Page 1

Respiračné choroby prasiat

Robert Trávniček Pfizer s.r.o., veterinární divize, CZ a SK 10.11.2010


Obsah -

Faktory respirač.ochorenia Jednotlivé zárodky - príznaky Možné cesty zvládania


Swine Respiratory Disease (SRD) Respiračné choroby prasiat Porcine Respiratory Disease Complex (PRDC) Komplex respiračných chorôb prasiat


SRD, PRDC, ...

- rôzne názvy pre ekonomicky najdôležitejšie onemocnenie prasiat - multifaktoriálne onemocnenie


Respiračné choroby prasiat Faktory prostredia

Obranné mechanizmy SRD Vírusy

Baktérie


Respiračné choroby prasiat Obranné mechanizmy

Faktory prostredia Vírusy Baktérie

•Mechanické •mukociliárny aparát •Imunitný systém •pasívna imunita •aktívna imunita


Respiračné choroby prasiat Obranné mechanizmy

•Neinfekčné faktory •Stresory prostredia

Faktory prostredia

- nespôsobujú SRD - úloha pri prenose - vplyv na závažnosť

Vírusy Baktérie


Respiračné choroby prasiat Obranné mechanizmy

Faktory prostredia Vírusy Baktérie

•Preplnenie kotcov •Miešanie zdroje, vek •Teplotné výkyvy > 4°C za deň, podchladenie •Prievan •Kvalita vzduchu > 50 ppm amoniak •Parazitárne invázie migrácia lariev •Výživa


Respiračné choroby prasiat Obranné mechanizmy

Faktory prostredia Vírusy Baktérie

•Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) •Porcine Circovirus 2 (PCV-2) •Swine Influenza Virus (SIV)


Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) ¾ PRRS vírus izolácia r.1991 v USA, ale už v 80.rokoch „Mystery swine disease“ alebo choroba modrých uší. ¾ PRRS vírus má afinitu k makrofágom (súčasť obranných mechanizmov), predovšetkým v pľúcach alveolárne m. ¾ úloha makrofágov: ničiť baktérie a vírusy. ¾ avšak PRRS vírus nezničia, ten sa pomnožuje v makrofágu až ho zničí. ¾ až 40% makrofágov je zničených. ¾ strata hlavnej časti obranných mechanizmov ¾ baktérie, iné vírusy: pomnožujú sa a škodia


Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS)

Normálny alv.makrofág

Odumretý makrofág


Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) ¾ Klinické príznaky (môžu sa medzi chovmi líšiť) Prasnice: Prasnice nechutenstvo, letargia, predčasné pôrody, agalakcia, mastitis, zmodranie uší, respiračné príznaky, mumifikovné plody, mrtvonarodené až 30%, slabé selata.

¾ Selata: Selata veľmi slabé - neschopné sa prisať, kašeľ, pneumónia, hnačky, horšie prírastky, vnímavosť k ďalším infekciám (M hyo H parasuis)


Post-weaning Multisystemic Wasting Syndrome (PMWS) Porcinný cirkovirus 2 (PCV2) Poodstavový syndróm chradnutia ¾ prvý popis ochorenia 1991 v Kanade ¾ chradnutie od veku 6 do 14 týždňov ¾Klinické príznaky: znaky Odstavčatá/výkrm: /výkrm postupná strata hmotnosti, vychrtlost, bledá koža, zhrubnutá srsť, niekdy žltačka, náhle úhyny, zväčšenie lymfatických uzlín, diarhea až 30% prípadov, sťažené dýchanie, pneumónia, nekoordinácia a občas i nervové príznaky, mortalita po odstave 6 - 10%, niekedy až 20%, u starších mortalita až 10%. Často i subklinický priebeh.


Post-weaning Multisystemic Wasting Syndrome (PMWS) Porcinný cirkovirus 2 (PCV2) Poodstavový syndróm chradnutia


Respiračné choroby prasiat Obranné mechanizmy

Faktory prostredia Vírusy Baktérie

•Mycoplasma hyopneumoniae •Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) •Atrofická rinitída Bordetella bronchiseptica Pasteurella multocida •Streptococcus suis •Haemophilus parasuis •Salmonella choleraesuis


Mycoplasma hyopneumoniae Enzootická pneumónia (EP) - obvyklá súčasť komplexu respirač.chorob - považovaná za spúšťač komplexu resp.chorôb + vírusy - charakterizovaná sporadickým suchým kašľom, zvýšenou teplotou a spomaleným rastom - infikované prasatá sú náchylnejšie k ďalším respiračným patogénom - ak je prítomný PRRS, App, Hps, Pasteurella môže mať pneumónia tažší priebeh a závažnejší dopad


Mycoplasma hyopneumoniae • Normálna situácia • M.hyopneumoniae a Pasteurella • M.hyopneumoniae a PRRS – zhoršený priebeh – dlhšie trvanie


Systém skórovania pľúcnych lézií: - záznam do príslušného protokolu - stanovenie závažnosti choroby - dopad

Kalkulácia ekonomických strát farmy

30% povrchu pľúc je poškodených Strata na prírastkoch: 3 x 37 g/deň = 111 g/deň


Actinobacillus pleuropneumoniae ¾ Actinobacillus pleuropneumoniae (App) - rôzne serotypy, niektoré vyvolávajú závažné onemocnenie. Serotypy 1, 5, 9, 11 a 12 sú obvykle vysoko patogénne, 3 a 6 stredne. Toxíny – poškodenie pľúc. ¾ Od odstavu do porážky, ale obvykle 8 až 16 týždňov. ¾ Klinické príznaky: náhle úhyny, kašeľ, veľmi obtiažne dýchanie, vysoká telesná teplota, nechutenstvo, letargia, pleuritída, pneumónia, bledosť, chradnutie.


Actinobacillus pleuropneumoniae Obtiažne dýchanie Typické lézie

Mortalita


Pasteurella multocida ƒ Obvykle sekundárny patogén po primárnej infekcii M.hyopneumoniae alebo PRRSV. ƒ Postihuje prasatá 10 - 18 týždnov veku. ƒ Klinické príznaky: ƒ Akútny priebeh: závažná pneumónia, horúčka, výtok z nosa, vysoká mortalita, zrýchlené dýchanie. ƒ Subakútny priebeh: pneumónia, pleuritída, perikarditída, kašeľ, chradnutie, zvýšená mortalita.


Atrofická rinitída (toxinogénne Pasteurella multocida a Bordetella bronchiseptica) ƒ kmene P.multocida produkujúce toxíny – progresívna atrofická rinitída. ƒ Klinické príznaky: znaky selata, odstavčtá, výkrm ƒ Prvé príznaky u selat: kýchanie, výtok z nosa. ƒ Kýchanie s krvou až krvácanie. Výtok z očí, konjunktivitída. Skrútenie, skrátenie nosa a hor.čeluste. Znížený prírastok. Nevyrovnaný rast. Zlý kondičný stav. Potiaže s príjmom krmiva. Nechutenstvo. Častejší výskyt respir. chorôb.


Atrofická rinitída


Streptococcus suis ƒ Streptokoky – bežné mikroorganizmy u všetkých zvierat. ƒ u prasiat hlavne - Streptococcus suis. ƒ vyvoláva rôzne príznaky ako polyserozitída, artritída, endokarditída, pneumónia, meningitída, septikémia.


Haemophilus parasuis • Bežný výskyt v horných dých.cestách • Izolácie z dutiny nosnej, mandlí a prednej časti trachey zdravých prasiat. • U niektorých kmeňov H. parasuis sú neobjasnené faktory patogenity a vyvolávajú klinické ochorenie. • Prejav patogenity – hlavne ako komplikujúca sekundárna infekcia pri pneumóniach. • Ďalej môže H. parasuis vyvolávať Glässerovu chorobu (polyserositis, perikarditis, artritis, meningitis) alebo septikémie (bez polyserozitíd)


Haemophilus parasuis


Komplex respiračných chorôb prasiat • Závažné ekonomické straty – znížené prírastky – zhoršená konverzia krmiva – zhoršené speňaženie


Prečo je SRD problém? • Máme “nové” vírusové infekcie – – – –

PRRS SIV cirkovírus 2 ... čo príde ďalšie ?


Zvládanie SRD • • • •

Eliminácia – eradik.protokoly, repopul. Systémy organizácie chovu Aplikácia liečiv Vakcinácia


Zvládanie SRD • • • •

Eliminácia Systémy organizácie chovu Aplikácia liečiv Vakcinácia


Zvládanie SRD Systémy organizácie chovu • Organizácia chovu – pôrodnica, odstav, výkrm

• Turnusový systém • Biosekurita – externá – zamedziť vstupu ochorenia do chovu – interná – minimalizovať šírenie v chove


Zvládanie SRD • • • •

Eliminácia Systémy organizácie chovu Aplikácia liečiv Vakcinácia


Zvládanie SRD Aplikácia liečiv • Antibiotiká – Riešenie bakteriálnych infekcií – Liečiť ihneď, správne a dostatočne dlho – koncentrácie musia byť >MIC v cieľovom tkanive – Perorálne podanie => príjem krmiva a vody, absorbcia – Injekčné podanie => presná dávka • Opakované => počet aplikácií, dlžka liečby? • Jednorázové => dodržanie dlžky liečby


Zvládanie SRD • • • •

Eliminácia Systémy organizácie chovu Aplikácia liečiv Vakcinácia


Zvládanie SRD Vakcinácia • Mycoplasma hyopneumoniae, PRRSV, PCV2, H.parasuis, ... – – – –

komerčne dostupné vakcíny vakcinačné schémy zdravotná situácia v chove Váš veterinár


Ďakujem za Vašu pozornosť

Respiračné nemoci u prasat  

Robert Trávniček Pfizer s.r.o., veterinární divize, CZ a SK

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you