Page 1

COMPUTER คอมพิวเตอร์


คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทมี่ นุษย์ สร้างขึน้ เพื่อช่วยในการทางานให้รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ


กาเนิดคอมพิวเตอร์ http://www.youtube.com/watch?v=z9tZdO85vtQ เด็กดีเรียนคอมพิวเตอร์

http://www.youtube.com/watch?v=kA4HbONOIOo

Kinder 1 1  

K1-1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you