Page 1

PHUKET

1


PHUKET

2


PHUKET

ภูเก็ต PHUKET

เพราะวันวานและกาลปัจจุบนั ผสานมือกันอย่าง เปีย่ มเสน่ห์ ภูเก็ตเกาะทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไทย จึงยังคงเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทาง ทัว่ โลก ไม่วา่ จะเป็นสถาปัตยกรรมอันมีเอกลักษณ์ การแต่งกายทีย่ อ้ นประวัตไิ ด้เป็นร้อยปี วัฒนธรรม ของหลากหลายเชือ้ ชาติทค่ี นรุน่ หลังยังคงสานต่อ หรือธรรมชาติของท้องทะเลทีถ่ กู ยกให้เป็นไข่มกุ แห่งอันดามัน ล้วนเป็นความเก่าทีย่ งั ทรงเสน่ห์ รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ร่วมสมัยของผู้คนยุค ปัจจุบันก็ทำ�ให้ภูเก็ตมีชีวิตชีวามากขึ้น ทั้งร้าน กาแฟน่ารักในตึกทรงชิโน-โปรตุกสี แหล่งท่องเทีย่ ว ใหม่ๆ ทีน่ า่ ดึงดูดใจ โรงแรม รีสอร์ต และที่พัก ทันสมัยทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เป็นความงามที่ เกิดขึน้ อย่างกลมกลืนและกลมเกลียวกันทัง้ สิน้ ภูเก็ตจึงยังคงเป็นทีร่ กั ของผูค้ นจนถึงทุกวันนี้

Phuket, Thailand’s biggest island, remains a prime destination of global tourists. The unique past of Phuket offers an intrigue architectural style, over a hundred year of traditional fashions, and long standing multiculturalism and coexistence of ethnic diversity which have been upheld and inherited by generations. An exotic marine nature which has been praised to be ‘a pearl of Andaman’ continues to be a standing charm. The nice little cafés dwelling in old Sino-Portuguese buildings, new tourist attractions, hotels and resorts, and other modern residences with community-concern and environmentfriendly ethos, all contribute to ever growing liveliness of Phuket lives. 1


PHUKET

V I S I T

มีสายการบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ทุกวัน ตรวจสอบตารางการบินและสอบถามข้อมูลได้ท่ี การบินไทย โทร. 02 356 1111 www.thaiairways.com บางกอก แอร์เวย์ส โทร.1711, 02 270 6699 www.bangkokair.com แอร์เอเชีย โทร. 02 515 9999 www.airasia.com นกแอร์ โทร.1318 www.nokair.co.th

การเดินทางโดยรถยนต์ ใช้เส้นทางสายธนบุร-ี ปากท่อ หรือทางหลวงหมายเลข 35 ต่อด้วย ทางหลวงหมายเลข 4 เมื่อเข้าชุมพร ต่อด้วย ทางหลวงหมายเลข 401, 415 และ 4144 การเดินทางภายในภูเก็ตสะดวกและรวดเร็ว เพราะมีรถเช่ารถอยูห่ ลายเจ้าและสามารถรับรถ ได้ทส่ี นามบิน หากขับรถมาเอง เพียงมี GPS หรือ แผนที่ก็ง่ายต่อการขับรถเที่ยวรวมถึงมีแท็กซี่ รับ-ส่งจากสนามบินไปยังจุดต่างๆ ภายในเกาะ และในตัว เมืองภูเ ก็ต ผู้คนนิย มใช้บริการรถ สองแถวหลากสีสัน หรือที่เรียกว่า โพถ้อง ถ้า ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น การนั่งสองแถว สัญจรรอบเมืองก็เป็นเรือ่ งสนุกไม่นอ้ ย

Road Take Thonburi - Pak Tho road or highway number 35 and then 4. When reaching Chumphon, then take highway number 401, 405, and 4144 respectively. Travel around Phuket is easy and convenient with a myriad of car rental operators serving car at the airport. In case of self-driving, GPS or map will enable one to travel around the Island. Also airport transfer taxis connecting airports to different landmarks around island are generally available. The locals usually use the colourful shared taxi called ‘Po-tong’. This shared taxi journey is a good fun way to explore and get in touch with local livelihood.

Direct flights from Bangkok are available daily. Please check directly with operators: Thai Airways International Tel 02 356 1111 www.thaiairways.com Bangkok Airways Tel 1711 or 02 270 6699 www.bangkokair.com Air Asia Tel 02 515 9999 www.airasia.com 2


PHUKET

D I D YO U K N OW?

จังหวัดภูเก็ตสมัยเก่าก่อน เรียกว่า มณฑลภูเก็จ แปลว่า เมืองแก้ว เสีย่ วโบ๋ย อาหารเช้าของชาวภูเก็ต ประเภทติม่ ซ�ำ ขนมปังสังขยา สถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกสี รูปแบบของสถาปัตยกรรมทีผ่ สม ผสานระหว่างศิลปะยุโรปและจีน ในยุคอาณานิคม ส่วนใหญ่เป็น เรือนปูน 2 ชัน้ มีหน้าแคบ ยาวลึกเข้าไป มักมีบอ่ นำ�้ ในบ้านไว้ใช้ เหนือบ่อเว้นช่องว่างเพื่อให้แสงสว่างส่อง และรอรับน�้ำฝน ด้าน หน้าอาคารของทุกบ้านมีชอ่ งโค้งบนหัวเสา ตามสไตล์ศลิ ปะโรมัน เพื่อเป็นช่องทางเดินเชื่อมต่อแต่ละบ้าน วัฒนธรรมการแต่งกาย บาบ๋า ยาหยา วัฒนธรรมการแต่งกาย ไทย-จีนสมัยร้อยปีทแี่ ล้ว ชาวภูเก็ตในปัจจุบนั มักใส่ไปงานมงคล หรือประเพณีส�ำคัญ ชุดแต่ละแบบมีรายละเอียดแตกต่างกันตาม การใช้งาน Phuket Province was once called Monthon Phukej which means Crystal City. Siew Boi is breakfast in Phuket style including Dim Sum and steamed bread with Thai traditional custards. Sino-Portuguese Architecture the architectural combinations of European and Chinese arrived during Colonial period. Most are two-storey concrete houses with narrow and deep design. Usually the well is constructed in the middle of the house to keep rainfall with a roof gap for natural lighting and getting rainfall. Roman arch is at the front help connecting each house as a walkway. Baba-Yaya Dressing Tradition a century-old ChineseThai dressing tradition has been strongly maintained by Phuketians. The dresses are worn when attending important social events or ceremonies.

3


PHUKET

T r a ditions & Festiva l s

เทศกาลตรุษจีน วันขึน้ ปีใหม่ของลูกหลานมังกร บนเกาะภูเก็ต มีกจิ กรรมมงคลมากมาย เช่น ไหว้ เทพเจ้า และแห่มงั กรวันตรุษจีนในแต่ละปีจดั ขึน้ ตามปฏิทินจันทรคติจีน งานท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสนุ ทร ตรงกับ วันที่ 13 มีนาคม เป็นงานเฉลิมฉลองที่จัดขึ้น อย่างยิง่ ใหญ่ เพือ่ ร�ำลึกถึงสองวีรสตรีทปี่ กป้อง เมืองถลางให้พน้ จากข้าศึก ประเพณีปล่อยเต่า เพือ่ อนุรกั ษ์พนั ธุเ์ ต่าทะเล มีการจัดงานในหลายหาดของเกาะปล่อยลูกเต่า ลงทะเลในวันที่ 13 เมษายน เทศกาลอาหารทะเล มีขนึ้ ในเดือนพฤษภาคม มีขบวนพาเหรดและการออกร้านอาหารทะเลจาก ร้านที่มีชื่อเสียง

เทศกาลไหว้พระจันทร์ พิธไี หว้เทพเจ้าด้วยขนม ไหว้พระจันทร์และขนมโก๋ ตรงกับวันขึน้ 15 คำ�่ เดือน 8 ตามปฏิทินจีน เทศกาลกินเจ จัดขึน้ ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ของทุกปี ชาวภูเก็ตจะถือศีลกินเจและมีประเพณี แห่เจ้าตามหลักความเชือ่ ไปตามถนนหลายสาย บนเกาะ ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีแสดงความ กตัญญูตอ่ บรรพบุรษุ ผูล้ ว่ งลับ โดยมีขนมประจ�ำ ประเพณี คือ ขนมลา ขนมเทียน ขนมพอง และ ขนมท่อนใต้ งานแข่งขันชิงเรือใบถ้วยพระราชทาน จัดขึน้ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม บริเวณหาดในหาน มี เรือใบจากนานาประเทศทัว่ โลกเข้าร่วมแข่งขัน 4


PHUKET

Chinese New Year New Year holidays for Chinese descents of Phuket mean many auspicious activities including Gods worshiping, Dragon dance. Chinese New Year is according to Chinese lunar calendar. Thao Thep Kasattri and Thao Sri Sunthorn Festival 13 March every year marks the date of the heroic acts of Phuket’s two heroines had defended the city from enemy. Turtle Release Tradition This means to conserve sea turtles, so there are a number of organised turtle hatchling release events in various beaches around Island on 13 April every year. Seafood Festival It takes place in May with all the lively parades and booths and stalls from top seafood restaurants and outlets.

Moon Worship Festival The festive holiday is observed by the worship of the Moon by moon cakes and other Chinese treats on full moon night of the 8th month on Chinese lunar calendar. Vegetarian Festival The festival can be during September to October. Phuketians will worship gods and have only vegetarian diets. Their local deity images are taken, decorated, and paraded on the main streets. 10th month Feast The tradition is to express gratitude to dead ancestors by worshipping of certain traditional Chinese treats. Phuket King’s Cup Regatta This grand event is held on 5 December at Nai Harn Beach and has been participated by many leading international yachts. 5


PHUKET

B e ac h S e a Sa nd & I s l a nd

หาดทรายแก้ว-หาดไม้ขาว สองชายหาด เชื่อมต่อกันยาวที่สุดของเกาะภูเก็ต ทุกเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์จะเป็นฤดูที่เต่าทะเล ขึ้นมาวางไข่บนหาดนี้ หาดในยาง หาดที่นักท่องเที่ยวนิยมตั้งแคมป์ และปิกนิกอยู่ในส่วนของอุทยานแห่งชาติ หาดในทอน ชายหาดเงียบสงบ จึงถูกยกให้เป็น หาดที่เหมาะส�ำหรับการนอนอาบแดด หาดบางเทา หาดที่คลื่นลมดีเหมาะกับการ โต้คลื่นและชักเรือใบ เป็นสถานที่จัดงานภูเก็ต ลากูน่า ไตรกีฬา ในเดือนธันวาคม หาดกมลา เหมาะกับการด�ำน�้ำตื้นและน�้ำลึก และสัมผัสวิถีชีวิตหมู่บ้านชาวประมงมุสลิม หาดป่าตอง ชายหาดทีไ่ ม่เคยหลับใหล กลางวัน มีกจิ กรรมทางน�ำ้ ให้เล่น กลางคืน ตืน่ ตากับแสงไฟ ไปตลอดแนวชายหาด

หาดกะตะ-หาดกะรน สองหาดพีน่ อ้ งทีเ่ หมาะ แก่การเล่นนำ�้ ด้วยหาดทรายละเอียดทีท่ อดตัว สม�่ำเสมอ หาดราไวย์ ร้านอาหารน่านัง่ เรียงรายไปตลอด หาด อร่อยกับมื้ออาหารและอิ่มตากับทิวทัศน์ ของท้องทะเล อ่าวฉลอง จุดชมวิวและท่าจอดเรือยอร์ชและ เรือใบ เป็นจุดทีส่ ะดวกในการเดินทางไปยังเกาะ ต่างๆ เกาะพีพี จุดด�ำน�ำ้ อันโด่งดังทีส่ วยงามทีส่ ดุ ใน น่านน�ำ้ อันดามัน ด้วยแหล่งปะการังทีย่ งั สมบูรณ์ เกาะสิเหร่ สัมผัสวิถีชีวิตหมู่บ้านชาวประมงที่ ใหญ่ที่สุดในภูเก็ต แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวพระอาทิตย์ลับ ขอบฟ้าที่สวยที่สุดของเกาะ 6


PHUKET

Saikaew - Mai Khao Beach These two connecting beaches are the longest stretch of beach in the Island. During November to February, it is the season that sea turtle will lay their eggs on this beach. Nai Yang Beach This beach situates in National Park, and is popular for camping and picnicking. Nai Thon Beach The tranquil beach has been ranked best for sunbathing. Bang Tao Beach This open beach is rather windy, so it is ideal for surfers and sailors. It hosts an annual event of Laguna Phuket Triathlon in December. Kamala Beach This beach is for those who enjoy snorkelling and scuba diving as well as this is a chance to appreciate local Muslim fishermen communities. Patong Beach Patong never sleeps with its daytime water sport activities and a vividly glowing nightlife along the beach line.

Kata-Karon Beach These two sister beaches are ideal to for those enjoy the sea with their powder like sand beach evenly throughout the beach. Rawai Beach The beach offers nice restaurants along the line of beach where one can enjoy the feast with sea view. Chalong Bay It is known for its viewpoint as well as piers and marina. It is a hub connecting to other smaller islands. Phi Phi Island Phi Phi is one of the finest diving sites in Andaman Sea with a pristine coral reef. Siray Island The Island is home the biggest fisherman community in Phuket. Prom Thep Cape This is the best view point to enjoy the most majestic sunset view of the Island. 7


PHUKET

หาดไม้ขาว ความสุขส่วนตัวยามอาทิตย์อัสดง พ้นจากความคึกคักบริเวณสนามบินภูเก็ตออกไป ทางทิศเหนือของเกาะ หาดไม้ขาวซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเขต อุทยานแห่งชาติสิรินาถทอดตัวยาวจรดหาด ทรายแก้ว จนได้ชื่อว่าเป็นชายหาดที่ยาวที่สุด ของจังหวัดภูเก็ต ถึงแม้จังหวัดที่เป็นเกาะงาม แห่งท้องทะเลอันดามันอย่างภูเก็ต จะเป็นแหล่ง ท่องเทีย่ วทีต่ ดิ อันดับโลก หาดไม้ขาวยังคงความ บริสุทธิ์ของธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างงดงาม

การได้ชมภาพอาทิตย์อสั ดงในตอนเย็นถือเป็น สิง่ ทีพ่ ลาดไม่ได้ หาดนีก้ นิ พืน้ ทีท่ างฝัง่ ตะวันตก ของเกาะภูเก็ต นักท่องเทีย่ วจึงสามารถรืน่ รมย์ ชมแสงตะวันเย็นยำ�่ ปาดป้ายสีสม้ อมชมพูไปทัว่ ฟ้า ก่อนตะวันจะลับหายไปในทะเลด้วยความ งามของแสงสุดท้ายนี้ หาดไม้ขาวจึงถูกยกให้ เป็นชายหาดทีม่ บี รรยากาศทีส่ ดุ แสนโรแมนติก แห่งหนึง่ ของเกาะภูเก็ต ขณะทีห่ าดไม้ขาวรักษา 8


PHUKET

ความเป็นธรรมชาติไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ทีพ่ กั บน ชายหาดแห่งนีต้ า่ งก็ถกู ออกแบบให้เป็นมิตรกับ ธรรมชาติ กลมกลืนเข้ากับความงามของชายหาด ผู้มาเยือนจึงได้รับความสะดวกสบายในการ พักผ่อนท่ามกลางท้องน�ำ้ สีคราม ท้องฟ้าใส และ ต้นไม้สีเขียวที่มิได้ถูกลิดรอนไปแม้แต่น้อย

ของประเทศไทย เพื่อมารับการรักษาด้วยวิธี ฝังทรายของคุณทอง ผูส้ นใจสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 076 240 665 ชวนชิมเมนูจักจั่นทะเล จักจั่นทะเลอยู่คู่กับ หาดไม้ขาวมาแสนนาน ชาวประมงจะจับจักจัน่ ทะเลเพื่อไปแปลงเป็นเมนูต่างๆ นักท่องเที่ยว จึงจะได้ชมวิธีการจับและได้ชิมเมนูอาหารอัน หลากหลายที่มีวัตถุดิบหลักเป็นจักจั่นทะเล

กิจกรรมน่าสนใจ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ด้วยจุดมุ่งหมาย ที่จะอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงมีการจัดตั้งศูนย์ อนุรกั ษ์พนั ธุเ์ ต่าทะเลขึน้ ในเดือนพฤศจิกายนถึง กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นฤดูกาลทีเ่ ต่าทะเลขึน้ มา วางไข่ทชี่ ายหาด นักท่องเทีย่ วสามารถชมและ บันทึกภาพได้ แต่ห้ามรบกวนหรือจับต้องเพื่อ สนับสนุนการอนุรักษ์

การเดินทาง หาดไม้ขาวถือเป็นหาดทีเ่ ดินทางไปถึงได้อย่าง สะดวกสบาย ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติ ภู เ ก็ ต ไปทางทิ ศ เหนื อ ใช้ เ วลาในการขั บ รถ ประมาณ 20 นาที โดยวิง่ ไปบนถนนเทพกระษัตรี มุง่ หน้าไปทางสะพานสารสิน บริเวณระหว่างบ้าน ไม้ขาวและท่าฉัตรไชย มีปา้ ยชีบ้ อกจุดเลีย้ วเข้า สู่หาดไม้ขาวอยู่หลายเส้นทาง

ที่ตั้ง บ้านไม้ขาว อ�ำเภอถลาง โทร. 076 314 825 อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

อุทยานแห่งชาติสิรินาถ กินพื้นที่ตั้งแต่หาด ในยางถึงหาดไม้ขาว ตลอดหาดร่มรืน่ ด้วยทิวสน และพรรณไม้ตามธรรมชาติ บริเวณชายฝั่งมี ปะการังน�ำ้ ตืน้ อันเป็นบ้านของปลานานาชนิด นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาตั้งแคมป์พักแรม กันในอุทยานแห่งนี้ในฤดูท่องเที่ยว วัดไม้ขาว (ตั้งอยู่ในต�ำบลไม้ขาว) ไม่ใช่วัดที่ ใหญ่โต แต่ความเรียบง่าย สงบเงียบ กลับกลายเป็น สิง่ ดึงดูดเหล่าพุทธศาสนิกชนและนักท่องเทีย่ ว ที่ต้องการท�ำจิตใจให้สงบในพื้นที่ร่มรื่น ฝังทรายรักษาโรค เชื่อกันว่า หาดทรายของ หาดไม้ขาวสามารถบ�ำบัดรักษาโรคได้ คุณทอง ศุทธสุทรากุล เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในการบ�ำบัดรักษา โรคด้วยวิธีนี้ มีผู้คนเดินทางมาจากทั่วทุกภาค 9


PHUKET

ความงามแห่งหาดไม้ขาว ประเพณีเดินเต่าอันเก่าแก่ หาดไม้ขาว ขึ้นชื่อเรื่องความงามของผืนทราย และท้องทะเล ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบเงียบ เป็นส่วนตัวทีห่ าหาดใดอืน่ เหมือน และเนือ่ งด้วย ยังมีความเป็นธรรมชาติทสี่ มบูรณ์ ทัง้ ชายหาด ทิวสน และความสวยงามของพระอาทิตย์ยาม เย็นขณะลับขอบฟ้าทีท่ อดแสงสีทองลงบนหาด ทราย ณ ชายหาดแห่งนี้ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ ธรรมชาติเติมเต็มวันพักผ่อนของคุณได้อย่าง แท้จริง อีกทัง้ พรัง่ พร้อมด้วยทีพ่ กั ระดับพรีเมีย่ ม อันเสกสรรให้หาดไม้ขาวเป็นพื้นที่แห่งการ ผ่อนคลายชั้นเยี่ยม และนี่คือค�ำตอบว่าเหตุใด ชายหาดแห่งนี้จึงเป็นจุดหมายปลายทางของ นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ชายหาดแห่งนี้ยังมีกิจกรรมเลื่องชื่อ นั่นคือ   การเดินเต่า อันเป็นประเพณีดงั้ เดิมของชาวภูเก็ต ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นฤดูกาลทีเ่ ต่าทะเลขึน้ มาวางไข่บนชายหาด

ซึ่งหาดไม้ขาวเป็นพื้นที่การวางไข่แหล่งใหญ่ ของเต่า โดยเฉพาะเต่ามะเฟือง ทีพ่ บมากในอดีต ช่วงเวลานัน้ หาดไม้ขาวจะคึกคักไปด้วยชาวบ้าน และนักท่องเทีย่ วทีม่ าเฝ้าดูเต่าเดินขึน้ มาวางไข่ บนผืนทราย อีกหนึง่ ความนิยมคือการเดินตาม หาไข่เต่าทีเ่ รียงรายไปเต็มหาดในช่วงฤดูกาลนี้ กระทั่งกลายเป็นประเพณีนิยมบนเกาะภูเก็ต ด้วยจุดมุง่ หมายทีต่ อ้ งการให้หาดไม้ขาวยังเป็น พื้นที่ปลอดภัยต่อการวางไข่ของเต่าทะเล จึง เกิดการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานราชการ คนในชุมชน องค์กรเอกชน และโรงแรมทีพ่ กั บน ชายหาดไม้ขาวในการฟื้นคืนประเพณีเดินเต่า ซึง่ จัดขึน้ เป็นประจ�ำทุกปีทหี่ าดไม้ขาวแห่งนี้ ใน ช่วงฤดูเต่าวางไข่ เพือ่ ให้เต่าทะเลและประเพณี เก่าแก่นอี้ ยูค่ กู่ บั ภูเก็ตสืบไป และเพือ่ ให้ชายหาด อันงดงามราวสวรรค์แห่งนีย้ งั คงรักษาเอกลักษณ์ ของตนไว้ได้ตราบนาน 10


PHUKET

M a i K h ao B e ac h – A P r ivate J oy of S unset scenes of Phuket. All accommodation on this beach is designed to be environmental friendly and in harmony with the beach’s natural beauty. Visitors thus can enjoy facilities conveniently with the minimum burden to nature.

Away from the buzz of Phuket International Airport to the north side of the Island, Mai Khao Beach locates in Sirinat National Park, next to Saikaew Beach. Together they make the longest sand beach in Phuket. Even Phuket has been ranked among the best destination in Andaman Sea and perhaps the world, Mai Khao can remain its pristine natural beauty intact. Its unmissable highlight is the scenic sunset view. The beach is on the west side of Phuket Island, so all the tourists can enjoy equally the vividly colourful sky of the late afternoon and sunset before the sun submerges fully behind the horizon. With the romantic vibe of the last light, Maikhao Beach has been praised to be one of the most romantic

Interesting Activities Sea Turtle Conservation Centre with the main focus of sea turtle conservation, there is an initiative to create Sea Turtle Conservation Centre. From November to February, turtles will return to the beach to mate and lay eggs. Tourists are welcome to observe and take photographs, but must not disturb or touch the creatures. Location Ban Mai Khao, Thalang District Tel: 076 314 824 Sirinat National Park

11


PHUKET

T he B e auty of M a i K h ao B e ac h The Long standing ‘ T u r t l e Wa l k ’ T r a dition

Sirinat National Park The Park lies between Nai Yang Beach to Mai Khao Beach offering its shades with a collection of pine trees and other floras along the beach line. Offshore lies the shallow water coral reef which is home for a variety of fish. The camping site of the park is highly popular during high season. Mai Khao Temple (locating in Mai Khao Subdistrict) Despite its moderate size, the temple offers a simplicity and tranquillity which attract local Buddhists as well as tourist who seek peace in a shaded cool space. It is a true alternative for those who wish to practice meditation and mindfulness. Sand Bury Therapy it is said that the sand of Mai Khao beach has a healing power. Mr. Thong Sutasutrakul is an expert in this therapy method. Many Thais come a distance for this treatment of Mr. Thong. For further inquiry, he can be reached at this number 076 240 665 Mole Crab dishes Mai Khao Beach is a natural habitat of Mole Crab. Fishermen usually gather them for various local dishes. Tourists can see how they are collected and later taste different dishes made from this creature.

Mai Khao Beach has been known for the beauty of its sandy beach and sea amidst tranquillity and privacy which is rare for most beaches in Phuket. This beach remains in its finest natural condition with sandy beach, shades of pine trees, and its truly beautiful moment of sunset where all become golden. So this beach ultimately offers you a genuine rest and fulfils your holiday with nature. Moreover, the premium accommodation is widely available, so it consolidates this beach as a perfect relax zone. This is also an ultimate testament of the beach which is a global destination for many tourists.

Getting there Mai Khao Beach is very accessible with less than 20 minute journey by car, talking Thep Kasattri towards Sarasin Bridge. There are plenty of signs indicating routes to Mai Khao Beach between Ban Mai Khao and Chaichai Pier. 12


PHUKET

เกาะแก้ว

           ต�ำบลเกาะแก้ว พืน้ ทีค่ ขู่ นานธรรมชาติโอบล้อม ด้วยขุนเขา ด้วยเส้นทางคมนาคมส�ำคัญทีพ่ าด ผ่าน ท�ำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นย่านอยู่อาศัยที่มี ศักยภาพสูงสุดแห่งหนึง่ KO H K A E W Mai Khao Beach is also known for its unique and world-renown activity ‘Turtle Walk’ which has been a long standing tradition of Phuket’s locals. Mai Khao Beach is a destination for all sea turtles including the rare leatherback turtles will return to lay their eggs or ‘nest’ on the beach during November and February. During this period, the locals and tourists alike will come to observe those returning sea turtles to nest their eggs on the sandy beach and return to the sea. This also leads to ‘egg hunt walk’ which participants will go seek eggs on the sandy beach for conservation centre. This now becomes popular. With the purpose to reserve Mai Khao Beach to be a safe haven for sea turtle nesting, the cooperation among government agencies, the local communities, NGOs, and hotels on the beach is initiated to resurrect ‘Turtle Walk’ tradition, in order to sustain sea turtle population as well as the tradition itself to be with Phuket and to preserve this unique character of Mai Khao Beach.

Koh Kaew Subdistrict is set in the embrace of nearby mountains. The major transportation routes passing this area make it one of the best and most sought-after residential zones in Phuket.

13


PHUKET

หาดป่าตอง

           หาดป่าตองนับเป็นชายหาดทีเ่ ปีย่ มด้วยศักยภาพ ของการท่องเที่ยว ภายใต้การจัดการที่ดีพร้อม ทัง้ ด้านการวางผังเมือง และความปลอดภัยใน การต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลก ชายหาดที่ ตีวงโค้งยาวกว่า 4 กิโลเมตร ถือเป็นลักษณะ ของหาดที่เหมาะแก่การท่องที่ยว หาดทรายมี สีขาวละเอียด นับเป็นชายหาดน�ำ้ ตืน้ ทีส่ วยงาม ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะ สภาพภูมิอากาศโดย เฉพาะช่วงไฮซีซนั่ เหมาะกับการลงเล่นนำ�้ ทะเล เพราะคลืน่ ไม่แรงเกินไปนัก และพืน้ ทรายใต้นำ�้ มีระดับเดียวกัน หากไม่ลงเล่นนำ�้ ในยามกลางวัน นักท่องเทีย่ วจะนิยมใช้เวลาแห่งการพักผ่อนบน ชายหาด บ้างนอนอาบแดด บ้างนัง่ อ่านหนังสือ หรือไม่กเ็ ล่นกีฬาทางนำ�้ อาทิ ขับเจ็ตสกี สปีดโบ๊ท

นั บ เป็ น สี สั น ความสนุ ก ของชายหาดแห่งนี้ และเพียงข้ามฝัง่ ถนนจากชายหาด สิ่งอ�ำนวย ความสะดวกต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นโรงแรมขนาดเล็ก ไปจนถึงระดับห้าดาว ร้านอาหารหลากประเภท แหล่งช้อปปิง้ สปา ร้านขายอุปกรณ์กฬี าทางน�ำ้ ทุกรูปแบบ บริษัทจ�ำหน่ายแพ็คเกจท่องเที่ยว ไปตามเกาะต่างๆ ล้วนมีรองรับนักท่องเทีย่ ว อย่างครบครัน จึงเรียกได้ว่าเป็นชายหาดที่ยัง คงความงามตามธรรมชาติ ท่ามกลางความพร้อม ของการเป็นเมืองท่องเทีย่ วอันดับต้นๆ ของโลก ป่าตองยามค�่ำคืนก็คึกคักไม่น้อยไปกว่ากัน ร้านอาหารส�ำหรับดินเนอร์ยามค�ำ่ มีให้เลือกหลาย ราคา รวมถึงแหล่งบันเทิงยามค�ำ่ ผับ บาร์ และ การแสดงโชว์ นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมสนุกๆ ทุกปี 14


PHUKET

อาทิ Phuket Bike Week ทีจ่ ดั ขึน้ ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ยาวไปตลอดสัปดาห์ การเดินทาง เป็นอีกหนึง่ ความสะดวกของหาดแห่งนี้ ไม่ว่า จะเป็นรถแท็กซี่ที่รับ-ส่งไปยังโรงแรมต่างๆ รวมถึงรถสองแถวให้นักท่องเที่ยวได้ลองนั่ง สัมผัสวิ ถี ชี วิ ต ของชาวบ้าน และยังเป็นหาด ที่ ไ ม่ ไ กลจากตั ว เมื อ งภู เ ก็ ต และสนามบิ น มากนัก ป่าตองจึงนับเป็นชายหาดระดับโลก ที่สะดวกต่อการเดินทางมาเยือน

facilities of a world-class destination. Patong has its own night vibes with all restaurants of different prices and tastes, pubs and bars with music and shows. Also Patong hosts many fun and interesting events such as Phuket Bike Week during Songkran Festival and extending after that. Patong is very accessible with all taxi and its local ‘Song Thiew’ taxi truck which let tourists enjoy the local way of moving around. Paton Beach is not far from Phuket City nor Airport, so it is truly a world class beach.

Paton g B e ac h Patong Beach is a beach full of tourism potential under professional management and urban planning. This results in safety for all international visitors. This 4 kilometre long curvy beach is ideal for visitors accompanying with its high quality white sandy beach and shallow sea. This makes a perfect beach for all sea lovers. During its high season (Nov. - Feb.), the weather and sea condition are perfect to enjoy with low wave, even seabed and clear sky. Visitors can choose to enjoy various activities including sunbathing, reading, water sports like jetskiing or speedboat. Just across beach road, one can enjoy its full set of facilities and entertainments – hotelsfrom guesthouse to 5 star hotels, international restaurants, shopping outlets, spas, dive and watersport shops, and numerous tour agents. Patong is a true natural beauty with 15


Bangla Rd.

Jung Ceylon

Rat-U-Thit Rd.

Thaweewong Rd.

THE DECK

Sai Nam Yen Rd.


CLASSES page 22

ARTS page 26

DINING page 30


CAFE CULTURE page 44

ECO-LIFE page 50

ACTIVITIES page 54


PHUKET

CLA S S E S เพราะประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 100 ปี จึงมีเรื่องราวมากมายให้เรียนรู้ With more than 100 years history on the back, there are always more to learn.

22


PHUKET

P huket T h a ihua M useum The first group of Chinese Immigrants had jointly built this building in BE 2477 (1934 AD) as their first Chinese language school of the province. Their original wish is being continued as the premise now hosts a permanent exhibition on the true selves of Phuketians in settlement era. Location Phuket City, Krabi Road. Opening hours: Daily from 09.00 A.M. to 05.00 P.M. Tel. 076 211 224

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ชาวจีนกลุ่มแรกที่เข้ามาในภูเก็ตได้ร่วมกัน สร้างอาคารแห่งนี้ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2477 เพื่อ เปิดเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกใน จังหวัด มีการสานต่อเจตนารมณ์แรกเริม่ โดย จัดนิทรรศการแสดงความเป็นตัวตนของคน ภูเก็ต ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต ถนนกระบี่ เปิดทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น. โทร. 076 211 224 23


PHUKET

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต

P huket M inin g M useum

สมัยก่อน อ�ำเภอกะทูค้ อื แหล่งเหมืองแร่ดบี กุ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในจังหวัดภูเก็ต ด้วยร่องรอยและ เหมืองแร่โบราณที่บรรพบุรุษได้บุกเบิกไว้ยัง คงอยู่ จึงพัฒนาให้เป็นพิพธิ ภัณฑ์ให้ได้เข้าไป เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์เหมืองแร่ในภูเก็ต โดยจ�ำลองแต่ละขัน้ ตอนการถลุงแร่ จัดแสดง เครือ่ งมือทีใ่ ช้งานจริง เรือ่ ยไปจนถึงหุน่ ขีผ้ งึ้ ที่ สะท้อนความเป็นอยู่ สังคม และวัฒนธรรม ของคนงานเหมืองในอดีต

Kathu District was once the largest source of tin in Phuket. The tin mines built by people in the past still exist and have been converted into a museum for the benefit of later generations. Here is where visitors can see how the precious mineral was extracted from the earth, the many tools that were used, as well as, wax figures that reflect the life and the culture of miners in those days.

ที่ตั้ง อำ�เภอกะทู้ ถนนสายกะทู้-นาเกาะ เปิด ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. โทร. 076 510 115

Location Kathu District, on Kathu-Nakoh Road. Opening hours: Daily from 09.00 A.M. to 04.00 P.M. Tel. 076 510 115 24


PHUKET

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ�ภูเก็ต ไม่ต้องด�ำน�้ำลงใต้ทะเลลึกก็ได้ชมสัตว์ทะเล กว่า 100 ชนิดกันอย่างใกล้ชิด อาทิ ปลา การ์ตนู ปลากระเบนยักษ์ ปลาไหลไฟฟ้า เต่า ตนุ และปลาฉลาม นอกจากตู้กระจกหลาก หลายรูปทรงตกแต่งเหมือนอยูใ่ นโลกใต้ทะเล อันดามันแล้ว เด็กๆ ยังตื่นตาตื่นใจกับการ ลอดอุโมงค์ที่บรรจุน�้ำทะเลไว้กว่า 200 ตัน ในวันหยุดสุดสัปดาห์มีการด�ำน�้ำสาธิตป้อน อาหารปลาให้ชมกันอีกด้วย ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต ถนนศักดิเดช เปิดทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. โทร. 076 391 126 P huket Aq ua r ium Get up close with more than 100 species of marine creatures without the need to know how to dive. Anemonefish, giant rays, electric eels, green turtles, sharks and other creatures are presented in a realistic setting of the simulated Andaman Sea. Children are most likely to be amazed by the walk through a tunnel under water weighing over 200 tons. Underwater fish feeding demonstrations are conducted on weekends which children love to watch. Location Phuket town, on Sakdidej Road. Opening hours: Daily from 08.30 A.M. to 04.30 P.M. Tel. 076 391 126 25


PHUKET

A rts เมืองที่เปี่ยมรสนิยม ทั้งศิลปะดั้งเดิมที่แสดงผ่านสถาปัตยกรรม และศิลปะจากศิลปินสมัยปัจจุบัน City filled tastes and classes; from original arts through architectures to art pieces from contemporary artists.

26


PHUKET

S oi Romm a nee ( Romm a nee L a ne ) Soi Rommanee (Rommanee Lane) has lived up to its sensual and pleasant meaning as it offers the charm and feelings of tin mining era. The buildings have maintained its Sino-Portuguese style in almost intact condition. With minor restoration, just touches of colours to fight climate, the buildings have been used as houses and shops in real lives. Despite a short stretch of lane, its excellent condition makes it a prime destination for photographers, professional and amateur alike, as well as Phuket architecture enthusiasts.

‹‹

ซอยรมณีย์

Location Phuket City – connecting Thalang Road and Dibuk Road.

เป็นซอยที่รื่นรมย์สมชื่อ เพราะอบอวลไปด้วย กลิ่นอายจากอดีตแห่งยุคสมัยเหมืองแร่ ตัว สถาปัตยกรรมยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบ ชิโน-โปรตุกสี เอาไว้ได้อย่างเกือบสมบูรณ์ แม้จะ มีการบูรณะ แต่กเ็ พียงเติมสีสันมิให้ซีดจางไป ตามกาลเวลา ตัวอาคารเป็นบ้านและร้านทีย่ งั มี ผู้ใช้งานจริง และแม้จะเป็นซอยสั้นๆ แต่กเ็ รียก ว่าจิ๋วแต่แจ๋ว ถือเป็นจุดหมายปลายทางของ ช่างภาพทัง้ มืออาชีพและมือสมัครเล่น รวมทัง้ ผู้ที่พิสมัยในศิลปะของสถาปัตยกรรมภูเก็ต ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต เชื่อมต่อระหว่างถนนถลาง และถนนดีบุก 27


PHUKET

Chinpr acha House This old house was constructed in later in the reign of King Chulalongkorn (Rama V), at the turn of last century in Sino-Portuguese architecture, first of its style in Phuket. The owner was Prapitak Chinpracha and the estate has been inherited to later generations of family to the late Mr. Pracha Tantavanich, and now ‘Aunty Dang’ Mrs. Charoonrat Tantavanich, the wife of Mr. Pracha. The estate is open to public to revisit the glamorous past of Phuket. All materials were imported during the high time of trade via Penang – floor tiles from Italy, wall bricks from The Netherlands, furniture is inheritance from old generation. This house is also last of its kinds which can maintain the interiors of an old Phuketian family house intact.

บ้านชินประชา บ้านหลังเก่าแก่ทสี่ ร้างขึน้ ปลายสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ชโิ น-โปรตุกสี หลังแรก ของจังหวัดภูเก็ต ผู้เป็นเจ้าของคือพระพิทักษ์ ชินประชา และตกทอดสู่ลูกหลานเรือ่ ยมาถึง คุณประชา ตัณฑวณิช ผูล้ ว่ งลับ ปัจจุบนั อยูภ่ ายใต้ การดูแลของป้าแดง จรูญรัตน์ ตัณฑวณิช ผู้เป็น ภรรยา โดยเปิดให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าชมเพือ่ สัมผัส ร่องรอยความเป็นอยูใ่ นอดีต วัสดุของบ้านน�ำเข้า จากต่างประเทศในสมัยทีก่ ารค้าขายเฟือ่ งฟูผา่ น เกาะปีนงั อาทิ กระเบือ้ งปูจากอิตาลี รัว้ บ้านจาก ฮอลแลนด์ เฟอร์นเิ จอร์ ส่วนใหญ่เป็นมรดกจาก ต้นตระกูล นับเป็นบ้านหลังสุดท้ายทีย่ งั คงรักษา สภาพภายในบ้านของตระกูลเก่าแก่แห่งเกาะ ภูเก็ตได้อย่างสมบูรณ์

ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต ถนนกระบี่ เปิดทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. โทร. 076 211 281 28

Location Phuket City, Krabi Road. Opening hours: Daily from 09.00 A.M. to 04.00 P.M. Tel. 076 211 281.


PHUKET

Wua Art Gallery Contemporary art studio offers its painting collections to art lovers to appreciate. The exhibited works are available for sale. The studio has two premises of different sides of the road with equally interesting sets of art works. Location Phuket City, Phang-nga Road. Opening hours: Daily from 08.30 A.M. to 10.30 P.M. Tel. 076 258 208 www.wua-artgallery.com

วัว สตูดิโอ สตูดิโอภาพวาดศิลปะร่วมสมัยบนผืนผ้าใบ เปิดต้อนรับให้ผรู้ กั งานศิลปะเข้าชม ถูกใจก็แจ้ง ความประสงค์ซื้อกลับบ้านได้ โดยแยกเป็น 2 ร้าน บนถนนเส้นเดียวกัน ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต ถนนพังงา เปิดทุกวัน เวลา 08.30-22.30 น. โทร. 076 258 208 www.wua-artgallery.com 29


PHUKET

DIN ING แม้เป็นเมืองเก่า แต่ไม่เก่าเรื่องอาหารการกิน หันไปทางไหนมีร้านอาหารมากมายรอต้อนรับ Even it is an old city, but food never gets old. There are always new places that welcome.

30


PHUKET

R aya T h a i Cuisine Raya Thai Cuisine has been best known for Phuket food including Moo Hong (stewed pork belly), Pad Bai Liang (Stir fried Bai Laing leaves), Gang Poo Bai Chaplu (Crabmeat curry with betel leaves), and Namprik Goong Seab (Mixed chilli paste with dry shrimp) All recipes are kept in the traditional way. Even menus from central region like Gang Phed Ped Yang (Roasted duck curry) are cooked to perfection for international and Thai guests alike. Its proud menus have been long offered to welcome many Phuket’s important guests of honours. The interiors are filled with Sino-Portuguese décor complementing its old classic house.

‹‹

ระย้า

Location Phuket City, New Dibuk Road. Opening hours: Daily from 10.00 A.M. to 11.00 P.M. Tel. 076 218 155

ระย้าขึน้ ชือ่ เรือ่ งอาหารพืน้ เมืองภูเก็ต ทัง้ หมูฮอ้ ง ผัดผักเหลียง แกงปูใบชะพลู น�้ำพริกกุ้งเสียบ ล้วนเป็นเมนูยอดนิยมที่คงสูตรดั้งเดิมไว้ไม่ ผิดเพี้ยน แม้แต่อาหารภาคกลาง เช่น แกงเผ็ด เป็ดย่าง ก็ยงั ปรุงได้ถกู ปากทัง้ คนต่างชาติและ คนไทย รสชาติลือชาจนมีโอกาสต้อนรับแขก บ้านแขกเมืองมานักต่อนัก ภายในตกแต่งด้วย เฟอร์นเิ จอร์และสีสนั สไตล์ชโิ น-โปรตุกสี สวยงาม ไม่ด้อยน้อยไปกว่าตัวสถาปัตยกรรม ทีต่ งั้ ตัวเมืองภูเก็ต ถนนดีบกุ ตัดใหม่ เปิดทุกวัน เวลา 10.00-23.00 น. โทร. 076 218 155 31


PHUKET

Kopi de P huket From its first branch at the ground floor of On On Hotel, the first hotel in Phuket, Kopi de Phuket spreads its wing to have the second branch in Chinese modern décor. This premise serves local Phuket meals along with Thai-Chinese contemporary selections. The recommended dishes include Bajang Phuket and Bajang Samsian (Rice dumplings Phuket Style). Rice is seasoned and cooked with chestnut, braised pork belly, and salted yolk. It is served with sweet and sour dip. Kopi Charm, a mixture of coffee and tea which is typical for Southerners, is best to accompany the dish.

โกปี๊ เดอ ภูเก็ต

จากสาขาแรกใต้โรงแรมออน ออน โรงแรมแห่ง แรกบนเกาะภูเก็ต ขยับขยายเป็นสาขา 2 ใน บรรยากาศไชนีส โมเดิรน์ ทีน่ เี่ สิรฟ์ อาหารท้องถิน่ ภูเก็ตและเมนูสไตล์ไทยจีนร่วมสมัย ขอแนะน�ำ บ๊ะจ่างภูเก็ตและบ๊ะจ่างสามเซียน เนือ้ ข้าวปรุง เคล้าให้มรี สชาติในตัว พร้อมไส้เกาลัด หมูฮอ้ ง และไข่เค็มลูกโต ทานคู่กับน�้ำจิ้มออกเปรี้ยว หวานตามฉบับท้องถิ่น แล้วอย่าลืมสั่งโกปี๊ช้าม หรือกาแฟผสมชาสูตรคนใต้ มาดื่มคู่กัน เพื่อเพิ่มรสชาติ

Location Phuket City, Phuket Road Opening hours: Daily from 11.00 A.M. to 10.30 P.M. Tel. 076 212 225 www.kopidephuket.com

ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต ถนนภูเก็ต เปิดทุกวัน เวลา 11.00-22.30 น. โทร. 076 212 225 www.kopidephuket.com 32


PHUKET

T hun g kh a- Coffee 39 Years at the top of Rang Hill, from coffee house to full scale restaurant, Their regulars and tourists falls for their Gang Poo Bai Chaplu (Crabmeat curry) served with boiled rice noodle, accompanying with Gai Hor Baitoey (Fried chicken wrapped in Pandan leaves) - dishes being served for over 30 years. Location Rang peak, Khaw Sim Bee Road. Opening hours: Daily from 11.00 A.M. to 11.00 P.M. Tel. 076 211 500

ทุ่งคา-กาแฟ 39 ปี บนยอดเขารัง จากร้านกาแฟขยาย สู่ร้านอาหารเต็มตัว นักท่อ งเที่ ยวและขา ประจ�ำของร้านต่างยกนิ้วให้แกงปูใบชะพลู ที่ใช้เนื้อปูสด ทานคู่กับหมี่หุ้นลวก เคียงด้วย ไก่ห่อใบเตย น�้ำจิ้มบ๊วยงาขาว งาด�ำ ซึ่ง เป็นเมนูที่อยู่คู่ร้านมากว่า 30 ปี ที่ตั้ง บริเวณยอดเขารัง ถนนคอซิมบี้ เปิดทุกวัน เวลา 11.00-23.00 น. โทร. 076 211 500 33


PHUKET

KINDEE

ร้านอาหารสไตล์โฮมคุกกิ้ง ความอร่อยรับ ประกันโดยพ่อครัวทีฝ่ กึ ปรือเคล็ดลับวิชาจาก ครัวระดับห้าดาว บวกกับวัตถุดบิ ท้องถิน่ อย่าง ผักพืน้ บ้านและอาหารทะเลทีส่ ดใหม่ เมนูตอ้ ง สัง่ ติดโต๊ะได้แก่ เป็ดกินดีและปูนมิ่ ผัดผงกะหรี่ ทีต่ งั้ ต�ำบลไม้ขาว อ�ำเภอถลาง เปิดทุกวัน เวลา 10.30-22.00 น. โทร. 080 392 3073

A small family’s genuine. With a chef trained in the kitchen of a five-star restaurant, the best local greens and the freshest catch from the sea, you can be sure of the quality of every delicious menu item you will have. You can choose from Kindee Duck, Soft-Shell Crab in Curry or many, many more tantalising dishes to enjoy at Kindee.

โกปี้เตี่ยม

ร้านอาหารพืน้ เมืองให้อารมณ์เหมือนได้ยอ้ น กลับไปอยู่ในโรงกาแฟยุคบาบ๋า ย่าหยา มี เมนูดงั้ เดิมอย่างบะกูด๊ เต๋ หมูทอดภูเก็ต และ ฮกเกีย้ นหมีท่ ชี่ วนชิม

Location Mai Khao Subdistrict, Thalang District. Opening hours: Daily from 10.30 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 080 392 3073

ทีต่ งั้ ตัวเมืองภูเก็ต ถนนถลาง เปิดทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น. หยุดวันอาทิตย์ โทร. 081 892 3723

KOPI TIAM Visitors to this compact, yet creatively decorated, restaurant are transported to the past of the Baba Yaya era with impeccable retro décor that adds character. Here, you have the opportunity to order traditional dishes like Bak Kut Teh, Phuket Fried Pork and Hokkien Noodles.

Location Phuket town on Thalang Road. Opening hours: Daily from 11.00 A.M. to 10.00 P.M., except on Sundays. Tel. 081 892 3723 34


PHUKET

K a n E a n g @ P ie r Another Phuket’s darling, Kan Eang has served Phuket for more than 39 years. When it comes to seafood and Southern food, this place always makes it to the top list. The recipes have been passed from generations to generations, and all the secret and caring touches in cooking have been also passed along. The place is next to the pier, the freshness of seafood is second to none as the fruits of the sea go straight from the boats to the kitchen. Bieu Thord (battered seaweed) served with tamarind sauce is unmissable.

กันเอง แอท เพียร์

Location Next to Chalong Bay. Opening hours: Daily from 07.00 A.M. to 11.00 P.M. Tel. 076 381 212 www.kaneang-pier.com

อีกหนึ่งร้านคู่บ้านคู่เมืองบนเกาะภูเก็ต เปิดให้ บริการมาถึง 39 ปี เมือ่ พูดถึงอาหารปักษ์ใต้และ ซีฟดู้ ร้านนีย้ อ่ มติดโผ สูตรอาหารของคุณย่าส่งต่อ สูร่ นุ่ คุณพ่อกระทัง่ รุน่ คุณลูก ก็ยงั คงรสมือคุณย่า ไว้ครบถ้วน และด้วยความทีร่ ้านตั้งติดท่าเรือ นอกจากจะได้ชมทิวทัศน์ของท้องทะเลแล้ว อีก หนึ่งข้อดีคือ ซีฟ้ดู นานาประเภทจากเรือประมง ถูกส่งตรงเข้าครัว เรือ่ งความสดจึงหายห่วง ใน หมวดอาหารภาคใต้ เบือทอด หรือหญ้าช้องนาง น�ำมาชุปแป้งทอด ทานพร้อมซอสมะขาม เป็น หนึ่งจานที่ห้ามพลาด ที่ตั้ง ติดท่าเรืออ่าวฉลอง เปิดทุกวัน เวลา 07.00-23.00 น. โทร. 076 381 212 www.kaneang-pier.com 35


PHUKET

แพครูวิทย์

ด้วยมีกระชังเลีย้ งปลาเป็นของตัวเอง จึงมัน่ ใจ ได้ในความสดของวัตถุดบิ หลังจากจอดรถที่ ท่าเรือแหลมหินแล้ว จะมีเรือหางยาวมารับ ไปส่งถึงที่ แนะน�ำสัง่ กุง้ มังกรเจ็ดสีหรือภูเก็ต ลอบสเตอร์มาลอง

PAE KRU WIT Pae Kru Wit is a restaurant on a floating raft with their own submerged container for fish to ensure the freshest fish is served. In order to get there, you can park at Laem Hin Port and take a boat ride over. Do order their seven-colour lobsters (or so-called Phuket lobsters).

แหลมหินซีฟู้ด

ความที่ ร ้ า นอยู ่ ติ ด กั บ ท่ า เรื อ แหลมหิ น จึ ง มั่ น ใจในความสดใหม่ ข องเนื้ อ ปลาและ อาหารทะเลอื่นๆ ชิมเมนูห้ามพลาดอย่าง แกงส้มปลาเก๋ายอดมะพร้าว ทีต่ งั้ ต�ำบลเกาะแก้ว อ�ำเภอเมืองภูเก็ต เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 076 239 357

LAEM HIN SEAFOOD Laem Hin Seafood restaurant is located right next to the nearby fishermen’s port so there can be no doubt with regard to the freshness of their fish and seafood. Once there, you are recommended to order their Grouper in Hot and Sour Soup with Coconut Shoot.

ที่ตั้ง หน้าท่าเรือเกาะมะพร้าว ต�ำบลเกาะแก้ว อ�ำเภอเมืองภูเก็ต เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 086 687 0892

Location Koh Kaew Subdistrict, Mueang Phuket District. Opening hours: Daily from 10.00 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 076 239 357 36

Location In front of Koh Maphrao Pier, Koh Kaew Subdistrict, Mueang Phuket District. Opening hours: Daily from 10.00 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 086 687 0892


PHUKET

CHICROOM CAFE

ร้านตกแต่งด้วยของสะสมคลาสสิกสไตล์ วินเทจผสมเรโทร ให้บริการอาหารสไตล์ฟวิ ชัน่ ชวนชิม อย่างทูนา่ สเต๊ก อกเป็ดซอสบาบีควิ

ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต ถนนภูเก็ต เปิดทุกวัน เวลา 08.00-23.00 น. โทร. 081 541 7111 www.chicroomcafe.com

Vintage collectibles, Chicroom Café serves remarkable fusion food. Recommended dishes include Tuna Steak, Duck Breast in BBQ Sauce. Location Phuket town on Phuket Road. Opening hours: Daily from 08.00 A.M. to 11.00 P.M. Tel. 081 541 7111 www.chicroomcafe.com

แอบแซ่บ

เริม่ เมนูรสแซบกันทีส่ ม้ ต�ำปูมา้ ตัวโต แล้วสัง่ ไส้กรอกไข่เค็ม หมูสับห่อฟองเต้าหู้สอดไส้ ไข่แดงเค็มฟองโตทอดได้กรอบนอกนุม่ ในมา กินจานต่อไป

ที่ตั้ง ต�ำบลป่าตอง อ�ำเภอกะทู้ ถนนพระบารมี เปิดทุกวัน เวลา 10.00-23.00 น. โทร. 076 618 079

AB ZAB Start with spicy dish Somtam Poomah its large blue crab. Their Minced Pork with Salted Egg Yolk in Tofu Skin Wrap, fried until crispy on the outside, is still tender on the inside and absolutely delicious. Location Patong Subdistrict, Kathu District, Phra Barami Road. Opening hours: D aily from 10.00 A.M. to 11.00 P.M. Tel. 076 618 079 37


PHUKET

BY D Ba r & B ist ro

ร้านอาหารลูกผสมสไตล์คอนเทมโพรารีสดุ ฮิป แห่งใหม่ยา่ นป่าตอง ทีร่ วมทัง้ อาหารไทยและ อาหารยูโรเปีย้ นไว้ในทีเ่ ดียวกันได้อย่างลงตัว จะเลือกนัง่ ในโซนร้านอาหาร หรือเปลีย่ นมา นัง่ บาร์เครือ่ งดืม่ ทีม่ ไี วน์จากทุกมุมโลกให้จบิ ชิมก็ยอ่ มได้ ร้านมีตงั้ แต่เมนูอาหารเช้าเรือ่ ย ไปจนถึงมือ้ ดึกสุดหรู ที่ตั้ง อ�ำเภอกะทู้ ถนนเลียบหาดป่าตอง เปิด ทุกวัน เวลา 07.00-01.00 น. โทร. 076 343 024

This recent addition to the Patong scene is as hip as it is contemporary. A good selection of Thai and European food is offered in the restaurant together with the best wines from around the world so you can select a wonderful wine to match your spectacular meal. BYD is one of those places you can visit any time of the day as they serve everything from a hearty breakfast to a very fancy dinner. Location Kathu District on Liab Had Patong Road. Opening hours: 07.00 A.M. to 01.00 A.M. Tel. 076 343 024 38


PHUKET

บ้านริมผา ภัตตาคารหรูสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังแห่งนี้ ได้ ท�ำเลชมพระอาทิ ต ย์ ต กดิ น ดี ก ว่ า ใคร เพราะตัง้ ยืน่ ออกมาริมหน้าผา ให้ชมวิวทะเล อันดามันได้สุดลูกหูลูกตาตั้งแต่หาดป่าตอง ยาวไปถึงอ่าวกะหลิมเลยทีเดียว อิม่ ตาอิม่ ใจ แล้วกลับมาอิ่มท้องกับอาหารต�ำรับชาววัง อาทิ หมี่กรอบ กุ้งโสร่ง พะแนงเป็ด ที่ตั้ง ต�ำบลป่าตอง อ�ำเภอกะทู้ ถนนพระบารมี เปิด ทุกวัน เวลา 12.00-23.00 น. โทร. 076 340 789

Ba a n Rim Pa Luxuriously built from teakwood, Baan Rim Pa is perched at the tip of a cliff with a vista of the Andaman Sea from Patong Beach, all the way to Kalim Beach. After feasting on the amazing sunset, diners are then treated to a variety of special royal recipes that take much care in preparation such as Mee Krob, Goung Sarong and Panang Ped. Beautiful vistas and truly wonderful food indeed. Location Patong Subdistrict, Kathu District, Phra Barami Road. Opening hours: Daily from 12.00 P.M. to 11.00 P.M. Tel. 076 340 789 39


PHUKET

Ca fe Cultur e ใช้เวลาพักผ่อนไปกับอารมณ์สบาย ปล่อยให้เวลาเดินไป พร้อมกับกลิ่นหอมของกาแฟในร้านเก๋ One can pass time with relaxing moods; let the time flies with the aroma of fine coffee and chic café.

44


PHUKET

This European style café with sweet and cool tone is always filled up with coffee and tea aroma. Its homemade bakery is freshly prepared with the best found ingredients by the owner. The signature treat is Brownie made from finest ingredients. This café is also offering bakery class for those enthusiasts. Location Phuket City, at the corner of Dibuk Road, in the Sino-Portuguese shop houses. Opening hours: Tuesday through Sunday from 10.00 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 085 782 4406

‹‹ Pirrer a Cafe Bar

คาเฟ่สไตล์ยุโรปหวานปนเท่ ร้านหอมกาแฟ และชา แกล้มกับเบเกอรีโ่ ฮมเมดทีเ่ จ้าของร้าน ลงมือทำ�เองตั้งแต่หาวัตถุดิบคุณภาพ กระทั่ง ออกมาเป็นเค้กและเบเกอรี่น่าทาน ซิกเนเจอร์ ของร้านคือบราวนี่ที่ทำ�อย่างพิถีิพิถัน ใส่ความ อร่อยไม่ยั้งแบบไม่หวงเครื่อง และเปิดสอนทำ� ขนมแบบไม่หวงวิชาอีกด้วย ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต หัวมุมถนนดีบุก ในตึกเก่า สไตล์ชิโน-โปรตุกีส เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 085 782 4406 45


PHUKET

N Ri c h Ca fé

คาเฟ่ น้ อ งใหม่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ดี แ ค่ ข องหวานและ ของว่าง เพราะนอกจากจะมีนิวยอร์กชีสเค้ก เนื้ อ เข้ ม ข้ น รองพื้ น ด้ ว ยคุ้ ก กี้ โ ฮมเมดและ อาหารว่างประเภทสลัด แซนวิชทำ�เอง โต๊ะ เก้าอี้ ที่นั่งยังมีสไตล์หลากหลาย ลูกค้าชอบ เฟอร์นิเจอร์ตัวไหน แปะจองสั่งทำ�ได้ ในร้าน ยั ง มี ส่ ว นของช่ อ งเพดานที่ ป ล่ อ ยให้ แ สง ธรรมชาติส่องเข้ามาข้างใน ตามสไตล์บ้าน คนจีนสมัยก่อน

ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต ถนนเยาวราช เปิดทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. โทร. 086 665 4702

This newcomer is not only best known for its desserts and appetizers, but also its rich New York Cheesecake based with homemade cookie. Salads and freshly made sandwiches are strongly recommended as well. It offers different kinds of seating and chairs. All furniture in the café can be ordered to replicate. Its roof allows natural light to brighten up the place like the usual Chinese home in the old time. Location Phuket City, Yaowarat Road. Opening hours: Daily from 08.00 A.M. to 08.00 P.M. Tel. 086 665 4702 46


PHUKET

K a ffé

คาเฟ่โมเดิรน์ เรียบง่าย มีดไี ซน์ทเ่ี ฟอร์นเิ จอร์และ หลอดไฟเสมือนเครื่องแต่งร้าน มีเจ้าของร้าน เป็ น ชายหนุ่ ม ที่ ทำ � ขนมและชงเครื่ อ งดื่ ม ได้ อร่อย ขอเชียร์ให้ลองบานอฟฟี่พาย ใส่เนื้อ กล้วยหอมแบบไม่ย้งั และคุ้กกี้ท่บี ดเองกับมือ อีกเมนูคือทาร์ตไข่ แน่นอนว่าไม่หวานเกินไป รวมถึง Kaffé Kaffé กาแฟที่เจ้าของผสมสูตร เองอีกด้วย ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต สี่แยกสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ถนนภูเก็ต เปิด วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.0021.00 น. โทร. 076 220 937

This minimalistic modern café shows its furniture and lamps as main décors. The male owner is very skilful in baking and coffee brewing. Banoffi pie is recommended for its generous amount of banana and hand-crush cookie. Egg tart is also a starred menu which is not too sweet as it usually is. Kaffé Kaffé is a café signature brew with his own recipe. Location Phuket City, Standard Chartered Junction, Phuket Road. Opening hours: Tuesday through Sunday from 10.00 A.M. to 09.00 P.M. Tel. 076 220 937 47


PHUKET

Facto ry Ca fé

ร้านกาแฟมาดขรึมด้วยอิฐสีเทา ผนังปูนเปลือย และเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบดิบๆ นี้เกิดจากความ ตั้งใจท�ำร้านให้เป็น Exhibition Café แหล่ง รวมตั ว ของศิ ล ปิ น นั ก ออกแบบรุ ่ น ใหม่ ไ ด้ มี พื้ น ที่ แ สดงผลงาน หรื อ จะมานั่ ง ท�ำงานคิ ด ไอเดียแปลกใหม่แกล้ม Laybong Iced Tea ที่น�ำน�้ำชาไปแช่จนเป็นน�้ำแข็งก่อนเสิร์ฟคู่น�้ำ มะนาวเปรี้ยวจี๊ดและชาเย็นรสเข้ม จะเลือก บราวนี่ชีสเค้ก กรีนทีฮันนี่โทสต์ หรือเครปเค้ก สูตร Factory Café มาเคียง ก็กระตุ้นต่อม ความคิดสร้างสรรค์ได้ดีไม่แพ้กัน ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต ถนนสตูล เปิดทุกวัน เวลา 10.30-22.00 น. โทร. 076 217 544

Factory Café is cool and comfortable in a reserved way with gray bricks, plaster walls and rustic wooden furniture. The objective has been to develop this place as an exhibition venue for emerging artists. Here, they can display their work or ponder on new ideas as they take a sip of Laybong Iced Tea where tea is frozen into ice cubes and served in a zesty lemon juice and strong tea. It is amazingly refreshing. Top that experience with a choice of their own special Brownie Cheesecake, or Green Tea Honey Toast or their house recipe Crepe Cake. You’ll want to come back for more. Location Phuket town on Satoon Road. Opening hours: Daily from 10.30 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 076 217 544 48


PHUKET

Ca fé Y T é

เค้กและเบเกอรีโ่ ฮมเมด ช็อกโกบานาน่า คือเค้ก ทีร่ า้ นภูมใิ จนำ�เสนอ บานาน่าคัสตาร์ดขนาบด้วย เค้กช็อกโกแลตนุ่มลิ้น ร้านนี้ยังมีพื้นที่ช้อปปิ้ง เครื่องประดับแฮนด์เมดอีกด้วย ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต ถนนพังงา เปิด วันจันทร์เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. โทร. 076 213 588

Chocobanana cake among other baked goods is their proud dish. Chocobanana cake is banana custard filled between chocolate sponge cake layers in handsome portion. This shop also sells decorative and accessory items. Location Phuket City, Phang-nga Road. Opening hours: Monday through Saturday from 09.00 A.M. to 06.00 P.M. Tel. 076 213 588 49


PHUKET

ECO - L IFE หลายวิธีง่ายๆ ที่จะสัมผัสธรรมชาติและความงาม ของภูเก็ตได้อย่างใกล้ชิด Walking tour is best way to appreciate Phuket old quarter’s classic beauty of Sino-Portuguese architecture which is abundant.

50


PHUKET

ซึ่งยังคงสไตล์ชิโน-โปรตุกีส และตกแต่งตาม ศิลปะนีโอคลาสสิก ร้านขายเครือ่ งใช้ไฟฟ้าแห่ง แรก ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรก และร้านขายยา สมุนไพรของจังหวัด ตั้งอยู่บนถนนสายนี้ Ranong road Phra Aram Sakhonkhet’s Mansion, or what locals call ‘Ang Mor Lao’ (Red hair residence in Chinese) is the mansion of mine concessionaires who once were key influences in local trades. Now the building is Thai Airway Phuket Office. Phang-nga road On On Hotel is the first hotel in Phuket and Standard Chartered Bank is the first local bank in Thailand. Promthep News Center Clock Tower is known for its mimic shape of old time police helmet. Dibuk road many tin mine concessionaire families have their mansions and residences here on this road including Luang Amnat Nararak’s residence which was meticulously built. Krabi road Residence and business premise of Laung Anupas Phuketkarn and mansion of Phra Pitak Chinpracha – these are two of the best kept ‘Ang Mor Lao’ in Phuket. The latter is now home of Blue Elephant Restaurant and Cooking School. Thalang road Old shop houses in SinoPortuguese style lie along the road, and are decorated in neo-classic style. First electric home appliance store, the first ‘Supermarket’ and traditional herbal drug stores are here on this great road.

‹‹ O l d Town T r a i l s

การเดิ น เท้ า ชมเมื อ งเก่ า ในตั ว เมื อ งเป็ น วิ ธีท่ี สามารถสัมผัสความคลาสสิกของภูเก็ตได้อย่าง ใกล้ชิด สถาปัตยกรรมในศิลปะชิโน-โปรตุกีส ปรากฏให้เห็นในทุกสายถนน ถนนระนอง บ้านพระอร่ามสาครเขตตึกฝรัง่ ที่ ชาวภูเก็ตเรียกว่าอังมอเหลาซึง่ เป็นคฤหาสน์ของ นายเหมืองผู้มีบทบาทการค้าในอดีต ปัจจุบนั เป็นทีท่ �ำ การบริษทั การบินไทย ถนนพังงา โรงแรมออน ออน โรงแรมแห่งแรก ในภูเก็ต อาคารธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ธนาคารท้องถิ่นแห่งแรกในประเทศ และหอ นาฬิกา ศูนย์ข่าวพรหมเทพ สัญลักษณ์อยู่ที่ หลังคาคล้ายหมวกตำ�รวจสมัยก่อน ถนนดีบุก บ้านนายเหมืองหลายตระกูล และ บ้านหลวงอำ�นาจนรารักษ์ บ้านเก่าทีส่ ร้างอย่าง วิจิตรบรรจง ถนนกระบี่ เรือนหอและสถานทีป่ ระกอบธุรกิจ ของหลวงอนุ ภ าษภู เ ก็ ต การ และคฤหาสน์ พระพิทกั ษ์ชนิ ประชา อังมอเหลาทีส่ มบูรณ์ทส่ี ดุ ในภูเก็ต ปัจจุบันเป็นร้านอาหารและโรงเรียน สอนทำ�อาหาร Blue Elephant ถนนถลาง ตึกแถวเก่าเรียงตัวตลอดสายถนน 51


PHUKET

Chino

คาเฟ่และแกลเลอรีภาพถ่ายทีใ่ กล้ชดิ ธรรมชาติ วัตถุดบิ ในการทำ�เครือ่ งดืม่ เช่น มะนาว มะพร้าว เป็นผลผลิตจากสวนของเจ้าของ และยังมีขนม ภาคใต้ให้ทาน เช่น เต้าซ้อไส้ตา่ งๆ อีกทัง้ จำ�หน่าย ข้าวของเครื่องใช้ อาทิ กระเป๋าผ้าและเครื่อง จักสานทำ�มือโดยคนท้องถิ่น ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต ถนนถลาง เปิดทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. โทร. 081 979 6190

Café and photograph gallery blends itself into the tree surrounding its premise. All fruits used in drink making are from owner’s backyard. Local traditional baked goods are served with hot and cold drinks. Local handicrafts from Phuket and neighbouring provinces are on display and sale here.

52

Location Phuket City, Thalang Road. Opening hours: Daily from 08.00 A.M. to 08.00 P.M. Tel. 081 979 6190


PHUKET

เขื่อนบางวาด

Ba n g wa d Da m

ภูเก็ตก็มีเขื่อน แม้จะเป็นเขื่อนขนาดเล็ก แต่ ถือเป็นแหล่งน�้ำจืดอีกหนึ่งแห่งของเกาะภูเก็ต วิวทิวทัศน์สองข้างทางเป็นป่าทึบอุดมสมบูรณ์ ระยะทางประมาณ 5.54 กิโลเมตร ในยาม เช้ า จะเห็ น หมอกลอยอยู ่ ผิ ว น�้ ำ แต่ วิ ว ยาม พระอาทิตย์ตก ที่สะท้อนผิวน�้ำสลับวิวทิวเขา นับเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักปั่นจักรยานรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ต่างแวะเวียนเข้ามาสูดอากาศบริสุทธิ์ ที่เขื่อนบางวาดแห่งนี้ อีกทั้งยังสามารถพา ครอบครัวมาปิกนิก ออกก�ำลังกาย วิ่งจ๊อกกิ้ง ตกปลา หรือขับรถชมรอบเขื่อนได้

As a source of freshwater for this island province, Bangwad Dam is small but still offers an excellent greenery surround of a forest on both sides of a 5.54-kilometer-long path. At times, misty fog is visible over the water surface in the morning and in the evening, the sunset is reflected on the water and the mountain backdrop creates a beautiful scene. This very place also attracts both amateur and seasoned cyclists, as well as, joggers and fishing lovers. The clean fresh and invigorating air makes it an ideal picnic spot for families to enjoy.

ที่ตั้ง ตำ�บลกะทู้ อำ�เภอกะทู้

Location Kathu Subdistrict, Kathu District 53


PHUKET

ACTI V ITIE S มีหลากหลายกิจกรรม ที่จะทำ�ให้คุณสนุก กับการใช้ชีวิต There are many ways to enjoy your life.

54


PHUKET

พรทิพย์

ร้านขึ้นชื่อเมืองภูเก็ตจ�ำหน่ายของฝากประจ�ำ จังหวัด และท�ำแพ็คเกจจิ้งให้ออกมาน่ารัก น่าซื้อ ด้วยท�ำเป็นกล่องทรงบ้านตุ๊กตาจ�ำลอง สถานที่ชื่อดังย่านตึกเก่าสไตล์ชิโน-โปรตุกีส เมื่อจับทุกกล่องมาวางเรียงต่อกันจะได้เมือง จ�ำลองขนาดย่อม ที่ตั้ง ตำ�บลรัษฎา อำ�เภอเมืองภูเก็ต ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บายพาส) เปิดทุกวัน เวลา 07.00-19.00 น. โทร. 076 261 555

PORNTIP Come to Porntip for Phuket’s famed gifts in attractive packaging in the form of miniaturized landmarks like Sino-Portuguese buildings. A small city can be formed simply by placing these boxes together.

SPLASH JUNGLE

เอาใจคนรักกิจกรรมทางน�้ำด้วยสวนน�้ำขนาด มหึมา กินพื้นที่กว่า 14 ไร่ ร่องน�้ำความยาว 335 เมตร คลื่นเทียมที่จ�ำลองเหมือนทะเลจริง ซูเปอร์โบว์ล เครื่องเล่นรูปทรงชามใหญ่ยักษ์ พร้อมห่วงยางคูท่ สี่ ามารถนัง่ ผจญภัยไปพร้อม กับเพื่อน

Location Ratsada Subdistrict, Mueang Phuket District on Chalerm Prakiat Ror 9 (Bypass) Road. Opening hours: Daily from 07.00 A.M. to 07.00 P.M. Tel. 076 261 555

ที่ตั้ง ตำ�บลไม้ขาว อำ�เภอถลาง เปิดทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น. โทร. 076 372 111

Splash Jungle awaits with its 14-rai park. Glide along a 335-meter channel and surf simulated waves for a great thrilling ride, Splash Jungle is full of fun. Another exciting treat is the Super Bowl ride in a small raft for just yourself or a double-seater to enjoy the thrill with a friend. Location Mai Khao Subdistrict, Thalang District. Opening hours: Daily from 10.00 A.M. to 06.00 P.M. Tel. 076 372 111 55


0 403

Path to Goodness

4025

402

ล ถ.แมห

4022

4020

วน

ถ.กระบี่

ถ.เยาวราช

402

า ถ.ทงุ ค ถ.ดีบุก ถ.ถลาง

ถ.รัษฎา

ถ.ระนอง

56

3 402

ถ.เจาฟาตะ วันอ

อก

ถ.เจ าฟา ตะว ันตก

ิเดชน ถ.ศกั ด

ถ.เจา ฟา

4021

ถ.พนู ผล

ถ.ดำรง

ถ.สรุ ินทร

ตั รี

าช ถ.เยาวร

ถ.ปฏิพทั ธิ์

4029

ถ.เทพกระษ

ภูเก็ต

Phuket is the home for a group of nice people, agencies, and enterprises which aim to create a better future for the Island.

ถ.พังงา

ถ.ศรีสุทัศน

ถ.เทพประทาน

ถ.ศรีสนุ ทร

เส้นทางความดี

ภูเก็ตมีหน่วยงาน กลุ่มคน ตลอดจน ภาคธุรกิจต่างๆ ที่ยื่นมือเข้ามาร่วม สร้างอนาคตทีด่ ใี ห้กบั เกาะอันงดงาม แห่งนี้

402

ถ.บา นดอน -เชงิ ท ะเล

PHUKET


PHUKET

มูลนิธิตะวันฉาย ช่วยเหลือเด็กไร้บ้าน เด็กทีม่ าจากครอบครัวมีปญ ั หา ตลอดจน เด็กผู้เป็นเหยื่อจากการล่วงละเมิด

หมูบ่ า้ นเด็กโสสะภูเก็ตเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม ช่วยเหลือเด็ก จากการสูญเสียบิดามารดา ความเจ็บป่วยของ ผู้ให้การเลี้ยงดู ความยากจน และสาเหตุอื่นๆ ที่ทำ�ให้เด็กไม่สามารถได้รับการเลี้ยงดูอยู่ใน ครอบครัวของตนเองได้

โทร. 076 252 204 www.phuketsunshinevillage.org

Phuket Sunshine Village Foundation helps homeless children from troubled families and victims from various.

โทร. 089 672 5015 www.sosthailand.org

Tel. 076 252 204 www.phuketsunshinevillage.org

SOS Children’s Villages Thailand focus on children who lost their parents or family or children of parents with grave illness and poverty and other causes that refrain children from being with their families.

บ้านเพือ่ ชีวติ ให้ความช่วยเหลือ พัฒนา คุณภาพชีวิต ให้คำ�ปรึกษา ฟื้นฟูสภาพ จิตใจของผูห้ ญิงและเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก เชื้อเอดส์ โทร. 076 614 060  www.lifehomeproject.org

Tel. 086 672 015 www.sosthailand.org

Life Home Project offers helps in life quality improvement by counselling and rehabilitating women and children infected with HIV/AIDS.

มูลนิธเิ สริมกล้า เป็นองค์กรสาธารณกุศล ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และผูด้ อ้ ยโอกาส ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Tel. 076 614 060 www.lifehomeproject.org

โทร. 02 201 3922

สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต ช่วยเหลือเด็ก ด้อยโอกาสถูกทารุณกรรมล่วงละเมิด ไร้ ที่พักอาศัย และต้องการความช่วยเหลือ

Children’s Cornerstone Foundation is public charity with cooperation of Phuket’s Social Development and Human Security Office It aims to help children and youth in Phuket area

โทร. 076 276 396, 081 719 5690 www.childwatchphuket.org

Tel. 02 201 3922

Child-Watch Phuket help underprivileged children who are abused, abandoned or homeless who need shelter and rehabilitation.

แสนสิริ อะคาเดมี่ โครงการสนับสนุน ด้านการกีฬาให้กบั เด็กและเยาวชน โดย ดึงโค้ชระดับมืออาชีพมาสอนทักษะต่างๆ

Tel. 076 276 396, 081 719 5690 www.childwatchphuket.org

Sansiri Academy supports sport activities for children and youth. This features professional football coaches who train children in various skills.

57


PHUKET

58


PHUKET

60


PHUKET

62


PHUKET

PHUKET

64


Ebook SANSIRI CITY GUIDE 2014 PHUKET  

PHUKET

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you