Page 1


PA T T AYA

พัทยา

PATTAYA

เหตุท่ที ำ�ให้พัทยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นั่นเพราะอยู่ไม่ห่าง จากกรุงเทพฯ ใช้เวลาขับรถไม่ถึง 2 ชั่วโมง จึง เหมาะอย่างยิ่งสำ�หรับการเป็นสถานที่พักผ่อน ในวั น หยุ ด สุ ด สั ป ดาห์ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น เมื อ ง ที่ตอบสนองการท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นการท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ หรือการ ท่องเทีย่ วทีเ่ น้นกิจกรรมต่างๆ และยังมีกฬี าทางน�ำ้ ทางบกไว้ตอบสนองความต้องการของทุกคน นอกจากนีพ้ ทั ยายังเป็นแหล่งช้อปปิง้ ทีม่ สี นิ ค้าให้ เลือกซื้อมากมาย และยังเป็นสวรรค์ส�ำ หรับนักชิม เพราะพัทยาอุดมไปด้วยร้านอาหารขึ้นชื่อหลาก หลายระดับ ไล่ตง้ั แต่ภตั ตาคารริมทะเลสุดหรู ไป จนถึงร้านอาหารริมถนนคนเข้าคิวแถวยาว

What makes Pattaya one of the most popular tourist destinations until the present day? The answer is its close proximity to Bangkok with only a 2 hours drive, and is the perfect choice for a weekend getaway while also meeting the demands for a vibrant travel destination. Pattaya has nature’s beauty, various land and water activities, shopping venues, and is a restaurant haven with both luxury seaside restaurants and authentic street food.

1


PA T T AYA

VISIT การเดินทางไปพัทยานัน้ สะดวกสบายและมีหลาย รูปแบบ

You can visit Pattaya via several convenient modes of transport.

รถยนต์ - ออกจากกรุงเทพฯ วิ่งตรงไปตามเส้น มอเตอร์เวย์ไปเรือ่ ยๆ ก็จะไปเชือ่ มกับทางเลีย่ งเมือง ที่ อ อกสู่ พั ท ยาเหนื อ หรื อ ออกจากถนนสุ ขุ ม วิ ท (บางนา-ตราด) ไปอำ�เภอเมืองชลบุรี ผ่านอำ�เภอ ศรีราชาและอำ�เภอบางละมุง ก็จะมีถนนเข้าสู่ เมืองพัทยา

By car and head to the Sukhumvit (Bangna-Trad) roads to Cholburi province, pass the Sriracha district and the Banglamung district and you will have found yourself on the road to the heart of Pattaya city. You can also take a route to the motorway which links to the bypass headed into the center of Pattaya city.

รถประจำ�ทาง - มีรถโดยสารประจำ�ทางออกจาก สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และสถานีขนส่ง ผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ ทัง้ 3 แห่ง ทีข่ นส่งสายใต้ (ถนน บรมราชชนนี) ขนส่งเอกมัย และขนส่งหมอชิต นอกจากนี้ยังมีบริการรถตู้ที่สถานีดังกล่าว และ ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

By bus departfrom either Suvanabhumi Airport, or one of the three bus terminals; Southern bus terminal (Boromaratchachonnani road), Ekamai bus terminal, and Mochit bus terminal. By train departs once per day from Hualampong station at 6.55 A.M. and arrives in Pattaya at 10.45 A.M., a 3 hours and 40 minutes ride (Hualampong station Tel : 0 2223 0341). 

รถไฟ - จากกรุงเทพฯ มีบริการเพียงวันละหนึง่ เทีย่ ว ออกจากสถานีหัวลำ�โพง เวลา 06.55 น. ถึงสถานี พัทยาเวลา 10.45 น. เวลาเดินทาง 3 ชัว่ โมง 40 นาที (สถานีหัวลำ�โพง 0 2 223 0341)

By plane Bangkok Airways from the U-Tapao International Airport to Sattahip district close-by Pattaya (Tel: 1711, 0 2270 6699 or visit www.bangkokair.com)

เครือ่ งบิน - มีเส้นทางบินจากสนามบินอู่ตะเภา สั ต หี บ ซึ่ ง อยู่ ไ ม่ ไ กลจากพั ท ยา ให้ บ ริ ก ารโดย สายการบิ น บางกอก แอร์ เ วย์ ส (โทร. 1711 0 2270 6699 และ www.bangkokair.com)

2


PA T T AYA

WHEN พั ท ยาเป็ น เมื อ งที่ ท่ อ งเที่ ย วได้ ทั้ ง ปี แต่ ช่ ว งที่ อากาศดี คื อ ฤดู ห นาว ราวๆ เดื อ นพฤศจิ ก ายน ไปจนกุมภาพันธ์ เหมาะแก่การท่องเทีย่ วมากทีส่ ดุ อุ ณ หภู มิ อ ยู่ ที่ ป ระมาณ 20-30 องศาเซลเซี ย ส มีฝนตกปรอยๆ ที่เรียกว่า ฝนชะช่อมะม่วง ตกเป็น ช่วงสั้นๆ และอากาศชื้นราว 50% ส่วนฤดูร้อน (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) มีฝนตกเป็นบางโอกาส อากาศชื้ น ประมาณ 75% อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 30-40 องศาเซลเซียส อาจต้องระวังพายุ และ ฟ้าคะนอง เช่นเดียวกับฤดูฝน (มิถุนายน-ตุลาคม) เป็นฤดูที่มีฝนติดต่อกันยาวนาน ประมาณ 90% อุณหภูมิประมาณ 25-35 องศาเซลเซียส

Pattaya is great to visit all year around, coolest from November-February at 20-30 degrees Celsius. There’s likely to be light rainfall in this period when mango trees produce clusters of inflorescence, with up to 50% moisture. During the summer (February-May) there’s less chance of rain, 75% moisture at 30-40 degrees Celsius, but do watch out for occasional thunderstorms. Similar to the rainy season ( June - October), w it h cont inuous rainfall about 90% of the time at 25-35 degrees Celsius. 

3


PA T T AYA

DID YOU KNOW?

ชื่อ ‘พัทยา’ นั้น มีที่มาสองแบบ แบบที่หนึ่ง เล่าว่า ครั้ง ที่พระเจ้าตากสิน ตีฝ่า วงล้ อมพม่ า มารวบรวมพลฝั่งตะวันออก ได้หยุดพักแรมที่ นาจอมเทียนและทุ่งไก่เตี้ยสัตหีบ ซึ่งภายหลัง ชาวบ้านเรียกตำ�บลนีว้ า่ ‘ทัพพระยา’ ต่อมาเรียก ใหม่เป็น ‘ทัพธยา’ และกลายเป็น ‘พัทยา’ ในทีส่ ดุ ส่วนอีกแบบเล่าว่า ‘พัทยา’ มาจากชือ่ ของลม ‘พั ท ธยา’ ลมทะเลที่พัดจากตะวันตกเฉียงใต้ ไปตะวันออกเฉียงเหนือในต้นฤดูฝน ก่อนหน้านี้ พัทยาเป็นเพียงหมูบ่ า้ นชาวประมงทัว่ ไป แต่ในปี พ.ศ. 2504 ระหว่างสงครามเวียดนาม ทหาร อเมริกันได้เข้ามาตั้งฐานทัพในไทย และได้มา พั ก ผ่ อ นเช่ า บ้ า นพั ก ตากอากาศที่ ห าดพั ท ยา หมุนเวียนผลัดเปลีย่ นเป็นประจำ� และนีค่ อื จุดเริม่ ต้นของสถานที่พักตากอากาศที่มีชื่อเสียง

There are two origins to the name ‘Pattaya’. One is from a story of Thailand’s history when His Majesty King Taksin Maharat gathered troops to encircle the Burmese at the Eastern regions and had settled at the Jomtien fields and Sattahip chicken farm. Later on the area was given the name ‘Tappraya’ (royal armed foces), later called ‘Taptaya’ and eventually became ‘Pattaya’. The other stor y of it s orig in was of the wind called ‘Pat-taya’, that flows from the South-West to the North-East in the rainy seasons. Pattaya was only a fisherman village until 1961, when Thailand was affected by the Vietnamese war and American soldiers settled in the country and visited the village often to rent homes. And that was how the famous Pattaya resort destinations came to be. 4


PA T T AYA

เขตปกครองพิเศษ เนื่องจากพัทยาเติบโตขึ้นอย่าง รวดเร็ว ส่งผลให้การปกครองในรูปแบบสุขาภิบาล ไม่สามารถบริหารงานและแก้ไขปัญหาของเมืองได้ ทั น ท่ ว งที จึ ง มี ก ารเสนอให้ เ มื อ งพั ท ยานำ � การ ปกครองรูปแบบพิเศษมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหา โดย เปลี่ยนเป็นแบบมีผู้จัดการเมือง (City Manager) ทำ�ให้เมืองพัทยามีฐานะเทียบเท่าเทศบาลนคร ห่อหมก-แจงลอน เป็นอาหารท้องถิน่ ของคนพัทยา ตลอดจนคนจังหวัดชลบุรี มีเครือ่ งปรุงคล้ายห่อหมก ปั้นเป็นก้อนกลมเสียบไม้ย่าง นอกจากนี้ยังมีอาหาร ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งอย่าง คือ ฮ่อยจ๊อ และ ขนมหวานนานาชนิด ได้แก่ กล้วยฉาบ เผือกฉาบ ผลไม้กวน ผลไม้แช่อมิ่ ขนมจาก แต่ทขี่ นึ้ ชือ่ ทีส่ ดุ คือ ข้าวหลาม ซึ่งมีความหวานมัน เป็นที่รู้จักของนักชิม โดยทั่วไป ส่วนผลไม้ ได้แก่ ขนุน สับปะรด และ มะพร้าวอ่อน

Pattaya Special Administrative Zone: The city’s rapid growth rate in infrastructure, population density, labor, tourists and many more, had affected the sanitation management. A new system was established involving a City Manager acting as the city municipality. Hor Mok-Jang Lon are local specialties of Pattaya and Cholburi province. With ingredients similar to a Hor Mok (seafood curry pudding). The other local favorite is the Hoi Jor (deep-fried stuffed seafood sausage), and desserts such as the sweet banana crisps, sweet taro crisps, fruit preserves, and Thai sweetmeat made of flour, coconut and sugar. But what’s most popular is the (Khao Larm) glutinous rice roasted in bamboo joints, renowned by food critics for its sweetness. Local fruits include the jackfruit, pineapples, and coconuts, available at the Nong Mon Market. 5


PA T T AYA

TRADITIONS & FESTIVALS เทศกาลดนตรีพทั ยา หรือ พัทยา มิวสิก เฟสติวลั (Pattaya Music Festival) เป็นเทศกาลดนตรี ประจำ�ปีที่จัดขึ้นที่พัทยา โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 จัดในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี มีการแสดง ของกลุม่ นักร้อง นักดนตรี ทัง้ ไทยและต่างประเทศ มากมาย ถือเป็นเทศกาลที่โด่งดังในระดับทวีป

The Pattaya Music Festival is an annual event that began in the year 2002. Every March, Pattaya plays host to one of the region’s most renowned concert by both international and local bands and artists. Pattaya’s Wan Lai Festival is another famous festival that is consider part of the traditional Songkran Festival. The Wan Lai Festival is hosted on the 19th April of every year.

งานประเพณีวันไหลพัทยา เป็นเทศกาลที่ได้รับ ความนิ ย ม ถื อ ว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของประเพณี สงกรานต์ เทศกาลวันไหลพัทยานั้นจะนิยมจัดขึ้น ในช่วงวันที่ 19 เมษายน ของทุกปี

Miss Tiffany Universe Contest is a beauty contest for the transgender, hosted by the Tiffany Show Pattaya Co.,Ltd and the Tourism Authority of Thailand to represent Thais to participate in the global beauty transgender contest, the Miss International Queen held annually at the Tiffany Show Pattaya theater, Pattaya route 2 Road. 

ประกวดมิสทิฟฟานี่ ยูนิเวิร์ส เป็นการประกวด สาวประเภทสอง จัดโดย บริษทั ทิฟฟานีโ่ ชว์ พัทยา จำ � กั ด ร่ ว มกั บ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนของคนไทยเข้าร่วมการประกวด สาวประเภทสองระดับโลก Miss International Queen โดยจัดทุกปีที่โรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยา ถนนพัทยาสายสอง 6


PA T T AYA

งานสี สั น ตะวั น ออก งานประจำ�ปีที่จัดโดยกลุ่ม ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออก (ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) เป็นเทศกาลทีร่ วมแหล่งท่องเทีย่ ว ที่พัก ในราคาสุดประหยัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ของภาคตะวันออก จัดที่ถนนเลียบชายหาดพัทยา

Colors of the East (Seesan Tawan Ork) is an annual event hosted by the Eastern Province Cluster Office of Strategy Management (included province are Cholburi, Rayong, Chanthaburi, and Trad). The event is to promote tourism in the Eastern provinces through a collection of travel destinations accommodations with discount packages, held at the skirt of Pattaya s shoreline.

เคานต์ดาวน์ พัทยา เทศกาลฉลองการส่งท้ายปีเก่า ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่ ป ระจำ � ปี ข องพั ท ยา ที่ เ ริ่ ม จั ด ตั้ ง แต่ วันคริสต์มาส โดยจะมีกิจกรรมเปิดไฟประดับถนน เปิดสัญลักษณ์เทศกาลคริสต์มาส พร้อมด้วยการ แสดงของศิลปินชัน้ นำ�ของไทยและต่างประเทศ การ แสดงศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม นอกจากนี้ยังมีการ ออกร้านจำ�หน่ายสินค้าของที่ระลึกหลากหลายชนิด

Countdown Pattaya Countdown Pattaya begins on Christmas day and extends all the way to the New Year. There will be an array of light displays on the streets including other Christmas decorations, cultural shows and art displays from national artists with many souvenirs up for sale.

พัทยา มาราธอน การแข่งขันวิ่งมาราธอนประจำ�ปี ที่ จั ด โดยเมื อ งพั ท ยาร่ ว มกั บ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย และสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ ร่ ว มกั น จั ด งานแข่ ง ขั น ชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ พัทยา มาราธอน โดย แต่ละปีจะมีผู้คนสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ มาราธอน ฮาล์ฟ มาราธอน ควอเตอร์มาราธอน นักเรียน และวีลแชร์ มาราธอน

Pattaya Marathon The Pattaya Marathon is an annual competition in corporation with the TAT and the Athletic Association of Thailand under the patronage of His Majesty the King. The King’s Cup Pattaya Marathon has many participants and is separated into 5 levels; marathon, half marathon, quarter marathon, student, and we share marathon.

7


PA T T AYA

Jomtien Beach is 6km long and is separated from other parts of Pattaya by the hillside of South Pattaya. When you drive past the hill and a large Buddha statue you will come across a rather tranquil beach that is famous for its array of water sports because of its fresh air. Wong Amat Beach Wong Amat Beach is considered the most beautiful and serene beach in Pattaya due to its serenity, white beautiful sand, clean air, and is most suitable for those who seek privacy. Khao Pattaya Khao Pattaya or sometimes known as Khao Thappraya is famous for its view point which allows you to see the whole of Pattaya city. It is opened from dawn till late into the night, the important spot is the top of Pattaya mountain that has a wide plaza with seating and a telescope which you have to only drop in a few coins to use. You will also be able to see Koh Larn’s beauty from here while bathing in the cool breezes in the day time and soak in the glistening lights of Pattaya at night.

NATURE VISITING PLACE หาดจอมเทียน เป็นชายหาดความยาว 6 กิโลเมตร แยกออกจากส่วนอื่นๆ ในเมืองพัทยาด้วยเนินเขา ด้านหลังของพัทยาใต้ เมือ่ ขับรถผ่านเนินเขาและผ่าน พระพุทธรูปใหญ่ก็จะลงมาสู่หาดที่ค่อนข้างเงียบ ชายหาดนี้เป็นสถานที่ที่เป็นที่นิยมของกีฬาทางน้ำ� เนื่องจากพื้นที่แถวนี้มีอากาศที่บริสุทธิ์ หาดวงศ์อมาตย์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นหาดที่ดี ทีส่ ดุ ในพัทยา ด้วยความเงียบสงบ หาดทรายสะอาด ตา ดูสวยงาม ไม่มมี ลพิษ เหมาะสำ�หรับผูท้ ต่ี อ้ งการ ความเป็นส่วนตัว เขาพัทยา บางทีกเ็ รียกว่าเขาทัพยาหรือเขาทัพพระยา มีจุดชมวิวซึ่งสามารถมองเห็นเมืองพัทยาได้ท้งั หมด เปิดให้เข้าชมได้ต้งั แต่เช้าตรู่จนถึงดึก โดยจุดสำ�คัญ คือ ยอดเขาพัทยา มีลานชมวิวกว้างและม้านัง่ โดยรอบ พร้อมกล้องส่องทางไกลแบบหยอดเหรียญ จากจุดนี้ สามารถเห็นเมืองพัทยาได้อย่างกว้างไกล รวมทัง้ เห็น เกาะล้าน บรรยากาศชวนเพลิดเพลิน ลมเย็นสบาย ใน ช่วงค�ำ่ จะเห็นแสงไฟของเมืองพัทยาสว่างไสว 8


PA T T AYA

เกาะล้าน

KO H L A R N

เกาะล้านอยู่ห่างชายฝั่งพัทยา 7 กิโลเมตร มีพื้นที่ ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร มีชายหาดที่สวยงาม หลายแห่ง เหมาะกับการมาเล่นน้ำ� ดูปะการัง เล่ น กี ฬ าทางน้ำ � เช่ น เรื อ ลากร่ ม ชู ชี พ เรื อ สกี สกูตเตอร์ โดยเฉพาะทีห่ าดตาแหวน หาดทองหลาง หาดนวล และหาดเทียน ส่วนหาดแสมบรรยากาศ เงี ย บสงบกว่ า หาดอื่ น บริ เ วณเกาะล้ า น และ เกาะเล็กๆ ทีอ่ ยูร่ อบๆ เช่น เกาะครกและเกาะสาก เป็นแหล่งตกปลา ดำ�น้ำ�ดูปะการัง ทั้งแบบน้ำ�ลึก น้ำ�ตื้น และเป็นสถานที่ฝึกหัดเรียนดำ�น้ำ� สำ�หรับ การเดินทางจากพัทยาไปเกาะล้านนั้นจะมีทาง เลือกอยู่ 2 แบบ คือการเดินทางไปด้วยเรือเฟอร์รี และเดินทางไปด้วยเรือสปีดโบ๊ต

Koh Larn is located at 7km away from the coast of Pattaya, covering up to 4 square km.There are various stunning beaches on the island, suitable for snorkeling and other water sports such as water parachute, water ski, and coral diving, especially at the Tah Wan beach, Thong Lang beach, Nuan beach, and Tien beach. Sam Beach is considered to be one of the quiet beaches among the other islands that surround Koh Larn such as Koh Krok and Koh Sak which is a great place for coral diving both deep and shallow waters, and has many diving classes. There are two transport options from Pattaya City to Koh Larn; the ferry or speed boat. 9


PA T T AYA

สถานที่ท่องเที่ยวในเกาะล้าน

K O H L A R N T R AV E L D E S T I N AT I O N S

หาดตาแหวน เป็นชายหาดที่สวยงามยอดนิยม มีเม็ดทรายขาวเนียน และน้ำ�ทะเลใส เป็นทั้งที่ พักผ่อนและมีกิจกรรมทางน้ำ�ให้เล่นมากมาย มีร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกให้บริการ มีจุดชมวิวหาดตาแหวนตั้งอยู่ไม่ไกลออกไปนัก หาดสังวาลย์ เป็นหาดเล็กอยูต่ ดิ กับหาดตาแหวน ไปทางทิศตะวันตก ขวามือของท่าเทียบเรือ จะมี สะพานไม้ทอดไปจนถึงหาด หาดแสม ได้รับความนิยมไม่แพ้หาดตาแหวน มีท้ังความสวยงามและกิจกรรมทางน้ำ�ให้เล่น มากมาย เอกลักษณ์ที่เห็นได้ชัดของหาดแห่งนี้ คืออาคารรูปทรงแปลกตาที่ตั้งอยู่ตรงปลายหาด หาดตายายและแหลมหัวโขด เป็นหาดขนาด เล็กๆ ที่นักท่องเที่ยวที่เลี่ยงจากหาดที่คนเยอะ มาพักผ่อน ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว จุ ด ชมวิ ว เจ้ า แม่ ก วนอิ ม ตั้ ง อยู่ บ นยอดเขา ระหว่างทางจากท่าหน้าบ้านไปยังหาดตาแหวน มีเส้นทางเล็กๆ ให้เดินลัดเลาะไปตามเนินเขา ขึน้ ไปด้านบนจะเห็นภูมิทัศน์ที่สวยงามของทะเล พัทยา หาดเทียน เป็นหาดทีส่ วยงาม อยูท่ างทิศตะวันตก ของเกาะ หาดทรายแห่งนี้มีความสวยงามไม่แพ้ หาดตาแหวน แต่มีขนาดเล็กและเงียบสงบ จึง เหมาะสำ�หรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความเป็น ส่วนตัว

Tah Wan beach is beautiful and popular for the island with sand of pearl white and crystal clear waters. It is both soul soothing for relaxation and fun for the water sport lovers, with numerous restaurants and souvenir shops. The Tah Wan beach viewpoint is only a stone’s throw away.  Sangwarn Beach is a small and close to Tah Wan beach, to the West of the harbor. There is a wooden bridge leading all the way to the beach. Sam Beach is just as popular as Tah Wan beach, with stunning views and various water sports. The identity of Sam beach is strange looking building at the edge of the shoreline.  Ta Yai Beach and Hua Kod Cape is a small island where visitors wanting to avoid crowed beaches come to stay, as it provide lots of privacy yet. Jao Mae Kuan Im Viewpoint is located on the hilltop on the path from Nha Ban harbor to Tah Wan beach, following a pathway up the hill to the top you will witness the stunning Pattaya beaches. Tien Beach has a stunning shoreline located at the West side of the island. Its beauty matches that of the Ta Wan beach plus it is small and peaceful, suitable for those who seek privacy. 10


PA T T AYA

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ บริเวณเกาะล้าน

OTHER TRAVEL DESTINATIONS AROUND KOH LARN

เกาะครก เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่ทะเลของ พัทยา อยู่ห่างจากฝั่งพัทยาไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 8 กิ โ ลเมตร เกาะครกมี ที่ พั ก เป็ น รีสอร์ตให้บริการ สภาพโดยรอบเกาะเป็นโขดหิน มีหาดอยูเ่ พียงหาดเดียวอยูท่ างทิศตะวันออกของ เกาะ คือ หาดเกาะครก ซึ่งมีความยาวของหาด ประมาณ 100 เมตร

Krok Island is a small island on Pattaya’s territory  located approximately 8 km away from the West of Pattaya shore. Krok island has several resorts, with the surrounding mostly rock surfaces, with only one travel beach on the East of the island called Koh Krok beach which is 100 meters long. 

เกาะสาก เป็นเกาะขนาดเล็ก ห่างจากเกาะล้าน ไปทางทิศเหนือประมาณ 600 เมตร รูปร่างโค้ง เป็นรูปเกือกม้าหงาย มีหาดทราย 2 หาด ทาง ทิศเหนือและใต้ของเกาะ และมีแนวปะการัง บนเกาะมีที่พักสำ�หรับนักท่องเที่ยว

Sak Island is a small island located to the North of Koh Larn at 600 meters long the shape of an upside down horse shoe. There are 2 beaches on the North and South of the island with a line of beautiful coral reefs. The island has various accommodations for travelers.

หมูเ่ กาะไผ่ ประกอบด้วย เกาะเหลือ่ ม เกาะหูชา้ ง เกาะกลึงบาดาล เกาะมารวิชัย โดยเกาะเหล่านี้ จะตั้ ง ตั ว เรี ย งกั น เป็ น หมู่ เ กาะของทะเลพั ท ยา โดยมี เ กาะไผ่ ใ หญ่ ที่ สุ ด เกาะไผ่ อ ยู่ ห่ า งจาก ชายฝั่งของเมืองพัทยาประมาณ 23 กิโลเมตร และมีระยะทางที่ห่างจากเกาะล้านประมาณ 9.5 กิโลเมตร หมูเ่ กาะไผ่ในปัจจุบนั ทางกองทัพเรือ เป็ น ผู้ ดู แ ลและพั ฒ นา และอนุ ญาตให้ บุค คล หรื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า ไปท่ อ งเที่ ย วพั ก ผ่ อ นได้ โดยจะต้องรักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

Pai Archipelago is comprised of a group of smaller islands; Lherm island, Hoo Chang island, Gleng Badarn island, and Marnwichai island, all lined up as the archipelago of Pattaya with Pai island as the largest. Pai island is situated 23 km from the shore of Pattaya, and is 9.5 km away from Koh Larn. In the present, the Royal Thai Navy manages the island allowing tourists to visit following several regulations. 

11


PA T T AYA

การเดินทางไปเกาะล้าน

TRAVELING TO KOH LARN

เดินทางไปเกาะล้านได้ดว้ ยการขึน้ เรือทีท่ า่ เทียบเรือ แหลมบาลีฮาย โดยสามารถเลือกลงได้ 2 แห่ง คือ ทีห่ าดตาแหวนและท่าเรือหน้าบ้าน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 45-60 นาที ค่าบริการ 30 บาทต่อคน (แหลมบาลีฮาย-ท่าเรือหาดตาแหวน เที่ยวไป เปิดบริการ 08:00-13:00 น.เทีย่ วกลับ 13:00-16:00 น. ส่วนแหลมบาลีฮาย-ท่าเรือหน้าหน้าบ้าน เที่ยวไป เปิดบริการ 07:00-18:00 น. เที่ยวกลับ 06:3018:00 น.) ส่วนการเดินทางภายในเกาะล้านมีทั้งรถสองแถว รถมอเตอร์ไซค์ และรถให้เช่า ราคาเริม่ ต้นที่ 30 บาท ต่อคน ส่วนการเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ตจะใช้เวลา ประมาณ 10-15 นาที

You can take a ferry at the Lham Bali Hai Pier and depart in one of two places; the Tah Wan beach or the Nha Ban harbor which takes approximately 45-60 minutes, with a fee of 30 baht per person (ferry from Lham Bali Hai-Tah Wan Pier departs from 08:00 A.M.-01:00 P.M., arrival back at 01:00 P.M.-04:00 P.M., the ferry from Lham Bali Hai-Nha Ban Pier departs from 07:00 A.M.-06:00 P.M., arrival back at 06:30 A.M.-06:00 P.M.). You can take the two-seater mini bus, motorcycle, or rent a car to travel around Koh Larn, starting at 30 baht per person. 12


PA T T AYA

มิโมซ่า พัทยา

M I M O SA PAT TAYA

แหล่งช้อปฯ กิน เที่ยวแห่งใหม่ภายใต้บรรยากาศ เมื อ งนอก ที่ ไ ด้ รั บ ฉายาว่ าเป็ น “The City of Love เมืองเเห่งความรัก”แหล่งท่องเที่ยวกลิ่นไอ สถาปัตยกรรมเมืองโบราณของฝรัง่ เศส โดดเด่นด้วย สีสันสดใส บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียว ในเมืองพัทยา โอบล้อมด้วยบรรยากาศอันแสน โรเเมนติกและกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์ ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว

Affectionately referred to as “The City of Love” by many of its happy returning guests, this new shopping, dining and leisure destination in Pattaya is unique with the style of architecture of an old French town and the use of vibrant colors in many different shades. The romance of the location is further enhanced by the mesmerizing scents from the variety of beautiful flora that abounds in full bloom.

ทีต่ งั้ ถนนสุขมุ วิท มุง่ หน้าพัทยาใต้ - หาดจอมเทียน ตรงข้ามโรงแรมแอมบาสเดอร์ เปิดทุกวัน เวลา 11.00-23.00 น. โทร : 0 3823 7318-9

Location Drive along Sukhumvit Road and pass South Pattaya and Jomtien Beach, opposite the famous Ambassador Hotel on Sukhumvit Road, Na Jomtien, Sattahip. Opening hours: Daily from 11:00 A.M. to 11:00 P.M. Tel. 0 3823 7318-9 13


CLASSES pa ge 16

ARTS page 20

DINING page 28


CAFE CULTURE page 42

EXPERIENCES page 48

ACTIVITIES page 52


PA T T AYA

CL A S S E S พร้อมหรือยังกับการล่องสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ ในฐานะ Yacht Master Are you ready to soar adventurously into the wild ocean as the Yacht Master?!

16


PA T T AYA

GULF CHARTERS

โรงเรี ย นสอนขั บ เรื อ ยอชท์ แ ห่ ง แรกของ ประเทศไทย ที่ก่อตั้งโดย คริส จาคอบาวสกี กั ป ตั น หนุ่มชาวอังกฤษผู้ห ลงรักความสวยงาม ของท้องทะเลไทย เขานำ�ประสบการณ์การท่อง ทะเลที่ ไ ปมาแล้ ว ร้ อ ยเอ็ ด เจ็ ด ย่ า นน้ำ � มาเปิ ด Gulf Charters โรงเรียนสอนการควบคุมเรือยอชท์ ซึ่งตั้งอยู่ท่ี Ocean Marina Yacht Club โรงแรม สุดหรูบนถนนสุขุมวิท 1 กิโลเมตรก่อนถึงสัตหีบ ที่ นี่ ค ริ ส และเพื่ อ นๆ ของเขาได้ แ บ่ ง หลั ก สู ต ร การเรียนการสอนแบบ ‘From Zero to Hero’ นัน่ คือ สอนตั้งแต่ไม่รู้จักเรือยอชท์เลย ไปจนถึงการขับ เรือยอชท์จนสามารถเดินทางไปยังน่านน้ำ�ต่างๆ ได้ทวั่ โลกอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ Thailand’s first school for classes on sailing a yacht, by Chris Jakubowski, a handsome British captain with great passion for Thailand’s vast ocean. He teaches from his life experiences venturing into the sea. Gulf Charters is located on the Ocean Marian Yacht Club, a luxurious hotel on Sukhumvit road km 1 before reaching Sattahip. Here Chris and his acquaintances divided the curriculum  into a “From zero to hero” method, meaning that you can take classes even if you know nothing about a yacht, and in the end you will know the techniques to venture around the globe on one.  17


PA T T AYA

ระดั บ แรกคื อ ‘Crew Course’ เป็นการเรียนรู้ พื้ น ฐานเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เรื อ ศึ ก ษาหน้ า ที่ ข อง อุปกรณ์ต่างๆ บนเรือ ตลอดจนการทำ�งานของ อุปกรณ์แต่ละชิน้ และความสัมพันธ์ของมัน เรียนรู้ การใช้เชือก ระบบเครื่องยนต์ ฯลฯ หลักสูตรนี้ เมื่ อ เรี ย นจบ ผู้ เ รี ย นจะมี ทั ก ษะมากพอจะเป็ น ลูกเรือที่สามารถช่วยเหลือกัปตันได้ ระดับต่อมาคือ ‘Watch Keeper Course’ หลักสูตรนี้ จะทำ�ให้ผู้เรียนสามารถควบคุมเรือได้เองยาม ที่กัปตันไม่อยู่ สอนให้อ่านชาร์ตได้ ดูเข็มทิศได้ นอกจากนี้ยังสอนกฎการแล่นเรือสากลที่จำ�เป็น ต้องรู้ รวมทั้งรูปทรงประเภทต่างๆ ของเรือ ความ แตกต่างของการทำ�งานของเรือแต่ละประเภท ระดับสุดท้ายคือ ‘Bareboat Captain Course’ เป็นการเรียนอย่างเข้มข้นเพื่อสอบให้ได้ประกาศ IYT Certification ซึง่ จะทำ�ให้ผเู้ รียนสามารถล่องเรือ ไปได้ทกุ น่านน�ำ้ ทัว่ โลก (แต่ยงั ไม่สามารถเป็นผูส้ อน การขับเรือได้) หลักสูตรนี้ยังรวมการสอนเรื่องการ ใช้ วิ ท ยุ สื่ อ สาร การเรี ย นรู้ เ รื่ อ งคลื่ น และการ วางแผนจัดการบริหารเรือทั้งหมด นอกจาก 3 หลั ก สู ต รนี้ แ ล้ ว Gulf Charters ยังมีหลักสูตรพิเศษสำ�หรับผู้ที่อยากเป็นกัปตัน ระดับ ‘Yacht Master’ ทีเ่ รียกว่า ‘SCTW 95’ ทีส่ อน เรื่องการเอาตัวรอดยามเกิดเหตุฉุกเฉิน การรับมือ กรณีไฟไหม้เรือ การปฐมพยาบาล ผู้ที่จะเรียน หลักสูตรนี้ต้องตรวจร่างกายและสายตาเสียก่อน

The course is divided into 3 levels, the first is the “Crew Course”, a foundation class about the basic knowledge of a yacht, its equipment and how to use them, their relationship to the boat, the engine etc. At the end of the course, participants will gain the skills of a basic captain’s assistance. The next level is the ‘Watch Keeper Course’, which teaches you how to control a yacht when the captain isn’t there on board, you’ll be able to read a chart, navigate with a compass, and the different types of international boats and their workings. The last level is the ‘Bareboat Captain Course’, a strict course resulting in a IYT Certification, which allows the participants the ability to sail perfectly around the world (but not yet able to teach others). This course also teaches you how to use the radio, knowledge about frequencies, and planning how to manage the entire ship. These 3 courses aside, Gulf Charters also offers a course for those aimed at becoming the “Yacht Master” also called the “SCTW 95” which will enable you to escape dangers at sea, fires, and first aid techniques. Those interested must undergo a health and eye sight check up.

ที่ตั้ง โรงแรม Ocean Marina Yacht Club 274/1-9 หมู่ 4 นาจอมเทียน, สัตหีบ, ชลบุรี โทร : 0 3823 7310 www.oceanmarinayachtclub.com

Location Ocean Marina Yacht Club 274/19 Moo 4 Najomtien, Sattahip, Chonburi. Tel : 0 3823 7310 www.oceanmarinayachtclub.com 18


PA T T AYA

ประเภทของเรือยอชท์ ที่นิยมมี 2 แบบ คือ

T H E T WO M O S T POPUL AR T YPES O F YAC H T S A R E:

1. Mono Hull เป็นเรือที่มีท้องเรือด้านล่าง เป็นรูปตัววี สามารถแล่นเรือได้ในทะเลที่ คลืน่ มากกว่าปกติ เป็นเรือทีไ่ ด้รบั ความนิยม 2. Catamaran เป็นเรือที่มีท้องเรือ 2 ท้อง (ถ้า 3 ท้องจะเรียกว่า Trimaran) เหมาะกับ ทะเลทีม่ คี ลืน่ ไม่สงู นัก สามารถบรรทุกน�ำ้ หนัก ได้มากกว่า Mono Hull เนื่องจากท้องเรือ กินน้ำ�ตื้นมากกว่า แต่มีราคาสูง

1. The Mono Hull: The boat’s bottom has a V-shape, able to sail in high waves. 2. The Catamaran: Has 2 bottoms (if 3 bottoms, it is called the Tr i m a r a n), s u it a b le for low waves but can carry more load than the Mono Hull due to the lower blige water compartment, is more expensive.  19


PA T T AYA

SANSIRI SUPPORTS TOP OF THE GULF R EG AT TA 2013

การแข่งขันเรือใบ ท็อป ออฟ เดอะ กัลฟ์ รีกัตต้า 2013 มีนกั แข่งเรือใบกว่า 600 คนจาก 30 ประเทศ ทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัย แสนสิริได้เล็งเห็นถึงการ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมนี้ อีกทั้งยังมุ่งมั่นสานต่อการส่ง เสริมให้เยาวชนไทยผู้มีทักษะด้านกีฬาเรือใบได้ รับโอกาสในการแสดงความสามารถของตนต่อ ไปในภายภาคหน้า อันสอดคล้องกับแนวคิดของ แสนสิริที่ว่า การปูทางส�ำหรับเด็กและเยาวชน ไปสู่อนาคตที่ดีนั้น เปรียบได้กับการสร้างบ้าน ที่มั่นคง พัทยาและการแข่งขันเรือใบที่แสนสิริ ให้การสนับสนุน จึงเสมือนพืน้ ทีห่ นึง่ ในการส่งเสริม ศั ก ยภาพอั น แข็ ง แรงและมั่ น คงของเด็ ก และ เยาวชนในพื้นที่นี้

ทะเลพัทยาขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งแล่นเรือใบอัน ขึน้ ชือ่ ของไทย ด้วยมีสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ หมาะสม ต่อกีฬาทางน�้ำชนิดนี้ จึงมีการจัดแข่งขันเรือใบ ทั้งระดับภายในประเทศ และระดับนานาชาติ อยู่เสมอ หนึ่งในนั้นคือ “การแข่งขันเรือใบ ท็อป ออฟ เดอะ กัลฟ์ รีกัตต้า 2556” (Top of the Gulf Regatta 2013) ส�ำหรับเด็กและเยาวชนรุ่น อ็อฟติมิสต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย บนน่านน�้ำ จอมเทียนและพัทยา โดยแสนสิรเิ ป็นผูส้ นับสนุน หลักในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 38 และนับเป็นการแข่งขันเรือใบที่เก่าแก่ที่สุดเป็น อันดับที่ 2 ของประเทศ 20


PA T T AYA

The world-famous seaside city of Pattaya is undoubtedly one of Thailand’s finest spots for sailing, and its geographical and climate suitability has earned Pattaya the eligibility to hold many prestigious international sailing competitions. And one of them is the Top of the Gulf Regatta 2013 in the category of Youth and Youth Optimist, Thailand Championship, which will take place on the tides of Jomtien Beach in Pattaya. The competition, which is in its 38th year, is sponsored by Sansiri and is regarded the 2 nd longest-running sailing competition ever staged in Thailand. The Top of the Gulf Regatta 2013 was competed in by over 600 sporting sailors from 30 countries around the world. Through its sponsorship of the competition, Sansiri has witnessed tangible developments of Thai youngsters participating in this world-class competition and the company is determined to help them continue to demonstrate and develop their potential even further. This is because Sansiri believes that helping to develop Thai youngsters is like helping to shape the future of Thailand.

Caption: (กลาง) นางโอบอุ้ม จูตระกูล Social Director บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และ ด.ช.พงศพัศ พุ่มแย้ม ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ รุ่นอ็อฟติมิสต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�ำปี 2556

Mrs. Ob -oom Chutrakul (centre), Social Director, Sansiri Plc., and, Pongsapat Phoomyaem, winner of the Optimist category, Thailand Championship 2013.

Caption : (จากซ้าย) นายปฏิญญากร บุราณรมย์ กัปตันทีมเรือใบแสนสิริ พร้อมนักแล่นเรือใบรุ่นเยาว์ และนางโอบอุ้ม จูตระกูล Social Director บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

From left, Mr. Patinyakorn Buranrom, the Sansiri Team Captain, together with his young sailors, and, Mrs. Ob-oom Chutrakul (centre), Social Director, Sansiri Plc. 21


PA T T AYA

A RTS เมื่องานศิลปะท้าทายการตอบสนองจากผู้ชม When art challenges your response.

22


PA T T AYA

A R T I N PA R A D I S E

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภ าพจิ ต รกรรมสามมิ ติ แ ห่ ง เดี ย วใน ประเทศไทยที่ผู้ชมสามารถสัมผัสงานศิลปะได้ อย่างใกล้ชดิ พร้อมกับถ่ายภาพกับภาพเขียนแต่ละ ภาพได้ในรูปแบบของตนเอง พิพิธภัณฑ์สามมิติ แห่งนีเ้ กิดจากความคิดของ ชิน แจ ยอล ชาวเกาหลี ทีต่ อ้ งการให้ผชู้ มกลายเป็นส่วนหนึง่ ของงานศิลปะ เพือ่ ลบความคิดเดิมๆ ทีว่ า่ งานศิลปะเป็นเรือ่ งยาก ทีจ่ ะท�ำให้ผชู้ มทัว่ ไปเข้าใจและขาดการปฏิสมั พันธ์ จนกลายเป็นห่างไกลศิลปะไปเสีย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีพ้ืนที่กว่า 5,800 ตารางเมตร ภายในแบ่งเป็นห้องแสดงงาน 10 ห้องภาพ ทีว่ าดขึน้ ทั้งหมด ได้แก่ ห้องลวงตา ห้องใต้สมุทร ห้องแห่ง สัตว์ปา่ ห้องภาพวาดศิลปินระดับโลก ห้องอารยธรรม ห้องศิลปะแนวเหนือจริง ห้องไดโนเสาร์ ห้องน�ำ้ ตก ห้องวิวทิวทัศน์ และห้องนิทรรศการศิลปะ

The one and only museum of 3D paintings in Thailand that allows you to interaction with every masterpiece, opened for you to pose for a photo. The museum was created by Shin Jae Yeoul, a Korean man who hoped to erase the idea that art was hard to understand and interact with until people became more distant to the subject. The museum covers more than 5,800 square km, divided into 10 exhibition zones consisting of; the illusion room, underwater room, wildlife room, world-class masterpieces room, civilization room, supernatural room, dinosaur room, waterfall room, scenery room, and the exhibition hall. Location 78/34 Moo 9, North Pattaya Route 2 Road, Nong Prue, Banglamung, Chonburi. Opening hours: Daily from 09:00 A.M. to 09:00 P.M. Tel : 0 3842 4500

ที่ตั้ง 78/34 หมู่ 9 ถนนพัทยาเหนือ สาย 2, หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี เปิดทุกวันเวลา 09:00-21:00 น. โทร : 0 3842 4500

23


PA T T AYA

พิพิธภัณฑ์เชื่อหรือไม่ ริปลี่ย์

RIPLEY’S BELIEVE IT O R N OT M U S EU M

นำ�เสนอสิง่ ของแปลกประหลาดหรือน่าสนใจจาก ทั่วทุกมุมโลกมาไว้ที่เดียวกัน ซึ่งมีมากกว่า 350 อย่างเลยทีเดียว อย่างเช่น เรือไททานิคที่ทำ�จาก ไม้ขีดไฟ หุ่นจำ�ลองของมนุษย์ที่มีสี่ตา เป็นต้น Ripley’s 4D Moving Theater หนัง 4 มิติ ที่มี เสียงรอบด้านและทีน่ งั่ สามารถขยับได้ 8 ทิศทาง ผู้เข้าชมจะรู้สึกเหมือนผจญภัยอยู่ในสถานที่จริง ไม่ว่าจะฝนตก พายุมา ฯลฯ Ripley’s Infinity Maze มิติพิศวง สนุกตื่นเต้นไป กับแสง สี เสียง และภาพลวงตาในอวกาศ Ripley’s Haunted Adventure ตื่นเต้น ผจญภัย กับปีศาจ ผี และเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ในบ้านผีสิง แบบเฉพาะตัวของพิพิธภัณฑ์ริปลี่ย์ Louis Tussaud’s Waxworks ถ่ายรูปกับหุน่ ขีผ้ งึ้ คนดัง จากทัว่ โลกเช่น โอบาม่า เจ้าหญิงไดอาน่า แบ็ทแมน และเดวิดกับวิคทอเรียร์ เบ็คแฮม

Marvel at a most astonishing exhibition of over 350 of the strangest, rarest and most fascinating items from around the world! These include a model of the Titanic made from matches, and, a figurine of a foureyed human! R ipley’s 4D Moving Theater: Immerse yourself in this thrilling 4Dexperience, with seats that move you in eight directions. You will even feel the pouring rain and thunderous storms, and be totally involved in great exciting adventures! Ripley’s Infinity Maze: Indulge in the mysterious world of illusion with lights, colors and sound. Ripley’s Haunted Adventure: Brave the devils and the ghosts, complete with full special effects, in this Ripley’s signature style of a haunted house. Louis Tussaud’s waxworks: Have your photograph taken with the wax figures of some of the world’s most famous people. Surprise your friends with photos of you and Obama, or Princess Diana, Batman or David and Victoria Beckham.

ที่ตั้ง ชั้น 3 รอยัล การ์เด้น พลาซ่า ถนนเรียบ ชายหาด บางละมุง เปิดทุกวัน เวลา 11.0023.00 น. โทร : 0 3871 0294-8

Location 3rd Floor, Royal Garden Plaza , Liabhad Road, Nongprue, Bang Lamung. Opening hours: Daily from 11:00 A.M.11:00 P.M. Tel: 0 387 10 294-8 24


PA T T AYA

พิพิธภัณฑ์ขวด เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม จัดแสดงงาน ศิลปะแบบจำ�ลองสถานทีส่ �ำ คัญและสถาปัตยกรรม ที่มีชื่อเสียงของโลก ไว้ภายในขวดแก้วใสหลาก หลายรูปทรงด้วยกัน ซึ่งแต่ละงานบ่ งบอกถึ ง เรือ่ งราวความเป็นมาในอดีต ประเพณี วัฒนธรรม อันทรงคุณค่าของแต่ละชุมชน หรือท้องถิ่นนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี

ที่ตั้ง ถนนสขุมวิท ฝั่งขาออกพัทยา-ชลบุรี เยื้อง กับเมืองจ�ำลอง เปิดทุกวัน เวลา 08:30–17:30 น. โทร : 0 3842 2957

B OT T L E A R T M U S E U M PAT TAYA Bottle Art Museum Pattaya is the only museum in the world that presents miniature models of the world’s most celebrated places and architectural splendors all created from glass bottles of various shapes and sizes. Bottle Art pieces of work embody the time-treasured history, tradition and culture of all the places and sites they represent. LocationSlightly opposite Mini Siam on the outbound side of Sukhumvit Road between Pattaya and Chon Buri. Opening hours: Daily from 08:30 A.M.-05:30 P.M. Tel : 0 3842 2957 25


PA T T AYA

T H E SA N CT UA RY O F T RU T H The Sanctuary of Truth is a gigantic, magnificent castle-like construction erected on a scenic land plot of more than 80 rais in area. The building was constructed according to ancient ingenious Thai creativity and every square inch of the building is adorned with wooden carved sculpture. The purposes of decoration with wooden carving are to use art and culture as the reflection of an Ancient Vision of Earth, Ancient Knowledge, and Eastern Philosophy. Credited with the Outstanding Tourist Destination Award in 2008, the Sanctuary of Truth also features a range of great activities including Thai arts and cultural performances, relaxing speedboat rides and horse carriage rides around the castle. Moreover, ATV vehicles are for rent or you can enjoy the BB gun shooting range, as well as, horse and elephant rides. An abundance of fascinating activities will keep visitors fully entertained.

ปราสาทสัจธรรม ศิลปสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยไม้ที่ยิ่งใหญ่แห่ง ศตวรรษ บนเนื้อที่กว่า 80 ไร่ สะท้อนและสื่อให้ เห็นถึงความส�ำคัญของศาสนาและปรัชญาซึ่ง เป็นสิ่งค�้ำจุนโลก ด้วยความปราณีตในศิลปะ การแกะสลักไม้ให้เกิดความวิจิตรงดงามที่แฝง ความหมายคติธรรม ปราสาทสัจธรรมจึงได้รับ รางวั ล ประเภทรายการแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วดี เ ด่ น จากรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประจ�ำปี 2551 นอกจากสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้ว ยัง มีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ ที่ไม่น่าพลาดคือ การ แสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย นั่งเรือสปิดโบ๊ตชม ปราสาท นั่งรถม้า รถ ATV BB gun ขี่ม้า นั่งช้าง

Location Ratchawej Cape, Nakluea Road, Nakluea Sub - district, Bang Lamung District. Opening hours: Daily from 08:00 A.M.-05:00 P.M. Tel : 0 3836 7229-30 , 0 3836 7815

ที่ตั้งแหลมราชเวช ถนนนาเกลือ อ�ำเภอ บางละมุง เปิดทุกวัน เวลา 08:00–17:00 น. โทร : 0 3836 7229-30, 0 3836 7 815 26


PA T T AYA

MINI SIAM A popular Pattaya attraction, Mini Siam offers a vast collection of miniature models of key aspects of Thai and European history and culture, cities, buildings and events. They are all here, but in miniature! Thailand’s attractions include the Temple of Emerald Buddha, the Victory Monument, the River Kwai Bridge, the Rama 9 Bridge and Pimai Stone Castle, while European sites include worldrenowned attractions such as the Eiffel Tower and the Statue of Liberty. Also included are many spectacular sites of the United States such as the Grand Canyon! Mini Siam is set in lush greenery making it a cool, relaxing and educational place to visit. Expect to spend at least half a day strolling around this major attraction that you don’t want to miss!

เมืองจ�ำลอง ได้ จ�ำลองสถาปั ต ยกรรมที่ มี ชื่ อ เสี ย งของไทย อย่ า ง วั ด พระศรี รั ต นศาสดาราม อนุ ส าวรี ย ์ ประชาธิปไตย สะพานข้ามแม่น�้ำแคว สะพาน พระราม 9 ปราสาทหินพิมาย ฯลฯ และยังได้ จ�ำลองสถาปั ต ยกรรมที่ ส วยงามของประเทศ ต่างๆ ทั่วภาคพื้นทวีปยุโรปและอเมริกา เช่นหอ ไอเฟล เทพีสันติ ภาพ แกรนแคนยอน ฯลฯ โดย ยังคงรักษารายละเอียดไว้ได้เหมือนสถานที่จริง

Location On Sukhumvit Road near the 143 rd kilometre marker, about 500 meters from Nakluea Market intersection. Opening hours: Daily 07:00 A.M.-09:00 P.M. Tel : 0 3872 7333, 0 3872 7666

ที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ 143 เลยสี่แยก ตลาดนาเกลือ ประมาณ 500 เมตร เปิดทุกวัน เวลา 07.00-21.00 น. โทร : 0 3872 7333, 0 3872 7666 27


PA T T AYA

DIN ING ซีฟู้ดสดใหม่ มื้อริมทางเจ้าเก่าแก่ และร้านอาหารสุดหรู พัทยามีให้คุณทุกรูปแบบ Fresh seafood, legendary street dining, and some of the best luxury cuisines, all there in Pattaya.

28


PA T T AYA

‹‹

มุมอร่อย

ร้านอาหารซีฟู้ดที่คนพัทยารู้จักกันดี ด้วยรสชาติ อาหารทะเลที่สดใหม่ และบรรยากาศติดทะเล ที่มีให้เลือกทั้งอินดอร์และเอาต์ดอร์รับลมทะเล จึงทำ�ให้ร้านมุมอร่อยคนแน่นทุกคืน เมนูแนะนำ� ทีไ่ ปแล้วต้องกิน คือ ผัดเรือโป๊ะแตก ทีร่ วมกุง้ หอย ปู ปลา ปลาหมึก ผัดด้วยเครื่องแกงสูตรพิเศษ โรยหน้าด้วยกากหมูทอดกรอบชิน้ ใหญ่หากินทีไ่ หน ไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีหอยเชลล์อบเนย น้ำ�พริก ไข่ปู และกั้งแก้วทอดกระเทียม เป็นเมนูแนะนำ�

ที่ตั้ง ซอยนาเกลือ 4 ด้านหลังสถานีต�ำรวจ บางละมุง ถนนนาเกลือ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี เปิดทุกวัน เวลา 11:00-23:00 น โทร : 0 3822 3252

M O O M A RO I Everyone in Pattaya knows this restaurant for its fresh seafood in the tranquil atmosphere right beside the beach. There’s a choice of indoor or outdoor dining in the sea breezes, which is why Moom Aroi is crowded everynight. Their signature dish is the Pok Tak that has a mixture of shrimp, oyster, crabs, fishes, and squid fried with a special curry paste and then sprinkled with large pieces of crackling that you can’t find anywhere else. There is also the choice of buttered scallop, roe chili paste, and fried mantis in garlic. Location Soi 4 Naklua, Road Naklua, Banglamung police station behind, Nong Prue, Banglamung, Chonburi. Opening hours: Daily from 11:00 A.M. to 11.00 P.M. Tel : 0 3841 4802 29


PA T T AYA

PL AH THONG A legendary restaurant opened for over 3 decades. The restaurant is a favorite for those who grew up in Pattaya because of the skilled works of professional chefs and fresh ingredients thatif tastes old-feel free to change your dish. The venue has many branches, but the Na Gleua branch is most recommended as it is the original. The signature dish is the Pad China that fries together crab meat, roe, Chinese mushroom, ear mushroom, and large bean sprouts in a special sauce. There is also the choice of Pla Gao steamed in lime, seabass steamed in soy sauce, and spicy curry of minced shrimp.

ปลาทอง ร้านอาหารเก่าแก่เปิดให้บริการมากว่า 3 ทศวรรษ เป็นร้านที่คนพัทยาแท้ๆ เลือกที่จะไปกิน เพราะ ติดใจในรสชาติระดับเชฟภัตตาคารและเน้นของสด ใหม่ ชนิดทีว่ า่ ถ้าลองทานแล้วไม่สดจริงก็ขอเปลีย่ น ใหม่ได้เลย ร้านมีหลายสาขา แต่ถา้ จะให้ดตี อ้ งมา ทีส่ าขานาเกลือซึง่ เป็นต้นตำ�รับเท่านัน้ เมนูแนะนำ� ที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้าน คือ ผัดไชน่า ที่นำ� เนื้ อ ปู ไข่ ปู เห็ ด หอม เห็ ด หู ห นู และถั่ ว งอก ต้นอวบๆ มาผัดด้วยไฟแรงคลุกซอสสูตรลับเฉพาะ นอกจากนีย้ งั มีปลาเก๋านึง่ มะนาว ปลากะพงนึง่ ซีอว๊ิ และแกงป่ากุ้งสับ เป็นเมนูยอดนิยม

Location Moo 5 Pattaya - Naklua, Banglamung, Pattaya, Chonburi. Opening hours: Daily from 10:00 A.M. to 10.00 P.M. Tel : 0 3822 5293

ที่ตั้ง หมู่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ บางละมุง พัทยา ชลบุรี เปิดทุกวัน เวลา 10:00-22:00 น. โทร : 0 3822 5293 30


PA T T AYA

เดอะ กลาสเฮ้าส์ ร้านอาหารสุดหรูริมหาดที่ปกคลุมไปด้วยป่าสน ให้บรรยากาศราวกับอยูใ่ นหนังโรแมนติกสักเรือ่ ง (อันทีจ่ ริงร้านนีก้ เ็ คยเป็นสถานทีถ่ า่ ยหนังรักโรแมนติก มาแล้ว) โดดเด่นด้วยการใช้กระจกใสสะดุดตา เป็นส่วนประกอบหลักกับเรือนไม้สีขาวริมทะเล ด้านอาหารก็รสชาติเยี่ยมไม่แพ้กัน มีเมนูอร่อย มากมายไม่ว่าจะเป็น แซลมอนแช่น้ำ�ปลา ลาบ ปลาแซลมอน กุ้งกลาสเฮ้าส์ กรรเชียงปูนึ่ง ฯลฯ

ที่ตั้ง 5/22 หมู่ 2 ซอยนาจอมเทียน 10 ถนน สุขุมวิท นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี เปิดทุกวัน เวลา 11:00-24:00 น. โทร : 0 3825 5922 www.glasshouse-pattaya.com

THE GL ASS HOUSE A luxurious restaurant right by the beach decorated with beautiful refreshing plantations and flora as if you were in a romantic comedy movie (and believe it or not romantic movies have been filmed here). The interesting feature are the reflecting glass walls to complement a white wooden structure on the shoreline. And the food is just as delicious, whether it’s the salmon soaked in fish sauce, spicy minced salmon, glass-house shrimp, steamed crab sausage etc. Location 5/22 Moo 2 Soi Na Jomtien 10, Sukhumvit Road, Na Jomtien, Sattahip, Chonburi. Opening hours: Daily from 11:00 A.M. to 00:00 A.M. Tel : 0 3825 5922 www.glasshouse-pattaya.com 31


PA T T AYA

ริมผา ลาภิน

อีกหนึ่งร้านดังที่ว่ากันว่าวิวทะเลสวยที่สุด ทำ�ให้ ริมผา ลาภิน คนคับคั่งในทุกวัน ไม่โทรจองโต๊ะ ล่วงหน้าโอกาสอดกินมีสูง นอกจากบรรยากาศ ดีแล้ว อาหารก็เลิศรสไม่แพ้กนั ไม่วา่ จะเป็นกัง้ ผัด ไข่เค็ม ยำ�เรือล่ม ปลากะพงยำ�สมุนไพร ที่ตั้ง 152/2 ซอยนาจอมเทียน 36 ถนนสุขุมวิท นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 16:00-24:00 น. เสาร์-อาทิตย์14:00-24:00 น. โทร: 0 3823 5515 www.rimpa-lapin.com

ป้ามลส้มต�ำรสเด็ด

RIMPHA LAPIN Another restaurant with yet more stunning views and this is exactly why the restaurant is packed every single day, so be sure to make reservations. The food is also delicious, whether it’s the mantis fried in salty eggs, ruer lom spicy salad or seabass herbal salad.

ร้านส้มตำ�แซบข้างทางที่คนแน่นเต็มร้าน เมนู แนะนำ�ทีม่ าถึงแล้วไม่สงั่ ไม่ได้กค็ อื ส้มตำ�ปูมา้ ที่ ขนปูมา้ สดก้ามใหญ่ยกมาเต็มจาน นอกจากนีย้ งั มี ไก่ทอดใบเตยที่หนังกรอบ เนื้อสุกกำ�ลังดี และ หอมกลิน่ ใบเตยขณะเคีย้ ว แล้วต้องไม่ลมื ต้มแซบ หมูอ่อน อีกหนึ่งเมนูเด็ดของร้าน

ที่ตั้ง 20/1 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท นาจอมเทียน, สัตหีบ ชลบุรี เปิดทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. (หยุดทุกวันจันทร์) โทร : 0 3825 5029

Location 152/2 Soi Na Jomtien 36 Sukhumvit Road, Na Jomtien Na Jomtien, Sattahip, Chonburi. Opening hours: Monday through Friday from 04:00 P.M. to 12.00 A.M., Saturday through Sunday 02:00 P.M. to 00.00 A.M. Tel : 0 3823 5515 www.rimpa-lapin.com

SOMTUM PA MON A delicious side street somtum venue so popular. The recommended menu is of course the horse crab somtum that is loaded with the crab’s meat. There’e also the famous fried chicken in pandan leaves, crispy and aromatic. Don’t forget to also try the spicy pork soup, another signature dish. Location 20/1 Moo 2 Sukhumvit Road, Na Jomtien, Sattahip, Chonburi. Opening hours: Daily from 08:30 A.M. to 04:30 P.M. Tel : 0 3825 5029 32


PA T T AYA

BAN UMPUR LIGHTHOUSE This is one of the most hip and trendy restaurants on Ban Umpur beach, decorated in a blue -white t heme with the lighthouse as a noticeable landmark. From the top you can get a clear view of the whole of the Ban Umpur beach, and at night there are continuous relaxing music. Their signature dish is the mollusk baked in spinach and cheese, spicy salmon, spicy galangal shrimp soup, fried fish in sauce, and various delightful cocktails. But make sure to reserve a table because the restaurant does get packed after 7pm.

ประภาคารบ้านอ�ำเภอ

Location 132/3 Soi Na Jomtien 32 Sukhumvit Road, Na Jomtien, Sattahip, Chonburi. Opening hours: Daily from 11:00 A.M. to 12.00 A.M. Tel : 0 3823 8009-10

ร้านอาหารสุดเก๋ยอดนิยมประจำ�หาดบ้านอำ�เภอ ตกแต่ ง ร้ า นด้ ว ยสไตล์ ก ะลาสี โ ทนสี ข าว-ฟ้ า โดดเด่นด้วยประภาคารที่พุ่งขึ้นไปในร้าน มอง เห็นวิวทะเลบ้านอำ�เภอชัดเจน แถมค่ำ�ๆ ยังมี ดนตรีบรรเลงสดให้ฟังเพลินๆ อีกด้วย เมนูอร่อย ร้านนีม้ มี ากมาย ไม่วา่ จะเป็น หอยเชลล์อบชีสผัก โขม ปลาแซลมอนจี๊ดจ๊าด ต้มข่ากุ้ง ปลากะพง ทอดน้ำ�ปลา และค็อกเทลบลูประภาคาร แต่ย้ำ� ว่าช่วงทุ่มครึ่งเป็นต้นไปคนจะเยอะมาก ทางที่ดี ควรโทรจองล่วงหน้า

ที่ตั้ง 132/3 ซอยนาจอมเทียน 32 ถนนสุขุมวิท นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี เปิดทุกวัน เวลา 11:00-24:00 น. โทร : 0 3823 8009-10 33


PA T T AYA

CAFÉ DE BEACH

ร้านชิลล์เอาต์ริมทะเลจอมเทียนขวัญใจนักเที่ยว ที่ต้องการบรรยากาศแบบสบายๆ ไม่คับคั่งไป ด้วยเสียงเพลงหนวกหู Café De Beach มีอาหาร สูตรต่างๆ ตลอดจนเครื่องดื่มค็อกเทลมากมาย ให้ได้ลิ้มลอง เป็นต้นว่า Café De Beach ที่เป็น น้ำ�สตรอเบอร์รี่ปั่นผสมลิเคอร์ 5 ชนิด ดื่มแล้ว สดชื่น ดึกๆ มีวงดนตรีบรรเลงให้เพลิดเพลินอีก ด้วย

เจ๊จุก ซีฟู้ด

ทีต่ งั้ 250/1 ถนนเลียบหาดจอมเทียน หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี เปิดทุกวัน เวลา 16:00-02:00 น. โทร : 0 3870 6511

เจ๊จกุ ได้รบั การแนะนำ�จากปากต่อปาก เพราะว่า ความสดไม่ เ ป็ น สองรองใคร ที่ สำ � คั ญ เจ๊ จุ ก เจ้าของร้านยังเคยทำ�การประมงมาก่อน ดังนั้น รับประกันคุณภาพของอาหารทะเลได้เลย เมนู แนะนำ�คือกรรเชียงปูนึ่งและปลาเก๋าราดซอส มะขาม

The ultimate chill-out cafe for travelers who love the relaxed atmosphere of slow soothing music. Café De Beach has a variety of coffee choices as well as cocktails, such as the strawberry 5 liquor shake that is truly rejuvenating and complements the wonderful live band.

ทีต่ งั้ 221/1-4 เยือ้ งศาลาว่าการเมืองพัทยา ถนน พั ท ยาเหนื อ นาจอมเที ย น บางละมุ ง ชลบุรี เปิดทุกวัน เวลา 11:00-22:00 น. โทร : 0 3822 3813

Location 250/1 Beach Road Jomtien, Nong Prue, Bang-lamung, Chonburi. Opening hours: Daily from 04:00 P.M. to 02.00 A.M. Tel : 0 3870 6511

JAE JOOK Jae Jook has been recommended because of its freshness of ingredients. More importantly, the restaurant owner use to engage in the fishing industry so you will never have to worry about the quality of the seafood here. Their signature menu is the steamed crab skiff and the fish in tamarind sauce. Location 221/1-4 Adjacent Pattaya City Hall, North Pattaya Road, Na Jomtien, Banglamung, Cholburi. Opening hours: Daily from 11:00 P.M. to 10.00 P.M. Tel: 0 3822 3813

34


PA T T AYA

วันดี เฮ้าส์

ร้านอาหารที่เ น้น เมนูอิตาเลียน-ไทยเป็ น หลั ก บรรยากาศอบอุ่ น เป็ น กั น เอง เมนู แ นะนำ � คื อ พาสต้ า ซอสหมึ ก และผั ก โขมอบชี ส คุ ณ วั น ดี เจ้าของร้านเคยทำ�งานเป็น เชฟระดั บโรงแรม จึงรับรองได้ว่าเรื่องรสชาติของอาหารนั้นอร่อย ทุกจาน

ที่ตั้ง 285/150 ซอย 16 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี เปิดทุกวัน เวลา 14:00-23:00 น. โทร : 0 3836 7813

โคขุน คุณทอง โพนยางค�ำ พัทยา

WUN DEE HOUSE An Italian - Thai restaurant that is small in size yet great in the warmth offered to customers. Their signature dish is the squid ink pasta and baked cheese spinach. Khun Wundee, the owner, was a former 5 star hotel chef so the taste of every dish is guaranteed to be excellent.

จุดเด่นของร้านคือเนือ้ ทีท่ งั้ นุม่ และอร่อยกว่าร้าน ทัว่ ไป ทีส่ �ำ คัญราคาทีไ่ ม่แพงอีกด้วย ทำ�ให้เป็นที่ นิยมทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ แม้โคขุนคุณทอง โพนยางคำ�จะมีหลายสาขา แต่ในจังหวัดชลบุรี นั้นปัจจุบันมีอยู่แค่สาขาพัทยาเท่านั้น

Location 285/150 soi 16 Naklua, Banglamung, Cholburi. Opening hours: Daily from 02:00 P.M. to 11:00 P.M. Tel : 0 3870 6511

ที่ตั้ง 212/18 หมู่ 5 ถนนพัทยาเหนือ, ชลบุรี เปิดทุกวัน เวลา 17:00-02:00 น. โทร : 0 3842 0571-4

KO KHUN KHUN This restaurant is famous for their soft and delicious meat dishes that are served at a reasonable price, a favorite for both Thais and foreigners. There are many branches for you to enjoy, but there’s only one branch here in Cholburi province. Location 212/18 Moo 5, North Pattaya Road. Opening hours: Daily from 05:00 P.M. to 02:00 A.M. Tel : 0 3842 0571-4

35


PA T T AYA

J UA L E E This restaurant is one of the oldest in Pattaya, there’s no one in the city who doesn’t know of Jua Lee. Their signature dish is the shrimp ball, roast chicken, roast pork in garlic, crispy fried squid, spicy fish dumpling balls, and spicy shrimp soup, all under a reasonable price. The place gets filled up pretty fast till closing time especially now that the restaurant has been renovated and looks stunning. Location 159/113 Moo 5 North Pattaya, Naklua, Banglamung, Cholburi. Opening hours: Daily from 09:30 A.M. to 09:00 P.M. Tel : 0 3842 3748

จั๊วหลี ร้านอาหารเก่าแก่ประจำ�เมืองพัทยาที่คนพัทยา รูจ้ กั ดี และแขกไปใครมาเป็นต้องพามาแวะทาน อาหาร เมนูแนะนำ�คือ แฮ่กึ๊น ไก่อบ ขาหมูอบ กระเทียม ปลาหมึกทอดกรอบ ลูกชิ้นเกี๊ยวปลา ยำ�ทรงเครือ่ ง ฮ่อยจ๊อ และแกงป่ากุง้ ราคาไม่แพง มาก คนกินแน่นร้านตั้งแต่บ่ายๆ ไปจนค่ำ�คืน เจ้าของร้านรุ่นสองบอกว่าเพิ่งปรับปรุงร้านใหม่ สวยงามน่านั่งกว่าเดิม ที่ตั้ง 159/113 หมู่ 5 พัทยาเหนือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี เปิดทุกวัน เวลา 09:30-21:00 น. โทร : 0 3842 3748

36


PA T T AYA

S O M SA K R E S TAU R A N T This is another popular restaurant that has been opened for over 10 years and most importantly people come here for the signature fried ice-cream that is considered as the first ever in Asia. Other very tempting menu includes the fired chicken, crab egg chili paste, and curry fried oyster. Location 436/10 Moo 9 soi 1, North Pattaya, Mueng Pattaya, Cholburi. Opening hours: Daily from 11:00 A.M. to 00:00 A.M. Tel : 0 3842 3284

ร้านอาหารสมศักดิ์ อีกหนึ่งร้านอาหารยอดนิยม เปิดบริการมากว่า สิ บ ปี ที่ สำ � คั ญ ยั ง มี เ มนู เ ด็ ด คื อ ไอศกรี ม ทอดที่ เจ้าของร้านประกาศว่าเป็นไอศกรีมทอดเจ้าแรก ในเอเชียด้วย แต่นอกจากเมนูยอดฮิตแล้วยังมี อาหารขึ้นชื่อให้ลิ้มลอง เป็นต้นว่า ไก่สวรรค์ลุย ไฟ น้ำ�พริกไข่ปู หรือจะลองแกงคั่วหอยสิ้ว

ที่ตั้ง 436/10 หมู่ 9 ซอย 1 พัทยาเหนือ เมืองพัทยา ชลบุรี เปิดทุกวัน เวลา 11:00-00:00 น. โทร : 0 3842 3284 37


PA T T AYA

G CA FE / H AVA N A BA R&T E R R A Z ZO

ร้านอาหารสุดหรูบนชั้น 4 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ที่ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นสีสันสวยงามสบายตา มี ให้เลือกทัง้ ทีน่ ง่ั แบบห้องปรับอากาศ และทีน่ ง่ั โอเพน แอร์ด้านนอกรับลมริมสระว่ายน้ำ� อาหารมีให้ บริการทั้งอาหารยุโรป อาหารนานาชาติ และ อาหารไทย ทีส่ �ำ คัญคือยังให้บริการบุฟเฟ่ตม์ อ้ื เย็น ทีก่ นิ ได้ไม่อนั้ ในราคาย่อมเยา ถ้ามาเป็นหมูค่ ณะ ราคาก็จะยิง่ ถูกลงไปอีก นอกจากนีย้ งั มีโปรแกรม รับประทานฟรี สำ�หรับเด็กที่อายุต่ำ�กว่า 12 ปี ด้วย นอกจาก G Cafe แล้วยังมี Havana Bar บาร์สไตล์เรโทรคิวบันที่มีพิซซ่าโฮมเมดเป็นเมนู ชูโรง ตามด้วยค็อกเทลจาก Terrazzo ไว้ดับ กระหายอีกด้วย

On the fourth floor of the Holiday Inn hotel you’ll find one of the most luxurious restaurants in Pattaya with colorful modern decor. There are various seats to choose from, whether it be in the air-conditioning room or in the open air at the poolside. The menu ranges from European, International, and Thai, plus a dinner buffet is available at a very reasonable price. If you come as a tour group the price is even cheaper and there’s also a special menu for children under 12 years old. Don’t miss the Havana Bar, a retro style homemade pizza venue offering excellent cocktail from Terrazzo.

ที่ตั้ง 463/68 ถนนพัทยาสาย 1 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี เปิดทุกวัน เวลา 06:30-20:00 น. โทร : 0 3872 5555

Location 463/ 68 Pattaya Route 1, Nong Prue, Banglamung, Cholburi. Opening hours : Daily from 06:30 A.M. to 08:00 P.M. Tel : 0 3872 5555 38


PA T T AYA

MANTR A R E S TAU R A N T & BA R

ห้องอาหารในโรงแรมอมารี ออร์คดิ รีสอร์ต แอนด์ ทาวเวอร์ ทีส่ วยงามด้วยบรรยากาศบูตกิ มีความ มันเงาของหินแกรนิตสีด�ำ และสีแดงสดใส เสน่ห์ โดยรวมของมันตราทีจ่ ะสะกดคุณนัน้ เป็นรสชาติ ของอาหารญี่ปุ่น จีน ไทย อินเดีย อาหารทะเล ร้านอาหารเมดิเตอร์เรเนียนหรืออาหารตะวันตก ทัง้ หมด 7 ห้องครัว นำ�มาโชว์ให้คณ ุ ได้เลือกหลาก หลาย และสามารถเลือกทีน่ งั่ ได้ทกุ มุมมองทีแ่ ตก ต่างกันไม่ว่าจะเป็น Hedonist Harlem Sultan Opera เมนู แ นะนำ � คื อ เป็ ด ปั ก กิ่ ง และกุ้ ง พั น ตะไคร้

This is another elegant restaurant located in Amari Orchid Resort and Tower, beautifully boutique in decor with black shiny granite floors to complement the bright red tones. The big charmer here is the delicious Japanese, Thai, Indian, Mediterranean, Western and seafood cuisines. There are a total of 7 kitchens that are on display to show you how the chefs work, and you can choose to sit near which ever one you prefer; the Hedonist Harlem Sultan Opera’s signature menu is the Pekking Duck and the shrimp wrapped in lemon grass.

ที่ตั้ง 240 หมู่5 โรงแรม อมารี ออร์คิด รีสอร์ต แอนด์ ทาวเวอร์ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี เปิดทุกวัน เวลา 18:00-24:00 น. โทร : 0 384 18418

Location 240 Moo 5, Amari Orchid Resort and Tower Hotel, Pattaya-Naklua Road, Banglamung, Cholburi. Opening hours: Daily from 06:00 P.M. to 12:00 A.M. Tel : 0 384 18418 39


PA T T AYA

Tantalize your taste buds with authentic Chinese homemade hot-pot sukiyaki meals. All served with a secret tasty dipping sauce! Also featured is an extensive Thai a-la-carte menu. Garlic Pepper Squid, Roast Duck and Shark Fin Soup are highly recommended. Location Next to Queen Pattaya Hotel on Central Pattaya Road. Opening hours: Daily from 12:00 P.M.-10:30 P.M. Tel: 0 3842 2415

TATA S U K I

เป็นร้านสุกี้โฮมเมดจีนแท้ที่มีทีเด็ดที่น�้ำจิ้มสูตร เฉพาะของทางร้ า น และยั ง มี อ าหารตามสั่ ง พร้อมอาหารไทยไว้บริการอีกด้วย เมนูแนะน�ำ ที่ไม่ควรพลาดคือ ปลาหมึกกระเทียมพริกไทย เป็ดย่างรวมไปถึงหูฉลาม

ที่ตั้ง ติดกับโรงแรมควีน พัทยา ถนนพัทยากลาง เปิดทุกวัน เวลา 12:00-22:30 น. โทร : 0 3842 2415 40


PA T T AYA

ROT Y I A M B E E F NOODLES Despite their street- side low-key location, here you will find a taste of noodles that is simply excellent as their name “Rot Yiam” or “Great Taste” suggests. Make your choice, you can order pork noodles, chicken noodles or even duck noodles to enjoy the Great Taste Rot Yiam is famous for. Location Opposite the Cholchan Pattaya Hotel on Sukhumvit Road, in Nakluea Sub - district, Bang Lamung District. Opening hours: Daily from 08:00 A.M.04:00 P.M. Tel : 0 3822 1281

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวรสเยี่ยม ที่ นี่ เ ป็ น ร้ า นก๋ ว ยเตี๋ ย วข้ า งทาง ไม่ ห รู ห รา แต่ รสชาติเยี่ยมสมชื่อจริงๆ นอกจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อ จะรสเยี่ยมแล้ว ยังมีก๋วยเตี๋ยวหม ก๋วยเตี๋ยวไก่ และก๋วยเตี๋ยวเป็ดไว้บริการอีกด้วย

ที่ตั้ง ตรงข้ามโรงแรมชลจันทร์ ถนนสุขุมวิท ต�ำบลนาเกลือ อ�ำเภอบางละมุง เปิดทุกวัน เวลา 08:00-16:00 น. โทร : 0 3822 1281 41


PA T T AYA

CA FE CULTUR E ร้านกาแฟ สวย เก๋ บรรยากาศดี มีให้ดื่มด่ำ�ทั่วพัทยา Hip and chic coffee shops, the trend in Pattaya 42


PA T T AYA

โลฟเบเกอรี่

LOA F BA K E RY

ร้านขนมน่ารักๆ แต่เล็กพริกขีห้ นูเพราะกลัน่ กรอง มาจากการเดินทางไปชิมมามากกว่า 30 ประเทศ ของคุณเค้ก ปุญญมันต์ (เค้ก B5) ครบเครื่องทั้ง ทางด้ า นขนมสู ต รเฉพาะที่ ห าทานที่ อื่ น ไม่ ไ ด้ อย่างเช่น เครปเค้กแป้งบางเฉียบสูตรฝรั่งเศสที่ ซ้อนกันถึง 20 ชัน้ ทางด้านเครือ่ งดืม่ ก็มกี าแฟและ โกโก้พรีเมี่ยมรสเข้มกลมกล่อม พร้อมทั้งสมูธตี้ ผลไม้ธรรมชาติ และทางด้านอาหารก็มีพิซซ่า สูตรพิเศษของโลฟที่ต้องหมักแป้งข้ามคืน และ พาสต้าโฮมเมดเป็นดาวเด่น

Khun ‘Cake’ Poonyamun (Cake B5) has travelled the world to taste scrumptious cakes from many different lands, up to 30 different countries. That is why her small bakery is absolutely packed with a selection of cakes to die for. Some Loaf recipes cannot be found anywhere else. Your mouth will water at the sight of Crepe Cake with as many as 20 thin layers stacked, one on top of another. Here, coffee and cocoa are also of top quality and their smoothies are made from all real fruit. Loaf Bakery is also known for their authentic Italian fare of Mediterranean delights. For extra zest, their pizza flour is fermented overnight and their homemade pasta is simply a must-try.

ที่ตั้ง ซอยเล้งกี่ อ�ำเภอบางละมุง เปิดทุกวัน เวลา 8:00-23:00 น. โทร : 0 3842 7615 ต่อ 0

Location Soi Lengkee, Bang Lamung District. Opening hours: Daily from 08:00 A.M. to 11:00 P.M. Tel : 0 3842 7615 Ext. 0

43


PA T T AYA

L A BAG U E T T E

คอฟฟี่เฮาส์กึ่งบิสโตรอันแสนโด่งดังของโรงแรม วู้ดแลนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ต โดดเด่นด้วย ความเรียบหรูเปี่ยมรสนิยม สวยงามทั้งกลางวัน และกลางคืน เมนูเครื่องดื่มแนะนำ�ของที่นี่คือ ออเรนจ์ ลาเต้ กาแฟลาเต้กลมกล่อมที่ใส่กลิ่น และรสส้ม แถมยังฝานส้มเป็นแว่นใส่เป็นท็อปปิง้ อีกต่างหาก กินแกล้มกับครัวซองต์อลั มอนด์หรือ เครปหน้าคาวหวานต่างๆ ก็วิเศษยิ่งนัก

ที่ตั้ง 164/1 หมู่5 ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี เปิดทุกวัน เวลา 08:00-24:00 น. โทร : 0 3842 1707 www.labaguettepattaya.com/

A coffee house and bistro of the Woodland Hotels and Resorts that is unique for its stylish elegance, beautiful both in the day and at night. Their signature drink is the Orange Latte, a unique cup of coffee with a tint of orange fragrance, plus the addition of a slice of orange for the topping. It’s most delightful when enjoying with an almond croissant, crepe, or other marvelous desserts. Location 164/1 Moo 5 Pattaya-Naklua Road Naklua, Banglamung, Chonburi. Opening hours: Daily from 08:00 to 00.00 A.M. Tel : 0 3842 1707 www.labaguettepattaya.com 44


PA T T AYA

WHITE HOUSE COFFEE

ร้านกาแฟเล็กๆ น่ารักที่ตกแต่งด้วยบรรยากาศ สไตล์ย้อนยุค พร้อมกาแฟสูตรเด็ดและเบเกอรี่ี โฮมเมดและไอศกรีม นอกจากนี้ยังมีอาหารให้ บริการด้วย เมนูแนะนำ�คือวาฟเฟิลสูตรเฉพาะที่ มีท็อปปิ้งหลากหลายให้เลือก

ANNA CAFÉ

ที่ตั้ง 109/9 หมู่ 6 สยามคันทรี่คลับ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี เปิดทุกวัน เวลา 08:00-20:00 น. โทร : 08 3018 9152

ร้านกาแฟที่อยู่ในสวนสวยริมทางสุขุมวิท ร่มรื่น ด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ เก๋ด้วยการน�ำวัสดุธรรมดา อย่างกระถางต้นไม้มาจัดวางใหม่จนได้บรรยากาศ แปลกตาน่านัง่ แถมยังมีเป็ดเทศว่ายน�ำ้ ให้ดดู ว้ ย เมนูทแี่ นะน�ำคือ เอสเปรสโซรสขม และกรีนทีลาเต้ แฟรบเป้ อ้อ คนทีส่ นใจปลูกต้นไม้ ทีน่ ยี่ งั มีกล้าไม้ และต้นไม้ให้ซื้อกลับไปปลูกอีกด้วย

This is a tiny cozy cafe with the atmosphere that takes you back to the past. Their coffee, homemade ice-cream and bakeries are just to complement that, plus there are various main courses offered. Their signature menu is the waffle with an array of toppings to choose from.

Location109/9 Moo 6 Siam Country Club, Nong Prue, Banglamung, Cholburi. Opening hours: Daily from 08:00 A.M. to 08:00 P.M. Tel : 08 3018 9152

ที่ตั้ง ใกล้ทางเข้าวัดญาณสังวราราม ถนน สุขุมวิท นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี เปิดทุกวัน เวลา 07:00-21:00 น.

A cafe located amid a beautiful garden at the edge of Sukhumvit road, the shade from wonderful flora species and decorated with the delightful designs of plant pots, so new to the eye. If you decide to lounge there you’d notice a groups of ducks swimming in the pond nearby. Their recommended drink is the dark espresso and green tea frappe. Plant lovers and also pick out a species to purchase for your very own home. Location Near the entrance Yansangwararam temple, Sukhumvit Road, Na Jomtien, Sattahip, Chonburi. Opening hours: Daily from 07:00 A.M. to 09:00 P.M. 45


PA T T AYA

S K E TC H B O O K A R T CA FE

ร้านกาแฟสำ�หรับคนรักงานศิลปะและธรรมชาติ ใจกลางเมืองพัทยา ทีเ่ หมาะสำ�หรับคนทีต่ อ้ งการ หลีกหนีความจอแจและต้องการบรรยากาศที่ เงียบสงบ ในร้านมีสวนสวยที่ คุณนี-วารุณี พานิช ภั ก ดี ลงมื อ ลงแรงปลู ก และดู แ ลด้ ว ยตนเอง บรรยากาศเงียบสงบด้วยทิวไม้ไผ่ท่ีนำ�มาทำ�รั้ว กั้นความวุ่นวายความสับสนของชุมชนเมืองย่าน จอมเทียน เมือ่ ลูกค้าผ่านเข้าซุม้ ประตูจะรูส้ กึ สงบ เข้ า สู่ บ รรยากาศความเป็ น ส่ ว นตั ว พบความ ร่มเย็นของต้นไม้หลากหลายชนิด การตกแต่งที่ เรียบง่าย มีหนังสือให้อ่านมากมาย เมนูแนะนำ� ของที่นี่คือขนมปังหน้าเบคอนอบชีส ที่อร่อยจน ลืมอ้วนกันไปเลย ส่วนคอกาแฟไม่ควรพลาด คาปูชิโน่ทั้งร้อนและเย็นของที่นี่ หรือจะเป็น Mix Berry เป็นการรวมเอาเบอร์รี่ 4 ชนิดมาเป็นส่วน ผสมเพื่อให้เกิดความสดชื่นหลังการดื่ม นอกจากเป็นร้านกาแฟทีร่ ม่ รืน่ ด้วยสวนสวยด้วย ‘Sketch Book Art Cafe’ ยังเปิดสอนศิลปะให้กบั เด็กๆ ด้วย โดยครูผสู้ อนก็ไม่ใช่ใครทีไ่ หน คือคุณนี นัน่ เอง เพราะนอกจากชอบปลูกต้นไม้แล้วเธอยัง ชอบศิลปะและรักในการสอนเด็กๆ อีกด้วย

This is a cafe for the art and nature lovers, located in the heart of Pattaya, most suitable for those wishing to escape the crowded city and desire a quiet place to relax. The cafe has a beautiful garden by Khun Nee- Varunee Panichpakdee, the atmosphere is peaceful from the shade of bamboo trees that serve as the gate of the property. Stepping into the gate feels like heaven on earth, with an unmatched privacy and the shade from various trees. The decor is simple, suitable for sitting down with a good book. The recommended menu is the bacon baked in cheese, and the signature drink is the sizzling hot and freezing cold cappuccinos, or the Mix Berry smoothie which incorporates 4 types of smoothies to tantalize your taste buds. Sketch Book Art Cafe also offers an art class for kids, taught by Khun Nee herself, because aside from gardening, Khun Nee also loves to teach.

ทีต่ ง้ั 478/938 หมู่ 12 ถนนทัพพระยา หาดดงตาล หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี เปิดทุกวัน เวลา 08:30-22:00 น. โทร : 0 3825 1625 www.sketchbookartcafe.com

Location 478/938 Moo 12 Thappraya Rd., Dongtarn Beach, Nongprue, Chonburi. Opening hours: Daily from 08:30 A.M. to 10:00 P.M. Tel : 0 3825 1625 www.sketchbookartcafe.com 46


PA T T AYA

ร้านคัพเค้กซ์ ร้านเบเกอรีเ่ ล็กๆ สุดชิลล์ทมี่ กี ารตกแต่งสวยงาม มี บริการทัง้ เบเกอรี่ ชา กาแฟ นำ�้ ผลไม้ ไอศกรีม รวม ไปถึงอาหารจานหลัก แถมยังมี Free wi-fi อีกด้วย ส�ำหรับเมนูแนะน�ำที่ไม่ควรพลาดคือ Smoothie (นำ�้ ผลไม้ปน่ั ) Kupz Kupz , Sweet Mango Mania และ Lite N Sweet Apple ฯลฯ ที่ตั้ง ซอยนาเกลือ 12 อาคารด้านหน้าโรงแรม ซีทรูบายเดอะซายน์ ถนนพัทยา-นาเกลือ อ�ำเภอ บางละมุง เปิดทุกวัน เวลา 09.00-23.00 น. โทร : 0 3822 5862-3, 0 3822 5097-8

K U P CA K Z This small bakery with the most chic and relaxed decor serves sensational bakery items plus tea, coffee, juices and ice-cream. The menu also includes delicious main courses. Wi-Fi Internet service is provided free of charge. Recommended smoothies are Kupz Kupz, Sweet Mango Mania and Lite N’ Sweet Apple. Each is a real taste delight. Location Soi Nakluea 12, front building of Z Through by the Zign Hotel on PattayaNakluea Road, Bang Lamung District. Opening hours: Daily from 09:00 A.M. to 11:00 P.M. Tel: 0 3822 5862-3, 0 3822 5097-8 47


PA T T AYA

E X PER IENCE S ประสบการณ์แปลกใหม่ หาได้ที่พัทยา Pattaya is where you’ll find the new experiences.

48


PA T T AYA

‹‹

ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค

S I LV E R L A K E G R A P E FA R M

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ด้วยความงดงามของ ไร่ อ งุ่ น สุ ด สายตา และอ่ า งเก็ บ น้ำ � ขนาดใหญ่ สะท้อนแสงอาทิตย์เป็นสีเงินแวววาว อันเป็นที่มา ของชือ่ ‘ซิลเวอร์เลค’ ทำ�ให้ไร่องุน่ แห่งนีเ้ ป็นทีส่ นใจ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ บนพื้นที่กว่า 1,200 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนหนึ่งได้ถูก แปรเปลีย่ นเป็นพืน้ ทีป่ ลูกองุน่ ซึง่ มีทงั้ องุน่ ทานสด และองุ่นสำ�หรับทำ�ไวน์ เหมาะกับการท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจชื่นชมความงามของธรรมชาติ

Silverlake Grape Farm is popular travel destination offering the beautiful scenery of a grape farm and a huge water reservoir that reflects the sparkling sunlight into your eyes. And this is how the name ‘Silverlake’ was derived, making this 1,200 rais a place of great interest for foreigners and Thais. Part of the land has been transformed to grow both grapes for eating and making wine, most suitable for a relaxing vacation spot.

ที่ตั้ง 31/62 หมู่ 7 นาจอมเทียน พัทยา ชลบุรี เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08:00-18:00 น. โทร : 0 3893 8250 www.silverlakethai.com/

Location 31/62 Moo 7 Na Jomtien, Pattaya, Chonburi. Opening hours: Monday to Friday from 08:00 A.M. to 05:00 P.M. Saturday to Sunday from 08:00 A.M. to 06:00 P.M. Tel : 0 3893 8250 www.silverlakethai.com

49


PA T T AYA

เขาชีจรรย์

C H E J U N M O U N TA I N

เป็นพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์ เรียกว่า พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา สร้าง เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลเนื่ อ งในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใน ปี พ.ศ. 2539 ด้านหน้ามีลานอเนกประสงค์ มีการ จัดสวนต้นไม้ไว้ได้อย่างสวยงาม สถานที่มองไป เป็นที่ราบเชิงเขา เหมาะสำ�หรับวันพักผ่อน และ สักการะพระพุทธฉายขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

This is where the carving of the big Buddha sits, the Phra Puttamaha Watchirautmopasasada, in contribution of His Majesty King Bhumibhol Adulyadej’s 50 Anniversary on the throne in 1996. The multi-plaza in the front is perfectly arranged with beautiful plantation, suitable for worshiping one of the biggest Buddha images in the world. Location Moo 7 Na Jomtien, Sattahip, Chonburi. Opening hours: Daily from 06:00 A.M. to 06:00 P.M.

ที่ตั้ง ถนนสุขุมวิทกิโลเมตรที่ 161 เข้าทางแยก ซ้ายมือ ขับไปตามทางอีกราว 6 กิโลเมตร อยู่ติดกับไร่องุน่ ซิลเวอร์เลค เปิดทุกวัน เวลา 06:00-18:00 น.

50


PA T T AYA

สวนนงนุช

NONGNUCH TROPICAL GARDEN

สวนนงนุชพัทยานั้นเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมาก เพราะมี ส วนที่ ใ หญ่ แ ละสวยมากให้ ไ ด้ เ ข้ า ชม เราจะสามารถเห็นความหลากหลายของต้นไม้ ดอกไม้ ซึง่ ให้ความรูส้ กึ ถึงความเป็นธรรมชาติมาก ยิง่ ใครทีส่ นใจเกีย่ วกับการจัดสวนด้วยแล้ว สถานที่ นีจ้ ะยิง่ น่าสนใจมากขึน้ ไปอีก เพราะทำ�ให้ได้ความรู้ มากมาย นอกจากสวนสวย ๆ แล้ว ยังมีการแสดง ด้ า นวั ฒ นธรรมไทยในสวนนงนุ ช พั ท ยาแห่ ง นี้ และมีจุดชมสัตว์ชนิดต่างๆ อีกหลายที่เลย

Pattaya’s Nongnuch Garden is renowned among residents of the area due to the majestic size of their gardens that offers a viewing pleasure of an array of plan and flora species. If you are interested in gardening Nongnuch will become even more appealing as it is a classroom on its own. There are also cultural shows at the garden, and a viewpoint for the many species of wildlife.

ที่ ตั้ ง ห่ า งจากปากทางเข้ า พั ท ยาใต้ ป ระมาณ 18 กิโลเมตร แยกซ้ายจากถนนสุขุมวิท บริเวณ กม. 163 เข้าไป 3.5 กิโลเมตร โทร : 0 3870 9358-61 www.nongnoochtropicalgarden.com

Location Sukhumvit road, heading to Sattahip, 3 km passed the entrance to Yansangwararam temple Tel : 0 3870 9358-61 www.nongnoochtropicalgarden.com

51


PA T T AYA

ACTI V ITIE S มีอะไรมากมายให้ทำ� กิจกรรมไม่เคยหมด Endless fun, endless activities in Pattaya

52


PA T T AYA

พัทยา ดอลฟิน เวิลด์

สถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ล่าสุดที่กำ�ลังได้รับ ความนิยม ทีน่ โ่ี ชว์โลมาแสนรูก้ ว่า 20 โชว์ ไม่วา่ จะเป็ น โลมาพั น ธุ์ปากขวด และโลมาพั น ธุ์ หั ว บาตร ที่ฉลาดแสนรู้จนน่าทึ่ง นอกจากนี้ยังมี หมู่บ้านคาวบอยให้ได้เยี่ยมชมกันอีกด้วย

ที่ตั้ง 44/8 หมู่ 9 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี เปิดทุกวัน เวลา 08:30-18:00 น. โทร : 0 3805 1778, 08 0567 0376, 08 4653 7676 www.pattayadolphin-world.com

PATTAYA DOLPHIN WORLD One of the newest travel destinations in Pattaya that is growing in popularity. There are over 20 amazing dolphin showsby the IndoPacific Humpback Dolphin and the Irrawaddy Dolphin that is so intelligent they leave your jaws dropping. There’s also a hip cowboy village for your to take a stroll.

กิจกรรมทางน�้ำ

หาดพัทยาเต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายให้ทำ� แต่อกี หนึง่ กิจกรรมทีไ่ ด้รบั ความนิยมและถือเป็น เสน่ห์อันสำ�คัญของพัทยาและหาดต่างๆ ก็คือ กิจกรรมทางน้ำ�ที่มีให้บริการทั้งเจ็ตสกี ล่องเรือ ยอชท์ สปีดโบ๊ต บานานาโบ๊ต วินด์เซิร์ฟ เวคบอร์ด ฯลฯ ในราคาไม่แพงอีกด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกไปดำ�น้ำ�ตามเกาะต่างๆ เช่น เกาะล้าน เกาะสาก ได้เช่นกัน

Location 44/8 Moo 9 Huay Yai, Banglamung, Chonburi. Opening hours: Daily from 08:30 A.M. to 06:00 P.M. Tel : 0 3805 1778, 08 0567 0376, 08 4653 7676 www. pattayadolphin-world.com

WATER SPORT Pattaya’s beaches are filled with activities and one of the most popular are water sports, considered the charm of Pattaya. There are available jet-skis, yacht rides, speedboats, banana boats, wind-surf, wake board etc. all at an affordable price. You can also choose to go scuba diving at various islands such as the Koh Larn and Koh Sak for example. 53


PA T T AYA

PAT TAYA PA R K The 55-storey observation tower allows visitors to view the entire Pattaya city and Jomtien beach, this has become the landmark of the city. The tower also offers bungee jumping, or flying out through a capsule for the fun seeker. Other thrilling activities that Pattaya park offer is the Tower Shot, Viking Ride, and the Roller Coaster. If you’re up for this kind of fun, make sure you try out these exciting rides, as well as the kids because there are various rides for children as well. So take a visit with your family through purchasing a package, it’s going to be a day of both fun and relaxation.

พัทยาปาร์ค ด้วยหอคอยสูงตั้งอยู่ระหว่างเมืองพัทยากับหาด จอมเทียนทำ�ให้มองเห็นได้จากทุกที่ และกลาย เป็นแลนด์มาร์กสำ�คัญของพัทยา หอคอยนี้สูง เสียดฟ้ากว่า 55 ชัน้ ซึง่ มีพน้ื ทีใ่ ห้ขน้ึ ไปเยีย่ มชมวิว ทิวทัศน์ได้ และยังสามารถกระโดดหอลงมาได้ หรือลงมาด้วยเคบินแคปซูลก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้ พัทยาปาร์คยังมีกิจกรรมท้าทายความตื่นเต้น อย่าง ทาวเวอร์ชอร์ต เรือไวกิ้ง และรถไฟเหาะ ด้วย แต่สำ�หรับเด็ก ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามี เครื่องเล่นสำ�หรับเด็กๆ เช่นกัน เพราะฉะนั้นการ ไปเที่ยวที่พัทยาปาร์คสามารถทำ�กิจกรรมได้ท้ัง ครอบครัว โดยการเล่นกิจกรรมต้องซื้อแพ็คเกจ เครื่องเล่นที่จุดขายในพัทยาปาร์คมาด้วย และ นอกจากกิจกรรมท้าทายความตืน่ เต้นแล้ว สวนน�ำ้ ยังเป็นอีกทีห่ นึง่ ทีส่ ามารถเป็นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ ได้ดีเช่นกัน

Location 345 Jomtien Beach, Pattaya City, Chonburi. Opening hours: Daily from 11:00 A.M. to 07:00 P.M. Tel : 0 3825 1201-8 www.pattayapark.com

ที่ตั้ง 345 หาดจอมเทียน พัทยา ชลบุรี เปิดทุกวัน เวลา 11:00-19:00 น. โทร : 0 3825 1201-8 www.pattayapark.com 54


PA T T AYA

อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์

หรือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ�พัทยา สถานที่สำ�หรับดู ชีวิตสัตว์นำ้�ใต้ทะเล ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มี หลายโซน โซนทีน่ า่ สนใจทีส่ ดุ อาจจะเป็นอุโมงค์ ใต้นำ�้ ที่ยาวกว่า 105 เมตร อีกทั้งยังมีโซนที่เรา สามารถแตะตัวสัตว์ได้ด้วย สามารถเดินผ่าน อุโมงค์ใต้ทะเล และยังได้ชมการป้อนอาหารให้ เหล่าสัตว์น้ำ�ตามช่วงเวลาต่างๆ อีกด้วย ที่ ตั้ ง 22/22 หมู่ 11 ถนนสุ ขุ ม วิ ท นาเกลื อ บางละมุง ชลบุรี โทร : 0 3875 6879 www.underwaterworldpattaya.com

UNDERWATER WORLD Also known as Pattaya’s museum of underwater animals. It is a place for you to fully witness the sea creatures, there’s a 105 meters tunnel where you can also touch each creature, and feed them during certain time of the day.

ฮอร์สชู พอยท์พัทยา

ฮอร์สชู พอยท์ ให้บริการเล่นกีฬา พักผ่อน ขี่ม้า โดยมีม้าให้ฝึกขี่ พร้อมครูผู้สอนที่ชำ�นาญการ ด้วย นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกเกี่ยวกับม้าและ เฟอร์นิเจอร์แอนทีคจำ�หน่ายอีกด้วย

Location 22/22 Moo 11 Sukhumvit Rd., Nongprue, Banglamung, Chonburi Tel : 0 3875 6879 www.underwaterworldpattaya.com

ทีต่ งั้ 100 หมู่ 9 โป่งบางละมุง ชลบุรี เปิดทุกวัน เวลา 8:00-17:00 น. โทร : 0 3873 5050 www.horseshoepoint.com

HORSESHOE POINT PATTAYA Horseshoe Point offers activities for the adventure lover, such as horseback riding, that is assist by a skilled instructor, there are also souvenirs and furniture for purchasing. Location 100 Moo 9 Pong, Banglamung, Chonburi. Opening hours: Daily from 08:00 A.M. to 05:00 P.M. Tel : 0 3873 5050 www.horseshoepoint.com 55


PA T T AYA

Feel your adrenaline pumping fast at Thailand’s biggest ‘kart racing track’ with race tracks suitable for veteran pros and amateur racers. Here, you get the chance to thrust ahead at a speed of up to 80 km. per hour in a raceproven kart and tame challenging curves in the international-standard, sa fet y- enhanced 750 -met re -long speedway which has hosted a number of Thailand Go-Kart Championships. So, if you are a speed lover, you’ve found your Eldorado!

PAT TAYA K A R T S P E E DWAY

Location Thepprasit Road, soi 9, Banglamung. Opening hours: Daily from 10:00 A.M. to 09:00 P.M. Tel: 0 3842 2044

กิจกรรมท้าทายส�ำหรับเหล่าสิงห์หวั ใจนักแข่งทัง้ มืออาชีพและมือสมัครเล่น กระโดดขึ้นโกคาร์ท แล้วเหยียบคันเร่งทะยานไปบนสนามโกคาร์ท ที่ใหญ่ที่สุดในพัทยา และเป็นสนามกลางแจ้งที่ ได้การรับรองมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงที่ สามารถเร่งความเร็วได้ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รวมถึงความโค้งของสนามที่ออกแบบขึ้นอย่าง ท้าทาย กับความยาวรอบสนามถึง 750 เมตร การันตีจากการได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดการ แข่งขันโกคาร์ทแห่งประเทศไทยมาแล้วหลาย ครั้ง ส่วนใครที่เป็นมือใหม่หัดขับ ที่นี่มีสนาม ฝึกหัดทั้งส�ำหรับผู้ใหญ่และเด็ก พร้อมอุปกรณ์ การขับครบชุด และมีการควบคุมดูแลเรือ่ งความ ปลอดภัยอย่างดี ที่ตั้ง ถนนเทพประสิทธิ์ ซอย 9 บางละมุง เปิดทุกวัน เวลา 10.00-21.00 น. โทร : 038 422 044 56


PA T T AYA

PAT TAYA E L E P H A N T V I L L AG E The Elephant Village was established in Pattaya in 1973 as a sanctuary or retiring home for hard-working elephants. These elephants, due to reasons such as injury or deteriorating health, can no longer contribute or be the backbone of heavy work in the jungles of Thailand. Also the elephant habitat is diminishing and it is no longer possible to return them to the wild. Here, these magnificent jumbo creatures are provided with a safe haven. Here they may live out their lives with dignity and freedom from fear. A visit to the Elephant Village is not only a unique experience, but it is also an elephant lifesaver. The fees paid by visitors contribute to the very survival of these great creatures of nature, both now and in the future. Great activities available for you to participate in here include elephant feeding, elephant bathing, elephant rides and many more. And of course, having memorable photos taken with these friendly jumbos is one thing you won’t want to miss!

หมู่บ้านช้างพัทยา เป็นสถานทีท่ ใี่ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับช้างในเรือ่ งต่างๆ ท�ำให้เป็นสถานที่ๆ ได้รับความนิยมมากจาก นักท่องเทีย่ วต่างชาติ หมูบ่ า้ นช้างยังมีจดุ ประสงค์ เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ใหญ่อย่างช้างด้วย ภายใน หมู่บ้านช้าง นักท่องเที่ยวจะได้รับการอธิบาย ว่าหมู่บ้านช้างมีขึ้น เพื่ออะไร มีวิธีการดูแลช้าง อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการให้อาหาร การฝึกฝน ทักษะต่างๆ การอาบน�้ำให้ช้าง การควบคุมช้าง ให้ไปในทิศทางทีต่ อ้ งการ และยังสามารถถ่ายรูป คู่กับช้างเหล่านั้นได้ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถ ขึ้นไปนั่งบนช้างเพื่อเที่ยวชมรอบๆ หมู่บ้านได้ อีกด้วย

Location From Sukhumvit Road, turn onto Pornprapanimit Road and proceed 5 km. further before turning right towards Marb Yai Lia. Keep going for another 2 km. Opening hours: Daily from 08:00 A.M. to 05:30 P.M. Tel: 0 3824 9818, 0 3824 9853

ที่ตั้ง จากถนนสุขุมวิทเข้าถนนพรประภานิมิตร มาประมาณ 5 กิโลเมตรและเลี้ยวขวาเข้าเส้น ทางไปมาบยายเลีย 2 กิโลเมตร เปิดทุกวัน เวลา 08:00-17:30 น. โทร : 0 3824 9818, 0 3824 9853 57


PA T T AYA

โรงละคร ไทยอลังการ พัทยา พบความยิง่ ใหญ่แบบอลังการสมชือ่ เริม่ จากลาน วัฒนธรรม เป็นลานกลางแจ้งพื้นที่กว้างขวาง พร้อมการต้อนรับจากเจ้าช้างน้อยแสนรู้สองตัว สั ม ผั ส กั บ บรรยากาศความสนุ ก สนานรื่ น เริ ง ศิลปวัฒนธรรมไทย แฝงด้วยกลิ่นอายวิถีชีวิต แบบดั้งเดิม เพลิดเพลินกับวงดนตรีเครื่องหนัง “ไทยอลังการ” การผสมผสานมนต์เสน่ห์แห่ง ตะวันออกและเทคโนโลยีตะวันตกอย่างลงตัว สนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลาย มุมถ่ายรูป สวยๆ สารพั น ของที่ ร ะลึ ก ให้ เ ลื อ กซื้ อ หาตาม อัธยาศัย

THAI AL ANGK ARN T H E AT R E

ที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ 155 นาจอมเทียน สัตหีบ เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันพุธ การแสดงรอบปกติ เวลา 18.00 น. โทร : 0 3825 6007, 0 3825 6000

“Alangkarn” in Thai means “magnificent” and that is a perfect description of this attraction. Created first as an open-air cultural ground, this green destination has developed into a full-fledged cultural center with two young elephants greeting all visitors. Experience the traditional Thai way of life and be enchanted by the Thai Alangkarn band of leather-based musical instruments, combining perfectly eastern charm and western technology. Games, activities, photo corners and souvenirs are available to create memories that you will keep forever. Location On Sukhumvit Road, near the 155th kilometre marker, Na Jomtien, Satahip. Opening hours: Daily except Wednesday with regular shows at 06:00 P.M. Tel: 0 3825 6007, 0 3825 6000 58


PA T T AYA

59


Ebook SANSIRI CITY GUIDE 2014 PATTAYA  
Ebook SANSIRI CITY GUIDE 2014 PATTAYA  

PATTAYA

Advertisement