกลศิลปะไปเสีย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีพื้นที่กว่า 5,800 ตารางเมตร ภายในแบ่งเป็นห้องแสดงงาน 10 ห้องภาพ ที่วาด ขึ้ น ทั้ ง หมด ได้ แ ก่ ห้ อ งลวงตา ห้ อ งใต้ ส มุ ท ร ห้องแห่งสัตว์ป่า ห้องภาพวาดศิลปินระดับโลก ห้ อ งอารยธรรม ห้ อ งศิ ล ปะแนวเหนื อ จริ ง ห้ อ งไดโนเสาร์ ห้ อ งน้ำ � ตก ห้ อ งวิ ว ทิ ว ทั ศ น์ และห้องนิทรรศการศิลปะ

The one and only museum of 3D paintings in Thailand that allows you to interaction with every masterpiece, opened for you to pose for a photo. The museum was created by Shin Jae Yeoul, a Korean man who hoped to erase the idea that art was hard to understand and interact with until people became more distant to the subject. The museum covers more than 5,800 square km, divided into 10 exhibition zones consisting of; the illusion room, underwater room, wildlife room, world-class masterpieces room, civilization room, supernatural room, dinosaur room, waterfall room, scenery room, and the exhibition hall.

ทีต่ ง้ั : 78/34 หมู่ 9 ถนนพัทยาเหนือ สาย 2, หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุ รี เปิ ด ทุ ก วั น 09:00-21:00 น. (ไม่ เ ว้ น วั น หยุ ด ราชการ) ปิดขายบัตร 20:00 น. โทร : 0 3842 4500 google maps: 12.948269,100.889715

Address : 78/34 Moo 9, Pattaya 2nd Road, Nong Prue, Banglamung, Chonburi Open everyday 9:00-21:00 Tel : 0 3842 4500 google maps: 12.948269,100.889715

25


INTERVIEW 02

สิทธิกร ป้อมทอง

Sittikorn Pomthong

สำ�ราญ โบ๊ต เซอร์วิส samran boat service


WE LOVE PATTAYA

ผมเป็นคนพัทยา อยู่พัทยามา 29 ปี แต่ถ้ารวม รุ่นของพ่อผมด้วยก็น่าจะราวๆ 50 ปีแล้ว

I was born in Pattaya, and have been living

here for the past 29 years, but if you count my parents generation too it should add up to about 50 years.

การทำ�สีและลายของเรือขึน้ อยูก่ บั ความต้องการ ของเจ้าของเรือ ถ้าซื้อเรือที่อู่จะบริการทำ�สีและ ลวดลายอยู่แล้วครับ แต่ถ้าลูกค้าอยากจะซ่อมสี หรือทำ�ลวดลายของเรือที่ไม่ได้ต่อจากอู่ เราก็มี บริการ ต้องลองเข้ามาคุยเรื่องการทำ�และราคา กั น ที่ อู่ เ ลย เพราะราคาก็ ขึ้ น กั บ ขนาดของเรื อ และความยากง่ายของลายที่จะทำ�ครับ

Designing the color and decorative

for the ship really depends each different owner. If you purchase from the shipyard, we’d provide free paint and decoration. But if the client wants to repair or redo the paint that wasn’t initially from our dock, we’d have to discuss the price as it depends on the size of the ship and the level of difficulty of the decorations.  patterns

สมัยก่อนชาวต่างชาติจะเข้ามาเที่ยวพัทยา เพือ่ ชมธรรมชาติ เพราะพัทยามีชายหาดทีย่ าวโค้ง สวยงาม มีเกาะล้านที่น้ำ�ใส หาดทรายสวย แล้วก็ เดินทางไปได้ไม่ล�ำ บากนัก จึงทำ�ให้หลายคนติดใจ ในความสวยงามของธรรมชาติ แต่ตอนนี้จะมา เที่ยวกลางคืนมากกว่า เพราะเสน่ห์ของพัทยา คือ เป็นเมืองที่มีสองมุมที่แตกต่างกัน แต่ก็อยู่ในที่ เดียวกัน สมมติว่าถ้าเราไปยืนถนนสายชายหาด มองลงไปทะเลก็ จ ะเห็ น ชายหาดที่ ส วยงาม กลับหลังหันก็จะพบกับห้างสรรพสินค้า บาร์เบียร์ วอล์กกิง้ สตรีท พัทยาสมกับเป็นเมืองทีไ่ ม่เคยหลับ จริงๆ เช้าเที่ยวทะเล ตกเย็นเที่ยวกลางคืน ทำ�ให้ ชีวิตมีสีสันนะผมว่า

In the past, foreigners visit Pattaya for the

beauty of nature, and especially for the curved shorelines, and for Koh Larn’s crystal clear waters and pearl white beaches. It’s also very convenient to get here. But now, the interest is more for the nighttime entertainment, and that’s Pattaya’s other charm, having two different personalities in one place. Pretend that you are standing on the road near the shoreline, you’d see the peaceful beaches, and once you turn around you’d see many shopping malls, beer bars, and walking streets. This is truly the city that never sleeps, so you should try and color life with Pattaya’s travel destinations both in the day and at night.

สำ�ราญ โบ๊ต เซอร์วิส โทร 08 9606 6331 E-mail: samranboatservice@hotmail.com

Samran Boat Service, Tel: 08 9606 6331 E-mail: samranboatservice@hotmail.com

27


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

DINING ซีฟู้ดสดใหม่ มื้อริมทางเจ้าเก่าแก่ และร้านอาหารสุดหรู พัทยามีให้คุณทุกรูปแบบ Fresh seafood, legendary street dining, and some of the best luxury cuisines, all there in Pattaya.

28


WE LOVE PATTAYA

มุมอร่อย

Moom Aroi

ร้านอาหารซีฟู้ดที่คนพัทยารู้จักกันดี ด้วยรสชาติ อาหารทะเลที่สดใหม่ และบรรยากาศติดทะเล ที่มีให้เลือกทั้งอินดอร์และเอาต์ดอร์รับลมทะเล จึงทำ�ให้ร้านมุมอร่อยคนแน่นทุกคืน เมนูแนะนำ� ทีไ่ ปแล้วต้องกิน คือ ผัดเรือโป๊ะแตก ทีร่ วมกุง้ หอย ปู ปลา ปลาหมึก ผัดด้วยเครื่องแกงสูตรพิเศษ โรยหน้าด้วยกากหมูทอดกรอบชิน้ ใหญ่หากินทีไ่ หน ไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีหอยเชลล์อบเนย น้ำ�พริก ไข่ปู และกั้งแก้วทอดกระเทียม เป็นเมนูแนะนำ�

Everyone in Pattaya knows this restaurant for its fresh seafood in the tranquil atmosphere right beside the beach. There’s a choice of indoor or outdoor dining in the sea breezes, which is why Moom Aroi is crowded everynight. Their signature dish is the Pok Tak that has a mixture of shrimp, oyster, crabs, fishes, and squid fried with a special curry paste and then sprinkled with large pieces of crackling that you can’t find anywhere else. There is also the choice of buttered scallop, roe chili paste, and fried mantis in garlic.

ที่ ตั้ ง : ซอยนาเกลื อ 4 ด้ า นหลั ง สถานี ตำ � รวจบางละมุ ง ถนนนาเกลือ, หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี เปิดทุกวัน 11:00-23:00 น โทร : 0 3822 3252 google maps: 12.978259,100.911091

Address : Soi 4 Naklua, Road Naklua, Banglamung police station behind, Nong Prue, Banglamung, Chonburi Open everyday 11:00-23:00 Tel : 0 3841 4802 google maps: 12.978259,100.911091

29


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

PlahThong

A legendary restaurant opened for over 3 decades. The restaurant is a favorite for those who grew up in Pattaya because of the skilled works of professional chefs and fresh ingredients that-if tastes old-feel free to change your dish. The venue has many branches, but the Na Gleua branch is most recommended as it is the original. The signature dish is the Pad China that fries together crab meat, roe, Chinese mushroom, ear mushroom, and large bean sprouts in a special sauce. There is also the choice of Pla Gao steamed in lime, seabass steamed in soy sauce, and spicy curry of minced shrimp.

ปลาทอง ร้านอาหารเก่าแก่เปิดให้บริการมากว่า 3 ทศวรรษ เป็นร้านที่คนพัทยาแท้ๆ เลือกที่จะไปกิน เพราะ ติดใจในรสชาติระดับเชฟภัตตาคารและเน้นของสด ใหม่ ชนิดทีว่ า่ ถ้าลองทานแล้วไม่สดจริงก็ขอเปลีย่ น ใหม่ได้เลย ร้านมีหลายสาขา แต่ถา้ จะให้ดตี อ้ งมา ทีส่ าขานาเกลือซึง่ เป็นต้นตำ�รับเท่านัน้ เมนูแนะนำ� ที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้าน คือ ผัดไชน่า ที่นำ� เนื้ อ ปู ไข่ ปู เห็ ด หอม เห็ ด หู ห นู และถั่ ว งอก ต้นอวบๆ มาผัดด้วยไฟแรงคลุกซอสสูตรลับเฉพาะ นอกจากนีย้ งั มีปลาเก๋านึง่ มะนาว ปลากะพงนึง่ ซีอว๊ิ และแกงป่ากุ้งสับ เป็นเมนูยอดนิยม

Address : Moo 5 Pattaya - Naklua, Banglamung, Pattaya, Chonburi Open everyday 10:00-22:00 Tel : 0 3822 5293 google maps: 12.96961,100.901759

ที่ตั้ง : หมู่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ, บางละมุง, พัทยา, ชลบุรี เปิดทุกวัน 10:00-22:00 น. โทร : 0 3842 4500 google maps: 12.948269,100.889715 30


WE LOVE PATTAYA

บะหมี่ตีเอง

ความสุ ข ของคนชอบชิ ม ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ที่ อ าหารหรู ๆ แพงๆ เสมอไป แต่อยู่ที่การได้สรรหาของอร่อย ทีอ่ าจพบเห็นได้ทวั่ ไปตามท้องถนนโดยทีเ่ ราไม่ได้ สังเกตเห็น บะหมี่ตีเองเป็นหนึ่งในร้านแบบนั้น มองภายนอกก็ ดู เ หมื อ นร้ า นบะหมี่ ทั่ ว ไป แต่ ก็ สะดุดตาตรงบะหมี่ที่ทำ�ขายภายในร้านนั้นทำ�เอง ตีเอง จนได้ออกมาเป็นบะหมี่ไข่เนื้อเหนียวนุ่ม หนุบหนับ เมือ่ รวมกับลูกชิน้ ปลาและหมูสบั ทีป่ รุงด้วย สูตรเฉพาะก็ยิ่งทำ�ให้บะหมี่ชามนี้อร่อยมากขึ้น

เลือดหมูคุณศรี

พัทยามีตม้ เลือดหมูหลายร้าน แต่รา้ นทีด่ จู ะมีสาขา มากที่สุดก็คือ เลือดหมูคุณศรี ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ ได้เป็นอย่างดีแล้วว่าต้มเลือดหมูรา้ นนีเ้ ด็ดดวงแค่ไหน เรียกว่าอร่อยโดยไม่ตอ้ งปรุงเลยก็วา่ ได้เพราะน�ำ้ ซุป ของเขานัน้ หอมพริกไทยกำ�ลังดี กินกับข้าวสวยร้อนๆ ซดคล่องคอดีนกั แถมเลือดหมูยงั นิม่ เครือ่ งในต่างๆ ก็ไม่คาว ที่สำ�คัญหมูบะช่ออร่อยมาก

ที่ตั้ง : ถนนพัทยาสาย 3 / เฉลิมพระเกียรติ นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี เปิดทุกวัน 08:00-22:00 น. google maps: 12.945529,100.895755

Ba Mhee Tee Eng

ที่ตั้ง : ถนนพัทยากลางซอย 7อยู่ตรงข้ามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พัทยา เปิดทุกวัน 06:30-16:00 น. โทร : 08 1982 6944 google maps: 12.935125,100.890815

The pleasure of eating isn’t always for the expensive, quality cuisine, but sometimes it is in discovering a vendor on the street that until today has remain unnoticed to you. Ba Mhee Lued Moo Khun Sri There are many blood pudding soup cuisines in Tee Eng is one of those venues that seems Pattaya, but none can match up to Lued Moo quite regular, until you take a step inside you Khun Sri which has numerous branches. realize all of their egg noodles were handmade. The soup is just right, with the aroma of black The dough is tender and chewy, when eating with pepper to keep you wanting more. Enjoy fish balls and minced pork, it tastes just right. it with a plate of warm rice, how delicious! Address : Pattaya 3rd Road / Memorial Naklua, BangChonburi Open everyday 08:00-22:00 The blood pudding is soft in texture lamung, google maps: 12.945529,100.895755 complemented by an array of entrails, and most importantly there’s the ‘Moo Ba Chor’ that cannot be missed. 

Address : Pattaya road, mid soi 7, opposite the Electricity Authority of Pattaya Open everyday 06:30-16:00 Tel : 08 1982 6944 google maps: 12.935125,100.890815 31


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

ปูเป็น

สราญเรส

ร้ า นอาหารบรรยากาศดี เ หมาะสำ � หรั บ มื้ อ ค่ำ � ที่ สามารถนัง่ พักผ่อนหย่อนใจได้ไปจนถึงดึกดืน่ อาหาร ส่วนใหญ่ออกไปทางฟิวชันฟู้ดที่เจ้าของร้านคิดค้น สูตรด้วยตัวเอง เมนูที่ขึ้นชื่อของร้านนี้ที่สั่งกันทุกโต๊ะ คื อ กุ้ ง ลาวา-กุ้ ง ลายเสื อ ตั ว โตทอดราดด้ ว ยซอส สมุ น ไพร ทานกั บ วิ ป ครี ม ตี ล ะเอี ย ดให้ ร สแปลก ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ยังมีเมนูแนะนำ�อื่นๆ อาทิ ไส้ ก รอกสราญเรส Hell In Shell หอยแมลงภู่ นิวซีแลนด์อบชีส

ถ้ า ไปที่ ห าดจอมเที ย นจะพบร้ า นอาหารซี ฟู้ ด มากมายให้บริการอยู่บริเวณสุดหาด ปูเป็น เป็นอีก หนึง่ ร้านทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างมาก เนือ่ งจากของสด ปรุงใหม่ๆ ทุกเมนู และมีอาหารให้เลือกมากมาย เมนู แนะนำ�ที่คนนิยมสั่งมาทาน ก็คือ ปลาทูซาเตี๊ยะ ที่ เลาะก้างออกจนหมดแล้วต้มด้วยน�้ำ ซุปหวานปนเค็ม ถ้ า อยากลองเมนู น้ีแ นะนำ � ให้ ไ ปแต่ หัว วั น เพราะ ยั ง ไม่ ทั น สามทุ่ ม ดี ก็ ห มดอดกิ น แล้ ว นอกจากนี้ ยังมีเมนูอร่อยอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหลนปู ปูนิ่ม ทอดกระเทียม

ที่ตั้ง : 315/423 หมู่ 12 หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี เปิดทุกวัน 17:00-24:00 น. โทร : 0 3830 3039 www.facebook.com/SraanRest google maps: 12.907618,100.882457

ที่ตั้ง : จากถนนเลียบหาดจอมเทียน ขับตรงไปจนสุดหาด โทร : 0 3823 1728 เปิดทุกวัน 09:30-22:30 google maps: 12.861429,100.89557

Poo Pen Restaurant

Saraan Rest

If you visit the Jomtien beach and are surprised by the crowd of delicious seafood, you have surely come across Poo Pen, another very popular restaurant in Pattaya. The ingredients are always fresh, with a variety of choices available on the menu, with their signature dish as the boneless mackerel soup that is sweet yet salty. But make you to order before 9pm because the restaurant does fill up rather fast. Other choices include the crab with condiment and soft crab fried garlic.

The perfect atmosphere is suitable for an exclusive dining out into the depth of the night. The menu consist mostly of fusion food with special ingredients from the owner. The recommended dish here is the Lava Shrimp-a tiger shrimp with herbal sauce and whipped cream-strange but originally tasty. There’s also the other choice of Saraan Rest Sausage, Hell in Shell-New Zealand sea mussels baked in cheese. Address : 315/423 Moo 12 Nong Prue, Banglamung, Chonburi Open everyday 17:00-24:00 Tel : 0 3830 3039 www.facebook.com/SraanRest google maps: 12.907618,100.882457

Address: At the end of the road parallel to Jomtien beach Tel : 0 3823 1728 Open everyday 09:30-22:30 google maps: 12.861429,100.89557

32


WE LOVE PATTAYA

เดอะ กลาสเฮ้าส์

The Glass House

ร้านอาหารสุดหรูริมหาดที่ปกคลุมไปด้วยป่าสน ให้บรรยากาศราวกับอยู่ในหนังโรแมนติกสักเรื่อง (อันทีจ่ ริงร้านนีก้ เ็ คยเป็นสถานทีถ่ า่ ยหนังรักโรแมนติก มาแล้ว) โดดเด่นด้วยการใช้กระจกใสสะดุดตา เป็นส่วนประกอบหลักกับเรือนไม้สีขาวริมทะเล ด้านอาหารก็รสชาติเยี่ยมไม่แพ้กัน มีเมนูอร่อย มากมายไม่ว่าจะเป็น แซลมอนแช่น้ำ�ปลา ลาบ ปลาแซลมอน กุ้งกลาสเฮ้าส์ กรรเชียงปูนึ่ง ฯลฯ

A luxurious restaurant right by the beach decorated with beautiful refreshing plantations and flora as if you were in a romantic comedy movie (and believe it or not romantic movies have been filmed here). The interesting feature are the reflecting glass walls to complement a white wooden structure on the shoreline. And the food is just as delicious, whether it’s the salmon soaked in fish sauce, spicy minced salmon, glass-house shrimp, steamed crab sausage etc.

ที่ ตั้ ง : 5/22 หมู่ 2 ซอยนาจอมเที ย น 10 ถนนสุ ขุ ม วิ ท , นาจอมเทียน, สัตหีบ, ชลบุรี เปิดทุกวัน 11:00-24:00 น. โทร : 0 3825 5922 http://www.glasshouse-pattaya.com google maps: 2.847934,100.902547

Address : 5/22 Moo 2 Soi Na Jomtien 10, Sukhumvit Road, Na Jomtien, Sattahip, Chonburi Open everyday 11:00-24:00 Tel : 0 3825 5922 http://www.glasshouse-pattaya.com google maps: 2.847934,100.902547

33


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

ป้ามลส้มตำ�รสเด็ด ร้านส้มตำ�แซบข้างทางที่คนแน่นเต็มร้านชนิดที่ ต้องเข้าคิวรอ เมนูแนะนำ�ที่มาถึงแล้วไม่สั่งไม่ได้ ก็คือ ส้มตำ�ปูม้า ที่ขนปูม้าสดก้ามใหญ่ยกมาให้ เต็มจาน นอกจากนีย้ งั มี ไก่ทอดใบเตยทีห่ นังกรอบ เนือ้ สุกกำ�ลังดี และหอมกลิน่ ใบเตยขณะเคีย้ ว แล้ว ต้องไม่ลมื ต้มแซบหมูออ่ น อีกหนึง่ เมนูเด็ดของร้าน

ริมผา ลาภิน

อีกหนึ่งร้านดังที่ว่ากันว่าวิวทะเลสวยที่สุด เพราะ อยูบ่ นไหล่รมิ ผามองเห็นทะเลทีโ่ ค้งโอบล้อมชายหาด นาจอมเทียน นั่นทำ�ให้ ริมผา ลาภิน คนคับคั่ง ในทุกวัน ไม่โทรจองโต๊ะล่วงหน้าโอกาสอดกินมีสงู นอกจากบรรยากาศดีแล้ว อาหารก็เลิศรสไม่แพ้กนั ไม่ว่าจะเป็นกั้งผัดไข่เค็ม ยำ�เรือล่ม ปลากะพง ยำ�สมุนไพร สลัดผลไม้กุ้งทอด

ที่ตั้ง : 20/1 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท, นาจอมเทียน, สัตหีบ, ชลบุรี เปิดทุกวัน 08.30-16:30 น. (หยุดทุกวันจันทร์) โทร : 0 3825 5029 google maps: 12.84434,100.910129

Somtum Pa Mon

A delicious side street somtum venue, so popular that the queue is always long. The recommended menu is ofcourse the horse crab somtum that is loaded with the crab’s meat. There’e also the famous fried chicken in pandan leaves, just perfect, crispy and aromatic. Don’t forget to also try the spicy pork soup, another signature dish.

ที่ตั้ง : 152/2 ซอยนาจอมเทียน 36 ถนนสุขุมวิท, นาจอมเทียน, สัตหีบ, ชลบุรี จ.-ศ. 16:00-24:00 น ส.-อ. 14:00-24:00 น. โทร : 0 3823 5515 www.rimpa-lapin.com google maps: 12.805318,100.913761

Rimpha Lapin

Another restaurant with yet more stunning views as it is located on the edge of a cliff that overlooks the Jomtien shorelines, and this is exactly why the restaurant is packed every single day, so be sure to make reservations. The food is also delicious, whether it’s the mantis fried in salty eggs, ruer lom spicy salad, seabass herbal salad, or the fried shrimp fruit salad.

Address: 20/1 Moo 2 Sukhumvit Road, Na Jomtien, Sattahip, Chonburi Open everyday 08:30-16:30 Tel : 0 3825 5029 google maps: 12.84434,100.910129

Address: 152/2 Soi Na Jomtien 36 Sukhumvit Road, Na Jomtien Na Jomtien, Sattahip, Chonburi Mon-Fri 16:00-24:00 Sat-Sun 14:00-24:00 โทร : 0 3823 5515 www.rimpa-lapin.com google maps: 12.805318,100.913761

34


WE LOVE PATTAYA

ประภาคารบ้านอำ�เภอ

Ban Umpur Lighthouse

ร้านอาหารสุดเก๋ยอดนิยมประจำ�หาดบ้านอำ�เภอ ตกแต่ ง ร้ า นด้ ว ยสไตล์ ก ะลาสี โ ทนสี ข าว-ฟ้ า โดดเด่นด้วยประภาคารทีพ่ งุ่ ขึน้ ไปในร้าน มองเห็น วิวทะเลบ้านอำ�เภอชัดเจน แถมค่ำ�ๆ ยังมีดนตรี บรรเลงสดให้ฟังเพลินๆ อีกด้วย เมนูอร่อยร้านนี้ มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์อบชีสผักโขม ปลาแซลมอนจี๊ดจ๊าด ต้มข่ากุ้ง ปลากะพงทอด น้ำ � ปลา และค็ อ กเทลบลู ป ระภาคาร แต่ ย้ำ � ว่ า ช่ ว งทุ่ ม ครึ่ ง เป็ น ต้ น ไปคนจะเยอะมาก ทางที่ ดี ควรโทรจองล่วงหน้า

This is one of the most hip and trendy restaurants on Ban Umpur beach, decorated in a blue-white theme with the lighthouse as a noticeable landmark. From the top you can get a clear view of the whole of the Ban Umpur beach, and at night there are continuous relaxing music. Their signature dish is the mollusk baked in spinach and cheese, spicy salmon, spicy galangal shrimp soup, fried fish in sauce, and various delightful cocktails. But make sure to reserve a table because the restaurant does get packed after 7pm.

ที่ตั้ง : 132/3 ซอยนาจอมเทียน 32 ถนนสุขุมวิท, นาจอมเทียน, สัตหีบ, ชลบุรี เปิดทุกวัน 11:00-24:00 น. โทร : 0 3823 8009-10 google maps: 12.813057,100.912557

Address: 132/3 Soi Na Jomtien 32 Sukhumvit Road, Na Jomtien, Sattahip, Chonburi Open everyday 11:00-24:00 Tel : 0 3823 8009-10 google maps: 12.813057,100.912557 35


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

Café De Beach

ร้านชิลล์เอาต์ริมทะเลจอมเทียนขวัญใจนักเที่ยว ทีต่ อ้ งการบรรยากาศแบบสบายๆ ไม่คบั คัง่ ไปด้วย เสียงเพลงหนวกหู Café De Beach มีอาหาร สูตรต่างๆ ตลอดจนเครื่องดื่มค็อกเทลมากมาย ให้ได้ลิ้มลอง เป็นต้นว่า Café De Beach ที่เป็น น้ำ�สตรอว์เบอร์ร่ีปั่นผสมลิเคอร์ 5 ชนิด ดื่มแล้ว สดชืน่ ดึกๆ มีวงดนตรีบรรเลงให้เพลิดเพลินอีกด้วย

เจ๊จุก ซีฟู้ด

ร้านอาหารทะเลที่ได้รับการแนะนำ�จากปากต่อ ปาก เพราะว่าความสดไม่เป็นสองรองใคร ทีส่ �ำ คัญ เจ๊จุก เจ้าของร้านยังเคยทำ�การประมงมาก่อน ดังนั้นรับประกันได้เลยว่าเรื่องการทำ�อาหารทะเล นั้นการันตีคุณภาพ อาหารแนะนำ�ที่ต้องลองคือ กรรเชียงปูนึ่งและปลาเก๋าราดซอสมะขาม

ที่ตั้ง : 250/1 ถนนเลียบหาดจอมเทียน, หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี เปิดทุกวัน 16:00-02:00 น โทร : 0 3870 6511 google maps: 12.872914,100.888427

The ultimate chill-out cafe for travelers who love the relaxed atmosphere of slow soothing music. Café De Beach has a variety of coffee choices as well as cocktails, such as the strawberry 5 liquor shake that is truly rejuvenating and complements the wonderful live band.

ที่ตั้ง : 221/1-4 เยื้องศาลาว่าการเมืองพัทยา ถนนพัทยาเหนือ, นาจอมเทียน, บางละมุง, ชลบุรี เปิดทุกวัน 11:00-22:00 น. โทร : 0 3822 3813 google maps: 12.805318,100.913761

Jae Jook

A seafood venue that has been recommended because of its freshness of ingredients. More importantly, the restaurant owner use to engage in the fishing industry so you will never have to worry about the quality of the seafood here. Their signature menu is the steamed crab skiff and the fish in tamarind sauce.

Address : 250/1 Beach Road Jomtien, Nong Prue, Banglamung, Chonburi Open everyday 16:00-02:00 Tel : 0 3870 6511 google maps: 12.872914,100.888427

Address: 221/1-4 Adjacent Pattaya City Hall, North Pattaya Road, Na Jomtien, Banglamung, Cholburi, Opens everyday from 11.00am - 22.00pm Tel: 0 3822 3813 google maps: 12.805318,100.913761

36


WE LOVE PATTAYA

วันดี เฮ้าส์

ร้านอาหารที่เน้นเมนูอิตาเลียน-ไทยเป็นหลัก แม้ จะเป็ น ร้ า นเล็ ก ๆ อยู่ ใ นซอย แต่ ก็ อ บอุ่ น ด้ ว ย บรรยากาศอบอุ่ น เป็ น กั น เอง เมนู แ นะนำ � คื อ พาสต้ า ซอสหมึ ก และผั ก โขมอบชี ส คุ ณ วั น ดี เจ้ า ของร้ า นเคยทำ � งานเป็ น เชฟระดั บ โรงแรม จึงรับรองได้ว่าเรื่องรสชาติของอาหารนั้นอร่อย ทุกจาน

โคขุน คุณทอง โพนยางคำ� พัทยา

จุดเด่นของร้านคือเนื้อที่ทั้งนุ่มและอร่อยกว่าร้าน ทั่วไป ที่สำ�คัญราคาที่ไม่แพงอีกด้วย ทำ�ให้เป็นที่ นิยมทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ แม้โคขุนคุณทอง โพนยางคำ�จะมีหลายสาขา แต่ในจังหวัดชลบุรนี นั้ ปัจจุบนั มีอยูแ่ ค่สาขาพัทยาเท่านัน้ ซึง่ ทีต่ งั้ ร้านของ สาขานี้ก็อยู่ที่พัทยาเหนือ ใกล้ ๆ กับโลตัสพัทยา เหนือ

ที่ตั้ง : 285/150 ซอย 16 นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี เปิดทุกวัน 14:00-23:00 น. โทร : 0 3836 7813 google maps: 12.872914,100.888427

Wun Dee House

An Italian - Thai restaurant that is small in size yet great in the warmth offered to customers. Their signature dish is the squid ink pasta and baked cheese spinach. Khun Wundee, the owner, was a former 5 star hotel chef so the taste of every dish is guaranteed to be excellent.

ที่ ตั้ ง : 212/18 หมู่ 5 ถนนพั ท ยาเหนื อ , ชลบุ รี เปิ ด ทุ ก วั น 17:00-02:00 น. โทร : 0 3842 0571-4 google maps: 12.805318,100.913761

Ko Khun Khun

This restaurant is famous for their soft and delicious meat dishes that are served at a reasonable price, a favorite for both Thais and foreigners. There are many branches for you to enjoy, but there’s only one branch here in Cholburi province at the north of Pattaya close to Lotus Supermarket.

Address: 285/150 soi 16 Naklua, Banglamung, Cholburi, Opens everyday from 14.00pm - 23.00pm Tel : 0 3870 6511 google maps: 12.872914,100.888427

Address: 212/18 Mo o 5, North Pattaya Road, Opens everyday from 17.00pm - 02.00 am Tel : 0 3842 0571-4 google maps: 12.805318,100.913761

37


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

จั๊วหลี

Jua Lee

ร้านอาหารเก่าแก่ประจำ�เมืองพัทยาที่คนพัทยา รู้จักดี และแขกไปใครมาเป็นต้องพามาแวะทาน อาหาร เมนูแนะนำ�คือ แฮ่กึ๊น ไก่อบ ขาหมูอบ กระเทียม ปลาหมึกทอดกรอบ ลูกชิ้นเกี๊ยวปลายำ� ทรงเครื่อง ฮ่อยจ๊อ และแกงป่ากุ้ง ราคาไม่แพง มาก คนกิ น แน่ น ร้ า นตั้ ง แต่ บ่ า ยๆ ไปจนค่ำ � คื น เจ้าของร้านรุ่นสองบอกว่าเพิ่งปรับปรุงร้านใหม่ สวยงามน่านั่งกว่าเดิม

This restaurant is one of the oldest in Pattaya, there’s no one in the city who doesn’t know of Jua Lee. Their signature dish is the shrimp ball, roast chicken, roast pork in garlic, crispy fried squid, spicy fish dumpling balls, and spicy shrimp soup, all under a reasonable price. The place gets filled up pretty fast till closing time especially now that the restaurant has been renovated and looks stunning.

ทีต่ ง้ั : 159/113 หมู่ 5 พัทยาเหนือ, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี เปิดทุกวัน 09:30-21:00 น. โทร : 0 3842 3748 google maps: 12.813057,100.912557

Address: 159/113 Moo 5 North Pattaya, Naklua, Banglamung, Cholburi, Opens everyday from 09.30am - 21.00pm Tel : 0 3842 3748 google maps: 12.813057,100.912557

38


WE LOVE PATTAYA

ร้านอาหารสมศักดิ์

อีกหนึ่งร้านอาหารยอดนิยม เปิดบริการมากว่า สิ บ ปี ที่ สำ � คั ญ ยั ง มี เ มนู เ ด็ ด คื อ ไอศกรี ม ทอดที่ เจ้าของร้านประกาศว่าเป็นไอศกรีมทอดเจ้าแรก ในเอเชียด้วย แต่นอกจากเมนูยอดฮิตแล้วยังมี อาหารขึน้ ชือ่ ให้ลิ้มลอง เป็นต้นว่า ไก่สวรรค์ลุยไฟ น้ำ�พริกไข่ปู หรือจะลองแกงคั่วหอยสิ้ว ทีต่ ง้ั : 436/10 หมู่ 9 ซอย 1 พัทยาเหนือ, เมืองพัทยา, ชลบุรี เปิดทุกวัน 11:00-00:00 น. โทร : 0 3842 3284 google maps: 12.813057,100.912557

Somsak Restaurant

This is another popular restaurant that has been opened for over 10 years and most importantly people come here for the signature fried ice-cream that is considered as the first ever in Asia. Other very tempting menu includes the fired chicken, crab egg chili paste, and curry fried oyster. Address: 436/10 Moo 9 soi 1, North Pattaya, Mueng Pattaya, Cholburi, Opens everyday from 11.00am - 00.00 am Tel : 0 3842 3284 google maps: 12.813057,100.91255

39


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

G Cafe/ Havana Bar&Terrazzo

G Cafe/ Havana Bar&Terrazzo

ร้านอาหารสุดหรูบนชั้น 4 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ที่ ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นสีสันสวยงามสบายตา มีให้ เลือกทัง้ ทีน่ งั่ แบบห้องปรับอากาศ และทีน่ งั่ โอเพน แอร์ ด้ า นนอกรั บ ลมริ ม สระว่ า ยน้ำ � อาหารมี ใ ห้ บริ ก ารทั้ ง อาหารยุ โ รป อาหารนานาชาติ และ อาหารไทย ทีส่ �ำ คัญคือยังให้บริการบุฟเฟต์มอื้ เย็น ที่กินได้ไม่อั้นในราคาย่อมเยา ถ้ามาเป็นหมู่คณะ ราคาก็จะยิ่งถูกลงไปอีก นอกจากนี้ยังมีโปรแกรม รับประทานฟรี สำ�หรับเด็กทีอ่ ายุต่ำ�กว่า 12 ปีดว้ ย นอกจาก G Cafe แล้วยังมี Havana Bar บาร์สไตล์ เรโทรคิวบันที่มีพิซซาโฮมเมดเป็นเมนูชูโรง ตาม ด้วยค็อกเทลจาก Terrazzo ไว้ดบั กระหายอีกด้วย

On the fourth floor of the Holiday Inn hotel you’ll find one of the most luxurious restaurants in Pattaya with colorful modern decor. There are various seats to choose from, whether it be in the air-conditioning room or in the open air at the poolside. The menu ranges from European, International, and Thai, plus a dinner buffet is available at a very reasonable price. If you come as a tour group the price is even cheaper and there’s also a special menu for children under 12 years old. Don’t miss the Havana Bar, a retro style homemade pizza venue offering excellent cocktail from Terrazzo.

ทีต่ ง้ั : 463/68 ถนนพัทยาสาย 1, หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี เปิดทุกวัน 06:30-20:00 น. โทร : 0 3872 5555 google maps: 12.94853,100.884621

Address: 463/ 68 Pattaya Route 1, Nong Prue, Banglamung, Cholburi, Opens everyday from 06.30am - 20.00pm Tel : 0 3872 5555 google maps: 12.94853,100.884621

40


WE LOVE PATTAYA

Mantra Restaurant & Bar

ห้องอาหารในโรงแรมอมารี ออร์คดิ รีสอร์ต แอนด์ ทาวเวอร์ ที่สวยงามด้วยบรรยากาศบูติก มีความ มันเงาของหินแกรนิตสีดำ�และสีแดงสดใส เสน่ห์ โดยรวมของมันตราที่จะสะกดคุณนั้นเป็นรสชาติ ของอาหารญีป่ นุ่ จีน ไทย อินเดีย อาหารทะเล ร้าน อาหารเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย นหรื อ อาหารตะวั น ตก ทัง้ หมด 7 ห้องครัว นำ�มาโชว์ให้คณ ุ ได้เลือกหลาก หลาย และสามารถเลือกที่นั่งได้ทุกมุมมองที่แตก ต่างกันไม่ว่าจะเป็น Hedonist Harlem Sultan Opera เมนูแนะนำ�คือ เป็ดปักกิง่ และกุง้ พันตะไคร้ ที่ตั้ง : 240 หมู่5 โรงแรม อมารี ออร์คิด รีสอร์ต แอนด์ ทาวเวอร์ ถนนพัทยา-นาเกลือ, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี เปิดทุกวัน 18:0024:00 น. โทร : 0 384 18418 google maps: 12.949487,100.884825

Mantra Restaurant & Bar

This is another elegant restaurant located in Amari Orchid Resort and Tower, beautifully boutique in decor with black shiny granite floors to complement the bright red tones. The big charmer here is the delicious Japanese, Thai, Indian, Mediterranean, Western and seafood cuisines. There are a total of 7 kitchens that are on display to show you how the chefs work, and you can choose to sit near which ever one you prefer; the Hedonist Harlem Sultan Opera’s signature menu is the Pekking Duck and the shrimp wrapped in lemon grass. Address: 240 Moo 5, Amari Orchid Resort and Tower Hotel, Pattaya-Naklua Road, Banglamung, Cholburi, Opens everyday from 18.00-24.00 Tel : 0 384 18418 google maps: 12.949487,100.884825

41


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

CAFE CULTURE ร้านกาแฟ สวย เก๋ บรรยากาศดี มีให้ดื่มด่ำ�ทั่วพัทยา Hip and chic coffee shops, the trend in Pattaya

42


WE LOVE PATTAYA

La Baguette

คอฟฟีเฮาส์กึ่งบิสโตรอันแสนโด่งดังของโรงแรม วู้ดแลนด์ โฮเตล แอนด์ รีสอร์ต โดดเด่นด้วยความ เรียบหรูเปี่ยมรสนิยม สวยงามทั้งกลางวันและ กลางคืน เมนูเครื่องดื่มอันเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ คือ ออเรนจ์ ลาเต้ กาแฟลาเต้กลมกล่อมที่ใส่กลิ่น และรสส้ม แถมยังฝานส้มเป็นแว่นใส่เป็นทอปปิ้ง อีกต่างหาก กินแกล้มกับครัวซองต์อัลมอนด์หรือ เครปหน้าคาวหวานต่างๆ ก็วิเศษยิ่งนัก

A coffee house and bistro of the Woodland Hotels and Resorts that is unique for its stylish elegance, beautiful both in the day and at night. Their signature drink is the Orange Latte, a unique cup of coffee with a tint of orange fragrance, plus the addition of a slice of orange for the topping. It’s most delightful when enjoying with an almond croissant, crepe, or other marvelous desserts.

ที่ตั้ง : 164/1 หมู่5 ถนนพัทยา-นาเกลือ, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี เปิดทุกวัน 08:00-24:00 น. โทร : 0 3842 1707 www.labaguettepattaya.com/ google maps: 12.952349,100.888253

Address : 164/1 Moo 5 Pattaya-Naklua Road Naklua, Banglamung, Chonburi Open everyday 08:00-24:00 Tel : 0 3842 1707 www.labaguettepattaya.com/ google maps: 12.952349,100.888253

43


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

White House Coffee

ร้านกาแฟเล็กๆ น่ารักที่ตกแต่งด้วยบรรยากาศ สไตล์ย้อนยุค พร้อมกาแฟสูตรเด็ดและเบเกอรี โฮมเมดและไอศครีม นอกจากนี้ยังมีอาหารให้ บริการด้วย เมนูแนะนำ�คือวาฟเฟิลสูตรเฉพาะที่มี ทอปปิ้งหลากหลายให้เลือก Anna Café

ที่ตั้ง :109/9 หมู่ 6 สยามคันทรี่คลับ, หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี เปิดทุกวัน 08:00-20:00 น. โทร : 08 3018 9152 google maps: 12.872914,100.888427

ร้านกาแฟที่อยู่ในสวนสวยริมทางสุขุมวิท ร่มรื่น ด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ เก๋ด้วยการนำ�วัสดุธรรมดา อย่างกระถางต้นไม้มาจัดวางใหม่จนได้บรรยากาศ แปลกตาน่านั่ง แถมยังมีเป็ดเทศว่ายน้ำ�ให้ดูด้วย เมนูทแี่ นะนำ�คือ เอสเปรสโซรสขม และกรีนทีลาเต้ แฟรบเป้ อ้อ คนที่สนใจปลูกต้นไม้ ที่นี่ยังมีกล้าไม้ และต้นไม้ให้ซื้อกลับไปปลูกอีกด้วย

This is a tiny cozy cafe with the atmosphere that takes you back to the past. Their coffee, homemade ice-cream and bakeries are just to complement that, plus there are various main courses offered. Their signature menu is the waffle with an array of toppings to choose from.

ทีต่ ง้ั : ใกล้ทางเข้าวัดญาณสังวราราม ถนนสุขมุ วิท, นาจอมเทียน, สัตหีบ, ชลบุรี เปิดทุกวัน 07:00-21:00 น. google maps: 12.799888,100.917706

A cafe located amid a beautiful garden at the edge of Sukhumvit road, the shade from wonderful flora species and decorated with the delightful designs of plant pots, so new to the eye. If you decide to lounge there you’d notice a groups of ducks swimming in the pond nearby. Their recommended drink is the dark espresso and green tea frappe. Plant lovers and also pick out a species to purchase for your very own home.

Address: 109/9 Moo 6 Siam Country Club, Nong Prue, Banglamung, Cholburi, Opens everyday from 08.00-20.00 Tel : 08 3018 9152 google maps: 12.872914,100.888427

Address: Near the entrance Yansangwararam temple, Sukhumvit Road, Na Jomtien, Sattahip, Chonburi Open evryday 07:00-21:00 google maps: 12.799888,100.917706 44


WE LOVE PATTAYA

Sketch Book Art Cafe

ร้านกาแฟสำ�หรับคนรักงานศิลปะและธรรมชาติ ใจกลางเมืองพัทยา ที่เหมาะสำ�หรับคนที่ต้องการ หลีกหนีความจอแจและต้องการบรรยากาศทีเ่ งียบ สงบ ในร้านมีสวนสวยที่ คุณนี-วารุณี พานิชภักดี ลงมือลงแรงปลูกและดูแลด้วยตนเอง บรรยากาศ เงียบสงบด้วยทิวไม้ไผ่ทน่ี �ำ มาทำ�รัว้ กัน้ ความวุน่ วาย ความสับสนของชุมชนเมืองย่านจอมเทียน เมือ่ ลูกค้า ผ่ า นเข้ า ซุ้ ม ประตู จ ะรู้ สึ ก สงบ เข้ า สู่ บ รรยากาศ ความเป็ น ส่ ว นตั ว พบความร่ ม เย็ น ของต้ น ไม้ หลากหลายชนิด การตกแต่งที่เรียบง่าย มีหนังสือ ให้อ่านมากมาย เมนูแนะนำ�ของที่นี่คือขนมปัง หน้าเบคอนอบชีส ที่อร่อยจนลืมอ้วนกันไปเลย ส่วนคอกาแฟไม่ควรพลาดคาปูชโิ นทัง้ ร้อนและเย็น ของที่นี่ หรือจะเป็น Mix Berry เป็นการรวมเอา เบอรรี่ 4 ชนิดมาเป็นส่วนผสมเพื่อให้เกิดความ สดชื่นหลังการดื่ม นอกจากเป็นร้านกาแฟที่ร่มรื่นด้วยสวนสวยด้วย ‘Sketch Book Art Cafe’ ยังเปิดสอนศิลปะให้กับ เด็กๆ ด้วย โดยครูผสู้ อนก็ไม่ใช่ใครทีไ่ หน คือคุณนี นั่นเอง เพราะนอกจากชอบปลูกต้นไม้แล้วเธอยัง ชอบศิลปะและรักในการสอนเด็กๆ อีกด้วย

This is a cafe for the art and nature lovers, located in the heart of Pattaya, most suitable for those wishing to escape the crowded city and desire a quiet place to relax. The cafe has a beautiful garden by Khun Nee- Varunee Panichpakdee, the atmosphere is peaceful from the shade of bamboo trees that serve as the gate of the property. Stepping into the gate feels like heaven on earth, with an unmatched privacy and the shade from various trees. The decor is simple, suitable for sitting down with a good book. The recommended menu is the bacon baked in cheese, and the signature drink is the sizzling hot and freezing cold cappuccinos, or the Mix Berry smoothie which incorporates 4 types of smoothies to tantalize your taste buds. Sketch Book Art Cafe also offers an art class for kids, taught by Khun Nee herself, because aside from gardening, Khun Nee also loves to teach.

ที่ตั้ง : 478/938 หมู่ 12 ถนนทัพพระยา, หาดดงตาล, หนอง ปรือ, บางละมุง, ชลบุรี เปิดทุกวัน 08:30-22:00 น. โทร : 0 3825 1625 www.sketchbookartcafe.com/ google maps: 12.90162,100.869523

Location : 478/938 Moo 12 Thappraya Rd., Dongtarn Beach, Nongprue, Chonburi Open everyday 08:30-22:00 Tel : 0 3825 1625 www.sketchbookartcafe.com/ google maps: 12.90162,100.869523

45


INTERVIEW 03

วารุณ� พาน�ชภักดี Varunee Panichpakdee

Sketch Book Art Cafe


WE LOVE PATTAYA

ครอบครัวเราก็ท�ำ ธุรกิจนีแ่ หละเป็นธุรกิจคอนโดมิเนียมและโรงแรมทีจ่ อมเทียน เราก็ชว่ ยงานธุรกิจ ครอบครัว ทำ�ฝ่ายจัดซือ้ แต่มนั ก็ไม่ได้ยงุ่ อะไรมาก จนถึงขั้นหาเวลาว่างไม่ได้ ประกอบกับเราเป็นคน ชอบปลูกต้นไม้มาก ชอบทำ�สวน ชอบวาดรูป ชอบ ศิลปะ เรามีทมี่ ที าง พอมีเวลาก็เลยคิดว่าอยากเอา ทุกอย่างที่เราชอบมาทำ�อะไรสักอย่าง มันก็เลยมาลงตัวกับร้านกาแฟ เป็นร้านสบายๆ ที่เราอยากทำ�อะไรก็ทำ� เราไม่สนใจใครเลย เรา อยากมีต้นไม้มากๆ ก็ปลูกไป ใครจะเตือนว่าเดี๋ยว คนก็นกึ ว่าร้านขายต้นไม้ เราก็วา่ “เออ งัน้ ก็ดนี ะ่ สิ” เราอยากเปิดโรงเรียนสอนศิลปะเราก็ทำ� พัทยามันโตนะ ภาคธุรกิจท่องเที่ยวนี่มันโตมาก กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกไปแล้ว แต่เรา ไม่คิดว่ามันจะมีนักท่องเที่ยวอยู่แบบเดียวหรอก เราเชือ่ ว่ามันจะต้องมีพวกทีอ่ ยากหาความสงบบ้าง อยากมาพักผ่อนจริงๆ บ้าง ซึง่ ร้านเรามันเป็นไม่กร่ี า้ น ในพัทยาที่มีตรงนั้น กลายเป็นข้อดีที่เราก็เลยไม่มี คูแ่ ข่ง แต่ถงึ ให้มเี ราก็วา่ ดีนะ พัทยาควรมีพน้ื ทีแ่ บบนี้ มากกว่านีอ้ ยูแ่ ล้ว มีเราทำ�คนเดียวไม่พอหรอก เรา ไม่ได้สนใจเรือ่ งธุรกิจเท่าไหร่ เราสนใจเรือ่ งความสงบ เรื่องต้นไม้มากกว่า ในอนาคตเราอยากให้ชาวบ้านมีสว่ นร่วม เรามี แผนการจะเปิดพื้นที่ทำ�เป็นตลาดให้บุคคลทั่วไป ได้เข้ามาขายงานฝีมือ งานศิลปะ ของไทยๆ เพื่อ เผยแพร่ผลงานของชาวไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้

Our family is very business orientated,

we own a condominium and hotel development in Jomtien. I assisted in the sales department, but it wasn’t quite busy, so I decided to put together my love for gardening, drawing, and art to created a business of my own. So I ended up with the cafe/restaurant business, it’s quite a relaxing kind of place

to visit, no one cares about the crazy things you want to do there. I can grow as many trees as I wanted, and many people thought it’s a plant shop, well “why not?” I also wanted to open up an art school, so I did. Pattaya is huge, now it’s grown to be a world-class tourist destination. But I don’t believe that only tourists stay here, I believe there are peace lovers who stay here too. Our cafe is one of the few in Pattaya that can offer that peace, so we don’t have that many competitors, but even if we do that’s not going to be a problem. There should be more peaceful places like this in Pattaya, because I don’t know much about property, I’m just a professional with plants. In the future I hope that the community

will play a bigger role in our plans to set up a market for locals to sell their handcraft products, the authentic Thai art, so that foreigners can know more about us. 47


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

EXPERIENCES ประสบการณ์แปลกใหม่ หาได้ที่พัทยา Pattaya is where you’ll find the new experiences.

48


WE LOVE PATTAYA

ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค

Silverlake Grape Farm

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ด้วยความงดงามของ ไร่ อ งุ่ น สุ ด สายตา และอ่ า งเก็ บ น้ำ � ขนาดใหญ่ สะท้อนแสงอาทิตย์เป็นสีเงินแวววาว อันเป็นที่มา ของชือ่ ‘ซิลเวอร์เลค’ ทำ�ให้ไร่องุน่ แห่งนีเ้ ป็นทีส่ นใจ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ บนพื้นที่กว่า 1,200 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนหนึ่งได้ถูก แปรเปลีย่ นเป็นพืน้ ทีป่ ลูกองุน่ ซึง่ มีทงั้ องุน่ ทานสด และองุ่นสำ�หรับทำ�ไวน์ เหมาะกับการท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจชื่นชมความงามของธรรมชาติ

Silverlake Grape Farm is popular travel destination offering the beautiful scenery of a grape farm and a huge water reservoir that reflects the sparkling sunlight into your eyes. And this is how the name ‘Silverlake’ was derived, making this 1,200 rais a place of great interest for foreigners and Thais. Part of the land has been transformed to grow both grapes for eating and making wine, most suitable for a relaxing vacation spot.

ที่ตั้ง : 31/62 หมู่ 7 นาจอมเทียน, พัทยา, ชลบุรี จ.-ศ. เปิด 08:00-17:00 น. และ ส.-อ. เปิด 08:00-18:00 น. Tel : 0 3893 8250 www.silverlakethai.com/ google maps: 12.760419,100.934948

Address : 31/62 Moo 7 Na Jomtien, Pattaya, Chonburi Open Mon-Fri 08:00-17:00 Sat-Sun 08:00-17:00 Tel : 0 3893 8250 www.silverlakethai.com/ google maps: 12.760419,100.934948

49


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

เขาชีจรรย์

Che Jun Mountain

เป็นพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์ เรียกว่า พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา สร้าง เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลเนื่ อ งในวโรกาส ทีพ่ ระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ มหาราช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใน ปี พ.ศ. 2539 ด้านหน้ามีลานอเนกประสงค์ มีการ จัดสวนต้นไม้ไว้ได้อย่างสวยงาม สถานที่มองไป เป็นที่ราบเชิงเขา เหมาะสำ�หรับวันพักผ่อน และ สักการะพระพุทธฉายขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

This is where the carving of the big Buddha sits, the Phra Puttamaha Watchirautmopasasada, in contribution of His Majesty King Bhumibhol Adulyadej’s 50 Anniversary on the throne in 1996. The multi-plaza in the front is perfectly arranged with beautiful plantation, suitable for worshiping one of the biggest Buddha images in the world.

ที่ตั้ง : ถนนสุขุมวิทกิโลเมตรที่ 161 เข้าทางแยกซ้ายมือ ขับไป ตามทางอีกราว 6 กิโลเมตร อยู่ติดกับไร่องุ่น ซิลเวอร์เลค เปิดทุกวัน 06:00-18:00 น. google maps: 12.765653,100.957057

Location :Moo 7 Na Jomtien, Sattahip, Chonburi Open everyday 06:00-18:00 google maps: 12.765653,100.957057

50


WE LOVE PATTAYA

สวนนงนุช

Nongnuch Tropical Garden

สวนนงนุชพัทยานั้นเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมาก เพราะมี ส วนที่ ใ หญ่ แ ละสวยมากให้ ไ ด้ เ ข้ า ชม เราจะสามารถเห็นความหลากหลายของต้นไม้ ดอกไม้ ซึง่ ให้ความรูส้ กึ ถึงความเป็นธรรมชาติมาก ยิง่ ใครทีส่ นใจเกีย่ วกับการจัดสวนด้วยแล้ว สถานที่ นีจ้ ะยิง่ น่าสนใจมากขึน้ ไปอีก เพราะทำ�ให้ได้ความรู้ มากมาย นอกจากสวนสวย ๆ แล้ว ยังมีการแสดง ด้ า นวั ฒ นธรรมไทยในสวนนงนุ ช พั ท ยาแห่ ง นี้ และมีจุดชมสัตว์ชนิดต่างๆ อีกหลายที่เลย

Pattaya’s Nongnuch Garden is renowned among residents of the area due to the majestic size of their gardens that offers a viewing pleasure of an array of plan and flora species. If you are interested in gardening Nongnuch will become even more appealing as it is a classroom on its own. There are also cultural shows at the garden, and a viewpoint for the many species of wildlife.

ที่ตั้ง : ห่างจากปากทางเข้าพัทยาใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร แยกซ้ายจากถนนสุขุมวิท บริเวณ กม. 163 เข้าไป 3.5 กิโลเมตร โทร : 0 3870 9358-61 www.nongnoochtropicalgarden.com google maps: 12.767973,100.930189

Location : Sukhumvit road, heading to Sattahip, 3 km passed the entrance to Yansangwararam temple Tel : 0 3870 9358-61 www.nongnoochtropicalgarden.com google maps: 12.767973,100.930189

51


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

ACTIVITIES มีอะไรมากมายให้ทำ� กิจกรรมไม่เคยหมด Endless fun, endless activities in Pattaya

52


WE LOVE PATTAYA

ฮอร์สชู พอยนต์ พัทยา

แม้จะเป็นรีสอร์ตแบบเมดิเตอร์เรเนียนท่ามกลาง วนอุทยานทางธรรมชาติขนาดใหญ่เรียงรายไปด้วย ต้นไม้เขตร้อน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ตัวน้อย หลากหลายชนิด แต่ที่ ฮอร์สชู พอยนต์ นี้ ยังให้ บริการเล่นกีฬา พักผ่อน ขี่ม้า โดยมีม้าให้ฝึกขี่ พร้ อ มครู ผู้ ส อนที่ ชำ � นาญการด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง มี ข องที่ ร ะลึ ก เกี่ ย วกั บ ม้ า และเฟอร์ นิ เ จอร์ แอนทีคจำ�หน่ายอีกด้วย ทีต่ ง้ั : 100 หมู่ 9 โป่ง, บางละมุง, ชลบุรี เปิดทุกวัน 8:00-17:00 น. โทร : 0 3873 5050 www.horseshoepoint.com google maps: 12.906358,100.975009

Horseshoe Point Pattaya

A Mediterranean style resort amid a large National Park filled with tropical plantation that is home to various species of wildlife. However Horseshoe Point also offers activities for the adventure lover, such as horseback riding, that is assist by a skilled instructor, there are also souvenirs and furniture for purchasing. Address : 100 Moo 9 Pong, Banglamung, Chonburi Open everyday 08:00-17:00 Tel : 0 3873 5050 www.horseshoepoint.com google maps: 12.906358,100.975009 53


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

พัทยา ดอลฟิน เวิลด์

สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ใหม่ ล่ า สุ ด ที่ กำ � ลั ง ได้ รั บ ความนิยม ที่น่ีโชว์โลมาแสนรู้กว่า 20 โชว์ ไม่ซำ้� แบบ ให้ได้ชมกัน ไม่วา่ จะเป็นโลมาพันธุป์ ากขวด (Indo- Pacific Humpback Dolphin) และโลมา พันธุห์ วั บาตร (Irrawaddy Dolphin) ทีฉ่ ลาดแสนรู้ จนน่าทึ่ง นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านคาวบอยให้ได้ เยี่ยมชมกันอีกด้วย ที่ตั้ง : 44/8 หมู่ 9 ห้วยใหญ่, บางละมุง, ชลบุรี เปิดทุกวัน 08:30-18:00 น. โทร : 0 3805 1778, 08 0567 0376, 08 4653 7676 www.pattayadolphin-world.com Google maps : 12.832525,100.936094

Pattaya Dolphin World

One of the newest travel destinations in Pattaya that is growing in popularity. There are over 20 amazing dolphin shows by the IndoPacific Humpback Dolphin and the Irrawaddy Dolphin that is so intelligent they leave your jaws dropping. There’s also a hip cowboy village for your to take a stroll. Address : 44/8 Moo 9 Huay Yai, Banglamung, Chonburi Open everyday 08:30-18:00 Tel : 0 3805 1778, 08 0567 0376, 08 4653 7676 www.pattayadolphin-world.com Google maps : 12.832525,100.936094

54


WE LOVE PATTAYA

อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์

Underwater World

หรือพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น�้ำ พัทยา สถานทีส่ �ำ หรับดูชวี ติ สัตว์น�ำ้ ใต้ทะเล ภายในพิพธิ ภัณฑ์แห่งนีม้ หี ลายโซน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำ�กับความหลากหลาย ของสัตว์ตา่ งๆ โซนทีน่ า่ สนใจทีส่ ดุ อาจจะเป็นอุโมงค์ ใต้น�ำ้ ทีย่ าวกว่า 105 เมตร อีกทัง้ ยังมีโซนทีเ่ ราสามารถ แตะตัวสัตว์ได้ดว้ ย สามารถเดินผ่านอุโมงค์ใต้ทะเล และยังได้ชมการป้อนอาหารให้เหล่าสัตว์น้ำ�ตาม ช่วงเวลาต่างๆ อีกด้วย

Also known as Pattaya’s museum of underwater animals. It is a place for you to fully witness the sea creatures, there’s a 105 meters tunnel where you can also touch each creature, and feed them during certain time of the day. Address : 22/22 Moo 11 Sukhumvit Rd., Nongprue, Banglamung, Chonburi Tel : 0 3875 6879 http://www.underwaterworldpattaya.com Google maps: 12.896752,100.896516

ที่ตั้ง : 22/22 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี โทร : 0 3875 6879 http://www.underwaterworldpattaya.com Google maps: 12.896752,100.896516

55


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

พัทยาปาร์ค

Pattaya Park

ด้วยหอคอยสูงตั้งอยู่ระหว่างเมืองพัทยากับหาด จอมเทียนทำ�ให้มองเห็นได้จากทุกที่ และกลายเป็น แลนด์มาร์กสำ�คัญของพัทยา หอคอยนีส้ งู เสียดฟ้า กว่า 55 ชัน้ ซึง่ มีพน้ื ทีใ่ ห้ขน้ึ ไปเยีย่ มชมวิวทิวทัศน์ได้ และยังสามารถกระโดดหอลงมาได้ หรือลงมาด้วย เคบินแคปซูลก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้พัทยาปาร์ค ยังมีกิจกรรมท้าทายความตื่นเต้นอย่าง ทาวเวอร์ ชอร์ต เรือไวกิ้ง และรถไฟเหาะด้วย หากใครชอบ เล่นเครื่องเล่นในลักษณะนี้ สามารถไปทดลองได้ เวลามาเยีย่ มเยียนพัทยา แต่ส�ำ หรับเด็ก ๆ ก็ไม่ตอ้ ง กังวลเพราะว่ามีเครื่องเล่นสำ�หรับเด็ก ๆ เช่นกัน เพราะฉะนัน้ การไปเทีย่ วทีพ่ ทั ยาปาร์คสามารถทำ� กิจกรรมได้ทง้ั ครอบครัว โดยทีป่ กติการเล่นกิจกรรม ต้องซือ้ แพ็กเกจเครือ่ งเล่นทีจ่ ดุ ขายในพัทยาปาร์ค มาด้วย และนอกจากกิจกรรมท้าทายความตืน่ เต้น แล้ว สวนน�ำ้ ยังเป็นอีกทีห่ นึง่ ทีส่ ามารถเป็นทีพ่ กั ผ่อน หย่อนใจได้ดีเช่นกัน

The 55-storey observation tower allows visitors to view the entire Pattaya city and Jomtien beach, this has become the landmark of the city. The tower also offers bungee jumping, or flying out through a capsule for the fun seeker. Other thrilling activities that Pattaya park offer is the Tower Shot, Viking Ride, and the Roller Coaster. If you’re up for this kind of fun, make sure you try out these exciting rides, as well as the kids because there are various rides for children as well. So take a visit with your family through purchasing a package, it’s going to be a day of both fun and relaxation. Address : 345 Jomtien Beach, Pattaya City, Chonburi Open everyday 11:00-19:00 Tel : 0 3825 1201-8 http://www.pattayapark.com Google maps: 12.905861,100.861261

ที่ตั้ง : 345 หาดจอมเทียน, พัทยา, ชลบุรี เปิดทุกวัน 11:00-19:00 น. โทร : 0 3825 1201-8 http://www.pattayapark.com Google maps: 12.905861,100.861261

56


WE LOVE PATTAYA

กิจกรรมทางน้ำ�

WATER SPORT

หาดพั ท ยาเต็ ม ไปด้ ว ยกิ จ กรรมมากมายให้ ทำ � แต่อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมและถือเป็น เสน่ ห์ อั น สำ �คั ญ ของพั ท ยาและหาดต่ า งๆ ก็ คื อ กิจกรรมทางน้ำ�ที่มีให้บริการทั้งเจ็ตสกี ล่องเรือ ยอชต์ สปีดโบ๊ต บานานาโบ๊ต วินด์เซิร์ฟ เวคบอร์ด ฯลฯ ในราคาไม่แพงอีกด้วย นอกจากนี้ ยั ง สามารถเลื อ กไปดำ � น้ำ � ตามเกาะต่ า งๆ เช่ น เกาะล้าน เกาะสาก ได้เช่นกัน

Pattaya’s beaches are filled with activities and one of the most popular are water sports, considered the charm of Pattaya. There are available jet-skis, yacht rides, speedboats, banana boats, wind-surf, wake board etc. all at an affordable price. You can also choose to go scuba diving at various islands such as the Koh Larn and Koh Sak for example.

57


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

58


WE LOVE PATTAYA

59


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

60


WE LOVE PATTAYA

61


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

SANSIRI CONTENTS

62


WE LOVE PATTAYA

63


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

รายชื่อร้านอาหารและเบอร์ติดต่อ

Directory

โรงแรม Ocean Marina Yacht Club

Ocean Marina Yacht Club

ART IN PARADISE

ART IN PARADISE

มุมอร่อย

Moom Aroi

ปลาทอง

PlahThong

เลือดหมูคุณศรี

Lued Moo Khun Sri

โทร : 08 1982 6944 google maps: 12.935125,100.890815

Tel : 08 1982 6944 google maps: 12.935125,100.890815

บะหมี่ตีเอง

Ba Mhee Tee Eng

โทร : 0 3823 7310 www.oceanmarinayachtclub.com google maps: 12.828386,100.910444

Tel : 0 3823 7310 www.oceanmarinayachtclub.com google maps: 12.828386,100.910444

โทร : 0 3842 4500 google maps: 12.948269,100.889715

Tel : 0 3842 4500 google maps: 12.948269,100.889715

โทร : 0 3822 3252 google maps: 12.978259,100.911091

Tel : 0 3822 3252 google maps: 12.978259,100.911091

โทร : 0 3842 4500 google maps: 12.948269,100.889715

Tel : 0 3822 5293 google maps: 12.96961,100.901759

google maps: 12.945529,100.895755

google maps: 12.945529,100.895755

Saraan Rest

สราญเรส

โทร : 0 3830 3039 www.facebook.com/SraanRest google maps: 12.907618,100.882457

Tel : 0 3830 3039 www.facebook.com/SraanRest google maps: 12.907618,100.882457

ปูเป็น

Poo Pen Restaurant

โทร : 0 3823 1728 เปิดทุกวัน 09:30-22:30 google maps: 12.861429,100.89557

Tel : 0 3823 1728 google maps: 12.861429,100.89557

เดอะ กลาสเฮ้าส์

The Glass House

ป้ามลส้มตำ�รสเด็ด

Somtum Pa Mon

ริมผา ลาภิน

Rimpha Lapin

โทร : 0 3825 5922 http://www.glasshouse-pattaya.com google maps: 2.847934,100.902547

Tel : 0 3825 5922 http://www.glasshouse-pattaya.com google maps: 2.847934,100.902547 Tel : 0 3825 5029 google maps: 12.84434,100.910129

โทร : 0 3825 5029 google maps: 12.84434,100.910129 โทร : 0 3823 5515 www.rimpa-lapin.com google maps: 12.805318,100.913761

Tel : 0 3823 5515 www.rimpa-lapin.com google maps: 12.805318,100.913761 64


WE LOVE PATTAYA

รายชื่อร้านอาหารและเบอร์ติดต่อ

Directory

ประภาคารบ้านอำ�เภอ

Ban Umpur Lighthouse

Cafe De Beach

Cafe De Beach

เจ๊จุก ซีฟู้ด

Wun Dee House

วันดี เฮ้าส์

Jae Jook

โคขุน คุณทอง โพนยางคำ� พัทยา

Ko Khun Khun

จั๊วหลี

Jua Lee

ร้านอาหารสมศักดิ์

Somsak Restaurant

G Cafe/ Havana Bar&Terrazzo

G Cafe/ Havana Bar&Terrazzo

Mantra Restaurant & Bar

Mantra Restaurant & Bar

La Baguette

La Baguette

White House Coffee

White House Coffee

โทร : 0 3823 8009-10 google maps: 12.813057,100.912557

Tel : 0 3823 8009-10 google maps: 12.813057,100.912557 Tel : 0 3870 6511 google maps: 12.872914,100.888427

โทร : 0 3870 6511 google maps: 12.872914,100.888427 โทร : 0 3822 3813 google maps: 12.805318,100.913761

Tel : 0 3870 6511 google maps: 12.872914,100.888427

Tel: 0 3822 3813 google maps: 12.805318,100.913761

โทร : 0 3836 7813 google maps: 12.872914,100.888427 โทร : 0 3842 0571-4 google maps: 12.805318,100.913761

Tel : 0 3842 0571-4 google maps: 12.805318,100.913761 Tel : 0 3842 3748 google maps: 12.813057,100.912557

โทร : 0 3842 3748 google maps: 12.813057,100.912557

Tel : 0 3842 3284 google maps: 12.813057,100.91255

โทร : 0 3842 3284 google maps: 12.813057,100.912557

Tel : 0 3872 5555 google maps: 12.94853,100.884621

โทร : 0 3872 5555 google maps: 12.94853,100.884621

โทร : 0 384 18418 google maps: 12.949487,100.884825

Tel : 0 384 18418 google maps: 12.949487,100.884825

www.labaguettepattaya.com/ google maps: 12.952349,100.888253

Tel : 0 3842 1707 www.labaguettepattaya.com/ google maps: 12.952349,100.888253 Tel : 08 3018 9152 google maps: 12.872914,100.888427

โทร : 08 3018 9152 google maps: 12.872914,100.888427

65


THE GUIDEBOOK TO PATTAYA

รายชื่อร้านอาหารและเบอร์ติดต่อ

Directory

Anna Cafe

Anna Cafe

Sketch Book Art Cafe

Sketch Book Art Cafe

ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค

Silverlake Grape Farm

Tel : 0 3893 8250 www.silverlakethai.com/ google maps: 12.760419,100.934948

Tel : 0 3893 8250 www.silverlakethai.com/ google maps: 12.760419,100.934948

เขาชีจรรย์

Che Jun Mountain

สวนนงนุช

Nongnuch Tropical Garden

ฮอร์สชู พอยนต์ พัทยา

Horseshoe Point Pattaya

พัทยา ดอลฟิน เวิลด์

Pattaya Dolphin World

โทร : 0 3805 1778, 08 0567 0376, 08 4653 7676 www.pattayadolphin-world.com Google maps : 12.832525,100.936094

Tel : 0 3805 1778, 08 0567 0376, 08 4653 7676 www.pattayadolphin-world.com Google maps : 12.832525,100.936094

พัทยาปาร์ค

Underwater World

โทร : 0 3825 1201-8 http://www.pattayapark.com Google maps: 12.905861,100.861261

Tel : 0 3875 6879 http://www.underwaterworldpattaya.com Google maps: 12.896752,100.896516

อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์

Pattaya Park

google maps: 12.799888,100.917706

google maps: 12.799888,100.917706

Tel : 0 3825 1625 www.sketchbookartcafe.com/ google maps: 12.90162,100.869523

โทร : 0 3825 1625 www.sketchbookartcafe.com/ google maps: 12.90162,100.869523

google maps: 12.765653,100.957057

google maps: 12.765653,100.957057 โทร : 0 3870 9358-61 www.nongnoochtropicalgarden.com google maps: 12.767973,100.930189

Tel : 0 3870 9358-61 www.nongnoochtropicalgarden.com google maps: 12.767973,100.930189

โทร : 0 3873 5050 www.horseshoepoint.com google maps: 12.906358,100.975009

Tel : 0 3873 5050 www.horseshoepoint.com google maps: 12.906358,100.975009

โทร : 0 3875 6879 http://www.underwaterworldpattaya.com Google maps: 12.896752,100.896516

Tel : 0 3825 1201-8 http://www.pattayapark.com Google maps: 12.905861,100.861261

66


WE LOVE PATTAYA

Privileges 1. The Classic Beauty Club

085-109-2124 ส่วนลด 10% สำ�หรับบริการ ทำ�สี ดัด ยืด ทรีทเมนต์ นวดหน้า (มี.ค.-ส.ค. 2556)

2. Cafe de Beach

038-706-511 , 087-600-5511 5% ค่าอาหาร (มี.ค.-ส.ค. 2556)

3. ส้มตำ� หน้าเมือง

038-423-927, 086-355-4983 10% ค่าอาหาร (มี.ค.-ส.ค. 2556)

4. The Glass House

038-255-922 , 081-918-4888 ส่วนลดค่าอาหาร 10 % เมื่อชำ�ระด้วยเงินสด พิเศษ! ชำ�ระ SCB Sansiri Platinum Card รับเฮาส์ ไวน์ 1 แก้วฟรี มูลค่า 190 บาท จำ�นวนจำ�กัด 100 แก้ว (มี.ค.-ส.ค. 2556)

5. La Baguette Bakery Tel : 0 3842 1707

6. ช.ช้าง ส้มตำ�ยกครก

081-004-6272 , 086-669-4555 ส่วนลดค่าอาหาร 10 เปอ์เซ็นต์

7. Underwater World

038-756-879 ส่วนลด 10% บัตรเข้าชมจากราคาปกติทั้งเด็กและผู้ใหญ่ (มี.ค.-ส.ค. 2556)

8. Sketch Book Art Cafe

081-588-1880 , 038-251-625 ทานอาหารครบ 1,000 บาท รับเค้กฟรี 1 ชิ้น (มี.ค.-ส.ค. 2556)

67


พัทยา / Pattaya

36

พ รุงเท ไปก 7

NGV

แยกกระทิงลาย

ถ.เลี่ยงเมืองพัทยา เมืองจำลอง

รวิถี

มุมอ

ถ.พัทยาสาย

3

ศาลาวาการเมืองพัทยา

คายมวย Fairtex

โลมา

ซ.5

นปลา

ซ.3

ถ.พัทยาสาย 2 วงเวีย

ซ.2

วัดโพธิ์สัมพันธ

บะหมี่ตีเอง

ซ.4

ซ.น าเก

ลือ1

6

ลือ

ตลาดโพธิ์สาร

ซ.1

า-นาเก

ธิสา

ถ.โพ

าเหนือ

กล ือ19

ถ.พัทย

ซ.น าเ

2

ปราสาท สัจธรรม

3

ซ.น า

รอย

ถ.สุขุมวิท

พิพิธภัณฑขวด

เกล ือ13

ัทย

ถ.พ

ซ.ชัยพ

ือ

เกล

า า-น

ถ.พัทย

บานสุขาวดี

ซ.นา เกลือ 1

)

ุงเทพ

เวย

ไปกร

ตอร

อเ ฯ(ม

ซ.ชัยพรวิถี 21

ถ.พัทยาสาย 1


อางเก็บน้ำ มาบประชัน

ถ.เลี่ยงเมืองพัทยา

ถ.สุขุมวิท

ซ.เขตาโล

Index Furniture

ซ.พรประภาน ิมิตร

สนามบินหนองปรือ

ยาสาย 3

3

Outlet Mall / Tesco Lot

ถ.พัท ยากล

าง

Big C ถ.พัท

ยาสา

ย3

 ถ.พัท

ยาสา

2

ย2

ิทธิ์

ซ.1 ซ.1 0 1

ถ.พัท

Cen Pattatryaal Festival Beach หาดพ ัทยา

ซ.1

ซ.7

พัทยา)

ซ.8 ซ.9

ถ.พัทยาสาย 1 (เลียบหาด

ยาใต

ประส ถ.เทพ

ซ.5

ยาสาย 2

ซ.4

Horseshoe Point

วัดเขาโพธิ์ทอง

3

ซ.1

าโต าม ีย ซ.ย ปรษณ .ไ Roy ซ al G arde n Pla ซ.13/3 /4 za ซ.13

ถ.พ

ัทย

าส

าย

3

Sugar Beat Resort

.14 Wa ซ lkin gS tre

ซ.15 et

แหลมบาลีฮาย

ซ.16

วัดพระใหญ

นัก ซ.6

พระตำห

ซ.5

เกาะลาน

ำหนัก พระต

นัก ซ.4

พระตำห

จุดชมวิว เขาพระตำหนัก

ถ.ทัพพระยา

ก ถ.พระตำหนั

Pattaya Park


nt

บินหนองปรือ

ิท

ถ.สุขุมว

ัยพฤ

ซ.ช 2

งกระบ

ไปสัตหีบ

กษ

ซ.หนอ

ซ.เขตาโล

อก

ตลาดน้ำสี่ภาค

Lake Land Water Cable Ski

สุด

Jurassic Garden

Outlet Mall / Tesco Lotus

เทียน

ิทธิ์

ประส ถ.เทพ

Blue รุงเรือง House Beach

าล

ดงต

หาด

ญ

ถ.ทัพพ

ระยา

ถ.ทัพพระยา

นัก ซ.6

พระตำห

Pattaya Park

าย 1

ียนส

มเท

ถ.จอ

Sugar Beat Resort

3

ถ.จอม


สนามกอลฟนกฟนิกซ

ไรองุน ซิลเวอรเลค

ถ.สนามกอลฟ ฟนิกซ

มวิท

วัดญาณสังวราราม วิหารเซียน

Pattaya Dolphin World

332

สวนนงนุช

3

สุดทางรัก

Ambassader City Jomtien ปูเปน

ลุงไสว

The Glass House

ปรีชาซีฟูด

ประภาคาร ริมผา ลาพิน บานอำเภอ หาดบานอำเภอ

ถ.สุข

ุมวิท

3


Ebook SANSIRI Guidebook Pattaya 2013  

Ebook SANSIRI Guidebook Pattaya 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you