Page 1


CHON BU R I

ชลบุรี - ระยอง CHON BURI – RAYONG

ชลบุรีและระยองเป็นสองจังหวัดใหญ่แห่ง ภาคตะวันออกที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยวภายในภูมิภาค เนื่องจากเป็นพื้นที่ อุตสาหกรรม เป็นแหล่งปลูกผลไม้ อีกทัง้ มีความ เป็นธรรมชาติทั้งภาคพื้นดินและท้องน้ำ ด้วย ความพร้อมในการดำเนินชีวิตของสองจังหวัด นี้ จึงส่งผลให้เกิดการรวมตัวเป็นหลายชุมชน ขนาดใหญ่ ทั้ ง ประชากรดั้ ง เดิ ม ที่ เ กิ ด และ เติบใหญ่ในพื้นที่ รวมถึงผู้มาเยือนที่มองเห็น ศักยภาพการเติบโตของจังหวัด และชอบใน ความสมดุลระหว่างภาคอุตสาหกรรม เกษตร กรรม การประมง ธรรมชาติ และการท่องเที่ยว ของสองจังหวัดนี้ ชลบุรีและระยองจึงนับเป็น เมืองใหญ่ทนี่ า่ อยู่ เหมาะแก่การอยูอ่ าศัย และ เอื้อต่อการใช้ชีวิตที่ดีพร้อมรอบด้าน

The Chon Buri and Rayong Provinces are two of the largest in the eastern part of Thailand, acting as a driver for the economy and tourism in the region. Not only are these two provinces host to a large industrial sector, they are also home to amazing biodiversity, both land-based and aquatic. Life in these provinces is centred around these large communities and all they bring to the area. With their growing populations and an increased number of visitors, the balance between industry, agriculture, fisheries, tourism and natural beauty has made Chon Buri and Rayong wonderful places to live, conducive to enjoying the high quality of life. 1


CHON BU R I

ชลบุรี CHON BURI

นับแต่อดีต ชลบุรีคือจังหวัดที่มีความสำคัญ ทางด้านพาณิชย์ โดยเฉพาะทางเรือ ซึง่ ปัจจุบนั ท่าเรือแหลมฉบังซึง่ เป็นท่าเรือน้ำลึกมาตรฐาน สากลยังถูกใช้งานในแง่ของการขนสินค้าทาง น้ำระหว่างประเทศ จะเป็นรองก็เพียงท่าเรือ กรุงเทพฯ เท่านัน้ หากมองในแง่ของการท่องเทีย่ ว ก็ นั บ เป็ น จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ในฐานะเมืองตากอากาศมาช้านาน จวบจน วั น นี้ ชายหาดของจั ง หวั ด ชลบุ รี โ ดยเฉพาะ ชายหาดบางแสนยังเป็นที่นิยม จะเห็นได้ว่า ในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ ชายหาดบางแสน จะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ และจั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย งที่ เ ดิ น ทางมาเยื อ นไม่ ขาดสาย

Historically, Chon Buri Province has been an important hub of commerce, especially in terms of maritime activities. Today, it is host to Laem Chabang Port, a deep-water port of international standard that facilitates trade with other countries, second only to the Port of Bangkok. In terms of tourism, it is one of the most famous provinces in the east of Thailand for relaxing on the beaches on a beautiful day. Its most famous beach destinations include Bang Saen and Pattaya. Each weekend, the beaches are bustling with tourists from Bangkok as well as other nearby provinces. 2


CHON BU R I

VISIT

รถยนต์ กรุงเทพฯ-ชลบุรี สามารถใช้ได้ 3 เส้นทางคือ • ทางหลวงหมายเลข 3 หรื อ เส้ น สุ ขุ ม วิ ท ผ่านจังหวัดสมุทรปราการ แล้วเข้าสู่จังหวัด ชลบุรี • ทางหลวงหมายเลข 34 หรือเส้นบางนาบางปะกง แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 3 เข้าสู่อำเภอเมืองชลบุรี • ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 หรือมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-ชลบุรี (สะดวกที่สุด) g e tting A bout

By Car Bangkok-Chon Buri. There are three routes available. • Highway 3 or Sukhumvit, passing through Samut Prakan Province • Highway 34 or the Bangna-Bang Pakong Expressway, then connect to Highway 3 • Highway 7 or the Motorway from Bangkok-Chon Buri (most convenient route).

การขั บ รถเที่ ย วเองยั ง จั ด เป็ น การเดิ น ทาง ท่องเที่ยวภายในจังหวัดที่สะดวกสบายที่สุด แต่ถ้าอยากลองสัมผัสการคมนาคมภายใน ท้ อ งถิ่ น ในตั ว เมื อ งก็ มี ร ถสองแถว และรถ สามล้อเครือ่ งทีส่ ามารถเหมาไปยังจุดท่องเทีย่ ว ต่างๆ ภายในตัวเมืองและต่างอำเภอได้ Using your personal car to travel throughout the province is the most convenient way of getting about. However for a more local flavour, you can use the province’s system of Song Thaeos (trucks with two rows of seats facing each other in the back). Sam Lors (three wheeled carriages) are available as well and will take you to your destination. 3


CHON BU R I

T ra d itions & Fe stiva l s

งานบางแสนย้อนยุค จำลองบรรยากาศแสน สุขในยุคเก่าก่อน ทัง้ อาหารท้องถิน่ ขนมโบราณ เกมงานวัด และรถคลาสสิกหลากรุ่น จัดขึ้น บริเวณแหลมแท่น ในเดือนกุมภาพันธ์ ประเพณี ก่ อ พระทรายวั น ไหลบางแสน ประเพณีท้องถิ่นอันต่อเนื่องจากวันสงกรานต์ จัดขึ้น ณ ชายหาดบางแสน ในวันที่ 16-17 เมษายน ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีเก่าแก่ของชลบุรี กว่า 100 ปี จัดขึ้นหนึ่งวันก่อนวันออกพรรษา ณ อำเภอบ้านบึง บางแสนไบก์ วี ก งานรวมพลจักรยานยนต์ คลาสสิก บริเวณพื้นที่สันทนาการแหลมแท่น ในเดือนตุลาคม การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ศึกนักตบ บนหาดทรายบางแสน มีนักกีฬาเข้าร่วมจาก หลายประเทศ การแข่งขันมีขน้ึ ในเดือนตุลาคม

Bang Saen Retro Festival Bringing back the atmosphere of the old days, including traditional food and snacks, games and classic cars. The festival is held in the Laem Taen area in February. Wan Lai Bang Saen Songkran Festival Usually held on April 16-17 every year on Bang Saen Beach, this age-old local festival is still kept very much alive today. Buffalo Racing Festival This exciting festival is over 100 years old, and is held the day before the end of the Buddhist Lent in Ban Beung District of Chon Buri. Bang Saen Bike Week This classic bike festival is held at Laem Taen recreation area in October every year. Beach Volleyball Competition Watch talented volleyballers from various countries compete on the beautiful Bang Saen Beach in October. 4


CHON BU R I

D I D you k now?

แจงลอน อาหารท้องถิ่นเมืองชลฯ นิยมทำจากเนื้อปลาอินทรี ทีผ่ สมเครือ่ งแกงชนิดเดียวกับห่อหมก ปัน้ เป็นก้อนกลม เสียบไม้ แล้วนำไปย่างจนสุก ส่งกลิ่นหอม แสนสุ ข คื อ ชื่ อ เรี ย กของบางแสนในอดี ต เนื่ อ งจากตั้ ง อยู่ ในตำบลแสนสุข จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ให้สร้างที่พัก ตากอากาศแห่งแรกขึ้นที่บริเวณชายหาด ใช้ชื่อว่าแสนสำราญ และมีการเปลี่ยนชื่อในภายหลังว่าบางแสน จึงกลายเป็นชื่อ ของชายหาดบางแสนในปัจจุบัน ภาพภูเขาในตราสัญลักษณ์จังหวัดชลบุรี คือเขาสามมุข ที่ตั้งของศาลเจ้าแม่สามมุขอันศักดิ์สิทธิ์ และเจ้าแม่กวนอิม สีขาวองค์ใหญ่ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะ Jaeng Lawn A type of local food from Chon Buri that is made mostly from organic fish mixed with Ho Mok spices, then rolled into a ball, and served after being skewered and grilled. Saen Suk (Happiness) was the name of Bang Saen in the past, as it was located originally in Saen Suk District. At the time, Field Marshal Plaek Phibunsongkhram built the first beach resort on the Bang Saen Beach, named Saen Sumran. Afterwards, it was renamed to Bang Saen, the area’s present-day name. The Mountain Pictured in the Seal of Chon Buri is known as Khao Sam Muk, which sits behind the Sam Muk Shrine of the Ancient Heart and the white statue of the Goddess of Mercy.

5


H IST ORY page 08

NAT U RA L page 12

DI N I NG pa ge 16


C OF F EE & DE SSERT S page 22

AC T I V I T I E S page 26


CHON BU R I

history ประวัติศาสตร์ทิ้งร่องรอยไว้ ในหลายที่ทางในปัจจุบัน ให้ระลึกและเรียนรู้ถึงความรุ่งเรืองในอดีตกาล The interesting past of Chon Buri can still be seen and studied today in many historical spots throughout the city, some of which have been detailed here.

8


CHON BU R I

‹‹

เกาะสีชัง

เกาะสีชังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อ ของชลบุรี แยกตัวจากชายฝัง่ อำเภอศรีราชาไป ไม่ไกล นอกจากจะเป็นเกาะที่งดงาม บวกกับ ความสวยของทะเลอ่าวไทยที่ห้อมล้อม เกาะ แห่งนี้ยังมีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ ของไทย เนือ่ งจากเคยเป็นทีเ่ สด็จประพาสและ เป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 6 ทัง้ พระทีน่ งั่ เรือนพัก ประภาคาร หรือ พระเจดีย์อุโบสถในเขตพระราชวังถูกสร้างขึ้น อย่างสมพระเกียรติกษัตริยแ์ ห่งกรุงรัตนโกสินทร์

KO S I C H A N G (S I C H A N G I S L A N D) Ko Sichang is one of the famous tourist destinations in Chon Buri. Located not far off the coast of Si Racha District, the beauty of the island and the surrounding Gulf of Thailand will impress you. It is home to many historic attractions, and was once the location of the residence of King Rama IV, King Rama V, and King Rama VI. The palace grounds include the King’s throne, a guesthouse, and a temple lighthouse. It was originally built to honour the K ings of the Rattanakosin Era.

การเดินทาง ขึน้ เรือได้ทที่ า่ เรือเกาะลอย อำเภอ ศรีราชา มีเรือไป-กลับทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. สามารถเช่ามอเตอร์ไซค์ หรือ ว่าจ้างรถสกายแล็บเพือ่ เทีย่ วรอบเกาะสีชงั สอบ ถามข้อมูลเพิม่ เติมทีศ่ นู ย์ประชาสัมพันธ์เทศบาล ตำบลเกาะสีชัง โทร. 038 216 141

How to get there You can board a ferry to reach the island at the Ko Loi Pier in Si Racha. Ferries depart and return each hour from 06.00 A.M. to 08.00 P.M. Upon reaching the island, ground transportation can be arranged either by hiring a motorcycle or a Skylab (a large Tuk Tuk). Inquire about making arrangements at the information desk located directly off of the pier in Ko Sichang, Tel. 038 216 141 9


CHON BU R I

เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร

during times of war or duress. She was also able to service cargo aircraft and assisted in preserving the marine environment. Presently, she serves as a historical museum, open to visitors without charge. The frigate’s layout and atmosphere has been preserved completely, and the entire ship is open to visitors. The upper deck is commonly cited as the highlight of the ship.

เรื อ รบขนาดใหญ่ ที่ สุ ด ของกองทั พ เรื อ ไทย นามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว อันหมายถึงผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์จักรี ในอดีตเรือลำนี้มีหน้าที่ในการปกป้องน่านน้ำ ทะเลไทย ทัง้ ในศึกสงคราม ช่วยเหลือผูป้ ระสบ ภัย บรรทุกอากาศยานตลอดจนการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมทางทะเล ปัจจุบันเปลี่ยนหน้าที่ เป็นหลักฐานชิ้นเอกทางประวัติศาสตร์ เปิด ให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในยังคง บรรยากาศของเรือรบไว้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ นักท่องเทีย่ วสามารถเข้าชมได้ทกุ ชัน้ เรือ กระทัง่ ถึงบนดาดฟ้าซึ่งนับเป็นจุดไฮไลต์

Location Juk Samet Port, Sattahip Naval Base in Sattahip District. Open to visitors daily from 09.00 A.M. to 05.00 P.M. Appropriate attire is required. Please refrain from bringing large objects, food, drinks, video cameras and weapons of any k ind on board. Foreig ners are allowed in the area surrounding the ship, but not allowed to board the ship.

ที่ตั้ง ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอ สัตหีบ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น. การเข้าชมต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามนำสัมภาระ ขนาดใหญ่ อาหาร เครื่องดื่ม กล้องถ่ายภาพ เคลือ่ นไหว และอาวุธเข้าไปด้านใน ชาวต่างชาติ เยี่ยมชมได้แต่บริเวณรอบนอกเรือเท่านั้น ไม่ อนุญาตให้เข้าภายในเรือ

HTMS CHAKRI N A RU E B E T FR I G AT E The glorious name of this flagship of the Royal Thai Navy was given by His Majesty the King himself, and the name means “In honour of the Chakri Dynasty”. Her duties include protecting Thailand’s waters, either 10


CHON BU R I

O LD A N G S I L A M A R KE T The old market here displays a strong com mu n it y at mosphere, u n l i ke markets recently built to look old. As such, it is not overcrowded with shops and vendors, but maintains a pleasant atmosphere to browse quality goods. The street is lined with houses of the Ang Sila residents. You’ll find Grandmother’s Snack Store, which sells old-fashioned snacks of a wide variety. They use special recipes that have been handed down for three generations. Also very famous here are many types of quality stone pestles & mortars for sale.

ตลาดเก่าอ่างศิลา

Location Ang Sila Subdistrict, near the Ang Sila Fishermen’s Bridge. Grandmother’s Snack Store: Opening hours: Daily from 10:00 A.M. to 05:00 P.M.

ตลาดเก่ า แห่ ง นี้ มี บ รรยากาศชุ ม ชนอยู่ สู ง มิใช่ตลาดเก่าที่ทำขึ้นใหม่ ฉะนั้นจึงไม่คึกคัก หรือเรียงรายด้วยร้านรวงเท่าไรนัก แต่ก็ใช่ว่า จะร้างไร้ของดี เดินไปตามถนนที่ขนาบด้วย ตึกรามบ้านช่องของชาวอ่างศิลา จะถึงร้าน ขนมคุณยาย เปิดขายขนมโบราณหลายชนิด หนึ่งในนั้นคือขนมเรไรเส้นสี่สี โรยมะพร้าว ขูด ราดกะทิหวานมัน เป็นสูตรเก่าแก่ตกทอด มาถึ ง รุ่ น ที่ ส าม อ่ า งศิ ล ายั ง เป็ น แหล่ ง ผลิ ต ครกหิน ในตลาดก็ขายอยู่หลายเจ้า ทีต่ ง้ั ตำบลอ่างศิลา ใกล้กบั สะพานปลาอ่างศิลา ร้านขนมคุณยาย เปิดทุกวัน เวลา 10.00-17.00 น. 11


CHON BU R I

N atura l ธรรมชาติของเมืองชลฯ มีผู้คนเป็นส่วนหนึ่งในนั้น ทั้งชายหาดทอดยาว สวนสัตว์ หรือโลกใต้น้ำ Among Chon Buri’s natural attractions are a long stretch of a beautiful beach, a wonderful zoo, and an amazing underwater world to explore.

12


CHON BU R I

BA N G SA E N B E AC H Bang Saen Beach runs 5 kilometres long and extends along the beach road. Famous among the locals, Bang Saen Beach is usually frequented by Thai holidaymakers who come to enjoy the water, seaside cycling and a vast variety of delicious fresh seafood for sale. Those who love peace and serenity will especially like Lower Bang Saen Beach or Won Napha Beach, which is quieter and less crowded. The roundabout found at the end of the road can be used as a marker separating the upper and lower parts of Bang Saen Beach.

‹‹

ชายหาดบางแสน

หาดบางแสนมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ทอดตัวขนานไปกับถนนเลียบชายหาด ชายหาด บางแสนสะท้ อ นภาพชี วิ ต ที่ พั ก ตากอากาศ แบบไทยๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็นภาพของ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ล งเล่ น น้ ำ บนหาดมี ใ ห้ เ ช่ า ห่วงยาง มีโต๊ะตั้งกางร่มหลากสี มีจักรยาน ให้เช่า มีอาหารทะเลให้บริการ ส่วนผู้ที่ชอบ ความสงบ หาดบางแสนตอนล่าง หรือหาด วอนนภาเป็ น ตั ว เลื อ กที่ ดี เพราะเงี ย บกว่ า หาดบางแสนตอนบน โดยมีวงเวียนสุดถนน ลงหาดบางแสนเป็นตัวแบ่งระหว่างหาดบางแสน ตอนบนและตอนล่าง 13


CHON BU R I

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เรียนรู้ชีวิตสัตว์นานาชนิดในอาณาจักรแห่ง สั ต ว์ ป่ า สั ม ผั ส ธรรมชาติ สี เ ขี ย ว อี ก ทั้ ง ชม การแสดงความสามารถของสัตว์ รวมทัง้ กิจกรรม ไนต์ซาฟารี ลอบสังเกตพฤติกรรมสัตว์ที่ออก หากินยามค่ำคืน ที่ตั้ง อำเภอศรีราชา เปิดทุกวัน เวลา 08.0018.00 น. โทร. 038 318 444 www.kkopenzoo.com

สวนเสือศรีราชา

Khao Khew Open Zoo Learn more about a variety of animals from this well-preser ved wildlife kingdom, and the natural environment they live in. Be entertained by amazing animal shows and the night safari, where you can secretly observe animals at night.

ด้วยภัยธรรมชาติ และภัยจากน้ำมือมนุษย์ ทำให้เสือโคร่งสายพันธุ์เบลกอลลดจำนวนลง สวนเสือศรีราชาจึงทำการเพาะเลี้ยงเสือโคร่ง พั น ธ์ุ นี้ แ ละจั ด บรรยากาศให้ เ หมาะแก่ ก าร เยี่ยมชมและดูการแสดงเสือ ที่ตั้ง อำเภอศรีราชา เปิดทุกวัน สอบถามรอบ การแสดงได้ที่ โทร. 038 296 556-8 www.tigerzoo.com

Location Si Racha District. Opening hours: Daily from 08.00 A.M. to 06.00 P.M. Tel. 038 318 444 www.kkopenzoo.com

SI RACHA TIGER ZOO Natural disasters and human activity have all had a disastrous effect on Bengal Tiger breeding numbers in the wild. The Bengal Tiger breeding centre was specially designed to resemble a natural living habitat for the tigers, as well as, to provide a suitable atmosphere for tourists to visit these magnificent animals. Location Si Racha District. Opening hours: Daily, inquire about show times by calling 038 296 556-8 www.tigerzoo.com 14


CHON BU R I

พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล

M U S EU M O F M A R I N E B I O LO GY

แม้จะอยู่ในตัวเมืองชลบุรี แต่ก็สามารถดำ ดิ่ ง สู่ ใ ต้ ท้ อ งทะเลลึ ก ได้ โ ดยไม่ เ ปี ย กสั ก นิ ด พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นแหล่ง รวบรวมและจั ด แสดงตั ว อย่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต ใน ทะเล ไม่ ว่ า จะเป็ น พื ช น้ ำ หรื อ สั ต ว์ น้ ำ ด้ ว ย วัตถุประสงค์หลักคือการศึกษาวิจัยและการ เพาะเลี้ ย ง ส่ ว นหนึ่ ง นำมาจั ด แสดงเพื่ อ ให้ ความรูแ้ ก่ผสู้ นใจ ไฮไลต์โลกใต้นำ้ จำลองแห่งนี้ คือตู้กระจกขนาดใหญ่ มองเห็นฝูงปลาแหวก ว่าย ไล่ตง้ั แต่ปลาขนาดเล็กไปจนถึงขนาดมหึมา

Right in the centre of downtown Chon Buri, you can dive into the depths of the sea without getting a drip of water on you. The Museum of Marine Biology is host to a variety of aquatic life, both plants and animals. The main objective of the aquarium is for study and breeding, as well as providing educational information to visitors. The highlight of the museum is a large-scale aquarium where you can see a variety of large and small fish.

ทีต่ ง้ั สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย บูรพา ถนนลงหาดบางแสน เปิดทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.

Location Institute of Marine Science, Burapha University, Bang Saen Road. Opening hours: Daily from 08.30 A.M. to 05.00 P.M. 15


CHON BU R I

Dining ดินแดนแห่งอาหารทะเลขึ้นชื่อ วัตถุดิบสด ส่งตรงจากชายฝั่ง มากมายด้วยร้านเก่าแก่เจ้าดัง ขวัญใจคนเมืองชลฯ Chon Buri is famous for its fresh seafood that is fresh caught from the water and served in old family-style restaurants.

16


CHON BU R I

‹‹

มุมอร่อย

ร้านมุมอร่อยกระจายตัวอยู่หลายสาขา ใกล้ ตั ว เมื อ งชลบุ รี ที่ สุ ด ก็ ต้ อ งเป็ น สาขาศรี ร าชา บรรยากาศดี เพราะตัง้ ติดริมทะเล เหมาะอย่าง ยิง่ สำหรับดินเนอร์มื้อเย็นหรือมื้อค่ำ มุมอร่อย เสิร์ฟซีฟู้ดเต็มรูปแบบ กุ้ง หอย ปู ปลา ทาง ร้านการันตีว่าสดพร้อมเสิร์ฟทุกวัน ฉะนั้นจะ สั่งซีฟู้ดเมนูใดก็แล้วแต่ชอบ แต่ที่ต้องย้ำว่า ห้ามพลาดคือ ส้มตำปูม้า เมนูง่ายๆ บ้านๆ แต่ รสชาติอร่อยสมชื่อร้าน ปูม้าตัวโตสด เนื้อแน่น รสชาติแซบๆ ของส้มตำทำให้ต้องต่ออีกจาน ที่ตั้ง ซอยโรงพยาบาลสมิติเวช อำเภอศรีราชา เปิดทุกวัน เวลา 11.00-24.00 น. โทร. 038 771 555

M O O M A RO I With many branches located throughout Thailand, this one is located close to Chon Buri in the city of Si Racha. Set on the beachside, it is ideal for enjoying a wonderful seafood dinner. The restaurant guarantees that fresh shrimp, oysters, crab and fish will be on the menu every day. Don’t miss the Crab Som Tam Salad. Their tasty dishes are prepared with a homely touch. You won’t be able to stop yourself from ordering more! Location Soi Rong Payaban Samitivej, Si Racha District. Opening hours: Daily from 11.00 A.M. to midnight. Tel. 038 771 555 17


CHON BU R I

เจ๊แอ๊ด ซีฟู้ด

ซีฟู้ดของเจ๊แอ๊ดเรียกว่าเด็ดสุดบรรยาย ด้วย ครอบครัวยังทำการประมง วัตถุดิบจากทะเล จึงถูกส่งตรงมาร้านนี้ก่อนเพื่อน ขอแนะนำ กุ้งแชบ๊วยทอดน้ำปลา ลงกระทะทอดร้อนฉ่า ทั้งเปลือก ราดด้วยน้ำปลาปรุงรสที่ออกเค็ม นิดๆ หวานหน่อยๆ ที่ตั้ง ซอยเจิมจอมพล 22 ถนนเจิมจอมพล อำเภอศรีราชา เปิดทุกวัน เวลา 10.00-21.00 น. โทร. 038 311 036

JAE AED SEAFOOD Jae Aed comes from a family of fishermen, and she gets all her seafood fresh from the source. Make sure to enjoy the wide variety of shrimp dishes, as they are all excellent.

อาหารทะเลวังมุข

ร้านอาหารเจ้าเก่าแก่ อาหารทะเลสด รสชาติ อร่อย ราคาชาวบ้าน เมนูติดอันดับที่ไม่ควร พลาด คือ ฮ่อยจ๊อทะเล กุ้งอบเกลือ ปูไข่ผัด ผงกะหรี่

Location Soi Choem Chomphon 22, Si Racha District. Opening hours: Daily from 10.00 A.M. to 09.00 P.M. Tel. 038 311 036

ที่ตั้ง หน้าศาลเจ้าแม่เขาสามมุข เปิดทุกวัน เวลา 09.00-22.00 น. โทร. 038 748 217-8, 038 191 818-20

WUNG MUK SEAFOOD You will find the fresh seafood and local prices to be a wonderful surprise in this restaurant. Must-have dishes include the Hoi Jo Seafood, the Baked Salt Shrimp, and the Crab Curry. Location In front of the Khao Sam Muk Shrine. Opening hours: Daily from 09.00 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 038 748 217-8, 038 191 818-20 18


CHON BU R I

ดีพร้อม เรียกว่าเป็นร้านคู่บางแสนเลยก็ย่อมได้ เพราะ แขกไปใครมาก็ต้องแวะร้านนี้ และรายไหน รายนั้นต้องเทคะแนนให้กับน้ำพริกไข่ปูทานคู่ ผักสด สูตรของร้านคือต้องใช้ไข่ปูบ้าน โขลก พร้อมกระเทียม พริกขีห้ นูสด ปรุงรสไม่เผ็ดมาก แต่ก็จ้านจัด ตักขึ้นมายังเห็นไข่ปูเป็นก้อนๆ วางใจได้วา่ ให้มาแบบไม่อนั้ จริงๆ จานถัดมาคือ ยำผักกูด ผักชัน้ ดีมากสรรพคุณทางยา ลวกสุก แบบที่ยังคงความกรอบของเนื้อผัก ราดด้วย น้ ำ ยำรสเยี่ ย ม ปิ ด ท้ า ยที่ ห อยนางรมสดมา พร้อมเครื่องเคียงครบชุด พูดได้เพียงสามคำ คือ หอย สด มาก ที่ตั้ง ถนนเลียบชายหาดบางแสน เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-22.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-22.00 น. โทร. 038 381 1622

DEE P RO M A must-visit if you come to Bang Saen. Make sure not to miss out on the Prik Kai Puu Than Kuu Pak Sod. This popular menu item includes a lot of crab roe, garlic and fresh chili, with a healthy serving of spices. Try also the Yum Pak Kood, which includes high quality herbs with medicinal properties. You’ll be raving to your friends at how fresh the oysters were! Location Liab Chai Had Road, Bang Saen. Opening hours: Monday through Friday from 10.00 A.M. to 10.00 P.M. and Saturday through Sunday from 09.00 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 038 381 1622 19


CHON BU R I

K ANG WAN K ITCHEN A hit among locals, this restaurant is well known for serving large dishes of fresh seafood. Open for more than ten years, the menus are packed with tasty delights. The Pla Kapong Tod Gratium with seafood dipping sauce is to die for. Another dish you can’t miss is Spicy preserved ocean crab salad. The restaurant is spacious enough to accommodate large parties with set menus that include a mix of curry, steamed, boiled, and fried dishes. Location Bang Saen Sai 1 Road, Laem Taen. Opening hours: Daily from 10.30 A.M. to 11.00 P.M. Tel. 038 382 843

ครัวกังวาน ร้านฮอตฮิตของคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว เสิร์ฟอาหารทะเลสดไม่น้อยหน้าเจ้าอื่น ทุก เมนูยึดสูตรและรสชาติดั้งเดิม นับตั้งแต่เปิด ร้านมากว่า 10 ปี สองจานหลักที่ชวนชิมคือ ปลากะพงทอดกระเทียม เมื่อจับคู่กับน้ำจิ้ม ซี ฟู้ ด แล้ ว เรี ย กว่ า พี ก ถึ ง ขี ด สุ ด อี ก หนึ่ ง คื อ ยำปูทะเลดอง รสจัดจ้าน ทางร้านยังอำนวย ความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาเป็นกลุ่มใหญ่ โดยการจัดลิสต์เมนูชุดสุดคุ้มไว้ให้เลือก 2 เซต คละกันไปทั้งต้ม ผัด แกง ทอด ทีต่ งั้ ถนนบางแสนสาย 1 แหลมแท่น เปิดทุกวัน เวลา 10.30-23.00 น. โทร. 038 382 843 20


CHON BU R I

JAOW TA L AY K I TC H E N Another restaurant located on the beachside, near the Pla Ang Sila Bridge. It has a lovely atmosphere and serves tasty seafood dishes. Each morning, the restaurant staff collects the seafood needed for their dishes directly from the ocean waters themselves, guaranteeing the quality and freshness of your meal! If you are a seafood lover, you will love the selection of shrimp, oysters, crab, and fish available in each one of your dishes. Locat ion A ng Sila-Bang Saen Road Opening hours: Daily from 10.00 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 081 295 2035

ครัวจ้าวทะเล อีกหนึ่งร้านริมทะเลบรรยากาศเยี่ยม อาหาร รสชาติยอด ทำเลของครัวจ้าวทะเลอยู่ใกล้ สะพานปลาอ่างศิลา ทุกเช้าทางร้านก็จะรีบไป เลือกซีฟู้ดสดๆ ส่งตรงจากน่านน้ำ จึงมั่นใจ ในคุ ณ ภาพของซี ฟู้ ด ของร้ า นนี้ ไ ด้ ใครชอบ ซีฟดู้ ประเภทไหน ไม่วา่ จะกุง้ หอย ปู ปลา จัดมา ในเมนูใด เลือกได้เลยตามชอบ แต่ขอแนะนำ ปลากะพงลุยสวน ครบเครื่องสมุนไพร และกุ้ง กระเบื้องให้ร่วมโต๊ะด้วย ที่ตั้ง ถนนอ่างศิลา-บางแสน เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 081 295 2035 21


CHON BU R I

Coffee & De sserts เมืองชลฯ แอบเก๋ มีร้านกาแฟ ร้านเค้กที่น่ารัก และชวนนั่ง Chon Buri has a number of trendy coffee shops and cute cake stores.

22


CHON BU R I

BA A N TO N CA KE This shop is well known for its cakes as well as the setting around it. Homemade Japanese cakes are made onsite and sell out before each day ends. The Coconut Pandan Cake infuses a wonderful taste of Thailand. A number of tasty drinks are on the menu, including the lemon tea. There is an airy atmosphere to the shop, with a wide lawn located out front that is ideal for gazing out over. Location Liang Market Nong Mon Road. Opening hours: Daily from 09.00 A.M. to 09.00 P.M. Tel. 038 390 238

‹‹

บ้านต้นเค้ก

ร้านเค้กที่มีดีทั้งเค้กและร้าน เริ่มจากเค้กก่อน แล้ ว กั น เค้ ก สไตล์ ญี่ ปุ่ น ฉบั บ โฮมเมด ทำที่ ร้าน เสิรฟ์ ทีร่ า้ น ขายหมดวันต่อวัน ร้านแนะนำ สตรอเบอร์ รี ซ อฟต์ เ ค้ ก ที่ รู้ สึ ก ได้ เ ลยว่ า เนื้ อ เค้ กวานิ ล ลาละเลยอยู่ใ นปาก ตามมาด้ วย เค้กมะพร้าวใบเตยที่นำรสชาติแบบไทยมา ประยุกต์ เครื่องดื่มขอเชียร์ชามะนาวที่แม้แต่ น้ำแข็งในแก้วก็ยงั เป็นชามะนาว ต่อให้นำ้ แข็ง ละลาย รสชาติก็ไม่เจือจาง ต่อที่บรรยากาศ ร้านอันโปร่ง โล่ง กว้าง มีสนามหญ้าหน้าร้าน ที่ชวนพักสายตา ที่ตั้ง ถนนเลี่ยงตลาดหนองมน เปิดทุกวัน เวลา 09.00-21.00 น. โทร. 038 390 238 23


CHON BU R I

C O LE T T E CA FE ’

ร้ า นกาแฟสดและเบเกอรี่ โ ฮมเมดขวั ญ ใจ ชาวบางแสน ถือเป็นเจ้าแรกๆ ที่บุกเบิกร้าน กาแฟบนถนนเส้นนี้ ตลอดสิบปีที่เปิดร้านมี การพัฒนาตกแต่งเรื่อยมา กระทั่งกลายเป็น ร้ า นสไตล์ วิ น เทจโทนสี อ บอุ่ น อย่ า งเช่ น ทุ ก วั น นี้ กาแฟของร้ า นต้ อ งเรี ย กว่ า ถู ก ใจคอ กาแฟ เพราะมีรสชาติเข้ม กลิ่นกาแฟชัด และ จัดมาในแก้วขนาดใหญ่ ขอย้ำว่าใหญ่จริงๆ ใครที่ คิ ด ว่ า ดื่ ม ไม่ ห มดที่ ร้ า นแน่ ก็ ข อให้ ใ ส่ ในแก้ว take away ได้ ฟากของขนม ทางร้าน ก็ทำเอง ขายเอง มีทั้งแบบนั่งทานที่ร้าน และ ซื้อกลับบ้านในแพ็กเกจสวยๆ

This is a homemade fresh coffee and bakery shop known well among the Bang Saen community. It was one of the first coffee shop on the road, and since opening 10 years ago, has undergone constant development. The shop has a vintage feel to it that will make you feel at home. The coffee is strong and always has a wonderful aroma to it. The cups are so large that it is difficult to drink to the last delicious drop. All the store’s sweets are made onsite, and can be ordered to eat in store or can be packaged up beautifully for a takeaway.

ที่ตั้ง ถนนลงหาดบางแสน เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-21.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 038 385 337-9

Location Long Bang Saen Beach Road. Opening hours: Monday through Friday from 10.30 A.M. to 09.30 P.M. and on Saturday through Sunday from 10.00 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 038 385 337-9 24


CHON BU R I

A N G EL CA KE

รืน่ รมย์กบั เค้กอร่อยๆ ในบรรยากาศอิงลิชคันทรี ในตัวบ้านสีขาว เฟอร์นิเจอร์สีหวานที่สาวๆ เห็นแล้วต้องยกกล้องขึน้ มาถ่ายภาพไว้ทกุ ราย ร้ า นนี้ โ ดดเด่ น ที่ ชี ส เค้ ก แต่ ข ออวดบราวนี่ สักหน่อย เนือ้ บราวนีแ่ สนนุม่ โรยด้วยอัลมอนด์ สไลซ์ วอร์มให้อุ่นๆ ก่อนเสิร์ฟโปะหน้าด้วย ช็ อ กโกแลตมู ส ก้ อ นใหญ่ ให้ ร สชาติ น วลๆ ขมๆ ที่ลิ้น ส่วนเครื่องดื่มขอเทใจให้คาราเมล มักคิอาโต และสมูทตี้ที่ปั่นเนื้อละเอียด ได้รส ผลไม้เข้มข้น ที่ตั้ง ถนนเลี่ยงหาดหนองมน เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 033 670 721 Enjoy delicious cake in an atmosphere similar to the English countryside. Located in a picturesque white house decorated with delightful furniture, you won’t be able to stop yourself from taking photos at every opportunity. The cheesecake here is especially well known, however we must recommend that you try their brownies. Deliciously soft sprinkled with almond slices, they are served warm and with a dollop of chocolate mousse. Try one of the amazing drinks there whether it is a caramel macchiato or one of the wonderfully-textured smoothies. Location Liang Beach Nong Mon Road. Opening hours: Daily from 10.00 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 033 670 721 25


CHON BU R I

Activitie s มาถึงชลบุรี ถ้าไม่ได้ซื้อหาซีฟู้ดที่สะพานปลา และไม่ได้จับจ่ายของฝากที่ตลาดหนองมน ก็เหมือนยังมาไม่ถึง No trip to Chon Buri is complete without enjoying the seafood at Pla Ang Sila Bridge or picking up souvenirs at the Nong Mon market.

26


CHON BU R I

‹‹

ถนนคนเดินบางแสน

BANG SAEN WALKING STREET

ตลาดนั ด แหลมแท่ น นั บ เป็ น ถนนคนเดิ น ที่ รวบรวมร้านรวงของคนพื้นที่ มีโซนอาหารที่ ชวนน้ำลายสอตลอดเส้น จนต้องหยุดแวะทาน ทัง้ แจงลอน ไก่ทอด เทพเจ้าเฉาก๊วย จนอิม่ ท้อง ขยับตัวไปที่โซนช็อปปิ้งที่รวบรวมสินค้าแฟชั่น ของมือสอง งานแฮนด์เมด และโซนเวทีที่จัด กิจกรรมสนุกมากมายทั้งดนตรีสด และโชว์ ที่ ต่างมาสร้างสีสันได้เป็นอย่างดี

The market at Laem Taen is well known as the Walking Street, with a diverse collection of boutique stores. The food zone is a must-visit and you won’t leave on an empty stomach. Move your way on to the shopping zone, which is full of fashionable clothing items, handmade products and second-hand goods. And lastly, enjoy the musical performances and shows that create a lively atmosphere.

ที่ตั้ง ถนนคนเดินบางแสน แหลมแท่น เปิดวันศุกร์-เสาร์ เวลา 17.30-23.00 น.

Location Bang Saen Walking Street, Laem Taen. Opening hours: Friday through Saturday from 05.30 P.M. to 11.00 P.M. 27


CHON BU R I

สะพานปลาอ่างศิลา ชาวอ่างศิลามีอาชีพหลักคือการประมง เมือ่ จับ สัตว์ทะเลได้ก็จะส่งตรงขึ้นสะพานปลาแห่ง นี้ ซึ่งมีตลาดขายกุ้ง หอย ปู ปลากันตรงหน้า สะพาน มาซื้อของสดที่สะพานปลาก็ต้องมา เช้ากันสักหน่อย ยิ่งมาเช้าก็ยิ่ง ได้ของดี ได้ ของสด และการตัง้ ราคาตลาดนีก้ ถ็ กู กว่าแหล่ง ขายแห่งอื่น จึงนิยมเหมาซื้อกันเป็นจำนวน มาก ส่วนของแห้ง เช่น ปลาหมึกแห้ง กุ้งแห้ง ก็สามารถซื้อหาได้จากหลายร้านที่ตั้งแยกตัว มาทางพืน้ ทีจ่ อดรถ มาเทีย่ วเดียว ได้ทงั้ ของแห้ง ของสด ก็นับว่าคุ้มเวลา

ANG SIL A FISHERMAN’S BRIDGE The residents of Ang Sila mainly work as fishermen. Their catches are almost always sent directly to the Ang Sila Fisherman’s Bridge. A market has been set up for selling shrimp, oysters, crab and fish right out in front of the bridge. If you want to take advantage of the freshest fish possible, it’s best to come as early as you can in the morning. The prices are much more reasonable than at other markets, so buy in bulk and put in the freezer! Dry goods are on offer as well such as dried octopus and shrimp. If you make a trip just for a visit to the market, it would be well worth your time.

ที่ตั้ง หน้าชายหาดอ่างศิลา เปิดทุกวัน เวลา 03.00-19.00 น. แต่ช่วงเวลา 07.00-09.00 น. เป็นช่วงที่เหมาะกับการเดินตลาดที่สุด

Location In front of the Ang Sila Beach. Opening hours: Daily from 03.00 A.M. to 07.00 P.M. Recommended time to go is between 07.00 A.M. to 09.00 A.M. 28


CHON BU R I

ตลาดหนองมน แหล่ ง ของฝากแห่ ง ใหญ่ ข องจั ง หวั ด ชลบุ รี ที่ แ ขกไปใครมาต้ อ งแวะแทบทั้ ง นั้ น ตลาด หนองมนมากมายด้วยสินค้าท้องถิ่น ที่ขึ้นชื่อ คือข้าวหลามหนองมน ซึ่งขายอยู่หลายเจ้า ขอลองชิมก่อนตัดสินใจซื้อได้ ขายทั้งกระบอก เล็ก กระบอกใหญ่ตามความต้องการของผู้ซื้อ แนะนำว่าให้เลือกข้าวหลามที่ผ่านการเผาสุก ใหม่ๆ กระบอกไผ่ยังมีความอุ่น ที่นี่ยังเป็น ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์แปรรูปทางทะเล ให้ได้ซื้อ กลับเป็นของฝาก ทีต่ ง้ั ถนนสุขมุ วิท ทางแยกเข้าชายหาดบางแสน

N O N G M O N M A R KE T This is the place to shop for souvenirs in Chon Buri. There is also a wide variety of local delicacies to taste such as Khao Lam Nong Mon. Try it and you’re sure to buy. They are sold in both large and small bamboo shoots. Get one that has been recently cooked so it’s still warm inside. At the market there are also a number of fish products on sale that make great gifts for friends as well. Location Sukhumvit Road at the four-way intersection at the entrance of Bang Saen Beach 29


R AYONG

ระยอง RAYONG

ระยองได้รบั สมญานามว่าเป็นเมืองกวีเอกแห่ง กรุงรัตนโกสินทร์ มีท้องทะเลและหมู่เกาะน้อย ใหญ่ทถี่ กู กล่าวถึงในกลอนกวีของท่านสุนทรภู่ ความงดงามของผืนน้ำมีชื่อเสียงขจรไกล ส่ง ผลให้ ใ นแต่ ล ะปี มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางมา เยือนไม่ขาดสาย กระทั่งการท่องเที่ยวนับเป็น เศรษฐกิจหลักของจังหวัด ระยองยังขึน้ ชือ่ เรือ่ ง ความอุดมสมบูรณ์ของดินจึงเป็นแหล่งผลไม้ อี ก ทั้ ง เป็ น จั ง หวั ด ที่ ตั้ ง ของโครงการพั ฒ นา พืน้ ทีช่ ายฝัง่ ตะวันออก กลายเป็นเขตเศรษฐกิจ ใหม่ของไทยที่มีความเจริญรุดหน้าในหลาย ด้ า น ทั้ ง การคมนาคม ภาคอุ ต สาหกรรม เกษตรกรรม สาธารณูปโภค และที่พักอาศัย

Rayong was known as the city of poetry during the early Rattanakosin period. Thailand’s legendary poet Sunthon Phu found plenty of inspiration in the area’s surrounding sea and islands. Although tourism is the main industry in Rayong, the province also enjoys very fertile soil, used for cultivating different types of fruit trees. Presently, development is also being made on the eastern coastal area as well. This new economic growth is happening in a number of aspects, including in regards to transportation, industry, agriculture, utilities and housing. 32


R AYONG

ตามจุ ด ต่ า งๆ ได้ ราคาขึ้ น อยู่ กั บ การตกลง บริเวณหน้าสถานีขนส่งและหน้าตลาดเทศบาล มี ส ามล้ อ เครื่ อ งจอดให้ บ ริ ก ารอยู่ เ ช่ น กั น ส่วนใครที่มีรถหรือเช่ารถ การขับรถเที่ยวเอง สามารถเดินทางภายในจังหวัดได้สะดวกที่สุด เนื่องจากมีจุดท่องเที่ยวกระจายไปทั่วจังหวัด

VISIT

รถยนต์ กรุงเทพฯ-ระยอง สามารถใช้ได้ 3 เส้นทางคือ • ทางหลวงหมายเลข 3 หรื อ เส้ น สุ ขุ ม วิ ท ผ่านจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี เข้าสู่จังหวัดระยอง • ทางหลวงหมายเลข 34 หรือเส้นบางนาบางปะกง แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 3 ผ่านจังหวัดชลบุรี เข้าสู่ระยอง • ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 หรือมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-ชลบุรี จนถึงอำเภอบางละมุง แล้ว เลีย้ วเข้าทางหลวงหมายเลข 36 เข้าสูร่ ะยอง (สะดวกที่สุด)

Rayong is serviced by series of Song Thaeos (trucks with 2 rows of seating in the back), with a number of stops throughout the province. Tourists may hire them to visit the area’s attractions. The best places to negotiate a good deal are in front of the bus station or the municipal market. You can find Sam Lors (three wheeled carriages) for hire in those areas as well. The most convenient way for you to get around the province is by car or motorcycle, as most tourist attractions are scattered around the province.

By Car Bangkok-Rayong. There are 3 routes available. • Highway 3 or Sukhumvit, through Samut Prakan and Chon Buri Provinces. • Highway 34 or the Bangna-Bang Pakong Road, then transfer to Highway 3, passing through Chon Buri Province. • Highway 7 or the Bangkok-Chon Buri Motorway. Upon reaching Bang Lamung, transfer to Highway 36 (most convenient route).

g e tting A bout

ภายในจังหวัดระยองมีรถสองแถวให้บริการ นักท่องเทีย่ วสามารถเหมาเพือ่ เดินทางไปเทีย่ ว 33


R AYONG

T ra d itions & Fe stiva l s

งานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นฤดูผลไม้ ณ ตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง ในงาน ยังมีการแห่ขบวนรถประดับด้วยผลไม้ และ จำหน่ายผลไม้แปรรูป งานวันสุนทรภู่ จัดขึน้ ในวันที่ 26 มิถนุ ายน ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อำเภอแกลง มีพิธีสักการะ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ และการแสดง ละครจากวรรณกรรมของสุนทรภู่ งานห่มผ้าพระเจดียก์ ลางน้ำ จัดขึน้ ในวันเพ็ญ เดือนสิบสอง ณ วัดปากน้ำ อำเภอเมือง มีการ แข่งขันเรือยาว งานปีใหม่และงานกาชาด จัดตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม - 3 มกราคม ณ บริเวณสนามกีฬากลาง จังหวัด มีการจำหน่ายสินค้าจากโรงงานจาก นิคมอุตสาหกรรมในราคาต้นทุน

Rayong’s Fruit and Goods Festival Held during fruit season in May at the Taphong Agriculture Market. Enjoy the parade of cars decorated with fruits and the wide variety of fruits on sale. Sunthon Phu Day Festival Held on June 26th at the Sunthon Phu Monument. The festival is host to a remembrance ceremony, a poetry recital, and dramatic performances of the literature of Sunthon Phu. Phra Chedi Klang Nam Festival Held during the full moon of the 12th lunar month at Pak Nam Temple, also presents exciting boat racing. The New Year/Red Cross Festival Held from December 28th to January 3rd at Rayong Provincial Sports Stadium. Goods and products are sold at real budget prices. 34


R AYONG

Di d you k now?

ระยอง สันนิษฐานว่ามีเสียงเพี้ยนมาจาก ราย็อง มีความหมาย ว่าเขตแดน หรือประดู่ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อำเภอแกลง ออกแบบโดย อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ศิลปินชาวอิตาเลียน ผู้มีคุโณปการแห่งวงการศิลปะ ของไทย ตราสัญลักษณ์จังหวัดระยอง เป็นภาพของเกาะเสม็ด ส่วน พลับพลาในภาพเป็นพลับพลาทีร่ ชั กาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง เป็นที่ประทับครั้งเสด็จประพาสเกาะแห่งนี้ วิสยั ทัศน์ของจังหวัดระยอง คือการเป็นผูน้ ำด้านอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางด้านเกษตรกรรมและการท่องเทีย่ วทีไ่ ด้มาตรฐาน

Rayong The name of this seaside province is widely believed to have come originally from the ancient word ‘Rahyong’, which means boundary. Sunthon Phu Monument Located in Klaeng District, the monument is designed and crafted by Italian sculptor Silpa Bhirasri, the father of modern art in Thailand. The Seal of Rayong is a picture of Ko Samet. The tabernacle depicted was actually the residence of King Rama V, built for his visit to the island. Rayong’s Vision is to become a leader in industry, agriculture and tourism.

35


H IST ORY page 38

NAT U RA L page 42

DI N I NG page 48


C OF F EE & DE SSERT S page 54

AC T I V I T I E S page 58


R AYONG

history ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ผ่านวัดวาอาราม และวิถีแห่งเมืองเก่าก่อน Backtrack through the province’s history by visiting its temples and experiencing its interesting festivals.

38


R AYONG

‹‹

วัดป่าประดู่

WAT PA P R A D U

วัดคูบ่ า้ นคูเ่ มืองทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระวิหารเป็นทีป่ ระดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์ องค์ใหญ่ ยาวถึง 11.95 เมตร สูง 3.60 เมตร โดยประทับอยู่ในท่านอนตะแคงซ้าย ซึ่งเป็น พุทธลักษณะที่พิเศษกว่าพระพุทธรูปองค์อื่น พ.ศ. 2524 มีการสร้างวิหารครอบองค์พระ และ ได้รบั การยกฐานะเป็นพระอารามหลวงใน พ.ศ. 2533 ชาวระยองร่ำลือถึงความศักดิส์ ทิ ธิ์ แขกไป ใครมาจึงนิยมพามากราบไหว้อยู่เสมอ

This temple is a ref lection of the Ayudhaya Period. It is home to a reclining Buddha statue 11.95 metres long and 3.6 metres tall, which is considered to be holy and special. The temple was built in 1981 and elevated to the status of a Royal Temple in 1990. The residents of Rayong speak to the holiness of this temple often, as it is a popular place to make merit. Location Sukhumvit Road, near the Wat Pa Pradu School.

ทีต่ ง้ั ถนนสุขมุ วิท ทางเข้าติดถนนใกล้กบั โรงเรียน วัดป่าประดู่ 39


R AYONG

วัดลุ่มมหาชัยชุมพล วัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา และเป็น ที่ตั้งของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยเล่ากันว่า เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จฯ และ ทรงสถาปนาพระองค์เป็นเจ้าตากสิน ณ เมือง ระยอง พระองค์ได้ทรงนำช้างมาผูกไว้ที่ต้น สะตือขนาดใหญ่ที่ยืนต้นอยู่หน้าศาล ก่อนที่ จะทรงรวบรวมไพร่ พ ลเตรี ย มกู้ อิ ส รภาพให้ ประเทศสยาม จึงมีการตัง้ ศาลเพือ่ เป็นทีส่ กั การะ ของชาวเมืองระยอง ที่ตั้ง ถนนตากสิน ตำบลท่าประดู่

WAT LU M M A H AC H A I CHUMPOL This old temple was built during the Ayudhaya Period. It is home to a shrine of King Taksin. Before King Taksin liberated Siam from its occupiers, he tethered an elephant to a large tree in front of the location of the shrine, which was later built to commemorate this act. Location Taksin Road, Tha Pradu District. 40


R AYONG

ถนนยมจินดา ถนนสายประวัติศาสตร์ของเมืองระยอง ทุก ต้ น เดื อ นจะมี ก ารปิ ด ถนนคื น วั น ศุ ก ร์ - เสาร์ เพื่อจัดงานย้อนรอยเมืองเก่า มีการออกร้าน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน งานศิลปะ ของทำมือ แต่ถา้ ไปในวันทีไ่ ม่มงี าน ก็แนะนำให้นงั่ เพลินๆ ที่ร้านราย็องในบรรยากาศบ้านไม้หลังเก่า ที่ ปรับพืน้ ทีเ่ ป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ และขยาย ไปยั ง ตึ ก เก่ า ที่ บ อกเล่ า ความรุ่ ง เรื อ งในอดี ต ของถนนสายนี้ ที่ตั้ง ร้านราย็องตั้งอยู่บนถนนยมจินดา เปิดทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น. โทร. 081 553 7203

YO M J I N DA ROA D Historically, this has been a ver y important road in Rayong Province. At the beginning of every month, it is closed on Friday and Saturday nights to hold a celebration of the old ways of life. Shops are set up to sell local hand-made goods. If you are there on a normal day, we recommend for you to spend some time at Rahn Rahyong. The food and coffee is amazing. The old house is set for relaxing ambiance, representing the historic feel of the road where it is located. Location Rahn Rahyong is located on Yomjinda Road. Opening hours: Daily from 11.00 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 081 553 7203 41


R AYONG

natura l เกาะแห่งใหญ่ ชายหาดขาว ผลไม้รสชาติเยี่ยม และพืชพันธุ์งาม ล้วนเป็นเสน่ห์แห่งเมืองระยอง Large islands, white sand beaches and wonderful fruit and vegetable orchards define the natural beauty of Rayong Province.

42


R AYONG

T h e B e ach e s R ayong i s host to a nu mb er of beautiful beaches. Saengchan Beach (or Moonlight Beach) is a beautiful crescent-shaped beach located in Mueang District of Rayong Province. Laem Mae Phim Beach in Klaeng District is great for swimming, with food vendors lining the beach to satisfy any appetite you may have. Nam Rin Beach in Ban Chang District is a small, peaceful beach that is popular with the locals. Getting to the Beaches Signage throughout the province makes them easy to find.

‹‹

ชายหาด

ระยองมีชายหาดสวยงามน่าเที่ยวอยู่หลาย แห่ง ไม่วา่ จะเป็นหาดแสงจันทร์ในอำเภอเมือง ที่ ช ายหาดมี ลั ก ษณะโค้ ง ไปตลอดแนวราว จันทร์เสีย้ ว หาดแหลมแม่พมิ พ์ในอำเภอแกลง ที่เหมาะต่อการลงเล่นน้ำ มีร้านอาหารเปิด ให้บริการตลอดหาด หรือหาดน้ำรินในอำเภอ บ้านฉาง ชายหาดเล็กๆ เงียบสงบ ที่ชาวบ้าน ชาวระยองนิยมไปพักผ่อนหย่อนใจกันมาก ที่สุด การเดินทางไปยังชายหาดต่างๆ สามารถ เดินทางได้ไม่ยาก เนื่องจากมีการขึ้นป้ายบอก ทางทั่วทั้งจังหวัด 43


R AYONG

Ko Sam e t Ko Samet or Samet Island is located on the Khao Laem Ya National Park. It’s a destination for travelers world-wide and is packed with beautiful beaches, especially the Sai Kaew Beach. It is the island’s busiest beach, located near the island’s pier making it very convenient to reach. The beach is quite shallow and the sea is calm, making it great for swimming. During the day, you will find tourists from all over the world enjoying the beach. You can hire a motorcycle and explore the island on your own if you like, or you could spend the entire day visiting different beaches on Ao Pai, Ao Tub Tim, Ao Wong Duan and Ao Wai. Come night t ime, Sai K aew and Wong Duan beaches turn into chill hang-out spots, great for night owls.

เกาะเสม็ด เกาะเสม็ดอยู่ในพื้นที่ของอุทยานเขาแหลม หญ้า เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่ ว ทั่วโลก ด้วยมีหาดทรายที่งดงาม โดยเฉพาะ หาดทรายแก้ ว ที่ นั บ เป็ น หาดที่ คึ ก คั ก ที่ สุ ด ของเกาะด้วยใกล้ท่าเรือและมีผืนทรายที่ขาว สะอาด ชายหาดตืน้ คลืน่ ไม่แรงมาก จึงสะดวก ต่อการลงเล่นน้ำ กลางวันจึงคลาคล่ำไปด้วย นักท่องเทีย่ วจากทัว่ ทุกมุมโลก แถมยังสามารถ เช่ามอเตอร์ไซค์ขับเที่ยวรอบเกาะได้อีกด้วย แวะได้ทั้งอ่าวไผ่ อ่าวทับทิม อ่าววงเดือน อ่าว หวาย ตกดึกหาดทรายขาวและหาดวงเดือน จะกลายเป็ น แหล่ ง แฮงเอาต์ ยึ ด ครองพื้ น ที่ โดยนักท่องราตรี

Getting to Ko Samet Take the ferry from Ban Phe Pier. Opening hours: Daily from 08.00 A.M. to 06.00 P.M.

การเดินทางไปเกาะเสม็ด ขึ้นเรือโดยสารที่ ท่าเรือบ้านเพ มีบริการทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. 44


R AYONG

PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN H E R B G A R DE N The garden is home to more than 260 medicinal herbs. Visitors are able to use a guided tram service to tour the grounds. Make sure to take note of the nutmeg trees that were planted by Their Majesties the King and Queen, HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, and HRH Princess Chulabhorn Walailak as commemoration of the inauguration of the herb garden on April 18th, 1985. All the plants in the garden are well maintained and situated for optimum viewing and have very informative signage.

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี

Location Highway 3191. Mab Ka District, Nikom Pattana District. Opening hours: Daily from 08.00 A.M. to 05.00 P.M. Tel. 038 915 213-5

แหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรกว่า 260 ชนิด นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถราง โดยจะมี ไกด์ น ำชมรอบพื้ น ที่ ภายในสวนสมุ น ไพร มี ต้ น จั น ทน์ เ ทศ ซึ่ ง เป็ น ไม้ ม งคลที่ พ ระบาท สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี ทรงปลูกไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน มาในพิธีเปิดสวนสมุนไพรแห่งนี้ เมื่อปี 2528 ที่ตั้ง ทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา เปิดทุกวัน เวลา 08.0017.00 น. โทร. 038 915 213-5 45


R AYONG

สวนผลไม้ ตำบลตะพงเป็ น แหล่ ง ปลู ก ผลไม้ แ ห่ ง ใหญ่ ของจังหวัดระยอง ด้วยมีเรือกสวนที่ดินอุดม สมบูรณ์ และเกษตรกรมีความรู้การเพาะปลูก ในวิ ถี เ กษตรรู ป แบบใหม่ จึ ง ทำให้ มี ผ ลไม้ ออกผลงามในทุ ก ปี สวนผลไม้ ห ลายแห่ ง เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางการเกษตร นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชม ชิมผลไม้สด จากต้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น เงาะ มั ง คุ ด ลองกอง ทุเรียน และสามารถซื้อผลไม้กลับ ในราคา ที่ถูกกว่าท้องตลาด ฤดูผลไม้งอกงามคือช่วง เดือนเมษายน-มิถุนายน นอกเหนือฤดูผลไม้ สวนส่วนใหญ่มักปิดให้เข้าชม

FRU I T O RC H A R DS Taphong District is home to many la rge f r u it orcha rd s i n R ayong Province. The soil here is extremely fertile, and the land is tended by farmers with an extraordinary level of knowledge about cutting-edge farming techniques. Visitors are allowed to come and taste the fruits being grown here, including rambutan, mangosteen, southern lansat and durian. Fruits are also on sale here and can be found at cheaper-thanmarket prices. The orchards here are normally open only during Fruit Season, from April to June.

สวนผลไม้ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม สวนยายดา (เจ๊บุญชื่น) โทร. 089 099 1297, สวนลุงทองใบ โทร. 083 769 6172, สวนปาหนัน โทร. 081 300 9518, สวนผลศิริ โทร. 085 047 8636, สวนลำดวน โทร. 089 933 3798, สวนผู้ใหญ่เสวต โทร. 089 179 6288, สวนผู้ใหญ่สมควร โทร. 081 761 9497, สวนไพบูลย์ โทร. 089 535 7008

Fruit Orchards Open to Visitors Yayda Orchard (Ms. Booncheun) Tel. 089 099 1297, Lung Tong Bai Orchard Tel. 083 769 6172, Pa Nun Orchard Tel. 081 300 9518, Pholsiri Orchard Tel. 085 047 8636, Lumduan Orchard Tel. 089 933 3798, Poo Yai Savet Orchard Tel. 089 179 6288, Poo Yai Somkuan Orchard Tel. 081 761 9497, Paiboon Orchard Tel. 089 535 7008 46


R AYONG

ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส

THUNG PRONG THONG, PA K N A M P R A SA E

เป็นพื้นที่ป่าชายเลนผืนใหญ่ กินอาณาเขต กว่า 6,000 ไร่ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ มี ความอุดมสมบูรณ์อยู่สูง ที่นี่เปิดเป็นแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ มี ส ะพานไม้ ท อดยาว ไปตามแนวป่า นอกจากจะสามารถเดินเล่น ชมทิวทัศน์ไปตามสะพานไม้ ยังสามารถเช่า เรือเพื่อล่องไปตามน้ำชมธรรมชาติโดยรอบ ซึง่ นิยมนัง่ เรือกันในช่วงเช้า เพราะจะเห็นฝูงนก ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ส่วนไฮไลต์คือทุ่ง โปรงทองที่เมื่อต้องแสงแดดจะสะท้อนสีทอง อร่ามไปทั่ว โดยเฉพาะแสงของยามเช้าและ เย็นย่ำ

This large area of Mangroves spans upwards of 6,000 rai. It serves as an aquatic nursery that is rich with life and the area has been opened to eco-tourism. A long wooden bridge spans the grounds allowing visitors to view the scenery and visitors can hire boats to cruise around. The best time to come for this is during the morning so you can see large flocks of birds in their natural habitat. The highlight of Thung Prong Thong is observing the golden sunlight reflect throughout the fields during dawn and dusk. Location Ban Samae Phu Community, Paknam Pra Sae Subdistrict, K laeng District. Opening hours: Daily from 06.00 A.M. to 06.00 P.M.

ที่ตั้ง ชุมชนบ้านแสมภู่ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง เปิดทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.

47


R AYONG

Dining ระยองเป็นเมืองของอร่อย มากมายด้วยร้านอาหารเจ้าดัง กับรสมือ ที่เลื่องลือไปทั่วจังหวัด Rayong is known for its wide selection of excellent restaurants, serving distinct flavours that are celebrated throughout the province.

48


R AYONG

‹‹ T E R R A C OT TA

ร้านนี้เปิดมาแล้วถึง 14 ปี จัดเป็นร้านชั้นดีของ ตัวเมืองระยอง ออกเมนูแนะนำออกมาชุดใหญ่ เปลี่ยนไปทุกเดือน ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบหรือผล ผลิตตามฤดูกาล แต่ที่มีตลอดปี และถ้าไม่ได้ สั่งก็ถือว่ามาเสียที คือน้ำพริกไข่ปูแกล้มด้วย ผักสด ซึง่ ป็นเมนูขนึ้ ชือ่ เมืองระยอง ทีน่ ใี่ ช้ไข่ปสู ด ขายหมดวันต่อวัน เพราะสั่งกันทุกโต๊ะ ต่อด้วย เมนูปลากะพงสองหน้า หน้าแรกราดพริกสามรส ให้รสเปรีย้ ว หวาน เค็ม กลมกล่อม อีกหนึง่ หน้า ทอดมากับกระเทียม จนหนังปลากรอบ แต่ เนื้อปลายังนุ่ม

Open for over 14 years, Terra Cotta is one of the finest restaurants in Rayong. It has dinner sets that rotate monthly depending on local availability and season. However, a dish you can’t miss is the one served year-round. It is Nam Prik Kai Poo with fresh vegetables, which is a local specialty. The crab eggs here are always very fresh and sold out daily. Another dish you have to try is the Two-Sided Seabass where both sides are flavoured and spiced differently. One side is sweet, sour, salty, and spicy, while the other side is fried with garlic, so that it is crunchy on the outside but yet soft on the inside.

ที่ตั้ง ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 038 808 313-4, 038 807 868

Location Rat Bamrung Road, Mueang District. Opening hours: Daily 10.00 A.M.to 10.00 P.M. Tel. 038 808 313-4, 038 807 868 49


R AYONG

K AMPU FOOD PL A ZA This large family restaurant has been passed down from generation to generation. Its setting is very open and can accommodate large parties of guests conveniently. This waterfront location is on the land formerly occupied by Chala Sin’s shipyard, giving it a unique ambiance. A tall branching tree guarding the front is the restaurant’s most recognizable signal. The seafood is so delicious here you won’t want to leave it, especially the crab dishes.

สวนอาหารก้ามปู

L oc at ion R im Na m Road, Muea ng District, Rayong. Opening hours: Daily from 10.30 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 038 871 121

ร้ า นอาหารแห่ ง ใหญ่ ข องระยองที่ ต กทอด จากรุ่นสู่รุ่น มีเนื้อที่กว้างขวาง สามารถรองรับ คณะใหญ่ๆ ได้สบาย พื้นที่ตั้งอยู่ริมน้ำ บน อาณาเขตอู่ ต่ อ เรื อ เก่ า ของท่ า นขุ น พาณิ ช ย์ ชลาสิ น ธุ์ คหบดี ข องเมื อ งระยอง โดยมี ต้ น ก้ามปูหรือจามจุรีสูงสง่าเป็นเอกลักษณ์ของ ร้าน ทีเด็ดของเจ้านี้ย่อมหนีไม่พ้นเมนูซีฟู้ด โดยเฉพาะเมนู ที่ มี ปู เ ป็ น ส่ ว นประกอบหลั ก ไม่ว่าจะเป็นกรรเชียงปูผัดผงกะหรี่ ปูนิ่มทอด สมุ น ไพร ตระกู ล ปลาก็ ใ ช่ ย่ อ ย ปลากะพง กลางดงก็รสเลิศนัก ที่ตั้ง ถนนริมน้ำ อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 10.30-22.00 น. โทร. 038 871 121 50


R AYONG

K RU M O O K I TC H E N This establishment, located on a historic street, has taken the patio space of a seaside home and turned it into a space for dining. Table space is limited and the atmosphere here is similar to what you would find sharing dinner with relatives. The menu specializes in local dishes such as Rayong Curry, which is normally difficult to find. The curry mixes strong spices with sweet pineapple. The simpler dishes available aren’t just the simple dishes you might be used to, with items such as the Thai omelette being prepared through traditional methods that will truly impress you.

ครัวครูหมู ร้านเก่าแก่บนถนนสายประวัติศาสตร์ ปรับ ส่วนของระเบียงบ้านติดริมน้ำเป็นพื้นที่ตั้งโต๊ะ ในจำนวนไม่กโี่ ต๊ะ จึงให้ความรูส้ กึ ราวกับกำลัง ร่วมมื้ออาหารเย็นที่บ้านญาติผู้ใหญ่ ในเมนู ปรากฏอาหารท้องถิ่นอย่างแกงระยอง ที่หา ทานได้ยาก ซึ่งเป็นแกงเผ็ดรสเข้มข้น ใส่แขนง สับปะรดลงไป ใช้พริกแกงตามแบบฉบับชาว ระยองแท้ ส่วนแขนงสับปะรด ก็เพิ่มรสอม เปรี้ยว เคี้ยวกรุบกรอบ ส่วนเมนูง่ายๆ อย่าง ไข่ เ จี ย ว ก็ ยั ง พิ เ ศษด้ ว ยทำตามสู ต รของคน โบราณ นั่นคือใส่หอมแดงและพริกขี้หนูให้ ชูรสยิ่งขึ้น

Locat ion Yomjinda Road. Opening hours: Daily from 05.00 P.M. to 09.00 P.M. Tel. 038 613 725

ที่ตั้ง ถนนยมจินดา เปิดทุกวัน เวลา 17.00-21.00 น. โทร. 038 613 725 51


R AYONG

ครัวช่อมะกอก ร้านอาหารชาวบ้านๆ แต่รสชาติเกินบรรยาย และเสิร์ฟมาในปริมาณที่เล่นเอาอิ่มพุงกาง ได้เลย ด้วยความอร่อยบวกกับปริมาณคุ้มค่า กับราคาจึงทำให้รา้ นช่อมะกอกเป็นทีต่ ดิ ใจของ นักท่องเที่ยว แม้แต่ชาวระยองเองก็ยังพากัน มาฝากท้องไว้ที่ร้านนี้ไม่ว่างเว้น ขอแนะนำ ให้ลองเมนูผัดน้ำพริกหอยพอก ซึ่งมีลักษณะ คล้ายหอยตลับ แต่ตวั ใหญ่ เนือ้ แน่นกว่า ผัดลง ในพริกเผารสหวานนำ อีกหนึ่งจานแนะนำ คือน้ำพริกกะปิผักสดมาพร้อมปลาทูต้มหวาน นีก่ ใ็ ห้นำ้ พริกมาถ้วยใหญ่และจัดผักมาหนำใจ อีกเช่นเคย

C H O R M A KO K K I TC H E N

ที่ตั้ง ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 038 616 575

This restaurant might have a very local feel to it, but don’t let that discourage you. We guarantee you won’t leave without feeling completely stuffed. The food is delicious and served in enormous portions. Chor Ma Kok Kitchen has become quite famous with tourists and locals alike. We suggest you tr y the Pad Num Prik Oysters, as well as the Num Prik Kapi with fresh vegetables and Sweet Mackerel. They come with large bowls of chili sauce and a generous serving of vegetables. Location Rat Bamrung Road, Mueang District, Rayong. Opening hours: Daily from 10.00 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 038 616 575 52


R AYONG

บ้านไร่สายลม ชวนชิมอาหารที่เสิร์ฟจากครัวของคนระยอง แท้ๆ แม้รา้ นนีจ้ ะเพิง่ เปิดได้ไม่ถงึ ปี แต่ชอื่ เสียง ความอร่ อ ยก็ ถู ก บอกไปปากต่ อ ปาก ร้ า นนี้ เด่นที่เมนูปลาช่อน เนื่องจากเจ้าของร้านมี ประสบการณ์ เ ปิ ด ร้ า นปลาช่ อ นเผามานาน ก่อนจะขยับขยายกลายเป็นร้านบ้านไร่สายลม จานชวนชิมคือ ปลาช่อนทอดสมุนไพร เลือก ปลาช่อนจากแหล่งน้ำธรรมชาติในขนาดกำลัง ดี ทอดให้ ก รอบเหลื อ งทั้ ง ตั ว แล้ ว ราดด้ ว ย น้ำยำสมุนไพรครบรส อีกจานเด็ดคือข้าวอบ สับปะรด โดยนำสับปะรดไปอบให้มีกลิ่นหอม ก่อนนำมาผัดกับข้าว

BA N R A I SA I LO M

ทีต่ ง้ั ถนนบายพาส 36 ติดกับอนามัยหนองจอก เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 038 622 632

Come try the authentic food here that has a classic Rayong taste to it. Opened just recently, it has already become famous for its tasty food. The signature dish here is the Fried Snakehead Fish with Herbs. Only the highest quality of fish are selected from the local waters here, before being golden-browned and topped with a spicy herb salad. The Pineapple Fried Rice is also very popular here, which infuses baked pineapple that not only tastes great, but has a wonderful aroma. Location Bypass Road 36, next to Nong Chok Health Station. Opening hours: Daily from 10.00 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 038 622 632 53


R AYONG

Coffee & De sserts ใช้จ่ายวันสบายๆ ในระยอง ไปกับร้านกาแฟน่านั่ง พร้อมของหวานรสละมุน Spend a relaxing day in Rayong sipping away at Rayong’s wonderful coffee and dessert cafés.

54


R AYONG

Montrio’s regulars not only rave about its coffee, but also are quick to point out the tastiness of its cakes as well. No matter how many cakes they prepare, no day goes without them selling out. The crepe cakes go faster than the others, especially the fresh fruit crepe cake. The kiwi crème they use in the crepes is exceptionally soft and thick and is full of robust chunks of strawberry. The other star of the café is the Tiramisu, which has a dash of rum in it. After marinating in the refrigerator, only one word can be used to describe it... delicious. Location Sukhumvit Road. Adjacent to the entrance to Toem Sap Ban Chang Village. Opening hours: Daily from 06.30 A.M. to 06.00 P.M. Tel. 088 525 2009

‹‹ M O N T R I O C O FFEE

นอกจากลูกค้าเจ้าประจำจะยกนิ้วให้กาแฟ ของร้าน Montrio แล้ว เค้กของร้านก็ถือเป็น ตัวชูโรงเช่นกัน เค้กหลากชนิดจัดวางเต็มตู้แช่ ขอบอกว่าทำมาเท่าไรก็เกลี้ยงตู้ทุกวัน โดย เฉพาะเครปเค้กที่ขายหมดเร็วกว่าใครเพื่อน และนางเอกก็คือเครปเค้กผลไม้สด ครีมสด ระหว่างแป้งเครปแต่ละชั้นมีเนื้อหนา นุ่มแน่น แทรกด้วยกีวี และสตรอเบอร์รีสดชิ้นโต ส่วน พระเอกยกให้ ทิ ร ามิ สุ ที่ ผ สมเหล้ า รั ม ลงไป นิดหน่อยให้พอมีกลิ่น และเมื่อนำเข้าแช่ใน ตูเ้ ย็นเหล้ารัมจะซึมเข้าไปในเนือ้ เค้ก อืม…อร่อย ที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท ติดทางเข้าหมู่บ้านเติมทรัพย์ บ้านฉาง เปิดทุกวัน เวลา 06.30-18.00 น. โทร. 088 525 2009 55


R AYONG

D O LL A R S H O U S E

ร้านกาแฟสไตล์วินเทจแห่งเดียวในตัวเมือง ระยอง ทีจ่ ดั วางข้าวของและตกแต่งสวยไปเสีย ทุกมุม เฟอร์นิเจอร์ก็จับเข้าคู่ ทั้งโซนเคร่งขรึม โซนอ่ อ นหวาน และมากด้ ว ยของตกแต่ ง กระจุ ก กระจิ ก วางทั่ ว ร้ า นแบบที่ ต้ อ งถู ก ใจ ลูกค้าผู้หญิง กาแฟของร้านก็นับเป็นแม่เหล็ก ชิ้นโต เพราะใช้เมล็ดกาแฟอาราบิกาชั้นดีร้อย เปอร์เซ็นต์ ส่วนเค้กก็ทำสดใหม่ ใช้วัตถุดิบ เกรดเอ จะให้แนะนำชิ้นไหนเป็นพิเศษคงยาก เพราะเค้กแต่ละชนิดเรียกว่ากินกันไม่ลง แต่ถา้ เป็นกาแฟ ขอเชียร์คาราเมลมักคิอาโต เข้มข้น หวานมันดีจริงๆ ที่ตั้ง ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น. โทร. 038 800 379 This is the only vintage cafe of its kind in Rayong, beautifully decorated throughout. Sporting a serious zone and a sweet zone, the adornments will appeal especially to its female customers. The coffee sold here, using 100% arabic beans, attracts people like a magnet, and the cakes are made onsite with high-quality ingredients. Make sure to try the caramel macchiato coffee, both strong and sweet. Location Rat Bamrung Road, Mueang District, Rayong. Opening hours: Daily from 09.00 A.M. to 08.00 P.M. Tel. 038 800 379 56


R AYONG

ลูกหว้ากาแฟ ร้ า นกาแฟสี ข าวแห่ ง นี้ มี ลู ก ค้ า เดิ น เข้ า ออก ไม่ขาดสาย ด้วยตั้งติดริมถนนใหญ่และกลาง ใจเมืองระยอง รสกาแฟก็มีส่วนสำคัญในการ รักษาลูกค้า แถมยังมีลูกเล่นโดยการคิดสูตร กาแฟขึน้ มาใหม่ เช่น กาแฟมะขามคู่ อันเกิดจาก กาแฟผสมชานม กาแฟลำดวนที่นำโกโก้ผสม เข้ า กั บ กาแฟ ที่ ลิ้ ม ลองแล้ ว ติ ด อกติ ด ใจคื อ หยกเขียว ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการนำชาเขียว มาปั่ น กั บ เฉาก๊ ว ย ยิ่ ง ทำให้ เ ย็ น ชื่ น ใจ ส่ ว น หยกส้มก็คอื ชานมปัน่ ผสมเฉาก๊วย แถมกาแฟ มอคค่าก็ยังปั่นกับเฉาก๊วยได้อีกด้วย

LU K W H A C O FFEE This white coffee shop is never without customers, as it is located along a busy boulevard in the centre of the city. The coffee here is an important part of keeping return customers. New flavours are introduced often, such as the Makamkoo, a mixture of coffee and milk tea or try the Lamduan coffee, which infuses cocoa f lavours. Other addictive f lavours include the Jade Green, which combines green tea with black jellies, and the Orange Jade, a tasty milk tea with black jellies. The black jellies even make an appearance in the frozen mocha coffee they have on offer.

ที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท ด้านหน้าองค์การบริหารส่วน จังหวัด เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-18.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.30 น. โทร. 081 247 4646

Location Sukhumvit Road. Located in front of the Provincial Administration Bu ild ing. Opening hour s : Monday through Friday from 06.00 A.M. to 06.30 P.M. and Saturday through Sunday from 08:00 A.M. to 05:30 P.M. Tel. 081 247 4646 57


R AYONG

Activitie s เที่ยวตลาดจำลองบรรยากาศเก่าเมืองระยอง ต่อด้วยซื้อของฝากขึ้นชื่อจากตลาดบ้านเพ Take a trip to the Old Town Market in Rayong and pick up some souvenirs at the Ban Phe Market.

58


R AYONG

T H E G LOY I S L A N D FLOAT I N G M A R KE T

‹‹

This was the first f loating market opened in Rayong Province. It is built to give you a feel of what it was like to visit a Rayong market in the old days. The market’s design is a model for Thai architectural applications, expertly crafted and home to many booths and vendors. Everything for sale is reminiscent of the childhood days your mother and father lived. You can walk around comfortably both in the day and in the night time, when the market is illuminated by bright lighting. Water festivals are held at the market as well.

ตลาดน้ำเกาะกลอย

Location Highway 36. Located on the entrance to the PTT Gas Station, next to a Makro store. Opening hours: Daily from 10.00 A.M. to 09.00 P.M.

ตลาดน้ำแห่งแรกของจังหวัดระยอง ที่จำลอง บรรยากาศวันเก่าคืนก่อนของชาวระยองให้ หวนกลับ ตัวตลาดเป็นสถาปัตยกรรมเรือนไทย ประยุกต์ จากการออกแบบและก่อสร้างของ ช่างผู้ชำนาญการ เปิดเป็นร้านรวงหลายคูหา จำหน่ายสินค้าและอาหารที่ชวนย้อนวันเวลา ให้ รุ่ น พ่ อ รุ่ น แม่ ไ ด้ คิ ด ถึ ง ชี วิ ต ในวั ย หนุ่ ม สาว กลางวันเดินเทีย่ วสบาย กลางคืนประดับประดา ด้วยดวงไฟสว่าง ราวกับกำลังมีงานเทศกาล กลางน้ำอย่างไรอย่างนั้น ที่ตั้ง ทางหลวงหมายเลข 36 เข้าทางปั๊ม ปตท. ติดกับแม็คโคร เปิดทุกวัน เวลา 10.00-21.00 น. 59


R AYONG

BA N P H E M A R KE T The Ban Phe Market is home to a large variety of goods made from marine life here in Rayong Province. Whether it is octopus, dried shrimp, shrimp paste, or fish, you will likely find the same types of products at comparable prices at each of the stalls. Make sure that you purchase food products that have been tightly packaged and that don’t have any discoloration or emit a strange smell. Don’t hesitate to try before you buy as most vendors are quite generous and offer taste testing. If you decide not to purchase, don’t worry about it as it is never a problem in this very relaxing atmosphere!

ตลาดบ้านเพ ตลาดบ้านเพเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าแปรรูป ทางทะเลแห่งใหญ่ของจังหวัดระยอง เนือ่ งจาก เชื่อมต่อกับท่าเทียบเรือประมงและสะพาน ปลา สินค้าส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก กุ้งแห้ง กะปิ ปลากรอบ ขายเหมือนๆ กันแทบ ทุกร้าน ในราคาไล่เลี่ยกัน จึงแนะนำให้ดูที่ แพ็ ก เกจที่ ปิ ด สนิ ท แน่ น หนา และตั ว สิ น ค้ า ยังอยู่ในลักษณะที่บริโภคได้ ไม่มีสีหรือกลิ่น ผิดไปจากปกติ สินค้าชนิดไหนที่ลองชิมก่อน ซื้ อ ได้ ก็ อ ย่ า รี ร อ เพื่ อ จะได้ มั่ น ใจในรสชาติ พ่อค้าแม่ค้าใจดีให้ชิมฟรี ไม่ซื้อไม่ว่า 60


R AYONG

HANG OUT

BOGIE BIRDIE HOUSE

ร้านสุดชิลล์ บรรยากาศเอาต์ดอร์ซิตติ้ง ดนตรี เล่นสด ให้นั่งรับลมชมดาวแบบสบายๆ จะนั่ง ล้ อ มวงสนุ ก ยกแก๊ ง ใหญ่ หรื อ มาเป็ น คู่ ก็ โรแมนติกไม่น้อย

ในยามค่ำคืน ระยองยังคึกคัก กับแหล่งแฮงเอาต์ ที่ทำเอาเพลินจนลืมเวลา Rayong remains lively even at night. There are a number of hangout spots so fun they will make you forget about the time.

ที่ตั้ง ถนนสายกลางทุ่ง 7 อำเภอเมือง เปิด วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-24.00 น. วันเสาร์อาทิตย์ เวลา 14.00-24.00 น. โทร. 082 091 4994

A very chill outdoor hangout venue with live music. The air is cool, the stars are bright, and relaxation is at its maximum levels. Suitable both for large parties and for romantic dates. Locat ion Sai Glang Toong Road 7. Mueang Distr ict, R ayong. Opening hours: Monday through Friday from 04.00 P.M. to midnight and Saturday through Sunday from 02.00 P.M. to midnight. Tel. 082 091 4994

หลังสวน

จุดนัดพบของหนุ่มสาวชาวระยอง เต็มที่กับ อาหารและเครื่องดื่มกระทั่งเพลงสุดท้าย ที่ตั้ง ถนนหน้าสวนศรีเมือง อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 18.00-01.00 น. โทร. 089 544 8999, 083 682 8329

LANG SUAN A common meeting place for the youth of Rayong to congregate. The food, drinks and music here are full of fun. Location Naa Suansri Mueang Road, Mueang Dist r ict, R ayong. Opening hours: Daily from 06.00 P.M. to 01.00 A.M. Tel. 089 544 8999, 083 682 8329 61


R AYONG

SO GOOD

ด้วยการตกแต่งร้านให้บรรยากาศดูโล่งสบาย ประดับประดาด้วยดวงไฟสว่าง เหมาะกับการ ชวนเพื่อนมาจิบเบาๆ เคล้ากับดนตรีสด ที่ตั้ง ถนนแสงจันทร์เนรมิต อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 18.00-02.00 น. หยุดวันจันทร์ โทร. 038 023 271, 084 206 0268

This chill spot is brightly lit and decorated to make you feel relaxed and comfortable. It’s great for friends to sit, hang out, and talk while live music is played in the background. Locat ion Saeng Jun Naramit Road. Mueang Dist r ict, R ayong. Opening hours: Daily except on Monday, from 06.00 P.M. to 02.00 A.M. Tel. 038 023 271, 084 206 0268

ZO O DS & V I R T I G O

แหล่งบันเทิงครบเครื่องเรื่องการสังสรรค์ ทั้ง ร้านอาหาร บาร์ ผับ คาราโอเกะ เตรียมพร้อม สำหรับคืนอันสนุกสุดเหวี่ยง ที่ตั้ง สี่แยกท่าบรรทุก สู่หาดแสงจันทร์ ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง เปิดทุกวัน เวลา 18.30-02.00 น. โทร. 083 716 4662

Come here to enjoy a wide variety of entertainment options such as their restaurant, karaoke, bar and pub. You’re sure to have a good time! Location At the Tha Bantuk four-way intersection near Saeng Jun Beach. Rat Bamrung Road, Mueang District, Rayong. Opening hours: Daily from 06.30 P.M. to 02.00 A.M. Tel. 083 716 4662 62


Ebook SANSIRI CITY GUIDE 2014 CHON BURI – RAYONG  
Ebook SANSIRI CITY GUIDE 2014 CHON BURI – RAYONG  

CHON BURI – RAYONG

Advertisement