Page 1

1

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 19 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ√, 2014, ¬ı≈Ò¬ı±1

fl‘¡ø¯∏ ¬ÛÔ±1

9

....................................................................................................................................................................

ά◊ø1¯∏…±1 ŒÎ¬1˙ fl‘¡¯∏fl¡ ¬Ûø1˚˛±À˘ Œ√‡ª≈ ±˝◊√ÀÂ√ ÚÓ≈¬Ú ¬ÛÔ

‰¬À1-¬Û“±Ê√À1 ˚ø√ ¬Û≈‡≈1œ ¬ı± Ê√˘±˙˚˛ Ô±Àfl¡ ŒÓ¬ÀôL ˝√√“±˝√√ ¬Û±˘ÚÓ¬ Œfl¡±ÀÚ± ¸˜¸…± Ú±Ô±Àfl¡º øfl¡c ŒÓ¬ÀÚ ¸≈ø¬ıÒ± Ú±Ô±øfl¡À˘› ¸≈fl¡˘À˜ ˝√√“±˝√√ ¬Û±˘Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±À1, ˚ø√À˝√√ ’±¬Û≈øÚ Î¬◊ø1¯∏…±1 ŒÎ¬1˙Ȭ± fl‘¡¯∏fl¡ ¬Ûø1˚˛±˘1 ’±ø˝√√« ’Ú≈¸1Ì fl¡À1º ά◊ø1¯∏…±1 ‰¬•§˘¬Û≈1, ˜˚˛”1ˆ¬?, fl¡œ’ÚÁ¡±1 ’±1n∏ ‡≈«√± Ú±˜1 øÊ√˘±Àfl¡˝◊√‡Ú1 ¤˝◊√ fl‘¡¯∏fl¡ ¬Ûø1˚˛±˘Àfl¡˝◊√Ȭ±Ó¬ ¬Û1œé¬±˜”˘fl¡ˆ¬±Àª ¤fl¡ ø¬ıÀ˙¯∏ ¬ÛXøÓ¬À1 ˝√√“±˝√√ ¬Û±˘Ú fl¡ø1 ˚ÀÔ©Ü ¸Ù¬˘Ó¬± ˘±ˆ¬ fl¡1± Œ√‡± ˚±˚˛º ¤ÀÚ ¸Ù¬˘Ó¬±1 ’“±Ó¬ Òø1À˚˛ ø¬ıÀ˙¯∏:¸fl¡˘ øÚø(Ó¬√√ ∆˝√√ÀÂ√ Œ√˙1 ø˚Àfl¡±ÀÚ± ’—˙ÀÓ¬ ¤˝◊√ ø¬ıÀ˙¯∏ ¬ÛXøÓ¬À1 ˘±ˆ¬Ê√Úfl¡ˆ¬±Àª ˝√√“±˝√√ ¬Û±˘Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º ’±1n∏ ¤˝◊√ ¬ÛXøÓ¬ Œ¸˝◊√¸fl¡˘1 ¬ı±À¬ı ‡≈À¬ı˝◊√ ¸≈ø¬ıÒ±Ê√Úfl¡ ˚±1 ˝√√“±˝√√ ¬Û±˘Ú1 ˝◊√26√± ’±ÀÂ√, øfl¡c ›‰¬À1-¬Û“±Ê√À1 ¬Û≈‡≈1œ ¬ı± Ê√˘±˙˚˛ Ú±˝◊√º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ øÚÊ√1 ¬Û≈‡≈1œ ‡±øµ¬ıÕ˘Àfl¡± ˆ¬”ø˜ Ú±˝◊√º ø¬ÛÀÂ√ ¬ÛXøÓ¬ÀȬ±ÀÚ± øfl¡∑ ¤Àfl¡¬ı±À1 ¸1˘º ¬Ûø˘øÔÚ1 ¬Û≈‡≈1œ ‡±øµ ά◊ø1¯∏…±1 ŒÎ¬1˙Ȭ± ˆ¬”ø˜˝√√œÚ fl‘¡¯∏fl¡ ¬Ûø1˚˛±À˘ ˝√√“±˝√√ ¬Û±˘Ú fl¡ø1 ¶§±ª˘•§œ ∆˝√√ ά◊øͬ˘º ˝√√˚˛, ¬Ûø˘øÔÚ1 ¬Û≈‡≈1œ ‡±øµ ˝√√“±˝√√ ¬Û±˘Ú1 ¤fl¡ ’øˆ¬Úª ¬ÛXøÓ¬ ά◊ø1¯∏…±Ó¬ ¬Û1œé¬±˜”˘fl¡ˆ¬±Àª õ∂À˚˛±· fl¡ø1 ˚ÀÔ©Ü ¸Ù¬˘ ∆˝√√ÀÂ√º ¤˝◊√ ¬ÛXøÓ¬Ó¬ øÚÊ√1 ‚11 Œ‰¬Ã˝√√√ÀÓ¬ 6 Ù≈¬È¬ X ¬4 Ù≈¬È¬ ’±˚˛Ó¬±fl¡±1 ¬ı± 5 Ù≈¬È¬ X ¬5 Ù≈¬È ¬¬ı·«±fl¡±1 Ó¬Ô± 1.5 - 2.0 ¬Ù≈¬È¬ √í ·“±Ó¬ ‡µ± ˝√√˚˛º ¤˝◊√ ·“±Ó¬ÀȬ±1 øˆ¬Ó¬1ˆ¬±·ÀȬ± 7-8 Ù≈¬È¬ ¬ı˝√√˘ Ûø˘øÔÚ øÂ√ÀȬÀ1 Ϭ±øfl¡ ø√˚˛± ˝√√˚˛º ¬Ûø˘øÔÚ1 ·“±Ó¬1 ¬ı±ø˝√√1Ó¬ Ôfl¡± ’—˙Ó¬ ø˙˘ ¬ı± ˝◊√Ȭ±À1 ›Ê√Ú ø√ 1‡± ˝√√˚˛ ˚±ÀÓ¬ ·“±Ó¬Ó¬ ¬Û±Úœ ˆ¬1±À˘

¬Ûø˘øÔ√Ú‡Ú ø¬ÛÂ√ø˘ ·“±Ó¬1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Ú¬ÛÀ1º ¤ÀÚ ’±fl¡±11 ·“±Ó¬ ¤È¬± ˆ¬øÓ«¬ fl¡ø1¬ıÕ˘ õ∂±˚˛ 300 ø˘È¬±1 ¬Û±Úœ ˘±À·º õ∂øÓ¬ √˝√ ø√ÚÓ¬ ·“±Ó¬ÀȬ±1 ’±Ò± ¬Û±Úœ ¸˘±˝◊√ Ô±øfl¡¬ı ˘±À·º ·“±Ó¬ÀȬ±1 ›‰¬1ÀÓ¬ 10 Ù≈¬È¬ X ¬5 Ù≈¬È¬ ¬Û≈‡≈1œ ’±fl¡±11 ˝√√“±˝√√1 ·“1±˘ ¤È¬± ¬ı“±˝√√ ¬ı± ά◊¬Û˘t ¸±˜¢∂œÀ1 ¸Ê√±˝◊√ ˘í¬ı ˘±À·º ˝◊√˚˛±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ˝√√“±˝√√1 ·“1±˘ÀȬ±Ó¬ õ∂±˚˛ 25 ø√Ú ¬ı˚˛¸1 ‡±fl¡œ Œfl¡•ÛÀ¬ı˘ Ê√±Ó¬1 ˝√√“±˝√√1 Œ¬Û±ª±ø˘ 1±ø‡¬ı ˘±À·º ¶ö±Úœ˚˛ ¬Ûq ø‰¬øfl¡»¸fl¡1 ¬Û1±˜˙« ’Ú≈¸ø1 ά◊¬Û˚≈Mê√ ˝√√“±˝√√1 Ê√±Ó¬ fl‘¡¯∏Àfl¡ ¬ı±Â√øÚ fl¡ø1 ˘í¬ı ¬Û±À1º ˝√√“±˝√√1 ·“1±˘ÀȬ±1 ˜øÊ√˚˛±Ó¬ Ò±Ú1 qfl¡±Ú ¬ÛÓ¬±Ú ¬ı± ¬ı±ø˘À1 Ϭ±øfl¡ ø√¬ı ˘±À·º ¤È¬± 100 ª±È¬1 ˝◊√À˘fl¡ƒø¬∏Cfl¡ ¬ı±˘ƒ3 ·“1±˘ÀȬ±Ó¬ ;˘±˝◊√ 1±ø‡¬ı ˘±À· ˚±ÀÓ¬ ά◊¬Û˚≈Mê√ Ó¬±¬Û˜±S± Ô±Àfl¡º ˝√√“±˝√√1 ‡±√… ¬Û±ÚœÓ¬ øÓ¬˚˛±˝◊√ ¤È¬± õ≠±ø©Üfl¡1 ¬Û±SÓ¬

Ê√±Ó¬ øÚ¬ı«±‰¬Ú – ‰¬±˝◊√ÚœÊ√ ¢∂œÌ, ¤À¬Û±˘ fl≈¡fl≈¡•§±1, ¬Û≈‰¬± Œ‰¬øÚ˚˛—, ¬Û˝◊√∞I◊À‰¬È¬º ıœÊ√1 ¬Ûø1˜±Ì – 330 ¢∂±˜ õ∂øÓ¬ ø¬ı‚±Ó¬ ø¸“‰¬±1 ¸˜˚˛ – ˜±‰«¬-¤øõ∂˘ ’±1n∏ ÚÀª•§1øάÀ‰¬•§1 ¬ı…ªÒ±Ú – 1.5 x 1.2 ø˜È¬±1 ¸±1 õ∂À˚˛±· – õ∂øÓ¬ ø¬ı‚±Ó¬ 14 Œfl¡øÊ√ ˝◊√ά◊√ø1˚˛±, 37 Œfl¡øÊ√ Â√≈¬Û±1 ’±1n∏ 17 Œfl¡øÊ√ ¬ÛȬ±Â√ ’±1n∏ õ∂±˚˛ 3 fl≈¡˝◊√∞I◊˘ ¬Û‰¬Ú ¸±1 ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1¬ıº ά◊»¬Û±√Ú – 7 fl≈¡˝◊√∞I◊˘ õ∂øÓ¬ ø¬ı‚±Ó¬º ˙¸… 1鬱 – fl¡] Ù¬˘ ø¬ıg± fl¡1± Œ¬Û±fl¡ – 2.0 ø˜– ø˘– ¤fl¡ ø˘È¬±1 ¬Û±Úœ1 ˝√√±1Ó¬ ˜±˘øÔ˚˛Ú 50 ˝◊√ø‰¬ Œ¶xí fl¡ø1¬ıº ‡] Ù¬˘ ¬Û‰¬± Œ¬ı˜±1 – 2 ø˜–ø˘– ¤fl¡ ø˘È¬±1 ¬Û±Úœ1 ˝√√±1Ó¬ ά±˚˛±ÀÔÚ-ŒÊ√√-78 Œ¶xí fl¡ø1¬ıº ·] ¬Û±Î¬◊√±1œ ø˜˘ø√›– 5 ¢∂±˜ ¤fl¡ ø˘È¬±1 ¬Û±Úœ1 ˝√√±1Ó¬ fl¡±1±ÀÔÚ ¬ı± ¤fl¡ ¢∂±˜ ¤fl¡ ø˘È¬±1 ¬Û±Úœ1 ˝√√±1Ó¬ Œ¬ıøˆ¬ø©ÜÚ Œ¶xí fl¡ø1¬ıº ‚] ά±Î¬◊øÚ ø˜˘ø√› – ¤fl¡ ˙Ó¬±—˙ ¬ı1ά’í ø˜|Ì ¬ı± 3 ø˜–ø˘– õ∂øÓ¬ ø˘È¬±1 ¬Û±Úœ1 ˝√√±1Ó¬ ά±˚˛±ÀÔÚ-ŒÊ√√-78 Œ¶xí fl¡ø1¬ıº „√√] &ø1 ¬Û‰¬± Œ¬ı˜±1 – ¬ıœÊ√ Œ˙±ÒÚ ˝√√í˘ ˝◊√˚˛±1 ά◊M√˜ ¬ÛLö±º õ∂øÓ¬ Œfl¡øÊ√ ¬ıœÊ√ 5 ¢∂±˜ Œfl¡¬ÛȬ±Ù¬1 ¸˝√√±˚˛Ó¬ Œ˙±ÒÚ fl¡ø1¬ıº

Œ‡øÓ¬1 ø√˝√±

fl¡-¬Û±‰¬ø˘1 ‰¬±ø˝√√√±1 õ∂øÓ¬ ˘é¬… 1±ø‡ õ∂ÀÓ¬…fl¡ÀȬ± ¬Ûø1˚˛±À˘ ’±øÊ√fl¡±ø˘ ¤Àfl¡±‡ÚÕfl¡ ˙±fl¡¬Û±‰¬ø˘1 ¬ı±1œ ¬ÛÓ¬± Œ√‡± ˚±˚˛º ‚1‡Ú1 ¬ı±À¬ı õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛ ¬Û±‰¬ø˘ø‡øÚ ’øÓ¬

˙±

Î◊¬¬Ûø1 ’øÓ¬ø1Mê√ ά◊»¬Û±ø√Ó¬ ¸±˜¢∂œø‡øÚ ø¬ıSêœ fl¡ø1 ¤È¬± ¬Ûø1˚˛±˘ Ò≈√Úœ˚˛±Õfl¡ Œ¬Û±˝√¬Û±˘ ˚±¬ı ¬Û±À1º ¤Ê√Ú ˜±Ú≈˝√1 ¬ı±À¬ı ¸≈¯∏˜ ’±˝√√±1Ó¬ 45 ¢∂±˜ Ù¬˘, 75-125 ¢∂±˜ Œ¸Î¬◊Ê√œ˚˛± ˙±fl¡-¬Û±‰¬ø˘, 85 ¢∂±˜ ˜”˘Ê√±Ó¬œ˚˛

øfl¡À2‰¬Ú ·±ÀΫ¬Ú øfl¡˚˛∑ Œfl¡ÀÚÕfl¡∑

¸˝√√Ê√ÀÓ¬ ‚1ÀÓ¬ øfl¡À2‰¬Ú ·±ÀΫ¬ÚÓ¬ õ∂dÓ¬ fl¡ø1 ˘í¬ı ¬Û1± ˚±˚˛º ˚ø√› õ∂ÀÓ¬…fl¡øȬ ¬Ûø1˚˛±˘Ó¬ ¤Àfl¡±‡ÚÕfl¡ ˙±fl¡-¬Û±‰¬ø˘1 ¬ı±1œ Œ¬Û±ª± ˚±˚˛ Ó¬Ô±ø¬Û› ˝◊√˚˛±1 ¬Û1± ’±˙±Ú≈1+¬Û ¸≈Ù¬˘ Œ¬Û±ª± Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√ ¬ıU Œé¬SÓ¬º ’±˙±Ú≈1+¬Û ¸≈Ù¬˘ ŒÚ±À¬Û±ª±1 ˜”˘ÀÓ¬ ˝√√í˘ ∆¬ı:±øÚfl¡ ‘√ø©Üˆ¬—·œ1 ’ˆ¬±ªº Ó¬≈√¬Ûø1 ά◊¬Û˚≈Mê√ ͬ±˝◊√ øÚ¬ı«±‰¬Ú Úfl¡1± ’±1n∏ ¸≈¬Ûø1fl¡äÚ±1 ’ˆ¬±ª1 ¬ı±À¬ı ¸øͬfl¡ ά◊»¬Û±√Ú ¬Ûø1˘øé¬Ó¬ Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√º ¸≈¬Ûø1fl¡øäÓ¬ ¤‡Ú ˙±fl¡øÚ¬ı±1œ1 ¬Û1± ¤øȬ ¬Ûø1˚˛±˘1 ¬ı±À¬ı õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛ ˙±fl¡-¬Û±‰¬ø˘1 ‰¬±ø˝√√√± ¬Û”1 fl¡1±1

øÓ“¬ ˚˛ ˝√√

¬Û±‰¬ø˘ ’±1n∏ 85 ¢∂±˜ ’Ú… ˙±fl¡-¬Û±‰¬ø˘ Ô±øfl¡¬ı ˘±À·º ·øÓ¬Àfl¡ ‡±√… Ó¬±ø˘fl¡±Ó¬ Ô±øfl¡¬ı˘·œ˚˛± ø¬ıøˆ¬iß ˙±fl¡-¬Û±‰¬ø˘¸˜”˝√ ˜±Ú≈˝√Ê√ÀÚ ŒÓ¬›“1 øfl¡À2‰¬Ú ·±ÀΫ¬Ú1 ¬Û1± ¸˝√√Ê√ÀÓ¬ ¸—¢∂˝√ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º øfl¡À2‰¬Ú ·±ÀΫ¬Ú1 ¸≈ø¬ıÒ±¸˜”˝√ – fl¡] ¬Ûø1˚˛±˘øȬ1 ¬ı±À¬ı õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛ ¸ÀÓ¬Ê√ ˙±fl¡-¬Û±‰¬ø˘¸˜”˝√ ‚1ÀÓ¬ ά◊»¬Û±√Ú fl¡1±º

¬Ûø˘øÔÚ1 ¬Û≈‡≈1œÓ¬ ˝√√“±˝√√ ¬Û±˘Ú 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

...˝√√“±˝√√1 Œ¬Û±ª±ø˘À¬ı±1 Œ˚øÓ¬˚˛± 3-4 ¸5±˝√√ ά±„√√1 ˝√√í¬ı ŒÓ¬øÓ¬˚˛± ¬Ûø˘øÔÚ1 ¬Û≈‡≈1œÀȬ±Ó¬ Ú±ø˜¬ıÕ˘ ø√¬ı ˘±À·º ∆1 Œ˚±ª± ‡±√… ¬ı± ¬Û±fl¡‚11 Œ¬Û˘Úœ˚˛± ¬ıdÀ¬ı±1 ‡±√… ø˝√√‰¬±À¬Û ˝√√“±˝√√fl¡ ø√¬ı ¬Û±ø1º øfl¡c Œ¸˝◊√ À¬ı±1 ¬Ûø˘øÔÚ1 ¬Û≈‡≈1œÓ¬ Â√øȬ˚˛±˝◊√ ø√¬ı Ú±˘±À·º õ≠±ø©Üfl¡1 ¬Û±SÓ¬À˝√√ Œ‡±ª±¬ıdÀ¬ı±1 ø√¬ı ˘±À·º ’øÓ¬ø1Mê√ ¬Ûø1¬Û≈ø©Ü ø˝√√‰¬±À¬Û ’±Ò√± ø¸ÀÊ√±ª± ˆ¬„√√± ‰¬±Î¬◊˘ ’±1n∏ Œ·±˜Ò√±Ú 1–1 ’Ú≈¬Û±Ó¬Ó¬ ¬Û±ÚœÓ¬ øÓ¬˚˛±˝◊√ ¤È¬± ˝√√“±˝√√1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ 50-60 ¢∂±˜Õfl¡ ø√¬ı ˘±À·º ¬ıÊ√±1Ó¬ Œ¬Û±ª± ˝√√“±˝√√1 ‡±√… ø√˚˛±1 õ∂À˚˛±Ê√Ú Ú±˝◊√ º ‚1ÀÓ¬ Œ¬Û±ª± ‡±√…˝◊√ ˚Àԩܺ ˝√√“±˝√√À¬ı±1 ά±„√√1 ˝√√íÀ˘ ¬ı±ø˝√√1Ó¬ Ù≈¬ø1¬ıÕ˘ ø√¬ı ˘±À· ’±1n∏ Œ˚øÓ¬˚˛±˝◊√ ˝◊√ 26√± ŒÓ¬øÓ¬˚˛±˝◊√ ¬Ûø˘øÔÚ1 ¬Û≈‡≈1œÀȬ± ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1¬ıÕ˘ ø√¬ı ˘±À·º ¤ÀÚ√À1 Ô±øfl¡À˘ õ∂±˚˛ ¬Û“±‰¬ ˜±˝√√1 ’ôLÓ¬ ˜±˝◊√ fl¡œ ˝√√“±˝√√À¬ı±À1 fl¡Ìœ ¬Û±ø1¬ıÕ˘ ’±1y fl¡À1º ¤˝◊√ ø‡øÚ ¸˜˚˛ÀÓ¬ ¬ı˝√√˘ ˜≈‡1 ˜±øȬ1 ¬Û±S ·“1±˘ÀȬ±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ 1‡± ˝√√˚˛...

1±ø‡¬ı ˘±À·º ¤ÀÚ√À1 10 ø√Ú Î¬◊˜øÚ ø√¬ıÕ˘ ø√ ˝√√“±˝√√À¬ı±1fl¡ ˝√√“±˝√√1 ·“1±˘ÀȬ±1 ¬ı±ø˝√√1Ó¬ ˜≈fl¡ø˘˜ÀÚ Ù≈¬ø1¬ıÕ˘ ¤ø1 ø√¬ı ˘±À·º ˝√√“±˝√√À¬ı±À1 ˚±ÀÓ¬√ ŒÍ¬fl¡ ¬Ûø1¸11 ¬Ûø1Àª˙1 ˘·Ó¬ ’øˆ¬À˚±Ê√Ú fl¡ø1 ˘í¬ı ¬Û±À1 Ó¬±1 ¸≈À˚±· ø˚˛± ˝√√˚º˛ ˝√√“±˝√√1 Œ¬Û±ª±ø˘À¬ı±1 Œ˚øÓ¬˚˛± 3-4 ¸5±˝√√ ά±„√√1 ˝√√í¬ı ŒÓ¬øÓ¬˚˛± ¬Ûø˘øÔÚ1 ¬Û≈‡≈1œÀȬ±Ó¬ Ú±ø˜¬ıÕ˘ ø√¬ı ˘±À·º ∆1 Œ˚±ª± ‡±√… ¬ı± ¬Û±fl¡‚11 Œ¬Û˘Úœ˚˛± ¬ıdÀ¬ı±1 ‡±√… ø˝√√‰¬±À¬Û ˝√√“±˝√√fl¡ ø√¬ı ¬Û±ø1º øfl¡c Œ¸˝◊√À¬ı±1 ¬Ûø˘øÔÚ1 ¬Û≈‡≈1œÓ¬ Â√øȬ˚˛±˝◊√ ø√¬ı Ú±˘±À·º õ≠±ø©Üfl¡1 ¬Û±SÓ¬À˝√√ Œ‡±ª±¬ıdÀ¬ı±1 ø√¬ı ˘±À·º ’øÓ¬ø1Mê√ ¬Ûø1¬Û≈ø©Ü ø˝√√‰¬±À¬Û ’±Ò√± ø¸ÀÊ√±ª± ˆ¬„√√± ‰¬±Î¬◊˘ ’±1n∏ Œ·±˜Ò√±Ú 1–1 ’Ú≈¬Û±Ó¬Ó¬ ¬Û±ÚœÓ¬ øÓ¬˚˛±˝◊√ ¤È¬± ˝√√“±˝√√1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ 50-60 ¢∂±˜Õfl¡ ø√¬ı ˘±À·º ¬ıÊ√±1Ó¬ Œ¬Û±ª± ˝√√“±˝√√1 ‡±√… ø√˚˛±1 õ∂À˚˛±Ê√Ú Ú±˝◊√º ‚1ÀÓ¬ Œ¬Û±ª± ‡±√…˝◊√ ˚Àԩܺ ˝√√“±˝√√À¬ı±1 ά±„√√1 ˝√√íÀ˘ ¬ı±ø˝√√1Ó¬ Ù≈¬ø1¬ıÕ˘ ø√¬ı ˘±À· ’±1n∏ Œ˚øÓ¬˚˛±˝◊√ ˝◊√26√± ŒÓ¬øÓ¬˚˛±˝◊√ ¬Ûø˘øÔÚ1

¬Û≈‡≈1œÀȬ± ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1¬ıÕ˘ ø√¬ı ˘±À·º ¤ÀÚ√À1 Ô±øfl¡À˘ õ∂±˚˛ ¬Û“±‰¬ ˜±˝√√1 ’ôLÓ¬ ˜±˝◊√fl¡œ ˝√√“±˝√√À¬ı±À1 fl¡Ìœ ¬Û±ø1¬ıÕ˘ ’±1y fl¡À1º ¤˝◊√ø‡øÚ ¸˜˚˛ÀÓ¬ ¬ı˝√√˘ ˜≈‡1 ˜±øȬ1 ¬Û±S ·“1±˘ÀȬ±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ 1‡± ˝√√˚˛º ÚÊ√1 1±ø‡¬ı ˘±À· ˚±ÀÓ¬ ˝√√“±À˝√√ ·“1±˘ÀȬ±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬À˝√√ fl¡Ìœ ¬Û±À1º 24 ø√Ú1 ’ôLÓ¬ Œ¬Û±ª±ø˘ Ê√ij ˝√√˚˛º √˝√ø√Ú1 ø¬ÛÂ√1 ¬Û1± ø¸˝√√“Ó¬À¬ı±À1 ˜±øȬ1 ¬Û±SÓ¬ Ôfl¡± ¬ı± ¬Ûø˘øÔÚ1 ·“±Ó¬ÀȬ±1 ¬Û±ÚœÓ¬ ˜”1ÀȬ± ¬ı≈1±˝◊√ ‰¬fl≈¡À¬ı±1 ¬Ûø1©®±1 fl¡ø1¬ıÕ˘ ÒÀ1º ’g Ú˝√√í¬ı1 ¬ı±À¬ı ‰¬1±√√À˚˛ fl¡1± ¤˝◊√ÀȬ± ¤È¬± õ∂±fl‘¡øÓ¬fl¡ fl¡±˜º Œ¸À˚˛À˝√√ ¬Û±Úœ ¬Ûø1©®±1 fl¡ø1 1‡±ÀȬ± ¬ı±>Úœ˚˛º 3-4 ˜±˝√√1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ˜Ó¬± ˝√√“±˝√√À¬ı±1 ˜±—¸1 fl¡±1ÀÌ ø¬ıSêœ1 ¬ı±À¬ı ά◊¬Û˚≈Mê√ ˝√√˚˛º ŒÓ¬ÀÚ fl¡ø1À˘ fl¡Ìœ ¬Û1± ˝√√“±˝√√1 ¬ı±À¬ı ‡±√…1 ڱȬøÚ Ú˝√√˚˛º ˝√√“±˝√√À¬ı±1fl¡ õ∂Ô˜ ≈√˝◊√-øÓ¬øÚ ˜±˝√√1 øˆ¬Ó¬1ÀÓ¬ ά◊¬Û˚≈Mê√ˆ¬±Àª õ∂øÓ¬À¯∏Òfl¡ ø√ Œõ≠·, fl¡À˘1± ’±ø√ Œ1±·1 ¬Û1± õ∂øÓ¬À1±Ò fl¡ø1 1‡± ˝√√˚˛º ¤˝◊√ Œé¬SÓ¬ ¶ö±Úœ˚˛ ¬Ûq ø‰¬øfl¡»¸fl¡1 ¬Û1±˜˙« ˘í¬ı ˘±À·º ¸±¬Û ¬ı± ’Ú… Ê√œª-Ê√c1 ¬Û1±› ˝√√“±˝√√À¬ı±1fl¡ 1鬱 fl¡1±ÀȬ± fl‘¡¯∏fl¡Ê√Ú1 √±ø˚˛Q1¬ øˆ¬Ó¬1Ó¬ ¬ÛÀ1º ά◊ø1¯∏…±1 Œé¬SÓ¬ Œ√‡± ∆·ÀÂ√, ¤ÀÚ Ò1Ì1 ˝√√“±˝√√ ¬Û±˘Ú ¬ı…ª¶ö± ¤È¬± fl¡ø1¬ıÕ˘ ¤˝√√±Ê√±1˜±Ú Ȭfl¡± ø¬ıøÚÀ˚˛±· fl¡ø1À˘˝◊√ ˝√√˚˛º ’¸˜1 Œé¬SÓ¬ ˝√√˚˛ÀÓ¬± ’˘¬Û

˝◊√Ù¬±˘-ø¸Ù¬±˘ ˝√√í¬ıº ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, ¤ÀÚ ¬ı…ª¶ö±À1 ˜Ó¬± ˝√√“±˝√√ ’±1n∏ fl¡Ìœ ø¬ıSêœ fl¡ø1 ά◊ø1¯∏…±1 fl‘¡¯∏fl¡¸fl¡À˘ ŒÎ¬1 ¬ıÂ√1˜±Ú1 øˆ¬Ó¬1ÀÓ¬ ·±˝◊√¬ÛøÓ¬ õ∂±˚˛ 16 ˝√√±Ê√±1 Ȭfl¡±Õfl¡ ’±˚˛ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√˚˛º ά◊ø1¯∏…±Ó¬ ¸Ù¬˘ Œ˝√√±ª± ¤˝◊√ ¬ı…ª¶ö± ’Ú… 1±Ê√…ÀÓ¬± ¸Ù¬˘ ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ ˆ¬≈ªÀÚù´1ø¶öÓ¬ Œ‰¬À∞C˘ ¤øˆ¬˚˛±Ú ø1‰¬±Â«√ ˝◊√Úø©ÜøȬά◊Ȭ1 ø¬ı:±Úœ1 ø¬ıù´±¸º ’ªÀ˙… ˚ø√À˝√√ ˝√√“±À˝√√ øÓ¬øÚ ¬ıÂ√1Õ˘ fl¡Ìœ ¬Û±ø1¬ı ¬Û±À1º ά◊Mê√ õ∂øӬᬱÚ1 ø¬ıÀ˙¯∏:1 ¬Û1±˜˙«ñ ¤¬ıÂ√11 øˆ¬Ó¬1ÀÓ¬ ¬Û≈1øÌ ˝√√“±˝√√ ø¬ıSêœ fl¡ø1 ÚÓ≈¬Ú ˝√√“±˝√√ ¬Û±˘Ú fl¡ø1¬ı ˘±À·º

√ø1^-ά◊i˚ß ˛Ú˙œ˘ Œ√˙1 ¬ı±À¬ı ¸±ªÒ±Ú¬ı±Ìœ

≈√À˚«±·1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1¬ı ¬Û±À1 iß˚˛Ú˙œ˘ Œ√˙¸˜”˝√Ó¬ ø¬ı˚˛ø¬Û Ôfl¡± ˙¸…1 fl¡œÈ¬-¬ÛÓ¬—· ¬ı± ¬ıœÊ√±Ì≈Àª Œfl¡ÀÚ ¬Ûø1ø¶öøÓ¬1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1¬ı ¬Û±À1, Ó¬±1 õ∂øÓ¬ Œ˚Ú ø¬ıÀ˙¯∏ ¸Ê√±·Ó¬± ¤øÓ¬˚˛±› Œ˘±ª± Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√º ¤À'Ȭ±1 ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 ¤fl¡ ·Àª¯∏̱ ˜ÀÓ¬

ά◊

‡] ¬Ûø1˚˛±˘øȬ1 ¸√¸…¸˜”˝√fl¡ fl¡±˜Ó¬ ‡È≈¬›ª±º ·] ¤ÀÚÀ˚˛ ¬Ûø1 Ôfl¡± ˜±øȬά1±fl¡ ά◊¬Û˚≈Mê√ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡1±º ‚] ’øÓ¬ø1Mꈬ±Àª ά◊»¬Û±√Ú fl¡ø1 ά◊¬Û±Ê«√Ú1 ø√˙ Œ˜±fl¡À˘±ª±º „√√] øfl¡À2‰¬Ú ·±ÀΫ¬Ú ˝√√í˘ ’±Úµ, ’Ú≈Àõ∂1̱ ’±1n∏ ’±Ê√ø1 ¸˜˚˛1 ¸≈¬ı…ª˝√√±11 ¤fl¡ ά◊»¸º ͬ±˝◊√ øÚ¬ı«±‰¬Ú – øfl¡À2‰¬Ú ·±ÀΫ¬Ú1 ¸±Ù¬˘… ¬ıU Œé¬SÓ¬ ͬ±˝◊√ øÚ¬ı«±‰¬Ú1 ›¬Û1Ó¬ øÚˆ¬«1 fl¡À1º ˜±øȬÈ≈¬fl≈¡1± 1í√ ¬Û1±, ¬Û±Úœ ›˘±˝◊√ ˚±¬ı ¬Û1± ’±1n∏ ›‰¬1ÀÓ¬ ¬Û±Úœ1 ¸≈¬ı…ª¶ö± Ô±øfl¡¬ı ˘±À·º ˜±øȬ1 ¬Ûø1˜±Ì ’±1n∏ |˜1 ›¬Û1Ó¬ øÚˆ¬«1 fl¡ø1 øfl¡À2‰¬Ú ·±ÀΫ¬Ú1 ŒÊ√±‡ ’±1n∏ ’±ø˝√√« ˝√√í¬ı ˘±À·º ¬Ûø1˚˛±˘1¬ ¸√¸…1 ›¬Û1Ó¬ øˆ¬øM√√ fl¡ø1 ’±1n∏ ¬ıÊ√±11 ‰¬±ø˝√√√±1 ›¬Û1Ó¬ øÚˆ¬«1 fl¡ø1 ˙¸…¸˜”˝√ øÚ¬ı«±‰¬Ú fl¡1± ˝√√˚˛º ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ ¬Û“±‰¬Ê√Úœ˚˛± ¸√¸…1 ¬Ûø1˚˛±˘ ¤È¬±fl¡ õ∂ÀÓ¬…fl¡ ø√ÀÚ 1.5 Œfl¡øÊ√ ¸ÀÓ¬Ê√ ˙±fl¡-¬Û±‰¬ø˘ ˘±À·º ¤ÀÚfl≈¡ª± 1.5 Œfl¡øÊ√ ¸ÀÓ¬Ê√ ˙±fl¡-¬Û±‰¬ø˘ õ∂øÓ¬ø√ÀÚ ¬Û±¬ıÕ˘ 200 ¬ı·«ø˜È¬±1 ˜±øȬ1 Œ‡øÓ¬ fl¡ø1À˘˝◊ ˚Àԩܺ ¸√±˚˛ ˙±fl¡-¬Û±‰¬ø˘ Œ¬Û±ª±1 ¬ı±À¬ı ¤Àfl¡ø¬ıÒ ˙¸…fl¡ Œ¬ıÀ˘· Œ¬ıÀ˘· Ó¬±ø1‡Ó¬ ø¸“ø‰¬¬ı ˘±À·º Ù¬˘Ê√±Ó¬œ˚˛ Œ¸±Úfl¡±À˘ Œ˝√√±ª± ·Â√ Œ˚ÀÚñ fl¡˘, ŒÚ˜≈, ’ø˜Ó¬± ’±ø√ ά◊M√1 Ù¬±À˘ 1n∏¬ı ˘±À·º Œ¸±Úfl¡±À˘ Œ˝√√±ª± ˙¸…¸˜”˝√ ¤Àfl¡ Ó¬±ø1‡Ó¬ Œ¬ıÀ˘· Œ¬ıÀ˘· ͬ±˝◊√Ó¬ ø¸“ø‰¬¬ı ˘±À· ˚±ÀÓ¬ Œ¸˝◊√ ˜±øȬø‡øÚÓ¬ Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛± ˙¸…¸˜”˝√ fl¡ø1¬ı ¬Û1± ˚±˚˛º ø¬ı˘±˝√√œ, Œ¬ıÀ„√√Ú±, Ê√˘fl¡œ˚˛± ’±ø√1 ˙±1œ1 ˜±Ê√Ó¬ Œ¸±Úfl¡±À˘ Œ˝√√±ª± ˙¸… Œ˚ÀÚ ¬Û±À˘—, ‰¬√±˘À·±˜, ›˘fl¡ø¬ı ˝◊√Ó¬…±ø√ fl¡ø1¬ı ¬Û1± ˚±˚˛º Œ¬Û˘Úœ˚˛± ˙¸…1 ¬Û1± ¸˝√√Ê√ÀÓ¬ ¬Û‰¬Ú ¸±1 Œ¬Û±ª±Õfl¡ ¤È¬± ¬ı± ≈√Ȭ± ·“±Ó¬ ‡±øµ¬ı ˘±À·º ¤˝◊√ ¬Û‰¬Ú ¸±1ø‡øÚ ˙±fl¡¬Û±‰¬ø˘1 fl¡±1ÀÌ ¸±1 ø˝√√‰¬±À¬Û ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1¬ı ¬Û1± ˚±˚˛º øfl¡À2‰¬Ú ·±ÀΫ¬ÚÓ¬ Œ·±ÀȬ˝◊√ ¬ıÂ√1Ê≈√ø1 fl¡ø1¬ı ¬Û1± ø¬ıøˆ¬iß ˙¸…S꘸˜”˝√ Ó¬˘Ó¬ ά◊À~‡ fl¡1± ˝√√í˘ –

ø¬ıù´1 &1n∏Q¬Û”Ì« ‡±√…˙¸… ά◊»¬Û±√Úfl¡±1œ Œ√˙¸˜”˝√1 fl‘¡ø¯∏ ’Ô«ÚœøÓ¬ ’√…±ø¬Û ˜±Ú≈˝√1 ÚÊ√1Õ˘ Ú˝√√± fl¡œÈ¬-¬ÛÓ¬—· ¬ı± ¬ıœÊ√±Ì≈Àª Ò√ı—¸ fl¡ø1 Œ¬Û˘±¬ı ¬Û±À1º ø¬ıù´1 195 ‡Ú Œ√˙1 ¬Û1± ¸—¢∂˝√ fl¡1± ø¬ıøˆ¬iß ˙¸… ø¬ıÚ©Üfl¡±1œ fl¡œÈ¬-¬ÛÓ¬—·¬ıœÊ√±Ì≈ ’Ò…˚˛Ú fl¡ø1 ·Àª¯∏fl¡¸fl¡À˘ ¤˝◊√ ˜Ó¬±˜Ó¬ ’±·¬ıϬˇ±˝◊√ÀÂ√º ¤˝◊√ ·Àª¯∏̱ ‰¬À˘±ª± ·Àª¯∏fl¡¸fl¡˘1 ˜ÀÓ¬, ˚ø√À˝√√ ά◊iß˚˛Ú˙œ˘ ¬1±©Ü™¸˜”À˝√√› fl‘¡ø¯∏‡GÓ¬ ά◊ißÓ¬ 1±©Ü™Ó¬ õ∂À˚˛±· Œ˝√√±ª± õ∂˚≈øMê√ ’±1n∏ Œfl¡Ã˙˘

1º ˜”˘±-‰¬√±˘À·±˜ [’À"√√±¬ı1-øάÀ‰¬•§1] ñ ›˘fl¡ø¬ı [Ê√±Ú≈ª±1œ-˜±‰«¬], øÓ¬Ó¬±Àfl¡À1˘± [¤øõ∂˘-Ê≈√˘±˝◊√], ˜ø1Â√±-¬Û±À˘— [’±·©ÜŒÂ√ÀõI◊•§1]º 2º Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛± ¬ıg±fl¡ø¬ı [ÚÀª•§1-ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ], Œˆ¬øµ [˜±‰«¬-Ê≈√Ú], ’±·Ó¬œ˚˛± Ù≈¬˘fl¡ø¬ı [Ê≈√˘±˝◊√’À"√√±¬ı1]º 3º ø¬ı˘±˝√√œ [ŒÂ√ÀõI◊•§1-øάÀ‰¬•§1], Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛± Ù≈¬˘fl¡ø¬ı [øάÀ‰¬•§1-˜±‰«¬], Œˆ¬øµ [¤øõ∂˘Ê≈√˘±˝◊√ ]º 4º ˜Ò…˜œ˚˛± Ù≈¬˘fl¡ø¬ı [’À"√√±¬ı1-Ê√±Ú≈ª±1œ], ˜ø1Â√± [ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ-Œ˜í], Œˆ¬øµ [Ê≈√ÚŒÂ√ÀõI◊•§1]º 5º ›˘fl¡ø¬ı [ŒÂ√ÀõI◊•§1-ÚÀª•§1], ¬Û±À˘—-¬ıœÚ [øάÀ‰¬•§1-¤øõ∂˘], øÓ¬Ó¬±Àfl¡À1˘± [Œ˜í-’±·©Ü]º 6º ’±˘≈[’À"√√±¬ı1-Ê√±Ú≈ª±1œ], øÓ¬Ó¬±Àfl¡À1˘± [ŒÙ¬¬ıËnª∏ ±1œ-Œ˜í], Œˆ¬øµ [Ê≈√Ú-ŒÂ√ÀõI◊•§1]º 7º ’±˘≈ [’À"√√±¬ı1-Ê√±Ú≈ª±1œ], øÓ“¬˚˛˝√ [ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ-Ê≈√Ú], øÊ√fl¡± [Ê≈√˘±˝◊√-’À"√√±¬ı1]º 8º Œ¬ıÀ„√√Ú± [ŒÂ√ÀõI◊•§1-Ê√±Ú≈ª±1œ], øÓ“¬˚˛˝√ [ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ-Œ˜í], Œ˘À‰¬1± ˜±˝√√ [Ê≈√Ú-’±·©Ü]º 9º Ú˝√√1n∏-ÒøÚ˚˛± [’À"√√±¬ı1-Ê√±Ú≈ª±1œ], ¬ıœÚ [ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ-¤øõ∂˘], Œ˘À‰¬1± ˜±˝√√ [Œ˜íŒÂÀõI◊•§1]º 10º ·±Ê√1 [’À"√√±¬ı1-ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ], Œfl¡¬Ûƒø‰¬√fl¡±˜ [ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ-Ê≈√Ú], Œ¬ıÀ„√√Ú± [Ê≈√˘±˝◊√-’À"√√±¬ı1]º 11º ø¬ı˘±˝√√œ [’À"√√±¬ı1-Ê√±Ú≈ª±1œ], øÊ√fl¡± [ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ-Œ˜í], øÓ“¬˚˛˝√ [Ê≈√Ú-ŒÂ√ÀõI◊•§1]º 12º Œˆ¬øµ [˜±‰«¬-Ê≈√Ú], ˜”˘± [Ê≈√˘±˝◊√ŒÂ√ÀõI◊•§1], Œ¬ıÀ„√√Ú± [’À"√√±¬ı1-Ê√±Ú≈ª±1œ] 13º ø¬Û“˚˛±Ê√ [’À"√√±¬ı1-ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ], Œ˘À‰¬1± ˜±˝√√ [˜±‰«¬-Œ˜í] øÓ“¬˚˛˝√ [Ê≈√˘±˝◊√ŒÂ√ÀõI◊•§1]º

õ∂À˚˛±· fl¡À1 ŒÓ¬ÀôL ’øÒfl¡ ’øÚ©Üfl¡±1œ fl¡œÈ¬-¬ÛÓ¬—·1 ø¬ı¯∏À˚˛ Ê√±øÚ¬ı ¬Û±ø1¬ı ’±1n∏ ˙¸…ˆ¬”ø˜Õ˘ Œfl¡ÀÚ Ò1Ì1 ¸—fl¡È¬ Ú±ø˜ ’±ø˝√√¬ı ¬Û±À1 Œ¸√√˚˛± ά◊¬Û˘øt fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ıº øfl¡˚˛ÀÚ± õ∂±˚˛À¬ı±1 ά◊iß˚˛Ú˙œ˘ 1±©Ü™ÀÓ¬ ¤ÀÚ øfl¡Â≈√˜±Ú ’øÚ©Üfl¡±1œ fl¡œÈ¬-¬ÛÓ¬—· ’±ÀÂ√ ø˚À¬ı±11 ø¬ı¯∏À˚˛ ¤˝◊√ ¬Û˚«ôL Œfl¡±ÀÚ± Ó¬Ô…˝◊√ ά◊¬Û˘t Ú˝√√˚˛º ά◊À~‡Úœ˚˛ Œ˚ ¬Û‘øÔªœ1 6 ˆ¬±·1 1 ˆ¬±· fl‘¡ø¯∏ ά◊»¬Û±√Ú ’fl¡˘ fl¡œÈ¬-¬ÛÓ¬—·1 ¬ı±À¬ı˝◊√ Ú©Ü ˝√√˚˛º

’Ê√±Ú ˙¸… fl¡œÀȬ Œ¸À˚˛À˝√√ ’ø‰¬Ú±Mê√ ‚±Ó¬fl¡1+¬Ûœ fl¡œÈ¬-¬ÛÓ¬—· ø‰¬Ú±Mê√fl¡1ÀÌÀ1 Œ¸˝◊√À¬ı±11 ¬Û1± õ∂øÓ¬1鬱1 ά◊¬Û±˚˛ ø¬ı‰¬±ø1¬ıÕ˘› ·Àª¯∏fl¡¸fl¡À˘ ¬Û1±˜˙« ’±·¬ıϬˇ±˝◊√ÀÂ√º

‡±√… õ∂fl¡1Ì ¬ÛXøÓ¬

Œ˜±1¬ıı± õ∂dÓ¬ õ∂̱˘œ Â≈√˜±Ú Ù¬˘ ’±1n∏ ¬Û±‰¬ø˘ Œ¬ıøÂ√¬ ¬Ûø1˜±Ì1 Œ‰¬øÚÓ¬ ¬Û·±˝◊√ ¸—1é¬Ì fl¡1± ˝√√˚˛º ¤˝◊√√À1 ¸—1é¬Ì fl¡1± ‡±√…^¬ı…fl¡ Œ˜±1¬ıı± ¬ı≈ø˘ Œfl¡±ª± ˝√√˚˛º Œ˜±1¬ıı±Ó¬ Œ‰¬øÚ1 ‚ÚQ ˙Ó¬fl¡1± 75 ˆ¬±· ˝√√í¬ı ˘±À·º ά◊ißÓ¬˜±Ú1 Œ˜±1¬ıı± õ∂dÓ¬ fl¡ø1¬ı ˘±ø·À˘ õ∂±˚˛ ¤¸5±˝√√˜±Ú ¸˜˚˛ ˘±À·º ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ Œfl¡±À˜±1±, ’±˜, ·±Ê√1, ’±√±, ’±˜˘ø‡ ’±ø√1 ¬Û1± Œ˜±1¬ıı± õ∂dÓ¬ fl¡1± ˝√√˚˛º fl¡] Œfl¡±À˜±1±1 Œ˜±1¬ıı± – ∆¬ÛÌÓ¬ ¤¬ıÂ√1œ˚˛± ¬Û≈1øÌ Œfl¡±À˜±1± ¬ı±øÂ√¬ ∆˘ ¬ı±fl¡ø˘ &‰¬±˝◊√ √œ‚À˘ √œ‚À˘ ‰¬±ø1Ù¬±˘Õfl¡ fl¡±øȬ ∆˘ øˆ¬Ó¬11¬ &øȬ Ôfl¡± Œfl¡±˜˘ ’—˙ &‰¬±˝◊√ ˘í¬ı ˘±À·º Ó¬±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ 1˚˚ x 11˚2˚˚ ’±fl¡±11 È≈¬fl≈¡1± fl¡ø1 fl¡±øȬ¬ı ˘±À·º È≈¬fl≈¡1±À¬ı±1 ˙Ó¬fl¡1± 6 ˆ¬±· Œ‡±ª± ‰”¬Ì1 ^ªÌÓ¬ 5 ‚∞I◊±˜±Ú Î≈¬¬ı±˝◊√ 1±ø‡¬ı ˘±À·º 1 ø˘È¬±1 ¬Û±ÚœÓ¬ 60 ¢∂±˜ ‰”¬Ì ø˜˝√√˘±˝◊√ ¤1±øÓ¬ ˘1‰¬1 Úfl¡1±Õfl¡ ∆Ô ø√À˘ ¬Û±SÀȬ±1 ›¬Û1ˆ¬±·Ó¬ ٬ȬƒÙ¬È¬œ˚˛± ‰”¬Ì¬Û±Úœ Ê√˜± ˝√√í¬ıº ¤˝◊√ ¬Û±Úœø‡øÚ ˘±À˝√√ ˘±À˝√√ ’Ú… ¤È¬± ¬Û±SÓ¬ Ϭ±ø˘ ˘í¬ı ˘±À·º ¤˝◊√ ‰”¬Ì1 ¬Û±ÚœÓ¬ Œfl¡±À˜±1±1 È≈¬fl≈¡1±À¬ı±1 øÓ¬˚˛±˝◊√ Ôí¬ı ˘±À·º ‰”¬Ì1 ¬Û±Úœ1 ¬Û1± È≈¬fl≈¡1±À¬ı±1 Ó≈¬ø˘ ’±øÚ ¬Ûø1©®±1 ¬Û±ÚœÓ¬ Œfl¡˝◊√¬ı±¬ı±À1± Ò≈√˝◊√ ˘í¬ı ˘±À·º Œfl¡±À˜±1±1 È≈¬fl≈¡1±À¬ı±1 10 ø˜øÚȬ ¸˜˚˛ ø¸Ê√±˝◊√ ∆˘ ¬ı“±˝√√1 ‰¬±˘ÚœÓ¬ Ϭ±ø˘ ø√ ¬ı“±˝√√1 ˙˘±À1 õ∂øÓ¬ÀȬ± È≈¬fl≈¡1± ˆ¬±˘√À1 ø¬ıg±˝◊√ ˘í¬ı ˘±À·º ˙Ó¬fl¡1± 30 ˆ¬±· Œ‰¬øÚ1 ^ªÌ ∆Ó¬˚˛±1 fl¡ø1 ∆˘ Œfl¡±À˜±1±1 È≈¬fl≈¡1±À¬ı±1 10 ø˜– ¸˜˚˛ ø¸Ê√±˝◊√ ∆˘ ¬Û±SÀȬ± ¤1±øÓ¬1 ¬ı±À¬ı ∆Ô ø√¬ı ˘±À·º ø¬ÛÂ√ø√Ú± ¬Û≈Ú1 100 ¢∂±˜ Œ‰¬øÚ ø˜˝√√˘±˝◊√ È≈¬fl≈¡1±À¬ı±1 ¬Û≈Ú1 10 ø˜– ¸˜˚˛ ø¸Ê√±˝◊√ ¤1±øÓ¬1 ¬ı±À¬ı ∆Ô ø√¬ı ˘±À·º ¤˝◊√À1 õ∂øÓ¬ø√ÀÚ 100 ¢∂±˜Õfl¡ Œ‰¬øÚ ø˜˝√√˘±˝◊ ˚±¬ı ˘±À·º õ∂øÓ¬ øfl¡À˘±¢∂±˜ Œfl¡±À˜±1±1 ¬ı±À¬ı 5 ¢∂±˜Õfl¡ Â√±˝◊√ø¬∏Cfl¡ ¤ø‰¬Î¬ ø˜˝√√˘±˝◊√ ø√¬ı ˘±À·º Œ1øÙˬ"√√íø˜È¬±11 ¸˝√√±˚˛Ó¬ Œ‰¬øÚ1 ‚ÚQ Œ˚øÓ¬˚˛± 75 ˆ¬±· Œ¬Û±ª± ˚±¬ı ŒÓ¬øÓ¬˚˛± Œ˜±1¬ıı± õ∂dÓ¬ Œ˝√√±ª± ¬ı≈ø˘ Ê√±øÚ¬ı ¬Û±ø1º ‚1n∏ª±ˆ¬±Àª Œ˜±1¬ıı± ∆˝√√ÀÂÀÚ Ú±˝◊ Ê√±øÚ¬ı1 ¬ı±À¬ı ’˘¬Û ø‰¬1±¬Û ͬ±G± fl¡ø1 ≈√Ȭ± ’±„≈√ø˘1 ˜±Ê√Ó¬ ∆˘ ¬Û1œé¬± fl¡ø1À˘ ˚ø√ 3 ¬ı± 4 ά±˘ ¸”Ó¬±1 √À1 ’“±˝√√ Œ¬Û±ª± ˚±˚˛ ŒÓ¬øÓ¬˚˛± Œ˜±1¬ıı± ∆Ó¬˚˛±1 Œ˝√√±ª± ¬ı≈ø˘ Ê√±øÚ¬ı ¬Û±ø1º ˘À· ˘À· Œfl¡±À˜±1±1 È≈¬fl≈¡1±À¬ı±1 Œ‰¬øÚ1 ø‰¬1±¬Û1 ¬Û1± Ó≈¬ø˘ ’±øÚ ¬Û±Ó¬˘Õfl¡ Œ˜ø˘ øfl¡Â≈√ ¸˜˚˛ “√±Ó¬ ¬1±ø‡¬ı ˘±À·º Œ‰¬øÚ1 qfl¡±Ú &øάˇÀ1 õ∂øÓ¬ÀȬ± È≈¬fl≈¡1±Ó¬ ¬Û±Ó¬˘Õfl¡ ¬õ∂À˘¬Û ø√ ¬Û≈Ú1 Â√“±Ó¬ qfl≈¡ª±˝◊√ ∆˘ ¬ıÓ¬±˝√√ Œ¸±˜±¬ı ŒÚ±ª±1±Õfl¡ ŒÈ¬˜± ¬ı± ¬Ûø˘øÔÚ1 Œ¬ı·Ó¬ 1±ø‡¬ı ˘±À·º

øfl¡

Adin=9 18  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you