Page 1

Meedoen in de maatschappij. Powered by Pluryn


Pagina 3

Voorwoord

Pagina 4

Hoofdstuk 1 Pluryn in het kort

Pagina 8

Hoofdstuk 2 Wonen, werken, leren, vrije tijd en dagbesteding

Pagina 11

Hoofdstuk 3 Altijd de juiste ondersteuning en behandeling

Pagina 14

Hoofdstuk 4 Wie kunnen bij Pluryn terecht? • Jongeren met een licht verstandelijke handicap (LVG-J) • Jeugdzorg (JZ) • Mensen met een verstandelijke handicap van algemene aard (VG) • Mensen met een licht verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen (SG LVG / VG7) • Mensen met een ernstig meervoudige handicap (EMB) • Mensen met een ernstig verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen (SG EVG) • Ouderen met een verstandelijke handicap en geriatrische zorgvragen (VGG) • Kinderen/jongeren met een ontwikkelingsachterstand/ verstandelijke handicap en specifieke problemen met vraag naar een hooggespecialiseerde vorm van behandeling (BZV) • Jongeren met een lichamelijke handicap (LG-J) • Volwassenen met een lichamelijke handicap (LG-V) • Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) • Mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Pagina 28

Hoofdstuk 5 Uw zorgvraag snel behandeld

Pagina 30

Hoofdstuk 6 Altijd een locatie van Pluryn in de buurt

Pagina 34

Hoofdstuk 7 Zinvol de dag door

Pagina 36

Hoofdstuk 8 Lekker aan de slag bij maatschappelijke ondernemingen

Pagina 40

Hoofdstuk 9 Kansvol op de arbeidsmarkt met scholing en re-integratie

Pagina 42

Hoofdstuk 10 Pluryn op de kaart gezet

Pagina 43

Hoofdstuk 11 Krachten bundelen voor betere zorg


DE KRACHT ZIT IN DE MENS ZELF

Pluryn is over de volle breedte gespecialiseerd in het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen met complexere problematiek. Dat heeft consequenties voor de manier waarop Pluryn is ingericht. Vragen moeten efficiënt en kwalitatief worden behandeld. Zo heeft Pluryn één loket waar mensen met al hun vragen terecht kunnen. Eén adres met één telefoonnummer. Dat schept duidelijkheid. Pluryn verkoopt zelden ‘nee’ aan de voordeur. Dat kunnen we zeggen omdat we zelf veel diensten in huis hebben, maar ook omdat we nauw samenwerken met andere aanbieders. Begin 2011 fuseerde Pluryn met De Hoenderloo Groep, een organisatie voor jeugdzorg. Het maakt voor Pluryn nu niet meer uit of je een IQ hebt van onder of boven de 85. Of wat je voorgeschiedenis of achtergrond is. We proberen voor iedereen een passend zorgarrangement samen te stellen. De samenleving is continu in beweging. Door onze vraaggestuurde manier van werken zijn wij in staat onze zorg voortdurend aan te passen aan de wensen van de cliënt. Met maar één doel: een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke positie van mensen met een handicap in de samenleving. Ofwel: Meedoen in de maatschappij. Powered by Pluryn. Want meer dan dit laatste kunnen wij niet doen. De kracht zit in de mens zelf en kan alleen door henzelf worden aangesproken.

Rob de Jong Voorzitter Raad van Bestuur

3


Hoofdstuk 1

PLURYN IN HET KORT Pluryn ondersteunt mensen met complexe problematiek en/of handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Het accent ligt hierbij op mensen die intensieve ondersteuning en behandeling nodig hebben. Jeugd en jongvolwassenen zijn onze speerpunten. Pluryn beschikt over een kwalitatief hoogwaardig aanbod in ondersteuning, behandeling en zorg. Ieder mens heeft de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Samen met de cliënt werkt Pluryn aan competenties. Dat is altijd maatwerk. Cliënten houden daarbij zelf de regie in handen.

Pluryn is regionaal en landelijk actief en werkt

BIJ PLURYN DRAAIT HET OM MENSEN

categorieën: kinderen, jongeren, volwassenen

vanuit meer dan 135 locaties in Gelderland,

Ieder mens heeft het vermogen zich verder te

en ouderen. Omdat er zoveel verschillende men-

Noord-Limburg en Noordoost-Brabant. Wij

(willen) ontwikkelen. Vanuit die visie biedt

sen zijn, verschilt de zorgvraag ook per persoon.

beschikken over meerdere gespecialiseerde

Pluryn mensen de mogelijkheid om zelf vorm

behandel- en dienstencentra. Pluryn heeft meer

en inhoud te geven aan hun leven. Ieder houdt

dan 2.900 cliënten, 3.500 medewerkers en hon-

daarbij zoveel mogelijk zelf de regie in handen.

SPECIALISATIES EN AANDACHTSGEBIEDEN

derden vrijwilligers. Mensen met een zorgvraag

Voor hulp bij de uitvoering ervan, staat Pluryn

Naast de algemene ondersteuning, heeft Pluryn

uit heel Nederland weten Pluryn te vinden.

klaar. Het doel is een zo volwaardig mogelijke

zich de afgelopen jaren steeds meer gespeci-

deelname van mensen met complexe proble-

aliseerd in ondersteuning, behandeling en zorg

matiek en/of handicap aan de samenleving.

van verschillende groepen en zorgvragen zoals: •

Jongeren met een complexere (gedrags)-

Jongeren met probleemgedrag die

problematiek (Jeugdzorg en LVG-J) individueel wonen met individuele begeleiding (IWIB) •

Mensen met licht verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen (SG LVG / VG7)

Mensen met niet-aangeboren

Kinderen/jongeren met ontwikkelings-

hersenletsel (NAH) achterstand/verstandelijke handicap en specifieke problemen met vraag naar een hooggespecialiseerde vorm van behandeling (BZV)

VERSCHILLENDE MENSEN EN LEEFTIJDEN

4

Pluryn onderscheidt verschillende groepen

VOOR IEDERE DOELGROEP EEN EIGEN ZORGPROGRAMMA

cliënten. Ze hebben een lichamelijke en/of ver-

Pluryn heeft voor elke doelgroep een zorgpro-

standelijke handicap of het zijn jongeren met

gramma opgesteld. Hierin leggen we het doel

complexe problematiek. Omdat veel vragen

van het programma vast met alle activiteiten,

leeftijdsgebonden zijn, hanteert Pluryn leeftijds-

methodieken en werkprocessen. Maar niemand


is hetzelfde. Daarom bieden de zorgprogramma’s

sen hebben we naadloos op elkaar afgestemd.

stromen naar een baan in een reguliere werk-

volop ruimte om persoonlijke accenten te zetten.

Deze samenhang blijft niet beperkt tot de Pluryn-

omgeving. Enkele voorbeelden van maatschap-

Deze leggen we samen met de betrokken per-

organisatie. Tot de behandeldisciplines behoren

pelijke ondernemingen zijn print- en copyshop

soon vast in een individueel plan.

artsen, paramedici, psychiatrische consultants,

Nezzo, lunchcafé en cadeauwinkel BliXem en

gedragswetenschappers, vaktherapeuten, ge-

werkplaatsbedrijf Werkzin.

IEDEREEN EEN INDIVIDUEEL PLAN

zinswerkers, trainers, maatschappelijk werkers

Samen met de cliënt en verwanten schrijft

en geestelijk verzorgers. Daarnaast biedt Pluryn

Pluryn een individueel plan. De samenleving

samen met partners diverse andere vormen

verandert, maar ook de persoonlijke situatie

van behandeling en zorg, zoals jeugdzorg en

en vraag kan veranderen. Daarom bespreekt

verslavingszorg.

Pluryn het individueel plan periodiek met de persoon en past het aan nieuwe wensen en

SAMENWERKING ALS UITGANGSPUNT

omstandigheden aan.

Pluryn streeft samen met partners naar optimale ketenzorg. De dienstverlening start altijd

BREED EN FLEXIBEL DIENSTENPAKKET

bij de vraag van de cliënt. Mensen zijn vaak

Pluryn biedt een breed en flexibel dienstenpak-

afhankelijk van verschillende vormen van onder-

ket aan op het gebied van wonen, werken,

steuning en zorg. Pluryn bundelt de krachten

leren, vrije tijd met ondersteuning, behandeling

met andere aanbieders om ondersteuning en

en zorg. Hieronder vallen:

zorg op elkaar af te stemmen en het voor cliënten

alle vormen van ondersteuning bij

zo makkelijk mogelijk te maken. Wij organise-

zelfstandig wonen en dagbehandeling

ren de ondersteuning rond de persoon. Die

ONDERWIJS OP ALLE NIVEAUS

bij Pluryn of zelfstandig wonen,

coördinatietaak neemt Pluryn graag op zich.

Voor onderwijs werkt Pluryn nauw samen met

met en zonder begeleiding

Voor mensen die zelfstandig wonen, werkt

een groot aantal instellingen in het regulier

onderwijs en scholing

Pluryn samen met thuiszorgorganisaties. Soms

onderwijs, speciaal onderwijs en beroepson-

arbeidsintegratie, dagbesteding

kan Pluryn iemands zorgvraag niet beantwoor-

derwijs. Sommige scholen vallen direct onder

en vrijetijdsbesteding

den. In dat geval helpen we die persoon op

beheer van Pluryn, zoals De Bolster, het Hoen-

tijdelijke opvang en crisisopvang

weg buiten de organisatie.

derloo College, Tarcisiusschool en de meeste

vestigingen van het REA College. Met andere Voor alle producten en diensten geldt dat de

scholen bestaan directe relaties.

invulling ervan per doelgroep en per persoon kan verschillen. Regelmatig ontwikkelen wij

MEDEZEGGENSCHAP CLIËNTEN

nieuwe vormen van dienstverlening.

Pluryn hecht grote waarde aan de mening van cliënten, zij staan immers centraal. Meepraten

MULTIDISCIPLINAIRE EN GEÏNTEGREERDE DIENSTVERLENING

en denken gebeurt via centrale en lokale cliënten-

De dienstverlening van Pluryn is multidisciplinair

om beslissingen op centraal niveau. Uitgangspunt

en geïntegreerd. Dit betekent dat begeleiders,

is dat jongeren en volwassenen zelf meedoen

behandelaars en specialisten nauw met elkaar

aan de medezeggenschap, desgewenst met on-

samenwerken. Werkzaamheden en werkproces-

dersteuning van coaches/ondersteuners. Bij minder-

raden. Die spelen een belangrijke rol als het gaat

jarigen of als mensen zelf geen vorm aan de medezeggenschap kunnen geven, vullen verwanten hen aan. Familieraden en familieverenigingen

MAATSCHAPPELIJKE ONDERNEMINGEN

behartigen de belangen van verwanten zelf.

Pluryn wil actieve deelname van mensen met samenleving bevorderen. Daarom is er werk

BETROKKEN EN DESKUNDIGE MEDEWERKERS

bij reguliere bedrijven of bij onze maatschap-

Cliënten en hun verwanten mogen van Pluryn

pelijke ondernemingen: betaald of onbetaald.

een professionele dienstverlening verwachten.

Bij een aantal van deze ondernemingen doen

Om de visie van Pluryn in de praktijk te brengen,

cliënten dagbesteding. Andere ondernemingen

stellen wij hoge eisen aan onze medewerkers.

zijn gericht op arbeidsintegratie. Hier doen

Pluryn kiest daarom voor competentiegericht

mensen werkervaring op met als doel door te

werken, ofwel het bewust verder ontwikkelen

complexe problematiek en/of handicap aan de

5


WAAR VINDT U PLURYN?

medewerkers zijn betrokken, deskundig en voort-

FINANCIERING VANUIT VERSCHILLENDE BRONNEN

durend bezig om samen de kwaliteit van zorg te

Meestal betaalt de AWBZ of de Wet op de Jeugd-

jongeren met complexe problematiek mo-

verbeteren. Medewerkers van Pluryn luisteren

zorg de dienstverlening van Pluryn. Daarvoor

gelijkheden om vorm en inhoud te geven

naar cliënten en verwanten. Ze stimuleren en

heeft de cliënt een indicatiebesluit nodig van

aan hun leven. Dat doet Pluryn vanuit meer

respecteren hun inbreng.

het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau

dan 135 locaties in Gelderland, Noord-Limburg

Jeugdzorg. In veel gevallen dienen mensen ook

en Noordoost-Brabant. De locaties variëren

een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te

van woonvormen, behandelcentra en acti-

betalen. De persoon kan vervolgens kiezen voor

viteitencentra tot maatschappelijke onder-

‘zorg in natura’ bij Pluryn of met een persoons-

nemingen. Daarmee zijn wij voor iedereen

gebonden budget (PGB) zelf ondersteuning en

altijd dichtbij.

van talent en vaardigheden bij medewerkers. Onze

Pluryn geeft mensen met een handicap en

zorg inkopen bij Pluryn. Combinaties hiervan zijn ook mogelijk. Daarnaast kunnen mensen

Pluryn kent de volgende hoofdlocaties:

te maken krijgen met de WMO (Wet Maatschap-

De Beele, Voorst

pelijke Ondersteuning), ZVW (Zorgverzekerings-

Groesbeekse Tehuizen, Groesbeek

wet), huursubsidiewet en diverse sociale ver-

Het Hietveld, Beekbergen

zekeringswetten. Pluryn helpt mensen graag

De Hoenderloo Groep, Hoenderloo

bij het aanvragen van uitkeringen, financiële

Jan Pieter Heije, Oosterbeek

bijdragen en subsidies.

Kemnade, Groesbeek

CLIËNTGERICHTE COMMUNICATIE

De Seyshuizen, Nijmegen

Pluryn doet veel aan cliëntgerichte communica-

Werkenrode Jongeren, Groesbeek

tie. Denk aan websites in eenvoudige taal met

Werkenrode Volwassenen, Nijmegen

online voorleesfunctie, het magazine FF bijpraten

De Winckelsteegh, Nijmegen

en nieuwsbrieven. Er zijn begrijpelijke folders en brochures voor cliënten. Het Pluryn Plein is een intranet voor mensen die diensten van Pluryn gebruiken. Hierop staat niet alleen veel nuttige informatie en amusement, de bezoekers kunnen ook met elkaar chatten en mailen. Pluryn kiest voor eenvoudig taalgebruik, speciale tekeningen en pictogrammen om de inhoud zo goed mogelijk over te brengen. Ook voor verwanten en verwijzers zijn er informatieve websites, magazines, verwantennieuwsbrieven per locatie, brochures en bijeenkomsten.

KLANTENBUREAU VOOR OPTIMALE SERVICE Pluryn heeft één centraal klantenbureau. Cliënten, verwijzers en andere instanties kunnen hier terecht voor het aanvragen van ondersteuning en zorg en voor alle andere vragen. Wij spannen ons in om uw vraag duidelijk te krijgen en u goed te helpen. Onze grote ervaring met mensen met complexe problematiek en/of handicap helpt ons daarbij.

6


TRAINING BEGELEID WONEN Jongeren worden zelfstandiger naarmate ze ouder worden. En dan komt er een moment dat ze ook zelfstandig willen wonen. Dat geldt ook voor de jongeren bij Pluryn. Al jaren heeft Pluryn huizen voor deze jongeren. Ze krijgen dan alleen de begeleiding die ze nodig hebben. Voor sommige jongeren is de stap naar deze woonvorm te groot. Daarom ontwikkelde Pluryn de Training Begeleid Wonen (TBW). Bij TBW oefenen de jongeren met zelfstandig wonen als voorbereiding voor later. Ze wonen op zichzelf, maar overdag is er groepsleiding aanwezig. Die helpt ze bij het maken van afspraken en bij allerlei regelwerk. De jongeren maken bijvoorbeeld afspraken over schoonmaken of over de muziek ‘s avonds. Voor de Training Begeleid Wonen komen er huizen overal in Gelderland.

Straks niet vergeten nog wat melk te halen. Leonie doet mee. Powered by Pluryn

7


Hoofdstuk 2

WONEN, WERKEN, LEREN, VRIJE TIJD EN DAGBESTEDING Pluryn heeft een breed en flexibel dienstenpakket. Of het nu gaat om wonen, werken, leren, vrije tijd of dagbesteding… de invulling verschilt per persoon.

BREED EN FLEXIBEL DIENSTENPAKKET

het is ook mogelijk om te wonen in een woon-

Iedereen is uniek en heeft zijn eigen onder-

vorm met elke dag begeleiding en 24 uur per

steuningsvraag. Regelmatig ontwikkelen wij

dag zorgmogelijkheid. Jongeren kunnen wonen

nieuwe vormen van dienstverlening zodat ons

en tegelijkertijd onderwijs volgen. Verder

aanbod blijft aansluiten op de actuele zorgvraag.

beschikt Pluryn op verschillende locaties over

De verschillende mogelijkheden geven we in

crisisopvang, tijdelijke opvang of een logeermo-

hoofdlijnen weer. Meer informatie vindt u bij

gelijkheid onder professionele begeleiding.

de cliëntgroepen op www.pluryn.nl. Mogelijkheden op het gebied van wonen: •

Zelfstandig wonen of begeleid wonen met woonondersteuning op maat

Individueel wonen of wonen in kleine woongroepen/leefgroepen

Individueel wonen met intensieve

bedrijven of bij de eigen maatschappelijke

begeleiding

ondernemingen. Pluryn werkt hiervoor nauw

Training Begeleid Wonen

samen met andere instanties. Niet voor alle

Combinaties van wonen met (intensieve)

mensen met een handicap staat het vinden

begeleiding, dagbesteding, onderwijs en/

van betaald werk centraal. Anderen werken in

of (intensieve) verzorging

de dagbesteding aan hun competenties, ont-

Crisisopvang, tijdelijke opvang en logeren

moeten mensen en nemen deel aan de samen-

leving. De een werkt op vaste tijden in bijvoor-

8

WERKEN: LEKKER AAN DE SLAG

beeld de kaarsenmakerij. Voor de ander is een

Pluryn bevordert een actieve deelname aan de

creatieve invulling van de dag zinvoller, zoals

WONEN: IN DE WIJK

samenleving. Daarom werken veel cliënten bij

schilderen of textiel bewerken. Pluryn heeft ook

Veel jongeren en volwassenen bij Pluryn leven

reguliere bedrijven of maatschappelijke onder-

specifieke activeringsprogramma’s zoals paard-

midden in de maatschappij. Ze doen boodschap-

nemingen: betaald of onbetaald. De activiteiten

rijden en zwemmen voor mensen met een

pen in de supermarkt en hebben te maken met

van deze ondernemingen zijn gevarieerd. Van

ernstig meervoudige handicap (EMB), groeps-

buurtgenoten en buurtactiviteiten. Kortom, ze

winkel/lunchcafé tot zorgboerderij en van koffie-

gesprekken voor mensen met een niet-aange-

maken deel uit van de samenleving. Pluryn

branderij tot print- en copyshop. Er kan sprake

boren hersenletsel (NAH) en computertrainingen.

huurt of koopt voor hen bestaande woningen

zijn van hooggekwalificeerd werk zoals web-

Of mensen zijn via een sociaal activeringspro-

en past ze zo nodig aan. Ook ontwikkelen wij

design, copywriting en DTP. In al deze onder-

gramma bezig met muziek, beweging, drama,

nieuwbouwprojecten in de wijk, liefst in samen-

nemingen leren en werken mensen onder

snoezelen en huiskamerprojecten.

werking met bouwpartners. Mensen wonen

begeleiding. Dat kan zijn om de dag op een

zelfstandig of onder begeleiding. Of in woon-

zinvolle manier te besteden maar ook om werk-

Mogelijkheden op het gebied van werken:

groepen op de terreinen van onze terreinloca-

ervaring op te doen. Eventueel kunnen perso-

ties. Pluryn biedt vele manieren van wonen.

nen aansluitend stage lopen of gaan werken

Volwassenen wonen bijvoorbeeld zelfstandig

bij een regulier bedrijf. Pluryn helpt mensen bij

met enkele uren begeleiding per week. Maar

het zoeken naar passende arbeid bij reguliere

Consultatie en aanbod voor werken of dagbesteding

Oriënterende stages, arbeidstesten (assessments) en aanvullend onderzoek


Betaald of onbetaald werk

Volgen van cursussen en bijeenkomsten

Praktijkgericht leren voor toeleiding naar

Scholing en training in verschillende

in verschillende sectoren •

voor persoonlijke ontwikkeling en groei

Regulier werk, maatschappelijk werk of vrijwilligerswerk

• • •

betaald of onbetaald werk

Parttime werk of volledige baan Arbeidstoeleiding naar betaald

sectoren zoals Groen, ICT, Metaal, Horeca

of onbetaald werk

en Zakelijke dienstverlening (Administratie)

Begeleiding, training en coaching

VRIJE TIJD: VERVELEN HOEFT NIET

‘on the job’

Voor het invullen van vrije tijd heeft Pluryn

LEREN: DOE JE ELKE DAG

veel mogelijkheden, binnen en buiten de eigen

In de visie van Pluryn heeft ieder mens het

activiteitencentra, creativiteitscentra of hob-

vermogen zich verder te ontwikkelen. Leren

bycentra. Een creatieve hobby, muziek of sport,

kun je bij Pluryn op allerlei niveaus en in ver-

jongeren met een licht verstandelijke handicap

het zijn allemaal activiteiten die ontspannen

schillende richtingen. Pluryn werkt nauw samen

die wonen op De Beele, volgen hier onderwijs.

en iets extra’s toevoegen aan het leven. Binnen

met het speciale en reguliere onderwijs. Bij

De Bolster heeft ook vestigingen in Apeldoorn

Pluryn zijn diverse sport-, muziek- en hobby-

enkele terreinlocaties staan scholen voor speciaal

en Deventer. De Tarcisiusschool in Nijmegen

clubs actief. Maar het liefst gaan wij samen

onderwijs. De jonge cliënten van Pluryn gaan

biedt (voortgezet) speciaal onderwijs. Is de

met de persoon op zoek naar een vereniging

als het even kan naar school of volgen een

jongere 16 jaar of ouder, dan kan hij of zij prak-

in de eigen woonomgeving.

andere vorm van onderwijs. Het zo zelfstandig

tijkonderwijs volgen op de Wegwijzer.

mogelijk leren leven, koppelen wij in veel gevallen aan onderwijs. Ook volwassenen kunnen

Jongeren die vallen onder Jeugdzorg kunnen

leren. Er zijn talloze scholing- en trainings-

leren aan het Hoenderloo College. De leerlingen

mogelijkheden met als doel (on)betaald werk

zijn van 10 tot 18 jaar. Medewerkers van het

te verrichten en persoonlijke groei. Pluryn helpt

Hoenderloo College begeleiden de jongeren in

jongeren zoeken naar een passende leer-

samenwerking met het regulier voortgezet en

omgeving binnen het regulier onderwijs, speciaal

beroepsonderwijs in de regio Apeldoorn.

onderwijs of beroepsonderwijs. Sommige scholen vallen direct onder beheer van Pluryn met andere

Vestiging Werkenrode Jongeren werkt in de regio

scholen zijn er directe relaties.

Nijmegen nauw samen met Onderwijscentrum Zuid-Gelderland (OZG). Jongeren met een lichamelijke of meervoudige handicap die woontraining krijgen, gaan naar de Werkenrode school van OZG. Havo- en vwo-onderwijs volgen ze op De Monnikskap. Werkenrode werkt hiervoor

Mogelijkheden op het gebied van vrije tijd:

samen met het Dominicus College in Nijmegen.

Advies en aanbod voor vrijetijdsbesteding

Vrijetijdsbesteding in activiteitencentra,

Speciale vrijetijdsprogramma’s en

creativiteitscentra en hobbycentra

Werkenrode Volwassenen organiseert cursussen voor volwassenen met een lichamelijke handicap. De Groesbeekse Tehuizen heeft cursussen voor

activeringsprogramma’s voor specifieke

mensen met een verstandelijke handicap.

doelgroepen •

en Leeuwarden vallen direct onder Pluryn, zij

hun arbeidshandicap niet in staat zijn regulier

tot 12 jaar, die wonen bij Jan Pieter Heije in

onderwijs te volgen. Met als uitgangspunt duur-

Oosterbeek, volgen meestal onderwijs op de

zame deelname aan de arbeidsmarkt.

Radar in Oosterbeek, een school voor speciaal onderwijs (SO). Op het terrein van De Beele in

Mogelijkheden op het gebied van leren:

Voorst staat De Bolster, een school voor voort-

gezet speciaal onderwijs (VSO). Leerplichtige

Volgen van regulier onderwijs, speciaal

Lid worden van een reguliere sport- of recreatievereniging in de woonomgeving

geven beroepsopleidingen aan mensen die door Kinderen met een licht verstandelijke handicap

Uitvoeren van hobby’s en deelnemen aan hobbyclubs van Pluryn

REA College Nijmegen, Hoensbroek, Groningen

Bezoeken van bioscoop, theater, sportwedstrijden, evenementen met of zonder begeleiding

Dagje uit, weekendje weg of op vakantie

Activiteiten in Cultureel Centrum Cardo

met of zonder begeleiding

onderwijs of beroepsonderwijs

9


MET PLEZIER NAAR JE WERK Suzanne heeft nog tien minuten om op tijd bij het stadion van N.E.C. te komen. Niet om de wedstrijd te zien, maar omdat ze daar in het horecateam werkt. Eerst liep ze een stage via een re-integratietraject van Pluryn. Nu heeft Suzanne een vaste baan. Ze mag dus echt niet te laat komen. Suzanne doet mee. Meedoen in de maatschappij. Powered by Pluryn.

Doortrappen Suus. Het wordt druk vandaag. Suzanne doet mee. Powered by Pluryn

10


Hoofdstuk 3

ALTIJD DE JUISTE ONDERSTEUNING EN BEHANDELING Bij Pluryn zijn verschillende vormen van ondersteuning en behandeling mogelijk. Meestal zijn die vormen integraal onderdeel van een compleet individueel aanbod op het gebied van wonen en werken. Dat is per doelgroep en zorgprogramma verschillend.

DIVERSE BEHANDELDISCIPLINES

Voor deze cliënten en zorgvragen bestaan speci-

Tot de behandeldisciplines behoren gedrags-

SPECIALISATIES EN SPECIFIEKE AANDACHTSGEBIEDEN

wetenschappers, vaktherapeuten, artsen,

Pluryn heeft veel ervaring met de ondersteuning

centra. Enkele zorg- en behandelprogramma’s

paramedici, psychiatrische consultants, gezins-

van mensen met complexe problematiek en/of

zullen we hierna kort aanstippen.

werkers, trainers, maatschappelijk werkers en

handicap. Opgebouwde kennis en kunde komen

geestelijk verzorgers. Naast het geïntegreerde

tot uiting in de diverse zorgprogramma’s. Naast

aanbod in wonen en werken zijn er diverse

de algemene ondersteuning, heeft Pluryn zich

extra mogelijkheden voor ondersteuning en

de afgelopen jaren steeds meer gespecialiseerd

behandeling:

in ondersteuning en behandeling van verschil-

Ambulant onderzoek, begeleiding,

lende groepen cliënten en zorgvragen zoals:

behandeling en/of therapie

Jongeren met probleemgedrag die vallen onder Jeugdzorg

Hooggespecialiseerde zorg- en behandelprogramma’s

Jongeren met licht verstandelijke handicap (LVG-J)

Dagbehandeling en/of therapie in speciale behandelcentra

ale zorg- en behandelprogramma’s en behandel-

Mensen met licht verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen (SGLVG)

Jongeren met probleemgedrag die individueel wonen met intensieve

sel (NAH)

JONGEREN DIE INDIVIDUEEL WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING (IWIB)

Kinderen/jongeren met ontwikkelings-

Voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren

achterstand/verstandelijke handicap en

(LVG-J) is het programma ‘Individueel Wonen

specifieke problemen met vraag naar

met Intensieve Begeleiding (IWIB)’ ontwikkeld.

een hooggespecialiseerde vorm van

Met IWIB krijgen jongeren begeleiding op maat.

behandeling (BZV)

Jongeren leren sociale en praktische vaardig-

Kinderen/jongeren met diabetes

heden. Met als resultaat dat ze voor zichzelf

Kinderen en jongeren met autisme

kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met

spectrum stoornis (ASS)

andere mensen. Orthopedagogisch behandel-

begeleiding (IWIB) • •

Mensen met niet-aangeboren hersenlet-

centra Jan Pieter Heije in Oosterbeek en De Beele in Voorst voeren dit programma uit.

11


PROGRAMMA VOOR LICHT VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN MET ERNSTIGE GEDRAGSPROBLEMEN (SGLVG)

deling. Behandelingen kunnen in veel gevallen

Het gaat hier om jongvolwassenen en volwas-

Radboud Universiteit Nijmegen. Cliënten zijn

senen met een licht verstandelijke handicap

afkomstig uit het hele land en de belangstelling

en ernstige gedragsproblemen. Hiervoor heeft

groeit. Vandaar dat Pluryn gekozen heeft voor

Pluryn speciale programma’s ontwikkeld voor

uitbreiding naar het midden van het land. De

behandeling en blijvende ondersteuning: con-

komende jaren zal het aantal behandelcentra

tinu, systematisch, multidisciplinair en met

naar verwachting verder toenemen.

ook ambulant plaatsvinden. De Seyshuizen werkt nauw samen met de vakgroep Orthopedagogiek, sectie Leren en Ontwikkeling van de

huisvesting. Gericht op het leren omgaan met de gevolgen van de problematiek en het voor-

De Seyshuizen bevindt zich bij de terrein-

komen van erger. Pluryn werkt hierbij samen

locatie De Winckelsteegh in Nijmegen en in

met psychiatrie. De Groesbeekse Tehuizen in Groesbeek, Het Hietveld in Beekbergen en Kemnade in Groesbeek voeren dit programma uit.

KINDEREN/JONGEREN MET ONTWIKKELINGSACHTERSTAND/ VERSTANDELIJKE HANDICAP EN SPECIFIEKE PROBLEMEN (BZV)

Haarzuilens bij Utrecht.

Voor kinderen en jongeren met specifieke pro-

Jongeren met ASS moeten later zo veel mogelijk

blemen heeft Pluryn het gespecialiseerde behan-

mee kunnen doen in de maatschappij. Dat is

delcentrum ‘De Seyshuizen’. Dit behandelcentrum

altijd het doel bij Pluryn. De verschillende the-

richt zich op jonge kinderen die problemen heb-

rapieën helpen hen daarbij, bijvoorbeeld bewe-

ben met eten, drinken, zindelijkheid of com-

gingstherapie of creatieve therapie. Cognitieve

municatie. In veel gevallen komt daar een

gedragstherapie leert mensen om hun gedrag

uitgebreide en ingewikkelde medische voor-

beter te begrijpen. Er zijn speciale trainingen

geschiedenis bij. Als gevolg hiervan kunnen

voor het omgaan met ASS, voor sociale vaardig-

gedragsproblemen ontstaan zoals extreme

heden en weerbaarheid.

KINDEREN EN JONGEREN MET EEN AUTISME SPECTRUM STOORNIS (ASS)

voedselvoorkeur, chronisch braken, complete weigering van eten of drinken of langdurige

Jongeren tot ongeveer 23 jaar kunnen terecht

onzindelijkheid.

op terreinlocaties in Groesbeek, Oosterbeek en Voorst, in speciale autismegroepen of in gemeng-

Bij de intensieve behandeling werken verschil-

de groepen.

MENSEN MET NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL (NAH)

lende disciplines nauw samen: een orthopedagoog, medische disciplines, maatschappelijk

Er zijn ook huizen buiten het terrein. De groepen

Pluryn heeft voor mensen met een niet-aan-

werk, verpleging, fysiotherapie, (pre) logopedie

kennen veel structuur en duidelijke regels. In

geboren hersenletsel (NAH) verschillende pro-

en diëtiek. Daarnaast kan De Seyshuizen een

Oosterbeek en Voorst hebben de medewerkers

gramma’s ontwikkeld. Voor kinderen en jongeren

kinderneuroloog, kinderpsychiater, kindergas-

heel veel kennis over PDD-NOS. Nadat ze de

gaat het om programma’s gericht op intensieve

tro-enteroloog en kinderradioloog raadplegen.

leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, gaan de jon-

orthopedagogische gezinsbehandeling, na-

De Seyshuizen betrekt de ouders bij de behan-

geren vaak zelfstandiger wonen.

schoolse opvang, logeren en wonen met be-

12

geleiding en behandeling. Voor volwassenen

KINDEREN/JONGEREN MET DIABETES

gaat het vooral om programma’s gericht op

Werkenrode Jongeren biedt samen met het

thuiswonen met ambulante ondersteuning,

Kinder Diabetes Centrum Nederland een zorg-

training zelfstandig wonen, ondersteund wonen,

programma aan voor kinderen en jongeren met

logeren, dagbesteding, werken bij maatschap-

diabetes en een psychosociale zorgbehoefte.

pelijke ondernemingen en het zoeken naar een

De behandeling van diabetes moet integraal

passende opleiding en baan. In Nijmegen heeft

zijn en alle aspecten omvatten die een rol spelen

Pluryn daarvoor in 2011 een NAH-servicecentrum

bij het leven met deze aandoening.

geopend.

De moeilijkheden die een gezin ervaart, zijn


ONDERZOEK, ONTWIKKELING EN VERNIEUWING

Consortium VG Oost. Op het gebied van autisme

Pluryn bouwt verder aan haar expertise langs

verband Autisme Gelderland (SAG). Voor de

de volgende pijlers:

doelgroep niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Evidence based borging van de praktijk

werken we samen met kennisinstituut Vilans.

Best practice invulling van

Daarnaast participeert Pluryn in toegepast weten-

zorgprogramma’s en activiteiten

schappelijk onderzoek naar ondermeer de

Leren van wetenschap

sociaal-cognitieve ontwikkeling van LVG-jongeren,

Kennis en ervaringen delen, zowel

kwaliteit van zorg- en behandelingsmogelijk-

intern als extern

heden van diverse vormen van onzindelijkheid.

Stimuleren van onderzoek, ontwikkeling

Pluryn draagt bij aan twee lectoraten bij de

en vernieuwing

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

immers niet alleen van medisch-technische

Competentiegericht werken is de centrale metho-

aard. Kind en gezin moeten zich aanpassen

diek bij Pluryn. Op het gebied van onderzoek

aan nieuwe leefregels en dat kost tijd en in-

werkt Pluryn samen met de vakgroep Orthopeda-

spanning. Ongeveer tien jonge diabetespatiënten

gogiek van de Radboud Universiteit Nijmegen en

wonen nu bij Werkenrode Jongeren.

met faculteiten van de Universiteit van Amsterdam.

neemt Pluryn deel aan het Samenwerkings-

Pluryn is actief partner in samenwerkingsverbanden met het Kenniscentrum LVG en het

CLEANTEAM PLURYN ZORGT VOOR SCHONE BUSSEN Even voorstellen… het Cleanteam. Cliënten van Pluryn en de Driestroom werken sinds een jaar bij busmaatschappij Breng in Nijmegen. Het Cleanteam personeel werkt afwisselend op het terrein van de busmaatschappij en op het Centraal Station. ’s Middags zijn bussen soms een tijdje buiten gebruik. De cliënten gaan dan de bussen in en ruimen zoveel mogelijk rommel en afval op. Het Cleanteam werkt onder begeleiding in ploegen van vier. Soms is het werk bij Breng best wel een beetje vies. Je vindt de raarste dingen. De negentienjarige Nadia Karreman heeft weleens nagels gevonden. Bah! En op de ramen tekenen sommige reizigers weleens hartjes met lippenstift. Pluryn heeft een speciaal bureau om (vrijwilligers)werk voor cliënten in de samenleving te zoeken. Het Bureau heet BAAS, Bureau Arbeidsmatige Activiteiten in de Samenleving. Het Cleanteam is één van de bedrijventrajecten van BAAS.

13


Hoofdstuk 4

WIE KUNNEN BIJ PLURYN TERECHT? De grote verscheidenheid aan cliënten levert een grote verscheidenheid aan zorgvragen op. Het resultaat is een breed aanbod aan producten en diensten, dat voortdurend in ontwikkeling is. Pluryn heeft voor elke groep een zorgprogramma opgesteld. Hierin leggen we het doel van het programma vast evenals alle activiteiten, methodieken en werkprocessen. Maar geen cliënt is hetzelfde. Daarom bieden de zorgprogramma’s volop ruimte om persoonlijke accenten te zetten. Deze persoonlijke accenten legt Pluryn samen met de cliënt vast in een individueel plan.

PRODUCTEN EN DIENSTEN

Pluryn heeft haar totale ondersteuningsaanbod

De producten en diensten kunnen per vraag

ling, onderwijs en/of dagbesteding.

verschillen. Deze brochure zal de verschillende

Individueel wonen met intensieve

groepen cliënten met bijbehorende producten

begeleiding

en diensten hierna verder kort beschrijven.

Woonondersteuning thuis met

Tijdelijke opvang en logeren

Onderzoek thuis met begeleiding,

40 zogeheten ‘producten en diensten’. Deze producten en diensten kunnen grofweg onder-

met begeleiding, verzorging, behande•

ingedeeld in een vastomlijnde dienstverlening per groep cliënten. In totaal zijn er meer dan

Verschillende combinaties van wonen

ondersteuning op maat

verdeeld worden in:

behandeling en/of therapie •

Dagbehandeling

Gespecialiseerde zorg- en behandelpro-

Crisis en calamiteiten

Advies en aanbod bij vrijetijdsbesteding

Arbeid/dagbesteding

Arbeidstoeleiding

Training Begeleid Wonen

gramma’s

14


Jongeren met licht verstandelijke handicap

LVG-J

Aan jongeren met een licht verstandelijke handicap zie je uiterlijk niets. Hierdoor begrijpen andere mensen hun gedrag niet. Ze hebben door hun handicap moeite met emoties en sociaal gedrag. Door hun gedragsproblemen kunnen deze jongeren vaak niet thuis blijven wonen. Ze lopen ook vast in hun ontwikkeling. Pluryn brengt die ontwikkeling weer op gang met gerichte opvoeding, begeleiding en (intensieve) behandeling. Het doel is altijd dat de jongere later zo zelfstandig mogelijk kan wonen. Bij Pluryn groeien ze daarom in verschillende groepen naar meer zelfstandigheid. Pluryn ondersteunt de jongeren op het gebied van school/scholing, arbeids-toeleiding en vrijetijdsbesteding. Alle activiteiten richten zich op toerusting voor volwaardige maatschappelijke deelname. Voor jongeren met een licht verstandelijke handicap beschikt Pluryn over gespecialiseerde behandelcentra in Oosterbeek en Voorst, centra voor dagbehandeling en woonhuizen. Individueel wonen is mogelijk in de regio’s Betuwe, Arnhem/Nijmegen, Achterhoek en Apeldoorn.

JONGEREN MET LICHT VERSTANDELIJKE HANDICAP SUBDOELGROEPEN: •

Thuis- of uitwonende jongeren met licht

SAMENWERKING MET ORGANISATIES/ KETENPARTNERS ZOALS:

verstandelijke handicap van 4-23 jaar

Jeugdzorg en jeugdpsychiatrie

Speciaal onderwijs (SO), voorgezet

ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN: •

en onderwijs •

speciaal onderwijs (VSO) en REA College •

Wonen met behandeling en begeleiding Wonen met intensieve behandeling en begeleiding en onderwijs

Verschillende maatschappelijke

Training begeleid wonen

ondernemingen

Individueel wonen met intensieve

Zorg- en behandelprogramma’s voor

Dagbehandeling

Werken, dag/vrijetijdsbesteding

Crisis en calamiteiten

Tijdelijke opvang en logeren

begeleiding ambulante ondersteuning

15


JZ

Jeugdzorg De Hoenderloo Groep biedt specialistische 24-uurs zorg aan jongeren met complexe gedragsproblemen. In een unieke, veilige omgeving leveren goed geschoolde, betrokken professionals een programma op maat. Het programma verbindt behandeling, onderwijs en activiteiten. De Hoenderloo Groep in Hoenderloo creëert samen met de jongeren kansen voor een betere toekomst. De Hoenderloo Groep behandelt vastgelopen jongeren in een veilige omgeving. JeugdzorgPlus wil jongeren zo kort als kan en zo intensief als nodig helpen. De jongeren hebben behoefte aan perspectief, goede opvang, behandeling en zorg. En aan onderwijs… De jongeren leren op Het Hoenderloo College. Op de locatie Kop van Deelen de plek kunnen jongeren terecht met een gesloten machtiging via de rechter. Het complex is omsloten door een natuurlijke barrière van een bos. De Hoenderloo Groep biedt tijdelijke behandeling aan jongeren die dat nodig hebben. Het is de bedoeling dat jongeren zo snel mogelijk teruggaan naar de regio van herkomst.

JEUGDZORG SUBDOELGROEPEN: • • •

Jongeren met antisociale gedragsstoornis

SAMENWERKING MET ORGANISATIES/ KETENPARTNERS ZOALS:

(CD)

Jeugdzorg, psychiatrie en behandelcentra

Jongeren met autisme en hyperactiviteit

Speciaal onderwijs

(ASS/ADHD)

Verslavingszorg

Jongeren met oppositionele gedrags-

Organisaties voor arbeidstoeleiding en

stoornis (ODD) •

Jongeren die vallen onder JeugdzorgPlus (Gesloten Jeugdzorg)

16

re-integratie

ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN: •

Wonen in leef- en gezinsgroepen met onderwijs en vrijetijdsbesteding

Wonen bij JeugdzorgPlus met onderwijs en vrijetijdsbesteding

Training en therapie


Mensen met een verstandelijke handicap van algemene aard Het gaat hier om mensen van alle leeftijden met een verstandelijke handicap. Zij vragen onder-

VG

steuning bij wonen, vrije tijd, werk en maatschappelijke participatie. Soms is thuis of zelfstandig wonen niet (meer) mogelijk. Dat kan om allerlei redenen. Bijkomende sociaal-psychologische of psychiatrische problemen vragen om aangepaste begeleiding en/of behandeling. Vaak komen er ook gedragsproblemen bij. Mensen met een verstandelijke handicap krijgen ondersteuning thuis of in woonvormen van Pluryn. Deze woonvormen staan in de regio Apeldoorn (Het Hietveld), Nijmegen (De Winckelsteegh), Groesbeek (Groesbeekse Tehuizen) en Noord-Limburg (Werkenrode Volwassenen).

MENSEN MET EEN VERSTANDELIJK HANDICAP VAN ALGEMENE AARD SAMENWERKING MET ORGANISATIES/ KETENPARTNERS ZOALS: •

ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN: •

Thuiszorg, woonzorgcentra en maat-

verzorging en dagbesteding of onderwijs

schappelijke organisaties voor

Wonen met begeleiding en verzorging

verschillende doelgroepen voor

Individueel wonen met intensieve

Speciaal onderwijs (SO), voortgezet

Training begeleid wonen

speciaal onderwijs (VSO) en REA College

Ambulante woonondersteuning

Verschillende maatschappelijke

Zorg- en behandelprogramma’s voor

Werken, dag/vrijetijdsbesteding

Arbeidstoeleiding naar betaald of

bijkomende problemen zoals psychiatrie • •

Wonen met begeleiding, (intensieve)

begeleiding

ondernemingen

ambulante ondersteuning

onbetaald werk •

Crisis en calamiteiten

Tijdelijke opvang en logeren 17


SGLVG

Mensen met een licht verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen (VG7) Pluryn heeft speciale voorzieningen voor jongeren en volwassenen vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen. Bij Pluryn vinden ze de begeleiding, werk/dagbesteding en veiligheid die bij hen past. Bij het probleemgedrag komen vaak nog psychiatrische, leer- of sociale problemen. De cliënten hebben structuur, grenzen en intensieve zorg nodig. Pluryn ondersteunt deze cliënten in zorgcentra met 24-uurs zorg en dagbesteding. De behandeling richt zich op het leren omgaan met de gevolgen van de problematiek en het voorkomen van erger. Dit gebeurt bij centra als Het Hietveld in Beekbergen en bij Kemnade en Groesbeekse Tehuizen in Groesbeek. Voor wie is deze voorziening? Het gaat om mensen vanaf 18 jaar met een indicatie voor Zorgzwaartepakket (ZZP) VG7, vaak aangevuld met een Extreme Zorgtoeslag.

MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE HANDICAP EN ERNSTIGE GEDRAGSPROBLEMEN (VG7) SAMENWERKING MET ORGANISATIES/ KETENPARTNERS ZOALS: •

ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN: •

Behandelcentra, psychiatrie en

gedragsregulering met onderwijs of

instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap •

Speciaal onderwijs

Verschillende maatschappelijke ondernemingen

18

Wonen met intensieve begeleiding en dagbesteding

Crisis en calamiteiten


Mensen met een ernstig meervoudige handicap

EMB

Mensen met een ernstig meervoudige handicap hebben veel specialistische zorg en begeleiding nodig: lichamelijke verzorging, communicatief of belevingsgericht. Juist voor deze groep vindt Pluryn verhoging van de kwaliteit van bestaan erg belangrijk. Plurynlocatie De Winckelsteegh ondersteunt deze cliënten 24 uur per dag. Specialistische thuiszorg is ook mogelijk. Evenals weekend- en vakantieopvang. De dagbesteding richt zich op ontwikkeling, activering en beleving.

MENSEN MET EEN ERNSTIG MEERVOUDIGE HANDICAP SAMENWERKING MET ORGANISATIES/ KETENPARTNERS ZOALS: • •

ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN: •

Specialistische thuiszorg Voorzieningen voor bijzondere vormen

Wonen met begeleiding en intensieve verzorging en dagbesteding

van verzorging en verpleging

Zorg- en behandelprogramma’s voor ambulante ondersteuning

Speciaal onderwijs

Dag/vrijetijdsbesteding

Verschillende maatschappelijke

Crisis en calamiteiten

ondernemingen

Tijdelijke opvang en logeren

19


SGEVG

Mensen met een ernstig verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen Kinderen, jongeren en volwassenen met een ernstig verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen hebben een nauwsluitende benaderingswijze nodig. Die benadering komt in alles tot uiting: omgang, specialistische training en behandeling, huisvesting en dagbesteding. Het gaat om vergroting van belevingsruimte en bewegingsruimte, het verminderen van afhankelijkheid, het aanleren van vaardigheden en het vergroten van de kwaliteit van bestaan. Plurynlocatie De Winckelsteegh biedt ondersteuning met 24-uurs zorg en dagbesteding in de regio Nijmegen.

MENSEN MET EEN ERNSTIG VERSTANDELIJKE HANDICAP EN ERNSTIGE GEDRAGSPROBLEMEN SAMENWERKING MET ORGANISATIES/ KETENPARTNERS ZOALS: •

ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN: •

Behandelcentra, psychiatrie en

gedragsregulering met onderwijs of

instellingen voor mensen met een

20

Wonen met intensieve begeleiding en dagbesteding

ernstig verstandelijke handicap

Dag/vrijetijdsbesteding

Speciaal onderwijs

Crisis en calamiteiten

Verschillende maatschappelijke

Tijdelijke opvang en logeren

ondernemingen

Dagopvang en naschoolse opvang


Ouderen met een verstandelijke handicap en specifieke geriatrische zorgvragen

VGG

De ouderdom komt met gebreken. Dat geldt ook voor ouderen met een licht tot matig verstandelijke handicap. Zij hebben aangepaste zorg en begeleiding/behandeling nodig. Alles draait om de kwaliteit van de laatste levensfase. Pluryn ondersteunt deze cliënten in het gespecialiseerde zorgcentrum Schoonoord in Groesbeek (Groesbeekse Tehuizen).

OUDEREN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP EN SPECIFIEKE GERIATRISCHE ZORGVRAGEN SAMENWERKING MET ORGANISATIES/ KETENPARTNERS ZOALS: • •

ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN: •

Reguliere verpleeghuizen

Wonen met begeleiding en intensieve verzorging met dagbesteding

Verschillende maatschappelijke

Dag/vrijetijdsbesteding

ondernemingen

Crisis en calamiteiten

21


BZV

Kinderen/jongeren met een ontwikkelingsachterstand/ verstandelijke handicap en specifieke problemen, met vraag naar een hooggespecialiseerde vorm van behandeling Kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand/ verstandelijke beperking die specifieke problemen hebben en die specifieke behandeling vragen. Voorbeelden zijn: chronische voedselweigering, onzindelijkheid, zelfverwondend gedrag of problemen met communicatie. Het gespecialiseerd behandelcentrum De Seyshuizen van Pluryn ondersteunt deze kinderen met 24-uurs dagbehandeling en thuisbehandeling op maat. De Seyshuizen heeft vestigingen in Nijmegen en Haarzuilens (Utrecht).

KINDEREN/JONGEREN MET EEN ONTWIKKELINGSACHTERSTAND/VERSTANDELIJKE HANDICAP EN SPECIFIEKE PROBLEMEN, MET VRAAG NAAR EEN HOOGGESPECIALISEERDE VORM VAN BEHANDELING

Peuters, kinderen en jongeren met

SAMENWERKING MET ORGANISATIES/ KETENPARTNERS ZOALS:

ontwikkelingsachterstand/verstandelijke

Ziekenhuizen

handicap

Radboud Universiteit Nijmegen

Peuters, kinderen en jongeren met

Kinderdagverblijven

chronische voedselweigering

Scholen in het regulier en

SUBDOELGROEPEN: •

• •

Peuters, kinderen en jongeren met chronische onzindelijkheid

Peuters, kinderen en jongeren met zelfverwondend gedrag

Peuters, kinderen en jongeren met specifieke communicatieproblemen

22

speciaal onderwijs

ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN: •

Zorg- en behandelprogramma’s


Volwassenen met een lichamelijke handicap

LG-V

Volwassenen met een lichamelijke handicap kunnen Pluryn ondersteuning vragen bij wonen, vrije tijd, werk of meedoen aan de maatschappij. Cliënten wonen zelfstandig met ondersteuning (ambulant) of in een woonvorm in Nijmegen, Malden, Wijchen, Tiel en diverse plaatsen in Noord-Limburg. Voor (vrijwilligers)werk of dagbesteding kunnen ze onder andere terecht bij bedrijven, maatschappelijke ondernemingen van Pluryn en activiteitencentra.

VOLWASSENEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP SUBDOELGROEPEN: • •

ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN:

Zelfstandig en niet-zelfstandig wonende

SAMENWERKING MET ORGANISATIES/ KETENPARTNERS ZOALS:

Wonen met begeleiding en dagbesteding

volwassenen vanaf 18 jaar

Thuiszorg, woonzorgcentra en maat-

Wonen met begeleiding en verzorging

Volwassenen met een niet-aangeboren

schappelijke organisaties in Nijmegen en

Wonen met begeleiding, (intensieve)

hersenletsel (NAH)

omgeving, Land van Maas en Waal en de • •

verzorging en dagbesteding

Betuwe

Training begeleid wonen

Reguliere onderwijsinstellingen en REA

Ambulante woonondersteuning

College

Werken, dag/vrijetijdsbesteding

Verschillende maatschappelijke

Arbeidstoeleiding naar betaald of

Crisis en calamiteiten

Tijdelijke opvang en logeren

ondernemingen

onbetaald werk

23


LG-J

Jongeren met een lichamelijke handicap Jongeren met een lichamelijke handicap, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of chronische ziekte hebben vaak extra ondersteuning nodig. Door hun handicap zijn ze vaker ziek en kunnen ze op school achterraken. Sociale contacten lopen moeilijk. Bij Pluryn krijgen zij ondersteuning bij hun ontwikkeling, onderwijs, training en hulp bij werk. De jongeren wonen met ondersteuning thuis (ambulant). Of ze leven in een aangepaste woonvorm van Pluryn op het terrein van Werkenrode in Groesbeek, maar ook in woonwijken in Groesbeek en Nijmegen. De Werkenrode school voor speciaal onderwijs staat op de terreinlocatie Werkenrode in Groesbeek. Jongeren die havo en vwo willen volgen, kunnen terecht bij de Monnikskap, onderdeel van het Dominicus College in Nijmegen. Beroepsonderwijs volgen ze bij het roc of het REA College in Nijmegen.

JONGEREN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP SUBDOELGROEPEN: • • •

Thuis- of uitwonende kinderen en

SAMENWERKING MET ORGANISATIES/ KETENPARTNERS ZOALS:

jongeren vanaf 6 jaar

ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN: •

Thuiszorg, woonzorgcentra en

training met onderwijs of dagbesteding

Kinderen en jongeren met

maatschappelijke organisaties voor

Tarcisius begeleid wonen

niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

diverse doelgroepen voor bijkomende

Zorg- en behandelprogramma’s voor

Arbeidstoeleiding naar betaald of

problemen zoals psychiatrie

Kinderen en jongeren met een chronische ziekte zoals diabetes

ambulante ondersteuning

Speciaal onderwijs (SO), voorgezet

Verschillende maatschappelijke

Werken, dag/vrijetijdsbesteding

ondernemingen

Crisis en calamiteiten

Regulier onderwijs o.a. Monnikskap

Tijdelijke opvang en logeren

speciaal onderwijs (VSO) en REA College

(Dominicus College)

24

Wonen met begeleiding, verzorging,

onbetaald werk


Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel

NAH

NAH staat voor niet-aangeboren hersenletsel. Het letsel ontstaat door ziekte of ongeval: bijvoorbeeld een verkeersongeluk, val, hersenbloeding of hersentumor. De gevolgen van NAH verschillen, maar het leven wordt nooit meer hetzelfde als daarvoor. Na behandeling in het ziekenhuis volgt een revalidatieperiode. Maar hoe gaat het daarna verder? Er is behoefte aan informatie, duidelijkheid en vooral… rust. Pluryn wil daar graag bij helpen. Mensen krijgen de hulp die bij hen past. Het NAH-servicecentrum in Nijmegen ondersteunt mensen met NAH bij hun zoektocht naar nieuwe mogelijkheden en bij hun ‘maatschappelijke revalidatie’ in aansluiting op de medische revalidatie. Op het gebied van NAH heeft Pluryn veel ervaring en expertise in huis. Het tijdig aanvragen van hulp kan veel problemen voorkomen. Jong of oud, iedereen kan bij Pluryn terecht.

MENSEN MET EEN NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL SUBDOELGROEPEN: •

Zelfstandig wonende volwassenen

SAMENWERKING MET ORGANISATIES/ KETENPARTNERS ZOALS:

ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN:

Thuiswonende kinderen en jongeren

Intensieve Orthopedagogische

bijkomende problemen zoals psychiatrie

Naschoolse opvang

Revalidatiecentra en ziekenhuizen

Logeren

Universiteit en wetenschappelijk

Wonen met begeleiding/behandeling

onderzoek •

Speciaal onderwijs (SO), voorgezet

VOLWASSENEN • Thuis wonen met ambulante ondersteuning

speciaal onderwijs (VSO) en REA College

Training zelfstandig wonen

Verschillende maatschappelijke

Ondersteund wonen

ondernemingen

Logeren

Regulier onderwijs o.a. Monnikskap

Re-integratie bij oude werkgever

(Dominicus College)

Werken bij maatschappelijke ondernemingen

Dagbesteding

Thuiszorg, woonzorgcentra en

JONGEREN EN KINDEREN

maatschappelijke organisaties voor

Gezinsbehandeling

25


ASS

Mensen met een Autisme Spectrum Stoornis ASS is een afkorting voor Autisme Spectrum Stoornissen. Het is een verzamelnaam voor verschillende stoornissen. Klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS zijn de bekendste vormen van ASS. Mensen met ASS kunnen grote moeite hebben met veranderingen. Maar dat hoeft niet altijd. Omgaan met anderen kan lastig zijn. Of iemand is heel goed met details, maar mist het overzicht? Iedereen is anders: er zijn ook grote verschillen tussen mensen met ASS. Mensen met ASS willen gewoon meedoen in de maatschappij. Training en therapie kunnen daarbij helpen. Wanneer iemand erkent dat hij of zij ASS heeft, is dat een goede eerste stap om ermee om te leren gaan. Contact leren maken met andere mensen is heel belangrijk. Therapie kan daarbij helpen. Dat klinkt saai, maar dat is het niet. Jongeren leren omgaan met seks en intieme vriendschappen. Pluryn heeft speciale huizen voor jongeren met ASS in Nijmegen en Gietelo. In Groesbeek, Oosterbeek en Voorst zijn er woongroepen. In Oosterbeek staat het Multifunctioneel Centrum. Pluryn werkt hier samen met het Dr. Leo Kannerhuis, een in autisme gespecialiseerd psychiatrisch ziekenhuis.

MENSEN MET EEN AUTISME SPECTRUM STOORNIS (ASS) SUBDOELGROEPEN: •

SAMENWERKING MET ORGANISATIES/ KETENPARTNERS ZOALS:

ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN:

Kinderen, jongeren en volwassenen met klassiek autisme, PDD-Nos, Asperger

Dr. Leo Kannerhuis

Training en behandeling

Maatschappelijke organisaties

Logeren en naschoolse opvang

Jeugdzorg

Wonen in leefgroepen

De Hoenderloo Groep

Training begeleid wonen

Speciaal onderwijs (SO), voorgezet

Onderwijs

speciaal onderwijs (VSO) en REA College

Besteding vrije tijd: sport, hobby’s,

Regulier onderwijs

JONGEREN EN KINDEREN

Cardo Theater VOLWASSENEN • Training en therapieën •

Logeren

Wonen: zelfstandig met ambulante

Re-integratie: betaald of vrijwilligerswerk

Besteding vrije tijd: sport, hobby’s,

begeleiding of in woongroepen

26

Cardo Theater


Na morgen… noooooit meer huiswerk. Carola doet mee. Powered by Pluryn

MEER KANS OP WERK MET DIPLOMA Carola is nog even flink aan het blokken. Want als alles goed gaat, hoeft zij straks geen huiswerk meer te maken. Morgen doet zij examen. De opleidingscoach heeft Carola goed op weg geholpen. Maar het behalen van het examen is toch echt haar verantwoordelijkheid. Carola doet mee. Meedoen in de maatschappij. Powered by Pluryn.

27


Hoofdstuk 5

UW ZORGVRAAG SNEL BEHANDELD Voor het aanvragen van ondersteuning, behandeling en zorg en alle andere vragen kunt u contact opnemen met ons klantenbureau. Alle andere vragen kunt u hier ook stellen. Denk aan algemene informatie, oriëntatie, advies, wachtlijst- en zorgbemiddeling. U kunt het aanmeldingsformulier downloaden van de website van Pluryn.

VRAAG STAAT CENTRAAL

PASSENDE OPLOSSING

Om een vraag helder te krijgen, hebben wij vaak

Als de vraag en de indicatie duidelijk zijn, gaan

extra informatie nodig. Zoekt iemand bijvoorbeeld

wij samen met de zorgvrager op zoek naar het

woonondersteuning op zijn privéadres? Of wil die

juiste antwoord. Vaak kan het klantenbureau

persoon juist wonen binnen een woonvorm? Zoekt

bij het eerste gesprek al een goede analyse en

de zorgvrager mogelijkheden om andere mensen

antwoord op de zorgvraag geven. Pluryn heeft

te ontmoeten, of wil deze werken? Is er behoef-

een breed aanbod aan producten en diensten.

te aan een logeeradres voor een kind of heeft

Als iemand dat wil, kan hij of zij een oriënterend

een kind ontwikkelingsproblemen en zoeken de

bezoek brengen aan een van onze locaties voor

ouders gerichte behandeling? Om de zorgvraag

wonen, werken, leren of vrijetijdsbesteding.

helder te krijgen, kunnen wij de zorgvragers en

Het lopen van stages en het laten uitvoeren

hun verwanten uitnodigen voor een oriënterend

van arbeidstesten (assessments) of aanvullend

en inventariserend gesprek. Of wij komen naar

onderzoek is ook mogelijk.

KLANTENBUREAU

de mensen thuis. Wij vragen altijd om meer

Het klantenbureau is geopend tijdens kantoor-

informatie zoals de indicatie en onderzoeksrap-

VASTSTELLEN DIENSTENPAKKET

uren op maandag t/m vrijdag, van 08.30 uur

porten.

Het klantenbureau stelt samen met de zorg-

tot 17.00 uur. Vragen per e-mail beantwoordt

vrager en eventueel verwanten het diensten-

het klantenbureau in maximaal drie werkdagen.

pakket samen. Iemand kan gebruik maken van

Onze website www.pluryn.nl kunt u natuurlijk

één dienst, bijvoorbeeld ambulante woononder-

permanent raadplegen.

steuning aan huis of een combinatie van diensten. Denk bijvoorbeeld ook aan arbeidsintegratie

Klantenbureau Pluryn

en vrijetijdsbesteding. Het dienstenpakket is

Utrechtseweg 316

gebaseerd op de wensen van de persoon en

6862 BC Oosterbeek

het indicatiebesluit van het CIZ.

Tel. Klantenbureau: 088 779 50 00 Bereikbaar: 08.30-17.00 uur E-mail: klantenbureau@pluryn.nl Internet: www.pluryn.nl Contactformulier: www.pluryn.nl Zie onder contact.

28


INDICATIE BIJ CENTRUM INDICATIESTELLING ZORG (CIZ)

ZORG IN NATURA OF PERSOONSGEBONDEN BUDGET?

EIGEN FINANCIËLE BIJDRAGE

Voor de zorg van Pluryn is een indicatiebesluit

Aan de hand van het indicatiebesluit kiest de

dient de zorgvrager een eigen wettelijke bijdrage

nodig. Mensen met een handicap vragen dat

cliënt voor ‘zorg in natura’ of voor zorg via het

te betalen. De hoogte hiervan hangt af van het

besluit aan bij het CIZ. Jongeren die vallen onder

zogeheten persoonsgebonden budget (PGB).

inkomen. Deze bijdrage betaalt u niet aan Pluryn,

Jeugdzorg ontvangen voor ondertoezichtstelling

Een combinatie van beide is in een aantal geval-

maar aan het Centraal Administratie Kantoor

of gesloten machtiging een indicatie van Bureau

len ook mogelijk. Het klantenbureau kan helpen

(CAK).

Jeugdzorg.

bij het aanvragen van een PGB.

Voor veel vormen van ondersteuning en zorg

Het indicatiebesluit beschrijft de ondersteuning waarop een persoon recht heeft en voor hoelang. Als iemand nog geen indicatiebesluit heeft, helpt het klantenbureau graag met het aanvragen daarvan.

IN DRIE STAPPEN NAAR ZORG Aanmelden voor ondersteuning, behandeling en zorg bij Pluryn gaat in drie stappen:

STAP 1

STAP 2

STAP 3

U neemt contact op met ons klantenbureau, of

Samen zoeken we het juiste zorgarrangement.

Als u het zorgarrangement van Pluryn accepteert,

u vult een aanmeldformulier in en stuurt dat naar

In deze fase oriënteert de cliënt zich op het

nemen we contact met u op voor verdere af-

ons op. In veel gevallen zullen we om extra

brede aanbod aan diensten en locaties van

spraken. We informeren u dan over een even-

informatie vragen. Heeft de cliënt een indica-

Pluryn. Hij of zij kan ook enkele locaties be-

tuele wachtlijst. Ook nodigen wij de cliënt uit

tiebesluit van het CIZ? Hoe wil iemand wonen?

zoeken. Het uiteindelijke zorgarrangement

om kennis te komen maken.

Aan wat voor soort werk of dagbesteding geeft

baseren we op de wensen van de cliënt en het

een cliënt de voorkeur? Mogelijk nodigen we

indicatiebesluit van CIZ.

u uit voor een oriënterend gesprek.

29


Hoofdstuk 6

ALTIJD EEN LOCATIE VAN PLURYN IN DE BUURT Pluryn telt een aantal grote locaties en meer dan 125 kleinere locaties. Deze bieden diensten aan op het gebied van wonen, werken, leren, vrije tijd, ondersteuning, behandeling en zorg. Hieronder vindt u meer informatie over de hoofdlocaties van Pluryn, behandelcentrum De Seyshuizen en De Hoenderloo Groep.

GROESBEEKSE TEHUIZEN Groesbeekse Tehuizen ondersteunt (jong)

Specialisatie:

volwassenen met een licht tot matig verstan-

Mensen met Prader Willi syndroom, cliënten

delijke handicap. Ook ouderwordende cliënten

met ouderdomsproblemen.

en cliënten met een combinatie van verstandelijke handicap en gedragsproblemen krijgen

Postadres:

hier ondersteuning. Groesbeekse Tehuizen biedt

Postbus 22, 6560 AA Groesbeek

dienstverlening in Groesbeek, Nijmegen, Malden,

Bezoekadres:

Oeffelt en Mook.

Molenweg 15, 6561 AH Groesbeek Contact: Telefoon (024) 399 89 11 Fax (024) 399 85 56

DE WINCKELSTEEGH De Winckelsteegh ondersteunt kinderen en

Bezoek- en postadres:

volwassenen met een matig of (zeer) ernstig

Winkelsteegseweg 99, 6534 AP Nijmegen

verstandelijke handicap en ernstig meervoudige

Contact:

handicaps. Ook ondersteunt De Winckelsteegh

Telefoon 088 779 46 00

cliënten met een verstandelijke handicap en

Fax (024) 355 58 31

gedragsproblemen. De Winckelsteegh biedt dienstverlening in Nijmegen en Beuningen.

30


DE BEELE De Beele is een orthopedagogisch behandel-

Specialisatie:

centrum voor jongeren met een licht verstan-

De Beele, Jan Pieter Heije en MFC Oosterbeek

delijke handicap en gedragsproblemen, in de

zijn samen gespecialiseerd in LVG-kinderen,

leeftijd van 12 tot 21 jaar. Deze jongeren hebben

jongeren en jongvolwassenen met leer-, ontwik-

vaak een langdurige geschiedenis in de hulp-

kelings-, gedrags- en sociale en medische

verlening. De vragen zijn zo complex dat andere

problemen.

vormen van hulpverlening ontoereikend waren. Naast een opvoedingsklimaat biedt De Beele

Bezoek- en postadres:

een intensieve vorm van behandeling. Deze

Beelelaan 4, 7383 BH Voorst

is gericht op de specifieke hulpvraag van de

Contact:

jongere. De Beele biedt behandeling in Voorst

Telefoon (0575) 50 92 22

en Apeldoorn.

Fax (0575) 50 13 58

KEMNADE Kemnade in Groesbeek is een besloten werk-/

Specialisatie:

woonvoorziening voor jongvolwassenen van

Het bieden van structuur en veiligheid aan

18-35 jaar met een licht verstandelijke handicap

jongvolwassenen met een licht verstandelijke

en ernstige gedragsproblemen. Vaak komen

handicap, risicovol gedrag en maatschappelijk

hier nog psychiatrische, leer- of sociale proble-

probleemgedrag.

men bij. Ze hebben structuur, begrenzing en intensieve zorg nodig. Wonen op Kemnade is

Postadres:

een vervolgstap in hun leven. Deze cliënten

Postbus 9002, 6560 GC Groesbeek

zijn meestal jarenlang behandeld maar kunnen

Bezoekadres:

(nog) niet doorstromen naar de ‘gewone’ ge-

Nijmeegsebaan 9, 6561 KE Groesbeek

handicaptenzorg. Op Kemnade vinden ze de

Contact:

begeleiding, werk/dagbesteding en veiligheid

Telefoon (024) 890 37 09

die bij hen past. Na een intensieve begeleiding

Fax (024) 301 23 34

zijn ze klaar voor de volgende (woon) fase en verlaten ze Kemnade.

DE SEYSHUIZEN Dit behandelcentrum richt zich op jonge kin-

De Seyshuizen in Nijmegen

deren die problemen hebben met eten, drinken,

Bezoek- en postadres:

zindelijkheid of communicatie. In veel gevallen

Winkelsteegseweg 99, 6534 AP Nijmegen

is er sprake van een uitgebreide en ingewik-

Contact:

kelde medische voorgeschiedenis. Naast

Telefoon (024) 352 62 72

dagbehandeling vindt er ook ambulante ondersteuning plaats. De Seyshuizen is geves-

De Seyshuizen in Haarzuilens (Utrecht)

tigd in Nijmegen en in Haarzuilens bij Utrecht.

Bezoek- en postadres: Thematerweg 7a, 3455 SM Haarzuilens Contact: Telefoon (030) 677 68 77

31


WERKENRODE JONGEREN Bij Werkenrode jongeren wonen lichamelijk en/

Specialisatie:

of verstandelijk gehandicapte jongens en meisjes

Jongeren met chronische ziekte, autisme spec-

van 12-23 jaar. De jongeren wonen in leefgroepen.

trum stoornis, NAH of diabetes

Op het terrein van Werkenrode, maar ook in woonwijken in Groesbeek en Nijmegen. De

Postadres:

jongeren voeren zelf regie over hun leven. De

Postbus 9002, 6560 GC Groesbeek

mogelijkheden en wensen van iedere jongere

Bezoekadres:

bepalen de aard en omvang van de ondersteuning.

Nijmeegsebaan 9, 6561 KE Groesbeek

Werkenrode Jongeren is officieel een instelling

Contact:

voor verblijf en behandeling. De aanwezige

Telefoon (024) 399 71 11, Fax (024) 399 73 33

medische en psychosociale dienstverlening op het terrein in Groesbeek valt voortaan onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

WERKENRODE VOLWASSENEN Werkenrode volwassenen is er voor volwassen

en diverse plaatsen in Noord-Limburg, zoals

mensen met een lichamelijke en/of een niet-

Venray, Horst, Meerlo, Venlo en Velden.

aangeboren hersenletsel (NAH). Cliënten willen zoveel mogelijk zelfstandig leven en de regie in

Specialisatie:

eigen handen houden. Werkenrode volwassenen

Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel

ondersteunt hen waar nodig bij wonen, werken,

(NAH)

leren en vrije tijd. Die ondersteuning sluit aan bij de wensen en mogelijkheden van de indi-

Postadres:

viduele cliënt. Elke cliënt heeft een individueel

Postbus 9002, 6560 GC Groesbeek

plan en een persoonlijk begeleider. Samen met

Bezoekadres:

de begeleider legt de cliënt in dat plan doelen

Kerkenbos 10-03, 6546 BB Nijmegen

vast. Werkenrode volwassenen biedt dienst-

Contact:

verlening in Nijmegen, Malden, Tiel, Wijchen

Telefoon (024) 301 23 00, Fax (024) 301 23 26

HET HIETVELD Het Hietveld ondersteunt (jong)volwassenen

naar een randterrein en vervolgens naar een

vanaf 18 jaar met een licht tot matig verstan-

buitenhuis. Of ze gaan zelfstandig wonen met

delijke handicap en een intensieve zorgvraag.

begeleiding. Bij dagbesteding zijn er doorstroom-

Het gaat om cliënten met complexe gedrags- en

mogelijkheden van individueel of groepsge-

bijkomende psychiatrische problematiek. Het

bonden binnen een terreinvoorziening, naar

Hietveld biedt dienstverlening in Beekbergen,

werkteams en begeleid vrijwilligerswerk.

Loenen, Klarenbeek en Apeldoorn. Bezoek- en postadres: Specialisatie:

Loenenseweg 44, 7361 GC Beekbergen

Specialisatie van Het Hietveld is het ontwik-

Contact:

kelen van doorgroeimogelijkheden voor cliën-

Telefoon (055) 506 75 00

ten binnen wonen en dagbesteding. Cliënten

Fax (055) 506 75 01

kunnen doorstromen van een terreinvoorziening

32


DE HOENDERLOO GROEP De Hoenderloo Groep is een innovatieve organi-

Specialisatie:

satie voor Jeugd en Opvoedhulp en Educatie. De

De Hoenderloo Groep beschikt over veel exper-

Groep geeft 24-uurs zorg aan jongeren met com-

tise over antisociale gedragsstoornis (CD), au-

plexe gedragsproblemen. In een unieke, veilige

tisme (ASS), hyperactiviteit (ADHD) en opposi-

omgeving bieden betrokken professionals een

tionele gedragsstoornis (ODD). De Hoenderloo

programma op maat dat behandeling, onderwijs

Groep behandelt jongeren met een ‘gesloten

en vrijetijdsactiviteiten aan elkaar verbindt.

machtiging’ op de Kop van Deelen. De jongeren

De Hoenderloo Groep biedt behandeling in

in Deelen vallen onder JeugdzorgPlus.

Hoenderloo en Deelen. De locatie Kop van Deelen is de plek waar jongeren met een gesloten

Postadres:

machtiging via de rechter terecht kunnen. Het

Postbus 73, 7350 AB Hoenderloo

complex is omsloten door een natuurlijke bar-

Bezoekadres:

rière van een bos met herten, wilde zwijnen

Kampheuvellaan 34, 7351 DA Hoenderloo

en een afstand van acht kilometer tot de eer-

Contact:

ste bushalte. Prikkelarm en veilig.

Telefoon (055) 378 88 00 Fax (055) 378 88 01

JAN PIETER HEIJE Jan Pieter Heije is een orthopedagogisch behandel-

Specialisatie:

centrum voor kinderen, jongeren en jongvolwas-

Jan Pieter Heije, MFC Oosterbeek en De Beele, zijn

senen met een licht verstandelijke handicap

samen gespecialiseerd in LVG-kinderen, jongeren

en gedragsproblemen. Als hun ontwikkeling

en jongvolwassenen met leer-, ontwikkelings-,

vastloopt, kunnen zij thuis, in de buurt of op

gedrags- en sociale problemen.

school ook vastlopen. Daarnaast krijgen zelfstandig wonende jongeren begeleiding. Jan

Postadres:

Pieter Heije verzorgt Intensieve Orthopedago-

Postbus 6, 6860 AA Oosterbeek

gische Gezinsbegeleiding (IOG) en heeft ook

Bezoekadres:

trainingshuizen voor begeleid en zelfstandig

Utrechtseweg 316, 6862 BC Oosterbeek

wonen. Jan Pieter Heije heeft locaties in Oos-

Contact:

terbeek, Arnhem, Apeldoorn, Doorwerth, Renkum,

Telefoon (026) 334 99 11

Dieren, Doetinchem, Elst, Nijmegen en Tiel.

Fax (026) 334 93 02

33


Hoofdstuk 7

ZINVOL DE DAG DOOR De dagbesteding van Pluryn ontwikkelt zich voortdurend. Alles wat Pluryn doet, komt voort uit de missie en visie op dagbesteding: mensen geven zelf vorm en inhoud aan hun leven. Pluryn kent drie vormen van dagbesteding: activiteitencentra, maatschappelijke ondernemingen en dagbesteding bij externe bedrijven en instellingen. Aan maatschappelijke ondernemingen besteedt hoofdstuk 8 meer aandacht.

VISIE EN BENADERING

ACTIVITEITENCENTRA

INCLUSIEVE DAGBESTEDING

Pluryn gaat bij dagbesteding uit van een integrale

De meest bekende vorm van dagbesteding zijn

De inclusieve dagbesteding is een nieuwe tak.

benadering. Iedereen krijgt een ondersteuningsplan,

de activiteitencentra. Zij bieden mensen een

Bij de ‘traditionele’ dagbesteding en de maat-

een eigen trajectcoach, trainingen en oriëntatie-

beschermde omgeving. Het doel blijft sociale

schappelijke ondernemingen gaat het om aan-

mogelijkheden. Pluryn werkt volgens de methode

activering, zowel creatief als arbeidsmatig. De

bod van Pluryn zelf. Inclusieve dagbesteding

van competentiegericht werken. Onze visie op

dagcentra kunnen een eerste stap zijn voor

werkt vraaggestuurd en probeert mensen onder

dagbesteding is gebaseerd op de vijf voorwaarden

mensen om door te stromen naar bedrijven of

te brengen bij bestaande bedrijven en instel-

voor kwaliteit van leven:

buiten projecten. Steeds meer komen de activi-

lingen. In tegenstelling tot re-integratie gaat het

zelfregie

teitencentra midden in de maatschappij te staan.

hier niet om betaalde banen. Bureau Begeleide

sociale waardering krijgen

Goede voorbeelden zijn het Hobby Centrum

Arbeid en Activiteiten in de Samenleving (BAAS)

ontwikkelen van persoonlijke competenties

Nijmegen (HCN). Daar werken mensen met een

bestaat uit twee onderdelen:

ontmoeten van brede kring mensen

handicap en buurtbewoners samen aan hun

deelname aan de samenleving

hobby’s. Creatieve personen kunnen aan de

individuele dromen van mensen waar te

slag in ateliers. Voor wie liever ander werk wil,

maken. Zij krijgen individuele begeleiding en een persoonlijke toekomstplanning.

heeft Pluryn een bakkerij, een houtwerkplaats, groenonderhoud en facilitaire dienstverlening.

BAAS Trajectbureau zet zich in om de

BAAS Bedrijvenprojecten staat voor groeps-

In een ‘sociaal activeringsprogramma’ zijn mensen

begeleid werken. Op dit moment lopen

bezig met muziek, beweging, drama, snoezelen

er bijvoorbeeld projecten bij Verpleeghuis

en huiskamerprojecten. Pluryn heeft ook spe-

Irene, UMC St Radboud, busmaatschappij

cifieke programma’s zoals paardrijden en zwem-

Breng, NEC en speeltuin De Leemkuil.

men voor mensen met een ernstig meervoudige handicap, groepsgesprekken voor mensen met

De instructietaak ligt meestal ‘zo gewoon mo-

een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en

gelijk’ bij de reguliere werknemers. Medewerkers

computertrainingen. Personen met een passende

van Pluryn zorgen ‘speciaal waar nodig’ voor

indicatie kunnen terecht bij onder andere:

de ondersteuning op de handicap.

Dienstverleningscentrum voor

Hobbycentrum Nijmegen

Manege De Winckelsteegh, Nijmegen

JaDoen, activiteitencentrum Druten

‘t Trefpunt, Groesbeek

‘t Ravelijn, Tiel

Theatergroep Plubo, Nijmegen

Multimedia Centrum, Nijmegen

Dagactiviteitencentra De Winckelsteegh

dagactiviteiten (DVD), Nijmegen

34


Zo. Morgen weer Een dag Peter doet mee. Powered by Pluryn PETER VOND BAAN IN HORECA Peter wilde graag met computers werken. Nu werkt hij in het café bij Coffyn en BliXem. Peter vertelt waarom hij voor een ander beroep koos. “Bij REA College Nijmegen kon ik ervaring opdoen met verschillend werk. Als laatste liep ik stage bij koffieproeverij Coffyn in Nijmegen. Ik dacht dat ik Coffyn het minst leuk zou vinden. Maar na een maand was het helemaal goed. Werken in een café of restaurant is echt iets voor mij. Nu volg ik zelfs een horecaopleiding bij Werkzin. Het is een mbo-opleiding voor keukenassistent.” “Bij Coffyn leerde ik meer op de klanten te letten. En ik praat ook met de klanten. Dat is beleefd. Je moet er ook verzorgd uitzien bij Coffyn. Mijn lange haren zijn geknipt. En ik draag nette kleren. Mijn werk heeft me echt veranderd. Vroeger zei ik heel weinig. Ik praat nu meer. Dat komt omdat ik meer met mensen bezig ben.”

35


Hoofdstuk 8

LEKKER AAN DE SLAG BIJ MAATSCHAPPELIJKE ONDERNEMINGEN Je kunt naar de maatschappij toegaan, maar je kunt de samenleving ook binnenhalen als gast. Bij maatschappelijke ondernemingen als BliXem en Coffyn maken klanten op een ongedwongen manier kennis met mensen met een handicap. Betaald of onbetaald, veel cliënten werken het liefst bij echte bedrijven zoals onze maatschappelijke ondernemingen. Bij een aantal van deze ondernemingen kunnen mensen dagbesteding volgen. Andere zijn gericht op arbeidsintegratie. Hier doen ze werkervaring op met als doel door te stromen naar een baan in een reguliere werkomgeving. De projecten laten zien dat mensen met een handicap van veel waarde kunnen zijn voor een bedrijf. Hieronder volgt een korte beschrijving van de maatschappelijke ondernemingen van Pluryn.

Tour sporten jonge mensen mét en zonder handicap samen tegen (en met) topsporters. ‘Plezier in sporten’ staat hierbij voorop. De deelnemers maken kennis met verschillende sporten. De saamhorigheid en de positieve ervaring stimuleert jongeren met een handicap om bij een plaatselijke, reguliere sportschool te gaan sporten. Cardo Artiestenbureau biedt talent met een handicap een podium. Talenten die aan Cardo Artiestenbureau verbonden zijn, hebben vaak een conservatorium opleiding en zijn naast het optreden ook actief als componist, arrangeur of docent. Artiesten van Cardo

STICHTING CARDO

Artiestenbureau treden op tijdens recepties,

Stichting Cardo zet zich in voor participatie en

diners, congressen, festivals, beurzen en vele

KOFFIEBRANDERIJ EN PROEVERIJ COFFYN

integratie van mensen met een handicap in de

andere evenementen.

Bij Coffyn in Nijmegen werken mensen met een

samenleving. Zij probeert dit doel te bereiken met projecten waarvoor het geld niet uit de

► Stichting Cardo

proeflokaal genieten bezoekers van heerlijke

zorgbudgetten komt. Cardo heeft dan ook veel

Postadres:

huisgebrande koffie en andere lekkernijen.

sponsors. Bekend zijn de concerten en voorstel-

Postbus 9002, 6560 GC Groesbeek

De medewerkers van Coffyn branden, wegen,

lingen van beroemde artiesten in Cardo Theater

Bezoekadres:

malen en verpakken koffie. Deze activiteiten

op het terrein van Werkenrode in Groesbeek.

Nijmeegsebaan 9, 6561 KE Groesbeek

vinden allemaal plaats op een unieke locatie:

Centraal staat de ontmoeting tussen mensen

Contact:

de 12e-eeuwse Commanderie van St. Jan in

met en zonder handicap. Cardo Theater zet

Telefoon 088 779 20 94

hartje Nijmegen. Het proeflokaal biedt een uniek

zich in om de bezoekers een complete avond

Website:

uitzicht over de Waal. Aangrenzend aan het

uit te bezorgen. Voor, tijdens en na de voorstelling

www.stichtingcardo.nl

proeflokaal bevindt zich de winkel. Daar verkoopt

is het Cardo-café geopend. Tijdens de Sportief

36

verstandelijke of lichamelijke handicap. In het

Coffyn haar versgebrande huiskoffie en hand-


► Lunchcafé/cadeauwinkel Blixem

vervaardigde en artistieke producten waaronder

Werkzin is een professioneel bedrijf met een

schalen, vazen en schilderijen. In het koffie-

zelfde uitstraling, waar het fijn werken is.

Adres:

atelier stellen de medewerkers luxueuze pak-

Het prachtige gebouw, de representatieve werk-

Groesbeekseweg 75-77, 6524 CS Nijmegen

ketten samen voor relatie- en kerstgeschenken.

kleding en de ontspannen sfeer op de werkvloer

Contact:

dragen daar zeker aan bij.

Telefoon (024) 388 86 78

► Koffiebranderij en proeverij Coffyn Adres:

E-mail info@blixemnijmegen.nl ► Leerwerkbedrijf Werkzin

Commanderie van St. Jan,

Adres:

Franseplaats 1, 6511 VS Nijmegen

Industrieweg Oost 17, 6662 NE Elst

Contact:

Contact:

Telefoon (024) 329 47 40

Telefoon (0481) 36 72 72

Fax (024) 329 58 52

E-mail werkzin@pluryn.nl

Website:

Website:

www.coffyn.nl

www.pluryn.nl/werkzin

Website: www.blixemnijmegen.nl

Webwinkel: www.plurynwinkel.nl

LEERWERKBEDRIJF WERKZIN Werkzin is een professioneel bedrijf voor mensen met een arbeidshandicap. Zij vinden er een zinvolle invulling van de dag. Bij Werkzin hebben ze een ruime keuze aan werk. Dat varieert van assemblage, houtbewerking, groenonderhoud, bakkerij, koeriersdienst, reprowerk en dtp tot kantoorwerkzaamheden en het wer-

GEITENBOERDERIJ DE HORST

ken voor www.plurynwinkel.nl. Ondertussen

Geitenboerderij De Horst bij Groesbeek biedt

doen ze waardevolle werkervaring op. Want

werk aan achttien mensen met een verstan-

werken bij Werkzin betekent werken bij een

delijke handicap. Zij verzorgen zo’n 250 geiten

echt bedrijf met echte klanten!

en lammeren. De melk is de basis voor geitenkaas en allerlei kruidenkazen. Bij De Horst lopen

Veel van de deelnemers aan Werkzin zijn jonge-

ook kippen rond. Dagelijks rapen en sorteren

ren met een licht verstandelijke handicap die

LUNCHCAFÉ/CADEAUWINKEL BLIXEM

de medewerkers eieren. De zorgboerderij is

net van school komen en voor wie de stap naar

BliXem is een gezellig en drukbezocht lunch-

een gezamenlijke onderneming van de familie

werk of begeleid werk te groot is. Maar ook jon-

café met cadeauwinkel nabij het centrum van

Poelen en Pluryn. De boerderij is op biologische

geren (en volwassenen) die op de wachtlijst staan

Nijmegen. Mensen met een handicap doen hier

leest geschoeid. Bij dit leerwerkproject werken

voor dagbesteding of de sociale werkvoorziening

werkervaring op in de keuken en de bediening,

zowel cliënten van Pluryn als mensen met een

kunnen bij Werkzin terecht. En Werkzin is er

maar ook met het werken in de winkel. BliXem

verstandelijke handicap die elders wonen.

eveneens voor mensen die een tijdje uit de

is een normaal bedrijf: een lunchcafé met een

roulatie zijn geweest en willen re-integreren.

luxe cadeauwinkel.

Bezoekers zijn welkom voor een rondleiding. Wel graag van te voren afspreken. De Horst is

BliXem is ook een bedrijf voor arbeidsintegra-

open op werkdagen (behalve woensdag) van

tie. Een gemiddelde ondernemer neemt niet

09.00-16.00 uur.

iemand met een handicap in dienst als hij niet overtuigd is van zijn of haar waarde als productief

► Geitenboerderij De Horst

medewerker. BliXem laat zien dat mensen met

Adres:

een handicap wel degelijk waarde hebben en

Ketelstraat 19, 6562 LG Groesbeek De Horst

uitstekend in staat zijn om een succesvol bedrijf

Contact:

draaiend te houden.

Telefoon 06 129 305 69

37


KUNST OP MAAT BIJ DACART

culieren kunnen bij Nezzo terecht voor al hun

DacArt ontwikkelt kunst op maat voor particu-

print-, kopieer- en inbindwerk. Daarnaast zorgt

lieren en bedrijven. Kunstenaars met een handi-

Nezzo voor ontwerp en vormgeving van o.a.

cap werken ieder thema samen met begeleiders

uitnodigingen, geboortekaarten, flyers, brochures,

tot in de puntjes uit. Totdat er een product ont-

briefpapier, enveloppen en visitekaartjes.

staat waarmee zowel de kunstenaar als de klant

Nezzo biedt dagbesteding- en leerwerkplekken

blij is. DacArt ontwikkelt producten: van relatie-

aan mensen met een handicap die geen uitzicht

geschenken en kunstkaarten tot olieverfschil-

hebben op een betaalde baan.

derijen. De kunstenaars met een verstandelijke of lichamelijke handicap werken in het dagac-

Nezzo is een gecertificeerd grafisch leerbedrijf

tiviteitencentrum van Groesbeekse Tehuizen.

en laat stagiaires vanuit Pluryn en REA College kennismaken met het vak. Denk aan vormgeving, nabewerking, administratie of receptie. De ope-

DacArt werkt samen met leveranciers zoals een fabriek in hoogwaardig porselein, een horloge-

zorgvuldig geselecteerde theesoorten. In de

ningstijden zijn maandag t/m donderdag van

leverancier en een lijstenmakerij. Daardoor maakt

Bloesemwinkel vinden bezoekers originele ca-

09.00-17.00 uur, vrijdag van 09.00-16.00 uur.

DacArt unieke producten. Alles is bespreekbaar:

deaus rond het thema thee. Bloesem organiseert

een serie schilderijen met daarin de huisstijl-

theeproeverijen en workshops. De medewerkers

kleuren verwerkt of een koffiekopje met daarop

verpakken thee en stellen cadeaupakketten sa-

Adres:

dezelfde afbeelding? DacArt maakt het!

men in het atelier. In de houtwerkplaats maken

Kattenburg 60, 6651 AR Druten

ze hout- en mozaïekproducten. Er is ook werk

Contact:

in de keuken. Bloesem Thee-huis is gevestigd

Telefoon (0487) 52 90 90

op een sfeervolle plek in een natuurbelevingpark

Website:

bij het Brabantse Herpen. Bloesem is zeven da-

www.nezzo.nl

► Nezzo print en creatie

gen per week open. ► Bloesem theehuis Adres: Wooijstraat 4a, 5373 LB Herpen Contact: Telefoon 088 779 30 40 Website: www.bloesemtheehuis.nl

► DacArt Adres:

NEZZO PRINT EN CREATIE

Clubhuis De Treffers, Nijerf 3

In Druten is Nezzo print en creatie gevestigd.

6562 KW Groesbeek

Nezzo richt zich op het midden- en kleinbedrijf,

Contact:

verenigingen en instellingen. Maar ook parti-

Telefoon (024) 301 23 90

VAKANTIEBOERDERIJ MON DESIR

Website:

In de prachtige omgeving van het Noord-Holland-

www.dacart.nl

se Sint Maartensvlotbrug staat stolpboerderij Mon Desir. Deze vakantieboerderij van Pluryn biedt vakantie met zorg. Zorg voor én door mensen met een handicap. Voor kinderen, volwassenen en

BLOESEM THEEHUIS

gezinnen. Een overnachting in de landelijke Bed

Bij Bloesem werken mensen met een handicap

& Breakfast, deelnemen aan een vakantiekamp

onder professionele begeleiding. Zij doen hier

voor kinderen of met het gezin logeren in een van

werkervaring op of vinden een zinvolle dagbe-

onze huisjes aan zee: Mon Desir regelt het.

steding. Ontmoeten van de samenleving staat

38

daarbij centraal. Alles in Bloesem ademt thee.

Jongeren met een handicap leren onder profes-

In deze theeschenkerij schenken medewerkers

sionele begeleiding werken in het toerisme.


De vakantieboerderij biedt werkervaringsplekken

► Bakkerscafé Brood op de Plank

aan voor leerlingen uit het praktijkonderwijs en

Bezoekadres:

het speciaal onderwijs. Mon Desir creëert werk-

Castellastraat 29, 6512 EV Nijmegen

plekken voor mensen met een Wajong-uitkering,

Contact:

mensen in een re-integratietraject of deels

Telefoon (024) 848 85 60

arbeidsongeschikten.

Website: www.bakkerscafe.nl

► Vakantieboerderij Mon Desir Adres: Belkmerweg 113, 1753 GG Sint Maartensvlotbrug Contact: Telefoon: 088 30 07 300 Website: www.mondesirvakantie.nl

BAKKERSCAFÉ BROOD OP DE PLANK Brood op de Plank is een bakkerij met ontbijtcafé in het hart van de Nijmeegse wijk Bottendaal. In het bakkerscafé werken sociaal kwetsbare mensen met een lichamelijke, verstandelijke, psychische of geriatrische aandoening of handicap. Brood op

ZORGBOERDERIJ DEN URLING

de Plank wil hen inspireren en stimuleren om een

Zorgboerderij den Urling in Oeffelt is een klein-

volwaardige plaats in de samenleving te verwer-

schalige boerderij met gevarieerd werk voor

ven. Een beroep leren, een sociaal netwerk op-

mensen met een zorgvraag. Dagelijks verzorgen

bouwen en werken aan een eigen toekomst zijn

14 deelnemers de dieren. Zij werken in de moes-

de grote uitdagingen voor de medewerkers van

tuin en bloementuin, in de boomgaard, op het

dit nieuwe bakkerscafé. Het bakkerscafé is een

erf, in de weilanden en in de kantine. Er is veel

initiatief van RIWB, Driestroom en Pluryn. De ope-

ruimte voor recreatie. Zorgboerderij den Urling

ningstijden zijn op maandag t/m zaterdag van

is open op maandag t/m vrijdag van 08.30-15.30

08.30-18.00 uur, zondag van 10.00-17.00 uur.

uur. Den Urling staat voor kwaliteit. Zorg & Veiligheid voor mens en dier zijn belangrijke aandachtspunten. Zorgboerderij den Urling beschikt sinds 2004 over het branche keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien!’ van de Federatie Landbouw & Zorg. Adres: Urlingsestraat 4, 5441 XJ Oeffelt Contact: Telefoon (0485) 37 28 27 Website: www.zorgboerderijdenurling.nl

39


Hoofdstuk 9

KANSVOL OP DE ARBEIDSMARKT MET SCHOLING EN RE-INTEGRATIE Je hebt de ambitie om een mooi vak te leren en je wilt graag werken. Dan ben je bij Pluryn aan het goede adres. REA College verzorgt beroepsopleidingen voor mensen met een arbeidshandicap die geen regulier onderwijs kunnen volgen. Tijdens en na de opleiding krijgen cursisten ondersteuning bij het vinden van een baan. Ook re-integratiebureau Jobstap helpt jongvolwassenen bij het vinden van een geschikte baan.

REA COLLEGE

WAAR IS HET REA COLLEGE?

REA College verzorgt opleidingen voor mensen

REA College Nijmegen

die door hun (arbeids)handicap niet in staat

Kerkenbos 10-03, 6546 BB Nijmegen

zijn regulier beroepsonderwijs te volgen. Elke

Telefoon (024) 301 23 00

cursist krijgt een persoonlijk plan waarin doel

REA College Groningen

en aanpak van de opleiding staan beschreven.

Laan van de Vrede 1, 9728 CA Groningen

Er is ondersteuning bij beroepskeuze door be-

Telefoon: (050) 541 38 42

roepskeuzeonderzoek, de Talentenexpeditie of

REA College Hoensbroek

iets anders. Tijdens de opleiding zoekt REA

Zandbergsweg 111, 6432 CC Hoensbroek

College naar een passende baan. Het oplei-

Telefoon: (045) 528 31 00

dingscentrum verzorgt praktijkgerichte beroeps-

REA College Leeuwarden

opleidingen in de volgende beroepsrichtin-

Oostergoweg 1B, 8911 MA Leeuwarden

gen:

Telefoon: (058) 737 00 72

Zakelijke dienstverlening

REA kan ook aanvullende ondersteuning geven

Grafische techniek

die nodig is om de opleiding tot een succes te

Kijk voor meer informatie op

Groen

maken:

www.reacollegenederland.nl

ICT

Metaal

derzoek, vind de opleiding en het werk

Flex-opleiding*

passend bij jouw talent • • •

Trainen van o.a. sociale en communicatieve vaardigheden

opleidingstraject passend kunnen maken. Een deel van de opleiding volg je bij REA College

Psycho-sociale ondersteuning in samenwerking met andere partners

kunt bij ons namelijk ook een Flex-opleiding volgen: samen zoeken wij dan uit hoe wij het

Empowerment, vergroten van je kracht om je leven zelfstandig in te richten

* Wil je graag een opleiding doen die niet vermeld staat in het opleidingenoverzicht? Dat kan. Je

Talentenexpeditie en Beroepskeuzeon-

REA College kan roc-cursisten ondersteunen tijdens hun opleiding. Er is een

Nederland en een deel van de opleiding verzorgt

goede samenwerking met roc’s

een ander opleidingsinstituut. •

Cursisten kunnen gebruik maken van een woonvoorziening

40


JOBSTAP Stichting Jobstap helpt mensen met een

AANTREKKELIJKE REGELINGEN VOOR BEDRIJVEN

arbeidshandicap aan een baan. Jobstap is een

Jobstap heeft een scan ontwikkeld waarmee

erkend bedrijf voor arbeidsparticipatie en job-

bedrijven snel inzicht krijgen in hun voordelen.

coaching. Onze specialiteit is het ondersteunen

Er zijn allerlei financiële regelingen die het aan-

en begeleiden van mensen met niet-aangebo-

nemen van mensen met een arbeidsbeperking

ren hersenletsel, autisme spectrum stoornissen,

zeer aantrekkelijk maken. Jobstap ondersteunt

licht verstandelijke beperking bij het vinden

bedrijven met het aanvragen van subsidies.

van een baan. De begeleiding op de werkplek, het stimuleren en ontwikkelen van nieuwe

WAAR VIND JE JOBSTAP?

mogelijkheden staat hierbij centraal. Jobstap

Jobstap heeft vestigingen en werkgebieden door

kijkt naar wat mensen wél kunnen en houdt

heel Nederland. Ga naar www.jobstap.nl voor

rekening met hun beperking.

meer informatie.

Samen met cliënten, opdrachtgevers en werk-

► Adres hoofdkantoor:

gevers denken we in mogelijkheden. Samen

Postbus 6, 6860 AA Oosterbeek

zien én benutten we kansen. Als iedere partij

Utrechtseweg 263, 6862 AK Oosterbeek

tevreden is, is Jobstap geslaagd.

Telefoon: (026) 33 97 520 E-mail: info@jobstap.nl

SAMEN MET OPDRACHTGEVERS Jobstap werkt in opdracht van gemeenten, UWV, Arbodiensten, verzekeraars, werkgevers en verwijzers. Samen met deze partijen werkt Jobstap aan één gemeenschappelijk doel: het helpen van mensen met een arbeidsbeperking bij het vinden of houden van een baan. Tegelijkertijd werkt Jobstap aan persoonlijke ontwikkeling van de cliënten.

WAT IS EEN WAJONG-UITKERING? Wajong staat voor Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten. Mensen met een langdurige ziekte of handicap kunnen voor een Wajong-uitkering in aanmerking komen. De Wajong gaat uit van wat clienten wél kunnen. De bedoeling is dat je jouw eigen inkomen verdient. Als dat niet volledig lukt, zorgt de Wajong voor aanvulling op het verdiende loon. Wie helemaal niet in staat is om te werken, krijgt een volledige Wajonguitkering. Je kunt een Wajong-uitkering aanvragen bij het UWV. Ga naar www.uwv.nl/wajong.

41


Hoofdstuk 11

KRACHTEN BUNDELEN VOOR BETERE ZORG Pluryn maakt het zo makkelijk mogelijk voor de zorgvrager. Dat is ook nodig, want cliënten zijn vaak afhankelijk van verschillende vormen van ondersteuning en zorg. Daarom bundelt Pluryn samen met andere aanbieders de krachten om ondersteuning en zorg op elkaar af te stemmen. Wij organiseren de ondersteuning dus rond de persoon en niet andersom. Onderstaande opsommingen zijn niet volledig, maar geven een goed beeld van het maatschappelijk speelveld waarin Pluryn actief is.

SAMENWERKEN VOOR CLIËNTEN

SAMENWERKEN VOOR DOELGROEPEN

SAMENWERKEN VOOR BELEID

Om cliënten in het dagelijks leven een breed

Op doelgroepniveau werkt Pluryn met verschil-

Op beleidsniveau werkt Pluryn ondermeer

en flexibel dienstenpakket op maat te kunnen

lende organisaties en kennisinstituten samen

samen met partners als:

bieden, werkt Pluryn ondermeer samen met:

voor het ontwikkelen van gespecialiseerde zorg-

• • • • • • • •

en behandelprogramma’s zoals:

• • • • • • • • •

MEE Jeugdzorg Thuiszorg Geestelijke gezondheidszorg Verslavingszorg Justitiële jeugdinrichtingen Woningbouwverenigingen Bedrijven

Voor leren of werk is er samenwerking met:

• Regionale opleidingscentra (roc’s) • Regulier onderwijs o.a. Monnikskap (Dominicus College) • REA College • Wajong Scholing Werk En natuurlijk werkt Pluryn samen met allerlei verwijzers, instanties, zorgkantoren, zorgverzekeraars, leveranciers en het reguliere bedrijfsleven.

• Samenwerkingsverband Autisme Gelderland • Universiteit van Amsterdam (LVG-jongeren) • Radboud Universiteit Nijmegen (kinderen en jongeren met specifiek probleemgedrag) • Ziekenhuizen (kinderen en jongeren met specifiek probleemgedrag) • Kinderdiabetescentrum Nijmegen (kinderen en jongeren met diabetes) • Dr. Leo Kannerhuis (kinder- en jeugdpsychiatrie en autisme) • Karakter (kinder- en jeugdpsychiatrie) • Syndion in Gorinchem (mensen met NAH) • Regionale koepels speciaal onderwijs (diverse doelgroepen) • Patiëntverenigingen en ouderverenigingen

MEE Regionale opleidingscentra (roc’s) REA College Radboud Universiteit Nijmegen Hogeschool Arnhem - Nijmegen Regionale werkgeversverenigingen Consortium VG Oost Nederland Overheden Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland • Kenniscentrum Licht Verstandelijk Gehandicapten

SAMENWERKEN VOOR ONTWIKKELING VAN STRATEGIE Op strategisch ontwikkelingsniveau werkt Pluryn ondermeer samen met de organisaties:

• De Driestroom (organisatie voor gehandicaptenzorg) • Koraal Groep (organisatie voor gehandicaptenzorg) in Pluraal • Lindenhout (organisatie voor jeugdzorg) • Stichting Maat (organisatie voor wonen, welzijn en zorg

43


Hoofdstuk 10

PLURYN OP DE KAART GEZET Pluryn staat midden in de maatschappij. Daarom heeft Pluryn meer dan 125 woonlocaties en tien grote locaties.

Hoofdadres

Hoofdlocaties

Centraal Bureau Pluryn

Orthopedagogisch behandelcentrum

Orthopedagogisch behandelcentrum

De Seyshuizen

Utrechtseweg 316

De Beele

Jan Pieter Heije

Nijmegen:

6862 BC Oosterbeek

Beelelaan 4

Utrechtseweg 316

Winkelsteegseweg 99

Telefoon: 088 779 20 00

7383 BH Voorst

6862 BC Oosterbeek

6534 AP Nijmegen

Fax: 088 779 20 02

Telefoon: (0575) 50 92 22

Telefoon: (026) 334 99 11

Telefoon: (024) 352 62 72

Fax: (0575) 50 13 58

Fax: (026) 334 93 02

Haarzuilens:

Groesbeekse Tehuizen

Werkenrode Volwassenen

Het Hietveld

3455 SM Haarzuilens

Molenweg 15

Kerkenbos 10-03

Loenenseweg 44

Telefoon: (030) 677 68 77

6561 AH Groesbeek

6546 BB Nijmegen

7361 GC Beekbergen

Telefoon: (024) 399 89 11

Telefoon: (024) 301 23 00

Telefoon: (055) 506 75 00

Jeugdzorg

Fax: (024) 399 85 56

Fax: (024) 301 23 26

Fax: (055) 506 75 01

De Hoenderloo Groep

De Winckelsteegh

Werkenrode Jongeren

Kemnade

Kampheuvellaan 34

Winkelsteegseweg 99

Nijmeegsebaan 9

Nijmeegsebaan 9

7351 DA Hoenderloo

6534 AP Nijmegen

6561 KE Groesbeek

6561 KE Groesbeek

Telefoon (055) 378 88 00

Telefoon: 088 779 46 00

Telefoon: (024) 399 71 11

Telefoon: (024) 890 37 09

Deelen:

Fax: (024) 355 58 31

Fax: (024) 399 73 33

Fax: (024) 301 23 34

Delenseweg 85

Thematerweg 7a

Hoenderloo:

6877 AE Deelen Telefoon: (055) 378 88 00

Maatschappelijke ondernemingen/Dagactiviteitencentra Cardo

Nezzo print & copyshop

Werkzin

Dagactiviteiten

Cultureel centrum, Groesbeek

Druten

Leer- en werkbedrijf

Pluryn biedt dagactiviteiten

Bloesem

Blixem

Brood op de plank

locaties in Beekbergen, Druten,

Theehuis, Herpen

Lunchcafé met een luxe

Bakkerscafé, Nijmegen

Groesbeek, Herpen, Nijmegen,

aan op de terreinlocaties en op

cadeauwinkel, Nijmegen

Coffyn

42

Oosterbeek en Tiel

Mon Desir

Koffiebranderij/proeverij,

Geitenboerderij ‘De Horst’

Vakantieboerderij,

Nijmegen

Groesbeek

Sint Maartensvlotbrug

DacArt

Zorgboerderij Den Urling

Kunst op maat, Groesbeek

Oeffelt


DEELEN

Op deze kaart ziet u waar terreinlocaties, woonlocaties, maatschappelijke ondernemingen en dagactiviteitencentra van Pluryn gevestigd zijn en

De Hoenderloo Groep

waar Pluryn actief is. Op de overzichtskaart van Nederland (rechtsonder) is te zien waar de vestigingen van De Seyshuizen, Jobstap, Mon Desir en

OOSTERBEEK

de onderwijsvoorzieningen van Pluryn zich bevinden.

Jan Pieter Heije

NIJMEGEN De Winckelsteegh, Werkenrode Volwassenen, De Seyshuizen

WAGENINGEN

TIEL

DOORWERTH RENKUM

DRUTEN BEUNINGEN

ELST

WIJCHEN

HERPEN

MALDEN MOOK OEFFELT

GROESBEEK Groesbeekse Tehuizen, Werkenrode Jongeren en Kemnade

VENRAY

HORST

MEERLO

VELDEN VENLO

Woonlocaties

Maatschappelijke ondernemingen en dagactiviteitencentra


HOENDERLOO

N

De Hoenderloo Groep

BEEKBERGEN

VOORST

Het Hietveld

De Beele

APELDOORN HOENDERLOO

GIETELO

LOENEN VELP ARNHEM

KLARENBEEK DIEREN

ZUTPHEN BRUMMEN

RHEDEN ZEVENAAR DOETINCHEM

‘S-HEERENBERG

Onderwijs en re-integratie Pluryn werkt samen met diverse onderwijsinstellingen. De Bolster, Hoenderloo college en REA College vallen direct onder het beheer van Pluryn.

REA college

Hoenderloo college

Jobstap

scholing voor mensen met

voortgezet speciaal onderwijs

re-integratie Amersfoort,

een (arbeids)handicap

Hoenderloo

Apeldoorn, Arnhem, Den Haag,

Nijmegen, Groningen, Hoensbroek, Leeuwarden

Deventer, Dordrecht, Eindhoven,

School De Bolster

Heerlen, Lent, Oosterbeek,

voortgezet speciaal onderwijs

Rotterdam, Tiel, Uithoorn,

Voorst, Deventer en Apeldoorn

Utrecht, Venlo, Zutphen

LEEUWARDEN

GRONINGEN

ST. MAARTENSVLOTBRUG

Tarcisiusschool voortgezet speciaal onderwijs Nijmegen

Behandelcentrum voor eetproblemen en zindelijkheidsproblematiek De Seyshuizen

APELDOORN HAARZUILENS HOENDERLOO OOSTERBEEK NIJMEGEN

Nijmegen, Haarzuilens

Onderwijslocaties

De Seyshuizen

HOENSBROEK

DEVENTER VOORST

GROESBEEK


Postadres

: Postbus 6, 6860 AA Oosterbeek

Telefoon

: 088 779 20 00

Fax

: 088 779 20 02

E-mail

: info@pluryn.nl

Internet

: www.pluryn.nl

3005-PLU1011229

Bezoekadres : Utrechtseweg 316, 6862 BC Oosterbeek

Corporate brochure Pluryn  

Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Dat doen we vanuit meer dan 140 vestigingen in Gelderland...