Page 1


K H AO YA I

เขาใหญ่

KHAO YAI

การที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอด นิยม มาอย่างยาวนานนั้น มีด้วยกันหลายปัจจัย ปัจจัยที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งก็คงเป็นเพราะมันตั้ง อยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานครมากนัก ด้วยการ เดินทางด้วยรถยนต์เพียงแค่ราว 2 ชัว่ โมงเท่านัน้ ก็จะสามารถหลีกหนีจากการจราจรอันคับคั่ง จอแจ วิถีชีวิตอันเร่งร้อน หรือการงานที่รุมเร้า อยู ่ ม าสู ่ อ้อมกอดของธรรมชาติความเขียวขจี ของต้นไม้ใหญ่ อากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นที่เกิดจาก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทีอ่ ำ� เภอปากช่องแห่งนี้ รวมไปถึงอุทยาน แห่งชาติทบั ลาน อ�ำเภอวังน�ำ้ เขียว ที่อยู่ไม่ห่างออกไปนัก ซึ่งได้รับการยอมรับว่า เป็นถึงแหล่งโอโซนอันดับที่ 7 ของโลกเลยทีเดียว

There are many reason why Khao Yai National Park, Nakhon Ratchasima province, remains extensively as a highly popular tourist attraction. One factor is Khao Yai’s relatively close distance to Bangkok, with only a 2 hours car drive and you can leave behind the bustling traffic of the city, a chaotic lifestyle, and the neverending workload, to leap freely into the arms of Mother Nature. Khao Yai National Park, Pak Chong district, is home to abundant tropical plantation and fresh air, including Tab Larn National Park and Wang Nam Khiao district close by, a tourist destination considered as the 7th ozone-rich area in the world. 1


K H AO YA I

นอกจากธรรมชาติอันงดงามที่มีความสมบูรณ์ พร้อมทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าน้อยใหญ่แล้ว เสน่ห์ ของการท่องเที่ยวในบริเวณนี้ยังอยู่ที่การได้ใช้ ชีวติ ทีแ่ ตกต่างออกไปตามรสนิยมของแต่ละบุคคล หากท่านเป็นคนที่ใส่ใจสุขภาพ ที่นี่ก็สามารถหา ผั ก ปลอดสารพิ ษ รั บ ประทานได้ อ ย่ า งง่ า ยดาย หากท่านเป็นคนที่ชอบรับประทานอาหารอร่อยๆ ทีน่ กี่ ม็ รี า้ นอาหารทัง้ ไทยและฝรัง่ ให้เลือกใช้บริการ ตามความพอใจ หรือหากท่านต้องการการละเล่น ที่โลดโผนหรือแม้แต่อยากซึมซับกับความเนิบช้า ที่นี่ก็สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่าง เต็มที่ และทั้ ง หมดนี้ เ องจึ ง เป็ น สาเหตุ ที่ ท� ำ ให้ เขาใหญ่ ปากช่อง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม มาจนถึงทุกวันนี้ Aside from the beauty of nature complete with verdant forest plantation and wildlife, the charm of travelling to Khao Yai really lies in the way of life that is suitable for visitors of different tastes. If you’re health conscious, there’s an array of organic vegetables, but if you’re just a food lover, there’s Thai and Western cuisine available, including activities for both the adventurous spirit and the peaceful soul. All these factors have made Khao Yai National Park such a desire until this very day.

VISIT

เดินทางโดยรถยนต์ไปได้ 2 เส้นทางคือแยกจาก ถนนมิตรภาพบริเวณกิโลเมตรที่ 56 ไปตาม ถนน ธนะรัชต์ราว 23 กิโลเมตร อีกเส้นทางหนึ่ง คือ จากกรุงเทพฯ - แยกหินกอง ไปตามทางหลวง หมายเลข 33 (นครนายก - ปราจีนบุรี) เมื่อถึง สี่ แ ยกเนิ น หอมให้ ใ ช้ ท างหลวง 3077 จนถึ ง เขาใหญ่ แต่เส้นทางแรกจะมีความสะดวกมากกว่า เนือ่ งจากเส้นทางหลังจะชันกว่ามาก ส่วนการเดินทางด้วยรถประจ�ำทางให้ลงที่อ�ำเภอ ปากช่ อ งแล้ ว ต่ อ รถสองแถวบริ เ วณหน้ า ตลาด ปากช่ อ งซึ่ ง จะไปสุ ด เส้ น ทางที่ ด ่ า นเก็ บ เงิ น ทางขึ้นเขาใหญ่ รถมีบริการตั้งแต่เวลา 06.00 17.00 น. 2


K H AO YA I

You can take 2 routes to Khao Yai, one from the Mittaphap Km.65, follow the Thanarat road for 23 km. The other route is from the Bangkok - Hin Kong Intersection, following Highway 33 (Nakhonnayok - Prachinburi), upon reaching Noen Horm Intersection take Highway 3077 all the way to Khao Yai. However the first route is more convenient, the second travels up steeper terrain. If you plan on taking the public bus, get off at Pak Chong district and hop on a 2-row mini bus infront of Pak Chong market which travels all the way to the front gate of Khao Yai National Park. Bus is available from 06.00 A.M. to 05.00 P.M.

WHEN เดื อ นตุ ล าคม - กุ ม ภาพั น ธ์ เป็ น ช่ ว งเวลาที่ น่าท่องเที่ยวเขาใหญ่มากที่สุดเพราะว่าช่วงต้น เดือนตุลาคม อากาศจะเริ่มเปลี่ยนจากฝนตกชุก เป็ น มี ล มพั ด เย็ น ๆ จนกระทั่ ง หนาวขึ้ น เรื่ อ ยๆ อุณหภูมิ ณ พื้นราบต�่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 22 องศา และหนาวเย็นถึงราวๆ 10 องศาบนยอดเขา ส่วน หน้าร้อนในเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม อากาศ จะร้อนอบอ้าว

DID YOU KNOW? จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดทีม่ พี นื้ ทีข่ นาดใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย มีความหมายว่า เมืองใหญ่ อันเป็นขอบขัณฑสีมาของราชอาณาจักร และมี ชือ่ เล่นทีเ่ รียกกันจนติดปากว่า โคราช ซึง่ สันนิษฐาน ว่าเพี้ยนมาจากค�ำว่า นครราช

October - February is the high season due to the changing weather which brings in cool breezes, the weather continues to drop as low as 22 degreesCelsius at lower ground tand 10 degrees Celsiusup at high grounds. The summertime from February- May brings in hot and humid weather.

Nakhon Ratchasima is the largest province in Thailand, its name means “biggest boundaryof the kingdom”, with a nickname “Korat” whichis said to have derived from a distorted pronunciation of “Nakhon Ratch”.

3


K H AO YA I

เรือนโคราช เรือนไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง เสาและคานใช้เสากลม ก่อสร้างโดยใช้ระบบส�ำเร็จรูปในการเจาะ บาก เข้าสลัก ลิ่ม และเดือย โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน คือเรือนนอน ระเบียง นอกชาน และครัว ซึง่ มี ต�ำแหน่งการวางตัวเรือนให้สอดคล้องกับสภาพ อากาศทีห่ นาวจัดในฤดูหนาวและร้อนจัดในฤดูรอ้ น ผัดหมี่โคราช ถึงจะดูคล้ายคลึงกับผัดไทย แต่ผัดหมี่โคราชจะ ใช้ เ ส้ น หมี่ ข องโคราชโดยเฉพาะที่ มี ค วาม เหนี ย ว เวลาน� ำ ลงไปผั ด ไม่ ต ้ อ งแช่ น�้ ำ ก่ อ น เมื่ อ ผั ด เสร็ จ นิ ย มใส่ ป ลาบ่ น และกากหมู ท อด หอมๆ ตามด้ ว ยเต้ า เจี้ ย วและน�้ ำมะขามเปี ย ก ลงไปอีกนิด มักรับประทานเป็นอาหารกลางวัน คูก่ นั กับส้มต�ำโคราช แหล่งทีผ่ ลิตส่งขายได้แก่ หมี่ พิมายของอ�ำเภอพิมาย หมี่กระโทกของอ�ำเภอ โชคชัย หมี่ตะคุของอ�ำเภอปักธงชัย หมี่กุดจิกของ อ�ำเภอสูงเนิน และหมี่จักราชของอ�ำเภอจักราช ผ้าไหมปักธงชัย เป็นของขึน้ ชือ่ ในอ�ำเภอปักธงชัยทีส่ ะสมภูมปิ ญ ั ญา การปลูกหม่อน เลีย้ งไหม ท�ำเส้นใย และทอผ้าไหม มาช้านาน ความโดดเด่นของผ้าไหมปักธงชัยคือ เนือ้ ผ้าคุณภาพดี มีลวดลายต่างๆ ทีเ่ กิดจากเส้นพุ่ง และเส้นยืนพาดกันไปมามากมาย จนได้รับความ นิยมทั้งในและนอกประเทศ

Korat House The Korat House is a raised platform 1-storey wooden residence, built from a readymade system for drilling, notching, carving, wedging, and doweling. The space is divided into 4 areas, the bedroom, balcony, exterior platform, and a kitchen, positioned to suit the colder winters and hot summers. Fried Noodles-Thai Korat Style It might seem similar to the Pad-Thai, but the Korat Style used special noodles that has viscous. You don’t have to soak in water pre-frying, and a mixture of grind fish and fried pork. The noodles are used in Phimai Noodles of Phimai district, Kra Tok Noodles of Chokchai district, Ta Ku Noodles of Pak Thong Chai district, Kud Jik Noodles of Soong Nern district, and finally Chakaraj Noodles of Chakaraj district. Pak Thong Chai Silk Widely renowned in the Pak Thong Chai district, the silk is derived from traditional mulberry culture, silk worm cultivation, and Thai weaving style. Its outstanding feature is the quality of fabric and detailed patterns from hand weaving, today it is popular in the country and abroad. 4


K H AO YA I

TRADITIONS & FESTIVALS งานฉลองวั น แห่ ง ชั ย ชนะของท้ า วสุ ร นารี เป็นงานประจำ�ปีของจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน ของทุกปี ณ สวนสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นวันที่ คุณหญิงโมได้รับชัยชนะจากข้าศึก ภายในงาน มีขบวนแห่ของดีเมืองโคราช พิธบี วงสรวงท้าวสุรนารี นิ ท รรศการของหน่ ว ยงานราชการและเอกชน เทศกาลอาหารพืน้ เมือง การประกวด และมหรสพ ให้ชมฟรีตลอด 12 วัน 12 คืน งานประเพณีแข่งเรือพิมายและงานเทศกาล เที่ยวพิมาย วันเสาร์และวันอาทิตย์ในสัปดาห์ ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายนในช่วงใกล้เทศกาล ออกพรรษา มีการแข่งขันเรือของชาวบ้านจาก หมูบ่ า้ นต่างๆ ในอำ�เภอพิมายและอำ�เภอใกล้เคียง มี ก ารตกแต่ ง เรื อ ตามแบบเรื อ พระราชพิ ธี พร้อมประกวดแห่เรือ นอกจากนัน้ ยังมีงานเทศกาล เที่ ย วพิ ม าย ที่ มี ทั้ ง ขบวนแห่ พุ ท ธราชาและ พุทธประวัติ ขบวนแห่พุทธประทีปและการแสดง ทางวัฒนธรรมต่างๆ

The Celebration of the Victory of Thao Suranaree is an annual festival in Nakhon Ratchasima province, held from 23 March to 3 April of every year at the Suranaree Park. The festival celebrates the day that Thao Suranaree won the opponent, with a procession of the great local goods of Korat, ceremony to worship Suranaree, an exhibition of public and private agencies, local food festivals, competitions and entertainment for free over the course of 12 days and 12 nights. The Phimai Boat Racing Festival and Phimai Travel Festival takes place on Saturday and Sunday during the second week of November. There are boat races of people from Phimai district and neighboring districts. B oat s a re f u r n i shed w it h Roy a l grandeur, accompanied by the Boat Parade Contest. There is also the Phimai Travel Festival with a Buddhist King and Buddhist History Parade, Buddhist Lantern Parade, and cultural performances. 5


K H AO YA I

The Korat Songkran Festival is a celebration of the fun for locals. It includes Songkran Parade Competitions, merit making ceremony, the pouring of water on elders to receive blessings held infront of the Thao Suranaree Statue, and concerts by various art ists. The BBQ Festival @ Korat is the largest food festival in the Northeastern region. Grilled food lovers can meet a barrage of international cuisine which guarantees deliciousness. Also enjoy the concert of famous artists, a festival to truly fulfill the stomach and heart.

งานเทศกาลมหาสงกรานต์โคราช เป็นเทศกาล แห่งความสนุกของชาวโคราช มีกิจกรรมตั้งแต่ ประกวดขบวนแห่รถสงกรานต์ ทำ�บุญตักบาตร พิธี รดน้ำ�ดำ�หัวขอพรจากผู้ใหญ่ ณ ลานย่าโม การ ละเล่ น พื้ น เมื อ ง และการแสดงคอนเสิ ร์ ต ของ ศิลปินหลากหลายค่าย เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช หรือ BBQ Festival @ KORAT เป็ น เทศกาลอาหารที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ใน แถบภาคอีสาน คนที่ชื่นชอบอาหารปิ้ง-ย่าง จะได้ พบกับการระดมสุดยอดอาหารรสชาติดีการันตี ความอร่อย พร้อมเพลิดเพลินไปกับการแสดง ดนตรีจากศิลปินทีม่ ชี อื่ เสียงมากหน้าหลายตา อิม่ ทั้งท้อง อิ่มทั้งใจ 6


K H AO YA I

Noodle Eating Festival and Candle Parade Ceremony of the Chokchai District is outstanding for its unique candle casting and carving that talk about the history of Buddhism and the Buddha to honor Thai tradition and culture. Exper ience the atmosphere of the candle procession, merit making during the Buddhist Lent, and the Chokchai Noodle Contest famous for its soft and sticky texture. There is also an exhibition of local popular OTOP products available. Chinese New Year Festival in Korat is an opportunity to strengthen relationship between Thailand and China with the Nakhon Ratchasima Municipality hosting the event. Interesting shows include dragon and lion parade, fire dragon shows, and mini lights and sound. Green Carnival: Love Korat, Love Khao Yai and Pray the Guardian Spirit Festival. There are booths selling various goods from Korat, and interesting activities such as worshipping the Khao Yai guardian spirit, exhibition to commemorate Pak Chong’s history, the first theater of memoirs in the middle of Khao Yai. The Lumtakong Dam Fish Festival is for fish lovers. Merchants bring in fresh fish from Lumtakong Dam to sell in the area at Baan Ta Ngoy, Nong Sarai subdistrict, Pak Chong district, Nakhon Ratchasima province.

เทศกาลกินหมี่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ�ำเภอ โชคชัย เอกลักษณ์ของเทศกาลนี้อยู่ที่การหล่อ ต้นเทียนและการแกะสลัก ที่เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับ พุทธประวัติ พุทธศาสนา การเทิดพระเกียรติ และ วัฒนธรรมประเพณี สัมผัสบรรยากาศของการ แห่เทียนพรรษา ตักบาตรท�ำบุญในช่วงเทศกาล เข้าพรรษา การประกวดหมี่โชคชัยที่ขึ้นชื่อเรื่อง ความเหนียวนุ่ม นอกจากนั้นยังมีมหกรรมอาหาร พื้นเมือง สินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย งานตรุษจีนโคราช งานตรุษจีนโคราช กิจกรรม ที่เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่าง ชาวไทยและชาวจีน โดยเทศบาลนครราชสีมา มีการจัดกิจกรรม การแสดง ที่น่าสนใจ อาทิ ชม ขบวนมังกร สิงโต และเอ็งกอพะบู๊ การแสดงมังกร ไฟ และมินิไลท์ แอนด์ซาวนด์ Green Carnival: มหกรรมรักษ์โคราช รักษ์ เขาใหญ่ ไหว้เจ้าพ่อ เป็นมหกรรมรวบรวมความรู้ เรื่ อ งราวของโคราชในอดี ต มี ก ารออกร้ า นค้ า ของดีเมืองโคราช และมีกจิ กรรมมากมาย เช่น พิธี บวงสรวงเจ้าพ่อเขาใหญ่ นิทรรศการหวนร�ำลึก อดีตปากช่อง โรงภาพยนตร์ร�ำลึกกลางเขาใหญ่ ครัง้ แรกในไทย เทศกาลกิ น ปลาเขื่ อ นล� ำ ตะคอง เทศกาลที่ เหมาะส�ำหรับคนชอบกินปลา เพราะพ่อค้าแม่ค้า หลายร้านจะน�ำปลาจากเขื่อนล�ำตะคอง มาขาย กันสดๆ ริมอ่างเก็บน�้ำล�ำตะคอง บ้ า นท่ า งอย ต� ำ บลหนองสาหร่ า ย อ� ำ เภอปากช่ อ ง จั ง หวั ด นครราชสีมา

7


K H AO YA I

GRAPE FARM & WINERY

PB Valley เป็นหนึง่ ในโรงงานผลิตไวน์ทม ี่ ชี อื่ เสียง

Granmonte Asoke Valley ไร่องุ่น

ตั้งอยู่ ในหุ บ เขาอโศก ใกล้ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาใหญ่ พื้นที่กว่า 100 ไร่ เป็นที่ปลูกองุ่นส�ำหรับท�ำไวน์ และน�้ำองุ่นสด ภายในไร่มีร้านอาหาร Vincotto ให้ ท านอาหาร พร้ อ มกั บ จิ บ ไวน์ คุ ณ ภาพดี ใ น บรรยากาศของไร่อย่างแท้จริง

ที่ สุ ด ในประเทศไทย มี บ ริ ก ารทั ว ร์ ภ ายในไร่ ที่ จ ะท� ำ ให้ ไ ด้ รู ้ ก ระบวนการการปลู ก องุ ่ น และ ผลิ ต ไวน์ อ ย่ า งละเอี ย ดทุ ก วั น เวลา 10.30 น. 13.30 น. และ 15.30 น. หากเที่ยวชมจนเหนื่อย ทางไร่มีร้านอาหาร เกรท ฮอร์นบิล กริลล์ ไว้คอย ต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหาร ไทยต้ น ต� ำ รั บ หรื อ อาหารนานาชาติ ร สดั้ ง เดิ ม ก็ ล้วนแล้วแต่คัดสรรมาให้เข้ากันกับไวน์ของทาง ไร่อย่างลงตัว

ที่ตั้ง 52 หมู่ 9 ต�ำบลพญาเย็น อ�ำเภอปากช่อง โทร. 081 900 8282 www.granmonte.com Granmote Asoke Valley is a grape farm set amongst the mountains near Khao Yai National Park. With more than 100 rais of land, the farm grows grapes for wine and fresh grapejuice. Vincotto restaurant on the property is at your service to sip quality wine amid the scenery of verdant grapes growing around you.

ที่ตั้ง 102/2 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ อ�ำเภอปากช่อง โทร. 044 756 243 PB Valley is Thailand’s most famous Winery with a tour guide available for your visit. You can observe actual wine production everyday at 10.30, 13.30, and 15.30pm. Feeling tired? Stop by at the Great Hornbill Grill that welcomes both Thais and tourists with both local food and international cuisine available to accompany your glass of wine.

Location 52 Moo 9 Payayen, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Tel. 081 900 8282 www.granmonte.com

Location 102/2 Moo 5 Mittraphap Road, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Tel. 044 756 243 8


K H AO YA I

ไร่องุ่นสุพัตรา แบ่งพื้นที่ในไร่กว่า 50 ไร่ ส�ำหรับ ปลูกองุน่ แบบมีเมล็ดและไม่มเี มล็ด พร้อมจ�ำหน่าย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่น เช่น น�้ำองุ่น ไวน์ พาย องุ่น กะหรี่ปั๊บไส้องุ่น และไอศกรีมองุ่น ให้เลือก หา เป็นของฝากมากมาย นอกจากนั้นยังจ�ำหน่าย กิ่ ง พั น ธุ ์ อ งุ ่ น และให้ ค� ำ แนะน� ำ ส� ำ หรั บ การปลู ก องุ่นอีกด้วย

Village Farm Winery เป็นไร่องุ่นและโรงงาน

ผลิตไวน์ปลอดสารพิษสไตล์ฝรั่งเศสที่ให้คุณได้ เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ด้ ว ยตั ว เองในช่ ว งที่ พ วงองุ ่ น โตเต็มที่ในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากร้านอาหารที่ คัดวัตถุดิบอย่างดีแล้ว ที่นี่ยังมีบริการบ้านพัก ริมผาแบบฟาร์มสเตย์และโรงนาแบบฝรั่งให้ได้ ดื่มด�่ำบรรยากาศชาวไร่กันอย่างเต็มที่

ที่ตั้ง 59/2 หมู่ 2 ต�ำบลกลางดง อ�ำเภอปากช่อง โทร. 044 322 032, 089 986 1654 www.suputra-vineyard.com

Supatra Grape Farm has 50 rais for seed and no-seed grapes. Product for sale includes grapejuice, wine, grape pie, grape curry puffs, and grape ice-cream as souvenirs. Grape scion is also for sale if you are interested in pursuing your own grape plantation.

ที่ตั้ง 103 หมู่ 7 บ้านไผ่งาม ต�ำบลไทยสามัคคี อ�ำเภอวังน�้ำเขียว โทร. 044 228 407-8 www.villagefarm.co.th

Village Farm Winery is both an organic grape farm and winery. As if you’re in France, you can pick you own grapes in February when ripened. Besides from a restaurant of quality ingredients, accommodations on the edge of a cliff in the form of a farm-stay and Western farm shed is available to complete your experience.

Location 59/2 Moo 2 Klang Dong, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Tel. 044 322 032, 089 986 1654 w ww.suputra-vineyard.com

Location 103 Moo 7 Baan Pai Ngarm, Thai Sammakkee, Wang Nam Khiao District, Nakhon Ratchasima Tel. 044 228 407-8 www.villagefarm.co.th

9


K H AO YA I

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

KHAO YAI NATIONAL PARK Aside from chic coffee stops, organic healthy cuisine, and a line of adventurous activities awaiting for tourists, this 2,168 square meters of vast forest of Khao Yai National Park has also been claimed as the World Heritage Site by UNESCO. It is definitely another relaxing vacation getaway offering fresh air to breathe. Khao Yai National Park is home to different types of forests, from deciduous forests, to tropical evergreen forests, montane forests, and prairies. All this resides over 3,000 plant species, 250 bird species, and 67 species of mammals including elephants, tigers, gibbons, deer, and wild boars, as if this is nature’s vast classroom awaiting for you to interact with its perfect ecological makeup.

นอกจากร้านกาแฟสุดเก๋ไก๋ อาหารปลอดสารพิษ และกิจกรรมแสนสนุกที่ตั้งเรียงรายรอบเขาใหญ่ แล้ว ผืนป่ากว้างใหญ่ไพศาลขนาด 2,168 ตารางกิ โ ลเมตรของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาใหญ่ ที่ ไ ด้ รั บ การประกาศเป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ จาก องค์การยูเนสโกก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะท�ำให้ คลายเหนื่อย ฟอกปอดด้วยอากาศอันบริสุทธิ์ ในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาใหญ่ มี ป่ าหลากหลาย ประเภท ทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ ป่าดิบเขา และทุ่งหญ้า ทั้งหมดนี้บรรจุพืชพรรณธรรมชาติ กว่า 3,000 ชนิด นก 250 ชนิด และสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนม 67 ชนิด ยกตัวอย่างเช่น ช้าง เสือ ชะนี กวาง และหมูปา่ ทีน่ จี่ งึ เปรียบเสมือนห้องเรียนแห่ง ธรรมชาติอนั กว้างขวางทีร่ อให้คณ ุ ออกไปสัมผัสกับ ระบบนิเวศอันสมบูรณ์แห่งนี้ด้วยตัวคุณเอง 10


K H AO YA I

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ • น�ำ้ ตกเหวนรก เป็นน�ำ้ ตกทีม่ คี วามสูงและสวยงาม มากที่สุดแห่งหนึ่งในอุท ยานแห่ง ชาติ เขาใหญ่ ควรเดินทางในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคมของ ทุกปี เพราะจะเห็นความยิ่งใหญ่ของน�้ำตกแห่ง นี้ และเวลา 10.00 น. จะเป็นเวลาที่แสงสาดมาที่ น�้ำตกจนเกิดสายรุ้งอันสวยงาม

• หนองผักชี หนองน�้ำแห่งนี้ก่อนหน้านี้เคยเป็น พื้นที่ที่ชาวบ้านบุกรุกเข้ามาปลูกพริกและผักชี กันมาก ต่อมามีค�ำสั่งให้ชาวบ้านอพยพออกจาก พื้ น ที่ ท� ำ ให้ พื้ น ที่ นี้ ก ลายเป็ น แหล่ ง อาหารอั น อุดมสมบูรณ์ของสัตว์ปา่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงสร้างหอดูสตั ว์หนองผักชีขนึ้ เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ ว ได้เฝ้าดูสัตว์ท่ีลงมากินหญ้าในช่วงตอนเช้าตรู่ และเย็นย�่ำ

•น�้ำตกผากล้วยไม้ เป็นผาน�้ำตกที่ไม่สูงชันมาก นั ก แต่ ร ะหว่ า งทางนั ก ท่ อ งเที่ ย วจะได้ พ บกั บ ดอกกล้ ว ยไม้ ห ลายชนิ ด โดยเฉพาะกล้ ว ยไม้ หวายแดงซึง่ จะออกดอกในเดือนเมษายน และเมือ่ เดินลัดเลาะลึกเข้าไปอีกหน่อยก็จะพบกับน�ำ้ ตกชัน้ ในที่มีความสวยงามไม่แพ้กัน

• อ่างเก็บน�ำ้ สายศร ชือ่ เดิมของอ่างเก็บน�ำ้ สายศร คืออ่างเก็บน�้ำมอสิงโต ซึ่งตั้งชื่อตามเขามอสิงโต ทีบ่ ริเวณใกล้ๆ กัน ต่อมาเปลีย่ นชือ่ เป็นอ่างเก็บน�ำ้ สายศร ตามชื่อของนายบุญเรือง สายศร อดีต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คนแรก อ่างเก็บน�ำ้ นี้เป็นแหล่งน�้ำส�ำคัญส�ำหรับการอุปโภคบริโภค ของทั้งคนและสัตว์

• น�ำ้ ตกเหวสุวตั มีความสูงอยูท่ ปี่ ระมาณ 25 เมตร นิยมท่องเทีย่ วกันในฤดูฝน แต่หากมาเทีย่ วในฤดูรอ้ น ก็จะสามารถเดินลอดเข้าไปยังผาใต้น�้ำตกได้

• จุดชมวิว กม.30 เป็นจุดชมวิวจุดสุดท้ายก่อน ออกจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บริเวณนีจ้ ะเห็น ภูเขาเรียงรายซ้อนกันไปมา เขาลูกที่อยู่ทางซ้าย มือของจุดชมวิวแห่งนี้คือเขาลูกช้าง เวลาโพล้เพล้ ค้างคาวจะบินออกจากถ�้ำเป็นแถวยาว เพื่อออก ไปหาอาหารตัดกับผืนฟ้าอันกว้างใหญ่สุดลูกหู ลูกตา

• จุดชมวิวผาเดียวดาย เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณมาก มีทั้งไม้ ส�ำคัญทางเศรษฐกิจ ยกตัวอย่างเช่น ไม้กฤษณา และมีนกหายากมากมาย ไม่ว่าจะเป็นนกเงือก นกปรอดด�ำ นกแซงแซวหางบ่วง เป็นต้น • จุดชมวิวผาตรอมใจ ผาตรอมใจแห่งนีเ้ ป็นพืน้ ที่ ทีอ่ ยูห่ า่ งไกลจากจุดท่องเทีย่ วอืน่ และเป็นเขตทหาร ของศูนย์เรดาร์กองทัพอากาศ ท�ำให้ค่อนข้างจะ เงียบสงบ ช่างภาพมักมาเก็บภาพนกหลากหลาย ชนิดกันที่นี่ 11


K H AO YA I

I N T E R E S T I N G T R AV E L D E S T I N AT I O N S

• Haew Narok Waterfall is the tallest and most beautiful waterfall in all of Khao Yai National park. It is best to travel there during September- October of every year to witness it at its peak. 10am in the morning is the time when sunlight gleams most beautifully and rainbows appear to shine.

• Haew Suwat Waterfall is 25 meters high, mostly traveled to during the rainy seasons, but if you plan to visit in the summer, make sure to take a stroll right into the cave under the waterfall. • Pha Diew Dai Viewpoint is a pathway to discover the abundant plant species of K hao Yai, some are economically significant such as Eagle Wood, and various bird species including the Hornbill, the Black Bulbul, the RacketTailed Drongo etc.

• Pha Gluay Mai Waterfall isn’t too steep, but along the way up travelers w ill w it ness var ious beaut i f ul orchids, especially Whai Daeng orchids which blooms during April. If you stroll a little more you will finally meet the refreshing Pha Gluay Mai Waterfall. 12


K H AO YA I

• Pha Trom Jai is located far from other travel destinations, it is in the vicinity of the Radar of the Royal Airforce and thus is very peaceful. Most photographers come here to take pictures of various bird species. • Nong Pak Chee reservoir used to be a place where locals would invade inorder to grow chili and parsley. Orders for evacuation resulted in abundant food source for wildlife. There is an observation tower for travelers to enjoy watching as animals come out for food in the early mornings and evenings. • Saisorn Reservior was initially called, “Moh Singtoh Reservior” after the Moh Singtoh mountain nearby. Later it was named “Saisorn” after Boonreung Saisorn, first and former chief of Khao Yai National Park. The reservoir provides a main source of water for both humans and animals. • V iew poi nt K m. 30 is the la st viewpoint before exiting Khao Yai National Park. Here you will witness a crowd of vast mountains in the distance, the one on your left is Lok Chang mountain that if the timing is right you will see a swarm of bats flying out of their cave, a misty black against the vast blue sky, searching for food. 13


CLASSES pa ge 16

ARTS page 20

DINING page 24


CAFE CULTURE page 32

ECO-LIFE page 36

ACTIVITIES page 40


K H AO YA I

CL A S S E S เรียนรู้ความงดงามแห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมอีสานเพื่อสืบสานให้คงอยู่สืบไป Discover nature’s beauty and the Northeast cultures, a heritage for the next generation.

16


K H AO YA I

MACCHADA MAI THAI Only a one hour drive from Pak Chong district you will reach Pak Thong Chai district, known as Thailand’s silk town. Macchada Mai Thai shop is a classroom for quality silk weaving, there are groups of local craftsman representing the district hosting tutorials on every step leading to silk production; dying silk, drawing silk, spinning silk, and weaving silk with a loom as the last step. Each process communicates beautifully the identity of Thai silk weaving style since our ancestors.

มัชชาดาไหมไทย เดิ น ทางจากอ� ำ เภอปากช่ อ งไปเพี ย งแค่ ร าว หนึ่ ง ชั่ ว โมงเท่ า นั้ น ก็ จ ะไปถึ ง อ� ำ เภอปั ก ธงชั ย ซึ่งอ�ำเภอแห่งนี้ได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งผ้าไหม แห่งส�ำคัญของเมืองโคราชและของเมืองไทย โดยเฉพาะที่ร้านมัชชาดาไหมไทยที่เป็นแหล่ง การเรียนรู้อันส�ำคัญในการผลิตผ้าไหมปักธงชัย คุณภาพดี ที่นี่มีการรวมกลุ่มของชาวบ้านผู้ผลิต ผ้ า ไหมในนามของกลุ ่ ม ไหมทอมื อ ปั ก ธงชั ย มี ก ารจั ด แสดงสาธิ ต กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ผ้ า ไหม ให้ชมอย่างใกล้ชิดในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การ ฟอกย้อมไหม การสาวไหม การกรอไหมใส่หลอด ไปจนถึงการทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิม เป็ น ขั้ น ตอนสุดท้าย ซึ่งแต่ละขั้นตอนล้วนแต่ สืบทอดเอกลักษณ์ การทอผ้าไหมจากบรรพบุรุษ เอาไว้อย่างสวยงามและน่าชื่นชม

Location 118/1 Moo 7 Suebsiri Road, PakThongChai District, Opening hours: Daily from 08.00 A.M. to 05.00 P.M. Tel. 044 441 684 www.macchada.com

ที่ตั้ง 118/1 หมู่ 7 ถนนสืบศิริ อ�ำเภอปักธงชัย เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. โทร. 044 441 684 www.macchada.com

17


K H AO YA I

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ในอดีต จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม อาจจะมีความโด่งดัง ในเรื่ อ งของการเป็ น แหล่ ง ผลิ ต ไข่ ไ หมและเป็ น แหล่งปลูกหม่อนชัน้ ดี แต่ตง้ั แต่ปี 2544 เป็นต้นมา จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวทางการเกษตรแบบครบวงจรที่เปิดให้ บุคคลภายนอกเข้าไปท่องเที่ยวได้ในช่วงระหว่าง เดือนธันวาคมถึงมกราคม ผู้ที่เข้าชมจะได้พบกับ บรรยากาศของธรรมชาติ อั น งดงามของพื ช ผั ก และพันธุ์ดอกไม้ซึ่งถูกปลูกและดูแลด้วยความ เอาใจใส่ นอกจากนั้นยังมีการนำ�ความรู้เกี่ยวกับ สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมประเพณีมาจัดแสดงไว้ให้ ศึกษาภูมปิ ญ ั ญาพืน้ ถิน่ อีสานด้วยความเพลิดเพลิน

JIM THOMPSON FARM

ทีต่ งั้ ถนน 2072 บริเวณต�ำบลตะขบ อ�ำเภอปักธงชัย เปิดให้เข้าชมระหว่างเดือนธันวาคมถึงมกราคม โทร. 044 373 116 www.jimthompson.com/farm

Ji m T homp s on Fa r m w a s once popular for its cultivation of silk eggs and quality mulberr y. However since the year 2001, the farm became more of a tourist attraction for those to wish to study agriculture, opened to the public from December to January. Visitors will get to experience the natural beauty of quality vegetation and flora, and also explore the exhibition on local Northeast architecture and culture. Location Rd. 2072 Tambol Takob, Pak Thong Chai District. Opening hours: Daily from December to January, Tel. 044 373 116 www.jimthompson.com/farm 18


K H AO YA I

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช สำ�หรับผูท้ ส่ี นใจการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศโดยเฉพาะ สถานีวจิ ยั สิง่ แวดล้อมสะแกราชเป็นป่าขนาด 78 ตารางกิโลเมตรที่อุดมไปด้วยสัตว์ป่าและป่าไม้ สามารถเดินศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับป่าไม้และ สัตว์ป่า ชิมพืชป่าตามฤดูกาล ศึกษาสมุนไพร ในระยะเวลาหนึ่ ง วั น ภายใต้ ก ารแนะนำ�ของ ปราชญ์ชาวบ้านอย่างใกล้ชดิ หากสนใจต้องจอง ก่อนล่วงหน้า เปิดให้เข้าไปศึกษาธรรมชาติได้ทง้ั ปี แต่ในฤดูฝนการเดินทางอาจจะไม่สะดวกเท่าไรนัก

ที่ตั้ง 1 หมู่ 9 ต�ำบลอุดมทรัพย์ อ�ำเภอวังน�้ำเขียว ทางหลวงหมายเลข 304 เปิดให้เข้าชมทั้งปี โทร. 044 760 110-2 www.tistr.or.th/sakaerat

SA K A E R ATC H E N V I RO N M E N TA L R E S E A RC H S TAT I O N For those interested in a complete e n v i r o n m e nt a l a w a r e n e s s t r ip , the Sakae Ratch Environmental Environmental Research Station is perfect. It is a 78 square meter of vast forest abundant with wildlife and plantation. You can take an educational stroll and discover seasonal trees and herbal plants within one full day with the company of a local philosopher. It is best to reserve beforehand, and visits during the rainy season is not advised.

19

Location 1 Moo 9 Udomsup, Wang Nam Khiao District, Highway number 304. Opens all year Tel. 044 760 110 – 2 www.tistr.or.th/sakaerat


K H AO YA I

A RTS ความสวยงามของงานศิลป์ที่สอดแทรก อยู่อย่างลงตัว Discover the fine fusion of art

20


K H AO YA I

A m i d a v a s t g a r d e n o f s c u lp ture surrounded by forest s cener y l ie s t he K h a o Ya i A r t Museum. The museum is a collection of dozens of contemporary art of national artists. The museums meets the required standard with the building itself as a modern piece of architecture that lures you to enter to discover all kinds of art offering qu a l it y a nd aest het ic s, op ened for i nter pret at ion. T h i s i s a l so a chance to absorb the tranquil atmosphere around, allowing you to understanding pure beauty.

KHAO YAI ART M U S EU M

บนพื้นที่สวนประติมากรรมที่งดงามที่โอบล้อม ไปด้วยทิวเขาใหญ่เป็นที่ตั้งของเขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม พิพิธภัณฑ์งานศิลปะที่เก็บรวบรวมงาน ศิลปะร่วมสมัยของศิลปินระดับประเทศเอาไว้ หลายสิบชิ้น เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม เป็นหอ ศิ ล ป์ ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน ตั ว อาคารเองก็ เ ป็ น งาน สถาปั ต ยกรรม แบบโมเดิ ร ์ น ที่ ดึ ง ดู ด ให้ รู ้ สึ ก อยากเข้ า ไปสั ม ผั ส กั บ ความงดงามด้ า นในที่ ได้เก็บรวบรวมงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายขนาดที่ มี ทั้ ง ความสวยงาม และมีคุณค่าในทางศิลปะ เปิดโอกาสให้มีการ ตี ค วาม นอกจากอิ่ ม เอมกั บ คุ ณ ค่ า ของงาน ศิลปะแล้วการซึมซับกับบรรยากาศอันเงียบสงบ รอบกายก็เปิดโอกาสให้เข้าถึงความงดงามได้ เป็นอย่างดี

Location Baan Tha Chang soi 6, Moo 16 Moo Sri, Pak Chong District. Opening hours: Daily Tel. 081 886 8666

ที่ตั้ง บ้านท่าช้าง ซอย 6 หมู่ 16 ต�ำบลหมูสี อ�ำเภอปากช่องเปิดทุกวัน โทร. 081 886 8666 21


K H AO YA I

KLANG DONG MARKET Klang Dong Market is a floating art marketwith the intention to co bine the love of art. The passion for floating markets and the environment is perfected incorporated here. Inside is a compact market with art gift shops, and more than 1,000 trees with a height of 10-25 meters tall, on an area of over ​​ 30 rais. Location 99 Moo 9, Klang Dong, PakChong District. Located at the entrance to Theppitak Punnaram Temple. Opening hours: Satu r day through Sunday from 09.00 A.M. to 04.00 P.M. Tel. 044 361 043 www.klangdongmountainview.com

ตลาดกลางดง ตลาดน�้ ำ กลางดงเป็ น ตลาดน�้ ำ ศิ ล ปะที่ เ กิ ด จากความตั้ ง ใจในการผสมผสานความ รั ก ในงานศิ ล ปะ ความชื่ น ชอบในวิ ถี ชี วิ ต แบบตลาดน�้ ำ และความหลงใหลในความ ร่ ม รื่ น ของธรรมชาติ เ ข้ า ด้ ว ยกั น ที่ นี่ จึ ง ผสม ผสานทั้ ง สามอย่ า งนี้ เ ข้ า ด้ ว ยกั น อย่ า งลงตั ว ด้านในมีตลาดน�้ำขนาดกะทัดรัด ร้านขายของ ที่ ร ะลึ ก ศิ ล ปะ และต้ น ไม้ ใ หญ่ ที่ มี ค วามสู ง 10 - 25 เมตร กว่า 1,000 ต้น บนเนื้อที่กว่า 30 ไร่

ที่ตั้ง 99 หมู่ 9 ตำ�บลกลางดง อำ�เภอปากช่อง ทางเข้าวัดเทพพิทักษ์ ปุณณาราม เปิดวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. โทร. 044 361 043 www.klangdongmountainview.com 22


K H AO YA I

BA AN MAI CHAI NAM Another one of Pak Chong’s popular trav e l destinations, Baan Mai Chai Nam i s home to a collection of antiques from around the country and abro a d. There are rare objects to be found in the modern day such as games, snacks, antique kitchenware, shop signage, with mock-up construction of Thai traditional houses for your travel pleasure. Location 21 Mittraphap Road, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima, Tel. 044 314 236 w ww.banmaichaynam.com

บ้านไม้ชายน�้ำ สถาน ที่ ท ่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย มอี ก แห่ ง หนึ่ ง ของ ปากช่ อง เป็ น แหล่ ง สะสมของเก่ า จากทั้ ง ใน ประเทศ ไทยและต่างประเทศ มีขา้ วของเครือ่ งใช้ ที่ห า ดูชมได้ยากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเกม ขนม ถ้วยชามโบราณ ป้ายร้านค้า มีการจ�ำลอง ร้านรวงและบ้านเรือนสไตล์โบราณให้ชมอย่าง เพลิดเพลิน

ที่ ตั้ง 21 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลปากช่อง อ�ำเภอ ปากช่อง โทร. 044 314 236 www.banmaichaynam.com 23


K H AO YA I

DIN ING อาหารหลากวัฒนธรรมส่งตรง จากแหล่งวัตถุดิบคุณภาพโดยตรง International cuisine straight from the best of quality resources

24


K H AO YA I

SIREENA

ร้าน Sireena เป็นร้านอาหารอิตาเลียนโฮมเมด แท้ ๆ ที่ ใ ส่ ใ จในการปรุ ง อาหารอย่ า งพิ ถี พิ ถั น ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบที่จะคัดสรร วั ต ถุ ดิ บ ที่ ดี ที่ สุ ด มาจากทั้ ง ในเมื อ งไทยและ ต่ า งประเทศ นอกจากนั้ น ในการปรุ ง ก็ ใ ช้ สู ต ร แบบอิตาเลียนทีด่ ดั แปลงให้เข้ากับลิน้ ของคนไทย ในร้ า นมี ที่ นั่ ง สำ�หรั บ บริ ก ารแขกไม่ ม ากนั ก เพื่ อ ที่ จ ะสามารถให้ บ ริ ก ารแขกได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และเอาใจใส่ในการบริการได้อย่างเต็มที่จริงๆ ถ้า หากมาทานที่นี่อย่าลืม Pizza Parma Ham และ Sea Weed Salad รสชาติสลัดที่มีความเผ็ดนิดๆ นัน้ ยากที่จะลืมลงจริงๆ

ทีต่ งั้ 258/1 หมู่ 5 ถนนกุดคล้า-ผ่านศึก ต�ำบลหมูสี อ�ำเภอปากช่อง เปิดทุกวันยกเว้นวันอังคาร เวลา 08.30–21.00 น. โทร. 081 868 5060, 080 211 1169

Sireena offers homemade Italian cuisine that pays attention to every quality ingredient, from both Thailand and imported from abroad. Seasoning is also of Italian style yet adjusted to suit the Thai taste buds. The place is exclusive with only a few seats inside allowing quality service to each customer. Don’t forget to try the Pizza Parma Ham and Seaweed Salad, with its unforgettable tint of spiciness. Location 258/1 Moo 5 Kudkla-Pansuk Road, Moo Sri, Pak Chong District. Opening hours: Daily except Tuesday from 08.30 A.M. to 09.00 P.M. Tel. 081 868 5060, 080 211 1169

25


K H AO YA I

Dairy Home is a pioneer in organic dairy products, the farm here is unique as they allow cows to wander freely on the lawn. No chemicals were used to raise the livestock, therefore dairy products are truly organic and seasoned with Dairy Home’s homemade ingredients, whether its in the main course, dessert, or their ice-cream variety. Location 100/1 Moo 11, Phaya Yen, Pak Chong District. Opening hours: Daily from 09.00 A.M. to 08.00 P.M. Tel. 044 322 245 www.dairyhome.co.th

DAIRY HOME

Dairy Home คือผู้นำ�ในผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัว อย่างแท้จริง เพราะว่าทีน่ ม่ี ฟี าร์มวัวเป็นของตัวเอง ที่มีวิธีการเลี้ยงวัวที่โดดเด่นด้วยการปล่อยให้วัว ได้เดินเล็มหญ้าอย่างเป็นธรรมชาติในทุ่งหญ้า กว้าง เขียวขจี และไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ ทั้งสิ้น ในการเลีย้ งวัว ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์จากวัวทัง้ หมดจึง เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกแท้ๆ ทีป่ ลอดสารพิษ ทุก ประเภท และทุกเมนูยังปรุงด้วยสูตรเฉพาะของ Dairy Home เอง ทั้งอาหารจานหลัก ของหวาน หรือไอศกรีมที่มีให้เลือกอร่อยกันมากมาย

ทีต่ ง้ั 100/1 หมู่ 11 ตำ�บลพญาเย็น อำ�เภอปากช่อง เปิดทุกวัน เวลา 09.00 -20.00 น. โทร. 044 322 245 www.dairyhome.co.th 26


K H AO YA I

The most outstanding feature of Holland Mill Restaurant is the design of the building in the shape of a true Holland windmill. The owner loves to travel and is especially fond of windmills, using it as the inspiration for this restaurant, and it has definitely caught great attention from passersby. The menu offers both Thai and International cuisine, to complete your meal a delightful karaoke session is waiting for you. Location 8/8 Mittraphap Road. Inner Route, Pak Chong Distric. Opening hours: Daily from 11.00 A.M. to 10.00 P.M.

HOLL AND MILL RESTAUR ANT

ส่วนที่โดดเด่นของร้านฮอลแลนด์ มิลล์ ก็คือ ร้านนีถ้ กู ออกแบบให้เป็นอาคารรูปทรงกังหันลม ในสไตล์ฮอลแลนด์แท้ๆ เนือ่ งจากเจ้าของร้านได้ เดินทางไปท่องเที่ยวและชื่นชอบจนนำ�มาเป็น แรงบันดาลใจในการทำ�ร้าน ซึง่ ก็ได้ผลเป็นอย่างดี เพราะไม่ว่าใครขับรถผ่านไปผ่านมาก็ย่อมที่จะ อดสังเกตไปไม่ได้ ในส่วนของเมนูทนี่ มี่ ที งั้ อาหาร ไทยและอาหารฝรั่งเอาไว้บริการ และเมื่อรับ ประทานอาหารจนอิม่ แล้วก็สามารถขอเพลงร้อง เพลินๆ กับคาราโอเกะที่ทางร้านจัดเตรียมไว้ให้ ลูกค้าสนุกสนานกันได้ ที่ตั้ง 8/8 ถนนมิตรภาพสายใน อำ�เภอปากช่อง เปิดทุกวัน เวลา 11.00– 22.00 น. โทร. 044 313 355 27


K H AO YA I

เป็นลาว ด้ ว ยความภาคภู มิ ใ จในความเป็ น อี ส านหรื อ ในความหมายที่พูดกันกว้างๆ ว่าความเป็นลาว ร้านอาหารอีสานร้านนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อท�ำอาหาร อีสานแท้ๆ ให้คนทัว่ ไปได้รบั ประทาน แน่นอนว่า เมนู ก็ ย ่ อ มเป็ น อาหารอี ส านระดั บ ท็ อ ปฮิ ต ทั้ ง หลายแหล่ แต่ ที เ ด็ ด ของที่ นี่ ก็ คื อ ไก่ น าย่ า ง สมุ น ไพรที่ เ ป็ น สู ต รพิ เ ศษที่ ต กทอดมาจาก บรรพบุรุษ มีการน�ำ กระเทียม พริกไทย มาคลุก เคล้ากับไก่นาพันธุ์พื้นบ้านที่เลี้ยงด้วยระบบที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกมาเป็นเมนูหอมฉุย ยั่วน�้ำลายทั้งคนไทยคนลาวโดยทั่วกัน

ทีต่ งั้ 7/1 หมู่ 10 ถนนผ่านศึก-กุดคล้า ต�ำบลหมูสี อ�ำเภอปากช่อง เปิดวันจันทร์ถงึ ศุกร์ เวลา 09.00– 18.00 น. วันเสาร์ถงึ อาทิตย์ เวลา 09.00–20.00 น. โทร. 083 461 3666 www.penlaos.com

PEN L AOS Proud to be a Northeasterner or a “Laos” is the inspiration for this restaurant. The menu consists of the most famous Northeastern food, such as their special grilled herbal chicken derived from ancient ancestors. This menu includes a mixture of garlic and pepper fused with local chicken that were raised organically… how delightful. Location 7/1 Moo 10 Kudkla-Pansuk Road Moo Sri, Pak Chong District. Opening hours: Monday through Friday from 09.00 A.M. to 06.00 P.M. Saturday through Sunday from 09.00 A.M. to 08.00 P.M. Tel. 083 461 3666 www.penlaos.com 28


K H AO YA I

MOON DANCE BISTRO

แม้วา่ ชือ่ Moon Dance จะมีทมี่ าจากการมองเห็น เงาพระจันทร์เต้นพลิ้วสะท้อนขึ้นมาจากผิวน�้ำ จนถูกน�ำมาเป็นแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อร้าน อาหารแห่งนี้ แต่แม้ว่าที่ Moon Dance Bistro ที่ปากช่องจะไม่ได้ตั้งอยู่ริมน�้ำ แต่ที่นี่ก็สามารถ นั่งมองพระจันทร์ เคล้าไปกับการรับประทาน อาหารไทยและอาหารฝรั่งควบคู่กันไปได้อย่าง โรแมนติก เมนูที่ถือว่าอร่อยเด็ดขาดเลยก็คือ เมนูซิกเนเจอร์ที่เรียกว่าบูโกกิหมูที่ใช้สันในหมู ทานคู่กับผักปลอดสารพิษ หอมแดง กระเทียม พริกหยวก และพริกซอย ในลักษณะเดียวกับ การทานเมี่ยง

ที่ตั้ง 199 หมู่ 5 ต�ำบลหมูสี อ�ำเภอปากช่อง เปิดวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี เวลา 11.00-21.00 น. วันศุกร์ถงึ เสาร์ เวลา 11.00 -23.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 11.00-21.00 น. โทร. 044 297 388 www.moondancekhaoyai.com

Although the name Moon Dance was inspired by a view of the gleaming moon reflections ontop a water surface, Moon Dance Bistro at Pak Chong is not located near a water body. However you can sit here and enjoy in the romantic moon above while indulging in both Thai and International cuisines. Their signature dish is the Bulkoki Pork Tenderloin and organic vegetables such as red onions, garlic, and bell-pepper. Location 199 Moo 5, Moo Sri, Pak Chong District. Opening hours: Monday through Thursday from 11.00 A.M. to 09.00 P.M. Friday through Saturday from 11.00 A.M. to 11.00 P.M. Sunday from 11.00 A.M. to 09.00 P.M. Tel. 044 297 388 www.moondancekhaoyai.com 29


K H AO YA I

ครัวเขาใหญ่ ร้านอาหารชื่อดังริมถนนธนะรัชต์ ก่อนขึ้นเขา ใหญ่ เป็นที่รู้จักเพราะรสชาติอาหารขึ้นชื่อและมี ความหลากหลายทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่ง เรียกว่าถ้าไปเทีย่ วเขาใหญ่ตอ้ งแวะร้านนีใ้ ห้ได้ มี ป้ายให้สังเกตอย่างชัดเจนไม่ต้องกลัวหลงทาง ร้านมีความกว้างขวางสามารถรับแขกเป็นคณะ ได้อย่างสะดวก ที่ตั้ง 27 หมู่ 7 ตำ�บลหมูสี อำ�เภอปากช่อง

เปิดทุกวัน เวลา 09.00–21.00 น. โทร. 086 865 9263 www.facebook.com/KruaKhaoYai

KRUA KHAO YAI A famous restaurant on the Thanarat road before approaching Khao Yai National Park. Renown for the variety of dishes both Thai and international cuisines. This is one restaurant you cannot miss, and you definitely won’t, with a huge noticeable sign to catch your attention. The restaurant is spacious and can serve even the largest tour groups. Location 27 Moo 7 Moo Sri, Pak Chong District. Opening hours: Daily from 09.00 A.M. to 09.00 P.M. Tel. 086 865 9263 w ww.facebook.com/KruaKhaoYai 30


K H AO YA I

ข้าวสามสี ร้านนี้มีข้าวให้ลูกค้าเลือกรับประทานสามแบบ สามสีคือข้าวกล้องแดง ข้าวหอมมะลิสีนิล และ ข้าวหอมมะลิขาว ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ที่ นีม่ เี มนูขา้ วแกง วันละกว่า 20 เมนู และเมือ่ อิม่ แล้ว ก็อาจจะสั่งน�้ำทับทิมคั้นสดมาดื่มให้ชื่นใจ ที่ตั้ง 72 หมู่ 6 ตำ�บลกลางดง อำ�เภอปากช่อง เปิดทุกวัน เวลา 07.00–17.00 น. โทร. 089 217 6925 MORITA

ร้านอาหารญี่ปุ่นเพียงแห่งเดียวในปากช่อง เปิด บริการมามากกว่า 10 ปี โดยตระกูลเชฟอาหาร ญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงที่เคยทำ�งานในร้านอาหารญี่ปุ่น ชื่อดังและเคยเข้าร่วมการแข่งขันรายการอาหาร ทางโทรทัศน์มาแล้ว ที่ตั้ง 31-32 หมู่ 11 บ้านเกาะแก้ว ตำ�บล ปากช่อง อำ�เภอปากช่อง เปิดทุกวันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 11.00-14.00 น. / 16.00-21.30 น. วันเสาร์ถึงอาทิตย์ เวลา 11.00-21.30 น. โทร. 044 312 662

KHAO SAMSI Thai rice with side dish restaurant at the entrance to Pak Chong district. Ofcouse the most outstanding menu is the option of choosing from 3 different colored rice, red milled rice, black jasmine rice, and white jasmine rice all of which are healthy for the body. Over 20 side dish are offered each day, and a refreshing glass of pomegranate juice to complete your meal. Location 72 Moo 6, K lang Dong, Pak Chong District. Opening hours: Daily from 07.00 A.M. to 05.00 P.M. Tel. 089 217 6925

Marito is the only Japanese restaurant in Pak Chong and was opened 10 years ago by a family of famous Japanese chefs that have worked at renowned Japanese restaurants before and have competed in many TV challenges. Location 31 – 32 Moo 11, Baan Koh Kaew, Pak Chong District. Opening hours: MondayFriday from 11.00 A.M.to 02.00 P.M./ 04.00 P.M. to 09.30 P.M.Saturday-Sunday from 11.00 A.M-09.30 P.M. Tel. 044 312 662 31


K H AO YA I

CA FE CULTUR E ละเลียดจิบกาแฟด้วยความผ่อนคลาย ในวันพักผ่อน Sip a warm cup of coffee to rejuvenate your holiday

32


K H AO YA I

R AKK AN COFFEE Sip a warm cup of coffee in an adorable little wooden cafe. Both the interior and exterior has cute rare antiques suitable for lounging the beautiful scenery of Thanarat road leading up to Khao Yai. If you love taking photos, there are various appealing corners to choose from. The menu includes coffee, milk, coco, waffles, bread with Thai egg custard, and desirable spongy Location 119/19 Thanarat Road. (Km 9) Moo 6, Nong Nam Daeng, Pak Chong District. Opening hours: Daily from 09.00 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 081 902 2109

‹‹

กาแฟรักกัน

จิบกาแฟหอมๆ เจือบรรยากาศเก่าๆ ในร้านกาแฟ รักกันทีต่ กแต่งแบบบ้านไม้โบราณ ทัง้ ด้านในและ ด้านนอกมีของตกแต่งเป็นของเก่าหายากน่ารักๆ มากมาย เหมาะทั้งกับการนั่งละเลียดบรรยากาศ ริมถนนธนะรัชต์ที่มุ่งหน้าขึ้นสู่เขาใหญ่หรือหาก ใครชื่ น ชอบการถ่ า ยรู ป ก็ ส ามารถเลื อ กมุ ม สวย ได้ตามความต้องการ เมนูของที่นี่มีทั้งกาแฟ นม โกโก้ รวมไปถึงของหวานอย่างวาฟเฟิลไอศกรีม ขนมปังสังขยา และเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่ม

ที่ตั้ง 119/19 ถนนธนะรัชต์ (กม.9) หมู่ 6 ต�ำบล หนองน�้ำแดง อ�ำเภอปากช่อง เปิดทุกวัน เวลา 09.00-22.00 น. โทร. 081 902 2109 33


K H AO YA I

KHAO HOM CAFÉ Khao Hom Cafe is a warm little venue welcomed by the sweet service of the owner and delicate decorations. Everything on the menu is delicious, definitely another place that you can’t miss. Location 9/10 Thanarat Road.(Km 9) Moo 6,NonNam Daeng,Pak Chong Ditrict. Opening hours: Daily except Wednesday from 07.00 A.M. to 08.00 P.M. Tel. 044 365 678

ข้าวหอมคาเฟ่ ร้านกาแฟที่มีการตกแต่งน่ารักมีความอบอุ่น แฝงอยู่ในบรรยากาศแทบทุกอณู ซึ่งนั่นอาจจะ เป็นเพราะการต้อนรับอย่างอบอุ่นของเจ้าของ ร้าน การตกแต่งที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด และ ความอร่อยของเครื่องดื่มและของหวาน ทั้งหมด นี้ จึงทำ�ให้ข้าวหอม Café เป็นร้านกาแฟที่ไม่น่า พลาดในการไปแวะนั่งเล่นเพลินๆ อีกแห่งหนึ่ง

ที่ตั้ง 9/10 ถนนธนะรัชต์ (กม.6) ต�ำบล หนองน�้ำแดง อ�ำเภอปากช่อง เปิดทุกวันยกเว้น วันพุธ เวลา 07.00-20.00 น. โทร. 044 365 678 34


K H AO YA I

This chic little café on Thanarat Road leading to Khao Yai National Park is an ideal spot for travellers to drop by and recharge their energy with fine coffee or tempting bakery items of their choice. The Coffee House also has allocated a dedicated space for selling distinctive garden decorative items and for visitors to take nice, memorable photos. Recommended menu items include Strawberry Crepe Cake and a hot macchiato that will leave a deliciously satisfactory taste. Location Thanarat Road, Pak Chong District. Operating hours: Tuesday to Sunday, from 08.00 A.M. to 07.00 P.M. Tel. 087 876 9922

COFFEE HOUSE

ร้านกาแฟน่ารักบนถนนธนะรัชต์ ที่มีบรรยากาศ เด่นด้วยสวนทีม่ สี สี นั สวยงามเนือ่ งจากร้านนีม้ มี มุ เก๋ไว้ขายอุปกรณ์ตกแต่งสวนน่ารักๆ มากมายที่ ทำ�ให้แขกผูม้ าเยือนได้สนุกสนานไปกับการถ่ายรูป พร้อมกับอิ่มหนำ�กับกาแฟหอมและขนมอร่อย เมนูแนะนำ�ที่ไม่อยากให้พลาดได้แก่ เครปเค้ก ซอสสตรอเบอร์รที่ านคูก่ บั กาแฟมัคคิอาโต้รสนุม่

ที่ตั้ง ถนนธนะรัชต์ อ�ำเภอปากช่อง เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 08.00–19.00น. โทร. 087 876 9922 35


K H AO YA I

ECO - L IFE สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เรียนรู้วิถีแห่งเกษตรกรรมแบบยั่งยืน Interact closely with nature and learn the ways of sustainable agriculture

36


K H AO YA I

‹‹

ผาเก็บตะวัน

PHA KEB TAWAN Not far from Khao Yai National Park, about 60 km away lies another significant heritage site, Tub Lan National Park, which occupies up to 2,240 square km, covering 6 districts in 3 provinces; Nadee district, Prachin Buri province, Pak Thong Chai district, Wang Na m K hiao dist r ict, K hon Buri district, and Soeng Sang district, Nakhon Ratchasima province, and lastly Pakham district, Burirum province. You can drive up to your accommodations in Tub Lan National Park where at the peak you will get to experience the beauty of a vast open land surrounded by the fresh mountainous greenery of Tub Lan National Park and Khao Yai National Park. W hat’s more romantic is the viewpoint for the sunset at Pha Keb Tawan cliff where the horizon gleams magically. Travelers can also participate in activities such as forestation by shooting Legumes with a rubber stick to help distribute the seed, an extremely fun way to conserve the environment.

ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปเท่าไรนัก ห่างออกไปประมาณ 60 กิโลเมตรเป็นอุทยาน แห่ ง ชาติ ที่ ส� ำ คั ญ อี ก แห่ ง หนึ่ ง นั่ น ก็ คื อ อุ ท ยาน แห่งชาติทบั ลาน อุทยานแห่งชาติแห่งนีก้ นิ เนือ้ ที่ ถึง 2,240 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพืน้ ที่ 6 อ�ำเภอ ใน 3 จังหวัด คืออ�ำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี อ�ำเภอปักธงชัย อ�ำเภอวังน�้ำเขียว อ�ำเภอครบุรี อ�ำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และอ�ำเภอ ปะค�ำ จังหวัดบุรีรัมย์ การมาที่อุทยานแห่งชาติ ทั บ ลานสามารถขั บ รถขึ้ น ไปจนถึ ง ที่ พั ก ของ อุ ท ยานได้ เ ลย บนนั้ น จะสามารถสั ม ผั ส กั บ ธรรมชาติทสี่ วยงาม จะได้เห็นแอ่งกระทะเขียวขจี ที่ถูกโอบล้อมด้วยทิวเขาสูงของอุทยานแห่งชาติ ทับลานและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยูร่ ายรอบ และที่โรแมนติกมากที่สุดก็คือ สามารถขึ้นไป ชมจุดพระอาทิตย์ตกดินที่ผาเก็บตะวันที่จะมอง เห็นดวงอาทิตย์ลบั เหลีย่ มเขาลงไปอย่างสวยงาม และในบริเวณนีก้ ย็ งั มีกจิ กรรมพิเศษทีน่ กั ท่องเทีย่ ว สามารถร่วมปลูกป่าได้ด้วยการยิงลูกมะค่าด้วย หนังสติ๊กลงไปยังผืนป่าเบื้องล่างถือว่าเป็นการ ช่วยขยายพันธุ์พืชและอนุรักษ์ผืนป่ากว้างด้วย วิธีที่สนุกสนานไม่เหมือนใคร 37


K H AO YA I

สวนลุงไกร

บนเนื้อที่กว่า 15 ไร่ ของสวนลุงไกรมีการปลูกผัก หลากหลายชนิ ด ไม่ ว ่ า จะเป็ น บั ต เตอร์ เ ฮด, มะเขือเทศราชินี กะหล�่ำปลี ข้าวโพดหวาน ฯลฯ ที่ส�ำคัญ คือผักทั้งหมดของลุงไกรเป็นผักปลอด สารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ นอกจากการศึกษาวิธกี าร ปลูกผัก และเลือกซื้อผักสดแล้ว ลุงไกรยังอาสา เล่นกีตาร์ ร้องเพลงคันทรีขับกล่อมด้วยความ เพลิดเพลินอีกด้วย

MR. MUSHROOM

ที่ตั้ง 111 หมู่ 2 ต�ำบลไทยสามัคคี อำ� เภอวังน�ำ้ เขียว เปิดทุกวัน โทร. 081 271 6961

ทีน่ เี่ ป็นฟาร์มเห็ดติดแอร์แห่งเดียวในประเทศไทย รับชมกระบวนการปลูกเห็ดแบบใกล้ชิดทุกขั้น ตอน วิธกี ารแปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ รวมถึง เลือกซื้อเลือกหาผลิตภัณฑ์ จากเห็ดคุณภาพดี รวมไปถึงอาหารที่ท�ำมาจากเห็ด

UNCLE KRAI’S FARM On 15 rais of land, lies the home of various veget at ion; butter head, queen tomatoes,cabbages, sweet corn etc. Most importantly, all of uncle Krai’s vegetables are 100% organic. Uncle Krai also plays excellent country music with his guitar for your very own entertainment.

ที่ตั้ง 155 หมู่ 2 บ้านสุขสมบูรณ์ ต�ำบลไทย สามัคคี อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เปิดทุกวัน เวลา 08.00–17.00 น. โทร. 081 001 1555, 081 002 2555 www.wnk.go.th

Location 111 Moo 2, Thai Sammakkee, Wang Nam K hiao District. Opening hours: Daily Tel. 081 271 6961

This is an air-conditioning indoor farm where you can discover how mushrooms are cultivated and processed, and then purchase some quality fresh mushrooms or purchase them in an edible form. Location 155 Moo 2, Baan Suksomboon, Thai Sammakkee, Wang Nam K hiao District. Opening hours: Daily from 08.00 A.M. to 05.00 P.M. Tel. 081 001 1555, 081 002 2555 www.wnk.go.th

38


K H AO YA I

Isaree Secret Garden is a small cafe that also does its own organic vegetable and herbs farming for sale, a healthy approach for everyone. If you are interested i n b o d y det ox i fic at ion, there is a course here that you can take, reservations are required due to limited service. Location 128/3 Moo 5, Nong Makha, Pak Chong, Pak Chong District. Opening hours: Daily except Wednesday from 07.00 A.M. to 05.00 P.M. Tel. 044 318 036 w ww.facebook.com/IsareeSecretGarden

ISAREE SECRET GARDEN

ร้านขายอาหารและกาแฟขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ที่ นี่ ยั ง เป็ น ฟาร์ ม ปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ และมี สมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพ วางจำ�หน่ า ยด้ ว ย และหากอยากดู แ ลสุ ข ภาพ ด้ ว ยการทำ�ดี ท็ อ กซ์ ที่ นี่ ก็ มี ค อร์ ส เอาไว้ บ ริ ก าร หากแต่ถา้ ใครสนใจก็ตอ้ งโทรมานัดหมายล่วงหน้า เพราะว่าทางร้านให้บริการในจำ�นวนที่จำ�กัด

ที่ตั้ง 128/3 หมู่ 5 บ้านหนองมะค่า ตำ�บล ปากช่อง อำ�เภอปากช่อง เปิดทุกวันเว้นวันพุธ เวลา 07.00–17.00 น. โทร. 044 318 036 www.facebook.com/IsareeSecretGarden 39


K H AO YA I

ACTI V ITIE S สนุกกับกิจกรรมหลากหลายรสชาติ เลือกได้ตามรสนิยม Enjoy the different flavors of fun activities to suit your every lifestyle

40


K H AO YA I

‹‹

สวนสุชาดา

พักผ่อนสูดอากาศแบบเป็นส่วนตัว ชมสวนดอกไม้ สวยงาม สวนองุ่นไร้เมล็ด แปลงผักสลัดเมืองหนาว แบบไฮโดรโปนิกส์ และสวนกล้วยไม้นานาพันธุ์

ที่ตั้ง 92/1 หมู่ 18 ต�ำบลวังน�้ำเขียว อ�ำเภอ วังน�้ำเขียว เปิดทุกวัน โทร. 081 823 9432, 089 545 5339 www.suansuchada.com

SUCHADA PARK Enjoy a private relaxation amid a garden of beautiful flowers, grape farm, and a hydroponic salad vegetable patch, and a varying species of orchids. Location 92/1 Moo 18, Wang Nam Khiao, Wang Nam Khiao District. Opening hours: Daily Tel. 081 823 9432, 089 545 5339 www.suansuchada.com

FUN LIFE PARK

แหล่งรวมเครื่องเล่นและการผจญภัยกลางแจ้ง ที่พร้อมให้ตะลุยความมันอย่างไม่หยุดยั้ง ที่ตั้ง 188/1 ถนนธนะรัชต์ ตำ�บลหมูสี อำ�เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เปิดทุกวันเวลา 09.00-18.00 น. โทร. 044 297 668 lifepark.greeneryresort.com

A playground of non-stop outdoor adventure and fun, get ready to get messy. Location 188/1 Thanarat Road, Moo Sri, Pak Chong District. Opening hours: Daily from 09.00 A.M. to 06.00 P.M. Tel. 044 297 668 lifepark.greeneryresort.com

41


K H AO YA I

กรีน เขาแผงม้า

เยี่ ย มชมความสมบู ร ณ์ ข องป่ า ไม้ แ ละชมฝู ง กระทิง ซึ่งเป็นสัตว์ป่าหายากที่ไม่ได้หาชมใน ธรรมชาติกันได้ง่ายๆ ที่ตั้ง บ้านเขาแผงม้า อ�ำเภอวังน�้ำเขียว

GREEN KHAO PAENG MA Visit the abundant forest and witness a herd of wild ox stomping adventurously by, a rare sight indeed. Location Baan Khao Paeng Ma, Wang Nam Khiao District.

ทองสมบูรณ์คลับ

กิจกรรมกลางแจ้งสุดมันสไตล์คาวบอยล้อมรอบ ด้วยธรรมชาติร่มรื่น

ที่ตั้ง 119 หมู่ 10 ถนนปากช่อง-หัวล�ำ ต�ำบล ปากช่อง อ�ำเภอปากช่อง โทร. 044 312 248 www.thongsomboon-club.com

THONG SOMBOON CLUB Outdoor activities in cowboy country style amid nature’s beauty. Location 119 Moo 10, Pak chong - Huan Lam road, Pak Chong, Pak Chong District. Tel. 044 312 248 w ww.thongsomboon-club.com

42


KOR AT

KORAT CITY

โคราชเป็นชื่อเรียกของอ�ำเภอเมืองนครราชสีมา เปรียบเสมือนประตูสู่ภาคอีสาน เชื่อมต่อไปยัง จังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โคราช เป็นเมืองใหญ่บนดินแดนทีร่ าบสูงทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ ด้ ว ยทรั พ ยากรและสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก ทางการท่องเที่ยว ความยิ่งใหญ่ของอารยธรรม วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ อาหาร อีสานต้นต�ำรับอันเลือ่ งชือ่ และเกษตรหัตถกรรม พื้นบ้าน

Korat is the name of Amphoe Mueang of Nakhon Ratchasima, the gateway to the Northeast as it leads to other provinces in this region. Korat is the largest city on the plateau and wellknown for its rich natural resources and tourism facilities. People are also attracted here because of the great ancient civilization, unique local culture, famous Isan traditional dishes, and agricultural handicrafts. 48


KOR AT

D I D YO U K N OW?

TRAVEL AROUND TOWN

โคราชเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านคมนาคมของ ภาคอี ส าน รั ฐ บาลมี แ ผนพั ฒ นาโครงการ สาธารณูปโภคในอนาคต อาทิ โครงการรถไฟ ความเร็วสูง รถโดยสารประจำ�ทางด่วนพิเศษแบบ ยกระดับ (Elevated BRT) รถไฟฟ้ารางเบา (LRT) โครงการถนนสายมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-นครราชสีมา และโครงการรถไฟฟ้ารางคู่

การเดินทางภายในนครราชสีมา : • รถสองแถว มีวงิ่ บริการภายในเขตเทศบาลและ บริเวณใกล้เคียง รวมถึงไปยังอ�ำเภอต่างๆ หลายสาย • รถสามล้อเครื่องและมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จะ จอดอยูต่ ามจุดต่างๆ ในจังหวัด เช่นหน้าตลาด เทศบาล หน้าสถานีขนส่ง • ค่าบริการมีทงั้ แบบตกลงกันตามแต่ระยะทาง และแบบเหมาจ่าย

Korat is a hub of transportation of the Northeast. The government has infrastructure development plans for the future, such as the high-speed rail project, a special elevated expressway bus (Elevated BRT), light rail (LRT), the Bang Pa-in - Nakhon Ratchasima motorway, and a double track railway project.

TRAVELLING WITHIN NAKHON RATCHASIMA: • Passenger pick-up trucks:These trucks serve various routes both within the municipality and in the nearby area, and to many outlying districts. • Tricycle and motorcycle taxi: You can find their stations in various spots within the province such as in front of the municipal market or the bus terminal. • The fares for either passenger pick up trucks, tricycle or motorcycle taxis can be agreed upon either on a distance or a flat rate basis.

โคราช ต้นกำ�เนิดสามล้อถีบ จากการประดิษฐ์ คิดค้นของ นาวาอากาศเอกเลื่อน พงษ์โสภณ ชาว โคราชโดยกำ�เนิ ด โดยนำ�จั ก รยานสองล้ อ มา ประยุกต์เข้ากับรถลากหรือรถเจ๊ก และทดลองใช้ ในจังหวัดนครราชสีมา ใน พ.ศ. 2476 เป็นครัง้ แรก กระทั่งแพร่หลายไปทั่วประเทศไทย Korat City was the origin of a trishaw. This vehicle was the invention of Group Captain Luean Phongsophon, a Koratborn gentleman, whose application of a bicycle to a rickshaw worked out really well. The trishaws were put on a trial in Nakhon Ratchasima for the first time in 1933 and eventually became widespread throughout Thailand. 49


KOR AT

ปราสาทหินพนมวัน

ปราสาทหิน สถาปัตยกรรมแบบขอมโบราณ ใน อดี ต เคยเป็ น ศาสนสถานที่ มี ข นาดใหญ่ เ ป็ น อันดับ 5 ของประเทศ ปัจจุบนั แม้จะปรักหักพังลง แต่ ยั ง คงเห็ น โครงสร้ า งของสถาปั ต ยกรรม ค่อนข้างเด่นชัด

ที่ตั้ง บ้านมะค่า ตำ�บลบ้านโพธิ์ ถนนโคราชขอนแก่น เปิดทุกวัน เวลา 07.00-18.00 น.

PRASAT PHANOM WAN Ancient structure is constructed in the Khmer architectural style and was once the fifth largest monastery in the country. Although most of the building is in ruins, there is a clear form present.

วัดศาลาลอย

วัดแห่งนีเ้ ป็นทีบ่ รรจุอฐั ขิ องท้าวสุรนารี โดยจุดเด่น ของวัดนีอ้ ยูท่ พี่ ระอุโบสถแบบไทยประยุกต์รปู ทรง สำ�เภา ประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องดินเผาด่าน เกวียน ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการบุกเบิกอาคาร ทางศาสนาจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ มาแล้ว

Location Ban Pho Subdistrict on Korat – Khon Kaen Road. Opening hours: Daily from 07.00 A.M. to 06.00 P.M.

ที่ตั้ง ตำ�บลโพธิ์กลาง แยกจากถนนรอบเมืองไป ราว 500 ม.

SALA LOI TEMPLE This temple is used to house the ashes of Thao Suranari, the legendary savior of the city. Its highlight is the convocation hall – the design of which applied Thai style art in the shape of a junk riding the waves. The hall is decorated with Dan Kwian clay tiles and once was awarded the prize as the best avant-garde religious building from the Siam Architects Society in 1973. Location Pho Klang Subdistrict, approximately 500 metres away from Rop Mueang Road.

50


KOR AT

สวนสัตว์โคราช

สวนสัตว์โคราชเป็นสวนสัตว์แบบซาฟารีกึ่งเปิด ปรับแต่งเหมือนทุ่งหญ้าสะวันน่า จัดแสดงสัตว์ ป่าแอฟริกาทีน่ า่ สนใจ รวมถึงอุทยานสัตว์โลกล้าน ปี และสวนน�้ำทะเลเทียมแห่งภาคอีสานอีก นับ เป็นการพักผ่อนทีเ่ หมาะส�ำหรับทุกคนในครอบครัว ทีต่ งั้ ถนนราชสีมา–ปักธงชัย ตำ�บลไชยมงคล เปิด ทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น. โทร. 044 934 537–8

KORAT ZOO Korat Zoo is a modern semi-open Safari adjusted to be like a Savanna grassland which is home to interesting African Wildlife. You can also visit the Dinosaur Park and Korat Zoo Lagoon, the largest water park in the Northeast region. This place is a perfect recreation trip for all members of the family.

ตลาดร้อยปีเมืองย่า

ตลาดสมัยใหม่กึ่งย้อนยุค มีสัญลักษณ์เป็นบ้าน บังกะโลไม้ 7 หลัง อายุเกือบ 100 ปี ปัจจุบัน เป็นที่ต้องของร้านค้าจ�ำหน่ายของโบราณ สินค้า มือสอง ทั้งเฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า อาหาร ขนม ใน บรรยากาศสบาย ๆ

Location Chai Mongkol Subdistrict on Ratchasima - Pak Thong Chai Road. Opening hours: Daily from 08.00 A.M. to 04.00 P.M. Tel. 044 934 537-8

ที่ ตั้ ง ถนนมุขมนตรี ตำ�บลในเมือง เปิดทุกวัน เวลา 16.00–22.00 น.

MUANG YA 100 YEARS MARKET This market is in semi-retro style. Its symbol is the almost century old seven wood bungalows. Presently, you can browse antiques, and second-hand goods var y ing from f ur niture to clothes, while satisfying your palate with various delicious menus in a friendly and relaxing atmosphere. Location Nai Mueang Subdistrict on Muk Montri Road. Opening hours: Daily from 04.00 P.M. to 10.00 P.M. 51


KOR AT

ด๊ะดาด สเต็ก จิ้มก๊ะแจ่ว

เมนูสเต็กเนื้อสันที่ย่างด้วยเตาถ่านจนชั้นไขมัน ค่อยๆ ระอุ จนชุม่ นุม่ น่าทานพร้อมแจ่วรสเจ็บสูตร เฉพาะของทางร้าน ส่วนอาหารเมนูอนื่ ๆ ทีร่ สชาติ ดีไม่แพ้กนั ได้แก่ ยำ�ตะคุ ถัว่ ด๊ะดาด และไส้กรอก หมูเยอรมัน

ส้มต�ำพี่อาจ

DADAD STEAK JIMK AJAEW Sirloin steak is charcoal-grilled until its fat layer becomes a well-cooked juice while the meat is still moist and tender, served with tasty “Jaew”, the restaurant’s secret recipe Isan-style dipping sauce. Other dishes here are equally delicious, for example, Taku Spicy Salad, Dadad Beans and satisfying Pork Frankfurter.

ส้มต�ำร้านอร่อยที่เสิร์ฟเป็นถาดๆ ให้คุณร้องว้าว วั ต ถุ ดิ บ ที่ คั ด สรรอย่ า งพิ ถี พิ ถั น รสชาติ ก ารั น ตีความแซบ จานเด็ดที่นักชิมต่างยกนิ้วให้กับ ต�ำนรกแตก ซัว่ น�ำ้ ปลาแมงกะพรุน ต�ำถัว่ แคบหมู

ที่ตั้ง ถนนสืบศิริ ต�ำบลในเมือง เปิดทุกวัน เวลา 10.00–22.00 น. โทร. 044 277 959

ที่ตั้ง ชุมชนเคหะ บริเวณสนามกีฬา 80 พรรษา ต�ำบลในเมือง เปิดทุกวัน เวลา 09.00–16.00 น. หยุดทุกวันพุธ โทร. 081 548 0637

Location Nai Mueang Subdistrict on Sueb Siri Road. Opening hours: Daily from 10.00 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 044 277 959

SOMTAM PHEE AAJ Yummy papaya salad restaurant that will surprise you with food that is served on a tray. All ingredients are carefully selected. The flavors are guaranteed to be extra tasty. Many gourmets have raised their thumbs to “Tam Narok Taek”, “Tam Sua” with Jellyfish Sauce, and Long Bean Salad with Crispy Pork Skin. Location Nai Mueang Subdistrict at Kheha Community close to King’s 80th Birthday Stadium. Opening hours: Daily from 09.00 A.M. to 04.00 P.M. except Wednesday. Tel. 081 548 0637 52


KOR AT

สวนอาหารวังฟ้า

สวนอาหารวังฟ้ามีต้นก�ำเนิดมาจากร้านไก่ย่าง วังฟ้าอันเลื่องชื่อของเมืองโคราช โดยสไตล์ของ ร้านนี้จะเป็นแบบไทยร่วมสมัย พรั่งพร้อมด้วย อาหารเลิศรส โดยมีเมนูแนะน�ำคือ ขาหมูเยอรมัน และสลัดโรตี ทีต่ งั้ ซอยมิตรภาพ 4 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลในเมือง เปิดทุกวัน เวลา 11.00–23.00 น. โทร. 044 954 199

WANG FA RESTAURANT Wang Fa Restaurant has originated from the renowned Wang Fa Grilled Chicken of Korat city. The style of the restaurant is Thai contemporary with the mouthwatering dishes on offer. Specially recommended are German Crispy Pork Hock and Roti Salad.

ระเบียงแก้ว

ร้านนี้เป็นร้านอร่อยที่คนโคราชต้องรู้จัก บริการ อาหารพืน้ บ้านและอาหารไทยรสดี เช่น เห่าดงหมู และขาหมูทอดกรอบสูตรฮ่องกง บรรยากาศ ภายในร้านเย็นสบายรายล้อมด้วยสวนสวย

Location Nai Mueang Subdistrict at Soi 4, Mittraphap Road. Opening hours: Daily from 11:00 A.M. to 11:00 P.M. Tel. 044 954 199

ที่ตั้ง ถนนยมราช ต�ำบลในเมือง เปิดทุกวัน เวลา 11.00 – 23.00 น. โทร. 044 267 765 RABIANG K AEW This is a well-known restaurant to all Korat locals because of its local and other Thai delicious dishes, for example; “Hao Dong Moo”, a spicy tender pork salad; and Hong Kong-Recipe Crispy Pork Hock. The restaurant sits amid a beautiful garden, so it is cool and pleasant inside. Location Nai Mueang Subdistrict on Yommarat Road. Opening hours: Daily from 11.00 A.M. - 11.00 P.M. Tel. 044 267 765 53


KOR AT

ส้มต�ำพันล้าน

ส้มต�ำพันล้านขึ้นชื่อเรื่องความแซบแบบอีสาน แท้ๆ เมนูยอดนิยมต้องยกให้ส้มต�ำปลาทับทิม ส่วนอาหารอีสานเมนูอนื่ ๆ เช่น ไก่ยา่ ง ลาบปลาดุก แหนมซี่โครงหมูทอด ก็แซบอีหลีไม่แพ้กัน

SOMTAM PHAN LAN Somtam Phan Lan is well-known for its authentic papaya salads. The top hit menu item is “Somtam Pla Thumthim”, a papaya salad with Red Tilapia, while other equally delicious Isan dishes are Grilled Chicken, Spicy Minced Catfish Salad, and Fried Sour Pork Ribs.

ขนมจีนประโดกครูยอด

ร้านขนมจีนขวัญใจชาวโคราช โดยเฉพาะผู้ที่ ชื่ น ชอบรั บ ประทานขนมจี น น�้ ำ ยานั้ น ถื อ ว่ า ขนมจี น ประโดกเป็ น สุ ด ยอดอาหารพื้ น บ้ า น ของที่นี่

ที่ตั้ง ต�ำบลชัยมงคล เยื้องกับสวนสัตว์โคราช 200 เมตร เปิดทุกวัน เวลา 08.30–19.00น. หยุดวันที่ 16, 17 ของทุกเดือน โทร. 081 266 5107

Location Chai Mongkhon Subdistrict, 200 metres away from Korat Zoo. Opening hours: Daily 08.30 A.M. - 7.00 P.M., Closed on 16th, 17th of every month. Tel. 081 266 5107

ที่ตั้ง 200 หมู่บ้านโคกไผ่ 2 ถนนสิริราชธานี ตำ� บลหมืน่ ไวย เปิดทุกวัน เวลา 08.00–15.00 น. โทร. 044 923 181

KHANOMCHIN KHRU YOD This is a favorite shop for “Khanomchin” or rice vermicelli noodles for Korat locals, especially those who love rice vermicelli noodles with curry. Khanomchin Pradok is considered one of the best local dishes here. Location 200 Khok Phai village 2, Siri Ratchathani Road, Muen Wai Subdistrict. Opening hours: Daily from 08.00 A.M.to 03.00 P.M. Tel. 044 923 181 54


KOR AT

This restaurant serves modern Italian fusion pizzas created by a veteran chef team. Every pizza base is wholeheartedly kneaded and baked with a variety of toppings so that customers can enjoy daily fresh-baked delicious pizzas of several tasty varieties. Location Nai Mueang Subdistrict next to the Arena football stadium, Sima Thani Hotel. Opening hours: Daily from 10.00 A.M. to 11.00 P.M. Tel. 044 213 488

CA FÉ R A N T BY S I M AT H A N I

ร้านพิซซ่าแนวโมเดิร์นอิตาเลียนฟิวชั่น โดยทีม เชฟมากฝีมอื ทีน่ วดแป้งและอบพิซซ่าทุกถาดอย่าง ตัง้ ใจ พร้อมเสิรฟ์ ลูกค้าด้วยความสดใหม่ทกุ วัน

ที่ตั้ง ข้างสนามฟุตบอลอารีน่า โรงแรมสีมาธานี ต�ำบลในเมือง เปิดทุกวัน เวลา 10.00–23.00 น. โทร. 044 213 488 55


KOR AT

SO FAR SO GOOD BY TWINS KT

ร้านกาแฟบรรยากาศทันสมัยที่มีลูกค้าแวะมา ดื่มกาแฟพร้อมชิม Crape Cake และ Affogato กันอย่างไม่ขาดสาย เจ้านีย้ งั มีบริการรับออกแบบ และท�ำเค้กตามคอนเซ็ปต์ทลี่ กู ค้าต้องการอีกด้วย

ที่ตั้ง ถนนมุขมนตรี เยื้องกับตลาดสวายเรียง ต�ำบลในเมือง เปิดทุกวัน เวลา 09.00–21.00 น. โทร. 086 258 7667

This modern coffee shop has been on the regular visit list of many customers for its great tasting coffee as well as delicious Crepe Cake and Affogato. So Far So Good also specialises in made-to-order cake. It works with each customer individually to create a cake that reflects their personal style. Location Nai Mueang Subdistrict on Muk Montri Road across Sawai Riang Market. Opening hours: Daily from 09.00 A.M. to 09.00 P.M. Tel. 086 258 7667

56


KOR AT

บางเวลา

SOMETIMES

ดื่มด�่ำกาแฟหอมกรุ่นในร้านยุคเรโทร ที่เจ้าของ ตกแต่งขึ้นด้วยของรักของหวงของตนที่สะสม มากว่า 15 ปี พร้อมชิมอาหารจากเมนูหลากหลาย สไตล์อิตาเลียนแท้ๆ อย่างไก่คอร์มา สปาเกตตี หรือลาซานญ่าสามชีส ได้ที่นี่

Certainly this coffee shop should be on your calendar to visit more than sometimes. You can indulge in the aroma of fragrant coffee in this retro coffee shop that is decorated with the owner’s more-than-15-year private collections. You can also enjoy the taste of many original Italian dishes like Chicken Korma, Spaghetti of many varieties, or Three-Cheese Lasagna.

ที่ตั้ง หมู่บ้านโคกไผ่ 2 ถนนสิริราชธานี ต�ำบล ห มื่ น ไวย เปิ ด ทุ ก วั น เวลา 06.00–24.00 น. โทร. 044 923 181

Location Muen Wai Subdistrict in Khok Phai Village 2, Siri Ratchathani Road. Opening hours: Daily from 06.00 A.M. to 12.00 A.M. Tel. 044 923 181 57


KOR AT

C L A S S CA FÉ คลาส คาปูชโิ น่ คือกาแฟซิกเนเจอร์ทบี่ าริสต้าของ ร้านนี้ตั้งใจคิดค้นสูตรขึ้นมาใหม่ ทั้งยังมี มัชชะ บราวนี่ สีเขียวหอมอบอวลจากกลิ่นชาอ่อนๆ เป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดของทางร้านที่ต้องลอง เมื่อ มาถึงร้านแล้วต้องรีบจับจองเมนูนี้กันหน่อย ไม่ อย่างนัน้ อาจจะต้องผิดหวัง เพราะทางร้านแอบ กระซิบมาว่าขายดีมาก

ที่ ตั้ ง สถาบั น คลาส ถนนจอมสุ ร างค์ ย าร์ ต ตำ� บลในเมือง เปิดทุกวัน เวลา 08.00–20.00 น. โทร. 044 007 277

CLASS Cappuccino is its signature cup that the barista has created. The Matcha Brownie, a brownie that gives out the sweet-scented of a mild green tea, is also another can’t-miss menu item which you might need to be a little hasty in ordering if you do not want to be disappointed. This is, of course, the best seller in Class café! Location CLASS Institution on Chom Surang Yat Road, Nai Mueang Subdistrict. Opening hours: Daily from 08.00 A.M. to 08.00 P.M. Tel. 044 007 277 58


KOR AT

วันหวาน ความลงตัวของการผสมผสานระหว่างบราวนี่ โอรีโอ ช็อกโกแลต และมาร์ชเมลโล่ คือตัวแปร สำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดเมนูอร่อยอย่างเมโลดี้ชีสเค้ก อั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องร้ า นนี้ นอกจากนี้ ยั ง มี กาแฟสด และชารสชาติดี ให้เลือกจับคู่เพื่อเพิ่ม ความหอมหวานตามชื่อร้านได้อีกด้วย

ทีต่ งั้ สาขา 1 สืบศิรซิ อย 3 ตรงข้ามเนือ้ ย่างอาป๋า ใกล้วัดป่าสาลวัน สาขา 2 ถนนสุรนารีตรงข้าม โรงแรมโตเกียว เปิดทุกวัน เวลา 10.00–20.00 น. โทร. 044 254 352

S W E E T DAY A perfect blend of Brownie, Oreo, Chocolate, and Marshmallow is the key to the deliciousness of Melodies Cheesecake, which is one among many popular menu items of this bakery shop. It also offers fresh coffee and refreshing aromatic tea which you can pick as a perfect match for your favourite bakery. Location 1st Branch: Soi Sueb Siri 3, in front of Apa BBQ near Wat Pa Salawan, 2nd Branch: Suranari road, in front of Tokyo Hotel. Opening hours: Daily from 10.00 A.M. to 08.00 P.M. Tel. 044 254 352

59


KOR AT

Here, you can enjoy international fusion cuisine while sharing a chair with a stuffed Teddy by your side. A cup of fragrant Honeymoon Latte together with palatable bakery of your choice. If you are looking to be full, the recommendation would shift to Teddy Skin Spicy Salad or Crispy Rice Noodle Spicy Salad. Location Nai Mueang Subdistrict at Soi 6, Ratchanikun Road. Opening hours: Daily from 10.00 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 044 265 583

TEDDY IN THE GARDEN รื่นรมย์กับอาหารฟิวชั่นนานาชาติ บนเก้าอี้ที่มี ตุ๊กตาเท็ดดี้นั่งเคียงข้าง จิบกาแฟฮันนีมูนเลท หอมกรุน่ พร้อมละเลียดเบเกอรีร่ สชาติถกู ปาก แต่ ถ้าใครอยากอิ่มท้องด้วย แนะนำ�เมนู ยำ�หนัง หมีเท็ดดี้ ยำ�ก๋วยเตีย๋ วเส้นใหญ่ทอดกรอบรสแซบ ที่ตั้ง ซอยราชนิกลู 6 ถนนราชนิกลู ตำ�บลในเมือง เปิดทุกวัน เวลา 10.00–22.00 น. โทร. 044 265 583 60


KOR AT

กาแฟฮูย่า

เมือ่ ผ่านประตูแบบย้อนยุคสีนำ�้ ตาลแดง จะพบวิว ภายในร้านที่ร่มรื่น ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่าๆ สไตล์แอนทีค ด้วยรสชาติกาแฟสด ที่มีกลิ่นหอม อบอวล ยิ่งตอนจิบเข้าปากแล้วกลิ่นยังคงหอม หากใครไม่ใช่คอกาแฟขอแนะน�ำเป็นชาเย็นที่ รสชาติเข้มข้น กลมกล่อม ที่ตั้ง ถนนสรรพสิทธิ์ หลังตลาดประตูผี เปิดวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.30-18.00 น. โทร. 044 266 928

HOOYA COFFEE Once you enter through the hazel vintage door, you will enter a shady area decorated with antique furniture. The fresh coffee taste that is rich with aroma will leave a fragrant after-taste in your mouth. However, if coffee doesn’t suit you well, there is always another option: a refreshing iced tea, strong.

HI! DELICIOUS

สวรรค์ของเบเกอรี่รสอร่อยใจกลางเมืองโคราช เมนูแนะนำ�ของที่นี่คือ ฮันนี่โทสต์ เนื้อหนานุ่ม ละมุนลิน้ รวมไปถึงเบเกอรีก่ ลิน่ ใบเตยหลากหลาย ชนิดที่หอมขึ้นชื่ออีกด้วย

Location Sapphasit Road behind Pratoo Phee Market. Opening hours Daily: Monday through Friday from 8:00 A.M.to 07:00 P.M. Saturday through Sunday from 07.30 A.M. to 06.00 P.M. Tel. 044 266 928

ที่ตั้ง สี่แยกกองเมือง ถนนไชยณรงค์ ตำ�บล ในเมื อ ง เปิ ด ทุ ก วั น เวลา 08.00–20.00 น. โทร. 081 593 9430

This is a bakery paradise right in the heart of Korat city. The signature dish here is a thick and moist Honey Toast that is truly delicious. Choose as well from a wide range of aromatic Pandan bakery. Location Nai Mueang Subdistrict at Kong Mueang intersection on Chai Narong Road. Opening hours: Daily from 08.00 A.M. to 08.00 P.M. Tel. 081 593 9430 61


KOR AT

TIA NGEE HIANG (C H AO S UA ) When it comes to the Northeast route, this place, of course, is the number one souvenir shop known well to regular travelers as it offers a vast variety of satisfying and memorable food items to choose from. Its offerings vary from Sliced Crispy Pork, Flossy Pork, “Koong Klan Dong”, and Chinese Pork Sausage in Shiitake recipe. The Cereal Crackers are also very well-known for quality and have been a favourite for more than 50 years. Location Suranari Subdistrict on Mittraphap Road. Tel. 044 240 999

ศูนย์เจ้าสัว เตียหงี่เฮียง หากพูดถึงเส้นทางสายอีสาน แน่นอนว่า ที่นี่เป็น แหล่งสุดยอดของฝากอันดับหนึ่งในดวงใจนัก ท่องเทีย่ ว เพราะมีสนิ ค้าหลากหลายชนิดให้เลือก ช้อปฯ กลับบ้าน ทัง้ หมูแผ่น หมูหยอง กุง้ กลางดง กุนเชียงหมูสตู รเห็ดหอม ตลอดจนข้าวตังรสต่างๆ ซึง่ ล้วนแต่กข็ นึ้ ชือ่ เรือ่ งรสชาติและคุณภาพทัง้ สิน้ จนได้รับการยอมรับอย่างยาวนานมากว่า 50 ปี ที่ตั้ง ถนนมิตรภาพ ตำ�บลสุรนารี โทร. 044 240 999 62


KOR AT

63


Ebook SANSIRI CITY GUIDE 2014 KHAO YAI  

KHAO YAI

Ebook SANSIRI CITY GUIDE 2014 KHAO YAI  

KHAO YAI

Advertisement