Issuu on Google+

-

CU

E CU

tz9Erttv

o.

o

o

I o L .o

G

o !,

=

IIgEE


t

ri U)

f

o E o O L

G

oo

=ob)

q)

o

O

g)>Ec

.L=

EOE :!: f;o a= FE -.-u b *= o -Y

HEE 6c_(o a3= (E(1= l=oo (EL(E (E()uiqo tla'f (E,-c

-qJ6 o)E (9

.EL 6, UJ(,

35= o c* oF-o =(Eo O):?

:

c9L '6o o;a o =$ -c .Y'O Etr oE: tsL Q'-

ei8

J

I-_o ob >o c.!5 vcoo F(oo

x o

E

c o o

c= o

L

c

C

U'

+

C

(s

(E

o (s

(',

U)

c

L

'o

=

o <i

(E

o)

a

d

o-

o

L

c

('J

.c

a

L

f

o

ca o

NNCDloTO(o(Ol-

th

c o c o o-

E

o o (E

.= E

EO

EE

=to .96

EE o'E C-C

co

oo CIP

o.i

o

co(g c o) c

'(E

F-

I (')

c o

E (s L

(') .g q)

!

.9.

co)

=(Eo

o -c a o

'-c ci

(L

-o J ot =

o L

F d


o

c o c o

o. E

o

c

o (E

E

:o (u

3

.9 (E L

o c o (,

O

e 6.=

=a

E= U!:t

-:-i-tr ..L i qJ

d\ ta ;F #o P:

-! p9 =6

;g

qJ

o-

6 o ,N

o

T

o o(E

c)

o

0)

EE !!

oc cE OlqcEh-ofo=g

Pp'EE;g

g;;;

urE L u _ d O:=^\ ^

!g .O-N . NcDO)rr-

a .6:E;6) rs >, 9 :.9 e o J >V:_Y

9

OF

c.j

L;

o)

0)

o

E

33

oo

; xn

o

L

I

@@

oo >I @q

OO

qq

>7 --

tt oo

ej€

ll

e3

tl >E

tl oo >E -a

o

(E

Fo)

c -c o

.9

E E

(5

-o (E

o

>'lc ;X-o ".(!

o ro

Lr)

N

o O

ro

lr) N

o @ o o @

d d

rc)

o o

L=

o o l

N N

I

o

N

o O

6a

=

-= C Faj

tr

xc 6-

3g

Es O!

CC

oI ov

f a=

o

ro

-

o @

ro

=

to

o

o o E

;o

o r)

J

'6 o o

6 O

o 6

o

t

o

!=

co)

'F

c

j:

U: FFE C5=

E

+rid

€)

E 3 = ii;'E o.i

o-EO@l:' q o\ > : cc^@c = ,u-^^-cc

-

o

'F ! c (!.L

cO:tr O-Y

.9-.*

:'a 5€

-aFL = -

'-a

=

@

= = :=

i a

^-l:

-.= ==

d=P === ,nc,j

=a= -".i= === iq>

bE

=3 ='= fr3 :.l

=-3 ao

;= J -; i- E eo ) -P i6

;

g[

;E

$s

i[e

j

;E E€ Ee ;:E ;3 E; EE E.PH. E€ EE flt E.f; H: c!$fi € ;'3 '= :=-'9 o)c 9B =.r= =9 F; E,8 ;E EXEh 9 E; E38; 3 ;E :fi 9s iA €: EE- #e EEIE € FE € igEE #c EE:E :g FsH TE +i€i rge = EgEfr F !g ,pEg tr o;uE =iieE! :rnE Eg.. :€flE q:.9Y o-o b3 eg E P3- :EE f;P€ €Hfi; € HE Ig E ;iB c€E egfiE

p lr)

i

F.

lr) cf)

o

O o

c 6

o c o

o

E

f 6 o o

Fo

N N

o

3

F

3

3

N

s

E E C

.9 c o p

.E

6

o

o

o

63

=3 Fo ed o> d>; -c oo ON Eo: ?*

c o

F 6

6 c


6 ! q)

o.o-

f q

q)

o

o (! E(! .= L

c)

9€

c)

*E -c oo

=a x'-c rFg E GO _E !>'

culci ot !9 trq)

!:

o 9a o od) I -q) >(u (D )l''F

= 6o 9 u)-

P=

;

*.cF

(a

o

:g

.A -8.

q)

E

I

%s

H,TEH :-E

g

tr

fiE -*e *q E€ *EE

c$;r;=gg EE

:ECP€eFB

€ p!fi.E+ fif gE=E;: 6= El N o c ni >.< E'oeE Ei€=;€EE Es

E =-E; E€ =E ; E3-e Es ;E

6ov pE -o b .u-=

i3

s Jc)

E

@'J CI

z

f F*s*E E E IE . aFECE;;i g€ 3E.E€F.b€; d8

^:o Qgz

:

E l E:iggfi xEt $: E F;RgHEIilEg;E T-a#R#Ee€##g!' (?

f--r:lol!: l6lYl t-t-l

I

l*lsl t-tl lol*l lol6l

ffi lslel

(5 t-

a> 3o OO

OO ao-

o

o

tiT; Elil

e d) o o

& (L

o

c

CE oc)x OrE

E6F

u(E

a

o0) =c) _ro 6=

o3 9= €9 3e o0) !> ax f.9

E@ co (EA 9c> oc oc)

Oc

a

€e c-

Xc)

=> >R o-

or

=c) 6.s; o *6 Y^-

9E

tL (E!

N

c '= G

o

O e

o N O O

o

o

N

N

N

N

N o o

a o

o

@

o 6 =

5

o G #

v(u-

^L X.)F

!

a

o-

'-N o -

c o

o-

m

E

5

E

6 d 6

o

.d\ L>= U R= P-:lL! ^...\Y: =-=

'Ja- !-

^-< j=-a^e9

-

c B o -o q)

E J

E

!a\

-G

$q$s "-;j=2

o)7 c= 'E

e F

g

o C-.E' E .00F8

o- EE;= c (ttsou)

qr

J

g:=;

YP

",(s:.1!

-

c fi 6---5 6'.n b# g =Eg o *9=o= =

E (u O €-EL -o.=go= E

o o)

g

to L

A !s

3E^gses:? Es.ogocrE99 5 *t hc_c >a o f =o-H'OX*

g5a=e3F=E (JO ^ =E=;E,:s;*

ES:*3338€

G* - Y C ry .9 5;*=^c6=jJY €-::Lv;-L

E coH;fioc-!o

:P#EEri? = :8 9agEo-=9a=

=:*o^ OLLXON

-o.iOn!l N A

R

E

6

s

S=sda

o

#€s

r

S

t

sE:;

E

L

&

a

o

s E

*

s

A)

;d? E 8 E € l

a'9

3

t$,

g

F*i Fr I ie I si E:# H I

€ir€:o

Y,9-t6oc-

a 'E O-.O n X (E.i=Jc_C=ij.n x-!o:c F I n' 6 EE='6 *E 9c g-='6 k

Ee

o-c o e zet€E geo

* Ex!.; E=rPE

;=HeE€

cE 9>9

8-e

IIebr i

iEB9E

- o.=!-c

i^-:U)a

u.= c -€E;E:

.E=P.gE; (u (E

HeEiE

='s-

HEHe I!

6

;FoFfrsg5

AER=.EE-YE

+ EEHr;,*E#

. 6an-!tiI, q fi: s=r3;;=E-: B

a

:

c-. ? ix.9i

co I

a tjQ9 Q,

: .c ts 66

lU

J I

t ! o > x.1.= (! qii e FiiSE !:<19 ^ o 6 E.xii g t 6J != X c= F€k'uSdo Y

oiD

o l

;

o .6:- F oEF'-sbs

*l =l

=l

'

I

o

$

c')


=E

ii

r 5 e# [I

*= t sfi HE =; ; * FE s F* e fiEis'it;gEE:EsFitE

t

g; Et !; igi *ii Eh ^.E At

i en

-gI

giiFii i

n

,

gg

gg,ff

jii

EE

=E

o

)

q) U'

oG

ltI '-o

o o

CL

= o

o L

c)

o o o o c o

O

a o

o'o

(E

O

c o o (! o o) c c o c) c) O (E

q)

O

(.) o '-

o) !

c

O

o o) c Y (! o o) o -c

C)

o (5

-c

E(! o = c)

c)

c)

O '= g

o)

o g o E

o U)

:f

=(E O

o

L

zo o =c L

o (!

Lv

.o o) cc L

EO L^

b3 OE

(s

oc o

L

(E

a

(E

l+

E. <i

.-:

XL '=0

o

-c

o

3

T'

o = o c Y o _c\ '-c fI Fr o o\ 0)c ^o) OI = c\

!(D

o0)

O-.O q

oo

OO xu) FC !f o

o)

-c -c

o

c -c)

OG z=

o o '5 o a L

c)

E

o o f

=(E O

G LL

c o E o)

Lr-

: :o

E G o) o o o -o a (U q) o o) c c o -=9 3 .q c = E '; o o o o o) (U o o -Y O 6g o co c C) c lz L o) Lc) e= -c c) o o q) c >.x o =o Oc o 0)

o o o

c)

L L

o c o o)

E

o o o)

G

= o5 Zo

::a ;cs€3 : $: *c5 ii fipEHE

gEg

€iE'; € IE: ;EE eE:ie E EE! 'EEI

ii Fig

i$f!gg;

gg € fia*H;fi Ei$g#l iE,E i ail i€i*Ee iIIfiE t;ie $ Ei E; iiEE .'i E; ;B €tE

gEFiigEI E E

6)

o-

c

6 o

.N

I

o

to o


E (5 L

o, .g E q)

c L

=

c)

lz (s

o

-o E

L

o F

o= f,o

luauele

0u11eep

c)

o o)

o = o

(o OJ

c G

L

= o;

(!)

CO

-o (E

F

g,

e

c

(L

=oG'

(E

=c

g=

o

E

(!

z

zo

o-

(L

o o

C9

(,

(5

@

jo

.9

O

o

o o .9

(L

tf

l

c,

o)

^g

tJ)

E

(5

c

o (E

o (U

a

N


/ALMA_manual_eng