Page 1

Traject Gemeenteraadsverkiezingen 2018


AANLEIDING: VERANDERDE CONTEXT ■ Gemeente- en provincieraadsverkiezingen zondag 14 oktober 2018 ■ Eerste verkiezingen sinds het wegvallen decreet lokaal cultuurbeleid ■ Eerste verkiezingen sinds wegvallen persoonsgebonden materies van de provincies ■ Nieuw decreet bovenlokale cultuur in de maak ■ Bovenbouw brede cultuursector in beweging


VERANDERDE CONTEXT Wijziging van decretale context voor cultuur- en gemeenschapscentra

Ontwikkelingen op Vlaams niveau met impact op cultuur- en gemeenschapscentra

Ontwikkelingen op lokaal niveau met impact op cultuur- en gemeenschapscentra


DECRETALE CONTEXT Decreet Lokaal Cultuurbeleid Situatie voor 1 januari 2016 en situatie na 1 januari 2016


DECRETALE CONTEXT Voor 01/01/2016 Vlaamse beleidsprioriteiten • Voorwaarden waaraan subsidies gekoppeld zijn

Zesde staatshervorming

Na 01/01/2016 Vlaamse beleidsprioriteiten • Lokale verantwoordelijkheid • Uitholling decreet lokaal cultuurbeleid


LOKALE VERANTWOORDELIJKHEID ■ Lokaal bestuur beslist over de aanwending van de middelen – Vlaamse middelen voor cultuur worden niet-geoormerkt en nietgeïndexeerd ingekanteld in het Gemeentefonds

■ Geen inhoudelijke verplichtingen meer voor Vlaamse steden en gemeenten m.b.t. het lokaal cultuurbeleid – Lokaal bestuur is verantwoordelijk voor het lokaal cultuurbeleid. Het bepaalt de visie en hoe instellingen en diensten die omzetten in doelen en acties


UITHOLLING DECREET ■ Voorwaarden voor organisatie cultuurcentrum niet langer in het decreet ■ Huidige inhoud – Bepalingen rond gemeentelijk cultuurbeleid en laagdrempelige bibliotheek ifv Brussel en faciliteitengemeenten in rand van Brussel – Bijzondere items ■

Intergemeentelijke samenwerking voor afstemming van het cultuuraanbod en cultuurcommunicatie

Organisatie met specifieke opdracht

Opdracht van provincies (<-> geen persoonsgebonden bevoegdheden meer)


VLAAMS NIVEAU Ontwikkelingen op Vlaams niveau met impact op cultuur- en gemeenschapscentra


VLAAMS NIVEAU Ontwikkelingen op Vlaams niveau

Impact

• Monitoringsbeleid: CCinCijfers en Nieuwe relatie Vlaanderen en lokale bestuur

Culturele bovenbouw in beweging

Overdracht van provinciale bevoegdheden • Overgangsmaatregelen • Ontwerp decreet bovenlokaal cultuurbeleid

vrijetijdsmonitor

• Minister Gatz rekent op verantwoordelijkheid lokale besturen Hoe zal het lokale cultuurbeleid ondersteund worden en door wie?

• Wegvallen van ondersteuning • Mogelijkheid om rol van en opdracht voor cc’s en gc’s te specifiëren, erkennen, …


LOKAAL NIVEAU Ontwikkelingen op lokaal niveau met impact op cultuur- en gemeenschapscentra


LOKAAL NIVEAU Ontwikkelingen op lokaal niveau

14 oktober 2018: GRVK

Impact

• Opmaak meerjarenplanning en BBC • Bestendigen positie en opdracht(en)

• Clustering vrijetijdsdiensten • Transversaal denken • Regionaal samenwerken op domein cultuur

• Geïntegreerde aanpak • Samenwerken, bemiddelen en verbinden

Decreet lokaal bestuur, fusie van gemeenten, veranderende bedrijfscultuur …

• Lokaal overal anders • Af te wachten


CAMPAGNE HALLO? CULTUUR! ■ Met de VVC willen we cultuur- en gemeenschapscentra informatie, inspiratie en instrumenten bieden rond het thema van de gemeenteraadsverkiezingen. ■ Finale doelstelling is beleidsbeïnvloeding ten gunste van de CC’s en GC’s als cruciale schakels in het lokaal en bovenlokaal cultuurbeleid. ■ Cultuur krijgt zo een prominente plaats in de meerjarenplannen.


AANPAK ■ De cultuur- en gemeenschapscentra informatie, inspiratie en instrumenten bieden rond het thema van de gemeenteraadsverkiezingen. ■ Dat doen we door een positieve campagne te lanceren ■ Gericht naar:

1) Cultuur- en gemeenschapscentra zelf 2) Lokale politieke partijen en mandatarissen 3) Sector / bovenbouw

4) Het brede publiek


CAMPAGNE INHOUDELIJK ■ Inhoudelijke instrumenten van de campagne – Visienota Blijspel of Tragedie – Staalkaart – Toolbox – Inspiratiebundel – Memorandum / Charter ■ Provinciale roadshows


CAMPAGNE INHOUDELIJK ■ Visienota Blijspel of Tragedie – Ontstaan uit de sector zelf – Blik op de toekomst van de centra

■ Staalkaart van de sector – Het grootste podium van Vlaanderen – Handige kaart met cijfermateriaal – Bron: CC in Cijfers


CAMPAGNE INHOUDELIJK ■ Toolbox – Een set van prikkelende vragen – Aanleiding om er lokaal mee aan de slag te gaan

■ Inspiratiebundel: wat kan je zelf doen? – Manieren om cultuur(centra) op de agenda te zetten – Tips en tricks – Inspirerende voorbeelden


CAMPAGNE INHOUDELIJK ■ Provinciale roadshows – Info, discussie en ervaringsuitwisseling – Telkens van 10u tot 14u

■ Waar en wanneer? – Vrijdag 23/3 in CC de Brouckere (Torhout) – Maandag 26/3 in GC De Kriekelaar (BXL) – Donderdag 29/3, tbc – Maandag 16/4, tbc – Vrijdag 20/4, tbc


CAMPAGNE COMMUNICATIE ■ Website www.hallocultuur.be en #hallocultuur ■ Campagnemateriaal – Campagnebeeld – Postkaarten – Affiches – Banners voor Facebook, Twitter…


CAMPAGNE COMMUNICATIE


CAMPAGNE COMMUNICATIE ■ Mailing met campagnemateriaal naar de centra ■ Mailing naar de gemeentebesturen ■ Lancering op VVC-dag 20 maart in C-Mine ■ Charter / Memorandum voor de sector

■ Pers ■ Jullie krijgen straks allemaal een pakket mee!


ONDERTUSSEN â&#x20AC;¦ BIJ VVBAD

www.bibvooriedereen.be


ONDERTUSSEN â&#x20AC;¦ BIJ FORUM

www.amateurkunsten.be/lokaleverkiezingen


ONDERTUSSEN â&#x20AC;¦ BIJ JEUGD

www.debattle.be


AAN DE SLAG! ■ Waarom zou je wakker liggen van de verkiezingen? – Waarom zou je als cc/gc iets doen rond de verkiezingen? ■ Hoe zou je dat dat doen? – Wat zijn strategieën, doelgroepen …

■ Wat zou je dan doen? – Wat ben je van plan, wat heb je ooit al gedaan?


AAN DE SLAG! ■ Enkele prikkelende stellingen ■ Bespreek de stelling in jouw groep ■ Ben je akkoord / niet akkoord en waarom?


vlabraccent Infosessie Hallo Cultuur 23/01/2018  

Presentatie Peter D'Herde/VVC: Hallo?Cultuur!

vlabraccent Infosessie Hallo Cultuur 23/01/2018  

Presentatie Peter D'Herde/VVC: Hallo?Cultuur!