Page 1

GENER

ENERO

Es mengen els dolços que van sobrar per Nadal, així com l’embotit que hi ha de l’any passat com ara: llonganisses, salsitxes, botifarres la blanca i la negra. A estos s’uneixen les carns, cansalades salades, els fregits de l’orsa, costelles fregides, trossos de llomello, ossos salats per a fer l’olla, etc. Altres guisats són l’arròs amb fesols i naps ja que hi ha que combatre el fred, les farinetes a base de farina, oli, carn i verdura, però el menjar més típic en este mes és la “Caldera de Sant Antoni” com també ho són els seus pans que arriben a ser d’un pes i d’un grandària considerable, Pot arribar a ser com és de gran el forn on es cou. Els pans queden exposats per a així poder beneir-los, que la gent els veja, i més tard passar per una cua on et regalen un tros. Estos pans els paguen particulars, que han fet promesa al Sant per qualsevol cosa. Antigament era perquè el Sant protegira als animals que hi havien en les cases com a vaques, cavalleries i alguna que una altra “porcatera” ja que abans es criava algun porc, en les cases que es podia i es feia la matança per a abastir el rebost de fregits i embotits per a tot l’any.

Se comen los dulces que sobraron por navidad, así como embutido proveniente de los cerdos sacrificados para la matanza, tales como: longa­nizas, salchichas, morcillas la blanca y la negra. A estos se unen las carnes, tocinos salados, los fritos de la orza, costillas fritas, trozos de lomo, huesos salados para hacer las ollas, etc. Otros guisos son el “cocido con pelotas”. Unido a las matanzas del cerdo están las gachas a base de harina, aceite, carne y verdura pero la comida más típica en este mes es la “Caldera de San Antonio” como también lo son sus panes que llegan a ser de un peso y de un tamaño considerable, que puede ser todo lo grande que es el horno donde se cuece. Los panes quedan expuestos para así poder bendecirlos, que la gente los vea, y más tarde tras pasar por una cola de gente te regalan un trozo. Estos panes los pagan particulares que han hecho prome­ sa al Santo por cualquier cosa. Antiguamente era para que el Santo protegiera a los animales que habían en las casas como vacas, caballerías y alguna que otra “porgatera” ya que antes en las casas que se podía, se criaba algún cerdo para abastecer las alacena de fritos y embutidos para todo el año.


PA BLANC / PAN BLANCO

INGREDIENTS / INGREDIENTES • 1400 gr de farina • 50 gr de rent fresc • 700 cc d’aigua tèbia

• 1 cullera xicoteta de sal • 1 cullera xicoteta de sucre • 100 cc d’oli d’oliva

• 1400 gr. de harina • 1 cucharada rasa de sal • 50 gr. de levadura fresca • 1 cuchar. pequeña de azúcar • 700 cc. de agua tibia • 100 cc. de aceite de oliva

En una cubeta s’aboquen tots els líquids, el rent i la sal, l’últim la farina.

En una cubeta se vierten todos los líquidos, la levadura y la sal, lo último la harina.

Es pasta tot bé trencant de tant en tant la pasta a trossos perquè s’airege.

Se amasa todo bien cortando de vez en cuando la pasta a trozos para que se airee.

Una vegada pastat s’unta amb un poc d’oli i es deixa reposar tapat en un lloc calentet perquè doble la massa d’una hora a hora i mitja.

Una vez amasado se unta con un poco de aceite y se deja reposar tapado en un sitio calentito para que doble la masa de una hora a hora y media.

Tornem a pastar de nou tallant porcions de massa segons la grandària desitjada i es formen els pans, es col·loquen en les safates de forn enfarinada i es deixa reposar fins que doble una altra vegada la seua grandària. Fornejar a 200 graus peces de 250 gr. de 15 a 20 minuts.

9

Volver a amasar de nuevo cortando porcio­ nes de masa según el tamaño deseado y se forman los panes, se colocan en las bandejas de horno enharinada y se deja reposar hasta que doble otra vez su tamaño. Hornear a 200 grados piezas de 250 gr. de 15 a 20 minutos.


PA INTEGRAL / PAN INTEGRAL El mateix procediment que en la recepta base de pa però utilitzant 900 gr. de farina integral i 500 de farina blanca.

El mismo procedimiento que en la anterior receta pero utilizando 900 gr. de harina integral y 500 de harina blanca.

PA DE MOTLE / PAN DE MOLDE El mateix procediment que en la recepta base del pa però substituint l’aigua per llet i coentho en un motle per a tal fi.

Los mismos ingredientes pero sustituyen­do el agua por leche y cociéndolo en un molde para tal fin.

PANETS DE LLET / PANECILLOS DE LECHE Igual que el pa de motle però fent els panets i deixar-los créixer, però abans d’enfornar-los, pintar-los amb ou batut.

Igual que el pan de molde pero haciendo los panecillos y dejarlos crecer, pero antes de hornearlos, pintarlos con huevo batido.

PANETS DE TARONJA / PANECILLOS DE NARANJA La recepta és igual que l’anterior però se substituïx la quantitat de llet per suc de taronja natural.

10

La receta es igual que la anterior pero se sustituye la cantidad de leche por zumo de naranja natural.


ROSQUILLETA

INGREDIENTS / INGREDIENTES • 400 ó 500 gr de farina • 1 got d’aigua tèbia • 1 cullerada de sal

• 25 gr de rent de forn • ½ got d’oli d’oliva suau • 2 o 3 cullerades d’anisets

• 400 ó 500 gr. de harina • 1 vaso de agua tibia • 1 cucharada de sal

• 25 gr. de levadura de panadería • ½ vaso de aceite de oliva suave • 2 ó 3 cucharadas de anisetes

La preparació és la mateixa que es fa amb el pa blanc.

La preparación es la misma que se hace con el pan blanco.

Primer es mesclen tots els ingredients i es pasta bé, es deixa reposar perquè la massa creixca.

Primero se mezclan todos los ingredien­tes y se amasa bien, se deja reposar para que la masa crezca.

Després es torna a pastar i es fan les porcions de rosquilleta i es torna a deixar reposar un altre temps per a després fornejar-ho fins que estiguen un poc daurades.

Luego se vuelve a amasar y se hacen las porciones de rosquilletas y se vuelve a dejar reposar otro tiempo para después hornearlo hasta que estén un poco doradas.

11


ARRÒS AMB FESOLS I NAPS Angelita Lloret - Isabel Magraner

amb carn / con carne

INGREDIENTS / INGREDIENTES • ½ kg d’arròs • ¼ kg de fesols (fesols blancs) • 400 gr de garreta, 1 orella de porc, 1 ma­neta de porc, 200 gr de cansalada viada • 2 blanquets (llonganissa de porc blanca), 2 botifarres de ceba • 1 tomaca madura, pebre roig dolç, safrà, 4 o 6 naps xicotets

• ½ Kg. de arroz • ¼ Kg. de fesols (alubias blancas) • 400 gr. de garreta, 1 oreja de cerdo, 1 manita de cerdo, 200 gr. de tocino salado entreverado • 2 blanquets (longaniza de cerdo blanca), 2 morcillas de cebolla • 1 tomate maduro, pimentón dulce, azafrán, 4 ó 6 colinabos peq.

Primerament posarem a coure en tres litres d’aigua freda els fesols que prèviament haurem tingut a remull durant la nit anterior. Junt amb els fesols posarem també la garreta, l’orella de porc, la maneta i la cansalada, deixant que bulla a foc moderat. A meitat de la cocció, afegirem els blanquets, les botifarres i els naps tallats en tres o quatre porcions.

Primeramente pondremos a cocer en tres litros de agua fría las alubias o fesols que previamente habremos tenido a remojo durante la noche ante­rior. Junto a las alubias pondremos también la garreta, la oreja de cerdo, la manita y el tocino, dejando que cueza a fuego moderado. Justo a mitad de la cocción, añadiremos los blanquets, las morcillas y los nabos o colinabos cortados en tres o cuatro porciones.

Quan estiga al punt de cocció ho traurem i reservarem en un plat. A continuació posa­rem el pebre roig dolç i rectificarem de sal, afegirem també la tomaca ratllada que prè­viament haurem sofregit en un poc d’oli i finalment tirarem l’arròs junt amb la carn i els naps que teníem apartats en el plat.

Cuando esté en su punto de cocción lo sacaremos y reservaremos en un plato. A continuación pondre­ mos el pimentón dulce molido y rectifica­remos de sal, añadiremos también el tomate rallado que previamente habremos sofrito en un poco de aceite y finalmente echaremos el arroz junto a la carne y los nabos que teníamos apartados en el plato.

Coure-ho tot ara per espai d’uns vint minuts calculant bé l’aigua que tirem ja que l’arròs ha de quedar en un punt melós és a dir quasi sense caldo. A l’hora de servir-lo, l’arròs ha de reposar uns pocs minuts.

Cocerlo todo ahora por espacio de unos veinte minutos calculando bien el agua que echamos ya que el arroz debe quedar en un punto meloso es decir con apenas caldo. A la hora de servirlo el arroz debe comerse tras unos pocos minutos de reposo.

12


CALDERA DE SANT ANTONI

INGREDIENTS / INGREDIENTES • CARN DE PORC: 10 kg de peu, 10 kg de morro, 10 kg de cos­telles, 10 kg de cua, 10 kg d’orelles, 2 kg de botifarres de ceba i blanquet • 10 kg d’arròs • 80 litres d’aigua • 2 kg de pollastre • VERDURA: 1 kg de bledes, 1 kg d’espinacs, 2 kg de fesols blancs, 2 kg de garrofó, 1 kg de bajoqueta, 2 kg de carlotes, 2 kg de naps, 1 kg de penques, 1 kg de tomaques • ESPÈCIES: Safrà, pebre roig , alls, sal, oli

• CARNE DE CERDO: 10 Kg. de pie, 10 Kg. de morro, 10 Kg. de costillas 10 Kg. de rabo , 10 Kg. de orejas, 2 Kg. de morcillas de cebolla y blanquet • 10 Kg. de arroz • 80 litros de agua • 2 Kg. de pollo • VERDURA: 1 Kg. de acelgas, 1 Kg. de espinacas, 2 Kg. de judías blancas, 2 Kg. de garrafón, 1 Kg. de judía verde, 2 Kg. de zanahorias, 2 Kg. de nabos, 1 Kg. de pencas, 1 Kg. de tomates • ESPECIAS: Azafrán, pimentón rojo, ajos, sal, aceite

Se sofregeixen l’oli, els alls, les tomaques, el pebre roig i s’aparta. Es fa un caldo amb la carn de porc durant 2 hores. S’afegeix el sofregit. Quan està cuit es posa la verdura i es deixa coure durant 15 minuts, a continuació es posa el pollastre i es deixa coure durant 15 minuts més. Després es posa l’arròs i es deixa coure 20 minuts i es remou constantment amb una pala de fusta.

Se sofríen el aceite, los ajos, los tomates, el pimentón rojo y se aparta. Se hace un caldo con la carne de cerdo durante 2 horas. Se añade el sofrito. Cuando está cocido se pone la verdura y se deja cocer durante 15 minutos, a continuación se pone el pollo y se deja cocer durante 15 minutos más. Luego se pone el arroz y se deja cocer 20 minutos y se remueve constantemente con una pala de madera.

13


SOPA D’ALL / SOPA DE AJO

Isabel Rubia

INGREDIENTS / INGREDIENTES • alls • pebre roig • pa • 1 ou per persona

• oli • sal • 1 litre d’aigua

• ajos • pimentón rojo • pan • 1 huevo por persona

• aceite • sal • 1 litro de agua

Se sofregeixen els alls i el pebre roig. A continuació s’afegeix l’aigua, el pa trossejat i se li fa que bulla 15 minuts. Després se li afegeix un ou per cada comensal i es deixa coure fins que es qualle.

Se sofríen los ajos y el pimentón. A continua­ ción se añade el agua, el pan troceado y se le hace que hierva 15 minutos. Luego se le añade un huevo por cada comensal y se deja cocer hasta que se cuaje.

Menjar típic d’hivern, també anomenat “Sopa de pobres”.

Comida típica de invierno, también llamada “Sopa de pobres”.

14


PASTISSETS DE VERDURA / EMPANADILLAS DE VERDURA

Josefa Tecles

INGREDIENTS / INGREDIENTES Per a realitzar la pasta de fora: • Un got d’oli • Un got de cervesa • Margarina, que no arribe a mitja terrina de 250 g. • Un pessic de sal • Farina la que admeta Per al farciment: • Espinacs o “camarroges” • Pinyons • Una barreta d’abadejo • 1 all • Oli • Un ou

Para realizar la pasta de fuera: • Un vaso de aceite • Un vaso de cerveza • Margarina, que no llegue a media tarrina de 250 g. • Un pellizco de sal • Harina la que admita Para el relleno: • Espinacas o “camarroges” • Piñones • Una barrita de bacalao • 1 ajo • Aceite • Un huevo

Es prepara la pasta mesclant els ingredients, i se li va afegint farina a poc a poc sense deixar que la pasta es quede dura però que no es quede pegada a les mans.

Se prepara la pasta mezclando los ingredien­ tes, y se le va añadiendo harina poco a poco sin dejar que la pasta se quede dura pero que no se quede pegada a las manos.

Per al farciment es posen els espinacs prèvia­ ment cuits i escorregudes en una paella amb un poc d’oli, amb l’all trossejat molt menut, els pinyons i l’abadejo trossejat.

Para el relleno se ponen las espinacas previa­ mente cocidas y escurridas en una sartén con un poco de aceite, con el ajo troceado muy menudo, los piñones y el bacalao troceado

Després s’estén la massa i es tallen cercles amb l’ajuda d’un got, es posa una cullerada del farcit i es tapa. Es pinta per damunt amb ou batut i es posen al forn.

Luego se extiende la masa y se cortan círcu­los con la ayuda de un vaso, se pone una cucha­ rada del relleno y se tapa. Se pinta por encima con huevo batido y se ponen al horno.

15

Enero  
Enero  

Recetas de platos autoctonos con productos de temporada

Advertisement