Page 1

1

Asennus- ja käyttöohje

Suihkukaapi Palermo Arvoisa asiakas: Kiitoksia, että valitsitte Schönberg´in suihkukaapin. Teidän turvallisuutenne vuoksi lukekaa huolellisesti nämä ohjeet. Tiedoksi: 1. Suihkukaapin mitat: 900x00x2100 Tuote sisältää 1.

4 lasia (2 sivulasia ja 2 ovilasia)

2.

8 rullaa

3.

2 ovenvetimiä

4.

2 kahva

5.

2 magneettitiivistettä

6.

2 tavallista tiivistettä

7.

Setti ruuveja, tulppia ja muita kiinnitysvälineitä

Asennusohje: Yleistietoa: 1. Suojatkaa silikonilla (saniteettisilikoni „neutral sanitary silicone”) kaikki pinnat, joista voi vettä tihkua läpi. Myös seinäpylväiden ja seinän välinen liitospinta. 2. Poratkaa uudet reiät, jos ne eivät ole kohdakkain. 3. Mikäli asennatte omatoimisesti, niin Lintman asennukselle takuuta ei anna. 4. Tuotteiden asennusta varten täytyy olla asennustila, joka on tuotteen sivuista vähintään 0,5 m ja ylhäältä vähintään 0,3 m. 5. Mikäli tilaatte asennuksen Lintman´ista, ottakaa huomioon seuraavat asennusehdot: LINTMAN EESTI AS:än suoritettava suihkukaapin asennus sisältää: 

Tuotteen kuljetuksen talon edestä työasentoon, jos sen varten ei tarvitse

ww w.lintman.ee

suihkukaappia purkaa eikä suurentaa oviaukkoja 

Tuotteen kokoonpanon tehdaspakkauksesta työasentoon

Tuotteen liitännän ennalta taakse/alle asennettuun vesijohtoverkkoon

Tuotteen liitännän vedenpoistoreiästä viemäriin, mutta ei kauempana kuin 50 cm.

Tuotteen asennuksen työasentoon ja vaaituks


2

Asennus- ja käyttöohje

Suihkukaapin asennukseen EIVÄT sisälly seuraavat rakennus-, saniteetti-; sähköja viimeistelytyöt: 

Oviaukkojen tai läpikulkuaukkojen suurentaminen

Vikavirtasuojan (-suojien), hätäkatkaisimien asennus ja muut sähkötyöt jakokaapissa

Sähkötyöt, johtojen vetäminen laitteen luo

Seinien ja lattian purkaminen sekä aukkojen tekeminen asennuksen

ww w.lintman.ee

mahdollistamiseksi 

Tulovesi- ja viemäriputkien vetäminen ammeen alle

Ilmanvaihtotyöt

Oviaukkojen ym. läpikulkuaukkojen uudistus

Ammetta ei asenneta toteutusvaiheessa olevaan huoneeseen


3

Asennus- ja käyttöohje

ASENNUS 1. Aseta suihkuallas paikalleen ja yhdistä poistoviemäri. Suorista

allas.

Tarvittaessa

kiinnitä

altaan

jalat

paikoilleen. Laita tarvittaessa silikonia altaan ja seinän rajapinnoille

2.

Ota kaari ja seinälista. Kiinnitä kaari seinälistaan ruuveilla (kuten kuvassa).

Jos kaikki on tehty oikein, pitäisi etuseinän rungon näyttää

ww w.lintman.ee

samalta kuin kuvassa.


4

Asennus- ja käyttöohje

3. Kiinnitä sivulasit

Ota sivulasit ja kiinnitä ne etuseinän runkoon. Työnnä lasi seinälistaan tiivisteen kanssa (älä käytä liikaa voimaa, ettei lasi hajoa). Kiinnitä lasi lasinkiinnikkeillä. Jos lasinkiinnikkeen reiät eivät osu kohdalleen, tarkista, että sivulasi on kunnolla seinälistassa. Jos on, poraa tarvittaessa reikiä täsmällisemmin. Laita tarvittaessa saniteettisilikonia

seinälistan

ja

sivulasin

kosketuspinnoille. Nosta etuseinä altaan päälle ja laita saniteettisilikonia altaan ja etuseinän kosketuspinnoille.

4. Kiinnitä ovilasit

Kun etuseinä on paikallaan, asenna ovet. Nosta ovet suihkukaappiin ja sitten paikalleen. Asenna ovi kaariin rullien avulla. Suorista ovi ja käännä rullat kiinni. Kun ovet ovat paikallaan, kiinnitä stopparit ruuveilla kaariin. Asenna lopuksi magneettitiivisteet, tavalliset tiivisteet ja

ww w.lintman.ee

ovenkahvat.


5

Asennus- ja käyttöohje

Takuu voimassaolo Takuunantaja myöntää tuotteelleen takuun näiden takuuehtojen mukaan Viron tasavallan alueella. Takuunantajana on näissä ehdoissa mainittu tuotteen myyjä. Näistä takuuehdoista johtuva takuu ei sulje pois käyttäjän mahdollisuutta käyttää muita säädöksistä johtuvia oikeuksiaan. Höyrysaunalle, hierontakaapille ja hierontakylvylle (edellä mainitut laitteet jäljempänä erikseen nimitetty myös ’tuote’ tai yhdessä ’tuotteet’) on myönnetty takuu 24 kuukautta. Tuotteen luovuttamisen

takuuaika päivästä.

alkaa Mikäli

faktuuralaskun/myyntikuitin tuotetta

korjataan

ja

takuukautena,

tuotteen

käyttäjälle

pitenee

takuuaika

takuukorjauksen suoritusajan verran. Näistä takuuehdoista johtuvien oikeuksien lisäksi ovat käyttäjällä myös muut lainsäädännöstä johtuvat oikeudet. Takuun laajuus Takuu kattaa takuuaikana tuotteessa havaittujen tuotanto-, materiaali- tai rakennevikojen korjauksen takuukuitissa mainitussa valtuutetussa korjausliikkeessä, mahdollistaakseen käyttäjän ostaman tuotteen tarkoituksenmukaisen käytön. Tuotteen takuu kattaa vain viallisten osien vaihdon tai korjauksen eikä laajene muihin välittömiin ja/tai välillisiin kuluihin ja/tai vahinkoihin, jotka ovat aiheutuneet tuotteen viasta tai rikkoutumisesta. Takuun perusteella vaihdetut vialliset osat siirtyvät takuunantajan omistukseen. Takuun puitteissa vaihdettujen osien ja laitteiden takuu on voimassa tuotteen takuuajan loppuun saakka, kuitenkin vähintään 6 kuukautta osan tai laitteen vaihtopäivästä. Takuuseen ei kuulu: 

tuotteen säännöllisestä tarkoituksenmukaisesta käytöstä johtuva normaali kuluminen (mm. myös hierontapaneelin sekoitinsuodattimen, suihkun osien ja suihkukaapin ovikoukkujen vaihto);

tuotteen käyttäjälle luovutuksen jälkeen syntynyt viat, jotka ovat aiheutuneet tuotteen väärästä tai epätarkoituksenmukaisesta käytöstä, väärästä huollosta, asennuksesta tai kytkennästä; tuotteen käsittelystä hankaavilla, voimakkaasti syövyttävillä aineilla;

sähkö-, vesi- tai viemäristöverkostoon; huonojen käyttöolosuhteiden, samoin salaman, korroosion tai elektrolyysin aiheuttamat viat; viat jotka ovat syntyneet tuotteen käyttäjälle luovuttamisen jälkeen;

jos tuotetta on korjattu palveluliikkeessä, joka ei ole takuukuitissa merkitty

ww w.lintman.ee

tuotteen viat jotka ovat aiheutuneet kytkennästä sopimattomaan tai tilapäiseen

Valtuutettujen korjausliikkeiden luetteloon; 

käyttäjän syyllisestä käyttäytymisestä tai toimettomuudesta aiheutuneet viat;

kuljetusvahingot jotka ovat aiheutuneet tuotteen kuljettamisesta muulla kun valmistajalle kuuluvalla kulkuneuvolla;

vahingot, jotka ovat aiheutuneet tuotteen vääränlaisesta varastoinnista ja säilyttämisestä ostajan luona;


6

Asennus- ja käyttöohje

asennuksessa ilmi tulleiden vahinkojen korjaus, jos ostopäivästä asennuspäivään on kulunut yli 3 kuukautta;

palvelualueeksi tarkoitetun työtilan (0,5 m tuotteesta) vapauttamiseen liittyvät työt;

takuukorjauksen puitteissa ei suoriteta tuotteen käyttöohjeissa suositeltuja huoltotöitä (tuotteen puhdistus, säädöt yms.);

muiden osien ja laitteiden vikojen korjaaminen, jotka ovat aiheutuneet tuotteen asennus- ja käyttöohjeiden vaatimusten ja suositusten sekä paikallisten säännösten laiminlyönnistä;

  

takuun piiriin eivät kuulu veden huonosta laadusta aiheutuneet viat; veden jäätymisestä aiheutuneet viat; syöttöjännitteen voimassaolevista standardeista poikkeamisen aiheuttamat viat;

tuotteen välitysmyynnin tapauksessa takuu ei ole voimassa;

Ilmapumpun takuu on 1 vuosi;

tuotteen omavaltainen muuttaminen;

jos tuotetta käytetään, mutta se ei ole liitetty vesiverkostoon tai jos tuotteeseen ei tule vettä (vesipumppu tai höyrygeneraattori palaa kuivakäytön tuloksena);

jos puolueeton katsastus selvittää, että vika ei kuulu takuun piiriin.

Takuu ei laajene kuluihin jotka eivät liity tuotteeseen, tai vahinkoihin jotka ovat syntyneet tuotteen toimintahäiriön tai pysähtymisen seurauksena. Käyttäjän oikeudet Käyttäjällä on näissä takuuehdoissa määrätyin ehdoin oikeus vaatia ostamansa tuotteen ilmaista korjausta tai vaihtoa, jos korjaus ei anna haluttuja tuloksia. Vian havaittua on käyttäjällä oikeus vaatia tuotteen korjaamisen sijasta tuotteen palauttamista ja kauppahinnan korvaamista vain siinä tapauksessa, jos kysymyksessä on oleellinen vika, jonka korjaaminen ei anna haluttua tulosta tai jos takuukorjaus toistuvasti ei ole suoritettu vaatimusten mukaisesti. Tuotteen palautuksen yhteydessä korvataan ostajalle tuotteen kauppahinta täysimääräisenä. Käyttäjällä on oikeus saada vaihdetulle tuotteelle tai sen osalle alkuperäistä myyntitakuuta vastaava uusi takuu. Käyttäjän oikeuksien toteuttamisen järjestys Tuotteen vian havaitsemisen yhteydessä on tuotteen käyttö välittömästi lopetettava ja otettava

5

työpäivän

kuluessa

yhteys

takuukuitissa

mainittuun

valtuutettuun

korjausliikkeeseen. Näissä takuuehdoissa mainittujen oikeuksien toteuttamiseksi on käyttäjän esitettävä

ww w.lintman.ee

valtuutettuun korjausliikkeeseen: a) asianmukainen alkuperäinen kauppakirja Takuukorjaus suoritetaan kohtuullisen ajan kuluessa valtuutettuun korjausliikkeeseen yhteydenoton jälkeen. Takuukorjauksen suorittaja voi tuotteen omistajalta/haltijalta vaatia vapaan työalueen olemassaoloa (vähintään 0,6 m leveä alue tuotteen ympärillä) korjauksen suorittamiseen.

Asennus- tai takuukysymyksissä ottakaa yhteys viralliseen maahantuojaan.

/palermo_fi  

http://www.sansan.fi/asennusohje/palermo_fi.pdf

/palermo_fi  

http://www.sansan.fi/asennusohje/palermo_fi.pdf

Advertisement