Page 1

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะ

ภูเก็ต


ภูเก็ต เกาะแห่งการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 2


ภูเก็ต เกาะแห่งการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะ

ภูเก็ต

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 3


ภูเก็ต เกาะแห่งการลงทุน

ภูเก็ต เกาะแห่งการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต


ภูเก็ต เกาะแห่งการลงทุน

อะไรทีท่ ำ� ให้ภเู ก็ต เกาะทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย เป็นจังหวัดทีน่ า่ อยู่ อาศัยเสมอมา? สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีโ่ อบล้อมด้วย ธรรมชาติและท้องทะเลงาม วัฒนธรรม อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อัธยาศัย และน�้ำใจไมตรีของชาวภูเก็ต อาหาร การกินทีพ่ รัง่ พร้อม และการคมนาคม ที่ ส ะดวกรวดเร็ ว เหล่ า นี้ ล ้ ว นเป็ น ค�ำตอบที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัด ด้วยการเจริญเติบโตของภูเก็ต ทีร่ ดุ หน้าอย่างรวดเร็ว จ�ำนวนประชากร ทีอ่ าศัยอยูภ่ ายในภูเก็ตจึงเพิม่ มากขึน้ เป็นเงาตามตัว จากเดิมที่ประชากร ท้องถิ่นมีอยู่ราวๆ สามแสนกว่าคน ปัจจุบนั ได้มกี ารย้ายถิน่ ฐานของผูค้ น จากจั ง หวั ด อื่ น มาที่ ภู เ ก็ ต มากขึ้ น รวมถึงจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่สูงขึ้น ทุกปี และยังมีชาวต่างชาติที่มาซื้อ บ้านหลังทีส่ องบนเกาะภูเก็ตอย่างไม่ ขาดสาย ซึ่งน�ำไปสู่การพัฒนาระบบ อุปโภค-บริโภคพื้นฐาน ระบบขนส่ง มวลชนขนาดใหญ่ และการขยาย พืน้ ทีพ่ กั อาศัย โดยมีการลงทุนพัฒนา โครงสร้างพืน้ ฐานของภูเก็ตมูลค่ารวม ถึง 43,061 ล้านบาท เพื่อรองรับการ เติบโตของเมืองได้อย่างเต็มที่ การขยายเที่ยวบินมายังภูเก็ต โดยตรง ยั ง เป็ น แรงหนุ น ส� ำ คั ญ ที่ ท�ำให้เกาะแห่งนีไ้ ด้รบั ความนิยมจาก นักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2558 มี นักท่องเทีย่ วเดินทางสูเ่ กาะภูเก็ตสูงขึน้

อย่างต่อเนือ่ ง โดยปี 2558 มีสงู ถึงกว่า 6 ล้านคน จากการรวบรวมข้อมูลของ Phuket International Airport and C9 Hotelworks Market Research และในจ�ำนวนดังกล่าวมีนกั ท่องเทีย่ ว เดินทางมายังภูเก็ตโดยเครื่องบินถึง 5.13 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากเดิม 8.98% ตามที่ ป รากฏในข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ท่าอากาศยานไทย ภูเก็ตเป็นเมืองที่มีทรัพยากร การท่องเที่ยวที่หลากหลาย และได้ เปรียบเรื่องที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ จากภูเก็ต นักท่องเทีย่ วสามารถ เดินทางไปยังจังหวัดอื่นของภาคใต้ ฝั่งอันดามันได้ง่าย ท�ำให้ภูเก็ตกลาย เป็ น ศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย วของ ภูมิภาคนี้และในระดับนานาชาติ ทุก ปัจจัยที่กล่าวมาได้สร้างความเชื่อ มั่นแก่เหล่านักลงทุนทั้งจากไทยและ ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน ในระยะสั้นหรือระยะยาว การลงทุน การท่องเที่ยว การ พั ฒ นาเมื อ งในด้ า นต่ า งๆ ท� ำ ให้ เกิดจากการจ้างงาน สร้างอาชีพให้ คนท้องถิ่น หรือคนต่างถิ่นที่เข้ามา ท�ำงานบนเกาะภูเก็ต โดยประชากร ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนับเป็นกลุ่มคน ที่มีรายได้ต่อคนต่อเดือนอยู่ในระดับ ต้นๆ ของประเทศ พอๆ กับจังหวัด อุตสาหกรรมทางภาคตะวันออก และ สูงกว่าเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งรายได้ เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนมีทิศทางที่สูงขึ้น ทุกปี ได้น�ำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 5

ศั ก ยภาพที่ พ ร้ อ มรอบด้ า น ของภู เ ก็ ต ส่ ง ผลให้ จั ง หวั ด นี้ ยิ่ ง น่ า สนใจในฐานะที่ พ� ำ นั ก ส� ำ หรั บ ทั้ ง คนไทยและชาวต่างชาติ การซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ใ นภูเ ก็ตจึงเป็นไป อย่างคึกคัก เนือ่ งจากการเป็นเจ้าของ อสังหาริมทรัพย์สกั แห่งไม่ใช่เรือ่ งยาก อีกต่อไป โดยเฉพาะบนเกาะภูเก็ต ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และให้ผล ตอบแทนทีร่ บั ประกันได้อย่างยาวนาน

• ภูเก็ตมีจำ� นวนนักท่องเทีย่ วสูงเป็นอันดับหนึง่ ในเขตการท่องเที่ยวภาคใต้ • ภูเก็ตมีท่าจอดเรือ (Maritime & Yacht) ของ เอกชนทั้งหมด 4 แห่ง ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวัน ออกเฉียงเหนือของเกาะ สามารถเดินทาง ไปยังเกาะต่างๆ ในอ่าวพังงา และในจังหวัด กระบี่ได้ ภูเก็ตจึงเป็นเมืองที่ส่งเสริมธุรกิจ ประเภทรีสอร์ทส�ำหรับเรือยอชต์แห่งภูมภิ าค อันดามัน • ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการกีฬาทางทะเลระดับ นานาชาติ มีการจัดการแข่งขันต่อเนื่องทุกปี • ธุรกิจ SMEs ขยายตัวมากขึ้นในภูเก็ต น�ำ นักท่องเทีย่ วเข้ามาในพืน้ ที่ ช่วยให้เศรษฐกิจ ขยายตัว เกิดการหมุนเวียนของเงินในทุก ธุรกิจ สร้างรายได้ให้คนในชุมชน และกระตุน้ ให้เกิดการจับจ่ายในอัตราที่สูงขึ้น • เอกลักษณ์ของภูเก็ตเกิดจากการผสมผสาน ของชาติ ต ่ างๆ อย่ างหลากหลาย ทั้ ง ไทย อินเดีย และจีนฮกเกี้ยน • ภูเก็ตก�ำลังมีอัตราการเติบโตของประชากร มากกว่าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เฉลีย่ อยู่ ที่ 2.5% ในขณะทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑลมี อัตราเฉลี่ย 0.7% - ข้อมูลอ้างอิงจาก ส�ำนักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต - หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ - Phuket International Airport and C9 Hotelworks Market Research


การคมนาคม

การคมนาคม

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 6


การคมนาคม

การคมนาคมในภูเก็ตทีเ่ ชือ่ มต่อถึงกัน น�ำมาซึง่ การเดินทางอันสะดวกรวดเร็ว เส้นทางและระบบการคมนาคมที่ก�ำลังขยายไปทั่วเกาะภูเก็ต เป็นหนึ่งการชี้วัดการเจริญเติบโต ในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของจังหวัด ทั้งการท่องเที่ยว การลงทุน และการอยู่อาศัย

เส้นทางคมนาคมใหม่ในภูเก็ต ปี 2558 ปี 2559

• ทางลอด แยกดาราสมุทร งบประมาณ 600 ล้านบาท • ขยายสนามบินภูเก็ต งบประมาณ 5,791 ล้านบาท

• ขยายทุ่นจอดเรือยอชต์ งบประมาณกว่า 170 ล้านบาท • ทางลอด สี่แยกสามกอง - โลตัส งบประมาณ 850 ล้านบาท

ปี 2560

ปี 2562

• ทางลอด แยกบางคู งบประมาณ 600 ล้านบาท • ทางลอด ห้าแยกฉลอง งบประมาณ 800 ล้านบาท ปี 2564

• ทางลอด แยกสนามบินภูเก็ต งบประมาณ 400 ล้านบาท • จุดกลับรถต่างระดับ แยกมุดดอกขาว งบประมาณ 100 ล้านบาท • จุดกลับรถต่างระดับ บ้านเกาะแก้ว - ท่าเรือ งบประมาณ 100 ล้านบาท

• รถไฟฟ้า ท่านุ่น - ห้าแยกฉลอง งบประมาณ 23,499 ล้านบาท • อุโมงค์ทางด่วน กะทู้ - ป่าตอง งบประมาณ 10,000 ล้านบาท

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 7


การคมนาคม

โครงการเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง สนามบินนานาชาติภเู ก็ต (Phuket Interna- อุโมงค์เดินรถยนต์ (ทางด่วนกะทู้ - ป่าตอง) tional Airport) ตอบรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วของ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตมีโครงการปรับปรุง ให้ ก ว้ า งขวางและพั ฒ นาศั ก ยภาพให้ ส ามารถรั บ มื อ ปริ ม าณเที่ ย วบิ น ภายในและภายนอกประเทศได้ ม าก ขึ้น โดยเริ่มเปิดให้บริการ Phuket International Airport X-Terminal ในปี 2558 เพื่อรองรับผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 2,000 คน*

จังหวัด ช่วยแก้ปญ ั หาจราจรติดขัดและลดปัญหาอุบตั เิ หตุ ทีเ่ กิดขึน้ บนทางหลวงหมายเลข 4029 ซึง่ เป็นเส้นทางหลัก ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเริ่มก่อสร้างในปี 2559 และจะเปิด ใช้ภายในปี 2564* * ข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และข้อมูลเพิ่มเติม จาก www.thairath.co.th วันที่ 17 สิงหาคม 2558

* ข้อมูลจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ทางยกระดับสายคลองเกาะผี

ถนนทีเ่ ชือ่ มจากทางหลวงหมายเลข 4023 จากทาง ใต้ของเกาะ เข้าสู่ทางหลวง 402 ได้โดยตรง โดยไม่ต้อง ผ่านใจกลางเมือง เพื่อลดปัญหาการจราจรคับคั่ง และ ย่นระยะเวลาในการเดินทาง ซึ่งเปิดให้ใช้แล้วเมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมา*

โครงการทางลอดห้าแยกฉลอง

เพื่อแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่ชุมชน และเพิ่ม ความรวดเร็วในการเดินทาง โดยเพิ่มสองช่องจราจรไปกลับ กว้าง 4 เมตร จะเปิดให้บริการในปี 2560* * ข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และข้อมูลเพิ่มเติม จาก www.thairath.co.th วันที่ 17 สิงหาคม 2558

* ข้อมูลจากส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และ www. thairath.co.th วันที่ 8 มกราคม 2558

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 8


การคมนาคม

รถไฟฟ้ารางเบาท่านุน่ - ห้าแยกฉลอง

เพื่อรองรับจ�ำนวนนักท่องเที่ยวและลดความหนา แน่ น บนถนนในตั ว เมื อ ง ด้ ว ยระยะทาง 60 กิ โ ลเมตร ประกอบด้วย 20 สถานี ครอบคลุมทั่วจังหวัด โดยจะเปิด ให้บริการภายในปี 2564* * ข้อมูลจากส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และ www. thairath.co.th วันที่ 8 มกราคม 2558

1. มีการเพิม่ หลุมจอดเครือ่ งบินอีก 10 หลุม โดย ของเดิมมีอยู่ 15 หลุม รวมทัง้ สิน้ 25 หลุม เพือ่ รองรับเที่ยวบินมากกว่า 20-30 ไฟลท์ต่อวัน 2. ในปัจจุบันภูเก็ตมีสายการบินเปิดให้บริการ จ�ำนวน 56 สายการบิน โดยให้บริการเฉลี่ย 96 เที่ยวบินต่อวัน 3. กระทรวงคมนาคมใช้เวลากว่า 14 เดือน ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเส้นทาง รถไฟสายใหม่เพือ่ การท่องเทีย่ วสุราษฎร์ธานี - พังงา - ภูเก็ต 4. ความยาวของอุโมงค์ทเี่ จาะทะลุลอดเขานาค มีความยาวถึง 1,581 เมตร 5. ระบบรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) ถูกออกแบบ ให้ ร องรั บ ความเร็ ว สู ง สุ ด 100 กิ โ ลเมตร ต่อชั่วโมง

*

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 9

อ้างอิงข้อมูลจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร www.phuketairportthai.com, www.thairath.co.th, www.manager.co.th


การคมนาคม

สนุกทุกกิจกรรม ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์

ตอบสนองทุกกิจกรรม

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 10


กิจกรรม

สนุกทุกกิจกรรม ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์

อาคาร เกี้ยนหงวน

ถนนมนตรี

ธนาคาร ชาร์เตอร์

องค์การโทรศัพท์

ถนนพังงา

ถนนระนอง

ถนนรัษฎา

วงเวียนสุริยเดช

็ต

ภูเก

โรงแรม ถาวร

ถนน

ตลาด

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย

ถนนดีบุก

ศูนย์ข้อมูล การท่องเที่ยว สวนสาธารณะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ถนนถลาง โรงแรม ออนออน

ศาลเจ้า แสงธรรม

ศาลเจ้า ปุดจ้อ

บ้านหลวง อนุภาษ ภูเก็ตการ

ถนนเทพกระษ

วัดมงคลนิมติ ร

คลองบ างใหญ

ถนนกระบี่

พิพิธภัณฑ์ ภูเก็ตไทยหัว

ถนนเยาวราช

ศาลเจ้า จ้ออ๋อง

บ้านหลวงอำ�นาจ นรารักษ์ บ้านชินประชา คฤหาสน์พระ พิทักษ์ ชินประชา

อาคารสำ�นักงาน บริษัทอนุภาษและบุตร

ซอยรมณีย์

อาคารเอกวานิช

ศาลเจ้า แม่ย่านาง

ัตรี

ภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เปี่ยมสีสันแห่งหนึ่งของโลก เพราะนอกจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้ว ยังมากมายด้วยกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ทั้งด้านวัฒนธรรม ธรรมชาติ อาหารการกิน และแหล่งช้อปปิ้งที่ล้วนตอบสนองได้ ทุกรูปแบบไลฟ์สไตล์และความสนใจของนักท่องเที่ยว

เดินชมเมืองเก่า เล่าเรือ่ งภูเก็ต ตัวเมืองภูเก็ตโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ดว้ ยตึกสไตล์ชโิ น โปรตุกสี ทีม่ อี ายุนบั ร้อยๆ ปี และได้รับการบูรณะให้คง อยู่จวบจนปัจจุบัน และนี่คือ 6 เส้นทางเดินเที่ยว ที่จะ ท�ำให้เรารู้จักเมืองเก่าแห่งนี้ได้ดียิ่งขึ้นผ่านสถาปัตยกรรม อันงดงามในทุกหัวมุมถนน

6 เส้นทาง เดินชมเมืองเก่า เล่าเรือ่ งภูเก็ต เส้นทางที่ เส้นทางที่ เส้นทางที่ เส้นทางที่ เส้นทางที่ เส้นทางที่

1 2 3 4 5 6

ถนนภูเก็ต ถนนรัษฎา และถนนระนอง ถนนพังงา ถนนภูเก็ต และถนนมนตรี ถนนถลางและซอยรมณีย์ ถนนกระบี่และถนนสตูล ถนนเยาวราช ตรอกสุ่นอุทิศ ถนนดีบุก ถนนเทพกระษัตรี อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 11

สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส แบ่งเป็น 2 ประเภท หนึ่งคือเตี้ยมฉู่ หรือ ตึกแถว สองคือ คฤหาสน์ หรือ อั่งม้อหลาว แปลว่าตึกของชาว ต่างชาติ จุดสังเกตที่คล้ายกันคือโครงสร้างหนา โค้งประตูใหญ่แบบตะวันตก ตกแต่งลวดลาย ปูนแบบนีโอคลาสสิค อาร์ตเดโค ลวดลายไทย หรืออินเดียคละเคล้ากันไป ผสานเข้ากับประตู หน้ า ต่ า ง ผั ง บ้ า นตามวิ ถี ค นจี น แท้ มี ง านไม้ ตกแต่งบางจุด ท�ำให้อาคารดูอ่อนโยนลงและมี มิติในแบบศิลปะตะวันออก


กิจกรรม

ทะเลภูเก็ต ความงามแห่งอันดามัน ท้องทะเลและชายหาดของเกาะภูเก็ตล้วนเปีย่ มเสน่ห์ และ มีมากมายหลายคาแรคเตอร์ให้นกั ท่องเทีย่ วเลือกไปเยือน ทั้งชายหาดอันเงียบสงบ หาดอันอุดมสมบูรณ์ที่เหมาะแก่ การด�ำน�ำ้ ชมปะการัง รวมถึงหาดทีค่ กึ คักและตืน่ ตาตืน่ ใจ ด้วยกิจกรรมมากมาย

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 12


กิจกรรม

5 ชายหาดยอดนิยมของนักท่องเทีย่ ว

1.

2.

หาดป่าตอง

หาดยอดนิยมอันดับหนึ่งของเกาะภูเก็ต ทอดตัวโค้งยาว ประมาณ 9 กิโลเมตร คลาคล�่ำด้วยนักท่องเที่ยวตลอดปี ส่วนใหญ่นยิ มมาเล่นน�ำ ้ อาบแดด และท�ำกิจกรรมทางน�ำ ้ เช่น เจ็ทสกี บนชายฝั่งจะคึกคักตั้งแต่เช้าจรดค�่ำ มากมาย ด้วยร้านอาหาร ผับ บาร์ โรงแรม แหล่งช้อปปิ้ง และบริษัท ทัวร์ที่ให้บริการเรือไปเที่ยวยังเกาะต่างๆ

หาดกะตะ

ชายหาดโค้ง ผืนทรายขาวแผ่กว้าง มีแนวปะการังสวยงาม จึงเป็นหาดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาด�ำน�้ำ มีเกาะเล็กเกาะ น้อยเป็นทัศนียภาพงดงาม ถัดจากชายฝั่งเข้าไปเป็นที่ตั้ง ของร้านรวง ผับ บาร์ สปา แหล่งช้อปปิ้ง พร้อมด้วยความ สะดวกสบายครบครัน และใกล้ตวั เมืองเพียง 17 กิโลเมตร

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 13


กิจกรรม

5.

หาดราไวย์

หาดที่ชาวเลตั้งถิ่นฐาน โดดเด่นด้วยเรือประมงของชาว บ้าน มีของที่ระลึกแบบชาวเลจ�ำหน่าย มีร้านอาหารทะเล ท้องถิน่ และมีเส้นทางปัน่ จักรยานทีข่ นาบด้วยวิวสวย ใคร ต้องการเดินทางไปชมเกาะเล็กๆ ในจุดใกล้เคียง สามารถ เหมาล�ำจากที่นี่ได้

3.

หาดกะรน

ชายหาดทอดยาว แนวสนทะเลและต้นตาลเรียงตัวสวย กิจกรรมสุดโปรดของนักท่องเที่ยวต่างชาติคือการนอน อาบแดด แล้วต่อด้วยการแวะชมและช้อปในร้านรวง ริมหาดยามค�่ำคืน หรือหากใครต้องการออกก�ำลังเบาๆ ด้วยการไดรฟ์กอล์ฟ ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของสนามมินิกอล์ฟ ไว้ให้บริการ

4.

หาดไม้ขาว

ชายหาดเงี ย บสงบอั น อยู่ในพื้น ที่ของอุท ยานแห่ง ชาติ สิรินาถ และคงความเป็นธรรมชาติไว้สูง จึงเป็นอีกหนึ่ง หาดที่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่และเป็นแหล่งที่อยู่ของจั๊กจั่น ทะเล ปัจจุบนั หาดไม้ขาวจัดเป็นชายหาดระดับไฮเอนด์ทมี่ ี โรงแรมระดับห้าดาวกระจายตัวอยู่ ทัง้ ยังเป็นจุดหมายของ คนรักความสงบและต้องการความเป็นส่วนตัว

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 14


กิจกรรม

5 เกาะใกล้ภเู ก็ตทีน่ า่ ไปเยือน รอบเกาะภูเก็ตมากมายด้วยเกาะน้อยใหญ่ที่นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือออกไปเที่ยวชมได้ และนี่คือ 5 เกาะใกล้เคียงภูเก็ตที่ควรได้ ไปเยือนสักครั้งในชีวิต

1

2

เกาะเฮ

เกาะนี้อยู่ใกล้กับหาดราไวย์ นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักกัน ในชื่อ Coral Island มีชื่อเสียงในด้านกิจกรรมทางน�้ำ อีก ทัง้ มีปะการังทีไ่ ด้รบั การอนุรกั ษ์ไว้อย่างดีใกล้กบั หาดกล้วย

เกาะราชาใหญ่

นี่คือสวรรค์ของผู้ที่รักความสงบ มีแนวปะการังน�้ำตื้น ส�ำหรับผูท้ รี่ กั การด�ำน�ำ ้ หาดทรายบนเกาะขาวสวย และน�ำ้ ตื้นยังเหมาะกับการเล่นน�้ำอย่างปลอดภัยอีกด้วย

3

เกาะตะเภาใหญ่

ด้วยความสมบูรณ์ของป่าไม้ ชี้วัดจากจ�ำนวนนกเงือกที่ ยังมีอยู่มาก บวกกับความสวยงามของหาด ท�ำให้เป็นที่ ชื่นชอบของผู้ที่รักความเป็นส่วนตัว บรรยากาศเหมาะแก่ การเดินเล่นชมวิวบนเส้นทางเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติ

4

5

เกาะราชาน้อย

หากชื่นชอบการด�ำน�้ำ เกาะแห่งนี้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์ แบบ เป็นจุดด�ำน�้ำลึกที่มีปะการังหลากหลายชนิด เช่น ปะการังอ่อน ปะการังจาน กัลปังหา และเหล่าฟองน�้ำ ทั้งหลาย (เคยมีการพบว่ามีฉลามขนาดเล็กที่นี่) โขดหิน รอบเกาะคือบ้านของฝูงปลา ผู้คนจึงนิยมมาตกปลาที่นี่

เกาะไม้ทอ่ น

เกาะไม้ท่อนได้สมญานามว่าเป็นมัลดีฟเมืองไทย เพราะ ธรรมชาติสวยงามสมบูรณ์ มีปะการังทีง่ ดงาม เกาะอยูห่ า่ ง จากภูเก็ตประมาณ 9 กิโลเมตร (จากท่าเรือน�ำ้ ลึกภูเก็ต) จึง สะดวกแก่การเดินทางไปถึง

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 15


กิจกรรม

สัมผัสกิจกรรมหลากรูปแบบบนเกาะภูเก็ต ภูเก็ตคือเกาะแห่งกิจกรรม ทัง้ ทางน�ำ้ และบนบก ทัง้ ส�ำหรับ ผู้ที่หลงใหลการผจญภัยและผู้ที่รักในความเพลิดเพลิน ไปดู 8 กิจกรรม ที่จะท�ำให้ภูเก็ตของคุณสนุกสุดเหวี่ยง

ขับเรือยอชต์

ภูเก็ตเป็นเมืองแห่งเรือยอชต์ มีท่าเรือ หรือ The Yacht Club ที่ได้มาตรฐานระดับสากล เช่น ภูเก็ต โบ๊ท ลากูน, รอยัล ภูเก็ต มารีน่า, ยอร์ช เฮเว่น ให้บริการแบบครบวงจร

แล่นเรือใบ

การจัดแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ใน ช่วงวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี รวมถึง โปรแกรมการแข่ ง ขั น ต่ า งๆ เช่ น อันดามัน ซี แรลลี่, การแข่งขันเรือใบ นานาชาติ เดอะเบย์ รีกัตต้า หรือการ แข่งขันเรือใบเอวาซอน ภูเก็ต เรส วีค

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 16

ด�ำน�ำ้

จุดด�ำน�ำ้ ยอดนิยมได้แก่ อทุ ยานแห่ง ชาติหมู่เกาะสิมิลัน สามารถด�ำน�้ำได้ ทั้งน�้ำตื้นและน�้ำลึก ความสวยงาม ของแนวปะการังของหมู่เกาะสิมิลัน สวยติดอันดับ 1 ใน 25 สถานที่ด�ำน�้ำ ที่ดีที่สุดในโลก


กิจกรรม

บันจีจ้ มั พ์

จุดกระโดดบันจี้จัมพ์มีอยู่หลายแห่ง ในเมืองภูเก็ต เจ้าใหญ่ๆ คือ ภูเก็ต บั น จี้ จั ม พ์ และ จั ง เกิ ล บั น จี้ จั ม พ์ มี อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน สามารถเลื อ กกระโดดได้ ทั้ ง เดี่ ย ว และคู่อีกด้วย

โต้คลืน่

น้อยคนจะรู้ว่าเกาะภูเก็ต เหมาะกับ การเล่นเซิรฟ์ อย่างยิง่ เนือ่ งจากสภาพ ภู มิ อ ากาศและภู มิ ป ระเทศที่ เ อื้ อ อ�ำนวยต่อการเกิดคลื่น โดยเฉพาะ หาดป่าตองซึง่ เป็นหาดเปิด มีลมจาก ทะเลอันดามันพัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อ เนือ่ ง ท�ำให้เกิดมีคลืน่ ทีด่ งึ ดูดใจเหล่า นักเล่นเซิร์ฟทั่วโลก

ตีกอล์ฟ

สนามกอล์ ฟ ในภู เ ก็ ต มี ม าตรฐาน ระดับสากล เช่น สนามกอล์ฟ บลู แคนยอน คันทรี คลับ ทีเ่ คยเป็นสนาม การแข่งขันกอล์ฟรายการระดับโลก อย่าง Johnnie Walker Classic ถึง 3 ครั้ง และยังมีสนามบันยันทรี ภูเก็ต กอล์ฟคลับ,สนามล็อคปาล์มกอล์ฟคลับ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับอย่างสูง จากเหล่า นักกอล์ฟ

สวนสัตว์ภเู ก็ต

สวนสัตว์ภเู ก็ตเป็นสวนสัตว์ขนาดเล็ก บนพื้นที่ 62 ไร่ รวบรวมเหล่าสัตว์ไว้ มากมาย ทั้ง เสือ อูฐ กวาง เสือดาว และนกนานาชนิด อีกทั้งมีการแสดง ช้างและจระเข้ให้ได้เข้าชม

โกคาร์ท

สนามโกคาร์ ท ในภู เ ก็ ต เป็ น สนาม แห่ ง เดี ย วในเมื อ งไทยที่ ติ ด อั น ดั บ Top 5 ของโลก นั่นคือ สนามป่าตอง โกคาร์ทสปีดเวย์ ที่ได้รับการโหวต จากนักแข่งสมัครเล่นและมืออาชีพ ว่าเป็นสนามแข่งที่ไม่ควรพลาด

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 17


ช้อปปิ้ง

ภูเก็ต สวรรค์ของนักช้อป

ในช่วงปีทผี่ า่ นมา จ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว ในภูเก็ตมากขึน้ ถึง 12 ล้านคนภาครัฐ และเอกชนจึงร่วมกันปลุกปัน้ ให้เมือง ภู เ ก็ ต ครบวงจรด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว หนึง่ ในนัน้ คือแหล่งช้อปปิง้ ทีย่ กระดับ ภูเก็ตให้ยิ่งมีสีสัน แหล่ ง ช้ อ ปปิ ้ ง แห่ ง ใหม่ ที่ จ ะ เกิ ด ขึ้ น ในเมื อ งภู เ ก็ ต เริ่ ม จากกลุ ่ ม The Mall ที่ก�ำลังก่อสร้างอาณาจักร ศู น ย์ ก ารค้ า ให้ เ ป็ น World Class Resort & Shopping Destination ในชื่อโครงการ Blu Pearl ที่เพียบ พร้อมไปด้วยศูนย์รวมความบันเทิง Convention & Exhibition Center

ขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูเก็ต พร้อม Resort Hotel นอกจากนี้ยัง เตรียมสร้าง World Class Theme Park ที่ยิ่งใหญ่และตระการตา บนเนื้อที่ รวม 150 ไร่

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 18

กลุม่ เซ็นทรัลพัฒนาส่ง Central Phuket ชคู อนเซ็ปต์ The Real Ultimate Gateway of Phuket เนรมิตให้พื้นที่ กว่า 100 ไร่ ใจกลางเมืองภูเก็ตกลาย เป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจและแหล่ง ช้อปปิ้งแห่งใหม่ในระดับเวิลด์คลาส บริษัทขายเฟอร์นิเจอร์ IKEA เตรียมเปิดให้บริการ Pick-up Point ซึง่ เป็นโชว์รมู จ�ำหน่ายสินค้าของ IKEA ใจกลางเมืองภูเก็ต นอกจากเป็นการ เอาใจกลุ่มนักช้อปเฟอร์นิเจอร์ข อง เมืองภูเก็ตแล้ว ยังสามารถตอบสนอง กลุม่ เป้าหมายในภาคใต้อกี ด้วย ส่วนห้างน้องใหม่ที่จะมาร่วม สร้างสีสนั ให้กบั เมืองภูเก็ตอย่าง Buki Phuket มีจุดเด่นในรูปแบบ Walking street free style shopping destination ประกอบไปด้วยกว่า 400 ร้านค้า และ โครงการนี้จะเป็นแห่งแรกในจังหวัด ภูเก็ตทีเ่ ป็นแหล่งรวม Drive-through ลูกค้าสามารถขับรถเข้ามาซื้อสินค้า โดยไม่ต้องลงจากรถ ห้างดิวตีฟ้ รีมที งั้ จาก King Power ที่เปิดท�ำเลใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ต ด้วยพื้นที่กว่า 35 ไร่ พื้นที่ใช้สอยกว่า 20,000 ตารางเมตร ด้วยแนวคิด The Jewelry of Phuket ในขณะเดียวกัน ห้างอย่าง GMS Duty free Phuket ที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานในท�ำเลกลาง เมืองเช่นกัน ก็ได้สร้างสีสันให้กับการ ช้อปปิ้งในเมืองภูเก็ตไม่น้อย


ภูเก็ตอาหารการกิ เกาะแห่งการลงทุ น น

อร่อยกับอาหารท้องถิน่ และลิม้ รสฝีมอื เชฟมิชลิน หนึ่งความภาคภูมิใจของภูเก็ต คือ ความอร่อยของอาหารท้องถิ่น และ เป็นแหล่งรวมร้านอาหารนานาชาติ ตั้ ง แต่ ฝ ี มื อ ระดั บ ชาวบ้ า น กระทั่ ง ภัตตาคารหรูห้าดาว รสชาติจากเชฟ มิชลินสตาร์ที่มีชื่อเสียง

ครัวพืน้ บ้าน & เชฟมิชลิน

อาหารพื้นบ้านของภูเก็ตเกิด จากการผสมผสานวั ฒ นธรรมของ คนในท้องถิ่น เกิดเป็นรสชาติที่เป็น เอกลักษณ์ ทัง้ แกงปูใบชะพลู ใบเหลียง ผัดไข่ หมูฮ้อง หรือน�้ำพริกกุ้งเสียบ ฯลฯ ล้วนถูกกล่าวขานไปไกล และ หาทานได้ทั่วเกาะ ร้านที่เป็นที่รู้จัก ของนักท่องเที่ยวมากที่สุดร้านหนึ่ง คือร้านระย้า ร้านอาหารเก่าแก่ทเี่ สิรฟ์ อาหารภูเก็ตด้วยการปรุงและรสชาติ ต้นต�ำรับ และต้อนรับนักท่องเที่ยว แขกบ้านแขกเมืองอย่างไม่ขาดสาย ในระดับนานาชาติ หลายห้อง อาหารการันตีรสชาติและคุณภาพ

อาหารด้วยฝีมือการสร้างสรรค์และ ปรุงด้วยเชฟมิชลินสตาร์ นั่นท�ำให้ ภูเก็ตเป็นหนึ่งในเรื่องของการกินดื่ม อย่างแท้จริง Richard Van Oostenbrugge คือเชฟมิชลินสตาร์ที่มีชื่อเสียงของ โรงแรม De L’Europe ในประเทศ เนเธอร์แลนด์ (โรงแรมแห่งนี้ได้รับ รางวัลโรงแรมแห่งปี Condé Nast Traveler’s 2014) เชฟ Richard มี ประสบการณ์ ด ้ า นอาหารฝรั่ ง เศส มากว่า 15 ปี เขาเคยเดินทางมาร่วม งานกับโรงแรม Indigo Pearl Phuket เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ห้องอาหาร Rivet จนประสบความส�ำเร็จ อี ก หนึ่ ง เชฟมิ ช ลิ น สตาร์ คื อ Bruno Nicolino ชาวเบลเยี่ยม แห่ง ห้องอาหารอิตาเลียน Senzanome ร้านนีไ้ ด้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย ในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได้ รั บ การยอมรั บ จากลูกค้าชาวต่างชาติอย่างสูง

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 19

• ภูเก็ตได้เปรียบทางด้านทัศนียภาพที่งดงาม ร้านอาหารที่ตั้งติดริมชายหาดจึงเป็นที่นิยม อย่ างมาก รวมถึ ง ร้ านในเมื อ งเก่ าที่ ค งไว้ ด้วยการตกแต่งอันมีกลิ่นอายพื้นเมือง เพื่อ เป็นการอนุรักษ์และบอกเล่าถึงช่วงเวลาอัน รุ่งเรืองในอดีตของเกาะภูเก็ต • ภูเก็ตเป็นสมาชิกในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหารของยูเนสโก เพื่อประสานและ แลกเปลี่ยนกับนานาชาติ ทั้งนี้ยังเป็นการ อนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองภูเก็ตให้ เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒธรรมโลก • เมืองภูเก็ตมีเทศกาลเกี่ยวกับอาหารตลอด ปี เช่น เทศกาลตรุษจีน เทศกาลไหว้เทวดา เทศกาลไหว้พระจันทร์ เทศกาลกินเจ และ เทศกาลเดินเต่าในช่วงปลายปี • ร้านอาหารระดับห้าดาวส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน รีสอร์ทหรือโรงแรมรอบเมืองภูเก็ต เพือ่ ความ สะดวกของแขกและนักท่องเที่ยวที่มาพัก ผ่อนที่เมืองแห่งนี้


การสร้าง คือ การสร้างชีวิต

แสนสิร... ิ สรรสร้างทีพ่ กั อาศัย เพือ่ การใช้ชวี ติ อย่างสร้างสรรค์

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 20


การสร้าง คือ การสร้างชีวิต

จากความทุม่ เทเพือ่ พัฒนารูปแบบ ที่พักอาศัยอันครอบคลุมทั้งบ้าน คอนโดมิ เ นี ย ม และทาวน์ เ ฮาส์ วันนี้ บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) เติบโตอย่างมั่นคงในทุกๆ ด้าน และ พร้อมทีจ่ ะก้าวต่อไปเพือ่ พัฒนาตลาด อสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตอย่างต่อ เนื่องในอนาคต กว่ า 32 ปี ที่ แ สนสิ ริ ไ ด้ รั บ ความไว้วางใจให้เป็นหนึ่งในบริษัท อสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้าของ เมืองไทย ด้วยการจัดรูปแบบการให้ บริการแก่ลูกค้าอย่างดีในทุกขั้นตอน หนึ่งในความส�ำเร็จและได้รับเสียง ตอบรับอย่างดีเยี่ยมคือการบริการ ในรูปแบบ One Stop Service ที่ ลูกค้าจะได้รับการดูแลตั้งแต่แรกซื้อ กระทั่งย้ายเข้า ตลอดจนการลงทุน ทั้งการขายต่อและให้เช่า ซึ่งบริการ นี้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

32 คือจำ�นวนปีที่แสนสิริทำ�ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 295 คือจำ�นวนโปรเจกต์ในการดำ�เนินงานของแสนสิริ 78,720 คือจำ�นวนยูนิตที่พักอาศัยของแสนสิริ 17 คือจำ�นวนจังหวัดที่โครงการของแสนสิริครอบคลุมไปถึง และอีก 1 โครงการใหญ่ในระดับนานาชาติ

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 21


การสร้าง คือ การสร้างชีวิต

คุณภาพของทีอ่ ยูอ่ าศัยทีพ่ ฒ ั นาอย่างต่อเนือ่ งและครอบคลุม

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งใน Thailand’s Most Admired Brand 2014 ของบริษทั อสังหาริมทรัพย์ทนี่ า่ เชือ่ ถือ จากนิ ต ยสาร Brandage ซึ่ ง เป็ น นิ ต ยสารการตลาดชั้ น น� ำ ของเมื อ งไทย ในปีเดียวกันยังได้รับการโหวตสูงสุดจากผู้อ่านนิตยสาร The Company ในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Thailand’s Most Admired Company 2014 ทุกรางวัลทีไ่ ด้รบั ล้วนแสดงถึงความมัน่ ใจของผูบ้ ริโภคและนักการตลาด ในตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา และต่อไปในอนาคต จากแรงขับเคลือ่ นของบริษทั ทีไ่ ม่มขี ดี จ�ำกัดในการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย อีกทัง้ ขยายอาณาเขตไปทัว่ ทุกภูมภิ าค ประเทศไทย นับเป็นตัวเลือกที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค และเป็นการปรับรูปแบบ การอยูอ่ าศัยให้ขยายออกไป รวมถึงการพัฒนาเมืองเพือ่ ให้เกิดการเจริญเติบโต ด้านเศรษฐกิจและกระจายออกไปทั่วหัวเมืองส�ำคัญๆ ของไทย

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 22


การสร้าง คือ การสร้างชีวิต

จากธุรกิจสูก่ ารตอบแทนสังคม

สิ่งที่แสนสิริใส่ใจและส่งเสริมควบคู่ไปกับการท�ำธุรกิจคือ การตอบแทนสังคมทีเ่ กิดผลประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม แสนสิริ ได้ริเริ่มนโยบาย Social Change เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ทั้งร่วมมือกับ องค์ ก ารยู นิ เ ซฟประเทศไทย โดยมี เ ป้ า หมายหลั ก คื อ กระตุ้นให้สังคมเกิดความตระหนักในความส�ำคัญของ อนาคตของชาติ และดูแลสิทธิด้านการศึกษา สุขภาพ แก่เด็กและเยาวชนให้มีความเท่าเทียมกัน

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 23


การสร้าง คือ การสร้างชีวิต

การเดินทางของแสนสิริ ผูน้ ำ� ของการอยูอ่ าศัย

แสนสิริเปิดตัวบ้าน ไข่มุก คอนโดมิเนียม ตากอากาศระดับ พรีเมียมริมชายหาด หัวหิน จากการลงทุน ถึง 250 ล้านบาท

สตาร์วูด แคปปิตอล กรุ๊ป ร่วมเป็นพาร์ท -เนอร์กับแสนสิริ

2531

2542

แสนสิริเปิดตัว 11 คอนโดมิเนียม 6 โครงการบ้านเดี่ยว และ 2 ทาวน์เฮ้าส์ เปิดขาย ล่วงหน้ารวมมูลค่า 9,100 ล้านบาท 2546

โครงการบ้านแสนสิริ สุขุมวิท 67 ได้รางวัล โครงการที่พักอาศัย ดีเด่น ประจำ�ปี 2549 โดย Asia Pacific Commercial Real Estate 2550

2527

2539

2543

2549

ก่อตั้ง บริษัท แสนสำ�ราญ โฮลดิ้ง

บริษัทแสนสิริ จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

แสนสิริกลายเป็น บริษทั อสังหาริมทรัพย์ บริษัทแรกที่สามารถ ปรับโครงสร้างหนี้ ได้หลังจากเผชิญ วิกฤตเศรษฐกิจทั้ง ประเทศในปี 2540

แสนสิริส่งท้ายปี ด้วยการเปิดขาย โครงการล่วงหน้า 16 พันล้านบาท

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 24


การสร้าง คือ การสร้างชีวิต

เปิดตัวโลโก้ ใหม่ ขององค์กร เพื่อยก ระดับสู่การเป็นผู้นำ� ด้านที่พักอาศัย

แสนสิริขยาย โครงการที่พักอาศัย ไปยังภูมิภาคใหญ่ๆ ทั่วประเทศ อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต หัวหิน ขอนแก่น พัทยา และเขาใหญ่

แสนสิริสร้างความ เชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง จากการลงทุน ในปี 2556 มูลค่า 10,201 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นในปี 2557ด้วยเงินทุน 14,582 ล้านบาท มีการทำ�สัญญา ร่วมกับบริษัท บีที เอส กรุ๊ป เพื่อเชื่อม ต่อการใช้ชีวิตและ การเดินทางให้เป็น หนึ่งเดียว โดยจัดทำ� โครงการที่พักอาศัย ใกล้เส้นทางรถไฟฟ้า บีทีเอส

2554

2555

2557

2553

2556

2558

เศษฐา ทวีสิน ประธาน บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) กลายเป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีการนำ�เสนอ ปรัชญาการตอบแทน สังคมของบริษัท โดยร่วมมือกับ องค์การสหประชาชาติ มุ่งเน้นด้านสิทธิเด็ก และเยาวชน

แสนสิริประสบความ สำ�เร็จในด้าน CSR หรือการตอบแทนกลับ สู่สังคม โดยดำ�เนิน โครงการ Social Change เพื่อประโยชน์ หลากหลายด้านแก่สังคม ได้เข้าร่วมการประชุมกับ องค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่องธุรกิจและ สิทธิมนุษยชน ที่กรุงเจนีวา ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ และเ ป็นปีที่แสนสิริเปิดตัว โรงแรม เอสเคป หัวหิน และจะต่อเนื่องด้วย โรงแรม เอสเคป เขาใหญ่ ในปีต่อไป

เปิดตัวโครงการ The Monument สนามเป้า, โครงการ The Line จตุจักร (ติดสถานีรถไฟ ฟ้าบีทีเอส หมอชิต ใน ความร่วมมือระหว่าง บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป และ แสนสิริ), โครงการ The Line สุขุมวิท 71 และ โครงการ The Line ราชเทวี

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 25


ช้อปปิ้ง

ข้อได้เปรียบของการลงทุน กับทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ แี ต่ได้

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 26


การเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต

การลงทุนไม่ใช่เรือ่ งไกลตัวคนยุคใหม่อกี ต่อไป ด้วยมีแหล่งความรูเ้ รือ่ งการลงทุนทีห่ ลากหลาย ข้อมูลทีย่ อ่ ยง่าย เข้าใจได้อย่างตรงไปตรงมา แต่ประเด็นหนึง่ ทีห่ ลายคนถามกันมาตลอดว่าแล้ว จะลงทุนกับอะไรดีทไี่ ด้ผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่ามากทีส่ ดุ และนีค่ อื ข้อดีของการลงทุนกับทีพ่ กั อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์ทไี่ ด้เปรียบกว่าการลงทุนประเภทอืน่ * •

เป็นหนึง่ ในปัจจัยสี่ ทีท่ กุ คนจ�ำเป็นต้องมี การลงทุนกับทีพ่ กั อาศัยจึงได้ผลตอบแทนในหลาย ด้าน นั่นคือ ซื้อมาแล้วสามารถขายต่อได้ในราคาที่ยังคงก�ำไร หรือปล่อยเช่าให้เกิดเป็นราย ได้ประจ�ำในทุกเดือน ที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่ต้องการในตลาดเสมอ

ไม่วา่ ใครก็ลงทุนได้ ไม่จำ� เป็นต้องมีเงินทุนก้อนใหญ่เสมอไป สามารถลงทุนกับคอนโดมิเนียม ในราคาย่อมเยาได้ เพราะความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้ซื้อหรือผู้เช่ามีระดับราคาที่หลาก หลาย หรือหากไม่มีเงินทุนเพียงพอ ก็สามารถกู้เงินจากธนาคารได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ใน ดอกเบี้ยที่ต�่ำกว่าสินเชื่อแบบอื่น

ผลตอบแทนที่ม่ันใจได้ การขึ้นลงของราคาอสังหาริมทรัพย์วัดกันเป็นปีๆ จึงมั่นใจได้ว่าเงิน ต้นจะไม่หายไปอย่างรวดเร็วแน่นอน อีกทัง้ มูลค่าของทีอ่ ยูอ่ าศัยยังมีแนวโน้มลดลงน้อยกว่า ทรัพย์สินประเภทอื่น

ได้รับประโยชน์ทางภาษี สามารถน�ำดอกเบี้ยจากการกู้ซื้อบ้านมาใช้ลดหย่อยภาษีได้ และมี การยกเว้นภาษี เมื่อขายบ้านที่ถือครองเกิน 5 ปี

* ข้อมูลอ้างอิงบางส่วนจาก TerraBKK www.cbre.co.th

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 27


การเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต

ภูเก็ต

ภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึง่ ทีม่ กี ารเติบโตทางท�ำเล อย่างเห็นได้ชดั เมือ่ พืน้ ทีเ่ จริญขึน้ มูลค่าของ ที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นก็เพิ่มมากขึ้นด้วย จาก ปี 2556 ถึง 2559 และ 2557 ถึง 2559 มูลค่า ของทีพ ่ กั อาศัยบนท�ำเลต่างๆ ในภูเก็ตเพิ่มสูง ขึ้นดังนี้

in THB

เปรียบเทียบราคาทีด่ นิ (ตร.ม.) ท�ำเลใจกลางเมืองภูเก็ต ระหว่างปี 2557-2559

25,500 25,000 24,500

7%

24,000 23,500 23,000 22,500

2557

2559 ที่มา : C9 Hotelworks Market Research

คอนโดมิเนียมท�ำเลใจกลางเมืองภูเก็ตมีราคาเพิ่มขึ้น 7% จากตารางเมตรละ 23,364 บาท เป็น 25,000 บาท

1. ซือ้ เพือ่ เก็งก�ำไร

การลงทุนกับที่พักอาศัยแบบเพื่อเก็งก�ำไรและ ได้รับเงินกลับมาเป็นก้อน ควรค�ำนึงถึงศักยภาพ หลายๆ ด้านในอสังหาริมทรัพย์นนั้ ๆ ไม่วา่ จะเป็น ความน่าเชือ่ ถือของโครงการ ท�ำเลทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ที่ พัฒนาหรือมีการเจริญเติบโตหรือไม่สาธารณูปโภค พร้อมรองรับการใช้ชีวิตมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ เพื่ อ การสร้ า งผลก� ำ ไรจากการขาย หากเป็ น อสังหาริมทรัพย์ ทีอ่ ยูใ่ นท�ำเลทีม่ กี ารพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง หรือก�ำลังจะมีเส้นทางคมนาคมตัดผ่าน ในอนาคตเงิ น ลงทุ น เพี ย งเล็ ก น้ อ ยจะสามารถ ต่อยอดกลายเป็นผลก�ำไรก้อนใหญ่ได้ไม่ยาก

in THB 9,500 9,400 9,400 9,300 9,200 9,100 9,000 8,900 8,800 8,700

in THB 3,800 3,700 3,600 3,500 3,400 3,300 3,200 3,100 3,000

เปรียบเทียบราคาทีด่ นิ (ตร.ม.) ท�ำเลทางตะวันตกเฉียงเหนือ ระหว่างปี 2557-2559

10%

2557

2559

ที่มา : C9 Hotelworks Market Research

คอนโดมิเนียมท�ำเลทางตะวันตกเฉียงเหนือมีราคาเพิ่มขึ้น 10% จากตารางเมตรละ 3,409 บาท เป็น 3,749 บาท

เปรียบเทียบราคาทีด่ นิ (ตร.ม.) ท�ำเลในเมืองโซนบายพาส ระหว่างปี 2557-2559

in THB

เปรียบเทียบราคาทีด่ นิ (ตร.ม.) ท�ำเลฝัง่ หาดป่าตอง ระหว่างปี 2557-2559

85,000 85,000

5%

20%

85,000 85,000 85,000

2557

85,000

2559

ที่มา : C9 Hotelworks Market Research

คอนโดมิเนียมท�ำเลในเมืองโซนบายพาสมีราคาเพิ่มขึ้น 5% จากตารางเมตรละ 8,929 บาท เป็น 9,375 บาท

2557

2559

ที่มา : C9 Hotelworks Market Research

คอนโดมิเนียมฝั่งหาดป่าตองมีราคาเพิ่มขึ้น 20% จากตารางเมตรละ 68,274 บาท เป็น 81,929 บาท

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 28


การเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต

2. ซือ้ เพือ่ ปล่อยเช่า

การลงทุ น กั บ ที่ พั ก อาศั ย ในรู ป แบบนี้ ควรพิจารณาเลือกท�ำเลที่ตั้ง และความ พร้อมของสาธารณูปโภคอย่างดีเช่นกัน เนื่ อ งจากผู ้ เ ช่ า ส่ ว นใหญ่ ย ่ อ มต้ อ งการ ทีพ่ กั ทีเ่ ดินทางง่าย มีการคมนาคมสะดวก อีกทั้งพื้นที่นั้นต้องรองรับการใช้ชีวิตทั้ง ด้านอุปโภคและบริโภค การลงทุนกับทีพ่ กั อาศัยเพื่อปล่อยเช่าเป็นการสร้างรายได้ ในระยะยาวและต่อเนื่อง

in THB

เปรียบเทียบอัตราค่าเช่า (ตร.ม.) ท�ำเลใจกลางเมืองภูเก็ต ระหว่างปี 2556-2559

515 510 505 500 495 490 485 480 475 470 465 460

6%

2556

2559 ที่มา : C9 Hotelworks Market Research

คอนโดมิเนียมฝั่งหาดป่าตองมีราคาเพิ่มขึ้น 6% จากตารางเมตรละ 479 บาท เป็น 510 บาท

in THB

เปรียบเทียบอัตราค่าเช่า (ตร.ม.) ท�ำเลทางวันตกเฉียงเหนือภูเก็ต ระหว่างปี 2556-2559

450 440 430

10%

420 410 400 390 380

2556

2559 ที่มา : C9 Hotelworks Market Research

คอนโดมิเนียมในท�ำเลทางตะวันตกเฉียงเหนือมีราคาเพิม่ ขึน้ 10% จากตารางเมตรละ 402 บาท เป็น 442 บาท เปรียบเทียบอัตราค่าเช่า (ตร.ม.) ท�ำเลฝัง่ หาดป่าตอง ระหว่างปี 2556-2559

in THB 800 780 760 740 720 700 680 660 640 620

โลเคชั่นสุดส�ำคัญ! ท�ำเลทีต่ งั้ เป็นปัจจัยหลักอันดับต้นๆ ในการเลือก ลงทุนกับทีอ่ ยูอ่ าศัย ในหนังสือ Key to Investing in Codos โดนัลด์ ทรัมป์ มหาเศรษฐีชาวอเมริกนั ได้กล่าวถึงกุญแจดอกส�ำคัญในการเลือกท�ำเล อสังหาริมทรัพย์ไว้ว่า ต้องยอมจ่ายเพื่อท�ำเล ชัน้ เลิศ และ อย่าซือ้ หากมองไม่เห็นช่องทางเพิม่ มูลค่า แล้วท�ำเลแบบไหนทีเ่ ราควรมองหา นัน่ คือ ต้องมีภูมิทัศน์ที่ดี ต้องเป็นบริเวณที่เป็นที่นิยม ต้องเติบโตขึ้นอย่างมีศักยภาพ และท�ำเลนั้น ต้องสะดวกในการเดินทาง

15%

2556

2559

ที่มา : C9 Hotelworks Market Research

คอนโดมิเนียมฝั่งหาดป่าตองมีราคาเพิ่มขึ้น 15% จากตารางเมตรละ 675 บาท เป็น 778 บาท

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 29


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ ก�าหนด / โครงการที่เข้าร่วมอาจปรับเปลี่ยนได้ ในอนาคต


อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต

32

ทะเลอันดามัน

น้ำตกโตนไทร

แหลมมะพรŒาว

อุทยานสิร�นาถ

ท‹าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต หาดในยาง

บŒานไมŒขาว

หาดไมŒขาว

ทะเลอันดามัน

จังหวัดพังงา

แผนทีจ่ งั หวัดภูเก็ต


อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต

33

หาดราไวย เกาะโหรน

ประเทศไทย

เดอะ เบส ไฮท

ภูเก็ต อะควาเร�่ยม

โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต

เดอะ เบส อัพทาวน

เกาะมะพรŒาวใหญ‹

อน�สาวร�ย ทŒาวมหากษัตร� ทŒาวศร�สุนทร

ม.สงขลา นคร�นทร

โลตัส

เมืองภูเก็ต

เซ็นทรัล เฟสติวัลภูเก็ต

โรงพยาบาลภูเก็ต อินเตอรเนชั�นเนล

สนามกอลฟ เรดเมานเทน

น้ำตกกะทูŒ

ภูเก็ตแฟนตาซี

แหลมพรหมเทพ

หาดในหาน

หาดกะตะนŒอย

หาดกะรน

หาดป†าตอง

เดอะ เดค-ป†าตอง

แหลมสิงห

หาดสุร�นทร


การลงทุ ภูเก็นตในรู เกาะแห่ ปแบบของการใช้ งการลงทุน ชีวิต

โครงการ Resort Home Package เพือ่ ชีวติ พักผ่อนทีม่ ากขึน้

กับผลตอบแทนที่มั่นคง มอบผลก�ำไรที่คุณควรได้รับ ครอบคลุมทุก ไพร์มโลเกชัน่ แหล่งท่องเทีย่ วพักผ่อนทีน่ กั เดินทางทัว่ โลกต่างต้องการ ทีม่ าพร้อมโปรโมชัน่ ดีๆ น�ำเสนอคุณถึงหน้าประตูบา้ น

1

ผลตอบแทนจาก 2 ค่าเช่า 6 -7% ต่อปี Call 1685 sansiri.com

3

บริการดูแลห้องพักฟรี

ท�ำความสะอาดห้องพัก, ล้างแอร์, ก�ำจัดปลวก,บริการจ่ายค่าน�ำ้ ,ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต

เพิม่ ความสุขและการพักผ่อนทีง่ า่ ยขึน้ ฟรีตวั๋ เครือ่ งบินไปกลับ กรุงเทพ – ภูเก็ต,

รถรับส่งจากสนามบิน, รถตูพ้ ร้อมคนขับ พร้อม น�ำ้ ดืม่ , นสพ., wifi, F&B หรือ Spa Voucher

เดอะ เดค ป่าตอง - ภูเก็ต

บ้านไม้ขาว

(*ภายใต้เงื่อนไข สิทธิพิเศษส�ำหรับเฉพาะลูกค้าชาวไทย ส�ำหรับเดอะ เดค ป่าตอง 3 ปี และบ้านไม้ขาว 2 ปี) อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 34 34


ภูเก็ต เกาะแห่งการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์บนเกาะภูเก็ต 35


SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED 16th Floor, Siripinyo Building 475 Sri Ayutthaya Road, Rajthevi Bangkok 10400 Thailand Call +66(0)2 201 3999, Call Center 1685 sansiri.com

Phuket Investment Book  
Phuket Investment Book  

Phuket Investment Book

Advertisement