Page 1

ANNEMARIE 16 D E C E M B E R 2 010 S P E C I A L E D I T I O N

25

Unieke persoonlijkheid verlaat SBO Sonnevanck. Rust keert weer aan Rijndal?

Hoe moet dat nou straks met de Sonnevanck zo zonder jou???

www.annemariemagazine.nl

Van lachen tot huilen, van werk tot persoonlijk, het kon altijd allemaal.

ER IS MEER DAN WERK ALLEEN. Het leven begint bij 57:

schilderen, fietsen, beetje adviseren, lekker toeren, hardlopen. Straks nog tijd te kort?


COLOFON ANNEMARIE Tijdschrift ter gelegenheid van het afscheid

INHOUD

van Annemarie Mes van sbo Sonnevanck te Rotterdam

Annemarie

6

Ster van de school

7

Hippe vrouw met ambitie

8

Wat de sterren u vertellen

10

Nooit gedacht

12

Niemand is onmisbaar en iedereen is vervangbaar

14

Plein perikelen

16

Ik bewonder haar om haar doorzettingsvermogen

18

Risk it, go for it. Live always gives you another chance

20

Een harde werkster

22

We zijn een mooi stel!

24

Medewerkers

Steun en toeverlaat

26

Ayla Kocatas, Diane Chaulet, Jennifer van

All good things come to an end

28

Redactie-adres Sbo Sonnevanck Zwartewaalstraat 28 3081 HZ Rotterdam Tel. 010-4858227 algemeen@sbo-sonnevanck.nl www.sbosonnevanck.nl

Persberichten naar: miranda261269@hotmail.com

Samenstelling en eindredactie Miranda Benningshof Marianne Geraets

der Waal, Suzan Huizinga, Thea Koenegracht, Anita van der Voordt, Miranda Benningshof,

Annemarie Mes veroorzaakt schokgolf op de Sonnevanck 30 You will be missed

32

Steven Heuvelman, Rosalie van Pruissen,

Eet smakelijk

34

Marielle Boevée, Wendy van Hamersvelt,

Uit het oog maar niet uit het hart

36

Henk Kootkar, Linda van der Maaden, Rick

Liefhebster van snelle auto’s

38

Liefde voor koken

40

Bedankt voor alles mevrouw Mes

42

Leuke sfeer

43

Warme ontvangst

44

Annemarie Mes.. zet punt achter carrière..

46

..heeft eindelijk tijd voor haar hobby’s

47

Beweging en energie

48

Open minded tough

49

Marianne Geraets, Piet Spanjersberg, Marcelle Walvis, Aysegul Korumaz, Rudi Neslo,

Bommeljé, Janet en Esmeralda Lubbelinkhof, Kirsten Treur, Patrick Thiebaut, Ton van Wolferen, Maarten Mieras en alle leerlingen van sbo Sonnevanck

Advertenties Leerlingen sbo Sonnevanck olv Rosalie van Pruissen Vormgeving Sanne Verhaegen Foto omslag Annemarie Mes

16 DECEMBER 2010

3


VOORWOORD Voor je ligt een unieke uitgave van het tijdschrift ANNEMA-

aan dit tijdschrift en laat alle lijsten met competenties en

RIE.De enige uitgave ook want hierna volgt geen andere

criteria waaraan directeuren geacht worden te voldoen,

meer. Wees er dus zuinig op! Dit tijdschrift is samengesteld

verbleken.

ter gelegenheid van het afscheid van Annemarie Mes van

Ga met een goed glas wijn en een grote doos tissues op je

sbo Sonnevanck te Rotterdam.

gemak in een luie stoel zitten en neem de tijd om alles te lezen, te bekijken en vooral om terug te denken aan JOUW

Met een onderbreking van 10 jaar heb je je ruim 25 jaar van

SCHOOL en alles wat we voor elkaar hebben gekregen

je arbeidzame leven met hart en ziel ingezet voor de kin-

zoals daar zijn een goede beoordeling door de inspectie,

deren én collega’s van de Sonnevanck en daarnaast voor

een prachtig nieuw schoolplein, digiborden in alle gro-

het sbo onderwijs. Je bent in 1975 gestart als leerkracht, op

epen, mooie tevredenheidpeilingen, nieuwe meubels, een

reis gegaan om kennis en begrip over andere culturen op

nieuwe verwarming, een verbouwde gymzaal, overwon-

te doen, teruggekomen als intern begeleider, je werkzaam-

nen lekkage inclusief gevolgschade en nog veel meer. Het

heden voortgezet als adjunct-directeur en de laatste drie

allerbelangrijkste is dat je gebouwd hebt aan een team dat

jaar als waarnemend directeur.

er voor elkaar is en samen wil werken aan goed onderwijs

Het doel dat je daarbij steeds voor ogen stond, was en is

voor onze kinderen!!!!

nog steeds het bieden van goed onderwijs én daarbij “.... opkomen voor de meest zwakke en kwetsbare groep in

Lieve Annemarie, je gaat nu eerst de rust en de tijd nemen

onze samenleving....” , waarbij je afweging steeds is “....

om zoals je zelf zegt, te reflecteren op datgene wat je tot op

is datgene wat ik doe en geacht wordt te doen in overeen-

de dag van vandaag hebt gedaan en van daaruit te beden-

stemming met mijn gevoel....”

ken hoe je verder wilt werken aan datgene wat je voor ogen

Omdat dit laatste steeds meer in het gedrang kwam, heb

hebt, “....het opkomen voor de meest zwakke en kwetsbare

je besloten om je reis door de Sonnevanck te beëindigen

groep in onze samenleving....”

en een andere weg in te gaan, op zoek naar nieuwe uit-

Wij hebben er alle vertrouwen in dat je die goede invull-

dagingen die aansluiten bij jouw passie voor onderwijs en

ing zult vinden en willen je heel veel succes en een fijne

jouw ideeën over hoe goed onderwijs in te vullen. Met alle

toekomst wensen!!!!

respect van al je collega’s want het nemen van deze beslissing is voor jou niet gemakkelijk geweest. De Sonnevanck verliest met jouw vertrek een directeur en leider die uniek is. Daarbij komt de vraag naar boven: wat maakt iemand tot een goede directeur en leider van een sbo school? Het antwoord is terug te vinden in de bijdragen van al je collega’s

Liefs van

Ayla, Diane, Jennifer, Suzan, Thea, Linda, Henk, Steven, Rudi, Aysegul, Wendy, Rick, , Rosalie, Marielle, Kirsten, Marcelle, Patrick Anita, Miranda, Piet, Janet en Marianne

16 DECEMBER 2010

5


ANNEMARIE OP DE MELODIE VAN ROSANNE (NICK & SIMON) Annemarie

We mogen je zo graag

We weten dat je nu moet gaan

OH OH OH

Het doet pijn in ons hart We willen je niet laten gaan

Annemarie

Want jouw inzet en passie voor ons allemaal

We weten dat je nu moet gaan

Willen willen willen willen (4x)

Het doet pijn in ons hart

Willen wij niet kwijt

We willen je niet laten gaan Want uw inzet en passie voor ons allemaal

Als we denken aan de tijd

Willen willen willen willen (4x)

Dat jij er voor ons was

Willen wij niet kwijt

Vol met humor en zo passioneel We hebben veel geleerd

We wensen je geluk en gezondheid voor altijd

En dat met veel plezier

En ga nu genieten met Ton aan je zij

Kon je maar blijven

OH OH OH

Bij ons voor altijd OH OH OH

Annemarie We weten dat je nu moet gaan

Annemarie

Het doet pijn in ons hart

We weten dat je nu moet gaan

We willen je niet laten gaan

Het doet pijn in ons hart

Want jouw inzet en passie voor ons allemaal

We willen je niet laten gaan

Willen willen willen willen (4x)

Want jouw inzet en passie voor ons allemaal

Willen wij niet kwijt (x2)

Willen willen willen willen (4x) Willen wij niet kwijt Ga nu maar genieten Van wandelen in het park Morgen hoef je niet meer naar school We zullen je niet vergeten En denk nog eens aan ons Een dikke knuffel want oh ja

6

ANNEMARIE


DOOR AYLA

STER VAN DE SCHOOL

16 DECEMBER 2010

7


DOOR DIANE

HIPPE VROUW ANNEMARIE MES (57) GAAT NIEUWE UITDAGINGEN AAN.

8

ANNEMARIE


MET AMBITIE… Annemarie werkte voorkort nog op de SBO de Sonnevanck in Rotterdam-Zuid. Ze heeft zich hier jaren ingezet voor kinderen die intensievere zorg nodig hebben. Zoals moeilijk lerende kinderen, kinderen met opvoedingsmoeilijkheden en kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben.

O

m deze kinderen goed tot leren te laten ko-

Toch hebben er dit schooljaar veel veranderingen binnen het

men heeft Annemarie en het team ervoor

onderwijs plaatsgevonden.

gezorgd dat er in de school een veilige sfeer

Het schoolbestuur heeft besloten om een meerscholen-

heerst.

directeur aan te wijzen, waardoor de werkzaamheden van

Door een opendeur-beleid en nauw samenwerken met colle-

Annemarie er niet leuker op zouden worden. Ze heeft toen

ga’s heeft Annemarie er voor gezorgd dat op de Sonnevanck

besloten om een andere richting in te slaan en de Son-

een fijne werksfeer is. Ook het verzuim is drastisch verlaagd

nevanck te verlaten.

vergeleken andere sbo-scholen blijkt uit onderzoek!! Annemarie heeft veel voor het team betekent. Ze heeft de

Annemarie is een sterke vrouw en start in 2011 met een

nieuwe leerkrachten vertrouwen gegeven om op de Son-

nieuw begin van haar carrière.

nevanck te komen werken en dit wordt erg gewaardeerd.

Wat deze inspirerende en sympathieke vrouw gaat doen, leest u volgende week in haar eigen column.

Annemarie heeft zich veel ingezet voor de Sonnevanck. Als

Het team heeft laat weten, dat ze Annemarie erg gaan mis-

(adjunct) directeur heeft ze zich honderd procent ingezet

sen als persoon en als drijvende factor op de Sonnevanck.

voor het SBO.

Annemarie het gaat je goed en kom nog eens langs op de

Daar is het team heel trots op en zal dit zeker niet snel ver-

gezellige en goede school.

geten. Deze hippe vrouw gaat met haar tijd mee en is van alle nieuwe onderwijsontwikkelingen op de hoogte.

16 DECEMBER 2010

9


DOOR JENNIFER

WAT DE STERREN U VERTELLEN‌ Annemarie heeft als sterrenbeeld Tweelingen. Haar persoonlijke eigenschappen kunnen het best omschreven worden als: behulpzaam, intelligent, leergierig, zorgzaam, goedhartig, flexibel, sportief, humoristisch. Verder kan ze goed relativeren, heeft ze een groot gevoel voor rechtvaardigheid, is sympathiek, is communicatief, houdt van reizen en houdt van afwisseling. Tweelingen kunnen zich snel aanpassen en plotseling van richting veranderen‌..Ook dit is toepasbaar op Annemarie.

10

ANNEMARIE


OVERIGE INFORMATIE TWEELINGEN planeet:

Mercurius

element:

lucht

lichaam:

schouders en het zenuwstelsel

metaal:

Kwikzilver

edelsteen:

Aquamarijn

bloem:

Jasmijn

BEKENDE TWEELINGEN: John F kennedy Donald Trump Lenny Kravitz

D

e overheersende planeet van Tweelingen is

Het jaar van 2010 is ook het jaar van samenwerken. Door de

Mercurius, hierdoor houdt Tweelingen zich

gecombineerde invloeden van zowel Jupiter als Saturnus

bezig met de verbinding tussen verstand en

zal het makkelijk zijn voor Annemarie om zich te concen-

verbale expressie.

treren op een doel, hier hard aan te werken en snel resultaat te bereiken. Ze heeft dit jaar wel heel veel behoefte aan

INDIAANSE HOROSCOOP

extra beloning en bevestiging.

In de westerse astrologie behoort Annemarie tot de tweelin-

Ideeën en meningen van Annemarie op spiritueel gebied

gen. Haar totemdier volgens de Indiaanse horoscoop is ech-

kunnen dit jaar drastisch veranderen en tot nieuwe inzichten

ter het hert. Als hert is ze lid van de vlinderclan. De vlinder

komen. Het is een periode van geestelijke groei die de ko-

is de vertegenwoordiger van het element lucht: altijd in be-

mende 15 jaar zal worden voortgezet. Zoals eerder gezegd,

weging. De vlinder gaat van plaats naar plaats en slaat daar-

het zal Annemarie dit jaar niet aan energie ontbreken, maar

bij vaak een onverwachte richting in. Waar ze dan aankomt,

het zal wel een druk jaar zijn waarop er veel op haar afkomt.

helpt ze anderen aan nieuwe ideeën en brengt frisse energie

De laatste maanden van 2010 lijkt er meer rust te komen en

mee. Het hert houdt verder niet van routine en ze zorgt er-

heeft Annemarie meer tijd voor zichzelf en voor ontspan-

voor dat een ander zich ontspannen en op zijn gemakt voelt

ning. En dit gaat ze ook doen….

in haar gezelschap. Dit is ook toepasbaar op Annemarie.

NOG EEN PERSOONLIJKE BOODSCHAP VAN ONZE DE VOORSPELLINGEN VOOR HET RESTERENDE JAAR VAN 2010…

ASTROLOOG

Het jaar 2010 zal niet saai voor Annemarie zijn.

Annemarie ik wens je heel veel succes voor de komende

Het is een jaar van onverwachte veranderingen.

periode toe. Bedankt voor het vertrouwen dat je in me stelde.

Ze zit goed in haar vel en kan veel hebben maar toch kan haar kijk op de dingen totaal veranderen.

16 DECEMBER 2010

11


DOOR SUZAN

NOOIT GEDACHT Annemarie gaat weg. He nooit verwacht. Eigenlijk ook nooit over nagedacht. Waarom eigenlijk niet? Sonnevanck en Annemarie horen gewoon samen. Toen ik kwam was je adjunct directeur en deed je veel met WSNS, de taalpilot, PAD, dossiers, leerlingbesprekingen en nog veel meer. Toen werd je waarnemend directeur en dus toen ik terug kwam van zwangerschapsverlof was jij mijn directeur. Ik moet je zeggen dat ik er eigenlijk nooit iets van gemerkt heb en dat is een compliment. Het liep gewoon door binnen de school. Het zal zeker voor jou veel zwaarder zijn geworden en je loopt nu steeds meer tegen dingen aan waar jij eigenlijk geen zin meer in hebt. De meerscholendirecteur, jij locatie manager. Het voelt als degraderen en dat klopt natuurlijk niet. Verder vind ik het heel knap, dat je deze beslissing hebt genomen. Ook al waren we het niet altijd eens met elkaar. Ik heb er echt respect voor hoe jij de laatste jaren de school hebt gerund. Geniet van de tijd die je nu over gaat houden samen met Ton, kinderen en kleinkinderen en veel plezier met de dingen die op je pad gaan komen. Hieronder kan je lekker een puzzel maken over jezelf. Als ik aan jou denk kwam ik op de woorden hieronder.

12

ANNEMARIE


ZOEK DE VOLGENDE WOORDEN: annemarie

audi

ton

opendak

maarten

capelle

huwelijk

taaltrapeze

hardewerker

directeur

hobby

boor

hardlopen

bestuur

koken

functiemix

oma

afscheid

tweeling

pad

deskundig

overleg

kunst

pittigetante

cultuur

gepassioneerd

gaveauto

16 DECEMBER 2010

13


DOOR THEA

“NIEMAND IS ONMISBAAR EN IEDEREEN IS VERVANGBAAR” “Niemand is onmisbaar en iedereen is vervangbaar”: zei je. Natuurlijk is dat zo en mensen die niet zo denken wordt verweten dat ze hoogmoedig zijn. Het te hoog in hun bol hebben en laatdunkend zijn. Jij bleef altijd een van ons. Primus inter pares.

14

ANNEMARIE


V

oor mij betekent jouw afscheid van ons

zijn, dat er geen vandalen, zwervers, dronkelappen en an-

schooltje echt een vreemde leegte. Je bent

dere ongure typen ‘s nachts in de tent zouden kunnen gaan

namelijk uniek en zeker niet vervangbaar.

slapen of erger, weer zouden afbreken.

Veel zal anders worden. Krijgen we een jonge

hond, een carriere vrouw, een wijsneus met een helaas ei-

Er zijn ook momenten geweest waarop we elkaar niet kon-

gen mening. Maar zo’n iemand als jij krijgen we in ieder

den vinden en de communicatie kraakte. Momenten waar-

geval niet meer terug.

bij

het verwachtingpatroon van een ieder niet overeen

kwam met de werkelijkheid.Je betrokkenheid was echter Welke locatiedirecteur steekt zijn tong uit achter de rug van

blijvend en ik waardeer je daarin.

een moeder. De moeder riep nog:” ïk heb het wel gezien hoor”. Gelukkig zagen we de humor ervan in. Welke jonge

Ik heb twee stripfiguurtjes aan mijn keukenkastje hangen

hond laat de boel de boel en gaat een wijntje drinken en

van de familie Marsipulami. Een vechtertje en een liefje.

over het leven zelf praten. Welke wijsneus zeurt er over de

Die twee zijn een beetje in jou verenigd.

wc-rollen, die zij elke keer weer moet ophangen. Welke car-

Je bent een vechter geweest om het SBO en in het bij-

riere vrouw vouwt er even de was op tussen belangrijke

zonder onze school op de kaart te zetten.

besprekingen, om even iets om handen te hebben.

Je komt in actie en je bent daadkrachtig. Een kartrekker om veranderingen in school door te zetten.

We kennen elkaar nu 17 jaar (muziek weet je nog wel oudje

Je balt je vuisten wanneer leerkrachten dingen deden die

op de achtergrond). Er zijn vele goede jaren geweest waa-

je niet aanstonden. Je kan kwaad zijn op ouders die niet

rin we samenwerkten en elkaar begrepen. Jaren waarin we

goed voor hun kind zorgen. Je kon een zwieper met je sta-

na school naar Hotel New York gingen om even bij te bab-

art geven tegen onkundigheid van het bestuur.

belen onder genoot van een wijntje, een bitterballetje en

Je bent het liefje (ja, van Ton natuurlijk), maar ook wanneer

ja, het mocht toen nog, een sigaretje. Je hebt me gesteund

een leerkracht hulp zoekt. Je bent medelevend wanneer je

in een moeilijke periode en ik vergeet de studiereis naar

een gesprek voert met een ouder, die zich in een rotsituatie

Turkije niet. Met angst ging ik op weg en die werd alleen

bevindt. Je kijkt vriendelijk en je bent trots wanneer een

getemperd door jouw aanwezigheid.

buitenstaander de teamleden complimenteert.

Het 75 jarige bestaan! Wat hebben we gelachen tijdens

Kortom je bent uniek en voor mij, de school en het SBO

het opzetten op het vieze poepveldje. Ik ruik nog die zurige

onvervangbaar.

strontlucht die onder mijn schoenen zat. En maar ongerust

16 DECEMBER 2010

15


DOOR ANITA

PLEIN PERIKELEN Na de zomervakantie van 2008 kreeg ik je onverwachts aan de telefoon. Het ging over de Sonnevanck in Zuid. De directeur was langdurig uitgevallen en er was iemand nodig. Het ging vooral om de woensdag.. Dat was precies een dag waarop ik absoluut vrij wilde zijn.

H

et was vijftien jaar geleden dat ik op een school

de gymzaal. De ruimte was vervuild en zwaar verwaarloosd.

gewerkt had en ik had geen enkele ervaring in

Het rook muf. De eerste discussie met afdeling Bouwzaken

het SBO dus ik vroeg me echt af of ik de juiste

ging over de vervanging van een kapotte bril van een wc.

persoon was! Op de school was ik een paar

Was dat wel of geen gebruikersonderhoud. Ik had echt geen

keer geweest en ik wist nog dat het een enorm gebouw was

benul! Het verhaal ging ook, dat de scooters in het weekend

met er erg veel trappen en verdiepingen. De ontvangst was

door de zaal scheurden en dat totaal onduidelijk was wie er

meteen heel erg hartelijk en ontspannen Er was een helder

gebruik maakten van de zaal. Dat was snel uitgezocht en

takenpakket en er waren duidelijke afspraken over de tijdsin-

opgelost. Gelukkig kreeg ik alle ruimte om alles en iedereen

deling.

aan te spreken. Het opknappen van de zaal heeft bijna een jaar geduurd. Veranderingen vragen veel geduld en soms

Er werd afgesproken dat ik op maandag zou beginnen en nee

was het heel moeizaam om zaken voor elkaar te krijgen.

daar hoefde je niet eerst over na te denken. Na een maand

Jij hebt me daar altijd heel erg in gestimuleerd, scherp ge-

zouden we bekijken of we iets aan elkaar zouden hebben.

houden en natuurlijk ook af en toe de rem er op gezet. Het

Volgens mij is die vraag nooit echt aan de orde geweest.

werd bijna vanzelfsprekend om iets gewoon op te lossen en

Vanaf de eerste week was ik onder de indruk van de sfeer in

te laten lukken.

de school. Het was bijna vanzelfsprekend om er bij te horen.

16

Er werd ook weer “juf Anita” tegen me gezegd. De kinderen

Ondertussen kreeg de school de “groene kaart”en aan het

en de ouders waren hartverwarmend.

eind van het eerste schooljaar zou ik eigenlijk naar een an-

Een van de eerste dingen die aangepakt moest worden, was

dere werkplek moeten. Later bleek ik dat verkeerd begrepen

ANNEMARIE


te hebben. Ondertussen was het schoolplein aan de orde en

Het besluit om ons af te wijzen, werd opnieuw tegen het licht

er volgde een enorme discussie met alles en iedereen over

gehouden en na veel geharrewar herroepen. We mochten

of dat wel een haalbare zaak was. Duidelijk was wel dat de

aan de slag. Zelfs de deelgemeente ging overstag. Aan het

term “een groen plein” niet in goede aarde viel. Het moest

eind van vorig schooljaar was er het bijzondere opening-

vooral onderhoudsvrij worden. Er was al een groep mee

spleinfeest van het vrolijke schoolplein en het was bijzonder

bezig geweest en dat was uiteindelijk op niets uitgedraaid.

om op die dag toegesproken te worden door jou. Ida en ik hebben dat erg gewaardeerd. Het was een mooi feest en

Met Miranda is er toen een simpel plan in elkaar gezet voor

door jouw woorden kwam er een extra gouden randje om-

een heel beperkt budget. Het ging om een paar vrolijke

heen.

pleinstickers en het ophogen van het plein. Maar er kwamen steeds meer plannen bij en er was een behoorlijke subsidie

Op dit moment maak ik mee hoe het binnenplein wordt

binnen te halen.

vorm gegeven. Zelfs het tuintje is er gekomen. En Piet heeft natuurlijk eindelijk zijn kraan! Aan de voorkant staan inmid-

Het meubilair moest uitgezocht worden. De OV-chip kwam

dels twee prachtige geveltuintjes met gele rozen. De kleur

er aan. Het alarm ging steeds af. De schoonmaak was niet in

geel is gekozen op speciaal verzoek van Marianne.

orde. Er was schade die verhaald moest worden. Kortom er waren heel verschillende taken die soms heel ingewikkeld

Het was bijzonder om onderdeel te zijn van een team en

leken maar in de praktijk meestal opgelost werden.

bij een school te horen waar iedereen echt betrokken is bij de kinderen en de ouders. Ik zou oorspronkelijk maar vier

In september 2009 kwam het bericht dat onze pleinplan-

maanden blijven en lange tijd was het onzeker of ik kon bli-

nen waren afgewezen. Dit was een grote teleurstelling want

jven. Uiteindelijk heeft de periode Sonnevanck bijna twee

langzamerhand was iedereen heel enthousiast geworden en

en een half jaar geduurd. Zelf heb ik al geruime tijd geleden

zelfs een klein tuintje op het binnenplein was bespreekbaar

aangegeven dat ik per januari met pensioen wil. Ik denk ook

als er maar een aansluiting voor een kraan kwam.

dat de meeste klussen waar ik me mee bezig heb gehouden afgerond zijn. Ik heb veel nieuwe ervaringen opgedaan op de Sonnevanck en de school is in ieder geval een stukje mooier geworden. De meeste taken heb ik met veel plezier aangepakt. Toen jij echter vroeg of ik ook eens naar de logopedie wilde kijken, was dat meteen van een geheel andere orde. Tot op de dag van vandaag heb ik dit erg moeilijk gevonden. Ik werd geconfronteerd met rare rekeningen en ouders die vaak met grote problemen zaten en niets snapten van de procedure. Tegen Miranda heb ik wel eens gezegd dat iedere dag op school een cadeautje was.  Dat zijn dus heel veel cadeautjes geworden! Ik weet zeker dat ik jou, het team en natuurlijk de kinderen en de ouders heel erg ga missen. Ik vind het zo jammer en zonde voor de ontwikkelingen van de  Sonnevanck dat ook jij het besluit hebt genomen om te stoppen!  

16 DECEMBER 2010

17


DOOR MIRANDA

IK BEWONDER HAAR OM HAAR DOORZETTINGSVERMOGEN. Ik ken Annemarie sinds ik ben gestart bij de Sonnevanck in mei 2003. Op een gegeven moment zijn we samen de brede school activiteiten gestart. Na het vertrek van Henk een paar jaar geleden zijn wij nog meer gaan samenwerken, en dat met heel veel plezier.

18

ANNEMARIE


Handen, Met één hand kun je wijzen Aandacht vragen: kijk eens daar! Roepen: kom eens hier! Schrijven op het bord Wit op zwart een wereld oproepen Complimenten geven Schouderklopje, aai over de bol Twee handen zijn handig Bij het wapperen, het vangen Van het kind dat springt Bij het klappen in soorten en maten Stil!, hoera!, applaus! En vooral om vorm te geven aan je hart: Ieder kind op handen dragen Wat een bof als veel keer twee handen Zo de kinderen sturen, vangen, dragen Je steekt je handen uit de mouwen En je voelt: ik doe het niet alleen We zijn een kring en zo zijn we De ruimte en het vangnet

Anne ontz marie, i “me ettend k ga je t hee miss l mijn en hart” .

Wij zijn elkaars verlengde Wij vormen een groot hart.

W

aar menigeen het niet meer zou zien zit-

dat heeft ze voor elkaar gekregen. En de digiboards, toch

ten in het doolhof van budgetten, ROB-

maar mooi voor alle groepen een digiboard in 2010!

plannen en wat al niet meer, ging zij er, al was het dan soms met een beetje ge-

SONNEVANCKTREIN

mopper, gewoon tegenaan. Ook denk ik met een glimlach

Toen ze me een paar weken geleden vertelde dat ze ermee

terug aan onze Digibook momentjes: veel gegiechel “ waar

ging stoppen moest ik wel even slikken, maar ik geef haar

hoort dit bonnetje” en “oh ja we hebben ook nog geld ges-

groot gelijk.

tort dus dat moet weer bij inkomsten”. We zijn allebei geen

Lekker gaan genieten en gewoon maar zien wat er nog op

financiële bollebozen maar het is iedere keer weer gelukt.

je pad komt. Wij rijden door in de “ Sonnevancktrein” en we zien wel op welk station we terechtkomen. Annemarie

JUBILEUM

stapt uit en neemt een andere trein.

We hebben wat af georganiseerd: een 75-jarig jubileum met

Met veel plezier denk ik terug aan onze samenwerking. Het

een fancy fair, Circus Rotjeknor en een reünie. En natuurlijk het

was een tijd met heel veel lachen en soms een traan.

nieuwe plein, dat is toch wel het toppertje van 2010 geweest. Dit hebben we afgesloten met een mooi feest en de kin-

GENIETEN

deren spelen nu iedere dag op een gezellig plein met nieu-

Ik wens haar alle goeds en gezondheid voor de toekomst.

we fietsen, skeelers, klossen en ander leuk speelgoed. Hier

Ga lekker genieten met Ton en doe leuke dingen: je hebt

is heel veel werk en onderhandelen in gaan zitten, maar ook

het verdiend!

16 DECEMBER 2010

19


DOOR MARIANNE

RISK IT, GO FOR IT. LIFE ALWAYS GIVES YOU ANOTHER CHANCE.

20 ANNEMARIE


B

ij mijn start op de Sonnevanck in augustus 1981

werd je ook benoemd als adjunctdirecteur van de school. Je

was de naam Annemarie Mes al legendarisch bin-

hield echter een stevig toeziend oog, ik mag wel gerust schrij-

nen de school. Van Stien Banga hoorde ik over jou

ven toezicht, op de hele zorg binnen de school en waar het je

als een enthousiaste en doortastende oud-collega,

nodig leek ook daarbuiten.

iemand voor wie men grote bewondering moest hebben. Koud van de Pedagogische Academie begon je de dag na het

Op zeker moment vroeg je me om de interne begeleiding voor

behalen van je diploma in 1975 op de Sonnevanck, destijds

de onderbouw op me te nemen en daarmee werd ook onze

nog een MLK school. Als jong meisje hield je je staande en had

samenwerking intensiever. In eerste instantie in de verhou-

je overwicht over de toenmalige populatie uit Rotterdam Zuid,

ding leermeester-gezel want ik had dan wel een rt opleiding

ook toen al niet de gemakkelijkste kinderen. Je hield je niet al-

gevolgd maar geen ervaring met interne begeleiding. Met

leen staande maar gaf ook nog eens geweldig les, met name

stelligheid kan ik zeggen dat ik het overgrote deel van mijn ib

aan de kinderen van de aanvangsgroep, kortom een betrokken

opleiding bij jou heb gevolgd. Dankzij jou heb ik ook de kans

juf met hart voor de individuele kinderen. “Onze” kinderen

gekregen om te gaan kijken naar het onderwijs buiten ons

met hun eigenaardigheden en hun aparte aanpak hadden vrij-

kleine kikkerlandje en ja we hebben hier nog een wereld te win-

wel gelijk je hart gestolen. Je zorg beperkte zich niet alleen tot

nen. Een betere leraar/begeleider kan niemand zich wensen,

de schoolse uren, nee je nam zelfs wel eens leerlingen die het

zoals je er voor de kinderen bent, ben je er ook voor je collega’s:

hard nodig hadden mee naar huis.

een enthousiast, stimulerend, betrokken, inspirerend en gepassioneerd MENSENMENS met veel kennis van zaken.

Helaas voor de Sonnevanck was dat mooie tijdperk “Annemarie Mes I” voorbij. Je was jong, nieuwsgierig, reislustig,

De afgelopen tweeeneenhalf jaar hebben we veel meegemaakt

ondernemend en je nam als ik het goed heb in 1980, de kans

en op een intensieve manier met elkaar samengewerkt: als

schoon om een lange reis door Zuid Amerika te gaan maken,

maatje en als sparringpartner maar ook als iemand op wie ik kan

een groot avontuur in die jaren. Na je terugkeer ben je vervol-

bouwen, die ik vertrouw en aan wie ik altijd feedback kan vragen.

gens op reguliere scholen aan de slag gegaan. Ook op privegebied hebben we beiden het nodige meegeOp de avond voor de geboorte van Sanne en Lisette kreeg

maakt en ik kon in alle omstandigheden bij je terecht voor een

ik bezoek van de toenmalige waarnemend directeur Jan Ger-

luisterend oor, een advies, samen huilen en gelukkig ook weer

ding. Onder het genot van een doosje aardbeien, vertelde hij

lachen. Aan het einde van de dag, de dag, het onderwijs en

dat er na de grote vakantie twee nieuwe collega’s op de Son-

andere zaken uit het leven doornemen onder het genot van

nevanck zouden starten. Hij was er erg mee in zijn sas want

een glaasje wijn al dan niet samen met Marcelle en andere

één van de twee was jij, een parel onder de leerkrachten en

collega’s.

een grote aanwinst voor de school. Van onze eerste tien jaar samen op de Sonnevanck kan ik me niet meer zo heel erg veel

Lieve Annemarie, ik verlies in jou een fantastische collega but

herinneren, we hadden allebei jonge kinderen en werkten in

that’s life. Je kiest er voor om een andere weg in de slaan, een

deeltijd. Ik leerde je in die periode wel kennen als een collega

beslissing die ik van harte respecteer. Voorlopig ga je onder-

met passie voor haar werk en in het bijzonder voor kinderen

zoeken hoe je je werkzame leven op een kwalitatief goede en

die meer dan gemiddelde zorg en aandacht nodig hadden.

zinvolle manier verder gaat vormgeven en ik weet zeker dat je dat gaat lukken. Naast onderwijs gaat je hart uit naar familie

Je deed RT en zette de interne begeleiding en zorgstructuur

en vrienden, reizen, hardlopen, lezen, het leven leven en na-

op binnen de Sonnevanck. Met de komst van de speciale ba-

tuurlijk last but not least naar je geliefde Antonio.

sisscholen raakte je nauw betrokken bij Weer Samen Naar School en werd je er zelfs gedetacheerd. Ergens in die periode

Veel succes en geluk in de toekomst.

16 DECEMBER 2010

21


DOOR PIET

EEN HARDE WERKSTER

Ik vind het ontzettend jammer dat je ons gaat verlaten, maar het is jouw beslissing dat je weggaat. Ik ben blij voor jou dat Ton achter je beslissing staat. Je hebt voor mij een hoop voor elkaar gekregen in de afgelopen jaren en dat zal ik nooit meer vergeten. Ik wens je veel succes voor de toekomst en samen met Ton zal dat zeker lukken.

22 ANNEMARIE


16 DECEMBER 2010 23


DOOR MARCELLE

WE ZIJN EEN MOOI STEL! Hoe moet dat nou straks met de Sonnevanck zo zonder jou??? Ik denk dat veel van je collega’s daar over piekeren in de aanloop naar je afscheid. Je bent immers toch niet weg te denken. Gestart als leerkracht, daarna Intern Begeleider en als laatste adjunct- en waarnemend directeur.

W

e zijn samen zo’n 14 jaar geleden ge-

net met Frans de samenwerking met de basisschool in het

start, in het prille begin van Weer Sa-

kader van WSNS aan het opzetten was.

men Naar School. Ik zie je nog samen

Gelukkig hebben we het na jouw eerste schrik vanaf dag

met Frans Beerenbroek binnenkomen

één prima samen kunnen vinden en hebben we zowel op

tijdens een meeting op het CED. Tot je grote ontsteltenis

school als in WSNS goed kunnen samenwerken.

werd je met mij geconfronteerd. Je had er op gerekend de samenwerking met Gerry en Elja te kunnen voorzetten en

ENTHOUSIASTME

daar was ineens Marcelle Walvis op een moment dat je

Annemarie, ik heb zo veel van je geleerd. Over de onderwi-

24 ANNEMARIE


jspraktijk, de taakbelasting van leerkrachten en iedereen die

Het gebouw is opgeknapt en ziet er altijd verzorgd en opge-

met kinderen op school te maken heeft en ook privé hoe je

ruimd uit en vorig jaar heeft de school, mede dankzij jouw

met tegenslag en problemen om kunt gaan. Naast gewerkt

inzet, een prachtig plein gekregen.

hebben we ook gelachen en na de werkdag veel gekletst,

Ook in het onderwijs is er veel veranderd. De kinderen zijn

regelmatig onder het genot van ons favoriete drankje. Ook

lief en soms ook razend moeilijk, maar dat is altijd zo ge-

informeel ging ons gesprek toch vaak over school en het

weest. We hebben met elkaar op school een goede zorg-

onderwijs. Door een enorme betrokkenheid op de kinderen

structuur op poten kunnen zetten en proberen door goed

en de collega’s liet het werk je, ook na een lange werkdag,

onderwijs de kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen.

vaak niet los. Door je enthousiasme heb je mij (en zeker ook anderen) kunnen inspireren.

ER IS MEER DAN WERK Na dit “mooie”verhaal begrijp je mijn eerste zin: “Hoe moet

Er is veel gebeurd in de jaren dat we elkaar vrijwel wekelijks

het nou met de Sonnevanck, zo zonder jou”. We zullen je

tegenkwamen en spraken.

missen, maar tegelijk-ertijd bewonder ik je moed om een

WSNS waar we toen klein en met beperkte middelen zijn

streep te zetten onder je werk op de Sonnevanck op het mo-

begonnen, is uitgegroeid tot een grote dienst met een flink

ment dat beleidsontwikkelingen een richting uitgaan waar

budget. Jij werkt er al jaren niet meer en ik ben daar inmid-

je je niet in kunt vinden. We hebben al vaker tegen elkaar

dels ook gestopt.

gezegd “Er is meer dan werk” en zo is het ook. Geniet van je vrijheid. Heb je man lief en nu Ton ook met pensioen is,

VERANDERD

doe alle leuke dingen waar jullie door het drukke werk nooit

Op school is nagenoeg het gehele personeel gewisseld. Er

aan toe gekomen zijn. Meer tijd voor je ouders, Maarten en

zijn nog een paar “oude getrouwen”, maar verder hebben

Brenda en de kleinkinderen, voor je boeken, je sport, je zin-

we nieuwe collega’s gekregen die met elkaar de Sonnevanck

gen en natuurlijk ook je vrienden en vriendinnen (en daar

maken tot wat de school is. Een school waar een pret-

hoor ik hoop ik ook bij).

tige, veilige sfeer hangt, er een gevoel van saamhorigheid heerst en mensen zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen

HET GA JE GOED!

voor de leerlingen. Je hebt je erg ingezet om deze sfeer te

EN ZOALS DE BIJGEVOEGDE FOTO LAAT ZIEN: WE ZIJN EEN

creëren en het is je gelukt.

MOOI STEL!

16 DECEMBER 2010 25


DOOR AYSEGUL

STEUN EN TOEVERLAAT Hoe moet dat nou straks met de Sonnevanck zo zonder jou??? Ik denk dat veel van je collega’s daar over piekeren in de aanloop naar je afscheid. Je bent immers toch niet weg te denken. Gestart als leerkracht, daarna Intern Begeleider en als laatste adjunct- en waarnemend directeur. Annemarie bedankt voor alles. Je was een fijne collega, waar ik heel veel van heb geleerd. Ik wens je heel veel succes en plezier in de toekomst.

26 ANNEMARIE


Jouw steun en toeverlaat Daarvoor ben ik je dankbaar Je woorden van troost als ik verdrietig ben Daarvoor ben ik je dankbaar Je vertrouwen waardoor ik meer zelfvertrouwen kreeg Daarvoor ben ik je dankbaar Je begrip dat ik mezelf kan/mag zijn Daarvoor ben ik je dankbaar Je hand als ik dreig te vallen die me opvangt Daarvoor ben ik je dankbaar

In jou vond ik oprechte vriendschap Daarvoor ben ik je dankbaar. Ik wens je heel veel succes.....

16 DECEMBER 2010

27


1975

VAN

2010

TOT


DOOR RUDI

ANNEMARIE MES, adjunct/directrice met een hoofdletter A veroorzaakt schokgolf op de Sonnevanck

30 ANNEMARIE


Ergens weggaan Een nieuwe weg inslaan Wekt onrust op Zet dingen op z’n kop: Weg van vertrouwde mensen Nog vele verse wensen Onbeantwoorde vragen Vreemd lopende dagen… Maar je volgt je hart In je nieuwe start Om andere dingen te beleven Jezelf helemaal te geven! Daar ga je voor En wij roepen in koor: ANNEMARIE HET GA JE GOED!!!

Haar aankondiging dat ze de Sonnevanck ging verlaten, veroorzaakte verbijstering een ongeloof alom op de Sonnevanck. Na zoveel jaren op de Sonnevanck te hebben gewerkt , deelde zij mee dat ze voor zichzelf koos en het onderwijs uitstapte.

D

at vond iedereen een heldhaftige beslissing.

kunstgeschiedenis gaat studeren. Volgens kenners uit de

Knap om kort voor je pensioen zo’n besliss-

kunstwereld is deze studie haar op het lijf geschreven.

ing te nemen. Zij was een zeer gewaardeerde

Immers, zij beschouwen haar reeds als een kunstenares.

manager: humaan,euridiet , oplossingsgeri-

Dat moet wel, omdat zij zo verdienstelijk is geweest voor

cht en kordaat .

de Sonnevanck dat je daarvoor wel een kunstenares MOET zijn, wil je dit allemaal bereiken. Kunstkenners doen daar-

Zij beschikte over diverse leiderschapscompetenties op het

bij een niet limitatieve opsomming: het schoolplein, het

op het gebied van ondernemerschap, onderwijskundig leider-

parkeerbeleid, de kopieerapparaten, de keukenveiligheid,

schap, communicatief, financieel inzicht, omgevingsgericht.

Yurls, etc. etc.

Het gerucht in diverse glossykringen doet de ronde dat zij

Ik wens haar alle geluk in alles wat ze onderneemt.

16 DECEMBER 2010

31


DOOR STEVEN

YOU WILL BE MISSED Vier en half jaar geleden alweer, liep ik voor het eerst de Sonnevanck binnen. Ik was op zoek naar een nieuwe school, een waar ik me op mijn gemak zou voelen, mezelf kon zijn en waar ik nog meer kon leren over het geweldige vak van leraar. De andere scholen waar ik al geweest was, hadden allemaal een afspraak gemaakt na 15 uur en ik zag geen enkel kind. Lege lokalen tijdens de rondleiding en een zakelijke benadering. Dit was tijdens mijn eerste bezoek aan de Sonnevanck wel anders! Het gaat om de kinderen en dus werd er een afspraak gemaakt onder schooltijd, zodat ik kon zien hoe de Sonnevanck in elkaar zat tijdens een reguliere dag. Dat scheelde al een berg, maar wat het echt fijn maakte om, zenuwachtig als ik was, door de school te lopen was de ontspannen sfeer die er heerste. Ik voelde me meteen om mijn gemak. Ben nog steeds blij dat we er toen samen uit zijn gekomen.

32 ANNEMARIE


“Van lachen tot huilen, van werk tot persoonlijk, het kon altijd allemaal.”

E

enmaal aan de slag, kwam er toch een heleboel

koppelen, en ik kan me nog herinneren dat je je erg hebt in-

op me af en zag ik het soms allemaal even niet

gezet om ervoor te zorgen dat ik nog een weekje op vakan-

meer zitten. Ik kan me herinneren dat ik met wa-

tie kon. Dat zijn de dingen die laten zien dat je niet alleen

terige ogen in je kantoor stond en niet meer wist

professioneel bent als het om werk gaat, maar ook inziet

waar ik moest beginnen en hoe ik verder moest. Het was

wat de individuele leerkrachten soms nodig hebben. Dank

nog maar net aan het begin van het schooljaar en er moest

je wel daarvoor!

van alles gedaan worden en ingeleverd en doorgenomen. Je stelde me meteen gerust en gaf me de tijd die ik nodig

Daarnaast kan ik ook gewoon erg met je lachen, om

had om mijn draai te vinden. Zorg er eerst maar voor dat je

woordgrapjes, om gekke situaties, of dat nu in de auto is op

je groep leert kennen en de methodes en laat de rest maar

weg naar huis of tijdens de borrel en we de dag nog even

even zitten. Dat was een pak van mijn hart en dat ben ik nooit

doornemen en daar hou ik van.

vergeten. Kan me voorstellen dat je dat misschien niet had verwacht van een 30 jarige volwassen man, met al 8 jaar er-

Je hebt een duidelijke visie en mening, met het hart op de

varing. Maar je stelde me gerust en legde geen enkele druk

goede Sonnevanckplaats. Het is niet altijd makkelijk geweest,

op me. Dat was erg fijn en zorgde er bovendien voor dat ik

maar juist op die momenten laten mensen zien uit wat voor

meteen een klik voelde, die er voor zou zorgen dat ik altijd

hout ze gesneden zijn, en je hebt laten zien, dat jij van het

aan kon kloppen mocht er wat zijn waar ik mee zat.

duurzame soort bent. Je bent een inspiratie over hoe je niet op moet geven en door moet gaan voor waar je in gelooft.

Van lachen tot huilen, van werk tot persoonlijk, het kon altijd allemaal. Je ervaring , inlevingsvermogen en je kwets-

Ik wens je het allerbeste toe. Als vrouw, moeder en oma.

baar opstellen in een 1 op 1 gesprek mocht dat nodig zijn,

Als muziek- en kunstliefhebster. Als reislustig type. Als leer-

zorgden ervoor dat ik altijd prettig met je kon praten en van

gierig type.

je kon leren. Annemarie, heel veel succes en plezier toegewenst in de Buiten dat liet je ook zien dat je je inzet voor je collega’s. Ik

toekomst. You will be missed!

heb nogal eens een compensatie dag willen ruilen of willen

16 DECEMBER 2010 33


DOOR MARIELLE

EET SMAKELIJK! Twee en een half jaar geleden kwam ik bij jullie solliciteren voor de baan brede school medewerker. Voor mij een hele uitdaging omdat ik al een aantal jaar voor de klas had gestaan en nu juist activiteiten voor de kinderen ging zoeken na schooltijd. De Sonnevanck is een school voor speciaal basisonderwijs en jullie vertelden mij dat ik daar ook rekening mee moest houden naar het zoeken van vakkrachten. Daarmee ben ik hard aan de slag gegaan en dit houdt nog steeds een belangrijk deel van mijn werk in. Ik heb veel van je geleerd over het verschil en de overeenkomsten tussen een reguliere basisschool en het speciaal basisonderwijs. Leren is voor mij altijd een uitdaging geweest en ik wil je bedanken voor de hulp die je mij daarbij hebt gegeven. Vanaf nu zal je wat meer thuis zijn en op zoek gaan naar leuke hobby’s. Ik heb daarom voor jou twee lekkere recepten uitgekozen waarmee je aan de slag kan gaan en waar de rest van je familie heerlijk van kan meegenieten. Ik wil je heel veel succes wensen in je verdere toekomst en geniet van de tijd die je tegemoet gaat!

34 ANNEMARIE


PASTA MET CHAMPIGNONS EN SPEKJES

BOKKENPOOTJESTAART

Ingrediënten

Ingrediënten

300 g pasta (fusilli of penne)

cake

3 eetlepels olijfolie

2x 250 ml slagroom

Zout

6 eetlepels suiker

250 g champignons

6 eetlepels advocaat

1 prei

2 zakjes klopfix

200 g magere gerookte spekblokjes

2 pakjes bokkenpootjes

2 eetlepels pesto 1 dl bouillon (van tabletof uit pot)

Begin met de slagroom, de suiker en de klopfix te kloppen.

100 g geraspte parmezaanse of belegen kaas

Op het laatste moment schep je de advocaat er door.

Kook de pasta volgens de aanwijzing op de verpakking

• Leg bakpapier in de springvorm.

met zout en 1 eetlepel olijfolie in het kookvocht.

• Snij de cake in plakken en leg deze in de springvorm, zodat de hele bodem bedekt is.

• Borstel de champignons of veeg ze schoon en snijd ze in plakjes.

• Doe de helft van het slagroom mengsel erop. • Leg de halve bokkenpootjes erop.

• Snijd de prei in smalle ringetjes.

• Doe dan de rest van het slagroom mengsel erop.

• Verhit de rest van de olijfolie. Roerbak hierin de spek-

• Bovenop de taart doe je ook nog wat halve bokkenpootjes.

blokjes en de champignons 4 minuten. • Schep de prei en de pesto erdoor. Voeg de bouillon toe en warm goed door.

•  Laat de bokkenpootjestaart een dag opstijven in de koelkast en dan smullen maar! Tip: Snij de bokkenpootjestaart met een elektrisch mes.

• Schep de afgegoten en goed uitgelekte pasta erdoor en strooi voor het serveren de kaas erover.

16 DECEMBER 2010 35


DOOR HENK

UIT HET OOG MAAR NIET UIT HET HART

36 ANNEMARIE


ACCURAAT • NOOIT OPGEVEN • NETHEID EXPLOSIEF • MOGELIJKHEDEN ZOEKEN • AUDI • RATIONEEL • INVENTIEF • EUBIOTIEK

W echt

anneer ik thuiskwam van het vissen,vond

leem. Ondanks je drukke bestaan en liefde voor een goede

ik regelmatig een mailtje met weten-

maaltijd en een lekker drankje,stond je gezondheid voorop

swaardigheden die misschien zouden

Je gaat zelfs iedere maandag zwemmen. Dit gezonde leven

kunnen bijdragen aan mijn kennis. Dit is

noemen we EUBIOTIEK. Toen ik mijn eerste stappen in

ACCURAAT.

de Sonnevanck zette,was jij in

AMERIKA.

MIDDEN-EN ZUID-

Een prachtig continent. Onder het genot

NIET OPGEVEN ,hoort echt bij je. Iets waarvoor is gekozen

van een glas witte wijn hebben we in Baarn ETTELIJKE

,bereik je ook. Zelfs met de zwaarste storm tegen. Jouw ge-

GESPREKKEN gevoerd. Terwijl de ene na de andere

voel voor NETHEID is spreekwoordelijk,Het is echter niet

collega afhaakte,maakten wij de witte wijn op. De volgende

echt gelukt dit op mij over te brengen. Jammer. Een andere

ochtend had ik hier vaak weer spijt van.Je SLAGVAAR-

eigenschap van je is EXPLOSIVITEIT. Soms erg goed

DIGHEID spreekt uit de digi-borden die nu in iedere gro-

,soms is het ook wat minder. Het had toch wel zijn charmes.

epaanwezig zijn. Dit is het mooiste afscheidscadeau dat je

Bovendien moet er soms eerst een goede discussie zijn, wil

ons kon geven .

je een goed resultaat bereiken. Na een goede discussie werd er altijd naar MOGELIJKHEDEN

GEZOCHT. Ie-

der probleem geeft weer nieuwe kansen Het was altijd weer een leuk gezicht om je in de AUDI te zien stappen. Met name op de cabrio-versie was ik wel eens jaloers. Behalve explosief

RATIONEEL. Het gezonde verstand won altijd van de waan van de dag. INVENTIEF ben je op ieder ben je ook

gebied. Bij ziekte werden de rooster probleemloos aangepast. Veranderingen in het jaarrooster waren nooit een prob-

16 DECEMBER 2010

37


DOOR LINDA

LIEFHEBSTER VAN SNELLE AUTO’S

38 ANNEMARIE


Tot mijn grote spijt moet ik jullie mededelen dat Annemarie M. Sbo De Sonnevanck verlaat. Vanaf vandaag legt zij haar taken neer als waarnemend directrice. Annemarie M. is een bekende van het politieteam Sonnevanck en we hielden haar na dit nieuws dus erg goed in de gaten.

H al

et werd mij duidelijk dat deze

bel, zorgzaam, communicatief en aan een sterke vrouw.

vrouw, een erg hippe en ambitieuze vrouw is die weet wat

Dat deze vrouw een bekende van de politie is, is dus moe-

ze wilt en er ook voor gaat.

ilijk te begrijpen. Mocht iemand haar tegen komen, loop

Maar dat neemt niet weg dat we haar er

dan naar haar toe en wens haar veel geluk in de toekomst

een keer van verdacht

en met alles wat ze gaat doen.

hebben dat ze dronken achter het

Haar signalement: Donker haar, niet zo heel groot, erg hip

stuur zat. Dit uitte zich door luid-

en modieus, ziet er zelfverzekerd uit en rijdt in een snelle

keels zingen van het Sonnevanck-

auto. Bij deze ronden we de zaak af en hopen Annemarie

schoolplein lied en maar rondjes

M. nog wel eens voorbij te zien komen.

blijven rijden op een rotonde. Bij ons is namelijk bekend dat Annema-

Om een lang verhaal kort te maken.

rie M. wel van een wijntje houdt op vri-

Annemarie bedankt voor alles! Ik heb veel van je geleerd

jdagmiddag na het werken. Overigens

en vind het erg jammer dat je weggaat. Ik wens je het aller-

zijn deze geruchten toch wel schokkend

beste voor in de toekomst en hoop dat je nog vaak langs

want als ik aan Annemarie M. denk, dan

zult komen.

denk ik aan vernieuwend, educatie, gezellig, modieus, smartbord, behulpzaam, flexi-

16 DECEMBER 2010 39


DOOR RICK

LIEFDE VOOR KOKEN

40 ANNEMARIE


Meestal lees ik in de vakantie graag kookboeken. Ik vind het heerlijk om nieuwe recepten uit te proberen. Mijn liefde voor koken is ontstaan in Indonesië tijdens een kookcursus. Wat was dat leuk zeg! Nu kook ik thuis exotisch zodat ik na het werk weer even op vakantie ben.Jij hebt aangegeven straks te gaan genieten van het leven. Met de volgende recepten zal dat ook zeker lukken. Ik wens je veel kookgenot toe.

WITLOFSALADE

RISOTTO MET ASPERGES

Ingrediënten voor 4 personen

Ingrediënten voor 4 personen

2 witte stronken witlof; 2 rode stronken witlof; 2 handap-

Groene asperges; 2 theelepels pesto,; 1 rode ui; 2 stengels

pels; 2 peren; een handvol zacht tuinkruiden (kervel, drag-

bleekselderij; 1 eetlepel boter; 300 gr risotto rijst; 800 ml

on, peterselie - kies er eentje of gebruik een mix); 50 gr pit-

groenten bouillon; 50 gr parmesan; 200 ml witte wijn; 1

tige blauwschimmelkaas; 50 gr crème fraiche; 5 eetl olijfolie

citroen; scheutje olijfolie; zee zout; zwarte peper

+ een scheutje; 4 eetl ciderazijn en eventueel wat walnoten. Voorbereiding Voorbereiding

Asperges snijden; rode ui en bleek selderij fijn snijden; gro-

Hak de tuinkruiden grof; trek de witlofblaadjes los, was ze

enten bouillon warm maken

en slinger ze droog; Schil de appels, haal het klokhuis eruit en snij ze in lucifertjes; schil de peren, haal het klokhuis

Bereidingswijze

eruit en snij ze in achten. Als de peren nog niet helemaal

Fruit de uitjes en bleekselderij 3 minuten in boter en oli-

rijp zijn kan je ze even in een gloeiend hete grillpan leggen

jfolie; risotto rijst toevoegen; minuut mee fruiten; witte

tot ze een beetje geschroeid zijn.

wijn toevoegen tot risotto de wijn heeft opgenomen; om de paar minuten bouillon toevoegen; als de bouillon voor

Bereidingswijze

2/3 op moeten de asperges erbij; resterende bouillon toe-

Doe de partjes peer met de blaadjes witlof, appel en het

voegen tot risotto gaar is; haal de pan van het vuur en voeg

grootste deel van de tuinkruiden in een kom.

pesto, citroen sap, zout en peper naar smaak toe

Meng voor de dressing de blauwe kaas, crème fraiche, olijfolie, ciderazijn en 6 eetl water ongeveer 15 seconden in een blender. Proef de dressing of hij net dat extra zuurtje heeft om het bittere van de witlof te compenseren en breng hem zo nodig op smaak. Giet driekwart van de dressing over de salade en hussel goed.

16 DECEMBER 2010 41


DOOR JANET EN ESMERALDA

BEDANKT VOOR ALLES MEVROUW MES

U gaat ons verlaten en dat vind ik heel erg. Ik zal uw warmte missen. Van de eerste dag dat ik binnen kwam met mijn kind werd ik met warmte ontvangen. U bent de warmte van de school zonder u is erg geen warmte meer. U heeft mijn altijd het gevoel gegeven familie te zijn ook mijn kind ik ook bij u. Ook wel eens huilen en lachen maar dat kwam altijd weer goed. Soms gestrest maar dat was ik gouw weer vergeten. De warmte die ik van u kreeg is de warmte die ik u nu geef voor de toekomst van u. Wat u ook gaat doen veel sterkte en ik hoop dat u nog een keer terug denk aan de goede tijd met mijn en esmeralda. Want ik ga u erg missen en we houden van u. 42 ANNEMARIE


DOOR PATRICK

LEUKE SFEER De Sonnevanck is misschien de school waar ik het liefst

en lacht met de andere. Want Annemarie kent elk leerling,

naar toe ga. De schoolpopulatie is niet de sterkste van de

en ook elke ouder. En ‘s ochtend vroeg, ondanks de drukte,

stad maar deze SBO is leuk. De Sonnevanck is een school

heeft ze toch tijd om het team op zolder en de kinderen bij

met een waarnemend directeur die Annemarie heet. Deze

de deur te verwelkomen. En ondanks de duizenden dingen

Annemarie is een juf die steeds met duizenden dingen

waarmee ze elke dag bezig is, is ze opgewekt en vrolijk. Op

tegelijk bezig is. Ze zit veel voor haar PC of belt mensen

deze school voel je je op je gemak. De leerkrachten en de

op om dingen voor de leerlingen en de school te regelen.

kinderen zijn vrolijk. En dit is leuk.

Maar bovendien praat ze veel. Ze praat met de ouders en

Bedankt Annemarie voor deze leuke sfeer.

met de leerkrachten, roept kinderen tot orde, loopt kilometers per dag door de gangen en de klassen, troost de ene

16 DECEMBER 2010 43


DOOR KIRSTEN

WARME ONTVANGST

44 ANNEMARIE


Annemarie

Na een korte samenwerking vind ik het jammer om te horen dat u per januari gaat stoppen op de Sonnevanck Na onze eerste ontmoeting, eind vorig schooljaar, kijk ik terug op een warme en prettige ontvangst. Dankzij uw gegeven rondleiding heb ik kennis mogen maken met uw school”de Sonnevanck”.

Een eerste indruk van u was dat u zeer betrokken bent met deze school.

Moeder voor alle kinderen en zeer zorgzaam. Ik bewonder uw inzet voor de kinderen, de collega’s en de school. Alle uitdagingen ga je niet uit de weg. Jij zorgt er voor dat alles geregeld wordt, ook als het dak lekt en het schooljaar nog moet beginnen. Dit brengt ook nog enige drukte en het nodige geregel.Dan bent u toch een van de pilaren die iedereen helpt er door heen te slaan. Regelen en organiseren van vergaderingentot aan het managen van een school was je een “ster” in.

In de toekomst wens ik je veel geluk en een goede gezondheid toe.

En hopelijk spreek ik je nog in de toeÅkomst. Bedankt voor de prettige samenwerking al was dit van korte duur.

16 DECEMBER 2010 45


DOOR TON

ANNEMARIE ..ZET PUNT ACHTER CARRIĂˆRE Vandaag bereikte ons het bericht dat Annemarie Mes heeft

is het alleen maar doordat bijvoorbeeld de klassen groter

besloten om een punt achter haar 35-jarige onderwijscar-

zijn waardoor noodzakelijke gerichte aandacht niet altijd

rière te zetten. Dit zal een grote aderlating zijn voor het

mogelijk is. Verder dien je in het SBO in het bezit te zijn van

Onderwijs in het algemeen en het Speciaal Onderwijs in

speciale vaardigheden gekoppeld aan talent om deze moe-

het bijzonder. Uit betrouwbare Capelse bronnen vernamen

ilijker bereikbare kinderen een gedegen platform te bieden

we dat de nieuwe richting, ingeslagen door BOOR, (Bestuur

waarop ze na hun lagere schooltijd voldoende bagage heb-

Openbaar Onderwijs Rotterdam) totaal niet aansluit bij de

ben om zich verder in het leven te ontwikkelen. Bij navraag

visie van Annemarie Mes. Opmerkelijk is dat de visie van

bleek dat Mes zich voorlopig terugtrekt uit het actieve leven

BOOR, waarbij SBO (Speciaal Basis Onderwijs) haar eigen

om zich te bezinnen op volgende stappen. We zijn er redeli-

identiteit dreigt te verliezen door onderdeel te worden van

jk zeker van dat we Mes nog wel eens zullen tegenkomen

het BO (Basis Onderwijs), niet wordt gedragen door de op-

in onderwijsland.

vatting van de overige landelijke onderwijsbesturen. Steeds weer blijkt dat de kinderen in het SBO een zeer gerichte begeleiding nodig hebben en deze speciale aanpak kan zeker niet door het reguliere onderwijs worden geboden, al

46 ANNEMARIE


MES.. ..HEEFT EINDELIJK TIJD VOOR HAAR HOBBY’S! Gisterenmiddag is Annemarie Mes gesignaleerd in de hob-

centraal staat. Zijn werkzaamheden zijn geconcentreerd er-

bywinkel ‘De Kleurrijke Kwast’. Dit kan duiden op een to-

gens in het noorden van het land. Als de redactie hier meer

taal nieuwe richting die mogelijk kan worden ingegaan. We

informatie over krijgt, zullen we u dat uitaard berichten.

begrepen van mensen uit haar omgeving dat het artistiek

Verder blijkt dat Annemarie ook de Audi dealer heeft

bezig zijn een goede uitlaatklep kan zijn. Vanwege de hek-

bezocht. Dit leidt tot speculaties dat ze zeker zal blijven ri-

tiek van het onderwijs was hier geen ruimte meer voor. Ze

jden in haar Audi Cabrio. Bronnen vermelden dat het rijden

is ook gesignaleerd bij de ANWB waar ze een bovenmatige

met open kap haar een groot gevoel van vrijheid geeft.

interesse toonde voor wandel- en fietskaarten. Wellicht

Ook is er een groeiend ‘020’ gevoel. De redactie is ter ore

duidt dit op een mogelijke sportieve invulling van de vrije

gekomen dat er recent best wat bezoekjes aan de hoofdstad

tijd die gaat komen. Eerdere berichten gaven aan dat het

hebben plaatsgevonden en andere bronnen vermelden dat

reizen ook tot de interesse gebieden behoord en hier zullen

Annemarie het daar uitstekend naar haar zin heeft gehad en

we zeker nog meer van horen. De redactie heeft nog geen

dat er zelfs enige aankopen hebben plaatsgevonden.

duidelijkheid kunnen krijgen over de nieuwe baan van haar

Kortom, we zullen nog veel van Annemarie horen en welli-

echtgenoot. Bronnen vermelden dat hij een consultancy is

cht kunnen we u berichten in het volgende nummer.

gestart waarbij het commercieel begeleiden en advisering

16 DECEMBER 2010 47


DOOR ROSALIE

BEWEGING EN ENERGIE

VOOR DE LEERLINGEN VERANDERT ER NIET ZO VEEL, MAAR VOOR ONS ALS COLLEGA’S VERANDERT DE SFEER BINNEN DE SCHOOL. JE GEZELLIGHEID, SPONTANITEIT, BEHULPZAAMHEID, VOORTVARENDHEID ZAL IK MISSEN. DE FOTO VAN JOUW DRUKT BEWEGING, VEEL ENERGIE UIT. ZO ZAL IK AAN JOU DENKEN.


ITAKA Als je de tocht aanvaardt naar Ithaka

ook opwindende geurstoffen van alle soorten,

wens dat de weg dan lang mag zijn,

opwindende geurstoffen zoveel je krijgen kunt;

vol avonturen, vol ervaringen.

dat je talrijke steden in Egypte aan zult doen

De Kyklopen en de Laistrygonen,

om veel, heel veel te leren van de wijzen.

de woedende Poseidon behoef je niet te vrezen, hen zul je niet ontmoeten op je weg

Houd Ithaka wel altijd in gedachten.

wanneer je denken hoog blijft, en verfijnd

Daar aan te komen is je doel.

de emotie die je hart en lijf beroert.

Maar overhaast je reis in geen geval.

De Kyklopen en de Laistrygonen,

‘t Is beter dat die vele jaren duurt,

de woedende Poseidon zul je niet treffen

zodat je als oude man pas bij het eiland

wanneer je ze niet in eigen geest meedraagt,

het anker uitwerpt, rijk aan wat je onderweg verwierf,

wanneer je geest hun niet gestalte voor je geeft.

zonder te hopen dat Ithaka je rijkdom schenken zal. Ithaka gaf je de mooie reis.

Wens dat de weg dan lang mag zijn.

Was het er niet, dan was je nooit vertrokken,

Dat er veel zomermorgens zullen komen

verder heeft het je niets te bieden meer.

waarop je, met grote vreugde en genot zult binnenvaren in onbekende havens,

En vind je het er wat pover, Ithaka bedroog je niet.

pleisteren in Phoenicische handelssteden

Zo wijs geworden, met zoveel ervaring, zul je al

om daar aantrekkelijke dingen aan te schaffen

begrepen hebben wat Ithaka’s beduiden.

van parelmoer, koraal, barnsteen en ebbehout,


afscheidsmagazine annemarie  

afscheidsmagazine annemarie

Advertisement