Page 1

Vzw Vlabra’ccent samenwerkingsverband van de cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaams-Brabant - waaronder de gemeenschapscentra van vzw 'de Rand' en de provincie Vlaams-Brabant

Actieplan 2013 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 10 juni 2013


2


INHOUD Vlabra'ccent in kaart 1. Over Vlabra'ccent 1.1. Statuut 1.2. Leden 1.3. Personeel - medewerkers 1.4. Vzw structuur 2. Missie en strategische doelstellingen 3. Vooruitzichten voor het jaar 2013 – Vlabra’ccent algemeen 4. Werking 4.1. 4.2. 4.3.

Thematisch Ontmoeting en ervaringsuitwisseling Stimuleren van een rijk en divers aanbod Meer, nieuw en ander publiek bereiken - Communicatie - werkgroep communicatie - Focus op kinderen en jongeren - werkgroep jeugd 4.4. Belangenbehartiging

5. Werking 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

Geografisch/regionaal Regio Pajottenland/Zennevalei Regio Noordrand Regio Oost-Brabant Regio Druivenstreek

6. Werking voor dienst cultuur provincie Vlaams-Brabant 6.1. Opvolging op de dienst cultuur van de provincie Vlaams-Brabant voor wat betrekking heeft op de cultuur- en gemeenschapscentra. 6.2. Structurele subsidies van de provincie Vlaams-Brabant voor de cultuur- en gemeenschapscentra 6.3. Projectsubsidies van de provincie voor Vlaams-Brabantse cultuur- en gemeenschapscentra 7. Financiën Vlabra'ccent vzw

3


4


5


6


1. Over Vlabra'ccent 1.a. Statuut Vlabra’ccent is het samenwerkingsverband tussen enerzijds de cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaams-Brabant, waaronder de gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ en anderzijds de provincie Vlaams-Brabant. Vlabra’ccent werd opgericht op 8 september 1999 als feitelijke vereniging. Sinds 11 december 2003 heeft Vlabra’ccent een VZW-statuut. De gecoördineerde statuten zijn op 23 februari 2009 neergelegd op de griffie te Leuven en werden op 4 maart 2009 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 1.b. Leden Begin 2013 zijn dit de leden van de vzw Vlabra’ccent: □

Het provinciebestuur van de Provincie Vlaams-Brabant, directie cultuur

De cultuur- en gemeenschapscentra 1. GC de Bosuil, Jezus-Eik, vzw ‘de Rand’ 2. GC de Lijsterbes, Kraainem, vzw ‘de Rand’ 3. GC de Moelie, Linkebeek, vzw ‘de Rand’ 4. GC de Boesdaalhoeve, Sint-Genesius-Rode, vzw ‘de Rand’ 5. GC de Zandloper, Wemmel, vzw ‘de Rand’ 6. GC de Kam, Wezenbeek-Oppem, vzw ‘de Rand’ 7. GC de Muze, Drogenbos, vzw ‘de Rand’ 8. CC Het Gasthuis, Aarschot 9. CC Asse, Asse 10. CC De Meent, Beersel 11. CC de borre, Bierbeek 12. CC Diest 13. CC Westrand, Dilbeek 14. GC de Roos, Glabbeek/Bekkevoort 15. CC Strombeek, Grimbergen 16. CC 't Vondel, Halle 17. GC De Wildeman, Herent 18. GC de oude pastorie, Kapelle o/d Bos 19. CC 30CC, Leuven 20. GC De Warande, Liedekerke 21. CC Den Blank, Overijse 22. CC De Ploter, Ternat 23. GC Tervuren 24. GC De Maere, Tielt-Winge 25. GC Den Breughel, Haacht 26. GC Felix Sohie, Hoeilaart 27. GC Colomba, Kortenberg 28. GC De Muze van Meise, Meise 29. GC Hof ten Hemelrijk, Opwijk 30. GC Coloma, Sint-Pieters-Leeuw 31. GC De Kruisboog, Tienen 32. GC Het Bolwerk, Vilvoorde 33. GC Den Hoek, Kortenaken 34. GC Pepingen (Bellingen) 35. GC Het Buurthuis, Holsbeek (Nieuwrode) 36. GC De Corren, Steenokkerzeel 7


37. GC 38. GC 39. GC 40. GC 41. GC 42. GC 43. GC 44. GC 45. GC 46. GC

De Cam, Gooik Gerard Walschap, Londerzeel Baljuwhuis, Galmaarden Lennik De Passant, Zoutleeuw Den Egger, Scherpenheuvel-Zichem Mena Rotselaar het Koetshuis te Strijtem/Roosdaal Zemst Landen

De criteria voor aanvaarding zijn: - de inrichter van het centrum is een overheid of een private initiatiefnemer zonder winstoogmerk - het centrum moet beantwoorden aan de geest van het decreet lokaal cultuurbeleid (aandacht voor cultuurspreiding, cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming) - het centrum wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap OF de gemeente waar het centrum zich bevindt heeft een cultuurbeleidscoördinator in dienst. De centra worden vanuit de Vlaamse gemeenschap gesubsidieerd op basis van volgende onderverdeling: CATEGORIE Cultuurcentra A Cultuurcentra B Cultuurcentra C Gemeenschapscentra vzw 'de Rand' (aparte beheersovereenkomst) TOTAAL

AANTAL CENTRA 3 4 4 28 7 46

1.c. Subsidiënten De werking van Vlabra'ccent wordt mogelijk gemaakt door - de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant, - een tussenkomst van het Sociaal Fonds Sociale Maribel 4 voor de socio-culturele sector in de personeelskosten - en de ledenbijdragen vanwege de cultuur- en gemeenschapscentra. Met de provincie Vlaams-Brabant is een beheersovereenkomst gesloten d.d. 19 december 2003. 1.d. Medewerkers - Personeel De werking van Vlabra'ccent wordt ondersteund door een team bestaande uit - Piet Forger, coördinator (voltijds medewerker, 75% VTE in 2013 via onbetaald verlof) - Sanne Vanautgaerden, projectmedewerker (4/5 VTE) Zijn staan niet alleen in voor de ondersteuning van het samenwerkingsverband Vlabra'ccent maar ook voor de opvolging op de dienst cultuur van de provincie VlaamsBrabant voor wat betrekking heeft op de cultuur- en gemeenschapscentra. Sanne en Piet krijgen ook ondersteuning van Rita Van Langendonck (2/5 VTE), medewerkster van de dienst cultuur van de provincie.

8


In het kader van de vrijetijdsregiowerking van de provincie Vlaams-Brabant trad vzw Vlabra'ccent op vraag van de provincie formeel op als werkgever voor de vrijetijdsregiocoördinator Fred Gillebert, die op 1 maart 2009 in dienst trad, via een contract voor onbepaalde duur. De deputatie heeft een akkoord om het pilootproject Pajottenland/Zennevallei te ondersteunen tot eind 2013. Fred Gillebert beëindigde eind 2012 zijn werk als regiocoördinator om vanaf 1 januari 2013 te starten als directeur van CC De Westrand te Dilbeek. Een vacature werd uitgeschreven om een nieuwe regiocoördinator aan te werven tot eind 2013. 1.e. Structuur De beslissings- en overlegstructuur van Vlabra'ccent is de volgende:

vzw Vlabra'ccent Algemene vergadering Raad van bestuur Informeel overleg of dagelijks bestuur (formeel)

Cultuur- en gemeenschapscentra

Provinciebestuur

stuurgroep

gedeputeerde

kerngroep

directeur cultuur

regiovergaderingen

diensthoofd cultuur

werkgroepen Secretariaat

Vzw- bestuursorganen □

De algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders. De algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle effectieve leden: o drie vertegenwoordigers per cultuur- en gemeenschapscentrum, waarvan twee deel uitmaken van de beheersorganen van het afvaardigend cultuurof gemeenschapscentrum en waarvan één verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van het centrum o drie vertegenwoordigers voor de vzw 'de Rand': twee vertegenwoordigers die deel uitmaken van de bestuursorganen van de vzw 'de Rand' en één vertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor de leiding van de vzw

9


o

zes vertegenwoordigers van de provincie Vlaams-Brabant: de gedeputeerde voor cultuur, de directeur van de dienst cultuur en onderwijs, het diensthoofd cultuur en drie vertegenwoordigers aangesteld door en uit de provincieraad

Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering. De algemene vergadering komt minstens 1 keer per jaar samen. De algemene vergadering in 2013 is gepland op maandag 10 juni in Museum M te Leuven. □ De raad van bestuur De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste negen leden die, al dan niet, lid zijn van de vereniging. In relatie tot een minimum van 9 zetels voor de raad van bestuur beschikken de cultuur- en gemeenschapscentra over 5 mandaten, de vzw 'de Rand' over 1 mandaat en het provinciebestuur van de provincie Vlaams-Brabant over 3 mandaten. De raad van bestuur bestaat begin 2013 uit: Mandaten vanuit het provinciebestuur:  Tom Dehaene, gedeputeerde voor cultuur en voorzitter van de vzw Vlabra'ccent  Jo Rombouts, diensthoofd cultuur provincie  Anne Sobrie, provincieraadslid Mandaat vanuit vzw de Rand:  Eddy Frans, directeur vzw de Rand (en voorzitter stuurgroep Vlabra'ccent Mandaten vanuit de centra in RvB:  Guido Van Den Troost, directeur GC Meise en regiovoorzitter Noordrand  Miranda van Kerk, directeur CC Westrand Dilbeek en voorzitter regio Pajottenland-Zennevallei  Alfons Rousseau, bestuurder CC Asse  Jo De Clercq, schepen van cultuur Herent en ondervoorzitter vzw Vlabra'ccent  Cil Cuypers, schepen van cultuur van Bierbeek en bestuurder cc de borre Bierbeek De eerste raad van bestuur in 2013 is gepland op woensdag 24 april. □

Informeel overleg of dagelijks bestuur Het informeel overleg is de bijeenkomst van vertegenwoordigers vanuit de provincie en vertegenwoordigers vanuit de centra om gezamenlijk agenda's en beslissingen van stuurgroepen en bestuursorganen (RvB en AV) te bespreken. Ook in 2013 is per semester een informeel overleg gepland.

Overlegorganen cultuur- en gemeenschapscentra □

De Stuurgroep o

Taken/bevoegdheden.  belangrijk gezamenlijk ontmoetingsmoment  jaarlijks bespreken en positief adviseren van het actieplan en de begroting van Vlabra'ccent  terugkoppelen van werkzaamheden in regio's en werkgroepen 10


 

lezingen, workshops, studiemomenten Sinds 2010 zijn de stuurgroepen niet zozeer meer het relaas of de toelichting van de plannen van de voorbije en komende maanden in de verschillende regio's en werkgroepen, maar eerder een infomoment omtrent een thematiek die voor ons als centra belangrijk en actueel is.

De stuurgroep is het verbindend element bij uitstek in het netwerk. Het is in de eerste plaats een gezamenlijk ontmoetingsmoment met veel tijd voor informeel contact. De tweedaagse van Vlabra'ccent en de slotvergadering zijn mijlpalen in het werkjaar.

o

Leden   

stuurgroep Voorzitter: Eddy Frans, algemeen directeur van vzw 'de Rand' Ondervoorzitter: Ilse Machielsen Leden: alle directeurs van de cultuur- en gemeenschapscentra, de provincie Vlaams-Brabant (diensthoofd, directeur) en vzw 'de Rand'.

o

Frequentie en invulling: 3 keer per jaar, waaronder 1 tweedaagse en 1 slotmoment.

o

De stuurgroepen in 2013 zijn gepland op volgende data:  vrijdag 1 maart in GC Felix Sohie in Hoeilaart, met als thema ”Hoe de muur slopen tussen receptieve en eigen werking?”  18 juni - slotstuurgroep, met bezoek aan Brussel  maandag en dinsdag 25 en 26 november begin december – tweedaagse, met bezoek gepland aan Lille (Frankrijk)

Regiovergaderingen Het zwaartepunt van de werking van Vlabra'ccent is de voorbije jaren steeds meer geëvolueerd van provinciaal naar streekgericht/regionaal. Binnen de werking van Vlabra'ccent zijn 4 regio's ontstaan. Deze regio's worden aangevoeld als het niveau waarop de meeste doelstellingen het best worden aangepakt. Er zijn o o o o

4 regio's, namelijk: regio Pajottenland/Zennevalei regio Noordrand regio Oost-Brabant regio Druivenstreek

Elke regio kwam samen naargelang de eigen noodwendigheden. De regiowerkingen in de verschillende regio's hebben dezelfde doelstellingen In de meeste regio's werden ook de cultuurbeleidscoördinatoren uitgenodigd op het Vlabra'ccent overleg. Verder in dit actieplan wordt ingegaan op het actieplan 2013 van elke regio apart. Zie punt 4.1 tot en met 4.4. □ De Werkgroepen Binnen de schoot van Vlabra'ccent zijn twee werkgroepen actief. Zij houden zich bezig met welbepaalde thematieken: □ de werkgroep jeugd focust op de doelgroep kinderen en jongeren en op educatie

11


de werkgroep communicatie, focust op de communicatie van het cultuuraanbod

De werkgroepen kwamen regelmatig samen, naargelang de wenselijkheid en noodzaak. Verder in dit actieplan wordt ingegaan op het actieplan 2012 van elke werkgroep apart. □ De Kerngroep De Kerngroep heeft als taak om de visie en het beleid van het samenwerkingsverband voor te bereiden namens de cultuur- en gemeenschapscentra. De Kerngroep bestaat uit: o voorzitter stuurgroep o ondervoorzitter stuurgroep o voorzitters van de regio's o voorzitters van de werkgroepen o directeur vzw 'de Rand' De kerngroep kan naargelang de agenda uitgebreid worden met eender welk directielid of stafmedewerker die mee wil discussiëren over de geagendeerde punten.

12


2. Missie

Vlabra’ccent wil een open netwerk zijn dat de goede werking van de cultuur- en gemeenschapscentra ondersteunt en stimuleert. Via samenwerking wil het netwerk meerwaarden bieden op het vlak van: 1. ontmoeting en ervaringsuitwisseling tussen de leden van het samenwerkingsverband, met als doel 2. het realiseren van een rijk en divers cultuuraanbod 3. het bereiken van meer, nieuw en ander publiek 4. het behartigen van de belangen van de leden, indien nodig 5. het bijdragen tot de deskundigheidsbevordering van de medewerkers van de centra en tot de optimalisering van de interne werking van de centra.

Vlabra'ccent werkt op een duurzame wijze Het is interessant om de precieze rol van Vlabra'ccent te verduidelijken: het is niet de bedoeling van het secretariaat van Vlabra'ccent om zelf al de acties te realiseren die vooropgesteld worden, maar het is wel zo dat de middelen (personeel en financieel) van Vlabra'ccent vooral worden ingezet om het netwerk draaiende te houden en te stimuleren om de vooropgestelde doelstellingen en acties te realiseren. De bottom-up gedachte is hierbij essentieel: acties en projecten moeten gedragen worden door de betrokken centra/leden zelf. Vlabra'ccent kan hen daarbij helpen en stimuleren, maar het is geen goede optie om vanuit Vlabra'ccent het eigenaarschap van de actie/het project over te nemen. Nadeel van deze aanpak is dat dit zeker meer tijd nodig heeft dan wanneer het Vlabra'ccent secretariaat de actie zelf zou realiseren. Maar belangrijker voordeel van deze aanpak en strategie is dat wat wordt opgezet, gedragen is en vooral zeer duurzaam is: op langere termijn ontstaat een echte en gedragen vorm van samenwerking en zinvolle resultaten. Vlabra'ccent heeft een open netwerkhouding naar andere relevante actoren Door samenwerking kunnen de beperkingen en de troeven van de eigen organisatie gecombineerd worden met die van andere partners, om samen tot een geheel te komen dat meer is dan de som van de delen. Er wordt vanuit de centra reeds in aanzienlijke mate samengewerkt binnen de provincie, via Vlabra'ccent. De uitdaging bestaat erin om in de toekomst - vooral op regionaal niveau - ook te gaan samenwerken □

met andere culturele werksoorten: cultuurcentra, bibliotheken, amateurkunsten, erfgoedmedewerkers, cultuurbeleidscoördinatoren, enz.

met andere domeinen: vrijetijdsdomeinen als jeugd, toerisme en sport, maar ook onderwijs, welzijn,

13


â–Ą

overheden op verschillende bestuursniveaus: zowel het lokale, het provinciale als het Vlaamse niveau Vlabra'ccent beschikt over eigen middelen (personeel en financiĂŤn). Wil de vzw Vlabra'ccent meer bereiken, dan kunnen we dat niet volledig op eigen kracht maar zijn we hiervoor afhankelijk van evoluties en middelen op lokaal, provinciaal of Vlaams niveau.

14


3. Vooruitzichten voor het jaar 2013 – Vlabra’ccent algemeen

3.1. Focus op core business. De werking van Vlabra'ccent focust in 2013 verder op de core business van Vlabra'ccent, waarbij via overleg en netwerking - op provinciaal maar vooral ook op regionaal vlak gestreefd wordt naar het realiseren van een rijker en diverser aanbod vanwege de centra en naar het bereiken van meer en nieuw publiek voor dit aanbod. De basiselementen van de werking, zoals stuurgroepen en tweedaagse, blijven behouden, maar worden steeds qua concept en invulling opgefrist en interessant gehouden. Zo focust de stuurgroep in maart telkens op een thema, in 2013 is dit ”Hoe de muur slopen tussen receptieve en eigen werking?”. De slotstuurgroep voert ons naar enkele cultuurhuizen in Brussel en voor de tweedaagse trekken we in navolging van de zeer geslaagde en gesmaakte studiereis naar Amsterdam in 2011 en naar Düsseldorf en Dortmund in 2012 naar Lille in Frankrijk in 2013. 3.2. Statuut van Vlabra'ccent Alle organisaties van provinciaal belang dienen zich tegen uiterlijk 1 januari 2014 te conformeren aan de bepalingen van het provinciedecreet (art 219 en art 266 van het provinciedecreet), zo ook vzw Vlabra’ccent omdat het merendeel van de inkomsten van Vlabra’ccent afkomstig is van de provincie. Het personeel en bestuur van Vlabra'ccent volgen deze toekomstplannen op de voet en willen hierbij vooral heel sterk rekening houden met de bestaande situatie en met de historiek, eigenheid en uniciteit van een werking als Vlabra’ccent; met 14 jaar succesvolle werking en praktijkopbouw waarvan 10 jaar op verzelfstandigde wijze, nl. in een vzw-statuut; met het co-eigenaarschap en evenwaardig bestuur tussen enerzijds de cultuur- en gemeenschapscentra/ lokale besturen en anderzijds de provincie. 3.3. Provinciale verkiezingen eind 2012 en start van een nieuwe legislatuur Op 14 oktober 2012 vonden de verkiezingen plaats op gemeentelijk en provinciaal niveau. Daardoor kwamen zowel op lokaal niveau als op provinciaal niveau nieuwe ploegen aan de macht en worden nieuwe beleidsplannen gemaakt, wat vanzelfsprekend invloed zal hebben op de werking van de cultuur- en gemeenschapscentra, van de provincie en van Vlabra’ccent. Tegelijk dienen ook de bestuursorganen van vzw Vlabra’ccent hersamengesteld te worden met nieuwe mandatarissen. De gedeputeerde voor cultuur, Tom Dehaene, is ambtshalve voorzitter van vzw Vlabra’ccent. 3.4. Continuering van het beleid van de provincie Vlaams-Brabant op het vlak van regiowerking. In 2007 stelde de provincie een belangrijke beleidsvisie voorop om meer in te zetten op (vrijetijds)regiowerking en op communicatie, educatie en doelgroepenwerking. Beleidsopties die voor de centra van groot belang waren en nog steeds zijn vermits die in grote mate samenvallen met de beleidskeuzes van de centra en van Vlabra'ccent. Omdat het momentum er was, is in de voorbije jaren vanuit het secretariaat extra ingezet op het mee helpen waarmaken van deze beleidsvisies. In de loop van 2009 zijn deze provinciale beleidsvisies echt opgestart via de aanwerving van diverse personeelsleden op provinciaal niveau voor: de vrijetijdsregiowerking, het UiTverhaal, Magda en Murga. Zij zorgden op elk van deze vlakken ook meteen voor een concrete werking, waarbij de cultuur- en gemeenschapscentra ook telkens een belangrijke rol speelden. Wat het UiTverhaal betreft, werd de website applaus.be al een tijd geleden geïncorporeerd in uitinvlaamsbrabant.be. 15


In het kader van de vrijetijdsregiowerking van de provincie Vlaams-Brabant trad vzw Vlabra'ccent op vraag van de provincie formeel op als werkgever voor de vrijetijdsregiocoördinator Fred Gillebert, die op 1 maart 2009 in dienst trad, via een contract voor onbepaalde duur. De deputatie heeft een akkoord om het pilootproject Pajottenland/Zennevallei te ondersteunen tot eind 2013. In 2013 onderbreekt Fred Gillebert zijn werkzaamheden als vrijetijdsregiocoördinator (“toegestane afwezigheid”) en vanaf half mei tot eind 2103 wordt hij vervangen door Kristien Van Hecke. Voor 2014 is nog niet duidelijk wat de plannen van de provincie concreet zullen inhouden. 3.5. Gevolgen interne staatshervorming Op 8 april 2011 keurde de Vlaamse Regering het Witboek Interne Staatshervorming goed en gaf ze de opdracht aan de vakministers om dit te implementeren in de verschillende beleidsdomeinen –en sectoren. Het proces van de Interne Staatshervorming heeft geleid tot een herschikking van de bevoegdheden tussen de Vlaamse overheid en de provincies. Vanuit Vlabra’ccent bekeken is vooral het decreet op het Lokaal Cultuurbeleid, art 60, van belang, omdat daarin de “bovenlokale platformwerking en samenwerking in het kader van het lokaal culturbeleid, de cultuureducatie en cultuurcommunicatie” expliciet wordt vermeld en dus decretaal wordt verankerd als een provinciale bevoegdheid en omdat in de memorie van toelichting hierbij expliciet als voorbeeld wordt verwezen naar Vlabra’ccent. De Memorie van toelichting bij het decreet betreffende het lokaal cultuurbeleid Artikel 60 stelt het volgende: “Conform het Witboek Interne Staatshervorming worden ook de bevoegdheden die de provincies in de toekomst nog zullen kunnen uitvoeren decretaal verankerd. 1° Provincies zijn bevoegd om ondersteuning te bieden aan vormen van bovenlokale platformwerking en samenwerking in het kader van het lokaal cultuurbeleid, de cultuureducatie en cultuurcommunicatie. We denken hierbij aan werkingen zoals Vlabra’ccent, Magda (cultuureducatie),…waarbij provincies het meeste geschikte bestuur zijn om regionale noden op te sporen en er gepast op in te spelen. Deze platformen of netwerken kunnen vaak ook een opstap zijn naar verdere ondersteuning op andere niveaus. Als we over ondersteuning spreken dan bedoelen we daarmee niet alleen het geven van subsidies, maar kan de provincie ook eigen initiatieven terzake nemen of ondersteunen door bijvoorbeeld begeleiding te geven, infrastructuur of materiaal ter beschikking te stellen.” De interne staatshervorming leidt ook tot een aantal wijzigingen inzake de ondersteuning van het lokaal cultuurbeleid. Concreet betekent dit onder meer dat enkel de Vlaamse overheid vanaf 2014 nog een structurele subsidie zal geven in het kader van cultuur- of gemeenschapscentra. De provinciale werkingssubsidie (referentiejaar is 2011) zal vanaf 1 januari 2014 automatisch toegevoegd worden aan de subsidie-enveloppe die de centra/lokale besturen ontvangen in het kader van de beleidsprioriteiten binnen het decreet Lokaal Cultuurbeleid. De centra hoeven hiervoor zelf geen stappen te ondernemen of extra aanvragen in te dienen. De provincie en Vlabra’ccent zullen zich ook in de toekomst blijven inzetten voor een bovenlokaal cultuurbeleid dat complementair is aan de werking van de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Wat de projectsubsidies vanuit de Provincie voor cultuur- en gemeenschapscentra betreft, deze regeling, kan na de Interne Staatshervorming behouden blijven.

16


4. Actieplan 2012- Thematisch

4.1. Ontmoeting en ervaringsuitwisseling tussen de leden van het samenwerkingsverband Basis van het samenwerkingsverband is dat de leden mekaar regelmatig kunnen ontmoeten. Deze ontmoetingsmomenten hebben enerzijds als doel om kennis -en ervaringen, die men voor elkaar relevant acht, uit te wisselen. Anderzijds zijn de ontmoetingsmomenten ook een middel om bij te dragen tot de overige doelstellingen die het samenwerkingsverband vooropstelt en zijn ze in die zin zeker niet vrijblijvend (zie hieronder). De belangrijkste ontmoetingsmomenten zijn: â–Ą â–Ą â–Ą

De regiovergaderingen. Elke regio komt meerdere keren per jaar samen, naargelang de eigen noden en behoeften. De (thematische) werkgroepen: de werkgroep communicatie en de werkgroep jeugd. Ook deze werkgroepen komen meerdere keren per jaren naargelang de eigen noden en behoeften. De (provinciale) stuurgroepen.

4.2. Het realiseren van een rijk en divers cultuuraanbod

Met zoveel cultuur- en gemeenschapscentra in 1 provincie is het van belang om af te stemmen op het vlak van cultuuraanbod. De noden en vragen die in dit verband rijzen zijn immers legio: is er geen overlap tussen programma's van nabijgelegen centra? Is het aanbod voldoende divers en matcht het met de vraag van het publiek in de buurt? Moet het prijzenbeleid van nabijgelegen centra niet afgestemd worden op mekaar? Kunnen we samen de programmatie beter aanpakken (bij de contacten met de managementbureaus, bij het opzetten van nieuwe grotere projecten dan wat men alleen aankan, ..) Kunnen we gezamenlijk abonnementsformules opzetten? Kunnen we mits afstemming tot een betere profilering komen van de verschillende centra?

17


4.3. Het bereiken van meer, nieuw en ander publiek

Als je op een genuanceerde en evenwichtige manier wil werken aan cultuurparticipatie, dan moet je gelijktijdig inzetten op de volgende vier onderdelen: Aanbod. Het in vraag stellen en het op mekaar afstemmen van het cultuuraanbod. Het aanbod bepaalt natuurlijk in eerste instantie de mate van belangstelling van het potentieel publiek. Om het met de woorden van Jan Goossens (KVS) te zeggen: “wil je ander publiek bereiken, dan moet je ander aanbod creëren”. (Zie hierboven, strategische doelstelling 2. een rijk en divers aanbod realiseren). Verbreding. Het inzetten op gezamenlijke communicatie Meer dan de helft van de bevolking participeert occasioneel aan cultuur in brede zin, zo blijkt uit de cultuurparticipatiesurvey van Re-creatief Vlaanderen (2003). Om dit bestaande publiek nog (meer) te laten participeren (verbreding) is gezamenlijke communicatie en marketing een aangewezen middel. Vernieuwing en doelgroepenwerking. Aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen, voor diversiteit en interculturaliteit, voor buurtwerking, voor sociaalartistiek werk, etc… Uit hetzelfde cultuurparticipatieonderzoek blijkt dat ruim 30% van de bevolking niet deelneemt aan cultuur (ook hier in brede zin). Om deze niet-participanten te bereiken is communicatie niet het ideale middel, maar zijn andere methodieken meer aangewezen. Met name specifieke methodieken voor maatschappelijk kwetsbare groepen, aandacht voor diversiteit en interculturaliteit, voor buurtwerking, voor sociaal-artistiek werk en processen etc. Verdieping. Het inzetten op cultuureducatie en cultuurcompetentie. Wil men op langere termijn, duurzaam en structureel bijdragen tot cultuurdeelname, dan is het wenselijk om in te zetten op cultuureducatie en het aanleren van cultuurcompetenties. Aanbod

Publiek Niet-participanten

Incidentele participanten

Occasionele participanten

Frequente participanten

18


4.3.1. Werkgroep communicatie Meer dan de helft van de bevolking participeert occasioneel aan cultuur in brede zin, zo blijkt uit de cultuurparticipatiesurvey van Re-creatief Vlaanderen (2003). Om dit bestaande publiek nog (meer) te laten participeren (verbreding) is gezamenlijke communicatie en marketing een aangewezen middel. Binnen Vlabra'ccent is er een werkgroep communicatie die specifiek focust op deze thematiek. In 2012 werd Tina Van Bockstal van CC De Meent in Beersel voorzitter van deze werkgroep, bijgestaan door de voorzitters/vertegenwoordigers van de 4 regio’s. Leden: Tina, Beersel – Piet, Vlabra’ccent – Sanne, Vlabra’ccent – Robrecht, Leuven – Sandra, Overijse – Katrien, Meise – Marc, Halle – Peter, Dilbeek – Peter, Haacht – Tim, UiTinVlaamsBrabant – Ilse, Bierbeek – Gwennan, Wemmel – Pieter, Herent 

UiTinVlaamsBrabant.be is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met CultuurNet Vlaanderen. UiTinVlaamsBrabant.be is een cultuur- en vrijetijdsagenda. De programmatie van de cultuur- en gemeenschapscentra zit hierin vervat. Applaus.be blijft bestaan maar enkel als sectorgerichte site van en voor de centra.

Opvolging van de nieuwe elektronische nieuwsbrief, gekoppeld aan UiTinVlaamsBrabant.be. De oude nieuwsbrief ApplauZine werd enkele jaren geleden afgeschaft. In de nieuwe nieuwsbrief wordt ruim aandacht geschonken aan het aanbod van de cultuur- en gemeenschapscentra maar er is ook plaats voor activiteiten uit andere sectoren.

In 2013 zal verder bekeken worden of en zo ja in welke mate het interessant kan zijn om te zorgen voor een online ticketingsysteem waarvan de centra hetzij individueel, hetzij gezamenlijk (bvb voor een regionaal abonnement, voor een gezamenlijk project) gebruik kunnen van maken.

In december 2012 kwam de werkgroep communicatie samen in een hernieuwde constellatie (zie leden hierboven). De laatste jaren heeft de werkgroep vooral aandacht besteed aan het opzetten van campagnes, samen met de regionale media, zoals Samen Geniet Je Dubbel en Enthousiaste Gasten. Met de kerngroep van Vlabra’ccent werd in 2012 beslist om niet meer verder in te zetten op deze gezamenlijke campagnes en om opnieuw te focussen op de basisbehoeften die er zijn bij de centra, namelijk: het uitwisselen van informatie en know-how over heel concrete thema’s op vlak van communicatie en publiekswerking. In de doorstartvergadering in december van de werkgroep communicatie ging men heel concreet in op de noden en hete hangijzers die bij de centra momenteel leven en men kwam tot volgende prioriteiten: o Gezamenlijke start: 8 juni 2013. Veel huizen vervroegen steeds maar met de ticketverkoop, bv. Singel, Kvs, … hoe verhoud je je tot die huizen? Wij zouden met de cultuur- en gemeenschapscentra een groot tegengewicht kunnen vormen. Zal niet van de eerste keer lukken, zal misschien enkele jaren duren. Omwille van collegialiteit, geen klanten van elkaar afsnoepen. Wil men er vanuit de VVC mee op inspelen? Willen andere centra in Vlaams-Brabant hieraan meedoen? In de Noordrand zijn er al 8 centra die deze datum hebben afgestemd. o Optimaal gebruik maken van alle mogelijkheden van UiT. o Databanken en CRM cross-overs. o Wat kunnen we bijleren? Soort van “Stichting Marketing” sessies, bvb over sociale media, print,… o Cultuurkar op jaarmarkten. o Activiteitenplanner lokaal.

19


App in Leuven. Scholenwerking, en hoe hiermee digitaal omgaan. Decreet IGS / ondersteuning zoeken voor communicatie op regioniveau, bvb via decreet IGS. Bedoeling is om in 2013 na te gaan hoe we deze punten, stapsgewijs en gefaseerd, kunnen realiseren. o o o

o

Nu er in het volgende seizoen geen grote mediacampagne meer is voorzien (zoals Enthousiaste Gasten het afgelopen seizoen), is het toch goed om bestaande contacten met de regionale media (Radio2, Nieuwsblad, RingTV, RobTV) te blijven onderhouden. Er wordt nagegaan op welke manier men dit kan bewerkstelligen.

o

Tot slot meent de werkgroep communicatie dat er vooral moet vergaderd worden wanneer er “sense of urgency” is rond bepaald thema. Het is noodzakelijk dat er dan ook telkens iemand van de regio’s bij aanwezig is zodat er voldoende kan teruggekoppeld worden en de gedragenheid groot is.

4.3.2. Jeugdoverleg (doelgroepenwerking) Leden 1. Wim Van Parijs (CC Westrand, Dilbeek) 2. Maaike Vanderhaegen (CC Gasthuis, Aarschot) 3. Fri De Keyser (CC De Ploter, Ternat), voorzitter van de werkgroep jeugd 4. Patrick Puttemans (CC Den Blank, Overijse) 5. Marijn Vandeweghe (30CC, Leuven) 6. Geert Poelaert (CC De Meent, Beersel) 7. Gudrun Pletinckx (CC 't Vondel, Halle) 8. Loes De Dobbeleer (CC ’t Vondel, Halle) 9. Myriam Colaers (CC de borre, Bierbeek) 10. Evi Van Humbeeck (CC Strombeek) 11. Elke Van Neyghem (CC Het Bolwerk, Vilvoorde) 12. Pieter Moens (GC De Boesdaalhoeve, Sint-Genesius-Rode) 13. Joeri Van Mulders (CC Asse) 14. Dirk Craps (GC de Moelie, Linkebeek) 15. Veerle Weeck (GC de Zandloper, Wemmel), daarna Eef Vermaelen 16. Kevin Suetens (CC Strombeek) 17. Stien Pardon (GC Colomba, Kortenberg) 18. Maryse Wyns (GC de Lijsterbes, Kraainem) 19. Katrien Verhuyck (GC De Muze van Meise) 20. Elke Wynants (CC De Kruisboog, Tienen) 21. Marc Hermans (CC De Kruisboog, Tienen) 22. Wouter Hindrix (GC de Kam, Wezembeek-Oppem) 23. Lies Van Lierde (CC Westrand, Dilbeek), afhankelijk van de agenda Focus op kinderen en jongeren Het jeugdoverleg heeft de laatste jaren permanent gestreefd naar publieksverbreding en -vernieuwing met in het bijzonder een focus op de leeftijd van 4 tot 8 jaar. Eind 2011 kwamen de leden van het jeugdoverleg, samen met procesbegeleider Wim Erkelbout (Vormingplus), bij elkaar voor een oefening die de huidige noden van het jeugdoverleg en de jeugdprogrammatoren individueel zou blootleggen. Uit deze oefening bleek dat de focus van de laatste jaren (van 4 tot 8 jaar) is verschoven naar de doelgroep (jonge) tieners.

20


Een nieuwe missie werd afgeleid uit de resultaten van hierboven vermelde brainstormoefening: Het jeugdoverleg wil betrokkenheid creëren en betrokkenheid behouden van de doelgroep 10-14 jaar, idem voor de leden van het jeugdoverleg. Het jeugdoverleg werkt voortaan op twee sporen: enerzijds wil men de jeugdprogrammatoren zelf blijvend inspireren en informeren, anderzijds wil men methodieken aanreiken die het communiceren naar en met de doelgroep optimaal mogelijk maken en dit in samenwerking met alle mogelijk actoren in de omgeving die zich ook richten tot deze doelgroep. Men had algemeen aangenomen dat, eens de missie en doelstellingen opnieuw geformuleerd waren, er ook spontaan nieuwe samenwerkingsprojecten (gestuurd vanuit het jeugdoverleg) zouden ontstaan. Dit bleek echter niet zo evident te zijn. Het jeugdoverleg stelt vast dat er inderdaad veel gebeurt in de centra op vlak van familie- en schoolprogrammatie, gezamenlijke projecten met centra uit de hele provincie (zelfs buiten de provincie, cfr. Ezelsoor), gezamenlijke projecten met centra uit de regio, taakverdelingen in de regio op vlak van schoolvoorstellingen en omkadering… kortom, er is veel gaande, veel meer dan pakweg 10 jaar geleden. De nood aan gezamenlijke projecten, die in de schoot van het jeugdoverleg worden opgestart, is daardoor minder groot. Er is dus niet alleen een verschuiving van inhoud, ook verschillen de noden en behoeften van de centra sterk van elkaar. Dit heeft alles te maken met de grote verscheidenheid van de centra: van heel kleine tot heel grote centra. Het windstil blijven rond het werken met tieners heeft geen inhoudelijke oorzaak maar is eerder een kwestie van prioriteiten en van onontgonnen terrein. Niet alle centra leggen de focus op tienerwerken en hebben bijgevolg geen of minder behoefte aan gezamenlijk overleg hierover of gezamenlijke projecten hierrond. Men wil daarom terug tot de essentie van het overleg gaan (back to basics), nl.: - elkaar informeren, stand van zaken maar ook thematisch dieper ingaan op bepaalde projecten wanneer de nood zich voordoet… als programmator geraak je nog maar zelden op studiedagen e.d. - gezamenlijke projecten à la Ezelsoor kunnen altijd opgestart worden vanuit het jeugdoverleg, wanneer er nood aan is - voor grotere projecten of belangrijke thema’s kijken naar ondersteuning en samenwerking Magda, Locus, ... In 2013 plant het jeugdoverleg minstens 2 keer bij elkaar te komen. Bovenstaande thema’s komen aan bod. Het slotoverleg in juni is gewijd aan een overleg met Magda. Het saldo van 22.651 euro, dat bij de opheffing van de provinciale vzw jeugdinitatieven werd overgedragen aan Vlabra’ccent ten einde een kind- of jeugdgerelateerd initiatief/project mee te financieren, wordt dus vooralsnog niet concreet aangesproken. Riet Van de Walle van de jeugddienst maakt deel uit van het jeugdoverleg en zal in de toekomst mee nadenken en toezien op de besteding van deze middelen. De algemene doelstelling van het jeugdoverleg kan behouden blijven. Alleen ligt de focus niet specifiek meer op de leeftijdsgroep 10-14 jaar maar op kinderen en jongeren in het algemeen. Noot: eind 2012 verliet jeugdprogrammator Fri De Keyser CC De Ploter (Ternat). Fri was jarenlang voorzitter en trekker van het jeugdoverleg. In 2013 gaat het jeugdoverleg dus ook op zoek naar een nieuwe voorzitter.

21


Het jeugdoverleg wil: BETROKKENHEID CREĂ‹REN EN BETROKKENHEID BEHOUDEN VAN KINDEREN EN JONGEREN IN HET ALGEMEEN IDEM VOOR DE LEDEN VAN DE GROEP (DE PROGRAMMATOREN)

omgeving (lokaal niveau, alle actoren en organisaties) kinderen en jongeren

- projectwerking

methodisch (interactie met doelgroep, in tegenstelling tot puur aanbodsgericht werken) - communicatie met aandacht voor sociale media

- prijzenbeleid informeren

vrije tijd / onderwijs - doorstroom Vl. en Prov. niveau

programmatoren - studiebezoeken inspireren

- experten ontmoeten - projectwerkingen - pers. getuigenissen CC/GC

22


Actieplan 2013: Strategische doelstelling

Belangrijkste acties

AANBOD

Kwaliteitsvolle, vernieuwende producties gespreid aanbieden die organisatorisch of financieel te groot zijn voor een centrum apart

Opvolging van projecten die worden ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant

In 2013 zal in de eerste week van september in een 10-tal cultuur- en gemeenschapscentra het project "Ezelsoor" plaatsvinden, een gezamenlijke boekenkaftdag. Heel wat organisaties, verenigingen en culturele actoren starten in september met een nieuw werkjaar. Tijdens deze boekenkaftdag kunnen ouders met hun kinderen boeken kaften in het centrum (met speciaal voor de gelegenheid door een illustrator ontworpen kaftpapier) en tegelijkertijd kennis maken met het aanbod van deze actoren. Ezelsoor ontving in het verleden projectsubsidies van de provincie VlaamsBrabant. Vanaf 2013 valt de subsidie weg en wordt het project volledig gedragen door de deelnemende centra. De boekenmodule en de geluidstunnels werden eerder al overgelaten aan Leuven en Overijse. Vanuit de jeugddienst: - projecten die gerealiseerd worden door de jeugddienst

Een helder en doorzichtig prijzenbeleid

Er wordt, zoals elk jaar, een overzicht van de huidige tarieven voor schoolvoorstellingen opgemaakt.

Gezamenlijk geïntegreerde programmatie

Gezamenlijke (school)brochures (bv. regio Druivenstreek, Kinderkost regio Noordrand)

Strategische doelstelling

Belangrijkste acties

PARTICIPATIE: communicatie – educatie – doelgroepenwerking communicatie Gedeeltelijke verderzetting van de tournee van Koters&Co:

23


Koters&Co werd als interactief doe- en communicatiestation ontwikkeld voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Bedoeling was om de verschillende modules, die allerlei inventieve opdrachten en educatieve spelen bevatten, in te zetten als omkadering bij een culturele activiteit. Eén van de modules gaf de mogelijkheid om zelf een postkaart maken waarmee een vriendje kon worden uitgenodigd in het cultuur- of gemeenschapscentrum. Het was vooral ook de bedoeling om de boodschap mee te geven dat het 'fijn vertoeven' is in de cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaams-Brabant. Omdat de modules hun beste jaren hebben gekregen, heeft het jeugdoverleg ervoor gekozen om de verkleedmodule te schenken aan Fabota, de buitenschoolse kinderwerking voor kinderen tussen 2,5 en 14 jaar van Buurtwerk ’t Lampeke in Leuven. De postkaartmodule blijft rondtoeren langsheen de cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaams-Brabant. Vlieg je mee en het UiT-verhaal (vinger aan de pols) educatie Wil men op langere termijn, duurzaam en structureel bijdragen tot cultuurdeelname, dan is het wenselijk om in te zetten op cultuureducatie en het aanleren van cultuurcompetenties.

Vrije tijd:  opvolging provinciaal educatief netwerk Magda  realisatie grote projecten: Kinderhoogdagen, Ezelsoor, Pepernoot, … Schooltijd: Ook als kanaal waarlangs kinderen competenties krijgen aangeleerd voor cultuureducatie in vrije tijd.  Geen specifieke gezamenlijke acties gepland.

doelgroepenwerking Aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen, voor diversiteit en interculturaliteit, voor buurtwerking, voor sociaal-artistiek werk, etc… Strategische doelstelling

geen specifieke opvolging voorzien in 2013 Belangrijkste acties

VORM EN NETWERKING 1-

Ontmoeting- en ervaringsuitwisseling

Er wordt in 2013 minstens 2 keer overlegd om de basisdoelstellingen van Vlabra'ccent, met focus vanuit de jeugdprogrammatoren, te realiseren: afstemming van het aanbod voor kinderen en jongeren, prijsafspraken,

24


prospectie-uitwisseling en het bespreken van de concrete realisaties hieronder. Een van deze ontmoetingen staat in het teken van een overleg met Magda. 2-

Een dynamische, realistische en resultaatsgerichte werking,

waarbij alle leden actief betrokken zijn,

en die voor elk van hen een meerwaarde is,

zie hierboven in 2013 streven we naar een gemiddeld aantal van 12 programmatoren aanwezig op elke vergadering na het vertrek van Fri De Keyser (jeugdprogrammator CC De Ploter in Ternat en voorzitter jeugdoverleg Vlaams-Brabant), gaat het jeugdoverleg op zoek naar een nieuwe voorzitter helpdesk voor centra met nieuwe of beginnende jeugdprogrammator expertise uitwisselen tussen jeugdprogrammatoren onderling

en die ingebed is in de brede werking van Vlabra’ccent,

jeugdactieplan en actieplan Vlabra’ccent op mekaar afstemmen alle centra worden steeds uitgenodigd en ontvangen een verslag van elke vergadering afvaardiging naar en verslag uit de regio’s, kerngroep en werkgroep communicatie

en die bruggen slaat naar andere actoren (dienst cultuur, jeugddienst, experten, ...)

jeugddienst en Magda (prov. cultuureduc. netwerk) betrekken bij het jeugdoverleg voornamelijk voor de opvolging van de provinciale projecten vergaderingen Vlaams jeugdoverleg opvolgen

3-

Ook in 2013 wordt afstemming gezocht tussen de verschillende acties van het jeugdoverleg en wat er op het vlak van kinderen, jongeren en brede educatie gebeurt op verschillende andere echelons, waaronder de regiowerking van Vlabra’ccent

Ook binnen de regio's van Vlabra'ccent besteedt men bijzondere aandacht aan de doelgroep kinderen en jongeren. Het is belangrijk dat deze regionale acties afgestemd zijn op de doelstellingen en acties van het jeugdoverleg. □

In de regio Pajottenland/Zennevallei: o werkgroep Jong Talent (met o.a. Zennetour en Comedytraject)

25


en de werking van de provincie op deze domeinen.

□ □ □

In de o In de o

regio Noordrand: Kinderkost – SpaBruisPlus regio Druivenstreek: gezamenlijke schoolprogrammatie: gezamenlijk aanbod, communicatie, inschrijvingen enz. In de regio Oost-Brabant: o het project Zomer op Straat (amateurtraject waar ook kinderen aan kunnen deelnemen) o daarnaast is er in de regio Leuven overleg en afstemming op vlak van programmatie, deels ook scholenprogrammatie

In Vlaams-Brabant is er een zeer rijk en divers cultuuraanbod voor kinderen en gezinnen, dat wordt voorzien door verschillende soorten van culturele spelers: □ de vele belangrijke lokale actoren zoals cultuurcentra, gemeenschapscentra en bibliotheken, musea enz. □ het jeugdwerk, de jeugddiensten en jeugdhuizen □ de verschillende kunsteducatieve organisaties in Vlaams-Brabant, zoals Artforum, Mooss, fABULEUS, Koning Kevin, Dharts in Destelheide, Jeugd en Poëzie in Merchtem enz. □ het aanbod dat door de provinciale dienst jeugd zelf wordt ondersteund met succesvolle evenementen zoals de Kinderhoogdagen, etc. Vanzelfsprekend is er naast dit cultuuraanbod voor kinderen ook nog een aanbod in de ruimere vrijetijdssfeer, denk maar aan de provinciale domeinen bvb, of een bezoek aan het Kasteel van Gaasbeek enz. □ andere actoren zoals Kind en Gezin, ...

26


4.5. Belangenbehartiging

Belangenbehartiging is niet de eerste taak van Vlabra'ccent. Op dit vlak speelt eigenlijk bij wijze van spreken een subsidiariteitsprincipe : we gaan er van uit dat onze belangen vooral worden verdedigd door verschillende actoren op andere niveaus, zoals daar zijn: □ de VVC, Vlaamse vereniging voor cultuurcentra (vroegere Fevecc) □ de VVSG, Vlaamse vereniging van steden en gemeenten □ de VVP, Vlaamse Verenigde Provincies □ enz. Enkel indien we zouden vaststellen dat de belangen van de leden van Vlabra'ccent onvoldoende worden ter harte genomen, wordt bekeken in welke mate Vlabra'ccent zelf stappen kan ondernemen. Wat de verhouding tot de provincie betreft, is het moeilijk om te spreken van belangenbehartiging pur sang. Natuurlijk is het zo dat het voor alle partners van Vlabra'ccent, zowel de centra als de provincie, van belang is om voldoende overleg te plegen en zo goed als mogelijk tot consensusoplossingen te komen voor problemen die zich stellen. Wat de verhouding tot de lokale overheden betreft, kan evenmin van belangenbehartiging gesproken worden, vermits de lokale overheden de initiatiefnemende overheden zijn van de centra. Maar ook daar is het van groot belang om voldoende te communiceren met de lokale beleidsverantwoordelijken. Vanzelfsprekend zal in 2012 bijzondere aandacht gaan naar de gevolgen van het Witboek Interne Staatshervorming voor de centra en voor Vlabra'ccent.

27


5. Actieplan 2013 - Geografisch

5.1. Regio Pajottenland/Zennevallei

INLEIDING, MISSIETEKST EN DOELSTELLINGEN goedgekeurd op 06/12/2012 

De regio Pajottenland & Zennevallei is het samenwerkingsverband tussen de CC’s en GC’s van Alsemberg/Beersel - Dilbeek – Galmaarden – Gooik - Halle – Lennik Linkebeek – Liedekerke – Pepingen – Roosdaal - Sint-Genesius-Rode – Sint-PietersLeeuw en Ternat als deelwerking binnen Vlabra’ccent.

De regio wil, waar mogelijk en zinvol, samenwerkingsverbanden opzetten met als hoofddoel de krachten te bundelen en de leemtes in de individuele werking van de centra samen aan te pakken, mogelijks in samenwerking met andere actoren binnen het vrijetijdsaanbod.

De regionale werking vertrekt vanuit de eigenheid van elk cultuur- en gemeenschapscentrum en zal altijd in vertrouwen en wederzijds respect projecten en initiatieven opzetten.

De regio is een platform waarin de verschillende partners hun netwerk kunnen uitbouwen en informatie kunnen uitwisselen

De verschillende partners binnen de regionale werking kiezen autonoom wanneer en met welke intensiteit ze deelnemen/ participeren aan samenwerkingsverbanden met een sterk engagement naar elkaar toe en een continu streven naar win-win relaties.

ACTIEPLAN 2013 - 2014

1. Algemene werking  Eigen overleg o Wat? Structureel overleg met min. 13 Cc’s en Gc’s uit de regio. o Hoe? Overleg +/- om de 6 weken, afhankelijk van de agenda, Googledoc 

Andere actoren binnen vrijetijdsveld o Met externe partners samenwerkingsverbanden onderzoeken en opzetten o Meewerken aan het traject dat eventueel opgezet wordt naar aanleiding van de administratieve beleidsinsteek voor regionale samenwerking

Externe deskundigen o Indien opportuun een externe deskundige uitnodigen

Financieel o Jaarlijkse begroting en afrekening indienen en goedkeuren o Financieel beheer van de regio wordt verzorgd door CC de Meent

28


Vernieuwing binnen de sector aftasten/exploreren.

2. Afstemming podiumprogrammatie  Aanbod: o Overleg waarin we op zoek gaan naar een betere afstemming van het aanbod binnen de (sub)regio o Online document met programmeringsaanbod (eventueel uitgebreid met activiteiten van andere regiopartners) 

Prijszetting o Overleg

3. Communicatie  Interne: o Onderlinge uitwisseling van deskundigheid o Toevoegen vast agendapunt “Nieuws uit de regio” 

Externe: o Regio-projecten promoten o Participatie onderzoek rond regionale communicatie binnen regio Pajottenland & Zennevallei, mits duidelijke afbakening en opvolging van de inhoud van het onderzoek. o Traject afleggen rond een betere/efficiënte publiekscommunicatie (proefopzet binnen bepaalde projecten)

4. Projecten  Hiaten naar doelgroep o Oprichten van een WG Jongeren en talent, met als doel: het opsporen en verspreiden van nieuw talent in de regio, waar bestaande en nieuwe projecten uit zouden kunnen groeien. (Zennetoer, Comedytraject…) 

Hiaten naar aanbod o WG Klassiek (Weg van Klassiek) o WG Literatuur (Artiest geboekt, Hemelvaart)

Aansluiten bij bestaande projecten (Kasteel van Gaasbeek)

Algemeen: evaluatie, bijsturing, integratie in reguliere werking van de centra. De werkgroepen krijgen de vrijheid om binnen hun opdracht andere projecten en/of methodes te ontwikkelen om de doelstelling te bereiken. De regiovergadering verduidelijkt wel het kader waarbinnen de werkgroepen kunnen werken.

5. Focus  Prijzenbeleid o Verderzetten van de uitwisseling 

Jong talent in de programmatie o Kennis uitwisselen o Samen promoten

6. Netwerk  Inspiratie opdoen bij andere regio’s in Vlaanderen 

Specifieke netwerk-activiteiten integreren in de werking (niet enkel toevallig, maar ook bewust)

29


Begroting 2013 Inkomsten Overgedragen budget uit 2012 (exacte bedrag nog te bepalen na financiële afhandeling)

Toelage Vlabra’ccent 2013

€ 16500 € 6500

€ 10000

Uitgaven

€ 16500

Algemene werking

€ 1000

WG Literatuur

€ 3000

WG Klassiek

€ 3000

WG Jongeren en talent Comedytraject Zennetoer Onderzoek communicatie in de regio Reserve nieuw project

€ 6500 €3500 (overgedragen) €3000 € 2000 (overgedragen) €1000

30


5.2. Regio Noordrand

Vlabra'ccent regio Noordrand (Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Asse, Zemst) Actieplan 2013 goedgekeurd in vergadering van 5/2/2013 Doelstelling AANBOD AFSTEMMEN

Indicator

Acties

Werkingsmiddelen

Op een transparante en open manier een complementair cultureel aanbod van actoren uit de regio aan een zo groot mogelijk publiek uit deze regio aanbieden om de cultuurparticipatie en -beleving te bevorderen.

Groeiende regionaal gespreide publieksopkomst t.o.v. vorig seizoen. Grondige evaluatie van verschillende acties is beschikbaar.

Optimaal afstemmen van programmatie.

Regiovergaderingen voor uitwerken projecten.

EĂŠn vergadering met verkoopbureau's per seizoen - met de nodige opvolging.

De centra beter profileren op inhoudelijk vlak.

Aantal ongewilde dubbel geprogrammeerde voorstellingen wordt 0

Overleg over programmatie volgend seizoen begint in april - planning over 2 seizoenen. Project met de Gezinsbond.

Samenwerking met partners: Gezinsbond, OCMW, Vormingplus, VVC, ‌ Budgetten centra Maximale inzet van de partners.

PARTICIPATIE BEVORDEREN Cultuurparticipatie bevorderen door gezamenlijke acties.

Realiseren van gezamenlijke communicatie in hele regio, met aandacht voor de witte vlekken.

Regiobudget voor gezamenlijke communicatie. Regiovergaderingen voor uitwerken projecten.

Uitgave van folder "Kinderkost". Website Uit optimaal benutten als promotiekanaal. Relatie met regionale pers onderhouden. Samenwerking met partners: Gezinsbond,

31


Verdere medewerking aan Uitnetwerk.

OCMW, Vormingplus, VVC, ….

Evoluties op vlak van communicatie vanuit provincie opvolgen.

Budgetten centra Project schoolvoorstellingen "Spa Bruis Plus".

Stand of Affichebord met regio info in elk centrum. Uit-in-de-regio-rubriek bij alle partners. Er wordt gezocht naar samenwerkingsverbanden voor specifieke genres. PARTICIPATIE BEVORDEREN Blijvend verdere samenwerkingsverbanden onderzoeken en opstarten, met bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen.

Minstens één nieuwe zichtbare actie naar een specifieke doelgroep, met een stijging in het publieksaandeel van deze doelgroep tot gevolg (samenwerking met actoren uit belendende sectoren).

Uitwerken project ter promotie van regio-aanbod, aanwezig op volksfeesten, jaarmarkten, ed.

Regiovergaderingen voor uitwerken projecten. Regiobudget en provinciale toelage.

Samenwerking rond klassieke muziekaanbod en project Lezing+concerten.

Budgetten actoren klassiek Budgetten partners en provinciale toelage.

Ten minste 7 vergadermomenten per seizoen. De regio is vertegenwoordigd in alle werkgroepen van Vlabra’ccent. De regionale werklast wordt gespreid over alle centra

Opvolgen vergaderingen Noordrand en stuurgroep.

Maximale inzet van de partners.

Opvolgen verschillende werkgroepen van Vlabra'ccent op agenda regiovergaderingen. Opvolgen overlegplatform cultuurbeleidscoördinatoren regio

Verslagen vergaderingen.

STRUCTUUR EN NETWERK De interne werking van het regionaal overleg versterken met een betere werking van het netwerk Vlabra'ccent tot gevolg.

Een positief, dynamisch en resultaatgericht overlegplatform

Regiobudget Vlabra'ccent: € 9530.

32


organiseren rond gezamenlijke actiepunten, zoals afstemmen en promotie van de programmatie.

Minimale inbreng per centrum bedraagt op jaarbasis € 1.000.

Uitwisseling ervaring ivm BBC etc. Bijdragen tot een politiek draagvlak Begroting en jaarrekening voor de regiowerking. zijn in evenwicht. Deskundigheid van beheersorganen Verschil tussen begrootte centra versterken. bedragen en effectieve bedragen is minimaal. Voeren van een financieel gezond en open beleid waarbij de financiële middelen optimaal worden ingezet.

Opstellen begroting en rekening. Afsluiten overeenkomsten onderling bij gezamenlijke projecten. Elke partner schrijft minstens € 1000 in eigen begroting voor regionale werking.

Financiële middelen via subsidies projecten. Private inbreng. Gezamenlijke startdag ticketverkoop 8/6/2013.

Financieel beheerder brengt regelmatig verslag uit op de regiovergaderingen.

33


Vlabra'ccent regio Noordrand (Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Asse, Zemst) Begroting 2013 goedgekeurd in vergadering van 5 februari 2013 INKOMSTEN ALGEMEEN Werkingssubsidie Vlabra'ccent 2013 Overgedragen budget uit 2012 PARTICIPATIE BEVORDEREN Bijdrage leden voor regiowerking

STRUCTUUR / NETWERK

TOTAAL

UITGAVEN ALGEMEEN 9.435,00 26.579,28 PARTICIPATIE BEVORDEREN Gezamenlijke communicatie Gezamenlijk project Kinderkost 10.000,00 Infomoment Schepen voor Cultuur Gezamenlijke uitgave Klassiek Spa Bruis Plus Overige gezamenlijke projecten STRUCTUUR / NETWERK Werkingskosten vergaderingen Overlegvergadering(en) met cubelco's 46.014,28 TOTAAL

22.514,28 2.000,00 1.000,00 7.000,00 7.000,00 5.000,00

1.000,00 500,00 46.014,28

34


5.3. Regio Oost-Brabant

De regio Oost-Brabant bestaat uit de centra van Aarschot - Bekkevoort/GlabbeekBierbeek - Diest - Haacht - Herent - Holsbeek - Kortenaken - Kortenberg - Leuven - TieltWinge - Tienen - Zoutleeuw - Scherpenheuvel-Zichem - Rotselaar - Landen voorzitter: Yves Gasia, 30CC in Leuven De werking van 2013 heeft in principe betrekking op de realisatie van Zomer op Straat 2014. Begin 2013 is het echter nog niet duidelijk of er effectief ook een editie 2014 zal kunnen plaatsvinden. Alle partijen zijn overtuigd van de meerwaarde van dit straattheaterfestival en uitgebreid begeleidingstraject voor amateur-artiesten. Omwille van de Interne Staatshervorming en de besparingen die de provincie moet doorvoeren, liggen de budgetten begin 2013 nog niet vast en is het voor de dienst cultuur en de deputatie onmogelijk om al een subsidie voor Zomer op Straat 2014 toe te kennen. Wanneer er in juni echter geen uitsluitsel komt, moeten de organisatoren van Zomer op Straat de editie 2014 noodgedwongen uitstellen. Een dergelijk straattheaterfestival vraagt een uitgebreide voorbereidingstijd en professionele artiesten moeten lang vooraf geboekt worden. Indien men niet zeker is over het beschikbare budget, is het ook niet mogelijk om de voorbereidingen voor de editie 2014 aan te vangen. Indien de praktijk dit mogelijk maakt, wil regio Oost in 2013 ook voortbouwen op de doelstellingen die in het verleden reeds werden gesteld. Doelstelling INTERNE ORGANISATIE De regio OostBrabant wil in een open en ongedwongen sfeer haar werking ontplooien en komt hiervoor op geregelde tijdstippen samen.

Indicator

Werkingsmiddel en Alle cultuur- en - ten minste tweemaal op - (sub)regionaal gemeenschaps jaarbasis overleg centra nemen is er een overleg tussen alle centra - verslagen van de deel aan het rond de algemene werking van de vergaderingen (sub)regionaal regio overleg - ten minste één maal op jaarbasis is er kalenderoverleg binnen elke subregio met het oog op een optimale spreiding - onderzoeken van dwarsverbindingen tussen bestaande programmering (inhoudelijk, promotioneel) - promotioneel: voorstelling in de seizoensbrochure van de aangrenzende cultuur- of gemeenschapscentra - deelname aan de stuurgroepen en werkgroepen van Vlabra’ccent

PARTICIPATIE Zomer op BEVORDEREN Straat De regio OostBrabant wil blijvend samenwerkingsverbanden onderzoeken en opstarten met aandacht voor

Acties

Voorbereiding en realisatie van de - regiomiddelen editie 2014 van het 2013 en 2014: straattheaterfestival “Zomer op 12.771 + 12.771 Straat” in de zomer van 2014 - subsidie provincie VlaamsBrabant aan 30CC: nog onbeslist - bijdragen van de centra: nog niet

35


specifieke doelgroepen FINANCIEEL

berekend Beheer van eigen werkingsmiddelen

Begroting 2013 Regio Oost-Brabant INKOMSTEN Vlabra'ccent regiomiddelen voor 2013 TOTAAL

UITGAVEN

12.771 Zomer op Straat editie 2014 12.771 TOTAAL

12.771 12.771

36


5.4. Regio Druivenstreek

ACTIEPLAN regio Druivenstreek Vlabraccent 2013 THEMA 1) Interne Organisatie

2) Communicatie

DOEL Systeem centrale kalender aanhouden Samenwerkingsverband rond “Cultuur om 14 uur” aanhouden (Seniorenwerking) Samenwerkingsverband rond “de bende van vlieg” aanhouden (familiewerking) Spreiding van de schoolvoorstellingen

INDICATOR Handhaven gebruik centrale kalender Stijging van het aantal participerende senioren

Abonnementen : - Kostenbesparing - Groter bereik klanten - Vergrote keuzemogelijkheid klanten in abonnementsformule of schoolvoorstellingen.

- Stijging van het aantal personen met abonnement. - Gegevens worden verzameld.

Schoolbrochure : - Alle scholen uit regio krijgen volledig aanbod via één kanaal - Centraal

Handhaven aantal leerlingen

Stijging van het aantal participerende families Gevolgen van het maximumfactuur zo goed mogelijk opvangen door dicht bij de scholen te programmeren. Cijfermateriaal op regiovlak.

ACTIE Werken via Google Documents

FINANCIEEL

Overleg en gezamenlijke programmatie tussen Blank, Bosuil en Felix Sohie + uitgave folder Overleg en gezamenlijke programmatie tussen Blank en Bosuil + uitgave folder Alle centra blijven schoolvoorstellingen programmeren, opengesteld naar scholen uit alle gemeenten.

- Uitgave Abonnement Druivenstreek (Bosuil, FelixSohie, Blank) + gezamenlijke persconferentie - Uitgave Abonnement Nachtvlucht (Tervuren, Kam, Lijsterbes)+ gezamenlijke persconferentie - Uitgave gezamenlijke minibrochure voor enerzijds kleuters en lager onderwijs en anderzijds middelbaar onderwijs

3000 euro 3000 euro

1035 euro

37


inschrijvingssysteem dat gemakkelijker is voor de leerkrachten. - Kostenbesparing - Regionale spreiding leerlingen Weekbladen : - Brede communicatie voor activiteiten in de centra - Bereiken nieuw publiek

- verderzetten digitalisering van de schoolbrochure Coördinatie: Patrick

Geen meetbare indicatoren

- Wekelijkse rubriek “UIT in de Druivenstreek” voor de regio in Het Streekblad en De Serrist verzorgen. Nagaan of dit ook mogelijk is in Streekblad en Rondom (opvolger PassePartout) Coördinatie: Sandra

- Stijging aantal voorstellingen op regionaal vlak. - Stijging aantal participanten. Stijging aantal participanten

- gezamenlijke brochure - Aantal programma’s in samenwerkingsverband gezamenlijke brochure

Internet : - Breder publieksbereik

Geen meting mogelijk

Regiotent : Breder publieksbereik

Geen meting mogelijk

- handhaven, vernieuwen en verder promoten website Den Blank met mogelijkheid tot reserveren abonnement Druivenstreek - implementatie en ingebruikname integraal online ticketingsysteem voor abonnement Druivenstreek - Plaatsing regiotent op jaarmarkten, festivals, dorpsfeesten, … voor regionale publiciteit. - Maandelijks gebruik door Hoeilaart op de markt met culturele omkadering. - opfrissen van de tent

Familievoorstellingen: - Breder publieksbereik

Cultuur om 14 uur

38


3) PROGRAMMATIE :

Gemeenschappelijk blad Breder en efficiĂŤnter publieksbereik, kostenbesparing

- Geen meetbare indicatoren

- verderzetting huiskrant BLINK met programmatie van Den Blank en de Bosuil, inclusief afstemmen van beide adresdatabases. Instapmogelijkheid voor Felix Sohie nog steeds mogelijk.

Avondprogrammatie : - Programmatie op elkaar afstemmen zonder of met beperkte dubbele boekingen

Breed en gevarieerd aanbod in de regio aanbieden. Aard producties eventueel in kaart brengen.

Schoolprogrammatie : Kunsteneducatie Afspraken tussen De Bosuil en Den Blank rond workshops muzische vorming blijven gehandhaafd (zie onderdeel schoolprogrammatie)

De Bosuil bereikt minimum 700 leerlingen op de muzische workshops.

- Gezamenlijke uitnodiging van de diverse boekingskantoren - Centrale kalender - aantal locatieprojecten in samenwerking - Handhaven programmatie qua kunsteneducatie.

Den Blank bereikt minimum 1000 leerlingen op muzische workshops of rondleidingen.

- CC Den Blank en GC De Bosuil proberen een totaalpakket uit qua kunstzinnige vorming rond een voorstelling.

Begroting 2013 regio Druivenstreek inkomsten regiosubsidie

totaal

bedrag

uitgaven bijdrage aan abo 7.200 nachtvlucht bijdrage aan abo druivenstreek brochure schoolprogrammatie

7.200 totaal

bedrag 3.000 3.000 1.200 7.200

39


6. Werking voor dienst cultuur provincie Vlaams-Brabant

6.1. Opvolging op de dienst cultuur van de provincie Vlaams-Brabant voor wat betrekking heeft op de cultuur- en gemeenschapscentra. Zoals hierboven reeds vermeld, staat het secretariaat van Vlabra'ccent niet alleen in voor de ondersteuning van het samenwerkingsverband Vlabra'ccent maar ook voor de opvolging op de dienst cultuur van de provincie Vlaams-Brabant voor hetgeen betrekking heeft op de cultuur- en gemeenschapscentra. Belangrijkste elementen hiervan zijn: - de voorbereiding en opvolging van de werkingssubsidies voor de cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaams-Brabant. - de voorbereiding en opvolging van de projectsubsidie voor cultuur- en gemeenschapscentra. Daarnaast nemen de medewerkers van Vlabra'ccent, Sanne en Piet, vanzelfsprekend ook deel aan de overlegmomenten en de beleidsvoorbereiding binnen de dienst cultuur, als medewerkers 'cultuur- en gemeenschapscentra'. Onder meer ter compensatie van de betrokkenheid van Piet en Sanne bij de werking van de dienst en de directie cultuur, is begin 2009 beslist, dat Piet en Sanne ook in zekere mate beroep kunnen doen op een administratieve medewerker van de provincie, met name Rita Van Langendonck. In 2013 voorziet de provincie de volgende middelen voor de cultuur- en gemeenschapscentra: - budget structurele subsidies voor de centra: - budget projectsubsidies: - budget werkingssubsidies Vlabra'ccent vzw:

420.000 euro 130.000 euro 156.000 euro + 65.000 euro regiocoördinator Pajottenland Zennevallei

6.2. Structurele subsidies van de provincie Vlaams-Brabant voor de cultuur- en gemeenschapscentra: 420.000 euro Het provinciaal reglement (art.2) voorziet werkingssubsidies voor deze centra die ten laatste op 31 december van het jaar voorafgaand aan de provinciale subsidieaanvraag, subsidies ontvangen hebben van de Vlaamse gemeenschap. Concreet betekent dit dat gemeenten die een cultuurbeleidsplan indienden, en dus ook een cultuurbeleidscoördinator in dienst konden nemen, in aanmerking komen voor subsidie. In dat geval vertegenwoordigt de cultuurbeleidscoördinator het gemeenschapscentrum in Vlabra'ccent. Op 8 april 2011 keurde de Vlaamse Regering het Witboek Interne Staatshervorming goed en gaf ze de opdracht aan de vakministers om dit te implementeren in de verschillende beleidsdomeinen –en sectoren. De interne staatshervorming leidt tot een aantal wijzigingen inzake de ondersteuning van het lokaal cultuurbeleid. Concreet betekent dit onder meer dat enkel de Vlaamse overheid vanaf 2014 nog een werkingssubsidie zal geven in het kader van cultuur- of gemeenschapscentra. De provinciale werkingssubsidie (referentiejaar is 2011) zal vanaf 1 januari 2014 automatisch toegevoegd worden aan de subsidie-enveloppe die de centra/lokale besturen ontvangen in het kader van de beleidsprioriteiten binnen het decreet Lokaal Cultuurbeleid. De centra hoeven hiervoor zelf geen stappen te ondernemen of extra aanvragen in te dienen. De provincie en Vlabra’ccent zullen zich ook in de toekomst blijven inzetten voor

40


een bovenlokaal cultuurbeleid dat complementair is aan de werking van de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

6.3. Projectsubsidies van de provincie voor Vlaams-Brabantse cultuur- en gemeenschapscentra Projecten van Vlaams-Brabantse cultuur- en gemeenschapscentra Op 20 juni 2000 werd in de provincieraad het 'provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor projecten van Vlaams-Brabantse culturele centra' goedgekeurd. Het reglement trad op 1 september 2000 in werking. Op 17 december 2002 werden een aantal wijzigingen in het reglement opnieuw door de provincieraad goedgekeurd. Alle aanvragen worden onderzocht door een ter zake bevoegde beoordelingscommissie, die al dan niet een forfaitair bedrag als medewerking aan de deputatie adviseert.

7. FinanciĂŤn Wat de financiĂŤn van de vzw Vlabra'ccent betreft, wordt verwezen naar de begroting 2013 van vzw Vlabra'ccent. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

41

Actieplan 2013  
Actieplan 2013  
Advertisement