Page 1

De lokale omroep van de toekomst

LOVO TV

Sanne Bronsgeest Avans Hogeschool Breda Communication & Multimedia Design Mei 2012


Afstudeerrapportage LOVO TV De lokale omroep van de toekomst Autheur & Opmaak Sanne Bronsgeest Opleiding aMUX communicatie & multimedia design Begeleiders Thijs Eerens Sandra Oom Plaats Oisterwijk Mei 2012

3


4


Voorwoord Deze scriptie is het resultaat van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Lokale omroep van de gemeente Oisterwijk (LOVO TV) ten behoeve van de afronding van de opleiding Communicatie en Multimedia Design. Het afgelopen halfjaar is voorbij gevlogen! Deze periode heeft voor mij veel betekend. Kennis die ik heb gekregen vanuit mijn opleiding heb ik kunnen bevestigen en gebruiken. Daarnaast heb ik het afgelopen half jaar nog enorm veel bijgeleerd. Zo heb ik veel geleerd over lokale omroepen, digitale televisie en het ontwerpen en uitvoeren van een onderzoek. De wereld rondom televisie en video heeft me altijd aangesproken, het was dus ook erg motiverend om hiermee aan de slag te gaan. De samenwerking tussen mij als CMD student en de lokale omroep van Oisterwijk heeft ervoor gezorgd dat ik mijn kennis op een creatieve manier heb mogen toepassen en uitvoeren. Ik wens u veel leesplezier toe! Oisterwijk, mei 2012 Sanne Bronsgeest

5


1 Samenvatting The problem The subject of the research is LOVO TV, the local television station of the town Oisterwijk. In the upcoming weeks LOVO TV will be added to the digital TV package of Ziggo. This package is available for 8 other towns in the province Brabant*. At this moment LOVO TV is only viewable on the analog cable network within Oisterwijk (which also encapsulates Oisterwijk, Heukelom en Moergestel)*. Being added to the digital package makes the audience a lot bigger, also are a lot of people unable to view LOVO TV because they only have the digital package and are no longer connected to the analog network. This means, that for the purpose of this research, those people become a new target. Eventually this target shall become an addition to the current audience. LOVO TV wants tot setup projects which will focus on expanding the acquaintance with its name and the image to the viewers. These two enhancement points will contribute to the number of volunteers for the foundation. *See attachment 1 This research will LOVO TV concrete information on both current-and future audience. This information relates to the demographic characteristics, program preferences, viewing habits and awareness of LOVO TV. Through this information LOVO TV gets a clear and detailed insight into the audience and could be looked at how effective this can be approached. The desired situation By this research LOVO TV will receive information about their current and future audience. This information relates to the demographical properties, program likes, viewing behavior and the knowledge of LOVO TV. By this information LOVO TV gets a more clear and bright insight in their audience and will be able to approach them in a effective way.

6

The core values of this research: • Enhancing the image for the current audience • Raising a new audience, which will finally lead to new volunteers. Results and Conclusions A lot of results emerged from the research. Some results are less important then other so only the important ones will be revealed here. Research tells us that a lot of people are familiar with LOVO TV. The percentage of people that actually watch LOVO TV is much lower. This concludes that there is a big gap between knowing about LOVO TV and watching LOVO TV In the current audience there isn’t a straight line if we look at opinions and preferences. This makes it very difficult to satisfy the total audience at once. So the audience needs to be cut up in smaller parts. Research also tells us that most people don’t watch for a specific program, but end up at LOVO TV while flicking channels. The audience cares most about local activities and news. Actuality is for both of the interests very important. At the moment people get there information from faster sources. The recommendations

The most important recommendation is enhancing the image of LOVO TV, which also means strengthening the relationship between LOVO TV and the audiences. A good relation between a brand (in this case a foundation) and its audience is build up with four parts: interaction, communication, reciprocity and continuity.* Recommendations shall be done for each of these four parts.
*(Franzen G. Bouwman M. 2003. De mentale wereld van merken)


Interactivity A good relation is closely related to interaction between the brand (in this case LOVO TV) and the audience. Interactions can influence expectations about interactions in the future. So, its important to interact properly. Realising a bound with local high schools By a mix of theoretical and practice application, interaction between students and members of LOVO TV can be realised. In the theory will be talked about topics that relate to television so as journalism an technics. In practice students will “make” television under the supervision of members of LOVO TV. Open House By organising a open house the audience can see where LOVO TV works. Also are members able to communicate directly with its audience. From the second of June till the 8th of June it is “The Week of the Local Broadcaster”. In this week local broadcasters will show what they do. Organizing an open house can lead to enhancing the image and improving recognition for all the work. Social Media The use of Social media can lead to more interaction. This interaction can be stimulated by inviting the audience to react to polls. These polls can be placed on various social media platforms like Hyves, Twitter and Facebook.

Communication Within this recommendation we will be looking at the conclusion that de audience of LOVO TV isn’t uniform. It is very hard to make conclusion for the whole audience at once. Therefore it is recommended to look at interests and preferences of several smaller groups. These subgroups can be classified by age, interests, preference and/or demographical agreements. All this shall lead to more direct contact with the full audience. Reciprocity: Wikipedia.nl describes reciprocity as: “Reciprocity is the underlaying obligation within a relation to answer a gift with a counter gift.“ (Wikiepedia.nl ‘reciprocity’) With this core value we recommend introducing members to citizen journalism, and starting this within LOVO TV. This form of journalism can be seen in many ways. For example an online platform where people can upload their own material. Citizen journalism has really evolved the last few years especially in the form of weblogs and news sites. As a local broadcaster this kind of journalism has to be looked at and has to be used. Continuity This is the last component of the recommendation. With continuity it is important to know that interactivity is a process where earlier interactions can influence an interaction in the futere. It is recommend to regularly do a research. By this researches can be measured if the results have changed by starting new projects. By keeping researching new concepts can be better designed for the audience or segments of it.

7


Inhoudsopgave 1. Samenvatting 6 2. Inleiding 11 Deel 1 Opzet van het onderzoek 12 3. Doel van het onderzoek 13 3.1 Projectkader 13 3.2 Doelstelling 13 3.3 Deelonderwerpen 14 4. Onderzoeks methode 15 4.1 Onderzoeks vormen 15 4.2 Enquetes 15 4.3 Aanpak van het onderzoek 17 Deel 2 Huidige situatie 18 5. De omroep 19 5.1 7S-model 19 5.2 MESO analyse 21 6. Lokale omroep 22 6.1 Verschillende omroepen 23 6.2 Taken 23 6.3 Lokale Omroepen in Nederland 24 6.4 Inzet media 24 6.5 De OLON 25 6.6 Wet- en regelgeving 25 7. Huidige doelgroep 26 7.1 Samenstelling huidige doelgroep 26 7.2 Resultaten onderzoek 26 8. Nieuwe doelgroep 30 8.1 Resultaten onderzoek 30 8.2 Conclusie 33

8


Deel 3 Gewenste situatie 34 9. Gewenste situatie 34 9.1 Gewenste situatie LOVO TV 35 9.2 Toekomstdoelen LOVO TV 35 9.3 Gewenste situatie 36 9.4 Huidige- v.s gewenste situatie 36 10. conclusie 38 10.1 Aanbevelingen 38 10.2 Hoofdaanbeveling 38 10.3 Interactie 39 10.4 Communicatie 41 10.5 Wederkerigheid 42 10.6 Continuiteit 42 11. Bronnen 44 11.1 Literatuur 44 11.2 Internet 44 Deel 4 Bijlagen 46

9


10


2 Inleiding De lokale televisiezender van de gemeente Oisterwijk, LOVO TV wordt over enkele weken opgenomen in het digitale televisie pakket van Ziggo. Dit pakket is beschikbaar voor de inwoners van 8 Brabantse gemeenten waardoor het kijkersbereik wordt vergroot. LOVO TV wil haar imago graag verbeteren en de aanvullende nieuwe kijkers bekend maken met de zender. Helaas is er op dit moment weinig concrete informatie over de huidige doelgroep, waardoor er diverse problemen ontstaan. Zonder de benodigde informatie over de doelgroep kan LOVO TV niet inschatten hoe de huidige doelgroep op een effectieve manier kan worden benaderd. Daarnaast is het niet bekend hoe LOVO TV op dit moment bekend staat onder de kijkers en inwoners van de gemeente Oisterwijk. Het is belangrijk om concrete informatie te hebben, met deze informatie kan in de toekomst worden gemeten of projecten tot succes hebben geleid. Het onderzoek dat is uitgevoerd helpt bij het oplossen van het bovenstaande probleem. Er wordt gekeken naar mogelijke ideeĂŤn voor het aanspreken van de huidige doelgroep en het bekend maken van LOVO TV onder de nieuwe doelgroep na de digitalisering.

In het tweede deel van deze scriptie wordt de huidige situatie van LOVO TV bekeken. In het derde hoofdstuk wordt de organisatie van LOVO TV beschreven aan de hand van het 7S-model van McKinsey. In het vierde hoofdstuk wordt besproken wat een lokale omroep precies is, en wat de belangen van een lokale omroep zijn. Het vijfde hoofdstuk zal beschrijven wie de huidige doelgroep van LOVO TV vormen en in het zesde hoofdstuk zal de nieuwe doelgroep die ontstaat door de digitalisering worden geanalyseerd. In het derde deel wordt de gewenste situatie voor LOVO TV in kaart gebracht. Op basis van de toekomstvisie en de doelen die LOVO TV heeft besproken wat de gewenste situatie is. Het zesde hoofdstuk zal dieper ingaan op de aanbevelingen die worden gegeven aan LOVO TV. Deze aanbevelingen zijn tot stand gekomen door de huidige situatie te vergelijken met de gewenste situatie. In het vierde en laatste deel van deze scriptie worden de uitvoeringen van de aanbevelingen besproken. Sommige aanbevelingen zoals de open dag zijn volledig uitgevoerd, voor andere aanbevelingen liggen de concepten klaar zodat de stichting hier zelf mee aan de slag kan gaan.

Om deze scriptie overzichtelijk te houden is deze onderverdeeld in 4 delen. Het eerste deel bestaat uit 2 hoofdstukken die de opzet van het onderzoek bespreken. In het eerste hoofdstuk wordt gekeken naar het projectkader, de doelstelling en deelvragen die zijn opgesteld voor dit onderzoek. In het tweede hoofdstuk wordt besproken op welke manier het onderzoek is uitgevoerd, welke vormen van onderzoek er zijn gebruikt en hoe het enquĂŞteren is uitgevoerd.

11


DEEL

1

Doel van het onderzoek

12


3 Doel van het onderzoek In het volgende hoofdstuk worden onderwerpen besproken die betrekking hebben op het onderzoek dat is uitgevoerd. In de eerste paragraaf wordt het projectkader omschreven, in de tweede paragraaf wordt de doelstelling van dit onderzoek besproken en in de laatste paragraaf komen de deelonderwerpen aan bod.

Een belangrijk doel van LOVO TV voor de toekomst is het verbeteren van het imago. Door de afwezigheid van concrete informatie is dit niet meetbaar. Er kunnen dus acties worden ondernomen, maar de effectiviteit en het ‘succes’ van deze acties kan niet gemeten worden. Ook is niet bekend wat het imago van LOVO TV op dit moment is, en op welke vlakken dit imago verbeterd kan worden.

3.1 Projectkader “Het projectkader is een binnen een organisatie als problematisch ervaren situatie, aan de oplossing waarvan u met behulp van de resultaten van het onderzoek een bijdrage wilt leveren.“

Gewenste situatie, toekomst: LOVO TV heeft als organisatie de wens om het imago te verbeteren en meer kijkers te werven. Om dit te kunnen bereiken is concrete informatie nodig over de huidige – en toekomstige doelgroep. Op deze manier krijgt LOVO TV een goed beeld van de doelgroep en kan deze doelgroep op een effectieve manier met verschillende acties worden benaderd. De informatie is belangrijk om de acties die worden opgezet een doel te geven en de acties dus ook daadwerkelijk effectiviteit te geven.

(Verschuren & Doorewaard. 2007, p.34)

Huidige situatie: Door de digitalisering wordt het kijkersbereik vergroot en kan er naast de huidige doelgroep een nieuwe doelgroep worden aangesproken. LOVO TV heeft nog geen grote acties ondernomen om deze ontwikkeling onder de aandacht te brengen, maar wil dit wel graag doen. (Zie hoofdstuk 3.3 voor een beschrijving van de huidige- en nieuwe doelgroep.) Daarnaast is het niet bekend hoe LOVO TV op dit moment bekend staat onder de huidige doelgroep. De kennis die er nu is bestaat voornamelijk uit aannames van de directie en medewerkers van LOVO TV. Ook is niet bekend wat het draagvlak van LOVO TV is. Conclusies, er ontbreekt concrete informatie over de volgende drie onderwerpen: 1. Wie de huidige doelgroep vormen ( Wat zijn de demografische kenmerken van de doelgroep, wat zijn hun wensen en interesses?); 2. Hoe staat LOVO TV op dit moment bekend onder de huidige doelgroep en inwoners van Oisterwijk?; 3. Wat is het draagvlak van LOVO TV, in hoeverre hebben kijkers behoefte aan een lokale zender?

“Hoe bekend is LOVO TV onder de huidige doelgroep en wat zijn punten waar rekening mee gehouden moet worden bij het opzetten van concepten of acties?” 3.2 doelstelling De doelstelling zal het uiteindelijke doel van het onderzoek beschrijven. De doelstelling van dit onderzoek bestaat uit 2 delen. Het eerste deel van de doelstelling geeft aan welke bijdrage het onderzoek levert aan het probleem van het projectkader. Het tweede gedeelte van de doelstelling geeft aan op welke manier deze bijdrage is geleverd.

13


De doelstelling van dit onderzoek In kaart brengen van de mogelijkheden ter ondersteuning van toekomstige concepten en/of acties van LOVO TV door het geven van een overzicht van meningen van de huidige – en nieuwe doelgroep van de gemeente Oisterwijk. Met betrekking tot de bekendheid van LOVO TV, interesses, voorkeuren, demografische kenmerken en informatie over lokale omroepen en digitale Televisie. 3.3 deelonderwerpen De deelvragen die horen bij de onderstaande deelonderwerpen zijn opgenomen in bijlage 2. De deelonderwerpen worden hieronder verder beschreven. De organisatie Tijdens dit deelonderwerp wordt de organisatie van LOVO TV beschreven. Dit wordt gedaan door middel van het 7S-model van McKinsey. De volgende onderwerpen worden hierin besproken; gedeelde waarde, strategie, structuur, personeel, systemen, sleutelvaardigheden en stijl. In deze scriptie wordt gesproken over de huidige doelgroep en de nieuwe doelgroep. Omdat de definitie van deze doelgroepen te verduidelijken volgt hieronder een korte omschrijving van beide omroepen Huidige doelgroep De huidige doelgroep is de doelgroep die LOVO TV op dit moment heeft, concrete informatie over deze doelgroep is bekend geworden door het kijkersonderzoek. De huidige doelgroep van LOVO TV wordt gevormd door de samenstelling van de doelgroep, en het imago waarmee LOVO TV op dit moment bekend is onder de kijkers. Deze beide punten zijn bekend geworden door het kijkersonderzoek dat is uitgevoerd.

14

Nieuwe doelgroep Het kijkersonderzoek dat is uitgevoerd draagt ook bij aan het omschrijven van de nieuwe doelgroep. Het kijkersonderzoek is gericht op de inwoners van Oisterwijk en bevat dus ook antwoorden van respondenten die niet bekend zijn met LOVO TV. Onder de nieuwe doelgroep valt de aanvulling op de huidige doelgroep die ontstaat door de digitalisering, maar ook inwoners van Oisterwijk die nog niet bekend zijn met LOVO TV vallen onder de nieuwe doelgroep. Omdat LOVO TV meer wil weten over de mensen die niet kijken en deze graag willen aanspreken is ervoor gekozen om deze groep mensen tijdens het onderzoek te benoemen als nieuwe doelgroep. Lokale omroepen Tijdens dit deelonderwerp wordt gekeken naar lokale omroepen. Er wordt antwoord gegevens op belangrijke vragen: Wat is een lokale omroep? Wat is de OLON en welke rol heeft deze organisatie? Aan welke wetgeving en regels is een lokale omroep gebonden? Ook wordt gekeken naar activiteiten van andere lokale omroepen. Digitale televisie Dit deelonderwerp geeft inzicht over digitale televisie, wat is het precies? Dit deelonderwerp is opgenomen in de bijlage, omdat de informatie die wordt gegeven voornamelijk achtergrondinformatie is. Er wordt in deze scriptie waar nodig verwezen naar dit deelonderwerp. Gewenste situatie De gewenste situatie van LOVO TV wordt omgeschreven aan de hand van de toekomstvisie en de doelen die eerder zijn opgesteld door LOVO TV.


4 Onderzoeksmethode In dit hoofdstuk wordt de methode die is gebruikt voor dit onderzoek besproken. De verschillende vormen van onderzoek zullen worden toegelicht maar ook de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd zal worden besproken. 4.1 Onderzoek vormen Om de benodigde informatie te kunnen verzamelen is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksmethodes: deskresearch, literatuuronderzoek, gesprekken met de organisatie en enquêtes onder inwoners van de gemeente Oisterwijk. Deskresearch Deskresearch is een fijne en efficiënte manier van onderzoeken, er kan veel informatie worden opgevraagd in relatief weinig tijd. Daarnaast is deskresearch een erg goedkope manier van onderzoeken. Ik heb onderzoek gedaan naar de algemene onderwerpen. Deze manier van onderzoeken is ook gebruikt om informatie te verzamelen over de verschillende onderwerpen die aan bod komen in de enquête. Daarnaast is er ook deskresearch gedaan naar het opzetten en het uitvoeren van een onderzoek. Internet is voor dit onderzoek een grote bron van informatie geweest (nieuwsberichten, artikelen e.d.). Maar ook jaarverslagen van andere lokale omroepen en informatie van de omroep OLON hebben positief bijgedragen aan dit onderzoek. Ook is er gekeken naar de aanpak van andere lokale omroepen op het gebied van kijkersonderzoek, de meeste omroepen maken hiervoor gebruik van enquêtes, interviews en vragenlijsten.

4.2 Enquêtes Om een goede indruk te krijgen van de huidige doelgroep en de doelgroep die gezien kan worden als ‘nieuw’ worden er enquêtes afgenomen onder 250 personen uit de gemeente Oisterwijk. Omdat de gemeente Oisterwijk veel meer inwoners heeft gaat het hierbij om een steekproef, er zal rekening worden gehouden met de representativiteit. De afgenomen enquêtes bestaan uit verschillende onderdelen die hieronder beschreven zullen worden Algemeen Het eerste onderdeel van de enquête moet een duidelijk beeld geven van de demografische kenmerken van doelgroep en de inwoners van de gemeente Oisterwijk. De vragen zullen de belangrijkste informatie over de inwoners van Oisterwijk verzamelen. Zo wordt gekeken welke leeftijdscategorie op dit moment voornamelijk naar LOVO TV kijkt, en welke leeftijdscategorie juist niet. Ook wordt informatie verzameld over het opleidingsniveau en het inkomensniveau van de respondenten. Televisie Dit deel van de enquête brengt het kijkgedrag en de interesses van de respondenten in beeld. Er wordt gekeken hoeveel respondenten digitale televisie hebben, hoe vaak zij televisie kijken en welke reden zij hebben om televisie te kijken. Ook worden vragen gesteld over het terugkijken van programma’s via het internet. Lokaal nieuws In dit deel van de enquête worden vragen gesteld over lokaal nieuws. Lokaal nieuws is erg belangrijk voor een lokale omroep, het is dus belangrijk om te weten hoe de respondenten op de hoogte blijven van lokaal nieuws, en hoe belangrijk zij dit lokale nieuws vinden.

15


LOVO TV Dit deel van de enquête gaat over LOVO TV. Dit onderdeel heeft als doel meer informatie te verkrijgen over de bekendheid en de waardering van LOVO TV. Er wordt gekeken hoeveel mensen bekend zijn met LOVO TV en hoeveel mensen hiervan daadwerkelijk kijken en naar welke programma’s zij kijken. Ook wordt gevraagd naar onderwerpen waarin de respondenten geïnteresseerd zouden zijn. Dit onderdeel van de enquête is opgedeeld in twee onderwerpen met daarin vragen over de uitzendingen en vragen over de kabelkrant. Een onderscheid tussen deze twee onderwerpen is erg belangrijk, omdat de kabelkrant vaker te zien is (dagelijks) dan de reguliere uitzending (elke dinsdag en zondag). Social media Omdat LOVO TV graag actiever wil worden op het gebied van social media zijn hierover vragen toegevoegd aan de enquête. Deze vragen moeten een beeld geven van het gebruik van social media onder de respondenten. Ook wordt de respondenten gevraagd of ze eventueel interesse hebben om LOVO TV op het gebied van social media te volgen. Website, online televisie kijken Dit is het laatste deel van de enquête. Dit deel zal inzicht geven op het gebruik van de website van LOVO TV en de uitzending gemist functie van LOVO TV die beschikbaar is via de website. Op dit moment vormt de uitzending gemist functie een belangrijk onderdeel van LOVO TV, het is dus erg belangrijk om informatie over dit onderwerp te verzamelen. Ook wordt de respondenten gevraagd naar hun mening over de website en eventuele verbeterpunten. Zie bijlage 4. Toelichting Enqueteonderwerpen

16


4.3 aanpak van het onderzoek De enquête is online en telefonisch verspreid onder de doelgroep van LOVO TV. De volgende twee eisen werden gesteld: De respondent moet minimaal 13 jaar zijn, de respondent moet woonachtig zijn in de gemeente Oisterwijk. De respondenten worden verdeeld naar leeftijd en demografische gelijkenissen om specifiekere informatie te krijgen. Er is waar nodig voor gekozen om de resultaten te analyseren op basis van de verschillende categorieën. Hieronder wordt de indeling van de categorieën uitgelegd. Leeftijd De respondenten zijn onderverdeeld in de volgende leeftijdscategorieën: 13 tot en met 35 jaar, 36 tot en met 55 jaar en 55 jaar en ouder. Er is gekozen voor een minimale leeftijd van 13 jaar omdat LOVO TV zich vooral richt op deze leeftijd en ouder. Tijdens de enquête waren de leeftijden nog nauwkeuriger ingedeeld, tijdens het verwerken van de resultaten is ervoor gekozen om deze te verkleinen naar 3 categorieën. In eerste instantie zouden 75-plussers ook een eigen leeftijdscategorie krijgen. Deze groep was echter lastig te bereiken, telefonisch hebben we nog enkele mensen uit deze leeftijdsgroep kunnen ondervragen. Met de online enquête zijn voornamelijk de mensen uit de leeftijdscategorieën 13- tot en met 35 jaar en 36- tot en met 55 bereikt. In eerste instantie zou de enquête enkel online worden uitgevoerd, echter bleek als snel dat het resultaat van het onderzoek hierdoor niet representatief zou zijn voor de inwoners van de gemeente Oisterwijk.

Werksituatie Daarnaast is ervoor gekozen om de respondenten in te delen naar werksituatie. Het verschil tussen deze categorieën kan belangrijk zijn voor de inhoud van de programmatuur. Mensen met een eigen onderneming zijn in andere onderwerpen geïnteresseerd dan mensen die net van hun pensioen aan het genieten zijn. Niet bij alle vragen is de indeling van deze categorieën relevant, waar verschillen merkbaar zijn is de verdeling van deze categorie in de resultaten benoemd. Opleidingsniveau Ook is ervoor gekozen om onderscheid te maken in het opleidingsniveau van de respondenten. Hiervoor geldt hetzelfde argument als voor de indeling naar werksituatie. In eerste instantie was het onduidelijk of deze indeling bijdrage zou hebben aan het onderzoek. Achteraf blijkt dat er wel degelijk verschil is tussen de interesses van de verschillende opleidingsniveaus. Waar relevant zijn de verschillende tussen de respondenten uit deze categorie benoemd. Kabelaansluiting Er is voor gekozen om het onderzoek te richten op alle inwoners van Oisterwijk met een kabelaansluiting. Uit onderzoek is gebleken dat Ziggo geen cijfers wil vrijgeven over het huidige aantal kabelaansluitingen en de locatie hiervan, het was dus nodig om zelf achter deze cijfers te komen. Dit deel van het onderzoek is erg belangrijk en zorgt voor veel verheldering.

17


DEEL

2

H uidige situatie

18


5 De Omroep In het volgende hoofdstuk zal de omgeving van LOVO TV worden beschreven. Dit zal worden gedaan aan de hand van twee modellen. Voor het omschrijven van de interne organisatie wordt gebruik gemaakt van het 7S-model van McKinsey. Dit model beschrijft de organisatie van LOVO TV door middel van zeven onderdelen: gedeelde waarde, strategie, structuur, personeel, systemen, sleutelvaardigheden en stijl. Deze zeven onderdelen moeten zoveel mogelijk met elkaar in evenwicht zijn voor een stabiele organisatie die kan zorgen voor continuĂŻteit. Naast het analyseren en het beschrijven van de interne organisatie is ook de omgeving van LOVO TV geanalyseerd en beschreven. Voor het beschrijven van deze omgeving is een MESO-analyse uitgevoerd. Dit is een analyse van de omgeving waarin LOVO TV zich bevind. Welke concurrentie er aanwezig is, of deze bedreiging geeft en wie de klanten/afnemers zijn van de stichting. 5.1 7S-model (intern)

Op de afbeelding is te zien hoe de waarden zijn verdeeld, zoals te zien is in de afbeelding staat de doelstelling van de organisatie centraal. Gedeelde waarde Het overbrengen van kennis is voor LOVO TV een belangrijke drijfveer. Hiermee wordt de kwaliteit van de stichting bewaakt en worden nieuwe medewerkers gebonden. Het samenwerken met andere organisaties en bedrijven uit de gemeente levert een belangrijke bijdrage aan programma’s. Daarnaast wil LOVO TV zoveel mogelijk inwoners aanspreken. Dit doen zij door de programmering zo breed mogelijk te houden en rekening te houden met de interesses en wensen van de kijkers. LOVO TV is een stichting die wordt gedreven door een groep enthousiaste vrijwilligers. Strategie Bij dit onderdeel wordt gekeken naar de acties die de organisatie in gedachte heeft voor de toekomst. Welke doelen zijn er gesteld? En op welke manier zullen deze worden uitgevoerd? Deze doelen worden beschreven in hoofdstuk 9.2

Figuur 1 bron: www.7smodel.nl

19


Structuur Dit onderdeel geeft weer hoe de organisatie van LOVO TV is opgebouwd. Het bestuur van LOVO TV kent de volgende onderdelen: voorzitter, penningmeester, secretaris. OHM OHM (Oisterwijk, Heukelom, Moergestel) is de overkoepelende organisatie voor de lokale omroepen van Oisterwijk (LOVO TV) en Moergestel (MTV). OHM is de zendgemachtigde en heeft dus het zeggenschap over het aantal zenduren en de verdeling hiervan. De organisatie is ook verantwoordelijk voor de twee omroepen, problemen die ontstaan in bijvoorbeeld communicatie dienen opgelost te worden door de OHM. Daarnaast is de organisatie ook het centrale communicatie van de twee omroepen. Communicatie met externe personen wordt ook altijd gedaan door de OHM. Maar ook wanneer de gemeente contact op wil nemen met LOVO TV of MTV dient dit gedaan te worden via hen. De subsidiedie de gemeente verstrekt wordt ook ontvangen door de organisatie en onderverdeeld over LOVO TV en MTV. Deze twee omroepen werken als productiegroepen voor de organisatie OHM. Hoofdredacteur De hoofredacteur (Marja Spaargaren) is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Zei is eindverantwoordelijke voor de programma’s. Daarnaast is zei het visitekaartje van de omroep met betrekking tot contacten. Programmaraad Dit is de raad van toezicht van de omroep. Het programmabeleid dat is opgesteld word door deze raad gecontroleerd. De programmaraad houdt in de gaten of LOVO TV zich aan de uitzendregels houd, en dus ook of zij zich houden aan de regels wat betreft verplichte uitzendonderwerpen.

20

systemen Dit onderdeel beschrijft de interne en externe communicatie binnen de stichting. Hierbij gaat het om procedures, regels en communicatie. Elke maandagavond is er een algemene ledenvergadering in de studio. Tijdens deze vergaderingen worden de uitzendingen geanalyseerd en worden onderwerpen voor de komende uitzending besproken, maar ook andere belangrijke zaken komen hier aan bod. De website van LOVO TV is erg belangrijk voor de omroep. Het belangrijkste onderdeel van deze website is op dit moment de functie ‘uitzending gemist’ waarmee mensen uitzendingen kunnen terugkijken. Ook worden er op de site lokale nieuwsberichten geplaatst en is er informatie te vinden over de omroep. Via de website kan contact worden opgenomen met LOVO TV. Het inkomen van LOVO TV bestaat uit een subsidie van de gemeente, adverteerders en donateurs. De regels die gelden voor donateurs en sponsoren staan omschreven in de mediawet. Zie bijlage 3. Inhoud mediawet sleutelvaardigheden LOVO TV is uniek in de gemeente Oisterwijk. Ze zijn uniek omdat ze zich specifiek richten op de gemeente Oisterwijk. De omroep probeert zo dicht mogelijk bij de inwoners van de gemeente te staan door actuele onderwerpen te verwerken in de programma’s. De laatste jaren is LOVO TV erg vooruit gegaan op het gebied van techniek, tevens zet LOVO TV zich in voor het vastleggen van Oisterwijkse gebeurtenissen zoals toneelvoorstellingen of andere culturele gebeurtenissen. Door het maken van items en andere opnamen genereerd LOVO TV gelijktijdig ook een beeldarchief van Oisterwijk door de jaren heen.


personeel Dit onderdeel van het model beschrijft de medewerkers van LOVO TV. Er zijn twee soorten werknemers actief bij LOVO: vrijwilligers en stagiair(e)s. Momenteel werken er 27 vrijwilligers bij de omroep, per jaar heeft de stichting ongeveer 2 stagiaires die veel werk verrichten. Stijl Het laatste onderdeel van het model beschrijft de cultuur van de omroep. LOVO TV bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die allemaal bezig zijn met dezelfde hobby en/ of passie. Hierdoor is er sprake van een informele sfeer binnen de omroep. Door deze sfeer is de omroep erg toegankelijk en is er veel kennis aanwezig die ook graag wordt gedeeld. Daarnaast is gezelligheid een erg belangrijke factor voor de vrijwilligers van LOVO TV, hierdoor vormen ze een hechte groep die wanneer nodig perfect op elkaar zijn afgestemd.

5.2 MESO-analyse Concurrenten: (directe concurrentie) LOVO TV voorziet de inwoners van de gemeente Oisterwijk door middel van televisie, tekst-TV en de website van lokaal nieuws. De OLON heeft wettelijk vastgesteld dat er per gemeente maar één lokale omroep actief mag zijn. Dit maakt dat LOVO TV de enige lokale omroep is van de gemeente Oisterwijk, hierdoor is de omroep uniek en zijn er geen directe concurrenten. In de naastgelegen gemeente Moergestel is de lokale omroep MTV actief. Deze omroep wordt benoemd omdat zij net als LOVO TV lokaal nieuws brengen. Er zijn duidelijk afspraken gemaakt tussen MTV en LOVO TV. Beide omroepen zenden alleen items uit die gaan over hun eigen gemeente. Hierdoor hoeft er bij beide omroepen niet gevreesd te worden voor directe concurrentie. Wel worden de omroepen vaak met elkaar vergeleken, hierdoor worden onbewust bepaalde eisen gesteld met betrekking tot de inhoudelijkeen technische kwaliteit van de programma’s. (indirecte concurrentie) Omroep Brabant is de regionale omroep van de provincie Brabant. Doordat de omroep zich richt op de gehele provincie en niet enkel op een gemeente is Omroep Brabant geen directe concurrent. Toch kan er concurrentie worden ervaren. Uit het onderzoek (2012) bleek 54% van de respondenten wekelijks naar Omroep Brabant te kijken. Wanneer de digitalisering is doorgevoerd kan LOVO TV concurrentie ondervinden van andere lokale omroepen die ook in het pakket worden opgenomen. Het is erg lastig om mensen uit een andere gemeente aan te spreken, omdat zij waarschijnlijk meer geïnteresseerd zijn in nieuws uit hun eigen gemeente. LOVO TV richt zich enkel op de gemeente Oisterwijk, andere omroepen richten zich op hun gemeente.

21


Brancheorganisatie Een brancheorganisatie is een vereniging of omroep die zich inzet (non-profit) voor professionalisering en de branche een gezamenlijke stem geeft. Ook is het vaak het contactpunt met de overheid. Lokale omroepen hebben ook een brancheorganisatie, de OLON (Organisatie van Lokale Omroep in Nederland) deze vereniging is actief sinds 1988. De OLON heeft een beleidsdocument waarin alle belangrijke taken van de organisatie worden omschreven. bron: brancheorganisatie

Klanten/afnemers De definitie van een klant is een afnemer van een product/dienst van de leverancier. In dit geval is LOVO TV de leverancier. De omroep levert lokaal nieuws via televisie tekst-tv en de website. Alle ge誰nteresseerden van dit nieuws kunnen gezien worden als klant van LOVO TV. Dit zijn voornamelijk inwoners van Oisterwijk, maar er zijn ook mensen die niet in de gemeente Oisterwijk wonen maar wel ge誰nteresseerd zijn in het nieuws van Oisterwijk. LOVO TV is een omroep. Een groot deel van de inkomsten bestaan uit donaties en reclame. LOVO TV biedt de mogelijkheid om tijdens de uitzendingen, tekst-tv of op de website te adverteren. De omroep biedt adverteerders ruimte/tijd aan tegen betaling. De adverteerders zijn dus ook klant bij LOVO TV

22

Leveranciers De definitie van een leverancier is iemand die goederen levert aan in dit geval LOVO TV. De omroep is gehuisvest in het pand van Teurlings op de bedrijfsweg in Oisterwijk. Dit bedrijf is dus de leverancier van de werkruimte/studio. Daarnaast wordt er elke maand drank geleverd door slijterij Ad Poirters, deze is dus ook leverancier aan LOVO TV.


6 Lokale Omroepen In dit hoofdstuk zullen de volgende onderwerpen worden beschreven; verschillende omroepen, taken van een lokale omroep, lokale omroepen in Nederland, OLON en de mediawet. 6.1 verschillende omroepen Er bestaan in Nederland verschillende soorten omroepen: publieke en commerciële omroepen. In 1989 werd de eerste commerciële omroep in Nederland opgericht (Veronique, nu RTL4). Dit was de eerste omroep die kon bestaan door middel van reclame-inkomsten. Het omroep stelsel werd hierdoor sterk veranderd, voorheen kende het omroep stelsel enkel publieke omroepen vanaf toen werd het omroep stelsel open en was er ook plaats voor commerciële omroepen naast de publieke omroepen. Publieke omroepen Het publiek financiert deze omroepen. Als inwoner van Nederland betaal je belasting, een deel van dit geld wordt gebruikt om programma’s van de publieke omroepen te financieren. Naast het geld van de overheid halen publieke omroepen geld binnen via STER-reclame. Daarnaast kunnen kijkers lid worden van een publieke omroep door lidmaatschapsgeld te betalen. Publieke zenders mogen enkel reclame uitzenden tussen de programma’s door. Bij commerciële omroepen gebeurd dit ook tijdens de programma’s.

Commerciële omroepen Deze omroepen financieren zichzelf door middel van reclame. Dit is ook de reden dat er op commerciële zenders veel meer reclame is te zien in vergelijking met publieke zenders. Er is ook duidelijk verschil te zien tussen de programma’s van de publieke omroepen en die van commerciële omroepen. Publieke omroepen moeten zich houden aan bepaalde wetten die bepalen welke onderwerpen zij moeten uitzenden en hoeveel (cultureel, informatief etc.). Commerciële zenders zijn veel vrijer bij het indelen van hun zendtijd. Een omroep kan landelijk, regionaal en lokaal zijn. LOVO TV is een lokale omroep en is daardoor gebonden aan de mediawet.staan alle weten en regels die belangrijk zijn voor een omroep. Zie bijlage 3. inhoud mediawet

6.2 Taken LOVO TV is onderdeel van het publieke omroepbestel. De OLON beschrijft de taak van een lokale omroep als volgt: “het op lokaal niveau verzorgen vaan een pluriform en kwalitatief hoogstaand aanbod van programma’s op het gebied van informatie, cultuur, educatie en verstrooiing. De programma’s geven op een evenwichtige wijze een beeld van de samenleving en van de onder de bevolking levende interesses en inzichten op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied.” Bron: OLON, 2008-2012 p.11

23


6.3 Lokale omroepen in Nederland Nederland heeft op dit moment 415 gemeenten. 286 gemeenten hebben hun eigen lokale omroep (OLON, 2010, P.25) Daarnaast bestaan er ook streekomroepen, dit zijn omroepen die een zendvergunning hebben voor meerdere gemeenten, dit maak het mogelijk dat meerdere gemeenten dezelfde omroep gebruiken. Het jaarverslag van de OLON (2009) geeft aan welke lokale omroepen actief zijn in MiddenBrabant. In 2009 waren er 55 actief in de provincie Noord Brabant, waarvan MiddenBrabant er 10 heeft. 6.4 Inzet media Nederlandse lokale omroepen maken gebruik van verschillende soorten mediatypen: radio, televisie, tekst-tv, teletekst, websites en de opkomende social media. Op dit moment maakt LOVO TV gebruik van televisie, tekst-tv en de website. Tabel 1 geeft aan welke media omroepen inzetten en in welke hoeveelheid.

Aantal lokale omroepen

Figuur 2: Jaarverslag OLON 2010

Lokale websites

Figuur 3: Jaarverslag OLON 2010

Inzet media

Figuur 4: Jaarverslag OLON 2010

24


6.5 De OLON Organisatie van Lokale Omroep in Nederland. Dit is sinds 1988 de belangenorganisatie voor alle lokale omroepen in Nederland. De belangrijkste taken van de OLON zijn: “belangenbehartiging, lobby, representatie, overleg, samenwerking en dienstverlening” Bron: OLON, 2010, p. 9

De OLON vertegenwoordigd de belangen van de lokale omroepen die lid zijn. De manier waarop zij dit doen wordt als volgt omschreven: “Overleg met wet- en regelgevende instanties, toezichthouders, belangenorganisaties en Tweede Kamer
In 2010 voerde de OLON regelmatig overleg met de ministeries van OCW en EZ, het Commissariaat voor de Media, NPO en ROOS, VNG, Agentschap Telecom en de leden van de Tweede Kamer.”

6.6 wet - en regelgeving In de mediawet staan alle wetten en regels beschreven waaraan een lokale omroep zich dient te houden (artikel 2.61 t/m 2.71). De mediawet is opgesteld om de kwaliteit en de diversiteit van de verschillende mediainstellingen te bewaken. Het commissariaat voor de Media controleert of de lokale omroepen zich ook daadwerkelijk aan deze regels houden. In de mediawet worden de volgende onderwerpen beschreven: • Financiën; • Reclame en sponsoring; • De programmering van de omroep; • Nevenactiviteiten van de omroep; • Eisen voor het PBO van een omroep Zie bijlage 3. Inhoud mediawet

Bron: OLON, 2010, p.9

Een lidmaatschap bij de OLON heeft veel voordelen. Zo wordt een lokale omroep bijvoorbeeld op de hoogte gehouden van ontwikkeling op het gebied van wet- en regelgeving. Publieke (dus ook lokale-) omroepen hebben een zendvergunning nodig om lid te kunnen worden van de OLON. Deze vergunning wordt verstrekt door het Commissariaat voor de Media. Bijna alle lokale omroepen zijn lid van de OLON in 2011 waren 98% van de lokale omroepen lid van de OLON. Sinds 1999 is het percentage nooit lager geweest dan 96%. LOVO TV is ook de lid van de belangenorganisatie OLON. Bron: OLON, 2010, p.5

25


7 Huidige Doelgroep In dit hoofdstuk wordt de huidige doelgroep van LOVO TV beschreven. Ook wordt er gekeken naar de populariteit van de programma’s die worden uitgezonden door de omroep. 7.1 Samenstelling van de huidige doelgroep De huidige doelgroep van LOVO TV zijn alle inwoners van de gemeente Oisterwijk van 13 jaar en ouder. De samenstelling van de gemeente Oisterwijk zal hieronder worden omschreven. De gemeente Oisterwijk telt op 1 februari 2012 25.744 inwoners. (Oisterwijk 19.524, Moergestel 5959, Heukelom 264) Het aantal vrouwen in Oisterwijk ligt hoger dan het aantal mannen (vrouwen: 13.092, mannen: 12.735). De meeste inwoners bevinden zich in de leeftijdscategorie 45-65 jaar, 30% van het totale inwonersaantal. De kleinste leeftijdsgroep is 80+ (10.6%). De samenstelling van de inwoners van de gemeente Oisterwijk is niet heel divers. Volgens het CBS wonen er 2737 allochtonen en 23090 autochtonen in de gemeente. Bron: CBS, Gemeente op maat, 2011

Bent u bekend met stichting LOVO TV?

7.2 Resultaten onderzoek In de volgende paragraaf zullen de resultaten van het onderzoek worden beschreven. Waar nodig wordt er dieper ingegaan op de resultaten van een bepaalde vraag om opvallende resultaten in beeld te brengen. Ook zal belangrijke informatie die relevant is geweest voor het onderzoek worden beschreven. Uitgebreide resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden in het kijkersonderzoek. Dit document is als externe bijlage toegevoegd aan deze scriptie. Bekendheid Een groot deel van de respondenten is bekend met de stichting LOVO TV (90%). Helaas blijkt maar 29% van de respondenten ook daadwerkelijk naar de uitzendingen van LOVO TV te kijken. De belangrijkste reden om te kijken is het lokale nieuws (35%). Opvallend is dat bijna eenderde van de respondenten kijkt omdat ze blijven hangen tijdens het zappen (26%). Respondenten geven als belangrijkste reden om niet te kijken het niet kunnen ontvangen van de zender (80%). Uit het onderzoek blijkt dat er meer mensen naar de tekst-TV kijken (33%) dan de reguliere uitzendingen (29%). De reden daarvoor is dat tekst-TV dagelijks wordt uitgezonden, en de reguliere uitzendingen enkel op dinsdag en zondag. Kijkt u naar de uitzendingen van LOVO?

10% 29%  

71% 90%  

ja

nee

Figuur 5: Kijkersonderzoek p.13

26

ja

nee

Figuur 6: Kijkersonderzoek p.20


Wat is voor u de voornaamste reden om te kijken naar LOVO TV? ik blijf  hangen  9jdens  het  zappen  

26%

er komen  mensen  uit  mijn  gemeente  aan  het  woord  

11%

ik wil  op  de  hoogte  blijven  van  lokaal  nieuws  

35%

de zender  gee1  interessante  informa9e  over  mijn  dorp  

28% 0%  

10%

20%

30%

40%

Figuur 7: Kijkersonderzoek p.14

Televisie Het kijkgedrag in de gemeente Oisterwijk toont veel overeenkomsten met onderzoeken die gedaan zijn in andere gemeenten. Op dit moment is LOVO alleen via kabel- analoog te ontvangen, over enkele maanden zal hier kabel- digitaal aan worden toegevoegd. Bijna zeven op de tien inwoners van de gemeente Oisterwijk is bekend met LOVO TV. Net als bij andere lokale televisiezenders wordt het hoogste bereik gerealiseerd door 55plussers. De belangrijkste reden voor het kijken naar LOVO TV is het lokale nieuws dat wordt uitgezonden. Een ruime meerderheid van de respondenten gaf dit op als reden. De grootste reden om niet naar de zender te kijken is het niet kunnen ontvangen van LOVO TV, anderzijds het gebruik van andere media om op de hoogte te blijven van het lokale nieuws. Kijkers van LOVO TV kijken voornamelijk naar programma’s met lokaal nieuws, maar ook naar documentaires over de natuur zoals ‘Natuurlijk Oisterwijk’. Helaas weten maar enkele respondenten verbeterpunten aan te geven. De kijkers met verbeterpunten zouden meer lokaal nieuws (sneller) en sportprogramma’s willen zien. Ook worden de jeugdprogramma’s gemist (respectievelijk 37%, 9% en 11%). Bijna een kwart van de kijkers heeft wel eens naar het programma ‘LOVO Kort’ gekeken. Een kwart kijkt wel eens naar ‘Natuurlijk Oisterwijk’. Naar het programma ‘Natuurlijk Oisterwijk’ wordt door bijna twee op de tien respondenten gekeken. Van deze drie programma’s is ‘Natuurlijk Oisterwijk’ duidelijk het populairst. Naar welk programma heeft u wel eens gekeken? poli?ek

5%

live registra?es  

15%

straat interview  

7%

markant

11%

LOVO sport  

16%

kijk dit  is  oisterwijk  

22%

LOVO kort  

24% 0%  

5% 10%   15%   uitzendingen 20%   Grafiek 14: kijkgedrag, kijkers

25%

30%

Figuur 8: Kijkersonderzoek p.15

27


Kabelkrant Eenderde van de inwoners van Oisterwijk kijkt naar de kabelkrant, dit zijn voornamelijk mensen van 55 jaar of ouder. Het bereik van de kabelkrant is 12% op jaarbasis, 34% op maandbasis en 44% op weekbasis. Het verkrijgen van lokaal nieuws is de meest genoemde reden voor het kijken naar de kabelkrant. (41%). De voornaamste reden om niet naar de kabelkrant te kijken is het niet kunnen ontvangen van de zender (61%). Andere vinden het niet leuk om naar de kabelkrant te kijken (20%) Het meest wordt het lokale nieuws bekeken (22%) gevolgd door activiteiten (10%).

Kijkt u naar de tekst-TV van LOVO?

Website Bijna eenderde (31%) van de inwoners van de gemeente Oisterwijk heeft de website van LOVO TV wel eens bezocht. Het gebruiken van LOVO gemist is de meest gekozen reden voor het bezoeken van de website (56%). Een groot aantal van de respondenten (98%) geeft aan de website niet te bezoeken omdat ze niet van het bestaan afweten. Een andere genoemde reden is het gebruiken van andere media (7%). Eenderde van de bezoekers vind de website goed en geeft aan niets te willen veranderen. Diegene die een suggestie geven willen graag meer (sneller) lokaal nieuws op de website (40%) of geven aan meer informatie over Oisterwijk te willen zien op de website (22%).

Bent u bekend met de website van LOVO TV?

31%

33%

67%

69%

ja

nee

Figuur 9: Kijkersonderzoek p.17

28

ja  

nee

Figuur 10: Kijkersonderzoek p.20


Lokaal nieuws De helft van de inwoners van Oisterwijk haalt het lokale nieuws uit het gratis huisaan huisblad van de gemeente Oisterwijk. Daarnaast worden ook het regionaal dagblad (22%) en familie vrienden & kennissen doorgaans geraadpleegd als bron van informatie (6%). Het regionale dagblad wordt voornamelijk geraadpleegd door 55-plussers. Respondenten in de leeftijdscategorie 14 t/m 35-jarigen maken vaker gebruik van het internet of komen aan informatie via familie, kennissen of vrienden. Maar 2% van de respondenten gebruikt LOVO TV als bron voor lokaal nieuws

Cross mediale effecten Het bereik van LOVO TV is niet erg hoog. Daarom is het erg lastig de crossmediale effecten te analyseren. In totaal wordt (30%) van de inwoners van Oisterwijk bereikt door de media van LOVO TV. Voor de reguliere uitzendingen is dit 29%, de kabelkrant 33% en de website 31%. Met de resultaten wordt duidelijk dat weinig respondenten zowel de website bezoeken als naar de uitzendingen kijken (9%). Het percentage dat zowel naar de kabelkrant kijkt als de uitzendingen is groter (17%). Hieruit lijkt dat twee derde van de kijkers van de kabelkrant ook naar de uitzendingen van LOVO TV kijken.

Crossmedialiteit uitzendingen, website

bezoekers website

% nee ja totaal

nee 65% 6% 71%

kijkers uitzending ja 19% 9% 28%

totaal 85% 15% 100%

Crossmedialiteit uitzendingen, kabelkrant

kijkers kabelkrant

Figuur 11: Kijkersonderzoek p.26

% nee ja totaal

nee 39% 29% 68%

kijkers uitzending ja 14% 17% 31%

totaal 53% 46% 100%

Figuur 12: Kijkersonderzoek p.26

Op welke manier komt u het meest aan informatie over uw woonplaats? anders/nv.t. website  lokale  omroep   regionale  radiozender   folders,  bewonersbrieven   lokale  televisiezender   lokale  kabelkrant   Regionale  omroep   Landelijk  dagblad   Website  van  gemeente   Vrienden,  kennissen,  via  via   Regionaal  dagblad   Gra.s  huis-­‐aan-­‐huis  blad  

2% 0%   1%   1%   2%   2%   3%   4%   7%   6%   22%   50%   0%  

20%

40%

60%

Figuur 13: Kijkersonderzoek p.24

29


8 Nieuwe Doelgroep In dit hoofdstuk wordt de nieuwe doelgroep en belangrijke punten die betrekking hebben op deze doelgroep omschreven. Ook worden de uitkomsten van het onderzoek geanalyseerd en besproken. Definitie ‘nieuwe’ doelgroep In hoofdstuk 4.3 (aanpak) wordt de doelgroep waarbij de enquête is afgenomen beschreven. Echter is in dit hoofdstuk nog niet gesproken over de nieuwe doelgroep en wordt deze dus ook niet beschreven. Om toch een beeld te krijgen van deze doelgroep is deze omschreven aan de hand van de volgende zinnen: • “Inwoners van de gemeente Oisterwijk die op dit moment geen LOVO TV kunnen ontvangen.”; • “Inwoners van de gemeente Oisterwijk die op dit moment niet geïnteresseerd zijn in LOVO TV.”; • “Inwoners van de 8 betrokken Brabantse gemeenten van 13 jaar en ouder met een kabelaansluiting.“ Over deze laatste zijn alleen demografische gegevens beschikbaar. Informatie over de andere twee segmenten is verkregen door het uitvoeren van het kijkersonderzoek. Er is bewust voor gekozen om de inwoners van de 8 betrokken gemeenten niet aan de doelgroep van de enquête toe te voegen. De reden hiervoor is het gebrek aan concrete informatie over de huidige doelgroep. Het is verstandig om in de toekomst een onderzoek op te stellen naar de wensen en voorkeuren van de nieuwe doelgroep. Zodat bekend wordt wat de wensen en voorkeuren van deze mensen zijn en hier eventueel op ingespeeld kan worden. Ook zal daarbij onderzocht moeten worden of er wel behoefte is om deze doelgroep aan te spreken als lokale omroep van de gemeente Oisterwijk.

30

8.1 resultaten onderzoek In hoofdstuk 7.2 wordt ingegaan op de resultaten over de huidige doelgroep van het onderzoek. In dit hoofdstuk worden de resultaten van de nieuwe doelgroep die bereikt zijn met dit onderzoek besproken. Een samenvatting van de opvallendste uitkomsten per onderwerp. De complete resultaten zijn opgenomen in het document ‘kijkersonderzoek’ dat als externe bijlage is toegevoegd aan deze scriptie.

Op welke manier kijkt u televisie?

61% 0%  

20% digitaal  

18% 40%  

analoog

60%

analoog &  digitaal  

10%

7% 5%  

80% internet  

100% antenne  

Figuur 14: Kijkersonderzoek p.12

Hoe vaak kijkt u televisie?

11% 0%  

18% 20%   <  3  keer  

63% 40%   >  3  keer  

8%

60% dagelijks  

80% verschillend  

Figuur 15: Kijkersonderzoek p.12

100%


Televisie De grote meerderheid van de respondenten (86%) beschikt over digitale televisie. Een klein aantal (10%) van deze respondenten kijkt zowel naar digitale televisie als de analoge zender. Deze procenten benadrukken dat LOVO TV door een groot deel van de doelgroep niet wordt ontvangen. Meer dan de helft van de respondenten kijkt dagelijks televisie (63%), meestal kijken ze dan 1 tot 2 uur televisie (47%). De belangrijkste reden om televisie te kijken is om te ontspannen (46%) en op de hoogte te blijven van nieuws (38%). Deze laatste twee punten kunnen als randvoorwaarde gelden bij het opstellen van nieuwe doelen.

Programma voorkeur Respondenten zien de volgende onderwerpen het liefst op hun lokale zender: 1. Lokaal nieuws (37%) 2. Sport en verenigingsnieuws (20%) 3. Jongeren programma’s (11%) De respondenten uit de leeftijdscategorie 51 jaar en ouder zien het liefst programma’s over lokaal nieuws. Maar ook kunst en cultuur wordt graag gezien bij deze leeftijdscategorie (10%). Respondenten uit de leeftijdscategorie 13 t/m 35 jaar geven aan graag meer jongerenprogramma’s te zien. Programma’s met als onderwerp sport worden het liefst bekeken door mensen uit de leeftijdscategorie 36 t/m 55 jaar, wat opvalt is dat vooral mannen geïnteresseerd zijn in deze programma’s.

Waarom kijkt u televisie? om verveling  tegen  te  gaan  

11%

als achtergrondgeluid  

6%

om op  de  hoogte  te  blijven  van  het  nieuws  

38%

om te  ontspannen  

46% 0%  

20%

40%

60%

Figuur 16: Kijkersonderzoek p.12

31


Lokaal nieuws De meeste respondenten vinden lokaal nieuws belangrijk (64%), een kleiner aantal vind lokaal nieuws erg belangrijk (32%). Voornamelijk respondenten met een volledige baan of pensioen uit de leeftijdscategorie 55plus kozen voor deze optie. Uit het onderzoek blijkt dat maar 2% van de respondenten de lokale televisiezender gebruikt om aan lokaal nieuws te komen. De respondenten halen het lokale nieuws voornamelijk uit het lokale huis-aan-huis blad (50%) en het regionale dagblad (22%). Bekendheid Een samenvatting van de bekendheid van LOVO TV komt aan bod in hoofdstuk 7.2 (bekendheid). Deze informatie is voor zowel de huidige als de ‘nieuwe’ doelgroep overeenkomend.

Hoe belangrijk vind u lokaal nieuws?

Media gebruik Internet is het meest gebruikte medium, dit medium wordt voornamelijk gebruikt door de jongere mensen uit de leeftijdscategorie 14 t/m 35 jaar. Het internet wordt veel minder gebruikt in de leeftijdscategorie 55 plus. Deze respondenten maken vaker gebruikt van de televisie of radio. Wat opvalt bij het media gebruik is dat respondenten uit de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder nauwelijks internet gebruiken maar ook weinig gebruik maken van de televisie. Deze respondenten maken vaker gebruik van de krant of radio. Meer dan de helft geeft aan programma’s terug te kijken via internet (71%). De meest genoemde reden om geen programma’s terug te kijken is dat deze respondenten liever naar de gewone televisie kijken. 15% geeft aan een recorder of opnameapparaat te gebruiken in plaats van het internet. Voornamelijk 55 plussers gaven dit als reden.

Maakt u gebruik van sociale netwerken?

5% 32%  

24%

64%

76%

ja erg  belangrijk  

belangrijk

niet belangrijk  

Figuur 17: Kijkersonderzoek p.23

32

nee

Figuur 18: Kijkersonderzoek p.25


Social media Een groot aantal maakt gebruik van social media (76%). Alle studenten die hebben deelgenomen aan dit onderzoek antwoorden met ‘ja’. Respondenten uit de leeftijdscategorie 65+ en gepensioneerde maken het minst gebruik van social media. Meer dan de helft geeft aan LOVO TV te willen volgen op het gebied van social media (65%). Het is voor LOVO TV dus verstandig om actief te worden op het gebied van social media.

8.2 Conclusie Er kan geen algemene uitspraak worden gedaan over de nieuwe doelgroep. De voorkeuren en wensen lopen teveel uiteen wanneer gekeken wordt naar de verschillende demografische kenmerken. Er is een duidelijk verschil te bemerken tussen de jongere doelgroepen en de oudere doelgroepen. De conclusie die hieruit getrokken kan worden: “De doelgroep van LOVO TV is te groot om eenduidige conclusies te trekken.“

Zou u LOVO TV willen volgen via sociale netwerken?

Wat opvalt is het grote gat tussen de bekendheid van LOVO TV en de daadwerkelijke kijkers die LOVO TV heeft. Uit het onderzoek is gebleken dat de grootste oorzaak hiervoor het niet kunnen ontvangen van de zender is. Wanneer LOVO TV over enkele maanden digitaal gaat zal dit gat waarschijnlijk een stuk kleiner worden. De personen die aangeven naar LOVO TV te kijken vinden het lastig om favoriete programma’s op te noemen. Hiermee kan gesteld worden dat de programma’s niet voldoende geprofileerd zijn en dus niet echt blijven hangen bij de kijkers. Uit de antwoorden is af te leiden dat kijkers op dit moment voornamelijk in het algemeen naar LOVO TV kijken en niet naar specifieke programma’s van de omroep.

35%

65%

ja

nee

Figuur 19: Kijkersonderzoek p.25

Van welke media maakt u het meest gebruik?

56%

0%

33%

20%

40% internet  

televisie

60% radio  

5%

80%

7%

100%

krant, huis-­‐  aan  huisblad  

Figuur 20: Kijkersonderzoek p.23

33


DEEL

3

G ewenste situatie

34


9 Gewenste situatie LOVO TV In dit hoofdstuk zal de gewenste situatie van LOVO TV worden omschreven. Hierbij wordt gekeken naar de toekomstvisie en de gestelde doelen voor te toekomst. LOVO TV kent helaas geen beleidsdocument de onderstaande informatie is verkregen door gesprekken met de opdrachtgever en de vrijwilligers van LOVO TV. Op basis van deze informatie is een toekomstvisie opgesteld met deze toekomstvisie wordt de gewenste situatie van LOVO TV omschreven. Hierna zal worden gekeken in hoeverre de huidige situatie aansluit op de gewenste situatie 9.1 toekomstvisie LOVO TV Het medialandschap is de afgelopen jaren sterk veranderd. Enkele jaren geleden waren de nieuwe media nog volop in opkomst, op dit moment zijn deze media bevestigd en kunnen we eigenlijk niet meer zonder. In de toekomst wil LOVO TV graag een belangrijke rol spelen in dit medialandschap op lokaal niveau. Op dit moment wordt LOVO TV weinig geraadpleegd als het gaat om lokaal nieuws, de inwoners van Oisterwijk kiezen liever voor het huis-aan-huis blad van de gemeente of internetsites met lokaal nieuws.

De inwoners van Oisterwijk moeten LOVO TV gaan zien als belangrijke informatieverstrekker voor het lokale nieuws. De website van de omroep is hierbij erg belangrijk, maar ook andere netwerken zoals Twitter, Facebook en Youtube spelen hierbij een belangrijke rol. Om dit te verkrijgen zal er ook verwezen worden naar andere media die nieuws hebben over de gemeente Oisterwijk. Hierdoor zal de website veranderden in een platform waarop alle informatie over de gemeente gebundeld is en geraadpleegd kan worden. Als het gaat om techniek loopt LOVO TV op veel gebieden voor op andere lokale omroepen, dit wil de omroep in toekomst ook zeker blijven doen. LOVO TV zal in toekomst meer als multimediale instelling gezien moeten worden om mee te kunnen komen met de rest van de informatievertrekkers. De omroep LOVO TV zal hierbij een belangrijke speler gaan worden op het gebied van lokaal nieuws. 9.2 toekomstdoelen LOVO TV Eerder kende LOVO TV nog geen toekomst doelen. Aan de hand van het onderzoek zijn twee belangrijke doelen opgesteld, het verbeteren van het imago en het werven van leden. Toch is het belangrijk dat er naast deze twee hoofddoelen ook andere doelen voor de toekomst worden opgesteld. Deze nevendoelen zijn tijdens het schrijven van deze scriptie opgesteld.

35


Vernieuwing en verbetering • Het introduceren van een nieuwe huisstijl van LOVO TV. • De website verbeteren op het gebied van verschillende functionaliteiten, hierbij moet worden gedacht aan het creëren van een mediaplatform op het gebied van lokaal nieuws. • Optimaliseren van de tekst-tv en deze ook weergeven op de website. Techniek • Faciliteiten van LOVO TV aanpassen voor digitalisering. • Aanschaffen van een nieuwe camera set. • Uitzendingen gaan produceren in breedbeeld. Imago • Het imago van LOVO TV verbeteren. • Naamsbekendheid creëren bij de nieuwe doelgroep. Hierbij gaat het voornamelijk om de doelgroep die voortkomt uit de digitalisering. Organisatie • LOVO TV meer uitbrengen als scholingsinstituut. • Het medewerkersbestand vergroten en et huidige aantal vrijwilligers behouden • Nadenken over een jongerenomroep binnen de stichting (scholieren). samenwerking en inkomsten • Samenwerken met bedrijven en organisaties om interactie te creëren. • De inkomsten die voortkomen uit sponsering en reclame verhogen. 9.3 gewenste situatie Aan de hand van de bovenstaande toekomstige doelen en visie van LOVO TV kan de volgende conclusie worden getrokken over de gewenste situatie:

36

De omroep LOVO TV is erg vooruitstrevend en wil in de toekomst nog meer betekenen voor de gemeente Oisterwijk vooral op het gebied van lokaal nieuws. Over enkele maanden gaat LOVO TV digitaal, samen met deze veranderingen wil de omroep ook graag het imago verbeteren en zichzelf opnieuw op de kaart zetten. Op het gebied van media en technologie wil de omroep graag inspelen op de veranderingen. Daarnaast hopen ze in de toekomst het vrijwilligers aantal te kunnen verhogen, dit betekend dat er meer mankracht is en dus meer gepresteerd en gerealiseerd kan worden. De omroep onderscheid zich van andere omroepen door uniek te zijn in haar soort. LOVO TV richt zich specifiek op de gemeente Oisterwijk en het nieuws en de feiten die uit de gemeente komen. In de toekomst wil de omroep burgers meer betrekken bij LOVO TV door de burgers zelf nieuws te laten produceren. Hierdoor word het ‘professionele nieuws’ gecombineerd met burgerjournalistiek, deze combinatie zal ervoor zorgen dat de verbondenheid met de burgers wordt uitgedragen. 9.4 Huidige vs. gewenste situatie 1. naamsbekendheid omzetten naar kijkers In de gewenste situatie wil LOVO TV onder de nieuwe doelgroep meer naamsbekendheid. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt echter dat er wel degelijk naamsbekendheid is onder de doelgroep (90%). Het aantal personen dat daadwerkelijk kijkt is beduidend lager (29%). Maandelijks kijkt 45% van de respondenten naar de uitzendingen, het weekbereik ligt lager met 36%. Conclusie: Een goede naamsbekendheid staat niet garant voor succes. Het aantal personen dat de omroep kent staat niet gelijk aan het aantal dat ook daadwerkelijk kijkt. Er is dus een groot verschil tussen de bekendheid en de kijkers van LOVO TV.


2. Programmering Een groot aantal van de respondenten uit het onderzoek dat kijkt naar de uitzendingen vind het lastig spontaan een programma te benoemen. De respondenten kijken voornamelijk naar de programma’s die op dat moment te zien zijn, of programma’s waarin bekenden uit de gemeente aan het woord zijn Conclusie: Er wordt niet specifiek naar programma’s gekeken, de individuele programma’s zijn dus niet bekend genoeg om in het geheugen van de doelgroep te blijven hangen 3. Internet Op het gebied van internet is LOVO TV al erg ver, de omroep beschikt over een uitzending gemist die te bekijken is via YouTube en de website. In de toekomst kan er gekeken worden naar extra functies zoals het online plaatsen van archiefbeelden en het meteen online plaatsen van recente nieuwsitems. De toekomstvisie geeft aan dat LOVO TV in de toekomst en belangrijke rol wil spelen op het gebied van lokaal nieuws. Er zal ook gekeken worden naar de inzet van social media als extra communicatiemiddel.

4. Opdelen van de doelgroep Een van de hoofddoelen van LOVO TV is het verbeteren van het imago. Er wordt binnen de omroep nagedacht over het introduceren van een nieuwe hijsstijl en het optimaliseren van de website. LOVO TV wil zichzelf graag in een nieuw jasje steken en zich opnieuw als lokale omroep van Oisterwijk op de kaart zetten Uit het onderzoek komt naar voren dat er niet gesproken kan worden van een concrete doelgroep. De voorkeuren van bijvoorbeeld de verschillende leeftijdscategorieën liggen ver uiteen. Hierdoor kan er geen duidelijke uitspraak worden gedaan over de doelgroep. Om toch aan de wensen van deze verschillende segmenten van de doelgroep te kunnen voldoen zal er moeten worden gekeken naar de individuele wensen van deze groepen. Conclusie: Er is bij LOVO TV geen uniforme doelgroep. De segmenten van de doelgroep hebben uiteenlopende voorkeuren en interesses. De segmentatie is vooral op te merken tussen de verschillende leeftijdscategorieën die de doelgroep kent.

Conclusie: Er zal onderzocht moeten worden hoe LOVO TV nog beter gebruik kan maken van het internet als extra communicatiemiddel en wat op dit moment de mogelijkheden zijn van het internet in combinatie met een lokale omroep.

37


10 Conclusie In dit hoofdstuk worden de aandachtspunten in kaart gebracht. In de toekomst zal rekening gehouden moeten worden met deze doelgroep gerelateerde aandachtspunten. 10.1 Aanbevelingen Het grootste probleem op dit moment is het verschil tussen de bekendheid en de daadwerkelijke kijkers van LOVO TV. Er wordt de aanbeveling gedaan om het gat tussen kennen en kijken te verkleinen. Dit kan gedaan worden door een goede relatie op te bouwen tussen de doelgroep en de stichting. Bovenstaande aanbeveling kan gezien worden als hoofdaanbeveling. Hoofdaanbeveling: Opbouwen van een relatie tussen de omroep en de doelgroep 1. Interactie 2. Open dagen organiseren 3. Samenwerken met scholen 4. Social media inzetten 5. Communicatie 6. Doelgroep onderverdelen 7. Communicatie aanpassen 8. Wederkerigheid 9. Burgerjournalistiek introduceren 10. Continuïteit 11. PCDA-model inzetten 12. Overig 13. Programmering

8.2 Hoofdaanbeveling “ verhoog het imago en spreek de nieuwe doelgroep van LOVO TV aan om het gat tussen kennen en kijken te verkleinen” Op dit moment is LOVO TV een omroep die vrij bekend is onder de huidige – en nieuwe doelgroep. Toch zijn er maar weinig mensen echt bekend met de omroep. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat de naamsbekendheid van de omroep erg groot is, helaas kijken er maar weinig mensen naar de zender. Er is dus een groot gat tussen personen die de zender kennen en personen die daadwerkelijk kijken. In de toekomstige doelen wil LOVO TV zich richten op het verkrijgen van meer naamsbekendheid. Het onderzoek heeft echter uitgewezen dat deze naamsbekendheid wel degelijk aanwezig is onder doelgroep. De goede naamsbekendheid staat helaas niet gelijk aan veel kijkers. In plaats van te werken aan de naamsbekendheid kan er beter gekeken worden naar het verbeteren van het imago van de omroep. Op dit moment hebben veel personen uit de doelgroep een negatief beeld van de omroep. Dit komt doordat een lokale omroep snel wordt vergeleken met de ‘grote’ omroepen die dagelijks worden bekeken door de doelgroep. Helaas kunnen deze twee niet eerlijk met elkaar vergeleken worden. Er zal dus meer begrip moeten komen voor de lokale omroep vanuit de doelgroep. Het verkleinen van het gat tussen de kenners en kijkers heeft ook een voordeel op het gebied van marketing. Hoe meer mensen regelmatig naar de zender kijken, hoe interessanter het is om bij de omroep te adverteren. Momenteel ligt het aantal kijkers laag. Door het imago te verhogen motiveer je mensen om ook daadwerkelijk naar de zender te kijken.

38


Conclusie: Door het imago te verbeteren verhoog je het aantal kijkers wat de positie van LOVO TV verbeterd. Dit alles is positief voor het verkopen van advertentieruimte/tijd. In het geval van het opbouwen van een goede relatie kan LOVO TV worden gezien als merk en moet er dus een merkrelatie worden opgebouwd. De componenten van een merkrelatie: 1. interactie 2. communicatie 3. wederkerigheid 4. continuïteit Omdat deze begrippen op zichzelf erg vaag zijn zullen deze worden omgezet naar aanbevelingen voor LOVO TV. Er wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: Hoe kan interactie in stand worden gebracht? Waar kan er gedaan worden op het gebied van communicatie om deze te verbeteren? Hoe kan wederkerigheid worden gecreëerd binnen de omroep? En wat moet er veranderd en gedaan worden om continuïteit te krijgen?

10.3 interactie Het eerste onderdeel van een goede merkrelatie is interactie. Aanbevelingen 2,3 en 4 hebben een belangrijke rol bij het tot strand brengen van een goede interactie tussen LOVO TV en de doelgroep. 2. Open dag De perfecte manier om interactie tussen LOVO TV en doelgroep te stimuleren. De eerste open dag zal plaatsvinden op 2 juni 2012. Deze open dag biedt de omroep de kans om bezoekers te interesseren voor LOVO TV. Daarnaast geeft een open dag de mogelijkheid voor de vrijwilligers hun doelgroep te ontmoeten, zodat ze weten voor wie zij de programma’s maken. LOVO TV is een stichting die niet erg groot is. Er wordt geroeid met de riemen die ze hebben. Dit betekend dus ook dat inwoners waardering moeten hebben voor het werk dat verricht wordt. De omroep maakt gebruik van de aanwezige kennis en vaardigheden. Deze kennis kan worden gebruikt om leuke activiteiten te organiseren voor de open dag. De bezoekers van de open dag kunnen vrij rondlopen.Bij de betreffende ruimtes zullen wist u datjes worden gehangen zodat de mensen te weten komen waarvoor de ze ruimtes bestemd zijn. Daarnaast kunnen de bezoekers ook zelf aan de slag met beeld, geluid en journalistiek. Deze aanbeveling is volledig uitgevoerd. Zie bijlage 9. Open dag

39


3. Samenwerken met scholen, organisaties en bedrijven Het jongste deel van de doelgroep zit op het voortgezet onderwijs. Het deel dat niet bekend is met LOVO TV bestaat voornamelijk uit jongeren ( 13-25 jaar). Scholen zijn in dit geval de perfecte plek om deze groep te bereiken. Onder dit deel van toekomstige doelgroep kan gewerkt worden aan meer naamsbekendheid en interactie. Nieuws is niet erg populair onder jongeren, LOVO TV kan als lokale omroep het tegendeel bewijzen. Je kunt het nieuws interessant maken door jongeren er zelf over na te laten denken. De omroep wil graag gezien worden als leerbedrijf en hier in de toekomst meer aandacht naar uit laten gaan. Deze aandacht kan verkregen worden door externe scholingen te verzorgen. Zie bijlage 5. Concept Durendael

4. Social media Op dit moment maakt LOVO TV nog weinig gebruik van social media. Om meer interactiviteit te krijgen zijn Facebook en Twitter perfecte media. Deze media wordt op dit moment enkel gebruikt om actuele nieuwsitems onder de aandacht te brengen. Facebook kan worden gebruikt om respons van de doelgroep te vragen. Zo kan er bijvoorbeeld een wekelijkse stelling worden geplaats waarop de doelgroep kan reageren. De stellingen komen uiteindelijk terug in de uitzendingen. Dit kan worden vormgegeven door een interview of belangrijke beelden die toevoegingen hebben op de stelling. Op deze manier verwijs je bezoeker van Facebook naar de uitzending, en kijkers van de uitzending naar Facebook. Deze stellingen kunnen ook worden doorgevoerd op de website, zodat deze ook meer bezoekers krijgt. Het uiteindelijke doel van deze stellingen is dus ervoor te zorgen dat er meer mensen gaan kijken naar de uitzendingen. Er zal moeten nagedacht worden over de stellingen, deze moeten de aandacht trekken en nieuwsgierigheid onder doelgroep wekken. Naast het werven van meer kijkers zorgen de stellingen ook voor meer interactiviteit tussen de omroep en de doelgroep.

40


10.4 Communicatie Het tweede onderdeel van een merkrelatie is de communicatie. Er moet in de toekomst beter worden nagedacht over de manier waarop gecommuniceerd wordt naar de nieuwe doelgroep. Bij deze communicatie moet rekening worden gehouden met de volgende punten 5. Doelgroep onderverdelen Uit het onderzoek is gebleken dat er grote verschillen zijn tussen de leeftijdscategorieën. Elke categorie heeft zijn eigen voorkeuren en wensen. Zo kijken jongeren liever naar flitsende programma’s terwijl 65 plussers liever rustige programma’s bekijken met interessante inhoud. De nieuwe doelgroep zal dus opgedeeld moeten worden in subdoelgroepen, zodat deze individueel op hun eigen manier aangesproken kunnen worden. Voor dit onderdeel is realisatie nodig voor er verder gegaan kan worden. 6. Communicatie aanpassen Nadat de subdoelgroepen zijn gerealiseerd moet er per segment worden gekeken wat de wensen en voorkeuren zijn en wat LOVO TV aan dit segment kan bieden. Er zijn twee belangrijke aanbevelingen die gelden voor de gehele doelgroep. Uitzendingen bekijken via internet Een groot deel van de respondenten van het onderzoek (71%) geeft aan uitzendingen te bekijken via het internet. Het bekijken van (oude) uitzendingen via internet wordt steeds populairder. Er wordt aanbevolen om verder te gaan met het videoarchief en content te blijven uploaden via YouTube en de website. Daarnaast wordt ook aanbevolen het videoarchief aan te vullen met beeldmateriaal uit het verleden. Zodat dit archief gebruikt kan worden als beeldbank voor de gemeente Oisterwijk. Deze trend zal zich verder gaan ontwikkelen in de toekomst, er kan dus naar de gehele doelgroep worden gecommuniceerd over deze functie van LOVO TV.

Ontwikkelen van een serie Bij diverse segmenten uit de doelgroep valt op dat er vraag is naar een serie. Daarom wordt aanbevolen om te kijken naar de mogelijkheden voor het uitzenden van een serie. Op dit moment is een groep jonge vrijwilligers onder de naam Random Guys bezig met een eigen serie “KUNK”. De serie wordt door Random Guys als volgt omschreven: “Fons Kunk is een jongen, die alles goed probeert te doen. Alleen lijkt het alsof de hele wereld het op hem gemunt heeft. Elke aflevering een kijkje in het leven van Fons Kunk.” (Random Guys Films 2012) Deze serie is voornamelijk bedoeld voor de jongere doelgroep. Op dit moment wordt de serie geüpload op een eigen videokanaal. Het wordt aanbevolen om de serie uit te zenden op LOVO TV zodat het jongere segment van doelgroep hiermee wordt aangesproken. Daarnaast kan de serie jongeren motiveren om zelf aan de slag te gaan met het maken van een serie. Het maken van een eigen serie of soap kan worden opgenomen in workshops die worden gegeven op scholen. Bovenstaande serie zal dus voornamelijk jongeren aan gaan spreken. Uit het onderzoek is gebleken dat ook andere leeftijdscategorieën geïnteresseerd zijn in series. Om de omroep te helpen bij het bekijken van de mogelijkheden voor andere series worden de voorkeuren en aandachtspunten van de verschillende leeftijdscategorieën besproken in de bijlage. Zie bijlage 7. Voorkeuren leeftijdscategorieën

41


10.5 wederkerigheid Dit onderdeel wordt door Franzen en Bouwman uitgelegd als ‘ wederzijdse beïnvloeding’. Zowel LOVO TV als doelgroep moeten het idee hebben elkaar te kunnen beïnvloeden. 7. burgerjournalistiek Als het gaat om burgerjournalistiek wordt aanbevolen een platform te ontwikkelen waarop burgers hun zelfgemaakt video’s kunnen uploaden. Uit deze filmpjes kan een selectie worden gemaakt van filmpjes die opgenomen kunnen worden in de uitzendingen. LOVO TV wordt op deze manier beïnvloed door het materiaal van de doelgroep. De doelgroep wordt daarna beïnvloed door het uitzenden van de video’s. Deze aanbeveling kan worden opgezet samen met de digitalisering om de nieuwe doelgroep op een leuke en originele manier aan te spreken. Oisterwijk is een gemeente met prachtige natuur en veel activiteiten, hierdoor komen mensen uit omliggende gemeenten vaak naar Oisterwijk. Er zal dus ook gekeken moeten worden naar de breedte van dit project. Een groot deel van de nieuwe doelgroep komt niet uit de gemeente zelf maar is misschien wel geïnteresseerd in actualiteiten van de gemeente. Zie bijlage 6. Concept Parel TV

42

10.6 continuïteit (8) Bij dit deel van de merkrelatie is het belangrijk dat de interacties die plaatsvinden op elkaar aansluiten. De kern van dit onderdeel “De eerdere interacties beïnvloeden de toekomstige interacties en daarmee de aard en intensiteit van de relatie” (Frans & Bouwman, 2003, p. 354)

Als er wordt gekeken naar LOVO TV is continuïteit erg belangrijk. Om ervoor te zorgen dat de interactie tussen LOVO TV en de doelgroep naar behoren verloopt is het belangrijk meerdere acties te ondernemen. Met een enkele actie kan geen goede relatie worden opgebouwd. Een goed voorbeeld is het kijkersonderzoek dat is afgenomen. Aan de hand van dit onderzoek zijn aanbevelingen gedaan die moeten leiden tot acties. Om in te de toekomst te kunnen meten of deze acties zin hebben gehad zal er opnieuw onderzoek gedaan moeten worden onder de nieuwe doelgroep. Op deze manier krijgen acties invloed op toekomstige acties, dit zal positief bijdragen aan de merkrelatie.


9. Inzet PDCA-model Dit model wordt gebruikt om interacties op een goede manier te laten verlopen. Het PCDA model bestaat uit 4 fasen: Plan, Do, Check en Act, ze zullen worden beschreven aan de hand van LOVO TV. Plan: Het onderzoek dat is uitgevoerd en deze scriptie horen bij de plan-fase. Het probleem is in kaart gebracht en de mogelijke oplossingen zijn gegeven (aanbevelingen). Met deze resultaten zal LOVO TV zelf aan de slag moeten gaan. Er zal hierbij moeten worden gekeken naar de kennis die aanwezig is en de haalbaarheid van deze aanbevelingen. Do: De verandering of actie zal uitgevoerd moeten worden. Het is raadzaam om de actie eerst op kleine schaal te testen alvorens deze op grote schaal wordt uitgevoerd. De aanbevelingen uit deze scriptie moeten handvaten bieden voor verandering en acties die uitgevoerd zullen gaan worden

10. Programmering Uit het kijkersonderzoek is gebleken dat LOVO TV voornamelijk spontaan wordt bekeken. De programma’s die worden uitgezonden blijven vaak niet specifiek hangen in het geheugen van de doelgroep. Op basis van deze resultaten wordt aanbevolen de individuele programma’s beter te profileren zodat deze ten opzichte van elkaar meer bekendheid zullen krijgen. Daarnaast zal in toekomst beter gekeken moeten worden naar de wensen en voorkeuren van de nieuwe doelgroep. Voorheen was er geen enkele informatie bekend over de doelgroep en was het dus niet duidelijk of de programmering ook aansloot op de wensen en voorkeuren van de doelgroep. Met het onderzoek is een hoop concrete informatie vrijgespeeld en weten de werknemers van LOVO TV voor wie zij programma’s maken.

Check: Bij dit onderdeel van het plan wordt gekeken naar eerdere verandering of oplossingen, en wordt bekeken of deze succes hebben gehad. En zo niet waarom deze geen succes hebben gehad, en of deze veranderingen en oplossingen zo opnieuw kunnen worden vormgegeven dat ze wel succes behalen. Act: Wanneer blijkt dat het project uit de do fase succes heeft kan deze op grotere schaal worden uitgevoerd. Wanneer er geen sprake is geweest van succes zal het plan opnieuw doorlopen moeten worden. De informatie uit de checkfase moet hierbij handvaten bieden voor een nieuwe Plan-fase. Figuur 21: Plan Do Check Act bron: www.pdcacyclus.nl

43


11. Bronnen 11.1 Literatuur

11.2 Internet

Buuren, H. van, Hummel, H. (1997) Onderzoek de basis. Wolters-Noordhoff, Groningen

Auteur onbekend, (2011) 7S-model http:// nl.wikipedia.org/wiki/7S_Model Bekeken op 20 april 2012

Desmidt S & Heene A (2005). Strategie en organisatie publieke organisaties. LannooCampus, Leuven . Fransen, G & Bouwman, M. (2003). De mentale wereld van merken. Samson, Alphen aan den Rijn. Hogeweg, R. (1995) Een goed rapport. Interne uitgave hogeschool, Haarlem. CBS (2011) Gemeente op Maat Oisterwijk. Centraal Bureau voor de statisiek, Heerlen & Den Haag http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/CBED80C2-176E4755-A4C9-9A7F4AE750E9/0/Oisterwijk.pdf Fransen, M. & Bouwman, M. (2009) Mentale wereld van Merken Nijenhuis, C, (2007) Van structuur tot strategie. Thema, Zaltbommel OHM (2012) – Beleidsnota OHM, Moergestel Oost, H. (2008) Een onderzoek voorbereiden. Thiememeulenhoff BV. Oost, H. (2008) Een onderzoek uitvoeren. Thiememeulenhoff BV. OLON (2008) - Beleidsdocument OLON, Nijmegen. OLON (2009) – Jaarverslag 2009. Organisatie van lokale omroepen in Nederland, Nijmegen. OLON (2010) – Jaarverslag 2010. Organisatie van lokale omroepen in Nederland, Nijmegen. SPOT en Intomart (1999) Achter de schermen van de kijkcijfers. SSP, Amsterdam Verschuren, P. & Doorewaard, H. (2007) Het ontwerpen van een onderzoek. Lemma, Den Haag

44

Auteur onbekend, (2011) 7S-model http:// www.7smodel.nl/ Bekeken op 20 april 2012 Auteur onbekend, (2008) Burgerjournalistiek http:// nl.wikipedia.org/wiki/Burgerjournalistiek Bekeken op 28 april 2012 Auteur onbekend, (2012) Digitale televsie http:// nl.wikipedia.org/wiki/Digitale_televisie Bekeken op 21 april 2012 Auteur onbekend, (2010) Het media gebruik van jongeren http://wetenschap.infonu.nl/ onderzoek/2468-het-mediagebruik-van-jongeren.html Bekeken op 19 april 2012 Auteur onbekend, (2005) Leverancier http:// nl.wikipedia.org/wiki/Leverancier bekeken op 16 april 2012 Auteur onbekend, (2007) Wederkerigheid http:// nl.wikipedia.org/wiki/Wederkerigheid Bekeken op: 28 april 2012 Bunt, van de (2010) Onderzoek naar functioneren publieke omroepen http://www.vandebunt.nl/fr/ nous/news/actuel/in-het-nieuws-onderzoek-naarfunctioneren-publieke-lokale-omroepen/ Bekeken op: 9 februari 2012

CBS, (2012) Gemeentelijke indeling http://www.cbs. nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/ gemeentelijke-indeling/2012/default.htm Bekeken op 2 mei 2012 CBS, (2012) Statline. http://statline.cbs.nl/statweb/ Bekeken op 25 april 2012


Commissariaat voor media (2009) Spelregels voor de lokale publieke omroep in Nederland. http://www. cvdm.nl/dsresource?objectid=9904&type=org bekeken op 21 april 2012

OLON (2012) – Alle omroepen. Geraadpleegd op: 1 mei 2012, URL http://www.olon.nl/sub. php?mv=23&smi=37&mid=106&bc=dl

Hoek van Dijke, N (2011) Jongeren waarderen tv nog steeds http://www.jongenjewilwat.nl/jongerenwaarderen-tv-nog-steeds/ Bekeken op 19 april 2012

OLON, (2005) Allemaal Lokaal. http://www.olon.nl/ publiekdocs/AllemaalLokaal20053.pdf Bekeken op op 13 februari 2012

Goedegebuure, J. (2012) Kijktijd online video afgelopen kwartaal wederom fors gegroeid http:// www.marketingfacts.nl/berichten/20120217_kijktijd_ online_video_is_afgelopen_kwartaal_wederom_ versneld/ bekeken op 10 mei 2012 Meijer, B. (2012) Fotojournalist beroep of vrijwilligerswerk http://www.denieuwereporter. nl/2012/02/fotojournalist-beroep-of-vrijwilligerswerk/ Bekeken op: 28 april 2012 Mirck, J. (2010) Burgerjournalistiek bedreiging of kans http://www.jeroenmirck.nl/2010/06/ burgerjournalistiek-bedreiging-of-kans/ bekeken op: 28 april 2012 Publieke omroep (2012) Wat is het verschil tussen de publieke en de commerciële omroep http://help. publiekeomroep.nl/faqs/wat-is-het-verschil-tussende-publieke-omroep-en-de-commerciele-omroep bekeken op: 21 april 2012

Rijksoverheid, (2011) Commerciële omroep http:// www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omroepen/ commerciele-omroep Bekeken op 21 april 2012

45


DEEL

4 Bijlagen

46


Inhoudsopgave

1. Gemeenten nieuwe doelgroep 48 2. Deelonderwerpen en Deelvragen 48 3. Inhoud mediawet 49 4. Toelichting enqueteonderwerpen 50 5. Concept samenwerking Durendael 51 6. Concept PartelTV 52 7. Voorkeuren leeftijdscategorieen 56 8. Digitale televisie 56 9. Open dag

47


1 Gemeenten nieuwe doelgroep 1. Waalwijk (Waalwijk, Sprang, Vrijhoeve, Capelle en Waspik) 2. Goirle (Goirle, Riel en Breehees) 3. Gilze-Rijen (Gilze, Hulten, Molenschot en Rijen) 4. Loon op Zand (Loon op Zand, Kaatsheuvel en De Moer) 5. Hilvarenbeek (Hilvarenbeek, Baarschot, Biest-Houthakker, Diessen, Esbeek en Haghorst) 6. Dongen (Dongen, ‘s Gravenmoer, Dongense Vaart, ‘s Gravenmoerse Vaart en Klein-Dongen) 7. Tilburg (Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout) 8. Oisterwijk (Oisterwijk, Moergestel en Heukelom)

2 Deelonderwerpen en deelvragen 1. De organisatie • Beleidsdocumenten; • Gesprekken opdrachtgever; • Gesprekken hoofdredactie. 2. De huidige doelgroep • Gegevens CBS; • Kijkersonderzoek. 3. Digitale TV • Artikelen digitale TV (internet, krant). 4. Lokale omroep • Mediawet; • www.olon.nl; • Gesprekken opdrachtgever. 5. Gewenste situatie • Gesprekken opdrachtgever; • Beleidsnotitie. 6. Nieuwe doelgroep • Gegevens CBS; • Overzicht gemeenten; • Uitkomsten enquêtes.

48

Deelvragen • Wat is de missie/visie van LOVO TV? • Welke diensten biedt LOVO TV aan? • Hoe genereert LOVO TV inkomsten? • Welke communicatie-uitingen heeft LOVO TV? • Wat zijn actuele interne ontwikkelingen? • Wat is de huidige doelgroep van LOVO TV? • Hoe bekend is LOVO TV TV onder deze doelgroep? • Wat is de definitie van digitale TV? • Hoe (welke vormen) wordt digitale TV aangeboden? • Door wie wordt digitale TV aangeboden (exploitanten)? • Welke voor –en nadelen heeft digitale TV? • Welke consequenties heeft de komst van digitale TV? • Wat is een lokale omroep? • Welke taak heeft een lokale omroep? • Wat is en doet de OLON? • Hoe ziet de wet –en regelgeving voor lokale omroepen eruit? • Wat zijn toekomstige doelen van LOVO TV? • Hoe ziet LOVO TV de toekomst van de organisatie? • Wie is de nieuwe doelgroep van LOVO TV? • Hoe bekend is LOVO TV TV bij de doelgroep? • Welke programmagenres spreken de doelgroep aan? • Welke media gebruikt de doelgroep om uitzendingen te bekijken? • Welke verbintenis heeft de doelgroep met de gemeente Oisterwijk?


3 Inhoud mediawet Commissariaat voor de media, 2009
Met ingang van 1 januari 2009 zijn er in de mediawet enkele termen veranderd. • •

“Omroep: media-instelling; Publieke omroep: Publieke lokale mediainstelling; • Programma: Programma-aanbod (radio, TV); • Programmaonderdeel: Programma.” (Commissariaat voor de media, 2009, p. 1) De mediawet bevat regelgeving omtrent onderwerpen als financiën (het afleggen van verantwoording), reclame en sponsoring, de programmering die de omroep aanbiedt en eventuele nevenactiviteiten van de omroep. Er wordt hieronder per onderwerp een omschrijving gegeven. Financiële verantwoording
 Lokale omroepen moeten hun financiële administratie op een bepaalde manier ordenen. Zo moeten de instellingen bijvoorbeeld werken met een jaarrekening die bestaat uit een balans, een exploitatierekening met een daarbij horende toelichting. Daarnaast moet de omroep additionele informatie (= aanvullende bijlagen) meesturen naar het commissariaat.
De eisen waaraan deze twee soorten documenten aan moeten voldoen zijn opgenomen in het Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media---instellingen. Hoe groter de omroep, hoe zwaarder de eisen die worden gesteld zijn. Reclame en sponsoring
 Om de onafhankelijkheid van de omroep te bewaken zijn er ook regels opgesteld met betrekking tot reclame en sponsoring als inkomstenbron. Deze regels zijn vastgelegd in de Mediawet en het Mediabesluit.

verschijning van reclamespots en over reclame--uitingen tijdens de programma’s die de omroep aanbiedt. Zo mag er bijvoorbeeld per uur maximaal 12 minuten aan reclame worden uitgezonden en mag een reclameblok hLOVO TVstens voor tweederde van de duur bestaan uit telewinkelboodschappen. Sponsoring Omtrent regelgeving voor sponsoring is er in principe een verbod op sponsoring voor de diverse media die de omroep aanbiedt. Niettemin zijn er uitzonderingen op de regel die ook zijn opgenomen in de mediawet. Sponsoring kan in diverse vormen voorkomen. Naast geld kan een sponsor bijvoorbeeld ook goederen of diensten ter beschikking stellen aan de omroep. Is er sprake van sponsoring, dan moet de naam van de producten en/of de sponsor worden vermeld in de titel van het programma om zo het publiek op de hLOVO TVte te stellen wie er betrokken zijn bij het programma. Hier is (per keer) toestemming van het Commissariaat voor nodig. Details rondom het aanvragen van toestemming en de eisen aan zo’n vermelding zijn opgenomen in het document ‘Beleidsregels ontheffing programmatitel publieke omroep’. Media-aanbod Bij dit onderwerp is de term ‘toetsingstijd’ van belang. Toetsingstijd zijn de uitzendingen tussen zeven uur ’s ochtends en 11 uur ’s avonds. In de mediawet is onder andere vastgelegd hoeveel van deze toetsingstijd moet worden ingevuld met programma’s in eigen beheer.

Reclame Er moet een duidelijke scheiding zijn tussen de inhoud van programma’s en commercie. Ook zijn er duidelijke regels opgesteld met betrekking tot duur en hoeveelheid reclame, over de vorm van

49


Ook moet er rekening gehouden worden met de ICE---norm (Informatie, Cultuur en Educatie). Deze norm is ingesteld om ervoor te zorgen dat er in de programmering voldoende aandacht van de omroep wordt besteed aan het eigen verzorgingsgebied. De onderwerpen informatie, cultuur en educatie moeten dan betrekking hebben op de eigen gemeente. Omdat sommige omroepen niet instaat zijn om het vereiste percentage eigen programma’s mag men samenwerken met regionale of lokale omroepen om dit percentage alsnog te behalen.

Nevenactiviteiten
 Omroepen kunnen ervoor kiezen om, naast (eigen) uitzendingen, nevenactiviteiten te verrichten. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het uitbrengen van tijdschrift bij een programma. Dit kan een extra bron van inkomsten vormen. De mediawet geeft aan dat eventuele andere activiteiten qua uitvoering wél moeten passen binnen het publieke karakter van de omroep. Daarom staan er in de wet ook voorwaarden omtrent nevenactiviteiten.

4 Toelichting enqueteonderwerpen 1. Algemene informatie: Bij dit onderwerp worden de demografische kenmerken van de doelgroep in kaart gebracht. Ook worden hier enkele vragen gesteld over de verschillende soorten media die gebruikt worden door de doelgroep 2. Televisie Bij dit onderwerp wordt ingegaan op het kijkgedrag van de doelgroep. Het gaat hierbij om het algemene gebruik van televisie. 3. Lokaal nieuws Deze vragen gaan specifiek over lokaal nieuws. Hoe belangrijk is lokaal nieuws voor de respondenten en op welke manier komen ze aan het lokale nieuws? 4. LOVO TV Dit onderwerp gaat in op de reguliere uitzendingen van LOVO TV. De bekendheid en waardering van LOVO TV worden hierbij in kaart gebracht. Ook wordt onderzocht welke programma’s populair zijn onder de doelgroep en welke programma’s nog worden gemist.

50

5. Tekst TV Deze vragen gaan over de tekst TV, de kabelkrant van de omroep. Net als bij de reguliere uitzendingen wordt de bekendheid en de waardering van de tekst-TV onderzocht. Ook word gekeken welke pagina’s op dit moment het populairst zijn en welk segment van de doelgroep het meest naar de tekst-tv kijkt. 6. Social media Dit onderwerp gaat in op het gebruik van social media onder de doelgroep. Welke media worden het meest gebruikt, en is er interesse om LOVO TV te volgen op het gebied van social media. 7. website Deze vragen gaan over de website van LOVO TV. De vragen zijn zeer divers en moeten informatie geven over de waardering van de website, de reden van bezoek en het terugkijken van programma’s via het internet. 8. suggesties als laatste onderdeel krijgen respondenten de mogelijkheid om suggesties te geven voor de Lokale Omroep.


5 Concept samenwerking Durendael LOVO TV gaat op bezoek bij 2college Durendael om jongeren na te laten denken over het maken van (lokale) televisie. De leerlingen mogen zelf ervaren wat er komt kijken bij het maken van televisie de nadruk zal hierbij liggen op het lokale nieuws. Voor deze bezoeken zijn een of twee medewerkers van LOVO TV nodig. De bezoeken kunnen het best per klas worden gedaan, de opdrachten kunnen vervolgens in groepen worden gegeven. Theorie De vrijwilligers die de school bezoeken stellen zich kort voor en vertellen over hun functie bij de omroep. Vervolgens wordt er uitleg gegeven over de belangrijke onderwerpen voor het maken van een nieuwsitem. De leerlingen krijgen antwoord op de belangrijkste vragen: Wat is er nodig om het item op te nemen? Welke mensen heb je hiervoor nodig? Hoe kies je een goed onderwerp? en welke vragen kun je het best stellen? Nadat de leerlingen deze informatie hebben gekregen gaan ze zelf aan de slag. Voorbereidingen De vrijwilligers zorgen ervoor dat ze informatie hebben verzameld over nieuws of feiten uit de gemeente van deze week. Vervolgens gaan de leerlingen nadenken over de verschillende onderwerpen die zijn besproken tijdens de theorie. De ideeĂŤn worden tijdens de workshop op papier gezet en besproken met de vrijwilligers. Wanneer er goedkeuring is vanuit zowel de docent als de vrijwilligers kunnen de leerlingen op pad.

Uitvoering Vervolgens gaan de leerlingen op pad met het idee en een camera van de school. Ze zorgen voor voldoende beeldmateriaal en het nieuwsitem moet een interview bevatten. De leerlingen zijn tijdens deze opdracht zelfstandig bezig waardoor ze zelf moeten nadenken over creatieve ideeĂŤn en oplossingen voor problemen die zei tegenkomen tijdens de opnamen. Nabewerking Wanneer de opnamen zijn gemaakt wordt er een dag gepland waarop de leerlingen langskomen in de studio van LOVO TV. Bij binnenkomst krijgen de leerlingen een rondleiding door de studio. Deze rondleiding geeft ze een beeld van de werkzaamheden die nodig zijn om lokale televisie te maken. Tijdens dit bezoek aan de studio zal het materiaal dat is opgenomen worden bewerkt door video editors van de omroep. De video kan uiteindelijk met toestemming van de school gepubliceerd worden op het internet en worden opgenomen in de reguliere uitzending. Na dit alles krijgen de leerlingen een informatiebrochure mee van de omroep. Toekomst Dit project kan een test zijn voor een eventueel nieuws platform. Dit platform kan gezien worden als een website waarop de doelgroep zelf video content kan plaatsen. Dit zorgt voor een nog betere interactie tussen de omroep en doelgroep.

51


6 Concept ParelTV Een van aanbevelingen uit het onderzoek is het introduceren van burgerjournalistiek. Daarom zal binnen de omroep een nieuw onderdeel worden opgericht waarin burgerjournalistiek centraal staat. Dit nieuwe onderdeel zal verder gaan onder de naam ParelTV. De slogan van de gemeente Oisterwijk luid als volgt: “Oisterwijk, parel in het groen.” Daarom is ervoor gekozen voor de naam ParelTV. Deze naam is herkenbaar en uniek voor de inwoners van de gemeente Oisterwijk. Daarnaast is de naam ParelTV goed te onderscheiden van de naam LOVO TV, zodat er in de toekomst geen verwarring kan ontstaan. Videoproducties voor en door Oisterwijkers ParelTV geeft inwoners van gemeente Oisterwijk en eventueel omstreken de kans om zelf videoproducties te maken. LOVO TV wil als lokale omroep Oisterwijkers de kans geven hun videoproducties te delen met de rest van de gemeente. ParelTV is voornamelijk opzoek naar leuke en interessante inhoud, het gaat hierbij dus niet om een professioneel journalistiek medium. ParelTV moet een breed beeld geven over de gemeente, zowel door professionals als door (amateur)videofilmers. ParelTV moet de inwoners van Oisterwijk dichter bij de lokale omroep brengen. Door het introduceren van burgerjournalistiek kan veel meer nieuws worden verzameld. Nieuws dat normaal niet wordt bereikt door de lokale omroep of op het eerste gezicht niet relevant genoeg zou zijn. Doordat LOVO TV een hele brede doelgroep heeft is de kans van slagen erg groot. Wanneer inwoners van Oisterwijk zelf aan de slag gaan zal het aanbod van nieuws breder worden en is er altijd wel een videproductie aanwezig die men interessant vind.

52

ParelTV zal een platform worden voor iedereen. In het beginstadium zal er veel contact moeten worden gelegd met inwoners van Oisterwijk om deze nieuwe manier van het brengen van nieuws te introduceren. De inwoners krijgen de uitdaging zelf aan de slag te gaan met en medium video en te vertellen wat zij belangrijk vinden. Er zal goed nagedacht moeten worden over de breedte van dit project. Oisterwijk is een gemeente die veel toeristen kent, deze mensen wonen niet in de gemeente maar zijn wel geïnteresseerd in de activiteiten en kenmerken van de gemeente. ParelTV zou hiervoor een prima communicatiemiddel kunnen zijn voor de gemeente.

Voordeel LOVO TV De producties van ParelTV kunnen worden ui gezonden op televisie. Dit zorgt ervoor dat er meer materiaal komt voor de uitzendingen en de vaste vrijwilligers zich meer kunnen richten op de kwaliteit van de uitzendingen. ParelTV maakt de drempel naar het maken van een videoproductie lager. ParelTV wil graag laten zien dat je met een simpele camera en een leuk onderwerp al heel ver komt. Mensen die enthousiast zijn kunnen als vrijwilliger aan de slag bij LOVO TV, dit zorgt ervoor dat het aantal vrijwilligers bij LOVO TV zal stijgen. Middels ParelTV krijgt de lokale omroep meer bekendheid. De videoproducties zullen gepromoot worden door de makers waardoor mensen deze video’s ook gaan bekijken. De kans dat deze kijkers ook andere videoproducties gaan bekijken is sterk aanwezig.


Scenario In de Dommel is vorige week een straatfeest geweest. Piet de Graaf heeft hier een video van gemaakt en deze ge端pload via het YouTube kanaal van ParelTV. Hij verteld dit aan inwoners van de straat en deze bezoeken de website van ParelTV om de video te zien. LOVO TV kiest ervoor deze videoproductie op te nemen in het programma van de eerstvolgende uitzending. De videoproductie van Piet wordt bekeken via de televisie door Corry van de Zwam. Zei vind het een erg leuk idee en heeft volgende maand toevallig een feest bij de plaatselijke voetbalvereniging. Ze besluit zelf ook op pad te gaan met een videocamera en dit feest vast te leggen op film. Vorm Dit gehele concept zal worden vormgegeven op een website. Daarbij zal er ook een YouTube kanaal worden opgericht waarop het videomateriaal ge端pload kan worden. Om de vorm van dit project goed weer te kunnen geven zijn een paar ontwerpen gemaakt. De website beschikt al over een onderdeel video namelijk LOVO gemist. De techniek voor het uitvoeren van dit project is aanwezig.

Cursus Er zijn mensen die regelmatig met de videocamera op pad gaan en graag meer willen leren over video. Hiervoor kan LOVO TV een videocursus opzetten. Intern zijn er al verschillende cursussen gegeven die een positieve bijdrage hebben gehad aan de kwaliteit van LOVO TV. De cursus zal bestaan uit verschillende lessen waarin de belangrijkste basisvaardigheden voor het maken van video worden uitgelegd. Daarnaast kunnen inwoners van Oisterwijk altijd terecht bij de lokale omroep voor informatie en tips. Binnen de omroep is veel kennis aanwezig die graag word verstrekt aan mensen die daar interesse in hebben. Op deze manier kunnen mensen enthousiast gemaakt worden om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij LOVO TV. Iedereen kan iets betekenen voor de organisatie. Je hoeft geen professioneel cameraman te zijn of verstand te hebben van techniek of journalistiek. Deze cursus zorgt voor extra inkomsten. Een goede prijs zal bepaald moeten worden aan de hand van de hoeveelheid kennis die wordt overgedragen. Mensen die ervoor kiezen aan de slag te gaan voor LOVO TV kunnen deze cursus vergoed krijgen.

53


54


55


7 Voorkeuren leeftijdscategorieën 13-25 jaar: De bekendheid van LOVO TV is bij dit segment van de doelgroep erg laag. De meerderheid van de respondenten is niet bekend met stichting LOVO TV. Hier zal dus eerst aan gewerkt moeten worden voor je deze groep kunt interesseren voor programma’s. Sport is bij dit deel van de doelgroep erg populair, documentaires en actualiteiten spreken de jongeren minder aan. Er wordt aanbevolen om de programma’s over sport te behouden en deze eventueel uit te breiden met uiteenlopende sporten. De twee aanbevelingen die worden gedaan op het gebied van communicatie zijn het meest van toepassing voor deze doelgroep. Deze doelgroep kan aangesproken worden door de aanbevelingen te verwerken in promotie waarmee de respondenten uit deze categorie aangesproken kunnen worden. 26-50 jaar: De respondenten uit dit segment van de doelgroep hebben interesse in nieuws, documentaires en sport. Eerder is de aanbeveling gegeven om te kijken naar de ontwikkeling van series die interessant zijn voor deze categorie. Daarnaast kan er onder deze doelgroep

promotie worden gemaakt voor de documentaires en het nieuws dat op dit moment een belangrijk onderdeel is van de huidige programmering van LOVO TV. Uit het onderzoek is gebleken dat sport en documentaires veel worden bekeken door respondenten uit deze groep. 50-65 jaar: Deze categorie gaf aan voorkeur te hebben voor het lokale nieuws, documentaires en actualiteiten. Het wordt aanbevolen om deze genres beter bekend te maken onder dit deel van doelgroep. Daarnaast gaven enkele respondenten uit deze groep interesse te hebben in burgerjournalistiek de introductie van burgerjournalistiek kan dus het beste gedaan worden in dit segment van de doelgroep.

65 jaar en ouder: Deze categorie is voornamelijk geïnteresseerd in nieuws en actualiteiten. Wat ook opvalt is dat deze groep vaak kijkt naar hetgeen dat op het moment van kijken wordt uitgezonden. Bij dit deel van doelgroep is het belangrijk om te blijven voldoen aan het aanbod dat op dit moment aanwezig is.

8 Digitale televisie

Algemene informatie Vanaf 1951 is er Televisie in Nederland. De uitzendingen werden uitgezonden via de analoge ether, deze was te ontvangen via een antenne op het dak. In deze tijd was het ook al mogelijk televisie te ontvangen via een kabel of satelliet. De laatste jaren wordt analoge televisie verdrongen door digitale televisie. Sinds 2000 is het mogelijk om digitale televisie te ontvangen, nog steeds is niet iedereen bekend met digitale televisie. Daarom de volgende vraag: Wat is digitale televisie? Een andere omschrijving voor digitale televisie is Digitale Video Broadcast (DVB). Het televisiesignaal wordt in plaats van analoog digitaal verspreid.

56

Voordelen Het eerste grote voordeel van digitale televisie is de betere kwaliteit van zowel beeld als geluid. De digitale signalen zijn beter verpakt waardoor er weinig ruis kan ontstaan. Daarnaast is er met digitale televisie de mogelijkheid veel meer zenders te ontvangen. Dit komt doordat het digitale signaal gecomprimeerd word de onbelangrijke delen van het beeld worden weggelaten hierdoor ontstaat er meer ruimte op het signaal. Daarnaast heeft digitale televisie ervoor gezorgd dat er meer diensten aangeboden kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is interactieve televisie, dit is de laatste jaren sterk in opkomst. Deze manier van televisiekijken maakt interactie tussen de gebruiker en de televisie mogelijk. De gebruiker kan bijvoorbeeld via de televisie surfen op het internet.


Nadelen Voor het kijken van digitale televisie is een decoder nodig. In de eerste jaren bestond deze in de vorm van een kastje, tegenwoordig wordt deze door de meeste fabrikanten ingebouwd in de televisie. Het kastje is nodig om digitale signalen te vertalen voor de analoge televisie. Digitale televisie wordt steeds goedkoper maar is in verhouding nog steeds duurder dan analoge televisie. Er zijn verschillende manier om digitale televisie aan te schaffen, de prijzen verschillen onderling. Verschillende vormen er zijn vier verschillende mogelijkheden om digitale televisie te ontvangen: - DBV-C (kabel) - DBV-T (ether) - DBV-S (satelliet) - IP-TV (ADSL) Digitale kabeltelevisie DVB-C: Het grootste deel van Nederland gebruikt deze manier voor het ontvangen van digitale televisie. Dit komt doordat een groot gedeelte van de Nederlanders ook al analoge televisie keken via de kabel. Daarnaast is de stap van analoog naar digitaal bij deze manier van ontvangen relatief klein. De consument hoeft alleen een decoder aan te schaffen en te installeren. Per regio is er een aanbieder actief, in Oisterwijk is dit Ziggo.

Digitale ethertelevisie DVB-T De signalen worden bij deze manier van ontvangen via de lucht verzonden. De digitale signalen worden opgevangen door een antenne. Deze vorm is goedkoper dan kabeltelevisie. Daarnaast heeft deze manier als voordeel dat de plaats van de televisie niet van belang is, er hoeft geen rekening gehouden te worden met kabelaansluitingen. Er kan zelfs buitenshuis digitale televisie worden ontvangen. Het nadeel is dat via digitale televisie via de kabel of satelliet minder zenders ontvangen kunnen worden. Daarnaast is ethertelevisie vatbaar voor storingen. Digitale satelliettelevisie DVB-S De signalen worden vanuit de ruimte verzonden en ontvangen door een schotel. De decoder zorgt er voor dat de signalen geschikt worden gemaakt voor de televisie. Het aanbod van zenders is enorm. Het starttarief is erg hoog omdat men een schotel nodig heeft. De verdere kosten zijn in vergelijking met de andere manieren vrij laag. De aanbieder voor satelliettelevisie is in Nederland CanalDigital. Digitale ADSL televisie (IP-TV) Dit is digitale televisie via internet. De signalen worden verzonden via de telefoonlijn. De decoder heeft hierbij de functie het internetsignaal te scheiden van het televisiesignaal. Deze manier van digitale televisie word in Nederland aangeboden door KPN en Tele2. Het aanbod van zenders is bij deze manier oneindig groot. Dit komt omdat alleen het deel dat wordt opgevraagd door de kijker wordt verzonden, de rest blijft daar waar het is. De internetverbinding moet voldoen aan bepaalde verbindingssnelheden om gebruikt te kunnen worden.

57


9 Open dag

OPEN

DAG LOVO UW LOKALE OMROEP

2 JUNI 13:00 - 17:00 BEDRIJFSWEG 21C

U KOMT

TOCH OOK?

WWW.LOVO.TV

WWW.LOVO.TV

58


Uitnodiging LOVO maakt al 25 jaar tv-programma’s die dichtbij de mensen in Oisterwijk staan. Dat wordt gewaardeerd door onze kijkers. Daarom vinden wij het hoog tijd om eens te laten zien hoe wij die programma’s maken. Bij deze nodigen wij u van harte uit op onze open dag op zaterdag 2 juni in onze studio op de bedrijfsweg 21c in Oisterwijk. Tijdens deze dag staat onze deur open van 13:00 tot 17:00. Op deze dag willen wij u graag kennis laten maken met de verschillende faciliteiten binnen LOVO. Ook krijgt u de mogelijkheid om zelf voor of achter de camera te staan. Op deze dag kan iedereen zelf zien en horen hoe en vooral wie bij LOVO de programma’s maakt. De open dag is de start van de Week van de Lokale Omroep. Een hele week lang wordt in heel Nederland aandacht besteed aan het werk van de lokale omroep. LOVO doet daar uiteraard aan mee! Neem ook eens een kijkje op www.delokaleomroep.nl. We willen u deze dag ook graag laten zien, hoe enthousiast wij bezig zijn met het maken van TV. Dit zal worden gedaan door enkele doorlopende films die tijdens de dag te zien zijn. Uit onderzoek is gebleken dat 80% geen LOVO kijkt, omdat LOVO nog niet digitaal is! Wij zijn dan ook achter de schermen druk bezig, om LOVO TV digitaal te Evaluatieformulier maken. Naar verluid zal dit binnen enkele weken/maanden gerealiseerd zijn.

U heeft vandaag een kijkje genomen bij uw lokale omroep LOVO TV. Wij zouden het enorm op prijs stellen indien u onderstaande zou willen beantwoorden. We zijn Met de digitalisering in zicht zijn wij ook op zoek naar zowel technische alsvragen redactienamelijk benieuwd naar uw ervaringen over deze Open medewerkers. Is dit iets voor jou? Je aansluiten bij LOVO, je Dag. eigen lokale televisie

omroep. Wij zijn een gezellige club met zeer verschillende maar altijd gemotiveerde vrijwilligers.

1. Op welke manier heeft u gehoord van onze Open Dag?

Tot 2 juni!

2. Wat is uw reden voor het bezoek aan onze Open Dag?

Met vriendelijke groet,

3. Hoe dacht u eerst over LOVO TV?

vrijwilligers LOVO TV 4. Hoe denkt u nu over LOVO TV?

5. Wat vindt u van de Open Dag?

6. Heeft u nog opmerkingen / tips voor ons?

Bij voorbaat hartelijk dank! LOVO TV

59


60

Scriptie LOVO TV  

Een bundeling van alle voorbereidingen, onderzoeken, resultaten en conclusies van het kijkersonderzoek dat is uitgevoerd voor de lokale omro...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you