Page 1


K HON K A EN

ขอนแก่น - อุดรธานี KHON K AEN - UDON THANI

อีสาน ดินแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กินพื้นที่กว่า 168,854 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือ ว่าใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ดินแดนพื้นที่ ราบสู ง แห่ ง นี้ ป รากฏอารยธรรมโบราณอั น เก่าแก่ล้ำค่าของโลกมากว่า 5,000 ปี และ เต็มไปศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตอัน มี เ อกลั ก ษณ์ ซึ่ ง มี เ สน่ ห์ เ ฉพาะตั ว ปั จ จุ บั น ภาคอีสานมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้าน การศึกษา เกษตรกรรม เทคโนโลยี และ เศรษฐกิจ นอกจากนั้นภาคอีสานก็เต็มไปด้วยสิ่งที่น่า สนใจมากมาย ตั้งแต่การท่องเที่ยวเชิงศิลป วัฒนธรรม โบราณสถาน วัดวาอาราม การ ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ อาหารการกิน ความบันเทิง รวมไปถึงวิถีชีวิต อันทันสมัยที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้วย

Isan is located in the northeast of Thailand with a size of more than 168,854 square kilometres, and is perceived as the largest region of the country. Located on a plateau showing signs of habitation dating back around several thousand years, Isan is rich in culture and arts along with unique ways of life. Nowadays, Isan is moving ahead in education, agriculture, technology, and economy, and is a fast growing region of the country. The province abounds with things of interest, starting from arts and culture-related tourism, ancient relics, temples, various forms of natural tourist attractions, food and entertainment as well as ever increasingly modern ways of life. 3


K HON K A EN

ขอนแก่น KHON K AEN

ขอนแก่นเป็นเมืองใหญ่ที่นับเป็นศูนย์กลาง ของภาคอี ส าน ตามประวั ติ ศ าสตร์ พ บว่ า มีความเจริญรุ่งเรืองมากว่า 5,000 ปี แต่การ ตั้ ง เมื อ งขึ้ น อย่ า งเป็ น ทางการนั้ น อยู่ ใ นราว พ.ศ. 2340 ซึง่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกฯ มีพระบรมราชโองการยกฐานะบ้าน บึงบอนให้เป็นเมือง “ขามแก่น” ตามชือ่ พระธาตุ อั น เป็ น สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ป ระจำถิ่ น นี้ จากนั้ น มี การย้ายถิ่นฐานของเมืองอยู่หลายครั้ง แต่ก็ อยู่ในละแวกพื้นที่เดียวกันนี้ ในปี พ.ศ. 2459 ได้มีการเปลี่ยนคำว่า “เมือง” มาเป็น “จังหวัด” โดยใช้ชื่อขอนแก่นซึ่งเป็นคำเรียกที่เพี้ยนมา จากคำว่า ขามแก่น อันเป็นชื่อเมืองเดิม และ เป็นหนึง่ ในจังหวัดใหญ่อนั ดับต้นๆ ของประเทศ มาจนถึงปัจจุบัน

Khon Kaen is a large city, which is regarded as the center of the Isan region. The city was officially established in 1797 and has continually flourished. At the time, King Rama I made a royal command raising the status of Ban Bueng Bon to become the city of “Kham Kaen”. After that K hon K aen was re-established in different nearby locations several times. In 1916 the term “city” was changed to “province” under the name Khon Kaen, which was slightly different from the original name Kham Kaen. Since then, Khon Kaen has become one of the major provinces of Thailand. 4


K HON K A EN

VISIT

By car From Bangkok travel north, taking Phahonyothin Road (highway number 1) until you turn right into Saraburi town proper, entering Mittraphap Road (Friendship Road) and cont inue dr iv ing to K hon K aen through Nakorn Ratchasima Province. By train Daily service is available. Check for train schedules at the State Railway of Thailand, Call Centre 1690 www.railway.co.th By plane Flights are operated by several airlines. The flight time from Bangkok to Khon Kaen is about one hour. Thai Airways Tel. 02 356 1111 www.thaiairways.com Air Asia Tel. 02 515 9999 www.airasia.com

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ขึ้นไปทางตอนเหนือ โดยใช้ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) จนถึงตัวเมืองสระบุรี ต่อจากนั้นให้เลี้ยวขวา เข้าสูถ่ นนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ขับ เรือ่ ยมาผ่านนครราชสีมาจนกระทัง่ ถึงขอนแก่น รถไฟ มีให้บริการทุกวัน สอบถามตารางรถไฟ ได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย Call Centre 1690 www.railway.co.th เครือ่ งบิน มีให้บริการหลายบริษทั โดยใช้เวลา เดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1 ชั่วโมง การบินไทย โทร. 02 356 1111 www.thaiairways.com แอร์เอเชีย โทร. 02 515 9999 www.airasia.com

5


K HON K A EN

T r aditions & Festiva l s

เทศกาลดอกคูนเสียงแคน จัดขึ้นในช่วงวัน สงกรานต์ ข องทุ ก ปี ที่ บ ริ เ วณบึ ง แก่ น นคร กิ จ กรรมมี ม ากมายตั้ ง แต่ ท ำบุ ญ ตั ก บาตร สรงน้ำพระ แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน แห่เกวียน บุปผชาติ เป็นต้น เทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงาน กาชาดจังหวัดขอนแก่น งานประเพณีดงั้ เดิม ที่ จั ด ขึ้ น เป็ น ประจำทุ ก ปี ร ะหว่ า งปลาย พฤศจิกายนถึงต้นธันวาคม ณ บริเวณสนาม หน้ า ศาลากลางจั ง หวั ด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปหั ต ถกรรมการทอผ้ า อั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข อง ชาวอี ส าน รวมถึ ง รั ก ษาขนบธรรมเนี ย ม ประเพณีดั้งเดิม เทศกาลไหว้ พ ระธาตุ ข ามแก่ น จัดขึ้นใน วันเพ็ญ ขึน้ 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ณ พระธาตุ ขามแก่น วัดเจติยภูมิ อำเภอน้ำพอง ซึ่งเป็น งานเฉลิมฉลองพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองอันเป็น ประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมานาน

Dok Koon Siang Kaen Festival during the Songkran Festival at Bueng Kaen Nakhon Lake. The activities include offering alms to Buddhist monks, cleansing Buddha images, local performances, and a flower parade. The Silk Festival, Phuk Siao Tradition and Red Cross Fair held in winter every year in front of the city hall, during the end of November and the beginning of December. The fair is organized to promote hand weaving arts, which are identified with Isan people conserving the original tradition. Wai Phra That Kham Kaen Fair (Pay Homage to Phra That Kham Kaen) held yearly on the full moon day of the sixth lunar month at Phra That Kham Kaen, Che Tiya Phum Temple, Nam Phong District. The fair is organized to celebrate Phra That (stupa), a symbol of the nation, which is an ancient tradition. 6


K HON K A EN

D I D you know?

ขอนแก่นเรียกเพี้ยนมาจากคำว่า “ขามแก่น” ซึ่งเป็นชื่อ ของพระธาตุสำคัญอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ทะเลอีสาน แหล่งพักผ่อนหย่อนใจอันมีชอื่ เสียงในบริเวณเขือ่ น อุบลรัตน์ ที่หยิบเอาชื่อชายหาดอันมีชื่อเสียงของชลบุรีมาตั้ง โดย “พัทยา 2” นั้นอยู่บริเวณอำเภอภูเวียง ส่วน “บางแสน 2” นัน้ อยูบ่ ริเวณอำเภอน้ำพอง ซึง่ ทัง้ สองทีม่ วี วิ ทะเลสาบทีส่ วยงาม ร้านอาหาร กิจกรรมทางน้ำต่างๆ เป็นต้น บึงแก่นนคร บึงใหญ่สำคัญอันเป็นที่ตั้งถิ่นฐานเมืองเก่าของ ขอนแก่น ทัง้ ยังเป็นทีต่ งั้ ของอนุสาวรียเ์ จ้าเพียเมืองแพน เจ้าเมือง ขอนแก่นคนแรก และเป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้นอันเป็นที่เคารพสักการะอีกด้วย Khon Kaen is pronounced slightly differently from the original word “Kham Kaen”, the name of a respected relic of the Buddha. Thale Isan (or Isan Seas) are famous leisure sites in the area of Ubolratana Dam. The sea which is named the “2nd Pattaya” after the famous beach resort city of Chon Buri, is located at Phu Wiang District; while, the “2nd Bang Saen” sea is located at Nam Phong District. Both sites offer beautiful lakes, restaurants and water-related activities. Bueng Kaen Nakhon Lake is a large reservoir where the old city of Khon Kaen was located. It is also where the monument of Chao Phia Mueang Phaen, the first ruler, is situated as well as the respected Phra Mahathat Kaen Nakhon, the nine-storey stupa.

7


CULTURE page 08

ARTS & GA L L ER I E S page 12

EAT I NG OU T pa ge 16


DR I N K s page 22

C OF F EE & BA K ERY page 26


K HON K A EN

CULTUR E เสน่ห์ดินแดนที่ราบสูงอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผสมผสานวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น Highland charm abounds here, a unique identity integrated with the customs of local culture.

10


K HON K A EN

I SA N S I M (Northeast Buddhist Holy Temple) Sim or small ordination hall (from the word “Si Ma” or “Sim Ma”). It is an Isan-style architectural identity relating to religion. Something to look for on the Sim is the Hup Taem (Mural Painting) painted on both inner and outer parts of the building. The nature of this stupa is simple, not elaborate, and it uses only 2-3 colours in painting. Location Sim Wat Sa Thong Ban Bua is located at Ban Bua, Kut Khao Subdistrict, Mancha Khiri District, and Sim Wat Chai Si is located at Ban Sa Wa Thi, Sa Wa Thi Subdistrict, Mueang District.

‹‹

สิมอีสาน

สิม หรือโบสถ์โบราณขนาดเล็กนี้ (มาจากคำ ว่า “สีมา” หรือ “สิมมา”) คืออัตลักษณ์ทาง สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนาอย่างหนึ่งของ อีสาน เอกลักษณ์อีกอย่างของสิมนั้นก็คือฮูป แต้ม (จิตรกรรมฝาผนัง) ที่เขียนลวดลายสีทั้ง ด้านในและนอกอาคาร โดยลักษณะงานศิลป์ นัน้ จะเป็นลายเส้นทีเ่ รียบง่าย ไม่วจิ ติ ร ใช้สเี พียง 2-3 สีเท่านั้น ที่ ตั้ ง สิมวัดสระทองบ้านบัว ตั้งอยู่ที่บ้านบัว ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี และสิมวัดไชยศรี ตั้งอยู่ที่บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง 11


K HON K A EN

P H R A T H AT KHAM K AEN Here is a sacred place, a symbol of both the nation and K hon K aen Province. It is located in Ban Kham area, the original place where the old city was established dating back more than 2,000 years. Phra That is a stupa of more than 19 metres in height and with a golden top. The inner part contains some relics of Lord Buddha. It is said that Phra That was built to cover a dead tamarin root, which came back to grow after Phraya Langkiao Moriya Kasatri temporarily placed some elics there on his way to Phra That Phanom, in which he would contain the relics. But finding that Phra That Phanom was completely built, he then had to bring the relics back. On his way, he witnessed a miracle and constructed Phra That Kham Kaen, in which he contained the relics.

พระธาตุขามแก่น ปูชนียสถานสำคัญคู่เมืองอันเป็นสัญลักษณ์ ประจำจังหวัดขอนแก่นนีต้ ง้ั อยูบ่ ริเวณบ้านขาม อันเป็นพื้นที่ด้ังเดิมที่เคยตั้งเมืองเก่ามากว่า 2,000 ปี ตัวพระธาตุนน้ั เป็นเจดียย์ อดฉัตรทองคำ สูงกว่า 19 เมตร ด้านในบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ อันมีประวัติและตำนานที่ยาวนานซึ่งว่ากันว่า พระธาตุขามแก่นนีส้ ร้างขึน้ เพือ่ คร่อมตอมะขาม ตายที่กลับมาเจริญงอกงามอีกครั้งหลังจากที่ พระยาหลังเขียวหรือโมริยกษัตริย์ได้นำพระ บรมสารีริกธาตุมาวางพักไว้ขณะเดินทางเพื่อ นำพระบรมสารี ริ ก ธาตุ ดั ง กล่ า วไปบรรจุ ท่ี พระธาตุพนม แต่พระธาตุพนมกลับสร้างเสร็จ แล้วจึงต้องนำพระบรมสารีริกธาตุกลับดังเดิม ซึ่ง ขณะเสด็ จ กลั บ มาก็ เ ห็ น ความอั ศ จรรย์ ท่ี เกิดขึ้นจึงดำริสร้างพระธาตุและประดิษฐาน พระบรมสารีรกิ ธาตุไว้ ณ ทีน่ ิ้ี ที่ตั้ง วัดเจติยภูมิ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง

Location Che Tiya Phum Temple, Ban Kham Subdistrict, Nam Phong District.

12


K HON K A EN

ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท ผ้ามัดหมีอ่ นั ประณีตของชาวชนบทนัน้ สืบทอด ลายโบราณกันรุ่นสู่รุ่น ลายอันเป็นเอกลักษณ์ ประจำถิ่นก็ได้แก่ ผ้าไหมมัดหมี่หน้านาง หรือ ผ้าปูม ซึ่งเป็นการถอดลายจาก ผ้าทอดั้งเดิม ทีม่ อี ายุเก่าแก่กว่า 220 ปี อันเป็นผ้าผืนทีเ่ ก่าแก่ ที่สุดที่สืบค้นได้ โดยผ้าผืนนี้เป็นสมบัติของ เจ้าเมืองชนบทคนแรกซึ่งได้รับพระราชทาน มาจากรัชกาลที่ 1 นัน่ เอง นอกจากนัน้ ก็ยงั มีลาย นกยูง ซึ่งเป็นลายทอที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เช่นกัน ที่ตั้ง ตำบลชนบท อำเภอชนบท C H O N N A B OT MUDMEE SILK T he del ic ate Mud mee si lk of Chonnabot District has ancient designs inherited from generation to generation. Local unique Mudmee design is Mudmee Na Nang, or Pha Pum, which was copied from an ancient woven cloth more than 200 years old. It is a very old cloth which can be verified as belonging to the first ruler of Chonnabot which was royally given by King Rama I. Another well-known design is a Peacock design. Location Chonnabot Subdistrict, Chonnabot District. 13


K HON K A EN

A RTs & G A LL ERies สัมผัสความงดงามของงานศิลป์ กับศิลปินท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ A display of the beauty of art by local artists.

14


K HON K A EN

TO N TA N N A r t S PAC E & G A LL E RY

‹‹

This contemporary gallery rises in the midst of a busy shopping area. The gallery welcomes general public to appreciate art within a friendly ambiance. The works of art selected for exhibition are from various sources covering art belonging to local artists in Khon Kaen and from other parts of the country. The main objective of the gallery is to offer space to new generations of artists, art students, new-face artists just graduating from universities, as well as amateur artists who want to organize their f irst exhibition. As well, the gallery invites famous artists to display their works all year round.

หอศิลป์ต้นตาล

หอศิ ล ป์ ร่ ว มสมั ย นี้ ผุ ด ขึ้ น ท่ า มกลางความ พลุกพล่านของแหล่งช็อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ค นทั่ ว ไปเข้ า หาเสพงาน ศิลปะได้งา่ ยและเป็นมิตรขึน้ ผลงานทีค่ ดั เลือก มาจั ด แสดงนั้ น มี ห ลากหลายแขนงทั้ ง จาก ศิ ล ปิ น ท้ อ งถิ่ น ในขอนแก่ น และทั่ ว ประเทศ วัตถุประสงค์หลักอีกอย่างนั้นมุ่งหวังเปิดพื้นที่ เพื่อให้โอกาสกับศิลปินรุ่นใหม่ทั้งผลงานจาก นักศึกษาในแวดวงศิลปะ ศิลปินหน้าใหม่ทเี่ พิง่ ก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัย ไปจนถึงศิลปิน สมัครเล่นที่กำลังเริ่มก้าวเข้าสู่เส้นทางศิลปะ ซึ่งอยากจะมีนิทรรศการดีๆ ของตัวเองเป็น ครั้ ง แรก และแซมด้ ว ยการเชิ ญ ศิ ล ปิ น ที่ มี ชื่อเสียงหมุนเวียนมาจัดแสดงงานดีๆ ให้ชม ตลอดปี

Location Tontann Market, Khon Kaen, Mittraphap Road. Opening hours: Daily from 04.30 P.M. to 10.00 P.M. Tel. 081 729 6086

ทีต่ ง้ั ตลาดต้นตาล ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ เปิด ทุกวัน เวลา 16.30-22.00 น. โทร. 081 729 6086 15


K HON K A EN

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หอศิ ล ป์ แ ห่ ง นี้ โ ดดเด่ น ตั้ ง แต่ ก ารออกแบบ ตัวอาคารไปจนถึงการตกแต่งผนังตึกให้เป็น ลวดลายอีสานประยุกต์อย่างน่าสนใจ ภายใน มีพื้นที่จัดนิทรรศการขนาดใหญ่ 2 ชั้น ทั้งห้อง นิทรรศการศิลปะสะสมถาวร และห้องนิทรรศ การหมุนเวียนที่จะมีศิลปินจากทั้งในและต่าง ประเทศมาจัดแสดงงานเป็นประจำทุกเดือน ทีต่ ง้ั มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ริมบึงสีฐาน) ถนน มิตรภาพ เปิดทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น. โทร. 043 332 035, 043 332 760 A R T A N D C U LT U R E M U S EU M , K H O N K AEN UNIVERSIT Y The museum is outstanding from the design of the building to its wall decoration with interestingly applied Isan style. Inside the building, the museum offers 2 large-scale exhibitions on 2 floors. This consists of a permanent art collection room, and an exhibition room for rotating displays. Artists from Thailand and other countries regularly display their works on a monthly basis. Location Khon Kaen University (near Bueng Si Than), Mittraphap Road. Opening hours: Daily from 10.00 A.M. to 07.00 P.M. Tel. 043 332 035, 043 332 760 16


K HON K A EN

หอศิลป์หลักเมือง หอศิลป์ใ่ จกลางเมืองนีเ้ ป็นทีแ่ สดงผลงานศิลปะ ร่วมสมัยแห่งภาคอีสานซึ่งมีตั้งแต่ Contemporary Art งานศิลปะที่สื่อผ่านเทคนิคศิลป์ ในรูปแบบต่างๆ ไปจนถึง Performance Art ศิ ล ปะการแสดงร่ ว มสมั ย ที่ ส ร้ า งสรรค์ โดย ผลงานที่ ห มุ น เวี ย นมาจั ด แสดงนั้ น มี ตั้ ง แต่ ศิลปินท้องถิ่นอีสาน ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับ ประเทศ ไปจนถึงการเปิดพื้นที่เพื่อรองรับการ แลกเปลี่ ย นทางวั ฒ นธรรมและศิ ล ปะจาก ศิลปินประเทศเพือ่ นบ้านกระทัง่ ในแถบภูมภิ าค เอเชีย

L AK MUEANG G A LL E RY This gallery displays interesting and out st anding contemporar y Isanstyle art. Inside the gallery, space is offered for displaying art from many sources starting from contemporary art to messages conveyed through various forms of art techniques. Also to be seen are contemporary creative performing arts. Many works of art displayed on rotation at the gallery are created by native Isan artists, as well as famous national artists. The gallery also offers space for cultural and art exchanges from neighboring countries and throughout Asia.

ที่ ตั้ ง อาคารหลั ก เมื อ งแกลเลอรี่ (ตรงข้ า ม ศาลหลักเมือง) ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง เปิด ทุกวัน เวลา 10.30-18.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์ โทร. 087 852 2153, 089 279 6469

Location Lak Mueang Gallery Building (opposite Lak Mueang Shrine), Si Chan Road, Mueang District. Opening hours: Daily from 10.30 A.M. to 06.00 P.M. Closed on public holidays. Tel. 087 852 2153, 089 279 6469 17


K HON K A EN

E ATING OUT อีสานแซบอีหลี ชวนมาลิ้มลองรสมือท้องถิ่น Authentic Isan food is awaiting your delightful, flavourful discoveries. 18


K HON K A EN

T H I AO L A M A I This charming restaurant invites you to feel the evening breeze as you dine. The restaurant is operated in a chic and old-fashioned decorative wooden house. As well as enjoying various items from the menu, the most inviting pleasure is sitting there to appreciate good quality music in various styles. The most popular music here is Blues and Jazz, and it is said that the Blues and Jazz music at Thiao Lamai is the best in town. Location Lao Na Di Road, Mueang District. Opening hours: Daily from 05.00 P.M. to 12.00 A.M. Tel. 085 014 3462, 084 796 1414

‹‹

เที่ยวละไม

ร้านน่านั่งชิลล์รับลมเย็นยามค่ำที่ตกแต่งใน สไตล์เรือนไม้เก่าแต่เก๋ นอกจากตำรับอร่อย หลากเมนูแล้วจุดเด่นอันมีชื่อเสียงที่สุดของ ร้านนั้นก็คือการนั่งดื่มด่ำไปกับดนตรีคุณภาพ หลากสไตล์ แต่ที่เลื่องชื่อจนถูกยกย่องเป็น พิเศษนั้นเห็นจะเป็นดนตรีสไตล์ Blues และ Jazz ที่ว่ากันว่านี่คือร้านฟังบลูส์และแจ๊ซที่ ยอดเยี่ยมที่สุดในขอนแก่นเลยทีเดียว ที่ตั้ง ถนนเหล่านาดี อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 17.00-24.00 น. โทร. 085 014 3462, 084 796 1414 19


K HON K A EN

P IZ Z A & BA K E

ร้านนี้เป็นหนึ่งในตำรับอร่อยสไตล์อิตาเลียน อันเก่าแก่และขึ้นชื่อของขอนแก่น แน่นอน ว่าเมนูเด่นของที่นี่ก็คือพิซซ่าโฮมเมดในแบบ อิตาเลียนแท้ที่มาในสูตรแป้งหนานุ่มพร้อม หลากหน้าพิซซ่าให้เลือกอร่อย แนะนำให้ลอง พิซซ่าสุพรีมสูตรอิตาเลียนแท้ แต่ถา้ อยากลอง ความอร่อยแบบสูตรไทยประยุกต์แนะนำให้ ลองพิซซ่าหน้าไส้กรอกอีสาน หรือพิซซ่าหน้า กะเพราที่แซบอย่าบอกใคร นอกจากนี้ยังมี เมนูอร่อยอีกมากมาย อาทิ ซุปข้นสูตรโฮมเมด โรตีพซิ ซ่า มักกะโรนีอบชีส เป็นต้น แต่ถา้ อยาก แซมความอร่อยในสไตล์อนื่ เข้าไปด้วย ทีน่ ยี่ งั มี เมนูอาหารไทย เวียดนาม ไปจนถึงเบเกอรี่

Pizza & Bake is renowned for its delicious Italian delights. The specialty is authentic Italian-style homemade pizza, served with a thick pizza crust and choices of various toppings. The authentic Italian Supreme Pizza is recommended. But if you want to taste pizza with a Thai taste, try pizza with an Isan sausage topping or pizza with an incomparably delicious basil top. The restaurant also offers other sumptuous menu items such as homemade thick soup, pizza roti, or baked macaroni with cheese. But if you want other tasty food, the restaurant also serves Thai and Vietnamese delicacies, as well as, fine bakery.

ที่ตั้ง ถนนมะลิวัลย์ อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 043 238 883 www.pizzaandbake.com

Location Mali Wan Road, Mueang District. Opening hours: Daily from 10.00 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 043 238 883 www.pizzaandbake.com 20


K HON K A EN

ครัวสุพรรณิการ์ by คุณยาย สำรับรสดีของที่นี่เป็นตำรับดั้งเดิมตามแบบ ฉบับชาวตะวันออกอันเป็นรสมือของคุณยาย สมศรี จันทรา เจ้าของตำรับ ซึ่งเป็นชาวตราด จานเด็ดปรุงสูตรเฉพาะตัวที่แนะนำนั้นก็คือ หมูชะมวง ซึ่งจะคั่วใบชะมวงกับเครื่องแกง ต่างๆ จนมีกลิน่ หอมก่อนทีจ่ ะนำหมูลงไปเคีย่ ว, น้ำพริกไข่ปู เอกลักษณ์อร่อยแห่งตะวันออก, ม้าฮ่อ ตำรับโบราณที่ประยุกต์ทานกับส้มสด เป็นต้น ที่สำคัญวัตถุดิบเกือบทั้งหมดนั้นส่ง ตรงจากเมืองตราดเพือ่ ให้ได้รสชาติดงั้ เดิมแท้ๆ ตั้งแต่กะปิรสดีเฉพาะถิ่นไปจนถึงน้ำปลารส เยี่ยมที่หมักจากปลา 100%

K H RUA S U PA N N I G A BY K H U N YA I The specialties are cooked following an eastern family recipe, originally prepared by grandma Somsri Chanthra from Trat Province. Recommended specialties are Mu Chamuang. Firstly parched Chamuang is mixed with spices until it smells good and is simmered with pork. Also, there is Nam Prik Khai Pu, a tasty food of the east. Ma Ho is an ancient recipe served with fresh tangerine and other items. The most important thing is that all the ingredients are from Trat Province to ensure the original taste. This starts from good native shrimp paste to excellent fish sauces fermented from 100% natural fish.

ทีต่ งั้ ถนนโพธิสาร อำเภอเมือง เปิดวันพุธ-จันทร์ เวลา 11.30-21.00 น. โทร. 043 327 810 www.supannigahome.com

Location Phothi San Road, Mueang District. Opening hours: Wednesday through Monday, from 11.30 A.M. to 09.00 P.M. Tel. 043 327 810 www.supannigahome.com 21


K HON K A EN

ปลาป้าใหญ่

P L A PA YA I

อาหารจานเด็ดขึ้นชื่อริมบึงแก่นนครที่เสิร์ฟ ความอร่อยหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะเมนู อีสานรสแซบที่ต้องบอกว่าอร่อยแบบตำรับ ท้องถิ่นแท้ๆ และแน่นอนว่าอาหารขึ้นชื่อที่ ห้ามพลาดนั้นก็คือบรรดาเมนูปลาต่างๆ โดย เฉพาะปลาน้ำจืดสดๆ จากแหล่งแม่น้ำโขง

Located near Bueng Kaen Nakhon Lake, this restaurant serves many different styles of food, especially authentic tasty Isan sensations. Definitely, do not miss well known fish dishes, especially fresh water fish from the Mekong River.

ที่ตั้ง 45/26 หน้าสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ถนนรอบบึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. โทร.043 225 411

Location 45/26, in front of Bueng Kaen Nakhon Park, Rop Bueng Road, Nai Mueang Subdistrict, Mueang District. Opening hours: Daily from 10.00 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 043 225 411

22


K HON K A EN

ไก่ย่างระเบียบ เปิ ด ตำรั บ ความอร่ อ ยมานานจนได้ รั บ การ ยกย่องว่าเป็นหนึง่ ในอาหารอีสานรสแซบอันดับ ต้นๆ ของขอนแก่น นอกจากอาหารอีสานหลาก หลายเมนูแล้วแน่นอนว่าสิ่งที่ขึ้นชื่อนั้นก็คือ ไก่ยา่ งตามสูตรของเขาสวนกวางแบบดัง้ เดิมที่ แห้งกรอบและเนื้อนุ่ม หมักไก่ในตำรับเฉพาะ ตัว พร้อมส้มตำรสเด็ดหลากหลายสูตรให้เลือก ที่ ตั้ ง ถนนเทพารั ก ษ์ (ด้ า นข้ า งศาลจั ง หวั ด ) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 09.00-15.00 น. โทร. 043 243 413

K A I YA N G R A B I A P Here, delicious recipes have been a specialty for a long time. It is recognized as one of best restaurants for tasty Isan food in Khon Kaen. Besides various Isan menus, a definite choice is the great grilled chicken cooked to an original Khao Suan Kwang recipe, which is truly crisp and tender. Chickens are marinated in a special way and served with various recipes of Somtam (papaya salad). Location Thepharak Road (beside the Provincial Court), Nai Mueang Subdistrict, Mueang District. Opening hours: Daily from 09.00 A.M. to 03.00 P.M. Tel. 043 243 413 23


K HON K A EN

DR IN Ks รื่นรมย์และดื่มด่ำกับมนต์เสน่ห์อีสาน ยามค่ำคืน Relax with a drink and enjoy Isan night charm.

24


K HON K A EN

The original Brew Beers & Ciders in Thonglor, Bangkok, officially stocks the largest selection of draught and bottled beers anywhere in Thailand. With over 200 varieties, the bar’s encyclopedic collection of beverages contains brews from across the globe, including dozens of microbrewery brands exclusive to this establishment. The new branch of Brew Beers & Ciders in Khon Kaen is decorated in an inviting environment of a Modern Brick Bar mixed with classic style. Aside from local labels, the bar offers an outstanding choice of more than 200 varieties imported from beer producers worldwide, such as the United States, Germany, Belgium and Japan. Both draught beer and imported bottled beer are also available.

‹‹ B R E W B E E R S & CIDERS

นีค่ อื บาร์เครือ่ งดืม่ ทีเ่ สิรฟ์ ความหลากหลายของ เบียร์และเครื่องดื่มผสมพร้อมดื่มที่ใหญ่ที่สุด ในเมืองไทย นอกจากร้านดังที่ซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ แล้ว ร้านนี้ก็ยังมีสาขาที่ขอนแก่นที่ ตกแต่งในบรรยากาศน่านั่งในสไตล์ Modern Brick Bar ผสานความคลาสสิ ก กั บ ความ ทั น สมั ย ได้ อ ย่ า งลงตั ว นอกจากเมนู อ ร่ อ ย หลากหลายประเภทแล้ ว นั้ น จุ ด เด่ น ของที่ นี่ ก็คือมีเบียร์ให้เลือกดื่มจากทั่วโลกกว่า 200 ชนิดทีม่ าจากอเมริกา เยอรมนี เบลเยียม ญีป่ นุ่ แล้วก็รวมถึงเบียร์ไทย ซึง่ ความอร่อยสดชืน่ นัน้ มีให้เลือกทั้งแบบเบียร์สดและเบียร์บรรจุขวด นำเข้าอีกด้วย

Location Ton Tann Market, Mittraphap Road. Opening hours: Daily from 05.00 P.M. to 01.00 A.M. Tel. 043 008 379 www. brewbkk.com/kon-kaen

ที่ตั้ง ตลาดต้นตาล ถนนมิตรภาพ เปิดทุกวัน เวลา 17.00-01.00 น. โทร. 043 008 379 www.brewbkk.com/kon-kaen 25


K HON K A EN

V I N O I TA L A S I A

หนึง่ ใน wine cellar คุณภาพเยีย่ มของเมืองไทย ที่ร่วมดูแลโดย Italasia ผู้นำด้านการคัดสรร ไวน์ ดี ชั้ น นำจากทั่ ว โลกมาจั ด จำหน่ า ยใน บ้านเรา ภายในมีไวน์ให้เลือกสรรกว่า 500 ชนิด ทั่วโลก โดยเน้นไปที่ไวน์โลกเก่าคุณภาพสูง รสชาติเยีย่ มทีน่ ำเข้าจากอิตาลีเป็นหลัก ไวน์ทกุ ขวดนัน้ จะถูกเก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมซิ งึ่ คงไว้ที่ 20 องศาตลอดเวลาเพื่อรักษาคุณภาพ ของไวน์ให้ดีที่สุดอยู่เสมอ สำหรับคนรักไวน์ สามารถที่จะดื่มด่ำรสชาติเยี่ยมๆ ท่ามกลาง กลิ่ น อายคลาสสิ ก อั น ทั น สมั ย ภายใน wine cellar ที่นี่ได้พร้อมกับเครื่องเคียงอันเหมาะ แก่การจิบไวน์ให้อภิรมย์ยิ่งขึ้น ที่ตั้ง ตลาดต้นตาล ถนนมิตรภาพ เปิดทุกวัน เวลา 17.00-01.00 น. โทร. 043 008 378 Distributor of premium quality wines from around the world. A stock of more than 500 wine brands is available, particularly high-quality and great-tasting aged Italian wines. Each bottle of wine is kept in a temperature controlled chill room at 20 Celsius to ensure its optimum taste. Wine lovers will indulge in the classic ambience of the wine cellar while enjoying tantalizing side dishes that make a perfect pairing with the fine wines. Location Ton Tann Market, Mittraphap Road. Opening hours: Daily from 05.00 P.M. to 01.00 A.M. Tel. 043 008 378 26


K HON K A EN

U - BA R

An impressively famous night bar popular with K hon K aen natives with the slogan “U Bar is Your Bar”. Every night, this stylish spot is full of attractive light and sound, with music from special DJs, and appearances of talented artists rotating to entertain you, adding more colour to your nighttime enjoyment.

ร้านดังยามราตรีย่านใจกลางเมืองที่ตราตรึง ชาวขอนแก่ น และเหล่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ด้ ว ย สโลแกนร้าน “U Bar is Your Bar” นอกจาก แสงสีเสียงที่ดึงดูดให้ร้านแน่นขนัดแล้ว ยัง อิ่ ม เอมไปด้ ว ยดนตรี จ ากเหล่ า ดี เ จ และ คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ที่สลับสับเปลี่ยน มาให้ความบันเทิง ที่เติมเต็มสีสันความสนุก ในค่ำคืนจนสุดเหวี่ยง

Location Near Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Pracha Samran Road, Nai Mueang Subdistrict, Mueang District. Opening hours: Daily from 08.00 P.M. to 02.00 A.M. Tel. 043 320 434

ทีต่ ง้ั ใกล้กบั โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คดิ ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 20.00-02.00 น. โทร. 043 320 434

27


K HON K A EN

Coffee & BA K ERY กลมกล่อมและหอมกรุ่น รสละมุนที่ชวนละเมียด Full-flavoured, fragrant coffee and bakery to satisfy your palette

28


K HON K A EN

The owner simply started as a person with a sweet tooth and became a skilled baker by self-training from online sources. Cakes at Cake @ Home are homemade using high-quality ingredients and sold at her own housecum-bakery. Despite its hidden location deep in the soi, Cake @ Home is always frequented by regulars as well as new faces alike. Location Piman Thani Village, Soi 19, Klang Mueang Road, Mueang District. Opening hours: Tuesday through Sunday, from 02.00 P.M. to 08.00 P.M. Tel. 091 060 5188

‹‹ CA K E @ H O M E

จากความชอบทานสู่ ก ารฝึ ก ฝนทำเบเกอรี่ ด้ ว ยตนเองจากอิ น เทอร์ เ น็ ต เค้ ก ทำจาก วัตถุดิบชั้นดีในสูตรโฮมเมด ถึงแม้ว่าร้านซึ่ง หยิบบ้านตั วเองมาทำนี้จะอยู่ไกลแถมซ่อน ตั ว ในซอยลึ ก แต่ ค วามอร่ อ ยก็ ท ำให้ ทุ ก คน ตามชิมไม่ขาดสาย ทีต่ งั้ หมูบ่ า้ นพิมานธานี ซอย 19 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 14.0020.00 น. โทร. 091 060 5188 29


K HON K A EN

G ROW U P CA FÉ

บาริ ส ต้ า ฝี มื อ เยี่ ย มนั้ น เคยผ่ า นการฝึ ก ปรื อ จากซิดนีย์ ออสเตรเลีย เมล็ดกาแฟคัดสรร จากทั่วโลกรวมถึงแหล่งปลูกเฉพาะทางตอน เหนือของไทยที่มีสายพันธุ์ Typica ผสมอยู่ แถมยังไม่แยกผล peaberry ออก ทำให้ได้ กาแฟอันมีเอกลักษณ์ ที่ตั้ง โซนด้านหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซอยเกษียรสินธุ์ ถนนมิตรภาพ เปิดทุกวัน เวลา 11.30-22.00 น. โทร. 080 897 8383

Masterly baristas here are packed with experience from Sydney, Australia. Grow Up Café offers a selection of worldwide coffee beans along with ones from a local plantation in the North of Thailand where Typica coffee beans are grown among other species. The fact that peaberries were mixed together with the beans is the secret to the café’s distinctively superior flavour. Location The zone behind Khon Kaen University, Soi Kasian Sin, Mittraphap Road. Opening hours: Daily from 11.30 A.M to 10.00 P.M. Tel. 080 897 8383 30


K HON K A EN

BIKE ON THE BE AR

คาเฟ่ อ ารมณ์ ศิ ล ป์ ที่ ห ยิ บ ลายเส้ น ของหมี ตัวใหญ่กับจักรยานมาเล่าเรื่องราวได้อย่างมี เสน่ห์ ด้านในตกแต่งสไตล์ Modern Industrial สุดเท่ เมนูเด่นนั้นเป็นเครื่องดื่มสูตรเย็นที่เสิร์ฟ มาในขวดแก้วหลากลายหมีน่ารัก แนะนำให้ ลอง signature อย่าง Bear on Ice บลูโซดาปัน่ ลอยหน้าด้วยไอศกรีมมะนาว หรือ Caffe Bear Float กาแฟเย็นจากเมล็ดคั่วพิเศษ ที่ตั้ง อดุลยาราม ซอย 2 (ใกล้กับบึงหนองแวง ย่านกังสดาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น) เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น.

This art-inspired venue presents its animated-style lined f igures of a ‘Big Bear & a Bicycle’ in a cute and charming way. Customers can take delight in its chic ‘Modern Industrial’ interior décor. Menu highlights are cool drinks served in glass bottles with a screen of the bear. Don’t miss their signature drinks such as ‘Bear on Ice’ – a blended Blue Soda floated with lime-flavoured ice cream, and ‘Caffe Bear Float’ made from a special coffee blend. Location Adunlayaram Soi 2 (near Bueng Nong Waeng, Kangsadan area, Khon Kaen Univeristy). Opening hours: Daily from 10.00 A.M. to 10.00 P.M. 31


K HON K A EN

Markoff is strikingly decorated in a loft style with eye-catching beautiful pinewood from Finland. The aroma of coffee drifting through this venue comes from global coffee beans which are lightly roasted and blended in its own recipe until the rich and smooth taste is achieved. Also available here is the special coffee made through Syphon, a world’s favourite coffee making method that creates a heavenly light-flavoured coffee. Location Mahawitthayalai Road (Kangsadan area, K hon K aen University), Mueang District. Opening hours: Daily from 07.00 A.M. to 11.00 P.M. Tel. 090 024 2699

M A R KO FF

ตกแต่งเท่ๆ ในสไตล์ลอฟต์ที่แซมด้วยไม้สน จากฟินแลนด์สวยสะดุดตา ความหอมกรุน่ นัน้ มาจากเมล็ดกาแฟจากทั่วโลกซึ่งจะสั่งคั่วและ เบลนด์ในสูตรเฉพาะตัวแบบคั่วอ่อนอันเป็น เอกลั ก ษณ์ ที่ ใ ห้ ร สชาติ ก ลมกล่ อ มนุ่ ม ละมุ น นอกจากนั้นที่นี่ยังมีเครื่องชงแบบ Syphon อันเป็นวิธดี งั้ เดิมทีน่ ยิ มทัว่ โลกซึง่ จะให้รสกาแฟ ที่อ่อนเบาบางที่สุด ใกล้เคียงกับรสของชา ที่ตั้ง ถนนมหาวิทยาลัย (ย่านกังสดาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น) อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 07.00-23.00 น. โทร. 090 024 2699 32


U DON THA N I

อุดรธานี UDON THANI

บ้านเชียงเป็นหนึ่งในแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ ที่สุดของโลก พ.ศ. 2428 พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้แม่ทัพ ฝ่ายใต้เข้าปราบปรามกบฏฮ่อจนสงบ จาก กรณีพิพาท ร.ศ. 122 ของไทยกับฝรั่งเศสนั้น ไทยต้ อ งสละดิ น แดนส่ ว นหนึ่ ง ให้ ฝ รั่ ง เศส กองทัพที่ประจำอยู่ที่เมืองหนองคายถอยร่น จากชายแดน เพื่อตั้งชัยภูมิใหม่ซึ่งก็คือบริเวณ หนองนาเกลือ หรือหนองประจักษ์ฯ ในปัจจุบนั ต่อมาในปี พ.ศ. 2450 รัชกาลที่ 5 จึงได้มี พระบรมราชโองการจัดตั้งเมืองอุดรธานีขึ้น ณ บ้านหมากแข้ง อยู่ในเขตปกครองของมณฑล อุ ด รธานี อั น เป็ น ที่ ม าของจั ง หวั ด อุ ด รธานี จนถึงปัจจุบัน

Ban Chiang was one of the world’s most ancient civilizations. In 1885, King Rama V royally appointed the Southern Army Commander to suppress rebellions in the Haw Wars. However, Thailand had to cede a part of the land to France as a result of the Franco-Siamese War in 1893. The Thai Army based in Nong Khai then retreated back from the border to reestablish the army at the current Nong Prachak area. In 1907, King Rama V royally established the city of Udon Thani at Ban Mak Khaeng within the territory of Udon Thani Council, and the city later became Udon Thani Province as we know today. 36


U DON THA N I

VISIT

By car From Bangkok, travel north, take Phahonyothin Road (Highway No. 1) until reaching the Saraburi town proper. Enter Mittraphap Raod (Highway No. 2) and continue driving through Nakhon Ratchasima and Khon Kaen Provinces to Udon Thani. By train Daily service is available. Check for train schedules at the State Railway of Thailand, Call Centre 1690 www.railway.co.th. By plane Flights are operated by several airlines. The flight time from Bangkok to Udon Thani is approximately 1 hour 5 minutes. Thai Airways Tel. 02 356 1111 www.thaiairways.com Bangkok Airways Tel. 1711, 02 270 6699 www.bangkokair.com Air Asia Tel. 02 515 9999 www.airasia.com Nok Air Tel. 1328 www.nokair.com

รถยนต์ ขับจากกรุงเทพฯ ขึน้ ไปทางตอนเหนือ โดยใช้ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) จนถึงตัวเมืองสระบุรี ต่อจากนั้นให้เลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ขับเรื่อยมาผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น จนถึง อุดรธานี รถไฟ มีให้บริการทุกวัน สอบถามตารางรถไฟ ได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย Call Centre 1690 www.railway.co.th เครื่องบิน มใี ห้บริการหลายบริษทั โดยใช้เวลา เดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1 ชัว่ โมง 5 นาที การบินไทย โทร. 02 356 1111 www.thaiairways.com บางกอกแอร์เวย์ส โทร. 1711, 02 270 6699 www.bangkokair.com แอร์เอเชีย โทร. 02 515 9999 www.airasia.com นกแอร์ โทร. 1328 www.nokair.com

37


U DON THA N I

T r aditions & Festiva l s

งานมรดกโลกบ้ า นเชี ย ง จั ด ขึ้ น ราวต้ น กุมภาพันธ์ของทุกปีทต่ี ำบลบ้านเชียง และบริเวณ ทุง่ ศรีเมือง ภายในงานพรัง่ พร้อมด้วยขบวนแห่ วิจติ รตระการตา การแสดงศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้าน รวมถึงการออกร้านสินค้าท้องถิ่น งานนมัสการพระพุทธบาทบัวบก จัดขึ้นใน วันขึน้ 13-15 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี ณ วัดพระพุทธ บาทบัวบก เชิงเขาภูพาน อำเภอบ้านผือ ชาวบ้าน จะร่วมกันเดินเท้าขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธ บาทตามความเชื่อความศรัทธา งานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน จัดเป็นประจำ ทุกปีในวันขึน้ 15 ค่ำและแรม 1 ค่ำของเดือน 6 ณ บริเวณหนองศรีเจริญ ต.บ้านธาตุ เป็นการ บวงสรวง และอัญเชิญดวงวิญญาณของพระ ศรีธาตุ ผู้เป็นเจ้าเมือง และม้าคู่บารมี มาเล่น ในงานบุญบั้งไฟ งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี จัดขึ้นทุกช่วงออกพรรษา ของทุกปี

Ban Chiang World Heritage Fair held in early February to carry on the culture as well as celebrate this archaeological site which dates back some 5,000 years ago. The fair takes place at Thuang Si Mueang Park in Ban Chiang Subdistrict. Phra Phutthabhat Bua Bok Worship Fair held on the 13th to 15th of the waxing moon in the 4th lunar month, at the Phra Phutthabhat Bua Bok Temple that is located at the foot of Phu Phan Hill, Ban Phue District. Bun Bang Fai Lan Merit-Making Festival held on the 15th of the waxing moon, and the 1st of the waning moon in the 6th lunar moon, at Nong Si Charoen, Ban That. Long Boat Racing for the K ing’s Cup held at each end of the Buddhist Lent. 38


U DON THA N I

D I D you know?

สกายแล็บ หรือฉายา ตุ๊กตุ๊กอีสาน ต้นกำเนิดอยู่ที่อุดรฯ นี่เอง ได้ถกู ประดิษฐ์ขนึ้ ในปี 2519 เป็นพาหนะทีผ่ สมผสานเครือ่ งยนต์ มอเตอร์ไซค์มาใส่สามล้อถีบ เป็นรถยอดนิยมในอุดรธานี และ แพร่หลายไปทั่วประเทศไทย ที่ชาวอุดรฯ เรียกขานกันก็มาจาก ความบังเอิญของข่าวดังในยุคนั้น ที่อเมริกาได้ส่งห้องทดลอง ลอยฟ้าซึ่งเรียกว่า Skylab ขึ้นสู่อวกาศ หนองประจักษ์ฯ หรือสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม เป็นสถานทีพ่ กั ผ่อน มีลกั ษณะหนองน้ำขนาบบนพืน้ ทีก่ ว่า 315 ไร่ พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระพุทธรูปหินอ่อน ปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระยาวกว่า 20 เมตร ประดิษฐานอยู่ ณ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง

Skylab or the Tuk Tuk of Isan by its nickname, originated in Udon in 1976, it is a vehicle invented by combining a simple tricycle with a motorcycle engine. A Skylab is the popular vehicle in Udon Thani and has become widespread throughout the country as well as in other countries. The nickname Skylab became accidently popular when the United States launched the space station named Skylab. Nong Prachak or Nong Prachak Sinlapakhom Public Park is a recreational area, situated on an area of over 315 rai. Phra Phuttha Saiyat Lokkanat Satsada Maha Muni is the biggest marble reclining Buddha in the world, and created in applied Thai Rattanakosin architecture with a body more than 20 metres long, located at Pa Phu Kon Temple, Na Yung District. 39


CULTURE page 40

ARTS page 44

EAT I NG OU T page 46


DR I N K s page 54

C OF F EE & BA K ERY page 58


U DON THA N I

cultur e สัมผัสศิลปวัฒนธรรม แลวิถีถิ่นอีสาน ในดินแดนแห่งความรุ่งเรืองของอารยธรรมโบราณ Experience the arts and culture of Isan in the ancient civilized land.

42


U DON THA N I

BA N C H I A N G N AT I O N A L M U S EU M

‹‹

Ban Chiang is an area where habitation has been shown dating back around 5,000 years. From excavations, several skeletons and antiques were unearthed, especially Metal Age potteries, which are beautiful, artistic and unique in their shapes and designs. The potteries discovered at Ban Chiang have belonged to three periods, spanning an age from 1,800 to 5,600 years. The excavation site at Pho Si Temple is recognized as the first archeological site discovered in Thailand. Ban Chiang excavation was registered as a world heritage site in 1992 by UNESCO.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง

บ้านเชียงนั้นเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณอัน ทรงคุณค่าซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 5,000 ปี ที่นี่ ขุ ด ค้ น พบโครงกระดู ก และวั ต ถุ โ บราณมาก มายโดยเฉพาะเครือ่ งปัน้ ดินเผาในยุคโลหะอัน มีเอกลักษณ์ที่รูปทรงและการเขียนลวดลายที่ งดงามอย่างมีศลิ ปะ ภาชนะเครือ่ งปัน้ ดินเผาที่ ขุดพบที่นี่แบ่งเป็น 3 ยุค ที่มีอายุตั้งแต่ 1,8005,600 ปี โดยแหล่งขุดค้น ณ วัดโพธิ์ศรียังถือ เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดทางแหล่งโบราณคดีแห่ง แรกของไทยอีกด้วย บ้านเชียงนัน้ ยังได้รบั การ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2535 จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) อีกด้วย

Location Ban Chiang, Nong Han District. Opening hours: Tuesday through Sunday from 09.00 A.M. to 04.00 P.M. Closed on Monday and public holidays. Tel. 042 208 340

ทีต่ งั้ บ้านเชียง อำเภอหนองหาน เปิดวันอังคารอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. หยุดวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร. 042 208 340 43


U DON THA N I

ผ้าหมี่ขิด บ้านนาข่า หนึ่งท่อนในคำขวัญจังหวัดอุดรธานีนั้นก็คือ “ธานี ผ้ า หมี่ ขิ ด ” ซึ่ ง สะท้ อ นการเป็ น เมื อ งที่ มี หั ต ถศิ ล ป์ ท างด้ า นการทอผ้ า ไหมลายขิ ด อันประณีตและงดงาม ซึ่งการทอแบบนี้คล้าย การปักดอกหรือทอผ้าดอกที่ชาวอีสานเรียก กันว่าการทอผ้าเก็บขิด โดยลวดลายนั้นจะมี ความมันวาว นูน สวยงามมีเอกลักษณ์ อันเป็น ภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ ทีส่ บื ทอดกันมาช้านาน โดย ผ้าหมี่ขิดที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของ จังหวัดอุดรฯ นัน้ ก็คอื หมีข่ ดิ ทีบ่ า้ นนาข่านัน่ เอง ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ชาวบ้ า นยั ง คงอนุ รั ก ษ์ ก ารทอผ้ า อันประณีตงดงามและมีฝีมือนี้ไว้เป็นอย่างดี อีกด้วย

P H A M I K H I T, BA N NA KHA

ที่ตั้ง บ้านนาข่า อำเภอเมือง โทร. 085 013 1060, 087 230 0300

One clause of Udon Thani’s provincial motto is “Thani Pha Mi Khit”, which symbolizes the city of beautiful and delicate hand-woven textiles. This style of weaving is similar to the embroidery work or brocade weaving called Kan Tho Pha Kep Khit. The pattern is shiny, raised and uniquely beautiful reflecting the local wisdom passed down through generations. The most famous and unique Mi Khit Fabric of Udon Thani Province is Mi Khit in Ban Na Kha, and people here still continue with this delicate and beautiful hand weaving. Location Ban Na Kha, Mueang District. Tel. 085 013 1060, 087 230 0300 44


U DON THA N I

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี ภายในเป็นสถาปัตยกรรมจีนประยุกต์ รายล้อม สระและการจัดสวนจีนที่เรียงรายไปด้วยไม้ มงคลหลากพันธุ์อันสวยงาม โดยรอบมีประติ มากรรมหินทรายนูนต่ำ อันเป็นสวนคุณธรรม พันปี 24 กตัญญูที่แสดงหลักปรัชญาคำสอน ของจีนโบราณ นอกจากนั้นสิ่งที่น่าสนใจอีก อย่างก็คือ พิพิธภัณฑ์คุณธรรมที่ภายในจัด แสดงเรื่ อ งราวของชาวไทยเชื้ อ สายจี น ใน อุ ด รธานี อั น มี ป ระวั ติ ย าวนานกว่ า 120 ปี ไปจนถึ ง หลั ก คุ ณ ธรรมของขงจื๊ อ ซึ่ ง จั ด เป็ น นิทรรศการอันทันสมัยและสวยงาม

T hai - C hinese C u ltu r a l C ent E r , U don T hani The magnificent Chinese garden outside featuring a wide variety of beautiful flora is landscaped and designed by a team of renowned garden landscapers. The garden is adorned with bas-reliefs made of sandstone which depict aged-old Chinese philosophy. Another interesting element of the center is the Khunnatham Museum (The Museum of Virtues) which illustrates the timeless virtues preached by legendary Chinese philosopher Confucius, as well as, the generations of people of Chinese descent who have lived in Udon Thani for more than 120 years.

ที่ตั้ง ถนน 39 ศาลเจ้าเนรมิตร อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 09.00-19.00 น. โทร. 042 242 333, 042 242 444

Location 39 San Chao Nera Mit Road, Mueang District. Operating hours: Daily from 9.00 A.M. to 7.00 P.M. Tel. 042 242 333, 042 242 444 45


U DON THA N I

aRTS ความงดงามของงานศิลป์ที่สัมผัสได้ทางสายตา ประสานกับคุณค่าของถ้อยเสียงอันไพเราะที่สัมผัสได้ ทางโสตประสาท The beauty of art is visually integrated with the beauty of music.

46


U DON THA N I

N O N G N A K LU E A G A LL E R I A (N Galleria) This art gallery is named after the original name of Nong Prachak area, and it stands as the first contemporary gallery of Udon Thani. Inside the gallery, there are two sections – the permanent exhibition of the history of Udon Thani, which is chronologically arranged; and, the art displays, a space open to artists from all fields of art to display their works. Location N Galleria, Ban Non Road, (near Nong Prachak), Mueang District. Opening hours: Daily from 07.30 A.M. to 09.30 P.M. Tel. 042 242 653

‹‹

หนองนาเกลือ แกลเลอเรีย (N Galleria)

หยิบชื่อดั้งเดิมของหนองประจักษ์ฯ มาตั้งเป็น ชื่ อ หอศิ ล ป์ ร่ ว มสมั ย แห่ ง แรกของอุ ด รธานี ภายในนั้นแบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็นสองส่วนคือ 1. นิทรรศการถาวรประวัตศิ าสตร์เมืองอุดรธานี ที่จัดแสดงในลักษณะไล่เรียงเวลาได้อย่างดี เยี่ยม 2. พื้นที่แสดงงานศิลป์ ที่เปิดอิสระให้ กับศิลปินทุกประเภทไม่จำกัดแขนง ทุกเพศ และทุกวัย ที่ตั้ง N Galleria ถนนบ้านโนน (ริมหนองประจักษ์ฯ) อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 07.30-21.30 น. โทร. 042 242 653 47


U DON THA N I

E ATING OUT หลากสำรับตำรับดั้งเดิม กับหลายบรรยากาศที่ชวนเพลิดเพลิน A variety of authentic and exquisite delights to be enjoyed in a pleasurable atmosphere

48


U DON THA N I

C O FFE E PAT E The well-known breakfast recipe of Udon is integrated with recipes from Laos, Vietnam, Thailand and China . Absolutely, the famous menu item we are talking about is pate and French baguette stuffed with liver paste mixed with Vietnamese pork sausage deliciously cooked in Thai style. The menu item you can’t miss out on is Chinese Tea Mushroom Boiled Rice, the special recipe that the owner received from his brother in China. Another highlight not to be missed is fragrant and crispy shreds of special mushroom imported from China.

‹‹

Location Tamruat Road, Mueang District. Opening hours: Daily from 06.30 A.M. to 05.00 P.M. Closed on Sunday. Tel. 042 241 991

คอฟฟี่ ปัตเต้

ตำรับอาหารเช้าอันโด่งดังแห่งอุดรฯ ทีผ่ สมผสาน ระหว่างตำรับลาว เวียดนาม ไทย และจีน เมนูขึ้นชื่อแน่นอนว่าต้องเป็นปัตเต้กับขนมปัง ฝรั่ ง เศสไส้ ตั บ บดผสมหมู ย อที่ ป รุ ง รสอร่ อ ย สไตล์ ไ ทย แต่ ที่ ห้ า มพลาดนั้ น ก็ คื อ ข้ า วต้ ม เห็ดชาจีน โดยได้สูตรมาจากพี่ชายที่เมืองจีน มีจุดเด่นตรงเห็ดเส้นเล็กกรุบกรอบมีกลิ่นหอม ซึ่งนำเข้าจากเมืองจีน ที่ตั้ง ถนนตำรวจ อำเภอมือง เปิดทุกวัน เวลา 06.30-17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ โทร. 042 241 991 49


U DON THA N I

กินลมชมวิว ร้านอาหารดั้งเดิมบนพื้นที่เก่าแก่ ในกลิ่นอาย โมเดิร์นซึ่งผสานเสน่ห์พื้นบ้าน ด้านเมนูอร่อย นั้นเป็นสูตรโฮมเมด ดีต่อสุขภาพด้วยการปรุง ที่ไม่ใส่ผงชูรสและใช้ผักออร์แกนิก แนะนำให้ ลองฉู่ฉี่หมูสับ และหมูตุ๋นราดข้าวที่อร่อยใน ตำรับเฉพาะตัว ทีต่ ง้ั N Galleria ถนนบ้านโนน (ริมหนองประจักษ์ฯ) อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 07.30-21.30 น. โทร. 042 242 653

K I N LO M C H O M V I E W This well-known restaurant is located in an old area of town, mixed with the charm of a traditional Thai house. The food here is hygienic and healthy, and is cooked from organic vegetables w ithout monosodium glutamate. Recommended dishes are uniquely delicious curry fried minced pork with coconut milk and chili paste (Chuchi Mu Sap), and steamed rice topped with steamed pork. Location N Galleria, Ban Non Road, near of Nong Prachak, Mueang District. Opening hours: Daily from 07.30 A.M. to 09.30 P.M. Tel. 042 242 653 50


U DON THA N I

วีที แหนมเนือง ตำรั บ เวี ย ดนามอั น โด่ ง ดั ง และแสนอร่ อ ยนี้ มาจากรสมือชาวเวียดนามดั้งเดิมที่ถ่ายทอด สู่รุ่นลูกและเปิดกิจการจนมีชื่อเสียงมานาน เกือบยีส่ บิ ปี ด้วยวัตถุดบิ ทีส่ ดใหม่เสมอ คัดสรร คุณภาพชั้นเยี่ยม จึงทำให้อาหารเวียดนามที่ นีอ่ ร่อยถูกปากจนได้รบั การยกย่อง โดยเฉพาะ เมนูห้ามพลาดที่เป็นชื่อเดียวกับชื่อร้านอย่าง แหนมเนืองในสูตรอร่อยเฉพาะตัว ที่ตั้ง ถนนโพธิ์ศรี (หลังวัดโพธิสมภรณ์) ตำบล หมากแข้ง อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 06.0020.30 น. โทร. 042 347 111, 042 348 740-2 www.vtnamnueng.net

V.T. N A E M N U E A N G (Vietnamese Summer Rolls) The popular and delicious Vietnamese recipe from the original Vietnamese chef is carried on into a younger generation. The restaurant has been in operation for nearly twenty years. The raw ingredients are fresh, and of high quality, which makes the Vietnamese food here delicious and renowned far and wide. The special menu item you must try shares the same name as that of the restaurant, the unique Naem Nueang. Location Pho Si Road (behind Pho Thi Som Phon Temple), Mak Khaeng Subdistrict, Mueang District. Opening hours: Daily from 06.00 A.M. to 08.30 P.M. Tel. 042 347 111, 042 348 740-2 www.vtnamnueng.net 51


U DON THA N I

ครัวคุณนิด

ร้านอาหารอีสานตำรับพื้นเมืองแท้ๆ ที่โด่งดัง มีชื่อเสียงในรสมืออันแสนอร่อยมากว่า 20 ปี แต่ที่ห้ามพลาดก็คือ ส้มตำครกอร่อยของที่นี่ หรือเมนูแปลกชวนลองอย่างพิซซ่าหน้าแมลง รวมไปถึงเมนูปลาต่างๆ ที่จับปลาแม่น้ำโขง สดใหม่ เนื้อแน่น อร่อย มาปรุงรส ทีต่ ง้ั ถนนอดุลยเดช ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. หยุดทุกวันที่ 20 ของเดือน โทร. 042 246 128

ข้าวเปียก

กวยจั๊บเวียดนาม หรือข้าวเปียกตามภาษา ท้องถิน่ ร้านข้าวเปียกเป็นร้านเก่าแก่กว่า 35 ปี เสิรฟ์ ความอร่อยของเมนูขา้ วเปียกด้วยซุปสูตร ต้นตำรับทีเ่ คีย่ วมาอย่างเข้มข้น ราดบนเส้นสด หนานุ่ม ปรุงรสตำรับเวียดนาม

KHUN NIT KITCHEN This authentic native Isan restaurant has been famous for its delicious cooking style for more than 20 years. Do not miss out on tasty papaya salad (Somtam) or unusual inviting menu items such as pizza with insect toppings (a local delicacy), as well as, several dishes cooked from fresh and firmtextured fish from Mekong River.

ที่ตั้ง ถนนศรีสุข ซอย 1 ใกล้กับโรงเรียนบ้าน หมากแข้ง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 05.30-18.00 น. โทร. 042 244 138, 081 739 2247

Location Adulyadej Road, Mak Khaeng Subdistrict, Mueang District. Opening hours: Daily from 10.00 A.M. to 10.00 P.M. Closed on the 20th of each month. Tel. 042 246 128

KHAO PIAK ‘Khao Piak’ is how the locals here call the tasty Vietnamese Rice Noodle Soup, and this restaurant specialising in ‘Khao Piak’ is an old restaurant dating back more than 35 years. The restaurant serves delicious, richly-boiled soup topped on thick, soft noodles uniquely cooked in Vietnamese style. Location Si Suk Road, Soi 1, near Ban Mak Khaeng School, Mueang District. Opening hours: Daily from 05.30 A.M. to 06.00 P.M. Tel. 042 244 138, 081 739 2247 52


U DON THA N I

THE MAKINI PUB A N D R E S TAU R A N T

ร้านอาหารในบรรยากาศเป็นกันเอง กับอาหาร อร่อยหลากเมนูน่าล้ิมลอง อย่างกระทิงลุยทุ่ง คอหมู ท อดเกลื อ นารี จํ า ศี ล เนื้ อ จระเข้ ผั ด พริกไทยดํา ปลานิลมังกร ปูสะดิ้ง และเห็ดฮีโร่ เป็นต้น เคล้ากับเสียงดนตรเีพราะๆ ที่บรรเลง คลอไปกับการดืม่ ด่าํ เครือ่ งดืม่ ร่อยในสูตรต่างๆ ที่ตั้ง ถนนอุดรธานี-สกลนคร ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 17.00-24.00 น. โทร. 081 799 9543, 081 257 1252

A good place to enjoy friendly atmosphere along with a variety of inviting menu items, such as Krathing Lui Thung, Shoulder Pork Fried in Salt, Fried Crocodile Meat with Black Pepper, Nin Mangkon Fish, Pu Sa Ding, and Hero Mushroom and other tempting and unusual dishes. The Makini Pub and Restaurant presents beautiful mu- sic that you can enjoy while drinking deep a variety of tasty beverages. Location Udon Thani- Sakon Nakho Road, Nong Bua Subdistrict, Mueang District. Opening hours: Daily from 05.00 P.M. to 12.00 A.M. Tel. 081 799 9543, 081 257 1252 53


U DON THA N I

P I C C O L A RO M A C H AT E AU

ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งเมืองอุดรฯ รสชาติ ตามแบบฉบับซิซิเลียนทางตอนใต้ของอิตาลี ตำรับโฮมเมดทีล่ งมือทำเองแบบสดใหม่ทกุ วัน แนะนำให้ลิ้มลองสปาเกตตี ที่ทำเส้นสดใหม่ ทุกวัน ราดด้วยซอสสูตรพิเศษ, ราวิโอลี ที่นวด แป้งได้เนียนนุ่มสอดไส้ผักขม ชีส และเนื้อไก่ ราดซอสสูตรเฉพาะตัว และพิซซ่าอบเตาถ่าน หลากหน้ า ในตำรั บ ดั้ ง เดิ ม ชวนให้ ห อมกลิ่ น ถ่านไม้อ่อนๆ ที่ตั้ง หน้าวัดโสมนัสสันตยาราม ซอยค่ายเสนีย์ พิ ทั ก ษ์ ช น ถนนนิ ต โย (อุ ด รธานี - สกลนคร) เปิดทุกวัน เวลา 17.00-22.00 น. โทร. 042 322 970, 087 865 2944 www.piccolaromachateauudonthani.com

This Italian restaurant of Udon offers the original taste of southern Sicily. The restaurant is famous for its home-cooked style dishes. One recommended dish is Spaghetti cooked from Spaghetti noodles freshly made daily, Ravioli made from tender threshed flour stuffed with spinach, cheese, and chicken topped with a special sauce, or a really tasty pizza baked in a charcoal oven with a choice of several toppings, cooked and baked in an original recipe bringing you the mild taste of charcoal. Location In front of Sommanat Santa Ya Ram Temple, Soi K hai Seni Phithak Chon, Nit Yo Road (Udon Thani-Sakon Nakhon). Opening hours: Daily from 05.00 P.M. to 10.00 A.M. Tel. 042 322 970, 087 865 2944, www.piccolaromachateauudonthani.com 54


U DON THA N I

SWEET GARDEN CAFE & RESTAURANT

เสน่ ห์ ข องร้ า นนี้ เ ริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารตกแต่ ง ร้ า นที่ สวยน่านั่ง ในกลิ่นอายคาเฟ่หรูหราน่ารักแบบ ฝั่งยุโรป แนะนำให้ลองแกงส้มรสเด็ดที่น้ำข้น อร่ อ ยชวนให้ ย กซดจนหยดสุ ด ท้ า ย หรื อ signature เมนูขนมหวานกับมูสข้าวเหนียว มะม่วง ที่เสิร์ฟมูสมะพร้าวหวานมันในสูตร เฉพาะตัว ทานกับข้าวเหนียวดำและมะม่วงสุก หวานหอม แซมด้วยไอศกรีมเนื้อมะม่วงแท้ ตำรับโฮมเมดแสนอร่อย ทีต่ งั้ ศูนย์การค้ายูดที าวน์ ซอย 1 ถนนทองใหญ่ อำเภอเมือง เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.0022.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.3022.30 น. โทร. 042 246 160

The charm of this restaurant begins with beautiful and inviting decoration offering welcoming and attractive western café style. Recommended menu items are rich and delicious hot and sour, fish and vegetable soup that you will enjoy until the last drop, as well the signature dessert dish, which is Sticky Rice and Mango Mousse uniquely cooked in rich and sweet coconut milk, served with black sticky rice and sweet ripe mango added with authentic, delicious, homemade mango ice-cream. Location U.D. Town Commercial Center, Soi 1, Thong Yai Road, Mueang District Opening hours: Daily. Monday through Friday from 11.00 A.M. to 10.00 P.M. and Saturday through Sunday from 10.30 A.M. to 10.30 P.M. Tel. 042 246 160 55


U DON THA N I

dr inks อุดรธานีกับราตรีที่เปี่ยมไปด้วย ความสุขสันต์ Udon Thani offers nights completely filled with happiness.

56


U DON THA N I

This well-known wine bar in Isan offers an inviting ‘chill’ environment. The inviting place is decorated in a classic modern style. Excellent music played by professional musicians performs for your enjoyment. Alongside a variety of beverages, the outstanding identity of the Wine Society is their very own cellar that stores hundreds of fine wine varieties from around the world for you to taste. Good wines fit for delicious dishes such as duck breast salad, which is the signature dish of the restaurant, Sam Thahan Suea is a dish of three kinds of meat, chicken wings fried in fish sauce, pork shoulders roasted in salt, and spicy fried pork salad. A real feast.

‹‹ W I N E S O C I E T Y

ไวน์บาร์ขนึ้ ชือ่ แห่งอีสาน ท่ามกลางบรรยากาศ ชิ ล ล์ น่ า นั่ ง ด้ ว ยการตกแต่ ง ในกลิ่ น อายทั น สมั ย ที่ ผ สานความคลาสสิ ก ได้ อ ย่ า งลงตั ว ขับกล่อมด้วยเสียงเพลงคุณภาพที่มีนักดนตรี ฝี มื อ เยี่ ย มหมุ น เวี ย นกั น มาแสดงสดให้ ช ม นอกจากเครื่ อ งดื่ ม หลากหลายรู ป แบบแล้ ว เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือ ห้องไวน์ที่มี ไวน์คณ ุ ภาพจากทัว่ โลกไว้คอยเสิรฟ์ หลายร้อย ชนิด เหมาะกับการจิบเคล้าเมนูอร่อยอย่าง สลัดอกเป็ด อันเป็น signature ของร้าน และ สามทหารเสือ เมนูรวมของทอดสูตรเด็ดอย่าง ปีกไก่ทอดน้ำปลา คอหมูคั่วเกลือ และลาบ หมูทอด

Location Second floor, the Park zone, Soi 5, U.D. Town Commercial Center, Thong Yai Road, Mueang District. Opening hours: Daily from 05.00 P.M. to 12.00 A.M. Tel. 081 662 7977

ที่ตั้ง ชั้น 2 โซนเดอะพาร์ค ซอย 5 ศูนย์การค้า ยู ดี ท าวน์ ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ ง อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 17.00-24.00 น. โทร. 081 662 7977 57


U DON THA N I

BA R ’ I S TA BR ASSERIE

ร้านน่านั่งชิลล์หลากหลายบรรยากาศตั้งแต่ กลางวั น ยั น กลางคื น ร้ า นนี้ ตกแต่ ง ในโทน สีดำสไตล์โมเดิร์น ภายในร้านเสิร์ฟตั้งแต่เมนู อาหารไทยไปจนถึงอาหารตะวันตก กาแฟ แก้วโปรดทั้งร้อนและเย็นที่ชงด้วยบาริสต้า ฝีมือจัดจ้าน ในยามค่ำคืนจิบเครื่องดื่มเบาๆ นั่งรื่นรมย์ เหมาะกับการสังสรรค์กับเพื่อนฝูง และคนรู้ใจ ทีต่ งั้ ตรงข้ามศูนย์การค้ายูดที าวน์ ถนนทองใหญ่ อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 08.00-24.00 น. โทร. 081 144 9544

This inviting place offers a varied ambience both day and night. The Brasserie is decorated in dark tones in a modern style. The restaurant serves delicious food both Thai and Western styles, along with great coffee, hot or cold made by a skillful Barista. Sipping a light beverage at night in a pleasurable atmosphere, this is a perfect place where you can socialize with friends or meet new ones. Location Opposite U.D. Town Commercial Center, Thong Yai Road, Mueang District. Opening hours: Daily from 08.00 A.M. to 12.00 A.M. Tel. 081 144 9544 58


U DON THA N I

R H Y T H M A N D BA R

ร้านชิลล์ยามราตรีที่สร้างความครึกครื้นด้วย เสียงเพลงจากเหล่าดีเจคุณภาพ ดนตรีหลาก สไตล์จากนักดนตรี ตลอดจนศิลปินทีม่ ชี อื่ เสียง ซึ่งจะหมุนเวียนกันมามอบความสุขทางเสียง เพลงไปพร้อมกับความอร่อยของอาหารและ เครื่องดื่ม ที่จะทำให้ราตรีของคุณมีสีสันแบบ สุดเหวี่ยง ที่ตั้ง โรงแรมนภาลัย ถนนประชารักษา ตำบล หมากแข้ง อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 18.0001.00 น. โทร. 085 696 8695

This place offers real entertainment while you dine with the joyful atmosphere that comes from music played by qualified DJs. A variety of live music is also played by great musicians and artists, who take turns to entertain you along with tasty food and beverages, which will make your night a great night out. Location Napalai Hotel, Pracha Raksa Road, Mak Khaeng Subdistrict, Mueang District. Opening hours: Daily from 06.00 P.M. to 01.00 A.M. Tel. 085 696 8695 59


U DON THA N I

Coffee & BA K ERY แวะเพลินสักพัก แวะพักสักนิด แวะจิบสักหน่อย แวะอร่อยสักครู่ Take time off for enjoyment and rest, sip and taste at Coffee & Bakery.

60


U DON THA N I

Cafe de U.D. is a modern style café in black and white tones smartly decorated with attention to details. It is located in a cluster of old buildings alongside Nong Prachak. The old house was renovated and newly decorated by Khun Panya Bunprakhom, the famed architect who designed the Thai-Chinese Cultural Center, Udon Thani. Coffee beans here are specially selected from the North of Thailand, and are blended with an exclusive recipe. Try the signature ‘Cafe de U.D.’ coffee, a special Latte topped with honey offering a distinctive fragrance. Or try Espresso Jelly, the tantalisingly rich and sweet dessert.

‹‹ CA FE D E U. D.

ร้านกาแฟกลิ่นอายโมเดิร์นในโทนขาวดำที่ ตกแต่งเป็นคาเฟ่ได้เท่ทุกกระเบียดนิ้ว อยู่ใน หมูอ่ าคารดีไซน์เก๋ๆ ริมหนองประจักษ์ฯ ทีห่ ยิบ เอาบ้านเก่ามารีโนเวตพื้นที่ใหม่แซมด้วยการ ออกแบบซึ่ ง ใส่ ค อนเซปต์ เ รื่ อ งราวลงไปใน ทุกรายละเอียดอย่างน่าสนใจ สถาปนิกที่ดูแล คือ คุณปัญญา ปุญประคม ผู้ออกแบบศูนย์ วัฒนธรรมไทย-จีนอุดรธานีนั่นเอง กาแฟที่นี่ คัดสรรเมล็ดพิเศษจากทางภาคเหนือมาเบลนด์ ในสูตรเฉพาะ แนะนำให้ลองซิกเนเจอร์ชอื่ เดียว กับร้านซึง่ เป็นลาเต้สตู รพิเศษราดน้ำผึง้ แท้มรี ส และกลิน่ หอมเฉพาะตัว หรืออาจลองขนมหวาน espresso jelly ที่เข้มข้นหวานมันกำลังดี

Location N Galleria, Ban Non Road (the edge of Nong Prachak), Mueang District. Opening hours: Daily from 07.30 A.M. to 09.30 P.M. Tel. 042 242 653

ที่ตั้ง N Galleria ถนนบ้านโนน (ริมหนองประจักษ์ฯ) อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 07.30-21.30 น. โทร. 042 242 653 61


U DON THA N I

G O O D E V E RY T H I N G

บรรยากาศสบายๆ ของเรือนสีขาวบนเนินเล็กๆ ที่รายล้อมไปด้วยความร่มรื่นนี้ผสานกลิ่นอาย เมดิเตอร์เรเนียนเข้ากับความงดงามอันประณีต ตามแบบ Art & Craft Café ในสไตล์ญี่ปุ่น เอกลักษณ์ที่โดดเด่นนั้นก็คือเบเกอรี่โฮมเมด ในสูตรเฉพาะตัวทีท่ ำมานานหลายสิบปี แนะนำ ให้ลองทิรามิสุ ในสูตรพิเศษของที่นี่ซึ่งทำจาก ไข่สุกอร่อยไม่เหมือนใคร อาจทานกับกาแฟ รสนุ่มของ Illy หรือชาร้อนตำรับญี่ปุ่นอันหอม กรุ่น (ที่นี่มีชาให้เลือกหลายประเภท) อาทิ ชาโซบะ ที่หาทานได้ไม่ง่ายนัก ซึ่งชานี้จะถูก อบใบชาอัดแห้ง ส่งตรงมาจากแหล่งที่ขึ้นชื่อ ของญี่ปุ่นเลยทีเดียว

This charming white house situated on a hill provides a mixed ambience of a relaxing Mediterranean style with shady trees and the beauty of Japanese Art & Craft Café. The café is loaded with charm and beautiful handicrafts. The delicious menus cover both main dishes and desserts. Prominence is also given to the bakery, which offers unique homemade baker y baked by the mother who has had long experience in baking. Another recommended menu item is Tiramisu, baked in a special recipe made from boiled eggs, which is different from any you have tasted. You may try it with Illy coffee or fragrant hot tea (a selection of teas are available here.) such as Soba tea which is not easy to find. This kind of tea is roasted from condensed, preserved dry tea leaves directly imported from Japan.

ที่ตั้ง ริมหนองประจักษ์ฯ ถนนเพาะนิยม อำเภอ เมือง เปิดทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น. โทร. 042 245 544

Location Near Nong Prachak, Pho Niyom Road, Mueang District. Opening hours: Daily from 11.00 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 042 245 544 62


U DON THA N I

บัณฑิตเครื่องเขียน ครั ว เบเกอรี่ เ ล็ ก ๆ หลั ง ร้ า นเครื่ อ งเขี ย นอั น เก่าแก่ เสิรฟ์ ความอร่อยในสูตรโฮมเมดมากว่า 20 ปีแล้ว คัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพอย่าง เช่น แป้งเกรดพรีเมียม, เนยแท้ไม่มี Trans fat สารก่อมะเร็ง, ธัญพืชนานาชนิด, น้ำมัน มะกอกคุณภาพสูง เป็นต้น แนะนำให้ลองชิม เมนูขึ้นชื่อ ขนมปังไส้ฝอยทอง แป้งเนื้อนุ่ม สอดไส้ด้วยฝอยทองสูตรเด็ดรสหวานกำลังดี ไม่มีกลิ่นคาว, ขนมปังโฮลวีตเนื้อนุ่มรสดีที่ทำ จากธัญพืชหลากชนิด หรือ Original Signature ขนมปังปอนด์สูตรอร่อยสอดไส้ด้วยเค้กกาแฟ เนื้อเนียนนุ่มและลูกเกด อันเป็นขนมปังสูตร แรกสุดของร้านตั้งแต่เปิดกิจการ

BA N D I T K H RU E A N G K hian BA K E RY A small bakery situated behind an old stationery shop. At this small bakery, the owner has created his own homemade recipes for more than twenty years. The ingredients are carefully selected, such as premium flour, real butter without Trans fat, a variety of grains and high quality olive oil. The very popular main dish is Khanompang Sai Foithong, the tender bread stuffed, with just the right sweet golden egg yolks is recommended, then the tender whole-wheat bread with various grains, or the Original Signature item, delicious bread loaf stuffed with soft coffee cake and raisins, which has been the first and main bread recipe since the shop was open.

ที่ตั้ง ถนนโพธิ์ศรี อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 10.30-19.00 น. โทร. 042 244 848, 081 708 2424

Location Pho Si Road, Mueang District. Opening hours: Daily from 10.30 A.M. to 07.00 P.M. Tel. 042 244 848, 081 708 2424 63


U DON THA N I

CUP OF JO

หยิ บ เอาคำแสลงอเมริ กั น ที่ พ้ อ งกั บ ชื่ อ เล่ น เจ้าของร้านพอดีมาตั้งเป็นชื่อคาเฟ่ได้อย่าง มีเสน่ห์ทีเดียว คำแสลงที่แปลได้ว่า cup of coffee หรือ cup of love นั้นบ่งบอกความ พิถีพิถันที่จะมอบรสชาติเยี่ยมให้กับลูกค้าได้ เป็นอย่างดี แก้วหอมกรุน่ นัน้ ชงจากเมล็ดกาแฟ แบบคั่วกลางในสูตรเฉพาะตัวจากโรงคั่วคัด คุณภาพฝีมืออันดับต้นๆ ของไทย โดยเบลนด์ เมล็ดกาแฟจากแหล่งปลูกดอยช้างกับแหล่ง ปลูกต่างประเทศเข้าด้วยกัน ซึ่งให้กลิ่นและรส ที่มีเอกลักษณ์ นอกจากนั้นที่นี่ยังเสิร์ฟกาแฟ ดริ ป ด้ ว ยเครื่ อ งและกรรมวิ ธี ต ำรั บ ญี่ ปุ่ น ที่ สามารถสกัดรสชาติและกลิ่นหอมเฉพาะตัว ของกาแฟนั้นๆ ออกมาได้อย่างดีเยี่ยม โดยใช้ เฉพาะเมล็ดกาแฟชนิดพิเศษ Single Origin จากแหล่งปลูกเดียวในแบบคั่วอ่อนเท่านั้น

Named Jo after the American slang for coffee, which sounds similar to the nickname of the owner. The slang, which translates into a ‘cup of coffee’ or a ‘cup of love’ indicates the painstaking care the shop put into its great-tasting menu items. Fragrant coffee here is made from special medium-roasted coffee beans from one of Thailand’s leading coffee roasting plants. Also, finest coffee beans have been sourced from the Doi Chang plantation and overseas plantations to ensure distinctive aroma and taste. Cup of Jo also serves Drip Coffee brewed in an authentic Japanese style to extract the enticing aroma and taste of such coffee beans. Drip Coffee is made from coffee beans of Single Origin with light roasting.

ทีต่ งั้ ศูนย์การค้ายูดที าวน์ ซอย 5 ถนนทองใหญ่ อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 09.00-22.00 น. โทร. 090 595 5789, 085 928 5959

Location U.D. Town Commercial Center, Soi 5, Thong Yai Road, Mueang District. Opening hours: Daily from 09.00 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 090 595 5789, 085 928 5959 64


V-FIV3CV%] 2 0<J > –FQ - <1K2N F2X-:M V 2N ; :YD: Y">K!V:P F ! W8O < " 150W;/=#L UD Town W8O < " 250W;/=#LW&^ 3 1=K ? 8?L&LGR . =2L3O W8O < " 350W;/=#LY="8<L4L?=R " W18GR . =

5=J#K C BN ? 5L;˜GR . =2L3O W# L G"Y="L=4#™8NA==23L1JW4O<3W?1O_ ›œ›  Ÿ¡œŸŸ£¢žD3"™ZE} Ÿ¢ GLL=DN =N :N } Y}%K`3œ›0™B=OG<R2<LXA"0338}L[1W/=L%W1AO 1;™œ›Ÿ››1R3#.1JW4O<3œ››—›››—›››™››4L11R3%d L =JX? A œ››—›››—›››™››4L1“ G ;S ? AK 3 1O_ ž™™  ¡”==;L=6S #K . L= 3L<WB=C*L1AODN3Y="L=W.GJW4DW&^ 3 1=K ? ˜GR . =2L3O Y$3.W?1O_ œ £—¢› —ž¤¤›¤5=J;L-Ÿ˜›˜›[= /K`"G<S 1O_ 0™5=J#KCBN?5L;/™E;LX"G™W;QG"GR.=2L3O #™GR.=2L3O GLL=%R.DS"œŸ%K`3œGLL==A; ¢žE G "“W8Q_ G 8K GLBK <  ¢žE G "šW8Q_ G L=8L-N % < ˜E G "”1O_ .N 3 G<S = JEA L "=G=K4YG3==;DN12Nc &P_"1O_.N3X?JGLL=#J#d L 3G"K 4 D0L4K 3 L=W"N 3 X?JGG3R } L/ G D=L"/ G[5W=N_; GD=L"™™  ¢#JX?AWD=^#5=J;L-;N™<™  ¤X?J#.1JW4O<3GLL=%R./ G[5Y.<W#LG"EG"%R . / G "# L <W"N 3 G"1R 3 L D A 3?L":LCO  L 2==;W3O < ;/L;1O_ W # L G" Y="L=š3N /N4R?GLL=%R. dLE3.:L<Z/ (E;L<GLL=%R .

WC2CM <M < @ :C2J 3 C2Q 2 K<3<M X 9V>P F VC<M : ZFXF-N 2 V7P^ F $ @ ;7J + 2KC.M 4 | |KF!V-] Y24<IV0AZ0;


Ebook SANSIRI CITY GUIDE 2014 UDON THANI – KHON KAEN  
Ebook SANSIRI CITY GUIDE 2014 UDON THANI – KHON KAEN  

UDON THANI – KHON KAEN

Advertisement