Page 1


BA NGKOK

กรุงเทพมหานคร BANGKOK

สัมผัสสีสนั ของเมืองหลวง ผ่านการใช้ชวี ติ ของ ผูค้ น ทัง้ สิง่ ปลูกสร้าง อาคารบ้านเรือน ทีต่ ง้ั อยู่ ในเมืองที่เปลี่ยนผ่านมาหลายชั่วอายุคน ใน กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงทีม่ ชี อ่ื ยาวทีส่ ดุ ใน โลก กรุงเทพมหานคร มีพน้ื ทีท่ ง้ั หมด 1,568.737 ตารางกิโลเมตร มีประชากรกว่าเจ็ดสิบล้านคน* เป็นนครทีม่ ปี ระชากรมากทีส่ ดุ ของประเทศไทย เมืองหลวงที่เป็นศูนย์การปกครองและความ เจริญ ไม่วา่ จะเป็นการศึกษา การคมนาคมขนส่ง ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ ประวัตศิ าสตร์ ที่ย าวนานของกรุ ง เทพมหานคร เกิ ด ขึ้น ไป พร้อมๆ กับสถาปัตยกรรมและวิถีวัฒนธรรมที่ เป็นเอกลักษณ์ ทำ�ให้เป็นเมืองทีม่ นี กั ท่องเทีย่ ว ต่างประเทศเดินทางเข้ามาเทีย่ วมากทีส่ ดุ ในโลก

Thailand’s internationally-renowned metropolitan and regional economic powerhouse. This guide will give you a glimpse of how lives are lived in this megacity – the official full name of which is the longest in the world! Spanning 1,568.737 square kilometres, Bangkok is Thailand’s most populous city with more than seven million people* calling it home. It is Thailand’s centre for governance, education, transportation and economy. The city features an eclectic mix of time-treasured cultures which have been passed down through generations, together with modern international characteristics. All these, and many other interesting features about the city, combine to make Bangkok the world’s most visited city.

* Source: Mahidol University Institute for Population and Social Research 1


BA NGKOK

ทองหล่อ

T H O N G LO R

ถนนทองหล่อ กลายเป็นหัวใจของเมืองหลวง ที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญบนสายสั้นๆ คราคร�่ำไปด้วยร้านอาหารนานาชาติ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วยามค�่ ำ คื น และร้ า นค้ า ยอดนิ ย ม จึงเป็นท�ำเลที่สนองตอบต่อการใช้ชีวิตของ คนเมืองที่สุด

Just a few kilometres from Bangkok’s Central Business District, Thonglor is a short stretch of road that throbs with urban vitality. It is packed with international restaurants, evening hangout spots and top retail stores. It is arguably the city’s epicentre of entertainment, pulsating nightlife and great culinary experiences – all befitting a desirable cosmopolitan lifestyle. 2


BA NGKOK

T ra d i t i on s & Fe s t i val s

• งานประเพณีมหาสงกรานต์ ถนนข้าวสาร วันที่ 12-15 เมษายน ประเพณีการละเล่นสาด น�้ำ ที่ถือฤกษ์เริ่มปีใหม่ของคนไทย บริเวณ ถนนข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ที่ดึงดูด ชาวต่างชาติจากทั่วโลกทุกปี • งานวันปิยมหาราช จัดในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม ท�ำเนียบรัฐบาล • งานลอยกระทง จั ด ขึ้ น ในวั น เพ็ ญ เดื อ น 12 ของทุกปี ( ขึ้น 15 เดือน 12) • เทศกาลภาพยนตร์ โ ลกแห่ ง กรุ ง เทพฯ จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเป็นเมืองหลวง แห่ ง วั ฒ นธรรมและความบั น เทิ ง เมื อ งหนึ่ ง ของโลก ในเดือนมกราคมของทุกปี

• Songkra n Fest iva l on K haosan Road: The traditional Thai New Year is celebrated from 12th to 15th of April. Water splashing is a major attraction with Khaosan Road in Phra Nakhon District of Bangkok being a magnet attracting tourists from around the world each year. • K ing Chulalongkorn Day: K ing Rama V is remembered each year on 23rd October at the Royal Plaza in front of Ananta Samakhom Throne Hall, Government House. • Loi Krathong: Loi Krathong is held each year on the full moon day of the twelfth month in the traditional Thai calendar system. • Bangkok World Film Festival: This annual event is held in January to position Bangkok as one of the world’s capitals for culture and entertainment. 3


BA NGKOK

T R A N S P O R TAT I O N

รถไฟฟ้ า มหานคร เปิดบริการตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น อัตราค่าโดยสารส�ำหรับผูโ้ ดยสาร เที่ยวเดียว เริ่มต้นที่ 10 บาท สูงสุด 52 บาท ปั จ จุ บั น ให้ บ ริ ก ารสองสายคื อ สายสุ ขุ ม วิ ท หมอชิต-แบริ่ง และสายสีลม สนามกีฬาแห่ง ชาติ-บางหว้า แท็กซี่ ช่วยให้คุณเดินทางท่องเที่ยวทองหล่อ ในระยะสั้นๆ ได้แบบสะดวกสบายในราคา ไม่แพง เรือหางยาว ของบริษัทครอบครัวขนส่ง วิ่งไป ตามคลองแสนแสบ คลองลาดพร้าว ท่าเรือที่ สถานีทองหล่อ สอบถามเส้นทางเดินเรือได้ที่ 02 374 8990, 02 375 2369 รถเมล์แดง สัญลักษณ์ส�ำคัญของซอทองหล่อ ให้บริการโดย บริษทั บ้านรถเมล์แดง (ทองหล่อ) ขึ้นลงได้ทุกจุด วิ่งตลอด ค่าบริการ 6 บาท ตลอดสาย มอเตอร์ไซค์ อัตราค่าบริการเริม่ ต้นที่ 10 บาท ระยะใกล้ ระยะกลาง 15 บาท

BTS Skytrain: Convenient and fast, BTS operates from 06:00 A.M. to 12:00 A.M. A one-way trip is from 10 Baht with the maximum fare being 52 Baht. The two existing routes are the ‘Sukhumvit Line’ from Mo Chit to Bearing, and, the ‘Silom Line’, from National Stadium to Bang Wah. Taxis: A short ride will provide you with an inexpensive and comfortable trip to Thonglor. Long-tail Boats: Khropkhrua Khonsong Co., Ltd. operates boats along Saensaeb Canal and Ladprao Canal. There is a pier at Thonglor Station. Route inquiries can be made to Tel. 02 374 8990 or 02 375 2369. Red Buses: A Thonglor icon, the red buses for local short trips on Thonglor road are operated by the Red Bus House (Thonglor) Co., Ltd. These buses operate around the clock. You can get on and off anywhere you want for a fixed fare of 6 Baht, regardless of distance. Motorcycle Taxis: Local motorcycle taxi fares within Thonglor start from 10 Baht for a short trip or 15 Baht for a longer one. 4


BA NGKOK

DID YO U K N OW?

ทองหล่อเป็นบริเวณที่อาศัยของคนหลากหลายชาติในสมัย สงครามโลก โดยเฉพาะชนชาติญี่ปุ่นที่เข้ามาตั้งฐานทัพและ ร้านรวงต่างๆ ก็เป็นสัญลักษณ์ของการอาศัยอยูข่ องชนชาติญปี่ นุ่ ชื่ อ ของทองหล่ อ ถ้าสังเกตให้ดี จะเห็ น ว่ า ร้ า นค้ า ในซอย ทองหล่อสะกดชื่อทองหล่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Thonglor แต่หน่วยงานราชการจะก�ำหนดชื่อป้าย ซอย เป็นภาษาอังกฤษ ว่า Thong Lo ถนนซอยทองหล่อ ได้ชื่อว่าเป็นถนนเส้นแรกที่มีการเกิดขึ้น ของ Community Mall และท�ำให้รูปแบบของ Community Mall เป็นที่นิยม อีกทั้งเป็นถนนที่รวบรวมสตูดิโอแต่งงานไว้เป็น จ�ำนวนมาก และปัจจุบัน มีกว่า 20 ร้าน People of many ethnicities used to have business ventures in this area. This was particularly true for the Japanese, and, even today, there are still many Japanese businesses operated in the Thonglor neighbourhood. The name Thonglor is interesting to note that the various establishments spell the name of this road “Thonglor” while the authority uses “Thong Lo” for the signage. Thonglor road is believed that Thonglor was the birthplace of community malls, long before they became popular elsewhere. No other road has more wedding studios than Thonglor. The current count is over 20.

5


u r b an l if e s t y l e page 8

CAFÉ page 12

DINING pa ge 16


H A N G O UT page 22

art & ga l l e r y page 8


T HONGLOR

UR BA N L IFEST Y L E ความครบครันของคอมมูนิตี้มอลล์ ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองหลวง Thonglor maybe a relatively short road but it is dotted with several, vibrant community malls that satisfy the urban lifestyle 8


T HONGLOR

Privacy and excellence are the two qualities most sought after by people who choose to come here. Several restaurants are featured for the pleasure of city residents. Calin is a classical French style cafe you can fall in love with. Hola is one of the few Spanish restaurants in Bangkok where you can see the chefs at work. There are also fashion stores with interesting personalities, handicraft tool shops, a 24-hour supermarket and a gallery for lovers of arts.

‹‹ 8 T H O N G LO R

ไลฟ์สไตล์มอลล์ ที่โดดเด่นและครอบคลุม ทุกความต้องการของคนทีใ่ ช้ชวี ติ ในเมืองหลวง ที่นอกจากจะชื่นชอบความเป็นส่วนตัวแล้ว ยังต้องการความเป็นเลิศ 8 Thonglor เน้น การน�ำเสนอร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์ที่โดด เด่น โดยเฉพาะร้านอาหารนานาชาติ ที่มีให้ เลื อ กทั้ ง ญี่ ปุ ่ น อิ น เดี ย สเปน ฝรั่ ง เศส คุ ณ อาจชื่นชอบ CALIN restaurant คาเฟ่สไตล์ ฝรั่งเศสแสนคลาสสิก หรือร้านอาหารสเปน HOLA ซึ่งเป็นร้านอาหารสเปนไม่กี่แห่งใน กรุงเทพที่สามารถมองเห็นการปรุงอาหารของ เชฟได้ และยังรวบรวมร้านค้าจ�ำหน่ายสินค้า แฟชั่นสไตล์ยูนิค ร้านจ�ำหน่ายอุปกรณ์งาน ฝีมือ นอกจากนั้นยังมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่เปิด ตลอด 24 ชั่วโมง และแกลเลอรีส�ำหรับผู้ที่ ชื่นชอบงานศิลปะ

Location Soi Thonglor 8. Opening hours: Daily from 10:00 A.M. to 10:00 P.M. www.8thonglor.com

ที่ตั้ง ทองหล่อ ซอย 8 เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. www.8thonglor.com 9


T HONGLOR

J AVE N U E

ทองหล่อเป็นย่านอาศัยหลักๆ ของชาวญี่ปุ่น ที่มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่อดีต จึงพบเห็นร้านอาหาร ร้านค้าที่ตอบสนองกลุ่ม ชาวญี่ปุ่นอยู่เรียงราย และคอมมูนิตี้มอลล์ แห่งแรกกลางซอยทองหล่อแห่งนี้ ก็ได้หยิบ เสน่ห์เฉพาะของเจแปนนิสสไตล์มาน�ำเสนอ ในรูปแบบสถานทีท่ รี่ วบรวมร้านค้า ร้านอาหาร บริการไว้ในที่เดียวกัน มีร้านอาหารที่โดดเด่น และร้านรวงส�ำหรับผู้ที่ช่ืนชอบสินค้าญี่ปุ่นไว้ ทั้งชั้น ไม่ว่าจะเป็นร้าน Maisen, Otoya, Yamagoya Ramen หรือ Yura An Shabu Shabu และร้านขายของจุกจิกอย่าง Daiso

Thonglor is one of Bangkok’s most desirable neighbourhoods with shopping venues, entertainment spots and finest restaurants all within the vicinity. It is also a residential area popular among Japanese expatriates living in Thailand so the locality is dotted by a number of Japanese outlet s and rest aurant s catering to their needs. J Avenue is the first Japanese-style community mall right at the heart of Thonglor where a variety of premium Japanese stores and restaurants can be found in one convenient place – including Maisen, Ootoya, Yamagoya Ramen, Yura An Shabu Shabu and the Daiso Store.

ที่ตั้ง ทองหล่อ ซอย15 เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. www.siamfuture.com

Location Thonglor Soi 15 Operating hours: Daily, from 10.00 A.M. to 10.00 P.M. www.siamfuture.com 10


T HONGLOR

SEENSPACE 13

PIMAN 49

อีกหนึง่ คอมมูนติ ม้ี อลล์สดุ ฮิปใจกลางทองหล่อ แหล่งแฮงเอาต์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคน รุ่นใหม่ ประกอบไปด้วยร้านดังอย่าง Twist, Honmono Sushi, Roast Coffee & Eatery หรือ BonChon Chicken

มอลล์น้องใหม่ใจกลางซอยสุขุมวิท 49 แหล่ง รวมร้านคุณภาพพรีเมี่ยมภายในอาคารสีขาว สูง 4 ชั้นนี้ประกอบไปด้วยร้านที่คัดสรรความ อร่อยมาแล้วทั้งสิ้น ไม่วา่ จะเป็นร้าน Akanoya Robatayaki, Ramen Tei Premium, Teien Sushi Bar, Gute

ที่ตั้ง ทองหล่อ ซอย 13 เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น.

ที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 02 258 7866

Yet another hip hang-out spot at the heart of Thonglor, Seenspace 13 is to respond to the urban lifestyle demands of the discerning new generation. Home to popular restaurants such as ‘Twist’, ‘Honmono Sushi’, ‘Roast Coffee & Eatery’ and ‘BonChon Chicken’.

This latest community mall right at the heart of Sukhumvit Soi 49 presents an eclectic mix of fine restaurants and premium stores, such as ‘Akanoya Robatayaki’, ‘Ramen Tei Premium’, ‘Teien Sushi Bar’and ‘Gute’. Location Sukhumvit Soi 49 Operating hours: Daily, from 10.00 A.M. to 10.00 P.M. Tel.02 258 7866

Location Thonglor Soi 13 Operating hours: Daily, from 10.00 A.M. to 10.00 P.M.

11


T HONGLOR

CA FÉ ตั้งแต่คาเฟ่เล็กๆ เรียบง่าย ไปจนถึงเบเกอรี่ร้านหรู ต่างสไตล์เรียงราย ที่นี่จึงกลายเป็นถนนเส้นที่มีร้านกาแฟ และเบเกอรี่มากที่สุดในกรุงเทพฯ Small, simple cafes and the more luxurious ones offering more sophisticated fare – all combine to make Thonglor one of Bangkok’s most resourceful roads where coffee and bakery are concerned.

12


T HONGLOR

Here is a lov ing small corner in Bangkok for the catpeople of this city. For you, recommended bakery items include Coconut Cake, the tender texture of which is a perfect match with refreshing tea. For your cat, Purr Cat Café Club features a dedicated salon for cats and feline fashion items which you can bring home to your kitty-cat friends. Other creations for the kitties include Salmon Cookie and Sardine Cup which are certain to make them purr with pleasure!

‹‹ P U R R CAT CA FE C LU B

Location Soi Sukhumvit 53. Opening hours: Monday through Thursday from 11:00 A.M. to 08:00 P.M. and Friday through Sunday from 11.00 A.M. to 09.00 P.M. Tel. 02 108 3604

มุมเล็กๆ ในกรุงเทพฯ ที่ส�ำหรับคนรักแมว เหมียว ภายในร้านมีโซนซาลอนแมว โซนขาย เสือ้ ผ้าแฟชัน่ เสือ้ ผ้าแมวเหมียว ให้ได้ใช้เวลา ไปอย่างยาวๆ พร้อมหยิบจับของถูกใจไปฝาก น้องแมวที่บ้าน เมนูแนะน�ำคือเค้กมะพร้าว หอมนุ่ม รสชาติเหมาะเจาะเมื่อจิบกับชา นอกจากนี้ยังมีเมนูโปรดส�ำหรับเจ้าเหมียว เช่น Salmon Cookie, Sardine Cup ให้ซื้อ ไปฝาก จนหนูเหมียวที่บ้านต้องร้อง Purr!

ทีต่ งั้ ซอยสุขมุ วิท 53 ถนนสุขมุ วิท เปิดวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 11.00-20.00 น. และวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-21.00 น. โทร. 02 108 3604 13


T HONGLOR

BAR STORIA DEL CAFÉ

บาร์กาแฟสุดเก๋ บนพื้นที่ร้านขายสินค้าวินเทจ กาแฟคัว่ สไตล์อติ าเลียน เสิรฟ์ ให้ดมื่ ดำ�่ ในเมนู สุดเท่ เช่น ESPRESSO ON THE ROCK ใน บรรยากาศทีด่ งึ ดูดหนุม่ สาวทีม่ สี ไตล์เฉพาะตน ที่ตั้ง ชั้น G ตึก 8 ทองหล่อ เปิดทุกวัน เวลา 10.30-21.30 น. โทร. 02 714 9301

Before introducing Italian roasted coffee like Espresso on the Rock, Bar Storia del Café was already a place people came for choice vintage-style items. a small community is formed with young and highly individual people forming their clientele.

GUTE

ร้านขนมปังและเบเกอรี่สูตรแดนอาทิตย์อุทัย ได้ รั บ แรงบั น ดาลใจในการสร้ า งสรรค์ จ าก ประเทศฝรั่งเศส ชื่อร้านภาษาเยอรมันแปล เป็นไทยว่า “ดี” ซิกเนเจอร์คือ Coeur de Bois มูสรูปหัวใจไส้ราสเบอร์รี่หวานเนียนนุ่ม

Location G Floor, 8 Thonglor. Opening hours: Daily from 10.30 A.M. to 09.30 P.M. Tel. 02 714 9301

ที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 49 (โครงการพิมาน 49) ถนนสุขุมวิท เปิดทุกวัน เวลา 08.30-20.30 น. โทร. 02 662 7719

This bread & bakery café is influenced by multicultural inspirations. Its Japanese pâtissier is passionate in the art of French pâtisserie, yet the name of the café is taken from a German word for ‘good’. Don’t miss the signature ‘Coeur De Bois’ – the taste-tempting heart-shaped mousse with raspberries! Location Sukhumvit Soi 49 (at Piman 49) Operating hours: Daily, from 08.30 A.M. to 08.30 P.M. Tel.02 662 7719 14


T HONGLOR

M R . J O N ES ’ ORPHANAGE MILK BAR

ชั ก ชวนกั น มาในอาณาจั ก รบ้ า นเด็ ก ก�ำพร้ า ของ Mr.Jones กับหมีน้อยเทดดี้แบร์ ขนมอบ หอมกรุ่นคู่กับนมสไตล์โฮมเมดที่มีให้เลือก หลากรส คอนเซ็ปต์และการตกแต่งที่ราวกับ เข้าไปอยูใ่ นแดนนิทาน นอกจากจะถูกใจน้องๆ หนูๆ แล้ว ยังถูกใจผู้ใหญ่เพราะเหมือนได้ เดินย้อนกลับไปยังความทรงจ�ำในวัยเด็ก

ที่ตั้ง โครงการ Seenspace ทองหล่อ ซอย 13 เปิดทุกวัน เวลา 10.00-24.00 น. โทร. 02 185 2378

Here, you get to learn about the lives of some fascinating orphans, as well as, enjoy a variety of homemade bakery and milk. The decor is fairytale-like so the young customers are excited while adults can take pleasure in the nostalgia the place offers. Location Seenspace, Soi Thonglor 13. Opening hours: Daily from 10.00 A.M. to 12.00 A.M. Tel. 02 185 2378 15


T HONGLOR

DIN ING ความสามารถในการนำ�เสนอไลฟ์สไตล์ที่แปลกใหม่ ผ่านรูปแบบการกิน ดื่ม เที่ยว ทำ�ให้ทองหล่อ เป็นถนนหลัก ที่สะท้อนความเป็นเมืองที่ไม่เคยลดสีสันลงอย่างแท้จริง Thonglor is never short of a place to eat or to enjoy great surroundings. It is a road where cosmopolitan colour never fades with time.

16


T HONGLOR

Southern food as cooked by the people of Phuket exhibits an intense array of distinctive flavours. At Phuket Town restaurant, White Noodle in Crab Curry consists of the freshest crab, authentic curry ingredients and fresh local produce. Other rare delicacies which can be found here are Fried Chicken in Turmeric, Fish Organs Sour Soup, and Sweetened Phuket Pineapple. The decor makes good use of the bright colours of the Sino-Portuguese style Phuket is known for. Location Soi Thonglor 6. Opening hours: Daily from 10.30 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 02 714 9402

‹‹ P H U K E T TOW N

อาหารปักษ์ใต้ต�ำรับชาวภูเก็ตทีม่ รี สชาติเข้มข้น เฉพาะตน เสิร์ฟเป็นเมนูเด่นยั่วลิ้น คือ ขนมจีน น�้ำยาปู ปูสดๆ เน้นเคล้ากับเครื่องแกงน�้ำยา ตัดรสกับผักสดท้องถิ่น และเมนูหาทานยาก อย่างไก่ทอดขมิ้น ไตปลาสูตรดั้งเดิม ตบท้าย ด้ ว ยสั บ ปะรดภู เ ก็ ต เชื่ อ ม พร้ อ มเสิ ร ์ ฟ ใน บรรยากาศร้านจ�ำลองสีสดสไตล์ชิโนโปรตุกีส ในเมืองภูเก็ต ที่ตั้ง ทองหล่อ ซอย 6 เปิดทุกวัน เวลา 10.30-22.00 น. โทร. 02 714 9402 17


T HONGLOR

S U S H I OTA RU

ร้านซูชิที่ถูกบันทึกให้เป็นตำ�นานของซูชิที่ดี ที่สุด Shinji Nakamine คือเชฟประจำ�ร้าน ซึ่ง เป็นผู้ชนะในรายการ TV Champion นอกจาก หน้าซูชิที่สร้างสรรค์แล้ว วัตถุดิบยังคัดพิเศษ ส่งตรงจากเกาะฮกไกโด

ที่ตั้ง โครงการ อารีน่า 10 ทองหล่อ ซอย 10 เปิดทุกวัน เวลา 11.30-14.30 น. และ 17.00- 23.00 น. โทร. 02 392 7737

With the winner of the TV Champion cooking program, Shinji Nakamine, as chef, Sushi Otaru proudly ranks among the best sushi bars in town. Select ingredients are sent directly from Hokkaido to create such exciting sushi. Location Arena 10, Soi Thonglor 10. Opening hours: Daily from 11.30 A.M. to 02.30 P.M. and from 05.00 P.M. to 11:00 P.M. Tel. 02 392 7737 18


T HONGLOR

QUINCE

ร้ า นอาหารโฮมเมดสไตล์ เ มดิ เ ตอร์ เ รเนี ย น บรรยากาศสบายกรุผนังด้วยกระจกใสโดย รอบแห่งนี้ แม้จะมีอายุเพียงปีกว่า แต่ด้วย รสชาติอาหารแสนอร่อย และเน้นย�ำ้ ว่าต้องเป็น วัตถุดิบที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบธรรมชาติเพื่อ สุ ข ภาพที่ ดี ท�ำให้ เ หล่ า นั ก กิ น พากั น ติ ด อก ติดใจแทบทุกเมนู ไม่ว่าจะเป็น Beef Tagliata with Rucola, The Pork Belly หรือ Crab Pasta ก็อร่อยทั้งนั้น

T h i s coz y, Med it er r a nea n - st yle restaurant serves homemade-style dishes and is decorated with transparent glass panels all around. It serves a variet y of delicious, nutritious sensations prepared with organic produce. Menu items not to be missed include ‘Beef Tagliata with Rucola’, ‘The Pork Belly’ and ‘Crab Pasta’. Location Sukhumvit Soi 45 Operating hours: Daily, from 11.30 A.M. to 01.00 A.M. Tel. 02 662 4478

ที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 45 ถนนสุขุมวิท เปิดทุกวัน เวลา 11.30-01.00 น. โทร. 02 662 4478 19


T HONGLOR

บุญตงเกียรติ ข้าวมันไก่สิงคโปร์

ข้าวมันไก่ไหหล�ำต�ำนานบนถนนทองหล่อ สูตร ส่งตรงจากสิงคโปร์ ทั้งข้าวหอมมะลิที่หุงกับ เครื่องเทศ ไก่เนื้อนุ่ม มีน�้ำจิ้ม 3 แบบ เต้าเจี้ยว ไทย พริกนำ�้ ส้มสไตล์สงิ คโปร์ และขิงปัน่ ใส่เกลือ ที่ตั้ง ทองหล่อ ซอย 16 เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 02 390 2508

BOON TONG KIAT SINGAPOREAN CHICKEN RICE The Hainanese chicken rice has become a legend in Thonglor. Hommali rice is cooked with ground spices while tender chicken meat is served with three dipping-sauce choices: Thai bean curd sauce, Singaporean chili vinegar sauce, and, blended ginger and salt sauce.

JOKE MEE PLEASE

โจ๊ ก สู ต รฮ่ อ งกง ที่ เ จ้ า ของได้ ไ ปร�่ ำ เรี ย นมา จากฮ่องกงโดยตรง มีเมนูขึ้นชื่อ คือ โจ๊กปลา ไข่เยี่ยวม้าที่ใส่หอยเชลล์แห้งลงไปด้วย ทาน คู่กับปาท่องโก๋ ซึ่งที่นี่เขาท�ำตัวยาวถึง 1 ฟุต

Location Soi Thonglor 16. Opening hours: Daily from 10.00 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 02 390 2508

ที่ตั้ง ระหว่างซอยทองหล่อ 16-17 เปิดทุกวัน เวลา 08.00-15.00 น. และ 17.00-22.00 น. โทร. 02 185 2442

Take a solace in Hong Kong-style congee the owner learned to make in Hong Kong. Most notable is their Fish Congee with Preserved Egg with dried scallop added. It is best enjoyed together with Chinese Doughnut (Pa Thong Ko) which measures one foot long here. 20

Location Between Soi Thonglor 16 and 17. Opening hours: Daily from 08.00 A.M. to 03.00 P.M. and from 05.00 P.M. to 10:00 P.M. Tel. 02 185 2442


T HONGLOR

กับข้าวกับปลา

SIMPLE

รายละเอี ย ดอั น แสนพิ เ ศษที่ ม าในนามของ ค�ำว่า เรียบง่าย ในร้านที่ตกแต่งอย่างมีสไตล์ ชัดเจน เสิร์ฟอาหารยุโรปอันแสนพิถีพิถันและ ดีตอ่ สุขภาพ จากครัวเปิดโล่งให้เห็นการปรุงกัน แบบสดๆ

ร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่น ผสมผสานอาหารไทย และยุโรปเข้าด้วยกันก่อนเสิร์ฟอย่างมีสไตล์ เช่น น�้ำตกแซลมอนรมควันที่มากับน�้ำจิ้มแจ่ว ซัลซ่า หรือเมนูเส้นเฟตตูชนิ ที่ มี่ ากับซอสผงกะหรี่ ปูนิ่มทอดกรอบ

ที่ตั้ง สุขุมวิท 31 เปิดวันอังคาร-ศุกร์ เวลา 09.00-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.00-20.00 น. โทร. 02 662 0510

Simple in name, simple in design, but the fare is not so simple. The elegantlydesigned restaurant ser ves a vast selection of finest European specialties made from farm-fresh ingredients. The food here is also good for your health. All food is freshly prepared in an open, see-through kitchen.

ที่ตั้ง มาร์เก็ต เพลส ทองหล่อ ซอย 4 เปิดวันอาทิตย์-พฤหัสบดี เวลา 10.30-23.00 น. และวันศุกร์-เสาร์ เวลา 10.30 - 24.00 น โทร. 02 381 3274

KUB K AO KUB PLA This restaurant serves up stylish fusion food of a Thai and European fare like Smoked Salmon in Thai Namtok Dressing and Salsa Jimjaew Sauce or Fettuccini with Fried Soft-Shell Crab in Curry Sauce.

Location Sukhumvit Soi 31. Operating hours: Tuesday through Friday from 9.00 A.M. to 8.00 P.M. Saturday and Sunday from 7.00 A.M. to 8.00 P.M. Tel. 02 662 0510

21

Location Market Place, Soi Thonglor 4. Opening hours: Sunday through Thursday from 10.30 A.M. to 11.00 P.M. and Friday through Saturday from 10.30 A.M. to 12.00 A.M. Tel. 02 381 3274


T HONGLOR

H A NG OUT Life after Work ในย่านแฮงต์เอาท์ ที่มีสีสันที่สุดของกรุงเทพมหานคร Life after work in Thonglor is one of the most colourful in Bangkok.

22


T HONGLOR

‹‹ T W IS T

Order Grilled Tequilla Coriander Chicken or simply choose light drinks or a fine wine to indulge in as you enjoy the evening.

นัดดินเนอร์พร้อมจิบไวน์ในบรรยากาศที่เป็น ส่วนตัวของไวน์บาร์ที่คัดสรรไวน์น�ำเข้ารสชาติ เยี่ยมกว่า 70 ชนิด และเครื่องดื่มรสชาติเยี่ยม ดืม่ เพิม่ ความพิเศษให้กบั เมนูมอื้ ค�ำ่ เช่น ไก่ยา่ ง เตกิล่า

Location Seenspace, Soi Thonglor 13. Opening hours: Monday through Saturday from 06.00 P.M. to 01.00 A.M. Tel. 02 185 2455

ที่ตั้ง โครงการ Seenspace ทองหล่อ ซอย13 เปิดวันจันทร์-เสาร์ เวลา 18.00-01.00 น. โทร. 02 185 2455

In this wine bar, you can enjoy a romantic dinner in a private setting and dine on as many as 70 selected dishes which have been chosen to make your evening one to remember. 23


T HONGLOR

Mellow Restaurant & Bar is a place that reminds you that the world never stops spinning. Signature drinks like Jelly Sake have made Mellow popular among male and female urbanites who look for new experiences. The interior is a coming together of two worlds: the sheer Japanese simplicity of wooden furniture and bricks, and, the rugged coolness of steel and clear glass, New York style. The combination is chic and chill at the same time. Such is a perfect hangout place for urban dwellers. Plus there are plenty of fusion menu items to choose from as you enjoy conversation with friends.

M E L LOW

Locataion Penny’s Balcony, Soi Thonglor 16. Opening hours: Daily from 11.00 A.M. to 12.00 A.M. Tel. 02 382 0065

Mellow Restaurant & Bar หนึ่งร้านแฮงเอาต์ ที่ให้ความรู้สึกว่าโลกไม่เคยหยุดนิง่ ซิกเนเจอร์ เด่ น อย่ า งสาเกเยลลี่ ท�ำให้ Mellow เป็ น ที่ ค้ น หาจากหนุ ่ ม สาวชาวเมื อ งที่ นิ ย มรสชาติ ใหม่ๆ ตกแต่งด้วยดีไซน์จากสองขัว้ โลก ระหว่าง ความเรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่นจากเฟอร์นิเจอร์ไม้ อิฐ ความดิบเท่และความทันสมัยแบบนิวยอร์ก ด้วยโครงสร้างของเหล็กและกระจกใส ให้ความ รู้สึกผ่อนคลายและชิคไปพร้อมกัน ที่นี่มีเมนู ฟิวชั่นที่ชวนละเลียดไปตลอดการสนทนาสม กับเป็นบรรยากาศแฮงเอาต์ที่เข้ากับชีวิตคน เมืองนัก

ที่ตั้ง โครงการ Penny’s Balcony ทองหล่อ ซอย 16 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-24.00 น. โทร. 02 382 0065 24


T HONGLOR

BA D M OT E L

ภายในร้านที่ตกแต่งให้บรรยากาศเหมือนนั่ง อยูใ่ นอาคารร้านสุดโมเดิรน์ ของ Bad motel ได้ รวบรวมทุกอย่างทีเ่ ป็นนิยามของแหล่งแฮงต์เอาท์ ที่ให้รสสัมผัสใหม่ๆ อย่างสมบูรณ์แบบ เด่นที่ เมนูที่เรียกว่าเป็น Thai Inspiration Cuisine อาหารฟิวชั่นรสชาติไทยๆ เช่น ย�ำแซลมอน รสแซบ และเครือ่ งดืม่ เก๋ๆ ทีน่ �ำผลไม้ไทยอย่าง มะเฟืองมาเป็นส่วนผสม ที่ชื่อว่า Bangkok Mule ร้านยังมีการจัดนิทรรศการศิลปะ และมี กิจกรรมเด็ดๆ ให้ได้เพลินอยู่เสมอ

This place exudes modern, ambiance. Everything that defines a good hangout place is featured in this one unique night spot. Bad Motel’s fusion food is inspired by Thai cuisine and includes Spicy Salmon Salad. Their various drinks carry a Thai touch as well, such as the Bangkok Mule where star fruit is used as an ingredient. Bad Model regularly lends their space to art exhibitions and patrons will always find something interesting to enjoy every time they visit.

ที่ตั้ง ระหว่างทองหล่อซอย 15 และ 17 เปิดทุกวัน เวลา 17.00-01.00 น. โทร. 02 712 7288

Location Between Soi Thonglor 15 and 17. Opening hours: Daily from 05.00 P.M. to 01.00 A.M. Tel. 02 712 7288 25


T HONGLOR

A RT & G A L L ERY วันอันแสนเร่งเร้า ถูกลดทอนให้ช้าลง ด้วยการเสพงาน ศิลปะร่วมสมัย บนพื้นที่ศิลปะต่างวิธีบอกเล่า A fast-paced day can be slowed down as you lift your spirits with a healthy dose of contemporary art. Several galleries are present in Thonglor area for you to discover. 26


T HONGLOR

WE DO GALLERY

Design Inspiring Experience คือคอนเซ็ปต์ ของแกลเลอรี รวบรวมงานดี ไ ซน์ ทั้ ง งาน ออกแบบตกแต่ง งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และงานศิลปะ จากทั่วทุกมุมโลก ให้เป็น เหมือนแรงบันดาลใจส�ำหรับผู้เข้าชม ทีต่ งั้ ทองหล่อ ซอย 8 เปิดวันอังคาร-เสาร์ เวลา 11.00-20.00 น. โทร. 02 391 4866

“Design inspiring experience” is the concept of this gallery and as such they bring to your attention interesting decorative, furniture and artistic design from around the world. Certainly a great place to drop by when you are in search of inspiration! Location Soi Thonglor 8. Opening hours: Tuesday through Saturday from 11.00 A.M. to 08.00 P.M. Tel. 02 391 4866

‹‹ AKKO ART GALLERY

คุณ Atsuko Suzuki Dares เป็นชาวญี่ปุ่นที่ ชืน่ ชอบศิลปะของไทย จึงก่อตัง้ Akko Art Gallery ขึ้น จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนของศิลปะ ทุกแขนง โดยเน้นผลงานของศิลปินญีป่ นุ่ และ ศิลปินไทย ในอดีตและประวัตศิ าสตร์เป็นหลัก ที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 49 เปิดวันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00-18.00 น. โทร. 02 234 6700

Japanese owner Atsuko Suzuki Dares established the Akko Art Gallery to highlight the inspirational work of art from both Japanese and Thai artists, with an emphasis on the former. Location Soi Sukhumvit 49. Opening hours: Monday through Saturday from 10.00 A.M. to 06.00 P.M. Tel. 02 234 6700 27


T HONGLOR

28


T HONGLOR

29


T HON BU R I

ธนบุรี

THONBURI

ท่าพระ-พรานนก-บางขุนนนท์ รูปแบบผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตเก่าริมฝั่งน�้ำ อันเรียบง่าย กับเมืองใหม่ทเี่ ร่งรุดไปสูค่ วามเจริญ อันสมบูรณ์แบบ กลายเป็นวิถีชีวิตเฉพาะตัว ที่หลากหลายที่สุด

THA PHRA - PRANNOK BANG KHUN NON The Thonburi side of Bangkok offers a blend of two worlds: the simple, slow life by the river and the fast-paced civ ilizat ion that comes w ith the capital’s cosmopolitan living. The result is a unique multi-faceted lifestyle lived and enjoyed by the people of Thonburi today. 30


T HON BU R I

T ra d i t i on s & Fe s t i val s

กระบวนพยุหยาตรา เป็นกระบวนการเสด็จ พระราชด�ำเนิ น ทางน�้ ำ ที่ มี ม าตั้ ง แต่ โ บราณ ปัจจุบนั จะเป็นการเสด็จไปทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม และพิธีส�ำคัญๆ อย่างเช่น การฉลองสิริราชสมบัติ ประเพณีชักพระวัดนางชี ประเพณีส�ำคัญ ของฝัง่ ธนบุรี เป็นการอัญเชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุ ทางนำ�้ หลังวันลอยกระทงสองวัน พระบรมสารี ริกธาตุนเี้ ป็นปูชนียวัตถุเก่าแก่ของทางวัด และ น�ำออกมาให้สกั การะสรงน�ำ้ การชักพระนัน้ เมือ่ ถึงสะพานต่างๆ จะต้องอัญเชิญพระขึ้นแล้ว อ้อมไปลงเรืออีกฝัง่ หนึง่ โดยไม่น�ำพระธาตุลอด ใต้สะพาน นอกจากนี้ยังมีการแสดงมโหรสพ มีการออกร้านจ�ำหน่ายอาหาร และมีผู้คนเข้า มาสักการะพระเป็นจ�ำนวนมาก งานลอยกระทง จัดขึน้ ในวันเพ็ญเดือน 12 ของ ทุกปี (ขึ้น 15 เดือน 12)

ratchawararam and on other royal occasions such as the anniversary of ascension to the throne. Chak Phra festival: This important tradition of Thonburi involves the floating of Buddha’s relics along the river two days after the Loy Krathong festival. These relics are an ancient possession of Wat Phranang Chee. They are not supposed to pass underneath bridges so they must be removed from the boat, brought on land around the bridge before being put on the boat again on the other side of the bridge. Other features include theatrical performances and food stalls. The Chak Phra festival attracts many people who come to pay respect to the relics. Loy Krathong festival: One of the most beautiful Thai festivals, the Loy Krathong festival is held on the full moon day of the twelfth month on the traditional Thai calendar.

Royal Barge Procession: This ancient procession is designed as a mode of transportation for the King on his way to the Katin ceremony at Wat Arun31


T HON BU R I

T R A N S P O R TAT I O N

Chao Phraya River express boats and shuttle boats: Piers are available at Tha Chang, Tha Tian, Tha Dheves, Tha Khlong San, Tha Siphaya and a few other locations. There is also an express boat service running from Chao Phraya to Nonthaburi. Service operates daily from 06:00 A.M. to 06:00 P.M. BTS Skytrain: The extended Silom route of BTS is historic in that it is Thailand’s first skytrain across the Chao Phraya River from Sapan Taksin Station to Thonburi and Wongwien Yai Stations. The route has been further extended along Taksin and Petchakasem to four more stations after Wong wien Yai which are Poe Nimit Station, Ratchada-Ratchaphruek Station, Wootakart Station and Bangwah Station where Ratchaphruek Road intersects with Petchakasem Road in Pasee Charoen District. MRT Subway: The Ratchamongkhon route begins from Hualampong Station to Bangsue Station. In the future, this route will be connected with the orange, purple, yellow, green and pink MRT routes. Three-wheel taxis: The so-called Tuk Tuk taxis run from Siriraj-Panich Thon Pier, Wat Dongmoonlek and Wat RakangPoe Sarm Ton. Small four-wheel taxis: These local taxis operate the route from Siriraj-Panich Thon Pier, Bang Khun Si, Bang Khun Non, Talat Phlu and Khlong San.

เรือด่วนเจ้าพระยา และเรือโดยสารข้ามฟาก บริเวณท่าช้าง ท่าพระจันทร์ ท่าเตียน ท่าเทเวศร์ ท่าคลองสาน ท่าสีพ่ ระยา ฯลฯ และบริการเรือด่วน เจ้าพระยาไปจังหวัดนนทบุรี เปิดทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (บีทีเอส) รถไฟฟ้าส่วนขยายสายสีลม เป็นรถ ไฟฟ้าสายประวัติศาสตร์ข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา สายแรกของประเทศไทย เชื่อมต่อจากสถานี สะพานตากสิ น ข้ า มแม่ น�้ ำ เจ้ า พระยาสู ่ ส ถานี ธนบุรีและสถานีวงเวียนใหญ่ และได้ขยายต่อ เนื่องช่วงตากสิน-เพชรเกษม ซึ่งเชื่อมต่อจาก สถานีวงเวียนใหญ่ ใน 4 สถานี เริ่มจากสถานี โพธิ์ นิ มิ ต ร สู ่ ส ถานี รั ช ดา-ราชพฤกษ์ สถานี วุฒากาศ และปลายทางสถานีบางหว้า ซึ่งตั้งอยู่ บริเวณจุดตัดถนนราชพฤกษ์ กับถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ รถไฟใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล เริ่มต้นที่สถานี รถไฟหัวล�ำโพง สิ้นสุดที่สถานีรถไฟบางซื่อ รวม ทั้งสิ้น 18 สถานี และก�ำลังเชื่อมโยงการเดินทาง ทั่วกรุงเทพ ผ่านโครงการรถไฟฟ้าสีส้ม สีม่วง สีเหลือง สีเขียว และสีชมพู รถตุก๊ ตุก๊ สองแถว ให้บริการเส้นทางท่าน�ำ้ ศิรริ าช -พาณิชย์ธน วัดดงมูลเหล็ก วัดระฆัง-โพธิส์ ามต้น รถสีล่ อ้ สองแถว ให้บริการเส้นทางท่าน�ำ้ ศิรริ าชพาณิชย์ธน บางขุนศรี บางขุนนนท์ ตลาดพลู, คลองสาน 32


T HON BU R I

DID YOU K NOW?

ในอดีตกรุงธนบุรีมีความส�ำคัญในฐานะราชธานีของไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2310-2315 มีโบราณสถานส�ำคัญมากมาย โดย เป็นที่ตั้งของพระราชวังเดิม รวมทั้งวัดวาอารามต่างๆ เป็น จ�ำนวนมาก จึงเป็นเขตที่รับการอนุรักษ์และพัฒนาสู่ความสมัย ใหม่ควบคู่กันไป “เมืองธนบุรศี รีมหาสมุทร” เป็นชือ่ ของกรุงธนบุรใี นอดีต ก่อน จะลดทอนลงให้สั้นเหลือเพียง “ธนบุรี” เขตธนบุรี ได้ชอื่ ว่าเป็นเขตทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ของศาสนสถาน เช่น โบสถ์ วัด มัสยิด เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการอยู่ร่วมของความเชื่อ ทางศาสนาที่แตกต่างกันเป็นจ�ำนวนมาก

From 1767 to 1782, Thonburi was the capital of Thailand. Thonburi District is rich with several ancient sites such as old palaces and temples. The area is subject to preservation as well as development for the old to coexist with the new at the same time. The full name of the city was Mueang Thonburi Sri Mahasamutr. It has since been shortened to only Thonburi. Thonburi is the presence of churches and mosques alongside temples represents religious plurality.

33


H I ST O RY & C ULTUR A L page 36

C O F F EE & B A K ERY page 42

DINING page 48


A RT & G A LLERY page 52

A C T I V I T I ES page 56


T HON BU R I

HISTORY & CULTUR A L ประวัติศาสตร์ที่ปรากฏให้เห็นผ่านสถาปัตยกรรม และวิถีวัฒนธรรมชุมชนอันแสนโดดเด่น The history of Thonburi is evident in its architecture and distinctive communities. 36


T HON BU R I

Bangkok N o i T ra i n Stat i on This station is historic in that it was a base from which Japanese troops dispatched supplies during World War II. The building was destroyed by a bomb but was rebuilt when Field Marshal Plak Piboonsongkram served as Prime Minister. Bangkok Noi Train Station has been in service ever since with 14 trains running each day to key destinations like Nakhon Pathom, Ratchaburi and Prachuap Khiri Khan. The station itself is located by the bank of Bangkok Noi Canal. Locataion Rodfai Road, Siriraj Subdistrict

‹‹

สถานีรถไฟบางกอกน้อย

สถานีรถไฟเส้นประวัตศิ าสตร์ ในช่วงสงคราม โลกครัง้ ที่ 2 เป็นฐานทีม่ นั่ ของญีป่ นุ่ ในการส่ง ยุทธปัจจัย และถูกทิ้งระเบิดจนอาคารต่างๆ ถูกท�ำลายลงไป ก่อนจะปรับปรุงใหม่ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม และด�ำเนินกิจการ จนถึงปัจจุบัน โดยมีขบวนรถให้บริการวัน ละ 14 ขบวน วิ่งผ่านสถานที่ส�ำคัญ สู่จังหวัด นครปฐม ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานี รถไฟสายคลาสสิกทีส่ �ำคัญในกรุงเทพฯ เลียบ ขนาบริมคลองบางกอกน้อย ทีต่ งั้ ถนนรถไฟ แขวงศิริราช 37


T HON BU R I

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร Wat Arunratchawararam Ratchaworamahawihan

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร แลนด์มาร์ก ส�ำคัญของกรุงธนบุรี เป็นวัดประจ�ำรัชกาลที่ 2 วัดอรุณราชวรารามยังเป็นวัดทีพ่ ระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล เสด็จพระราชด�ำเนิน โดยขบวนชลมาศเพือ่ พระราชทานพระกฐินเป็น ประจ�ำทุกปี นอกจากพระปรางค์องค์ใหญ่แล้ว วัดอรุณราชวรารามยังมีโบราณสถานและโบราณ วัตถุทที่ รงคุณค่าอีกหลายประการด้วยกัน อาทิ มณฑปหรือปราสาททิศ ซึ่งจะตั้งอยู่บนฐานชั้น ที่ 2 ในระยะระหว่างปรางค์ทิศ

Wat Arunratchawararam Ratchaworamahawihan is an important landmark of Thonburi. Wat Arunratchawararam was the royal temple of King Rama II. It has since been visited by all subsequent kings by barge procession for the annual Katin ceremony. In addition to the large stupa, this temple is home to several other ancient objects and structures including the Mondop, or monk’s residential quarters, on the second level.

ที่ตั้ง ท่าน�้ำวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ถนนวังเดิม

Location Wat Arunratchawararam Pier, Wang Doem Road 38


T HON BU R I

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยอยุธยา เป็นพระอารามหลวง และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชใน สมัยกรุงธนบุรี และในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชสมัย พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลก มหาราช ระหว่างที่ปฏิสังขรณ์ได้ขุดพบระฆัง ลูกหนึง่ ซึง่ โปรดเกล้าฯ ให้น�ำไปไว้ทวี่ ดั พระศรีรัตนศาสดาราม และสร้างขึน้ ใหม่อกี 5 ลูกเพือ่ ทดแทน ก่อนพระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัด ระฆังโฆสิตาราม” วัดระฆังโฆสิตารามมีหอ พระไตรปิฎกซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มาก มีความเชื่อว่าการไหว้พระที่วัดระฆังจะ ท�ำให้มีชื่อเสียง

Wat R akang Ko s i taram Woramahaw i han

ที่ตั้ง อรุณอัมรินทร์ ศิริราช

Built in the Ayudhya Era, this royal temple was the residence of the supreme patriarchs during the Thonbur i Era and R att anakosin Era. During the reign of King Rama I, a bell was unearthed while renovation work was carried out on the temple. His Majesty had it transferred to the Temple of the Emerald Buddha and commissioned five new bells to be built as replacements. He has also given the temple a new name of Wat Rakang Kositaram there is an exquisite Tripitaka Hall at this temple. To worship at this temple is believed to bring good fortune and fame. Location Arun Amarin, Siriraj 39


T HON BU R I

Santa Cruz Church Santa Cruz Church in Kudi Jeen Community by the Chao Phraya River was built around the time when King Taksin made Thonburi the new capital. A piece of land was set aside for Christians relocating here after the fall of Ayudhaya to build a church for their religious activities. This church is often referred to as Kudi Jeen because it has a similar look to a Chinese shrine. The current church building was rebuilt in 1913 in neoclassical Italian and renaissance style. Santa Cruz Church stands out with a domed tower, similar to that of the Ananta Samakhom Throne Hall but with a cross at the top.

โบสต์ซางตราครู้ส วัดสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้เอกราชและสถาปนากรุงธนบุรีเป็น ราชธานี โดยสละพืน้ ทีเ่ พือ่ ใช้ส�ำหรับสร้างโบสถ์ เพือ่ ให้เป็นสถานทีป่ ระกอบพิธกี รรมทางศาสนา ของชุมชนชาวคริสต์ที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานภาย หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา ด้วยลักษณะทีค่ ล้าย ศาลเจ้าจีนท�ำให้ถกู เรียกว่า “วัดกุฎจี นี ” อาคาร โบสถ์ที่เห็นในปัจจุบันนั้น สร้างขึ้นภายหลังปี พ.ศ.2456 เป็นสถาปัตยกรรมชั้นเดียวแบบ อิ ต าลี ยุ ค นี โ อคลาสสิ ก ผสมเรอเนซ็ อ งส์ ซึ่ ง สวยงามและมีลักษณะที่โดดเด่นคือหอคอย ยอดโดมคล้ า ยกั บ พระที่ นั่ ง อนั น ตสมาคม ประดั บ ด้ ว ยไม้ ก างเขนบนเรื อ นยอด โบสถ์ ซางตาครู้สแห่งนี้ถือเป็นศาสนสถานที่ส�ำคัญ ทีอ่ ยูค่ กู่ บั ชุมชนกุฎจี นี เก่าแก่ ริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา

Locataion Soi Kudi Jeen, Tatesaban 1 Road, Kanlaya Subdistrict. Opening hours: Daily from 06.00 A.M. to 08.00 A.M. and 05.00 P.M. to 08.00 P.M.

ทีต่ งั้ ซอยกุฎจี นี ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงกัลยาณ์ เปิดทุกวัน เวลา 06.00-08.00 น. และ 17.0020.00 น. 40


T HON BU R I

Bhuddhamonthon Park The peace and serenity of Bhuddhamonthon Park is afforded by large trees and symbolic Buddhist sculptures and structures such as the Bhuddhamonthon Temple Hall and the main Buddha image of Bhuddhamonthon. The park is divided into six zones for different types of plants. Bamboo is grown in Weluwan Park while Ampawan Park has more than one hundred kinds of mango and the rare earleaf acacia trees. Sai Park has over five rai of banyan trees. Lattiwan Park is full of palm trees and the Samoonprai Park is rich with 211 types of herbs. This Bhuddhamonthon Park is an important venue for religious festive days such as Visakha Bucha Day, Makha Bucha Day and Asarnha Bucha Day. Sermons are delivered every Saturday and Sunday, making this one of the most celebrated sites of Buddhism in the world.

สวนพุทธมณฑล สัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนา ที่ร่มเย็นและสุข สงบ ภายในพืน้ ทีแ่ บ่งเป็นสวนทีป่ ลูกพืชพรรณ ต่างชนิด นัน่ คือ สวนเวฬุวนั ทีเ่ ป็นสวนไผ่ สวน อัมพวันปลูกพันธุ์มะม่วงกว่าร้อยชนิด ส่วน กระถิ น ณรงค์ ที่ ห าดู ไ ด้ ย าก ก็ พ บได้ ที่ ส วน อัมพวัน สวนไทรที่มีต้นไทรที่ให้ความงดงาม ถึง 5 ไร่ สวนลัฏฐิวันเต็มไปด้วยต้นตาล และ สวนสมุนไพรก็มีสมุนไพรถึง 211 ชนิด สวน พุทธมณฑลนับเป็นพื้นที่ส�ำคัญในการจัดงาน วันส�ำคัญทางศาสนา ได้แก่ วันวิสาขบูชา วัน มาฆบูชา วันอาสฬหบูชา และมีการจัดกิจกรรม ฟังเทศน์ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่นี่จึงได้รับการ ยกย่องให้เป็นเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนา แห่งหนึง่ ในโลก

ทีต่ งั้ พุทธมณฑล สาย 4 เปิดทุกวัน ติดต่อเพือ่ เข้าชม เป็นหมูค่ ณะ โทร. 02 441 9012, 02 441 9009 41

Locataion Bhuddhamonthon Sai 4 Road. Opening hours: Daily. Tel.02 441 9012, 02 441 9009 (for group visits)


T HON BU R I

COFFEE & BA K ERY คาเฟ่ร่วมสมัยที่เกิดขึ้นมากมาย ดึงดูดใจให้ผู้คน ออกไปใช้เวลานอกบ้าน เพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆ รอบตัว A number of modern cafes have opened their door to encourage residents of this area to spend more time outside and embrace new things around them.

42


T HON BU R I

This Japanese homemade style bakery features such signature creations as Vanilla, Japanese Green Tea and Strawberry Choux Cream. One gets to choose between the crispy and the soft types of this French style éclair. What makes it more interesting is that Bake a Wish makes seasonal Chu Cream like Macadamia, Mango and Lychee. The lovely and inviting ambiance, together with, the long menu of bakery items are the reasons why customers always keep coming back for more. Location The Circle, Ratchaphruek Road. Opening hours: Daily from 10.00 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 02 863 8689

‹‹ Bak e a W i s h Japan e s e hom e ma d e cak e

เบเกอรี่โฮมเมดสไตล์ญี่ปุ่น ที่มีเมนู Signature คือ ชูครีมไส้ต่างๆ เช่น วนิลา ชาเขียวญี่ปุ่น สตรอเบอร์รี่ โดยมีให้เลือกทั้งชนิดกรอบและ นุม่ ความพิเศษของร้านนีท้ หี่ า้ มพลาดก็คอื การ ท�ำไส้ชูครีมรสชาติใหม่ๆ ออกมาตามฤดูกาล เช่น แมคาเดเมีย มะม่วง ลิ้นจี่ บรรยากาศของ ร้านที่อบอุ่นและเมนูเบเกอรี่หลากหลายก็ท�ำ ให้ทานบ่อยๆ ได้โดยไม่เบื่อ ทีต่ งั้ โครงการเดอะเซอร์เคิล ถนนราชพฤกษ์ เปิด ทุกวัน เวลา 10.00–22.00 น. โทร. 02 863 8689 43


T HON BU R I

VIS TA CA FE BY VE R A S U

ร้านเบเกอรี่และเค้กเพื่อสุขภาพ ขนมปังที่ ท�ำจากแป้งสเปลท์ออร์แกนิก เบเกอรี่ทุกชิ้น ปราศจากไขมันทรานส์ ที่ท�ำให้ทานได้อย่าง ไม่ต้องกังวลเรื่องอ้วน แนะน�ำบานอฟฟี่พาย เค้กแอปเปิ้ลซอฟต์ ที่นี่ยังมีคุกกี้ตามกรุ๊ป เลือด และอาหารฝรั่งเบาๆ เช่น สปาเกตตี ลาซานญ่าที่เน้นเรื่องสุขภาพเช่นเดียวกัน

Serving healthy bakery and cakes, Vista Cafe uses organic spelt flour so every piece of their bakery is free of trans fat. It is finally time to let go of that fear of getting fat! We recommend their Banoffie Pie, Soft Apple Cake, blood group-based cookies and light western dishes like spaghetti and lasagna. All are good for health.

ทีต่ งั้ โครงการเดอะเซอร์เคิล ถนนราชพฤกษ์ เปิดทุกวัน เวลา 11.00–20.00 น. โทร. 02 863 8611, 02 863 8612

Locataion The Circle, Ratchaphruek Road. Opening hours: Daily from 11.00 A.M. to 08.00 P.M. Tel. 02 863 8611, 02 863 8612

44


T HON BU R I

T h i nk Cafe

เบเกอรีโ่ ฮมเมดสไตล์ญปี่ นุ่ อีกหนึง่ ร้าน น�ำเสนอ คอนเซ็ปต์เมนูขนมผสมไอเดีย โดยหน้าตาของ เมนูต่างๆ ที่มีการตกแต่งได้อย่างน่ารักไม่แพ้ การตกแต่งของร้าน เมนูแนะน�ำ คอตตอนชีส เค้ก เสิร์ฟคู่เชดด้าชีส ครีมสด และซอสส้มโฮม เมด เครือ่ งดืม่ คือ Think Chocolate Signature โกโก้ชงเข้มข้น ด้านบนเป็นวิปปิ้งครีม และ Chocolate Cube ทีต่ งั้ โครงการ The Bloc ถนนราชพฤกษ์ ตลิง่ ชัน เปิดทุกวัน เวลา 10.00-20.00 น. โทร. 085 357 5315

This Japanese homemade style bakery offers cute and aesthetically different creations such as the Cheddar Cheese Cotton Cake served with cream and homemade orange sauce. On the beverage side, Think Cafe has such interesting choices like Think Chocolate Signature which comes complete with thick cocoa, whipped cream and chocolate cubes on top. Location The Bloc, Ratchaphruek Road, Talingchan. Opening hours: Daily from 10.00 A.M. to 08.00 P.M. Tel. 085 357 5315 45


T HON BU R I

T h e G all e ry Café

ส�ำหรับคนที่ชื่นชอบร้านกาแฟในบรรยากาศ สวน ต้องชื่นชอบร้านนี้ กับบรรยากาศสบายๆ ห้องกระจกที่มองเห็นสวนภายนอก จิบกาแฟ แล้ว หากรู้สึกหิว ร้านก็มีเมนูอาหารเสิร์ฟทั้ง อาหารไทยและฝรั่ง ทีต่ งั้ ซอยชัยพฤกษ์ 6 ตลิง่ ชัน เปิดทุกวัน เวลา 10.00-21.00 น. หยุดทุกวันพุธ โทร. 02 881 3623

Those who like coffee shops in the park will like The Gallery Café as the clear glass panes allow one to look out to the garden outside while enjoying coffee. Main meals of Thai and western cuisine are also available for you to choose from. Location Soi Chaiyaphurek 6, Talingchan. Opening hours: Daily, except on Wednesdays, from 10.00 A.M. to 09.00 P.M. Tel. 02 881 3623 46


T HON BU R I

S i ppa H ou s e

ร้านอาหารสไตล์โฮมเมด ที่เสิร์ฟทั้งอาหาร มื้อหนักและเบเกอรี่หลากหลายเมนู อาหาร แนะน�ำอย่างสเต็กปลาซิปป้า พิซซ่า สปาเกตตี ซอสโหระพา การตกแต่งร้านดูสวยงามแบบ เรียบง่าย แต่รสชาติของอาหารไม่ธรรมดาเลย โดยเฉพาะเบเกอรีท่ �ำสดใหม่ รสชาติอร่อยก�ำลัง ดี และไม่แพง ไม่ว่าจะเป็น เค้กต่างๆ บราวนี่ คุ้กกี้ หรือทาร์ต ทีต่ งั้ สีแ่ ยกท่าพระ ตรงข้ามโรงเรียนพาณิชยการ วิบลู ย์ เปิดทุกวัน เวลา 10.00-20.00 น. โทร. 02 868 3216

Come to Sippa House for either tasty main meals or appetizing baker y items. Recommended items are Sippa Fish Steak, Pizza and Sweet Basil Sauce Spaghetti. Do not be fooled by the simple decor of the place because their food is simply delicious. Their bakery is fresh from the oven, tastes just right and fits the bill. Try cakes, brownies, cookies and tarts which are the perfect balance of sweetness and sourness. Location Tha Phra Intersection, opposite Viboon Business Administration College. Opening hours: Daily from 10.00 A.M. to 08.00 P.M. Tel. 02 868 3216 47


T HON BU R I

DIN ING ลิ้มลองอาหารในบรรยากาศโรแมนติก เลียบฝั่งแม่น้ำ�จนถึงร้านอร่อย ในตำ�นานริมบาทวิถี Try a wide selection food of romantic riverfront restaurants or popular roadside food stalls. It’s your choice!

48


T HON BU R I

ปลาอยู่เย็น

สวนอาหารที่ มี เ มนู ขึ้ น ชื่ อ หลายเมนู โดย เฉพาะจานปลา เช่นปลาช่อนอยูเ่ ย็น ปลาช่อน ทอดกรอบ ราดน�้ำย�ำรสจัดจ้าน ทีต่ งั้ ถนนราชพกฤษ์ ตลิง่ ชัน เปิดทุกวัน เวลา 10.30-24.00 น. โทร. 02 443 3001, 02 432 2506

‹‹

PLA YOO YEN RESTAURANT Pla Yoo Yen best offers are of course fish menu items such as Yoo Yen Snakehead Fish where the fish is fried until crispy and draped over by a sassy clear salad dressing. Pla Yoo Yen also serves Chinese fare such as Five Fruits in a Taro Basket, and, Pork Satay.

วัชระโภชนา

ร้านข้าวต้มในต�ำนาน บนถนนจรัญสนิทวงศ์ ที่เปิดตั้งแต่ปี 2518 มีอาหารแนะน�ำหลาย เมนู ไม่วา่ จะเป็นกุง้ ชาววัง ใช้กงุ้ แชบ๊วยสดมา ผัดด้วยนมสดกับพริกเผา ให้กลิ่นหอมและ รสชาติกลมกล่อม

Location Ratchaphruek Road, Talingchan. Opening hours: Daily from 10.30 A.M. to 12.00 A.M. Tel. 02 443 3001, 02 432 2506

ทีต่ งั้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 ตรงข้ามกับธนาคาร ออมสิน เปิดทุกวัน เวลา 06.00-16.00 น. โทร. 087 518 5964

WATCHARA POCHANA This legendary boiled rice shop on Charan Sanit Wong Road has been in business since 1975. Their Courtly Shrimps or Koong Chaow Wang is fresh banana shrimps stir-fried with chili paste until mellow and aromatic. Location Soi Charan Sanit Wong 29, opposite Government Savings Bank. Opening hours: Daily from 06.00 A.M. to 04.00 P.M. Tel. 087 518 5964 49


T HON BU R I

3 42 Bar

ร้านตั้งอยู่บนดาดฟ้าของอาคารบ้านวังหลัง ริเวอร์ไซต์ จึงสามารถมองเห็นพระบรมราชวัง ที่อยู่อีกฝั่งของคุ้งน�้ำ ร้านมีเมนูแนะน�ำขึ้นชื่อ หลากหลายเมนู และเหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับ ผู้ที่พิสมัยการดื่ม เพราะมีเมนูเครื่องดื่มทั้งไวน์ เบียร์ ม็อกเทล และค็อกเทลที่ครีเอตให้เป็น Signature Shout เช่น Greentea Matini

342 Bar is located on the roof of Baan Wanglang Riverside and offers a fine view of the Royal Palace on the other side of the river bend. This bar is a perfect spot for drinkers as, in addition to food, they serve a full array of wines, beers, mocktails and cocktails. Try their Green Tea Martini, their signature creation, and you will be very pleased.

ที่ตั้ง ตรอกวัดระฆัง ถนนพรานนก เปิดทุกวัน เวลา 16.00-01.00 น. โทร. 02 412 7234, 082 342 7778

Location Trok Wat Rakang, Prannok Road. Opening hours: Daily from 04.00 P.M. to 01.00 A.M. Tel. 02 412 7234, 082 342 7778 50


T HON BU R I

T r e e B ox CafÉ & R e s taurant

คาเฟเท่ๆ ในคอนเซ็ปต์ In the Box ทานอาหาร ท่ามกลางบรรยากาศตกแต่งอบอุ่น ในกล่อง ต้นไม้มหัศจรรย์ มีเมนูแนะน�ำที่เน้นรสชาติ เข้มข้น ตกแต่งสวยงาม เช่น สเต็กหมูด�ำญีป่ นุ่ , ต้ ม ย�ำกุ ้ ง น�้ ำ ข้ น สลั ด สเต็ ก ทู น ่ า สปาเกตตี คาโบนาร่า ข้าวแกงกะหรี่หมูด�ำ สเต็กสันใน หมูด�ำญี่ปุ่น ที่ตั้ง โครงการ The Bloc ถนนราชพฤกษ์ ตลิ่งชัน เปิดวันอังคาร-ศุกร์ เวลา 17.00-22.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-22.00 น. โทร. 087 794 2828 You w i l l fi nd Tree B ox C a fe & Restaurant to be a cool dining place in a lovely ambiance. Their recommended dishes are strong on both taste and good looks. Try their Japanese Kurobuta Pork Steak, Shrimp Tom Yum in Thick Soup, Tuna Steak Salad, Spaghetti Carbonara, Kurobuta Pork Curry with Rice, Kurobuta Pork Tenderloin Steak. Location The Bloc, Ratchaphruek Road, Talingchan. Opening hours: Tuesday through Friday from 05.00 P.M. to 10.00 P.M. and Saturday through Sunday from 11.00 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 087 794 2828

51


T HON BU R I

A RT & G A L L ERY แรงบันดาลใจ จากงานศิลป์ ที่โลดแล่นออกมาเป็นผลงาน ศิลปะหลากรูปแบบและเอกลักษณ์ของงานช่างที่สะท้อนผ่านวิถีชีวิต Art provides inspiration for life. There are several forms of art and each of them represents a unique wayin telling stories of life.

52


T HON BU R I

A R DE L G A L L R E RY O F M O DE R N A R T

‹‹

“ARDEL” Gallery of Modern Art was established by TawonKo-udomwit, a veteran Thai artist with a prolific art portfolio spanning decades of his career. Built as a venue to exhibit works of art and demonstrate the art and related activities of famed, established artists as well as novices, ARDEL also serves as an art school for youngsters where a range of interesting and inspirational outdoor activities are held regularly. Also, there is a café that serves a variety of great-tasting delicacies.

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล ก่อตั้งโดย อาจารย์ ถาวร โกอุดมวิทย์ ศิลปินที่ท�ำงานศิลปะมา อย่างต่อเนื่อง และต้องการถ่ายทอดผลงาน ศิลปะทัง้ รุน่ เก่าและรุน่ ใหม่ไปในวงกว้าง ทีน่ ี่ จึงจัดแสดงนิทรรศการและด�ำเนินกิจกรรม ทางศิลปะ โดยมีผลงานจากทั้งศิลปินที่มีชื่อ เสียงเป็นที่รู้จักและศิลปินรุ่นใหม่ นอกเหนือ จากการจัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะแล้ว ยังเปิดเป็นโรงเรียนสอนศิลปะส�ำหรับเด็กๆ มีกจิ กรรมกลางแจ้งด้านศิลปะหมุนเวียนเป็น ประจ�ำ และร้านกาแฟน่ารักๆ อีกด้วย

Location Borom Rat Chonnani Road (Km. 10.5). Operating hours: Tuesday – Saturday from 10.30 A.M. to 7.00 P.M. On Sunday from 10.30 A.M. to 5.30 P.M. Tel. 02 422 2092 www.ardelgallery.com

ทีต่ งั้ กม.10.5 ถนนบรมราชชนนี เปิดวันอังคาร-เสาร์ เวลา 10.30-19.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 10.30-17.30 น. โทร. 02 422 2092 www.ardelgallery.com 53


T HON BU R I

พิพิธภัณฑ์จักรยาน

The Bicycle House

อาจารย์ ท วี ไ ทย บริ บู ร ณ์ มี ค วามสนใจใน วิวัฒนการของวงการ 2 ล้อ ในประเทศไทย จึงได้เปิดบ้านให้เป็นพิพิธภัณฑ์จักรยานให้ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และเป็นสถาน ที่ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ซึ่ง มีจักรยานจ�ำนวนเยอะที่สุดในเมืองไทย

Ajarn Taweethai Boriboon is a person devoted to the study of how bicycles have evolved in Thailand. He has converted his home into a museum for the benefit of the learning of others. This educational destination offers the largest collection of bicycles in Thailand.

ที่ตั้ง ถนนสวนผัก ซอย 6 เปิดทุกวัน เวลา 08.00-21.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม โทร. 02 424 6464, 02 424 4705

Location Soi Suanpak 6. Opening hours: Daily from 08.00 A.M. to 09.00 P.M. (no entrance fee) Tel. 02 424 6464, 02 424 4705

54


T HON BU R I

บ้านศิลปิน ณ ตลาดคลองบางหลวง บ้านเก่าของ “ตระกูล รักส�ำรวจ” ซึ่งเป็นตระกูลช่างทองเก่าแก่ ถูก ปรับปรุงให้เป็นสถานที่แสดงงานศิลป์ เป็นที่ รวมตั ว ของกลุ ่ ม ศิ ล ปิ น ภายในบ้ า นไม้ ท รง มะนิลา จัดแสดงผลงานภาพถ่าย ภาพวาด และการแสดง หุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง เป็นร้านกาแฟเล็กๆ ร้านขายเวิร์กช็อปของ ศิลปะ และจัดงานศิลป์ ที่ตั้ง ตลาดคลองบางหลวง ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 3 เปิดทุกวัน เวลา 09.00-18.00น. รอบ การแสดงหุ่นละครเล็ก เวลา 14.00 น. หยุดทุก วันพุธ โทร. 089 125 3949, 081 258 9260 www.klongbangluang.com

Baan S i lap i n At Klong Bangluang Market, “Raksamruaj” is an old goldsmith family and their heritage Manila style wooden house has been converted into a venue for the display of works by a group of artists. Enjoy photography, paintings and puppet shows of Klong Bangluang. There is also a small coffee shop, a chic gift shop and occasional arts workshops for those who are interested. Location Klong Bangluang Market Soi Charan Sanit Wong 3. Opening hours: Daily, except on Wednesdays, from 09.00 A.M. to 06.00 P.M. with puppet show at 02.00 P.M. Tel. 089 125 3949, 081 258 9260 www.klongbangluang.com 55


T HON BU R I

ACTIVITIES กิจกรรมง่ายๆ ในวันหยุด ที่มีความหมาย ในการสนับสนุนให้วิถีแห่งการพึ่งพาและค้าขาย ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติริมฝั่งน้ำ�ยังคงอยู่ Simple choices are all around to support and preserve the traditional way of life by the river bank. 56


T HON BU R I

ตลาดน�้ำคลองลัดมะยม

เส้นทางจักรยานศึกษาธรรมชาติ สามารถปั่น ไปถึงสวนของชาวบ้าน มีไม้พันธุ์ต่างๆ ให้ชม และศึกษาวิธกี ารเพาะปลูกในพืน้ ถิน่ ทีเ่ น้นการ อนุรักษ์ดินและน�้ำ ก่อนแวะหาของกินอร่อย มากมายที่ตลาดน�้ำคลองลัดมะยม ที่ตั้ง ถนนบางระมาด เขตตลิ่งชัน สามารถขอ แผนทีป่ น่ั จักรยานศึกษาธรรมชาติ ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ เรือจ�ำลอง โทร. 02 422 4270, 089 215 2659

‹‹

KLONG LADMAYOM FLOATING MARKET Ride along the popular nature study route to The gardens, owned by the villagers, where several types of flora are on display. You can study from them how they conserve soil and water. End the tour with choices of eateries at Klong Ladmayom Floating Market.

ตลาดน�้ำวัดตลิ่งชัน

สัมผัสวิถีชีวิตของชาวสวนริมคลอง เพลินไป กับอาหาร และต้นไม้ให้เลือกซื้อ และสามารถ นมัสการหลวงพ่อสด วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ ที่ เป็นที่เคารพบูชาของคนฝั่งธนบุรี

Location Bang Ramat Road, Talingchan. Tel.02 422 4270, 089 215 2659 (for biking route map from Thai Boat Museum)

ทีต่ งั้ ตลาดน�ำ้ ตลิง่ ชัน เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดเทศกาล เวลา 08.00-17.00 น.

WAT TA LINGCH AN FLOATING MARKET Live the life of local farmers on weekends by enjoying good food, attractive plants and decorative items from the stalls and pay respect to Luangpor Sod of Wat Paknam Pasee Charoen –a revered monk of the residents of Thonburi. Location Talinchan Floating Market. Opening hours: Saturday through Sunday and holidays from 08.00 A.M. to 05.00 P.M. 57


T HON BU R I

ช้อปปิ้งตลาดของมือสอง วังหลัง ตรอกซอกเล็กๆ ที่คึกคักไปด้วยร้านค้า ร้าน ขายของกิน ซึ่งเนืองแน่นไปด้วยผู้คน ตลาด มือสองวังหลัง เป็นตลาดชุมชนที่สร้างกระแส ตลาดสินค้ามือสองให้เป็นที่นิยม โดยเฉพาะ ผูท้ ชี่ นื่ ชอบการค้นหาสินค้าหายาก จ�ำพวกสินค้า วินเทจ นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารดังๆ อย่าง ซูชิ วังหลัง ทีค่ นต่อแถวยาวเหยียดเพราะอร่อย ราคาไม่แพง ที่ตั้ง ตรงข้ามโรงพยาบาลศิริราช เปิดทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.

Shopp i ng at Wanglang Fl e a M ark e t The small sois here are dotted with shops and eateries as people flock here for the chance to buy quality pre-owned items. This flea market is like a paradise for those who are on the hunt for rare, vintage items. Once there, don’t forget to join the long line at the popular Sushi Wanglang store for great sushi at a very low price. Locataion Opposite Siriraj Hospital. Opening hours: Daily from 08.00 A.M. to 06.00 P.M. 58


T HON BU R I

59


AD


BA N G KO K


Ebook SANSIRI CITY GUIDE 2014 BANGKOK (THONGLOR – THON BURI)  

BANGKOK (THONGLOR – THON BURI)

Ebook SANSIRI CITY GUIDE 2014 BANGKOK (THONGLOR – THON BURI)  

BANGKOK (THONGLOR – THON BURI)

Advertisement