Page 1

Kalender Uge 38

HG orienterer om de generelle regler for opgaven.

Uge 39

Faglærerne orienterer om de faglige krav til opgaven

Uge 40 -tirsdag d. 2/10

Valg af fag. I LUDUS under kursist - flerfaglige prøver skal du vælge fag. Sidste frist for evt. godkendelse hos rektor til at skrive i ét fag.

Uge 40 - fredag d. 5/10

Skolen udpeger vejledere.

Uge 41 – tirsdag d. 9/10

Eleven sender overvejelser omkring område til vejlederne.

Uge 43 - tirsdag d. 23/10

Valg af område i LUDUS under kursist - flerfaglige prøver.

Uge 44 -48

Vejledning på baggrund af skriftligt oplæg fra eleven.

Uge 49 - torsdag d. 6/12

Opgaven udleveres på skolen kl. 14.00.

Uge 51 - torsdag d. 20/12

Opgaven afleveres på kontoret senest kl. 14.00.

Snyd Pas på du ikke bliver beskyldt for at snyde. Vær derfor altid meget opmærksom på:  at sætte fodnoter, når du bruger oplysninger, teorier og synspunkter fra andre værker, hjemmesider mm. Er du i tvivl om, hvorvidt du skal lave en henvisning så lav den,  at bruge dine egne formuleringer.

Studieretningsprojekt 2012


Du skal nu i gang med dit studieretningsprojekt, der er en vigtig del af din studentereksamen. Opgaven er individuel , og du vælger selv, hvilke fag du vil skrive opgaven i. Karakteren optræder på eksamensbeviset og vægtes som et A-niveau fag, dvs. med faktor 2.

Fag Du skal skrive i 2 fag, hvoraf det ene skal være et af dine studieretningsfag på A -niveau, mens det andet fag skal være på mindst B-niveau. Rektor kan på baggrund af en begrundet ansøgning undtagelsesvist godkende, at studieretningsprojektet skrives i et studieretningsfag på A-niveau, men som udgangspunkt anbefaler vi det ikke, fordi du så skal opfylde alle fastsatte mål for studieretningsprojektet, også kravet om at inddrage flere faglige tilgange og metoder.

Du bliver bedømt på, i hvor høj grad du besvarer opgaveformuleringen og opfylder følgende mål:

       

En god opgave indeholder følgende dele:  Forside: den første side skal være det udleverede ark med opgaveformuleringen  Evt. din egen forside  Resume på engelsk/abstract (15-20 linjer)  Indholdsfortegnelse  Indledning – en appetitvækker på din opgave, hvori du lægger op til din opgaveformulering, og hvor du introducerer, hvordan du vil gå frem.  Opgavens hoveddel – opdelt i kapitler og underafsnit med overskrifter  Konklusion – sammenfatning af opgavens hovedpunkter  Litteraturliste  Evt. bilag  (Fod)noter med litteraturhenvisninger. Hver gang du bruger væsentlige/interessante oplysninger, teorier og synspunkter fra andre værker, skal du henvise til pågældende side i de bøger/internet-adresser mm., hvor oplysningerne stammer fra. Det gælder ikke kun ved citater.

Abstract

Mål

Opgavens afsnit

demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder, demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse, beherske relevante faglige mål i de indgående fag, udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale, demonstrere evne til faglig formidling, besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen samt beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (fx citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse).

Der er desuden krav om et resume på engelsk. Resumeet er en mini-udgave af opgavebesvarelsen. Det skal udgøre en meningsfuld helhed og kunne forstås uafhængigt af selve opgavebesvarelsen. Resumeet kan disponeres efter følgende model:  Problem statement  Approach  Results  Conclusions

Karakter Opgaven bedømmes af en af vejlederne og af en ekstern censor, og der gives en karakter ud fra en helhedsvurdering. Ønsker du at klage over din karakter, skal det ske skriftligt, senest to uger efter at du har fået din karakter oplyst.


Faglige krav til opgaven

Valg af fag og område

Studieretningsprojektet kan udarbejdes i forlængelse af arbejdet i fagene, men opgaveformuleringen kan ikke direkte bygge på stof, der allerede er indgået i undervisningen. Opgaveformuleringen skal udarbejdes på en måde, der sikrer, at der ikke kan ske genanvendelse af afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og rettet.

I starten af oktober skal du vælge, hvilke fag der skal indgå i dit studieprojekt samt hvilket område/emne du vil beskæftige dig med. Det er i den forbindelse vigtigt, at du vælger et område/emne, hvor begge dine fag har mulighed for at indgå i et ligebyrdigt samspil. Det er derfor en god ide at snakke med dine faglærere om dine ideer, inden du vælger fag.

I opgaven skal du demonstrere evne til faglig fordybelse og til at anvende fagenes metoder.

I uge 38 orienterer HG om kravene til studieretningsprojektet i de enkelte klasser, hvorefter faglærerne i uge 39 orienterer om kravene til et studieprojekt i deres fag og giver eksempler på velegnede områder og opgaveformuleringer. Når du har valgt fag, udpeger kontoret to vejledere, og om fredagen bliver vejlederlisten så offentliggjort i LUDUS.

I opgaveformuleringen skal der være både nogle fagspecifikke krav og nogle tværgående faglige krav, og der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger udover arbejdet i mindst ét af fagene. En opgaveformulering består normalt af et hovedspørgsmål med nogle underspørgsmål, som indeholder alle taksonomiske niveauer: beskrivelse, analyse og vurdering. Opgaveformuleringen skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet med dig under vejledningen.

Opgavens omfang Det er fagafhængigt, hvor mange sider opgaven skal indeholde, men det vil fremgå tydeligt af opgaveformuleringen. I mange fag vil det være 15-20 sider á 2400 anslag.

Senest dagen før afleveringsdatoen bør du printe opgaven ud, så du undgår printerproblemer på afleveringsdatoen. Bemærk at skolen ikke stiller farveprinter til rådighed.

Senest tirsdag i uge 41 skal du sende nogle overvejelser om område til dine vejledere, sådan at I har mulighed for kort at snakke sammen inden dit endelig valg af område i uge 43. Området skal formuleres som en overskrift og ikke som en tekst på flere linjer. Dine vejledere skal godkende dit område.

Inspiration Dine faglærere giver eksempler på gode områder.

Dertil kommer forside (titelside), indholdsfortegnelse, fodnoter med litteraturhenvisning, litteraturliste og evt. bilag.

Du kan også finde inspiration i LUDUS-konferencen: SRP-idékatalog.

Det tilrådes, at du begrænser antallet af bilag og kun vedlægger de bilag, som censor ikke selv kan skaffe, og som er absolut nødvendige for at læse opgaven.

http://www.emu.dk/gym/elever/opgaver/srp.html

Du kan også finde inspiration og hjælp her:


Vejledning

Skriveperioden

Efter vejlederlisten er blevet offentliggjort, skal du i de følgende uger indkredse projektets problemstilling i samarbejde med dine vejledere. Det sker igennem en række vejledningssamtaler, der planlægges uden for undervisningstiden.

Selve studieretningsprojektet skal skrives i periode på 14 dage i uge 49-51, hvor du så ikke har anden undervisning. Du får udleveret din opgaveformulering torsdag d. 6/12 kl. 14.

Den første vejledningssamtale vil som hovedregel være sammen med begge vejledere, og ved denne lejlighed aftaler I, hvordan den øvrige vejledning skal forløbe. Du skal formulere et skriftligt oplæg om projektet, som samtalerne med vejlederne kan tage udgangspunkt i.

I eksperimentelle fag vil faglokalerne være til rådighed i passende omfang indenfor normal undervisningstid afhængig af opgavens karakter.

Du skal naturligvis altid melde afbud, hvis du bliver forhindret i forhold til de vejledningstider, som dine vejledere placerer i LUDUS. Det er vejlederne, der udarbejder opgaveformuleringen med udgangspunkt i de drøftelser, som I har haft i vejledningssamtalerne. En af fagets lærere vil være til stede i faglokalet for at kunne give praktisk råd og vejledning i korrekt anvendelse af apparaturet.

Vejledning i skriveperioden Det er muligt for dig at få råd og vejledning i skriveperioden, men det er vigtigt, at vejledningen ikke må omfatte en bedømmelse. Du aftaler selv med dine vejledere, hvordan du kan få fat i dem i skriveperioden, hvis du har behov for vejledning.

Sygdom Hvis du bliver syg i opgaveugerne, skal du straks underrette rektor og fremskaffe en lægeattest. Du vil efter nærmere aftale få mulighed for at skrive et nyt projekt senere. Der kan skrives inden for samme område, men der skal formuleres en ny titel.

Aflevering Du skal aflevere din opgave den 20/12 senest kl. 14 på skolens kontor. Der afleveres tre underskrevne eksemplarer af opgaven.

SRP hæfte år 2012  
SRP hæfte år 2012  

Udarbejdet af HG